chuyên đề về về phương trình hàm (một số tính chất cơ bản của hàm số)

11 2.6K 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/02/2015, 20:40

Bài 1 MỘT SỐ TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA HÀM SỐ I/ HÀM SỐ CHẴN, HÀM SỐ LẺ Xét hàm số ( )f x với tập xác định ( )D f R󽟍 và tập giá trị ( )R f R󽟍 . ĐỊNH NGHĨA 1 a) ( )f x được gọi là hàm số chẵn trên M, ( )M D f󽟍 (gọi tắt là hàm chẵn trên M) nếu ( )x M x D f󽜣 󽟏 󽟟 󽜮 󽟏 và ( ) ( )f x f x󽜮 󽜾 , x M󽜣 󽟏 . b) ( )f x được gọi là hàm số lẻ trên M (gọi tắt là hàm lẻ trên M) nếu x M󽜣 󽟏 ( )x D f󽟟 󽜮 󽟏 và ( ) ( )f x f x󽜮 󽜾 󽜮 , x M󽜣 󽟏 . Bài toán 1. Cho 0 x R󽟏 . Xác định tất cả các hàm số ( )f x sao cho 󽜩 󽜪 0 ( )f x x f x󽜮 󽜾 , x R󽜣 󽟏 . (1) Giải. Đặt 0 0 . 2 2 x x x t t x 󽟧 󽟷 󽜾 󽜮 󽟜 󽜾 󽜮 󽟨 󽟸 󽟩 󽟹 Khi đó 0 0 2 x x x t󽜮 󽜾 󽜬 và (1) có dạng 0 0 , 2 2 x x f t f t t R 󽟧 󽟷 󽟧 󽟷 󽜬 󽜾 󽜮 󽜣 󽟏 󽟨 󽟸 󽟨 󽟸 󽟩 󽟹 󽟩 󽟹 . (2) Đặt 0 ( ) 2 x g t f t 󽟧 󽟷 󽜾 󽜬 󽟨 󽟸 󽟩 󽟹 thì 0 0 ( ) , ( ) 2 2 x x g t f t f t g t 󽟧 󽟷 󽟧 󽟷 󽜮 󽜾 󽜮 󽜾 󽜮 󽟨 󽟸 󽟨 󽟸 󽟩 󽟹 󽟩 󽟹 . Khi đó (2) có dạng ( ) ( ),g t g t t R󽜮 󽜾 󽜣 󽟏 . Vậy ( )g t là hàm chẵn trên R. Kết luận : 0 ( ) 2 x f x g x 󽟧 󽟷 󽜾 󽜮 󽟨 󽟸 󽟩 󽟹 , trong đó ( )g x là hàm chẵn tùy ý trên R. Bài toán 2. Xác định ,a b R󽟏 . Xác định tất cả các hàm số ( )f x sao cho 󽜩 󽜪 ( )f a x f x b󽜮 󽜬 󽜾 , x R󽜣 󽟏 . (3) Giải. Đặt 2 a x t󽜮 󽜾 . Khi đó 2 a x t󽜾 󽜮 và 2 a a x t󽜮 󽜾 󽜬 VINAMATH.COM VINAMATH.COM 1 Thành thử (3) có dạng 2 2 a a f t f t b 󽟧 󽟷 󽟧 󽟷 󽜬 󽜬 󽜮 󽜾 󽟨 󽟸 󽟨 󽟸 󽟩 󽟹 󽟩 󽟹 . (4) Đặt ( ) 2 2 a b f t g t 󽟧 󽟷 󽜬 󽜮 󽜾 󽟨 󽟸 󽟩 󽟹 . Khi đó có thể viết (4) dưới dạng ( ) ( ) 0g t g t󽜮 󽜬 󽜾 , t R󽜣 󽟏 hay ( ) ( )g t g t󽜮 󽜾 󽜮 , t R󽜣 󽟏 . Vậy ( )g t là hàm số lẻ trên R. Kết luận : ( ) 2 2 a b f x g x 󽟧 󽟷 󽜾 󽜮 󽜬 󽟨 󽟸 󽟩 󽟹 , trong đó ( )g x là hàm lẻ tùy ý trên R. BÀI TẬP 1. Cho ( )f x là một hàm số đồng thời vừa chẵn và vừa lẻ trên R. Chứng minh rằng ( ) 0f x 󽞻 . 2. Chứng minh rằng mọi hàm số xác định trên R đều có thể viết được dưới dạng hiệu của một hàm số chẵn và một hàm số lẻ, xác định trên R. 3. Cho hàm số ( )f x xác định trên R. Xác định hàm số ( )g x biết rằng đồ thị của hàm số này đối xứng với đồ thị của hàm số đã cho qua đường thẳng 0 x x󽜾 cho trước. 4. Cho hàm số ( )f x xác định trên R. Xác định hàm số ( )g x biết rằng đồ thị của hàm số này đối xứng với đồ thị của hàm số đã cho qua điểm 󽜩 󽜪 0 0 , M x y cho trước. 5. Biết rằng đồ thị của đa thức ( )P x có tâm đối xứng. Chứng minh rằng đồ thị của đa thức '( )P x có trục đối xứng. 6. Biết rằng đồ thị của đa thức ( )P x có trục đối xứng. Chứng minh rằng đồ thị của đa thức '( )P x có tâm đối xứng. 7. Cho đồ thị hàm số bậc ba 3 2 ( ) af x x x bx c󽜾 󽜬 󽜬 󽜬 . Một đường thẳng cắt đồ thị tại ba điểm 󽜩 󽜪 󽜩 󽜪 󽜩 󽜪 1 1 2 2 3 3 , , , , , A x y B x y C x y sao cho AB BC󽜾 . Chứng minh rằng 󽜩 󽜪 󽜩 󽜪 2 2 2 2 , f x x f x x y󽜮 󽜾 󽜬 󽜾 x R󽜣 󽟏 . VINAMATH.COM VINAMATH.COM 2 II/ HÀM TUẦN HOÀN VÀ PHẢN TUẦN HOÀN ĐỊNH NGHĨA 2 a) Hàm số ( )f x được gọi là hàm tuần hoàn (cộng tính) chu kỳ 󽜩 󽜪 0a a 󽜿 trên M nếu ( )M D f󽟍 và 󽜩 󽜪 ( ), x M x a M f x a f x x M 󽜣 󽟏 󽟟 󽞲 󽟏 󽟭 󽟮 󽜬 󽜾 󽜣 󽟏 󽟯 (4) b) Cho ( )f x là một hàm tuần hoàn trên M. Khi đó 󽜩 󽜪 0T T 󽜿 được gọi là chu kỳ cơ sở của ( )f x nếu ( )f x tuần hoàn với chu kỳ T mà không là hàm tuần hoàn với bất cứ chu kỳ nào bé hơn T . Bài toán 1. Tồn tại hay không tồn tại một hàm số ( )f x 󽞻 hằng số, tuần hoàn trên R nhưng không có chu kỳ cơ sở. Giải. Xét hàm Dirichle 0, ( ) 1, khi x Q f x khi x Q 󽟏 󽟭 󽜾 󽟮 󽟐 󽟯 Khi đó ( )f x là hàm tuần hoàn trên R chu kỳ a Q 󽜬 󽟏 tùy ý. Vì trong Q 󽜬 không có số nhỏ nhất nên hàm ( )f x không có chu kỳ cơ sở. Bài toán 2. Cho cặp ( )f x , ( )g x tuần hoàn trên M có các chu kỳ lần lượt là à ba v với a Q b 󽟏 . Chứng minh rằng 󽜩 󽜪 F x T f󽟭 󽜬 󽜾 󽟮 󽟯 và ( ) : ( ) ( )G x f x g x󽜾 cũng là những hàm tuần hoàn trên M. Giải. Theo giả thiết ,m n N 󽜬 󽜥 󽟏 , 󽜩 󽜪 , 1m n 󽜾 sao cho a m b n 󽜾 . Đặt T na mb󽜾 󽜾 . Khi đó 󽜩 󽜪 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), F x T f x na g x mb f x g x F x x M G x T f x na g x mb f x g x G x x M 󽟭 󽜬 󽜾 󽜬 󽜬 󽜬 󽜾 󽜬 󽜾 󽜣 󽟏 󽟮 󽜬 󽜾 󽜬 󽜬 󽜾 󽜾 󽜣 󽟏 󽟯 Hơn nữa, dễ thấy x M󽜣 󽟏 thì x T M󽞲 󽟏 . Vậy ( ), ( )F x G x là những hàm tuần hoàn trên M. ĐỊNH NGHĨA 3 a/ Hàm số ( )f x được gọi là hàm phản tuần hoàn (cộng tính) chu kỳ 󽜩 󽜪 0b b 󽜿 trên M nếu ( )M D f󽟍 và 󽜩 󽜪 ( ), x M x b M f x b f x x M 󽜣 󽟏 󽟟 󽞲 󽟏 󽟭 󽟮 󽜬 󽜾 󽜮 󽜣 󽟏 󽟯 (5) VINAMATH.COM VINAMATH.COM 3 b/ Nếu hàm ( )f x là hàm phản tuần hoàn chu kỳ 0 b trên M mà không là hàm phản tuần hoàn với bất cứ chu kỳ nào bé hơn 0 b trên M thì 0 b được gọi là chu kỳ cơ sở của hàm phản tuần hoàn ( )f x trên M. Bài toán 3. Chứng minh rằng mọi hàm phản tuần hoàn trên R cũng là hàm tuần hoàn trên M. Giải. Theo giả thiết 0b󽜥 󽜿 sao cho x M󽜣 󽟏 thì x b M󽞲 󽟏 và 󽜩 󽜪 ( )f x b f x󽜬 󽜾 󽜮 , x M󽜣 󽟏 . Suy ra x M󽜣 󽟏 thì 2x b M󽞲 󽟏 và 󽜩 󽜪 󽜩 󽜪 󽜩 󽜪 󽜩 󽜪 2 ( ) ( )f x b f x b b f x b f x f x󽜬 󽜾 󽜬 󽜬 󽜾 󽜮 󽜬 󽜾 󽜮 󽜮 󽜾 , x M󽜣 󽟏 Vậy ( )f x là hàm phản tuần hoàn chu kỳ 2b trên M. Bài toán 4. Chứng minh rằng ( )f x là hàm phản tuần hoàn chu kỳ b trên M khi và chỉ khi ( )f x có dạng ( ) ( ) ( ),f x g x b g x󽜾 󽜬 󽜮 (6) Với ( )g x là một hàm tuần hoàn chu kỳ 2b trên M Giải. Thật vậy, với ( )f x thỏa mãn (6) ta có ( ) ( 2 ) ( )f x b g x b g x b󽜬 󽜾 󽜬 󽜮 󽜬 󽜩 󽜪 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), . g x g x b g x b g x f x x M 󽜾 󽜮 󽜬 󽜾 󽜮 󽜬 󽜮 󽜾 󽜮 󽜣 󽟏 Hơn nữa, x M󽜣 󽟏 thì x b M󽞲 󽟏 . Do đó ( )f x là hàm phản tuần hoàn chu kỳ b trên M Ngược lại, với ( )f x là hàm phản tuần hoàn chu kỳ b trên M, chọn 1 ( ) ( ) 2 g x f x󽜾 󽜮 thì ( )g x là là hàm phản tuần hoàn chu kỳ 2b trên M (Bài toán 2) và ( ) ( ) 1 1 1 1 ( ) ( ) ( ( )) ( ) ( ), 2 2 2 2 g x b g x f x b f x f x f x f x x M 󽜬 󽜮 󽜾 󽟧 󽟷 󽜾 󽜮 󽜬 󽜮 󽜮 󽜾 󽜮 󽜮 󽜬 󽜾 󽜣 󽟏 󽟨 󽟸 󽟩 󽟹 BÀI TẬP 1. Chứng minh rằng hàm số ( )f x tgx󽜾 không là hàm phản tuần hoàn trên R \ , . 2 k k Z π 󽟭 󽟽 󽜬 󽟏 󽟮 󽟾 󽟯 󽟿 2. Chứng minh rằng 2π là chu kỳ cơ sở của hàm số ( ) osf x c x󽜾 . VINAMATH.COM VINAMATH.COM 4 3. Cho ( )f x là hàm phản tuần hoàn chu kỳ b trên R. Hỏi kết luận sau đây có đúng không : ( )f x là hàm tuần hoàn có chu kỳ cơ sở 2b trên R? 4. Chứng minh rằng không phải là một hàm tuần hoàn trên R. 5. Cho ( )f x , ( )g x là các hàm liên tục và tuần hoàn có chu kỳ cơ sở à ba v , tương ứng, trên R. Biết rằng ( ) : ( ) ( )F x f x g x󽜾 󽜬 cũng là một hàm tuần hoàn trên R. Chứng minh rằng a Q b 󽟏 . III/ HÀM TUẦN HOÀN VÀ PHẢN TUẦN HOÀN NHÂN TÍNH A.HÀM TUẦN HOÀN NHÂN TÍNH ĐỊNH NGHĨA 4 ( )f x được gọi là hàm tuần hoàn nhân tính chu kỳ 󽝼 󽝾 󽜩 󽜪 0, 1, 1a a 󽟐 󽜮 trên M nếu ( )M D f󽟍 và 1 (a ) ( ), . x M a x M f x f x x M 󽞲 󽟭 󽜣 󽟏 󽟟 󽟏 󽟮 󽜾 󽜣 󽟏 󽟯 Ví dụ. Xét 󽜩 󽜪 2 ( ) sin 2 log f x xπ󽜾 . Khi đó ( )f x là hàm tuần hoàn nhân tính 2 trên R 󽜬 . Thật vậy, ta có x R 󽜬 󽜣 󽟏 thì 1 2 x R 󽞲 󽜬 󽟏 và 󽜩 󽜪 2 (2 ) sin 2 log (2 ) f x xπ󽜾 󽜩 󽜪 2 sin 2 (1 log ) xπ󽜾 󽜬 󽜩 󽜪 2 sin 2 log ( ), x f x x Rπ 󽜬 󽜾 󽜾 󽜣 󽟏 . Bài toán 1. Cho ( )f x , ( )g x là hai tuần hoàn nhân tính chu kỳ cơ sở à ba v , tương ứng trên M và ln , , . ln a m m n N b n 󽜬 󽜾 󽟏 Chứng minh rằng ( ) : ( ) ( )F x f x g x󽜾 󽜬 và ( ) : ( ) ( )G x f x g x󽜾 là những hàm tuần hoàn nhân tính trên M. Giải. Từ giả thiết suy ra m n a b󽜾 . Ta chứng minh 2 2 : n m T a b󽜾 󽜾 là chu kỳ của ( ) à G( )F x v x . Thật vậy, ta có 2 2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) n m F Tx f a x g b x f x g x F x󽜾 󽜬 󽜾 󽜬 󽜾 , x M󽜣 󽟏 2 2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) n m G Tx f a x g b x f x g x G x󽜾 󽜾 󽜾 , x M󽜣 󽟏 . Hơn nữa, x M󽜣 󽟏 thì 1 T x M 󽞲 󽟏 . Do đó ( ) à G( )F x v x là những hàm tuần hoàn nhân tính trên M . B. HÀM PHẢN TUẦN HOÀN NHÂN TÍNH ĐỊNH NGHĨA 5 VINAMATH.COM VINAMATH.COM 5 ( )f x được gọi là hàm phản tuần hoàn nhân tính chu kỳ 󽝼 󽝾 󽜩 󽜪 0, 1, 1a a 󽟏 󽜮 trên M nếu ( )M D f󽟍 và 1 (a ) ( ), . x M a x M f x f x x M 󽞲 󽟭 󽜣 󽟏 󽟟 󽟏 󽟮 󽜾 󽜮 󽜣 󽟏 󽟯 Bài toán 2. Chứng minh rằng mọi hàm phản tuần hoàn nhân tính trên M cũng là hàm tuần hoàn nhân tính trên M. Giải. Theo giả thiết, 󽝼 󽝾 0, 1b󽜥 󽟐 󽞲 sao cho x M󽜣 󽟏 thì 1 b x M 󽞲 󽟏 và ( ) ( )f bx f x󽜾 󽜮 , x M󽜣 󽟏 . Suy ra x M󽜣 󽟏 thì 2 1 ( )b x M 󽞲 󽟏 và 󽜩 󽜪 2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) f b x f bbx f bx f x f x󽜾 󽜾 󽜮 󽜾 󽜮 󽜮 󽜾 , x M󽜣 󽟏 . Như vậy, ( )f x là hàm tuần hoàn nhân tính chu kỳ 2 b trên M. Bài toán 3. Chứng minh rằng ( )f x là hàm phản tuần hoàn nhân tính chu kỳ 󽝼 󽝾 󽜩 󽜪 0, 1b b 󽟐 󽞲 trên M khi và chỉ khi ( )f x có dạng : 󽜩 󽜪 1 ( ) ( ) ( ) 2 f x g bx g x󽜾 󽜮 , (7) trong đó, ( )g x là hàm tuần hoàn nhân tính chu kỳ 2 b trên M. Giải. Thật vậy, nếu ( )f x có dạng (7) thì 2 1 ( ) ( ) ( ) 2 f bx g b x g bx 󽟪 󽟺 󽜾 󽜮 󽟬 󽟼 󽝜 󽝞 󽜩 󽜪 1 ( ) ( ) 2 1 ( ) ( ) ( ), . 2 g x g bx g bx g x f x x M 󽜾 󽜮 󽜾 󽜮 󽜾 󽜮 󽜣 󽟏 󽟪 󽟺 󽟬 󽟼 Hơn nữa, x M󽜣 󽟏 thì 1 b x M 󽞲 󽟏 . Do đó ( )f x là hàm phản tuần hoàn nhân tính chu kỳ b trên M. Ngược lại, giả sử ( )f x là hàm phản tuần hoàn nhân tính chu kỳ b trên M. Khi đó ( ) ( )g x f x󽜾 󽜮 ( )f x là hàm tuần hoàn nhân tính chu kỳ 2 b trên M (Bài toán 2) và 󽜩 󽜪 󽜩 󽜪 1 1 ( ) ( ) ( ) ( ( ) 2 2 g bx g x f bx f x󽜮 󽜾 󽜮 󽜮 󽜮 󽜩 󽜪 1 ( ( )) ( ) ( ) 2 f x f x f x󽜾 󽜮 󽜮 󽜬 󽜾 , x M󽜣 󽟏 . VINAMATH.COM VINAMATH.COM 6 IV/ MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC HÀM TUẦN HOÀN CỘNG TÍNH VÀ NHÂN TÍNH Bài toán 1. Cho 0a 󽞺 , 1a 󽞺 󽞲 . Xác định các hàm ( )f x sao cho ( ) ( )f ax f x󽜾 , x R󽜣 󽟏 (8) Giải. Xét các trường hợp 0a 󽜿 và 0a 󽜽 . (i) Với 0a 󽜿 Xét 0x 󽜿 . Đặt t x a󽜾 và 1 ( ) ( ) t t f a h a󽜾 . Khi đó log a t x󽜾 và (8) 󽜩 󽜪 1 1 1 ( ), .h t h t t R󽟜 󽜬 󽜾 󽜣 󽟏 Xét 0x 󽜽 , đặt t x a󽜮 󽜾 và 2 ( ) ( ) t f a h t󽜮 󽜾 . Khi đó log a t x󽜾 và 󽜩 󽜪 2 2 (8) 1 ( ), h t h t x R󽟜 󽜬 󽜾 󽜣 󽟏 (ii) Với 0a 󽜽 Khi đó 2 ( ) ( )f a x f x󽜾 và mọi nghiệm của (8) được cho bởi công thức 󽝜 󽝞 1 ( ) ( ) (a ) , 2 f x g x g x󽜾 󽜬 trong đó 2 ( ) ( ),g a x g x x R󽜾 󽜣 󽟏 (i) Thật vậy, nếu vậy ( )f x có dạng (i) thì ta có (a ) ( ) 2 ( ), . (a ) ( ) ( ), . (a ) 1, . ( ) f x f x f x x R f x f x f x x R f x x R g x 󽜾 󽜬 󽜮 󽜣 󽟏 󽜾 󽜬 󽜮 󽜣 󽟏 󽜾 󽜣 󽟏 󽝜 󽝞 1 (a ) (a ) ( ) 2 f x g x g x󽜾 󽜬 󽝜 󽝞 1 (a ) ( ) ( ), . 2 g x g x f x x R󽜾 󽜬 󽜾 󽜣 󽟏 Ngược lại, nếu ( )f x thoả mãn (8) thì chọn ( ) ( )g x f x󽜾 . Khi đó 2 ( ) ( ),g a x g x x R󽜾 󽜣 󽟏 và 󽝜 󽝞 󽝜 󽝞 1 1 ( ) (a ) ( ) (a ) 2 2 g x g x f x f x󽜬 󽜾 󽜬 󽜾 󽝜 󽝞 1 ( ) ( ) ( ), . 2 f x f x f x x R󽜾 󽜬 󽜾 󽜣 󽟏 Tiếp theo, áp dụng kết quả nhận được trong (i). Kết luận : Với 0a 󽜿 VINAMATH.COM VINAMATH.COM 7 󽜩 󽜪 󽜩 󽜪 1 2 log 0, ( ) ùy ý 0, log 0, a a h x khi x f x c t khi x h x khi x 󽟭 󽜿 󽟰 󽜾 󽜾 󽟮 󽟰 󽜽 󽟯 trong đó 1 2 ( ), ( )h t h t là các hàm tuần hoàn cộng tính tuỳ ý chu kỳ 1 trên R. Với 0a 󽜽 : 󽝜 󽝞 1 ( ) ( ) ( ) 2 f x g x g ax󽜾 󽜬 , trong đó 3 4 1 log 0, 2 ( ) ù ý 0, 1 log 0, 2 a a h x khi x g x d t y khi x h x khi x 󽟭 󽟧 󽟷 󽜿 󽟨 󽟸 󽟰 󽟩 󽟹 󽟰 󽟰 󽜾 󽜾 󽟮 󽟰 󽟧 󽟷 󽟰 󽜽 󽟨 󽟸 󽟰 󽟩 󽟹 󽟯 trong đó 3 4 ( ), ( )h t h t là các hàm tuần hoàn cộng tính tuỳ ý chu kỳ 1 trên R. Bài toán 2. Cho 0a 󽜽 , 1a 󽞺 󽜮 . Xác định các hàm ( )f x sao cho (a ) ( ), .f x f x x R󽜾 󽜮 󽜣 󽟏 (9) Giải. Từ (9) suy ra 2 ( ) ( )f a x f x󽜾 với mọi .x R󽟏 Vậy mọi nghiệm của (9) có dạng 󽝜 󽝞 1 ( ) ( ) (a ) , 2 f x g x g x󽜾 󽜮 trong đó 2 ( ) ( ), .g a x g x x R󽜾 󽜣 󽟏 Thật vậy, nếu ( )f x có dạng đó thì ta có 2 1 ( ) ( ) (a ) 2 f ax g ax g x 󽟪 󽟺 󽜾 󽜮 󽟬 󽟼 󽝜 󽝞 1 (a ) ( ) ( ), . 2 g x g x f x x R󽜾 󽜮 󽜾 󽜮 󽜣 󽟏 Ngược lại, với mỗi ( )f x thoả mãn (9), chọn ( ) ( )g x f x󽜾 . Kh đó 2 ( ) ( ),g a x g x x R󽜾 󽜣 󽟏 và 󽝜 󽝞 󽝜 󽝞 1 1 ( ) (a ) ( ) (a ) 2 2 g x g x f x f x󽜮 󽜾 󽜮 󽝜 󽝞 1 ( ) ( ) ( ), 2 f x f x f x x R󽜾 󽜬 󽜾 󽜣 󽟏 Từ kết quả của Bài toán 1 suy ra nghiệm của (9) có dạng 󽝜 󽝞 1 ( ) ( ) (a ) , 2 f x g x g x󽜾 󽜮 trong đó VINAMATH.COM VINAMATH.COM 8 1 2 1 log 0, 2 ( ) tùy ý 0, 1 log 0, 2 a a h x khi x g x d khi x h x khi x 󽟭 󽟧 󽟷 󽜿 󽟨 󽟸 󽟰 󽟩 󽟹 󽟰 󽟰 󽜾 󽜾 󽟮 󽟰 󽟧 󽟷 󽟰 󽜽 󽟨 󽟸 󽟰 󽟩 󽟹 󽟯 với 1 2 ( ), ( )h t h t là các hàm tuần hoàn cộng tính tuỳ ý chu kỳ1 trên R. Nhận xét. Nếu ( )f x là hàm tuần hoàn cộng tính chu kì 0a 󽜿 trên R thì 󽜩 󽜪 ( ) (ln ) 0g t f t t󽜾 󽜿 là hàm tuần hoàn nhân tính ê a e tr n R 󽜬 . Ngược lại, nếu ( )f x là hàm tuần hoàn nhân tính chu kì 󽜩 󽜪 0 1a a󽜽 󽞺 trên R 󽜬 , thì ( ) ( ) t g t f e󽜾 là hàm tuần hoàn cộng tính chu kì lna trên R . BÀI TẬP 1. Cho 0a 󽜿 , 1a 󽞺 󽜮 . Xác định tất cả các hàm ( )f x sao cho (a ) ( ) 2 ( ), .f x f x f x x R󽜾 󽜬 󽜮 󽜣 󽟏 2. Cho 0a 󽜿 , 1a 󽞺 󽜮 . Xác định tất cả các hàm ( )f x sao cho (a ) ( ) ( ), .f x f x f x x R󽜾 󽜬 󽜮 󽜣 󽟏 3. Cho 0a 󽜿 , 1a 󽞺 󽜮 . Xác định tất cả các hàm ( )f x sao cho (a ) 1, .f x x R󽜾 󽜣 󽟏 4. Cho hàm số ( )g x xác định trên R. Xác định tất cả các hàm ( )f x thoả mãn điều kiện .),2()()2()( Rxxgxgxfxf 󽟏󽜣󽜬󽜾󽜬 5. Cho hàm số 󽟰 󽟰 󽟯 󽟰 󽟰 󽟮 󽟭 󽟏󽜬󽞺 󽜬 󽟏󽜬󽜾 󽜾 Zkkxkhi xtg Zkkxkhi xf , 2 2 1 , 2 0 )( 2 π π π π Chứng minh rằng hàm số )()()( axfxfxg 󽜬󽜾 là hàm tuần hoàn (cộng tính) trên R khi và chỉ khi .Qa 󽟏 V/ ĐẶC TRƯNG HÀM CỦA MỘT SỐ HÀM SỐ SƠ CẤP Để mô tả bức tranh mang tính định hướng, gợi ý và dự đoán công thức nghiệm cuả các bài toán liên quan, chúng ta xét một vài tính chất hàm tiêu biểu của một số dạng hàm số quen biết. 1. Hàm bậc nhất : 󽜩 󽜪 0,0)( 󽞺󽞺󽜬󽜾 babaxxf có tính chất VINAMATH.COM VINAMATH.COM 9 󽝜 󽝞 Ryxyfxf yx f 󽟏󽜣󽜬󽜾 󽟸 󽟹 󽟷 󽟨 󽟩 󽟧 󽜬 ,,)()( 2 1 2 . 2. Hàm tuyến tính : 󽜩 󽜪 0)( 󽞺󽜾 aaxxf có tính chất 󽜩 󽜪 󽜩 󽜪 󽜩 󽜪 .,, Ryxyfxfyxf 󽟏󽜣󽜬󽜾󽜬 3. Hàm mũ : 󽜩 󽜪 󽜩 󽜪 1,0 󽞺󽜿󽜾 aaaxf x có tính chất 󽜩 󽜪 󽜩 󽜪 󽜩 󽜪 .,, Ryxyfxfyxf 󽟏󽜣󽜾󽜬 4. Hàm logarit : 󽜩 󽜪 󽜩 󽜪 1,0log 󽞺󽜿󽜾 aaxxf a có tính chất 󽜩 󽜪 󽜩 󽜪 󽜩 󽜪 󽝼 󽝾 0\,, Ryxyfxfxyf 󽟏󽜣󽜬󽜾 . 5. Hàm lũy thừa : 󽜩 󽜪 a xxf 󽜾 có tính chất 󽜩 󽜪 󽜩 󽜪 󽜩 󽜪 󽝼 󽝾 0\,, Ryxyfxfxyf 󽟏󽜣󽜾 . 6.Hàm lượng giác : Hàm 󽜩 󽜪 xxf sin󽜾 có tính chất 󽜩 󽜪 󽜩 󽜪 󽜩 󽜪 󽝜 󽝞 .,433 3 Rxxfxfxf 󽟏󽜣󽜮󽜾 Hàm 󽜩 󽜪 xxf cos󽜾 có các tính chất 󽜩 󽜪 󽜩 󽜪 󽝜 󽝞 Rxxfxf 󽟏󽜣󽜮󽜾 ,122 2 và 󽜩 󽜪 󽜩 󽜪 󽜩 󽜪 󽜩 󽜪 Ryxyfxfyxfyxf 󽟏󽜣󽜾󽜮󽜬󽜬 ,,2 . Cặp hàm 󽜩 󽜪 xxf sin󽜾 , xxg cos)( 󽜾 có tinh chất 󽜩 󽜪 󽜩 󽜪 󽟯 󽟮 󽟭 󽟏󽜣󽜮󽜾󽜬 󽟏󽜣󽜬󽜾󽜬 Ryxyfxfygxgyxg Ryxxgyfygxfyxf ,),()()()( ,),()()()( Hàm tgxxf 󽜾)( có tính chất 󽜩 󽜪 )()(1 )()( yfxf yfxf yxf 󽜮 󽜬 󽜾󽜬 với ,, yx 󽜩 󽜪 󽜩 󽜪 Zk k yx 󽟏 󽜬 󽞺󽜬 2 12 π . Hàm gxxf cot)( 󽜾 có tính chất c 󽜩 󽜪 )()( 1)()( yfxf yfxf yxf 󽜬 󽜮 󽜾󽜬 với ,, yx 󽜩 󽜪 Zkkyx 󽟏󽞺󽜬 π . 7. Hàm lượng giác ngược a) Hàm xxf arcsin)( 󽜾 có tính chất 󽜩 󽜪 󽝜 󽝞 .1,1,,11)()( 22 󽜮󽟏󽜣󽜮󽜬󽜮󽜾󽜬 yxxyyxfyfxf b) Hàm xarcxg cos)( 󽜾 có tính chất 󽜩 󽜪 󽝜 󽝞 1,1,,11)()( 22 󽜮󽟏󽜣󽜮󽜮󽜮󽜾󽜬 yxyxxygygxg . VINAMATH.COM VINAMATH.COM 10 [...]...VINAMATH.COM c) Hàm h( x) arctgx có tính chất h( x ) d) Hàm h( y ) p ( x) h x 1 y , xy x, y : xy 1 arc cot gx có tính chất p( x) p( y ) p 1 , y xy x x, y : x 0 y 8 Các hàm hyperbolic a) Hàm f ( x ) shx : f (3 x) b) Hàm g ( x) shx : g x y 1 x e 2 3 f ( x) 1 x e 2 g x x c) Hàm : h( x) thx : hx d) Hàm q ( x) qx y y e x có tính chất 4 f 3 ( x), e x R x có tính chất 2 g ( x) g ( y ), y x, R y x e e có tính chất x... e x có tính chất 4 f 3 ( x), e x R x có tính chất 2 g ( x) g ( y ), y x, R y x e e có tính chất x e e x h( x ) h( y ) x, y , h( x ) h( y ) 1 ex e coth x : x e e 1 q( x)q( y ) , q( x) q( y) R x x có tính chất x, y : x, VINAMATH.COM y, x y 0 11 . Bài 1 MỘT SỐ TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA HÀM SỐ I/ HÀM SỐ CHẴN, HÀM SỐ LẺ Xét hàm số ( )f x với tập xác định ( )D f R

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan