skkn xây dựng hệ thống bài tập nhóm oxi để bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học ở trường thpt tấn tài 1

38 681 1
skkn xây dựng hệ thống bài tập nhóm oxi để bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học ở trường thpt tấn tài 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. đề tài Xây dựng hệ thống bài tập nhóm oxi để bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học ở trường THPT . 2. MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI Xây dựng hệ thống bài tập nhóm oxi để bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học ở trường THPT. 3 bài tập nhóm oxi để bồi dưỡng học sinh giỏi Hoá học thì khả năng giải quyết bài tập phần này của học sinh sẽ tốt hơn. 7. ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI Chọn lọc và xây dựng được hệ thống bài tập về nhóm. được chất lượng bồi dưỡng cho học sinh. - 4 - Sáng kiến Chương 2 HỆ THỐNG BÀI TẬP VỀ NHÓM OXI 2 .1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NHÓM OXI 2 .1. 1. Giới thiệu chung về các nguyên tố nhóm oxi • Nhóm Oxi trong bảng

Ngày đăng: 03/03/2015, 17:36

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan