0

Chuyên đề bồi dưỡng vật lý 10_Chủ đề 7 Chất rắn - Chất lỏng - Sự chuyển thể

25 2,220 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2015, 14:29

- T: 01689.996.187 Website, Din n: http://lophocthem.COM - vuhoangbg@gmail.com A. H THNG KIN THC: - Cụng thc tớnh lc n hi: F ủh = k l ( dựng cụng thc ny tỡm k) Trong ú: k = E 0 S l ( dựng cụng thc ny tỡm E, S). k ( N/m) cng ( h s n hi). E ( N/m 2 hay Pa) : goùi laứ suaỏt ủaứn hoi hay suaỏt Y-aõng. S (m 2 ) : tit din. l o (m): chiu di ban u - bin dng t i: 0 l F l SE = - Din tớch hỡnh trũn: 2 4 d S = (d (m) ng kớnh hỡnh trũn) cng ca vt ( thanh,lũ xo) t l nghch vi chiu di: 1 2 2 1 l k l k = B. Bi tp vn dng Bi 1: Mt si dõy bng kim loi di 2m, ng kớnh 0,75mm. Khi kộo bng 1 lc 30N thỡ si dõy dón ra thờm 1,2mm. a. Tớnh sut n hi ca si dõy. b. Ct dõy thnh 3 phn bng nhau ri kộo bng 1 lc 30N thỡ dón ra l bao nhiờu? Gii - Vỡ ln lc tỏc dng vo thanh bng ln lc n hi nờn: = = = 0 . . . dh s F F k l E l l vi = 2 . 4 d s nờn = 2 . . . 4 o l d F E l ( ) = = = 10 0 2 2 3 3 4 . 4.30.2 11,3.10 . . 3,14. 0,75.10 .1,2.10 F l E Pa d l BIN DNG C CA VT RN 35 - T: 01689.996.187 Website, Din n: http://lophocthem.COM - vuhoangbg@gmail.com b. Khi ct dõy thnh 3 phn bng nhau thỡ mi phn dõy cú cng gp 3 ln so vi dõy ban u. nu kộo dõy cng bng lc 30N thỡ dón s gim i 3 ln 0,4 l mm = Bi 2: a.Phải treo một vật có khối lợng bằng bao nhiêu vào một lò xo có hệ số đàn hồi k = 250N/m để nó dãn ra l = 1cm. Lấy g = 10m/s 2 . b.Một sợi dây bằng đồng thau dài 1,8 m có đờng kính 0,8 mm. Khi bị kéo bằng một lực 25N thì thanh dãn ra một đoạn bằng 1mm. Xác định suất lâng của đồng thau. Giải a. Tìm khối lợng m Vật m chịu tác dụng của trọng lực P ur và lực đàn hồi F ur Ta có: P F + r r =0 (ở trạng thái cân bằng) Suy ra: P = F Với P = mg và F k l = Nên = = k l mg k l m g = = 250.0,01 0,25 10 m kg (Với k = 250N/m; l =1cm =0,01m ; g=10m/s 2 ) b. Tìm suất Young E? Xét dây đồng thau chịu tác dụng của lực kéo k F r và lực đàn hồi F r . ở trạng thái cân bằng: k F F = Mà: = = = 2 0 , 4 S d F k l với k E S l Nên: = = 2 0 4 k d F E l F l Suy ra: 0 2 4 k F l E d l = Với F k = 25 N; l 0 =1,8m; d = 0,8mm =8.10 -4 m ; l =10 -3 m Nên: ( ) = = 10 2 4 3 4.25.1,8 8,95.10 3,14 8.10 .10 E Pa Bi 3:Một thanh thép dài 4m, tiết diện 2cm 2 . Phải tác dụng lên thanh thép một lực kéo bằng bao nhiêu để thanh dài thêm 1,5mm? Có thể dùng thanh thép này để treo các vật có trọng lợng bằng bao nhiêu mà không bị đứt? Biết suất Young và giới hạn hạn bền của thép là 2.10 11 Pa và 6,86.10 8 Pa. Giải Ta có: F k l = (1) - T: 01689.996.187 Website, Din n: http://lophocthem.COM - vuhoangbg@gmail.com Và 0 S k E l = (2) Thay (2) vào (1) suy ra: 0 l F ES l = = ì ì = 3 11 4 3 10 2.10 2.10 1,5 15.10 4 F (N) Thanh thép có thể chịu đựng đợc các trọng lực nhỏ hơn F b = = ì 8 4 6,86.10 2.10 b b P F S P <137200 N Bi 4: mt dõy thộp cú chiu di 2,5m, tit din 0,5mm 2 , c kộo cng bi mt lc 80N thỡ thanh thộp di ra 2mm. tớnh: a. Sut n hi ca si dõy. b. Chiu di ca dõy thộp khi kộo bi lc 100N, coi tit din day khụng i. Gii a.Ta cú: 11 0 6 3 0 . . 80.2,5 . 2.10 . 0,5.10 .10 F l S E F l E Pa l S l = = = = b.Ta cú: / / 3 0 6 11 0 . . 100.2,5 . 2,5.10 0, 25 . 0,5.10 .2.10 F l S E F l l m cm l S E = = = = = Vy chiu di s l: / 0 250 0, 25 250, 25 l l l cm = + = + = Bi 5: mt thanh tr trũn bng ng thau di 10cm, sut n hi 9.10 9 Pa, cú tit din ngang 4cm. a. Tỡm chiu di ca thanh khi nú chu lc nộn 100000N. b. Nu lc nộn gim i mt na thỡ bỏn kớnh tit din phi l bao nhiờu chiu di ca thanh vn l khụng i. Gii - Chiu di ca thanh khi chu lc nộn F = 100000N. Ta cú: 0 0 2 4 9 0 . . .4 . 100000.0,1.4 . 0,08 . . 3,14.16.10 .9.10 F l F l S E F l l cm l S E d E = = = = = Vy: 0 10 0, 08 9,92 l l l cm = = = b. Bỏn kớnh ca thanh khi / 2 F F = - Khi nộn bng lc F: 0 . . S E F l l = (1) - Khi nộn bng lc F / : / / / 0 . . S E F l l = (2) Vỡ chiu di thanh khụng i: / l l = , ly (1) chia (2) v cú / 2 F F = nờn: / /2 / 2 2 /2 2 1 1 1 4 2 2 2 2 2 2 2 S d d d d d cm S d = = = = = = - T: 01689.996.187 Website, Din n: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com A. KIN THC: 1. S n di - Cụng thc tớnh n di l = l - l 0 = l 0 t Vi 0 l l chiu di ban u ti t 0 - .Cụng thc tớnh chiu di ti 0 t C (1 . ) o l l t = + Trong ú: : Heọ soỏ nụỷ daứi (K -1) . 2. s n khi - Cụng thc n khi V=VV 0 = V 0 t - Cụng thc tớnh th tớch ti 0 t C V = V o (1 + . ) t Vi V 0 l th tớch ban u ti t 0 * Nh: = 3 : Heọ soỏ nụỷ khoỏi ( K -1 ) B Bi tp vn dng Bi 1: Hai thanh kim loi, mt bng st v mt bng km 0 0 C cú chiu di bng nhau, cũn 100 0 C thỡ chiu di chờnh lch nhau 1mm. Tỡm chiu di hai thanh 0 0 C. Bit h s n di ca st v km l 1,14.10 -5 K -1 v 3,4.110 -5 K -1 Gii - Chiu di ca thanh st 100 0 C l: )1( 0 tll ss + = - Chiu di ca thanh km 100 0 C l: )1( 0 tll kk + = - Theo bi ta cú: 1 = sk ll )1( 0 tl k + - )1( 0 tl s + = 1 S N Vè NHIT CA VT RN 36 - ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com ⇔ tl k ∆ α ( 0 - )t s ∆ α =1 ⇔ = ∆− = t l sk )( 1 0 αα 0,43 (m) Bài 2: Một dây nhôm dài 2m, tiết diện 8mm 2 ở nhiệt độ 20 o C. a. Tìm lực kéo dây để nó dài ra thêm 0,8mm. b. Nếu không kéo dây mà muốn nó dài ra thêm 0,8mm thì phải tăng nhiệt độ của dây lên đến bao nhiêu độ? Cho biết suất đàn hồi và hệ sô nở dài tương ứng của dây là E = 7.10 10 Pa; 5 1 2,3.10 K α − − = Giải - Lực kéo để dây dài ra thêm 0,8mm. Ta có: − − = = ∆ = = 6 10 3 8.10 . . 7.10 . .0.8.10 224 2 dh o S F F E l N l b. Ta có: ( ) α α − − ∆ ∆ = − ⇒ = + = + = 3 0 0 5 0,8.10 . . 20 37,4 . 2.2,3.10 o o o l l l t t t t C l Bài 3:Ở một đầu dây thép đường kính 1,5mm có treo một quả nặng. Dưới tác dụng của quả nặng này, dây thép dài ra thêm một đoạn bằng khi nung nóng thêm 30 o C. Tính khối lượng quả nặng. Cho biết 6 1 11 12.10 , 2.10 K E Pa α − − = = . Hướng dẫn Độ dãn của sợi dây: α ∆ = ∆ . o l l t Ta có: ( ) α α − − ∆ ∆ = = = ∆ ⇒ = = = = 2 3 11 6 0 3,14. 1,5.10 . . . . 2.10 . .12.10 .30 . . . 4 . . . 12,7 10 o o dh S E l t l S E S t F P m g E l m kg l g g Bài 4 Tính lực cần đặt vào thanh thép với tiết diện S = 10cm 2 để không cho thanh thép dãn nở khi bị đốt nóng từ 20 o C lên 50 o C , cho biết 6 1 11 12.10 , 2.10 K E Pa α − − = = . Hướng dẫn Ta có: α ∆ = ∆ . o l l t Có: 11 4 6 . . . . . . . . . 2.10 .10.10 .12.10 .30 72000 o o o S S F E l E l t E S t N l l α α − − = ∆ = ∆ = ∆ = = Bài 5: Tính độ dài của thanh thép và thanh đồng ở 0 o C sao cho ở bất kỳ nhiệt độ nào thanh thép cũng dài hơn thanh đồng 5cm.Cho hệ số nở dài của thép và đồng lần lượt là 5 1 1, 2.10 K − − và 5 1 1, 7.10 K − − . Giải - ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com - Gọi 01 l , 02 l là chiều dài của thanh thép và thanh đồng tại 0 0 C Ta có: 01 02 5 l l cm − = (1) - Chiều dài của thanh thép và đồng tại o t C là 1 01 1 2 02 2 (1 ) (1 ) l l t l l t α α = + = + Theo đề thì 01 02 1 2 01 02 01 1 02 2 . l l l l l l l t l t α α − = − = − + − Nên 02 1 02 2 01 1 01 2 12 17 l l l l α α α α = ⇒ = = (2) Từ (1) và (2), ta được: 01 17 l cm = và 02 12 l cm = - ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.COM - vuhoangbg@gmail.com A. CÁC DẠNG BÀI TẬP Dạng 1: Tính tốn các đại lượng trong cơng thức lực căng bề mặt chất lỏng - Lực căng bề mặt chất lỏng: F = σ l σ (N/m) : Hệ số căng bề mặt. l (m) chiều dài của đường giới hạn có sự tiếp xúc giữa chất lỏng và chất rắn. Chú ý: cần xác định bài tốn cho mấy mặt thống. Dạng 2: Tính lực cần thiết để nâng vật ra khỏi chất lỏng - Để nâng được: k F P f > + - Lực tối thiểu: k F P f = + Trong đó: P =mg là trọng lượng của vật f là lực căng bề mặt của chất lỏng Dạng 3: Bài tốn về hiện tượng nhỏ giọt của chất lỏng - Đầu tiên giọt nước to dần nhưng chưa rơi xuống. - Đúng lúc giọt nước rơi: P F = . mg l σ ⇔ = ( l là chu vi miệng ống) 1 . . V D g d V Dg d n σπ σπ ⇔ = ⇔ = Trong đó: n là số giọt nước, V( m 3 ) là thể tích nước trong ống, D(kg/m 3 ) là khối lượng riêng chất lỏng, d (m) là đường kính miệng ống B. Bài tập vận dụng Bài 1: Một cộng rơm dài 10cm nổi trên mặt nước. người ta nhỏ dung dịch xà phòng xuống một bên mặt nước của cộng rơm và giả sử nước xà phòng chỉ lan ra ở một bên. Tính lực tác dụng vào cộng rơm. Biết hệ số căng mặt ngồi của nước và nước xà phòng lần lượt là 3 3 1 2 73.10 / , 40.10 / N m N m σ σ − − = = Giải - Giả sử bên trái là nước,bên phải là dung dịch xà phòng. Lực căng bề mặt tác dụng lên cộng rơm gồm lực căng mặt ngồi 1 2 , F F ur uur của nước và nước xà phòng. - Gọi l là chiều dài cộng rơm: Ta có: 1 1 2 2 . , . F l F l σ σ = = Do 1 2 σ σ > nên cộng rơm dịch chuyển về phía nước. CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 36 - ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.COM - vuhoangbg@gmail.com - Hợp lực tác dụng lên cộng rơm: F = F 1 – F 2 = (73 – 40).10 -3 .10.10 -2 = 33.10 -4 N. Bài 2: Cho nước vào một ống nhỏ giọt có đường kính miệng ống d = 0,4mm. hệ số căng bề mặt của nước là 3 73.10 / N m σ − = . Lấy g = 9,8m/s 2 . Tính khối lượng giọt nước khi rơi khỏi ống. Giải - Lúc giọt nước hình thành, lực căng bề mặt F ở đầu ống kéo nó lên là . . . F l d σ σ π = = - Giọt nước rơi khỏi ống khi trọng lượng giọt nước bằng lực căng bề mặt: F = P σ π σ π − − − ⇔ = ⇒ = = = = 3 3 6 . . 73.10 .3,14.0,4.10 . . 9,4.10 0,0094 9,8 d mg d m kg g g Bài 3: Nhúng một khung hình vuông có chiều dài mỗi cạnh là 10cm vào rượu rồi kéo lên. Tính lực tối thiểu kéo khung lên, nếu biết khối lượng của khung là 5g. cho hệ số căng bề mặt của rượu là 24.10 -3 N/m và g = 9,8m/s 2 . Giải Lực kéo cần thiết để nâng khung lên: k F mg f = + Ở đây 2 . f l σ = nên 3 3 1 2 . 5.10 .9,8 2.24.10 .4.10 0,068 k F mg l N σ − − − = + = + = Bài 4: Có 20cm 3 nước đựng trong một ống nhỏ giọt có đường kính đầu mút là 0,8mm. Giả sử nước trong ống chảy ra ngoài thành từng giọt một. hãy tính xem trong ống có bao nhiêu giọt, cho biết 3 3 2 0,073 / , 10 / , 10 / N m D kg m g m s σ = = = Giải - Khi giọt nước bắt đầu rơi: 1 1 1 . . P F m g l V Dg l σ σ = ⇔ = ⇔ = với 1 V V n = - Suy ra 6 3 3 20.10 .10 .10 . . 1090 . 0, 073.3,14.0,8.10 V VDg D g d n n d σπ σ π − − = ⇒ = = = giọt - ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com A. Phương pháp giải bài tập về sự chuyển thể các chất 1. Cơng thức tính nhiệt nóng chảy Q = λ m (J) m (kg) khối lượng. λ (J/kg) : Nhiệt nóng chảy riêng. 2. Cơng thức tính nhiệt hóa hơi Q = Lm L(J/kg) : Nhiệt hoá hơi riêng m (kg) khối lượng chất lỏng. 3. Cơng thức tính nhiệt lượng thu vào hay tỏa ra Q = m.c (t 2 – t 1 ). c (J/kg.k): nhiệt dung riêng. Chú ý: Khi sử dụng những cơng thức này cần chú ý là các nhiệt lượng thu vào hoặc tỏa ra trong q trình chuyển thể Q = λ m và Q = L.m đều được tính ở một nhiệt độ xác định, còn cơng thức Q = m.c (t 2 – t 1 ) được dùng khi nhiệt độ thay đổi. B. Bài tập vận dụng Bài 1: Người ta thả một cục nước đá khối lượng 80g ở 0 o C vào một cốc nhơm đựng 0,4kg nước ở 20 o C đặt trong nhiệt lượng kế. Khối lượng của cốc nhơm là 0,20kg. Tính nhiệt độ của nước trong cốc nhơm khi cục nước vừa tan hết. Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,4.10 5 J/kg. Nhiệt dung riêng của nhơm là 880J/kg.K và của nước lăJ/kg.K. Bỏ qua sự mất mát nhiệt độ do nhiệt truyền ra bên ngồi nhiệt lượng kế. Giải - Gọi t là nhiệt độ của cốc nước khi cục đá tan hết. - Nhiệt lượng mà cục nước đá thu vào để tan thành nước ở t o C là. tmcmQ nđnđnđ 1 + = λ - Nhiệt lượng mà cốc nhơm và nước tỏa ra cho nước đá là. )(.)(. 112 ttmcttmcQ nnAlAl − + − = SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CÁC CHẤT 37 - ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com - Áp dụng định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng. Q 1 = Q 2 Ct o 5,4=⇒ Bài 2: Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho 5kg nước đá ở -10 o C chuyển thành nước ở 0 o C. Cho biết nhiệt dung riêng của nước đá là 2090J/kg.K và nhiệt nóng chảy riêng của nước đá 3,4.10 5 J/kg. Giải - Nhiệt lượng cần cung cấp cho 5kg nước đá ở -10 o C chuyển thành nước đá ở 0 o C là: Q 1 = m.c.∆t = 104500J - Nhiệt lượng cần cung cấp để 5kg nước đá ở 0 o C chuyển thành nước ở 0 o C là: Q 2 = λ.m = 17.10 5 J - Nhiệt lượng cần cung cấp cho 5kg nước đá ở -10 o C chuyển thành nước ở 0 o C là: Q = Q 1 + Q 2 = 1804500J Bài 3: Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho 10kg nước ở 25 o C chuyển thành hơi ở 100 o C. Cho biết nhiệt dung riêng của nước 4180J/kg.K và nhiệt hóa hơi riêng của nước là 2,3.10 6 J/kg. Giải - Nhiệt lượng cần cung cấp cho 10kg nước ở 25 o C tăng lên 100 o C là: Q 1 = m.c.∆t = 3135KJ - Nhiệt lượng cần cung cấp để 10kg nước đá ở 100 o C chuyển thành hơi nước ở 100 o C là: Q 2 = L.m = 23000KJ - Nhiệt lượng cần cung cấp cho 10kg nước đá ở 25 o C chuyển thành hơi nước ở 100 o C là: Q = Q 1 + Q 2 = 26135KJ Bài 4: Tính nhiệt lượng cần phải cung cấp để làm cho 0,2kg nước đá ở -20 o C tan thành nước và sau đó được tiếp tục đun sôi để biến hoàn toàn thành hơi nước ở 100 o C. Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,4.10 5 J/kg, nhiệt dung riêng của nước đá là 2,09.10 3 J/kg.K, nhiệt dung riêng của nước 4,18.10 3 J/kg.K, nhiệt hóa hơi riêng của nước là 2,3.10 6 J/kg. Giải - Nhiệt lượng cần phải cung cấp để làm cho một cục nước đá có khối lượng 0,2kg ở -20 o C tan thành nước và sau đó tiếp tục đun sôi để biến hoàn toàn thành hơi nước ở 100 o C. ( ) ( ) 0 1 2 1 . . . . . . 619,96 d n Q c m t t m c m t t L m kJ λ = − + + − + = [...]... mạng tinh thể Bài 5 Các vật rắn đợc phân thành các loại nào sau đây? A Vật rắn tinh thể và vật rắn vô định hình B Vật rắn dị hớng và vật rắn đẳng hớng C Vật rắn tinh thể và vật rắn đa tinh thể D Vật vô định hình và vật rắn đa tinh thể 1 - T: 01689.996.1 87 Website, Din n: http://lophocthem.COM - vuhoangbg@gmail.com Chọn cụm từ thích hợp trong các cụm từ sau A Tinh thể B Đơn tinh thể C Đa tinh thể D Mạnh... C 7B Viên kim cơng là vật rắn có cấu trúc đơn tinh thể Chọn B 8A Mỗi vật rắn tinh thể đều có nhiệt độ nóng chảy xác định Chọn A 9C Nếu một vật đợc cấu tạo từ nhiều tinh thể nhỏ liên kết nhau một cách hỗn độn, ta nói vật rắn đó là vật rắn đa tinh thể Chọn C 10A Các vật rắn vô định hình không thể có cấu trúc tinh thể chọn A 11D Dới tác dụng của ngoại lực, sự thay đổi hình dạng và kích thớc của vật rắn. .. tinh thể C Đa tinh thể D Mạnh tinh thể Điền vào chỗ trống của các câu 6 ,7 8, 9 và 10 cho đúng ý nghĩa vật lý Bài 6 Vật rắn Có tính đẳng hớng Bài 7 Viên kim cơng là vật rắn có cấu trúc Bài 8 Mỗi vật rắn đều có nhiệt độ nóng chảy xác định Bài 9 Nếu một vật đợc cấu tạo từ nhiều tinh thể nhỏ liên kết nhau một cách hỗn độn, ta nói vật rắn đó là vật rắn Bài 10 Các vật rắn vô định hình không có cấu trúc... cấu trúc tinh thể Chọn A 3A Vật rắn đơn tinh thể có tính dị hớng có nhiệt độ nóng chảy hay đông đặc xác định còn vật rắn vô định hình có tính đẳng hớng, không có nhiệt độ nóng chảy xác định Chọn A 4C Phát biêu Mạng tinh thể của tất cả các chất đều có hình dạng giống nhau Chọn C 5A Ngời ta chia vật rắn chia thành hai loại: Vật rắn tinh thể và vật rắn vô định hình Chọn A 6C Vật rắn đa tinh thể có tính... của chất lỏng C Giữ cho mặt thoáng của chất lỏng luôn ổn định.D Giữ cho mặt thoáng của chất lỏng luôn nằm ngang Bài 32 Điều nào sau đây là sai khi nói về lực căng bề mặt của chất lỏng? A Độ lớn lực căng bề mặt tỉ lệ với độ dài đờng giới hạn l mặt thoáng của chất lỏng B Hệ số căng bề mặt của chất lỏng phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng 4 - T: 01689.996.1 87 Website, Din n: http://lophocthem.COM - vuhoangbg@gmail.com... hoà ở 200C đợc tách ra khỏi nớc và đun nóng đẳng tích tới 270 C áp suất của nó có giá trị : A 17, 36mmHg C 15,25mmHg B 23 ,72 mmHg D 17, 96mmHg Hết 8 - T: 01689.996.1 87 Website, Din n: http://lophocthem.COM - vuhoangbg@gmail.com ĐáP áN CHI TIT (chất rắn và chất lỏng) 1D Vật rắn tinh thể là vật rắn có cấu trúc mạng tinh thể, có tính đẳng hớng hoặc dị hớng, có nhiệt độ nóng chảy... 4,5.1 0-2 N C Fmax = 4,5.1 0-3 N D Fmax = 4,5.1 0-4 N Bài 38 Để quả cầu không bị chìm trong nớc thì khối lợng của nó phải thoả mãn điều kiện nào sau đây: A m 4,6.1 0-3 kg B m 3,6.1 0-3 kg C m 2,6.1 0-3 kg D m 1,6.1 0-3 kg Bài 39 Điều nào sau đây là sai khi nói về sự đông đặc? 5 - T: 01689.996.1 87 Website, Din n: http://lophocthem.COM - vuhoangbg@gmail.com A Sự đông đặc là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể. .. dài của thép 1,2.1 0-5 k-1, suất đàn hồi 3 10 - T: 01689.996.1 87 2 Website, Din n: http://lophocthem.COM 0 - vuhoangbg@gmail.com 20.10 N/m Nếu nhiệt độ tăng thêm 25 C thì độ lớn của lực do xà tác dụng vào tờng là : A F = 11 ,77 50N B F = 1 17, 750N C F = 1 177 ,50 N D F = 1 177 5N Bài 27 Một bình thuỷ tinh chứa đầy 50 cm3 thuỷ ngân ở 180C Biết:Hệ số nở dài của thuỷ ngân là : 1 = 9.1 0-6 k-1.Hệ số nở khối của... mạng tinh thể, có tính đẳng hớng hoặc dị hớng, có nhiệt độ nóng chảy xác định Bài 2 Vật nào sau đây không có cấu trúc tinh thể? A Chiếc cốc thuỷ tinh B Hạt muối ăn C Viên kim cơng D Miếng thạch anh Bài 3 Khi so sánh đặc tính của vật rắn đơn tinh thể và vật rắn vô định hình, kết luận nào sau đây là đúng? A Vật rắn đơn tinh thể có tính dị hớng, có nhiệt độ nóng chảy hay đông đặc xác định còn vật rắn vô... nhiệt độ nóng chảy xác định B Vật rắn đơn tinh thể có tính đẳng hớng có nhiệt độ nóng chảy hay đông đặc xác định, vật rắn vô định hình có tính dị hớng, không có nhiệt độ nóng chảy xác định C Vật rắn đơn tinh thể có tính đẳng hớng, không có nhiệt độ nóng chảy hay đông đặc xác định, vật rắn vô định hình có tính dị hớng, có nhiệt độ nóng chảy xác định D Vật rắn đơn tinh thể có tính dị hớng, không có nhiệt . Các vật rắn đợc phân thành các loại nào sau đây? A. Vật rắn tinh thể và vật rắn vô định hình. B. Vật rắn dị hớng và vật rắn đẳng hớng . C. Vật rắn tinh thể và vật rắn đa tinh thể . D. Vật. tinh thể D. Mạnh tinh thể Điền vào chỗ trống của các câu 6 ,7 8, 9 và 10 cho đúng ý nghĩa vật lý. Bài 6. Vật rắn Có tính đẳng hớng. Bài 7. Viên kim cơng là vật rắn có cấu trúc Bài 8. Mỗi vật. = 11 ,77 50N. B. F = 1 17, 750N. C. F = 1 177 ,50 N D. F = 1 177 5N. Bài 27. Một bình thuỷ tinh chứa đầy 50 cm 3 thuỷ ngân ở 18 0 C . Biết:Hệ số nở dài của thuỷ ngân là : 1 = 9 .10 -6 k -1 .Hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề bồi dưỡng vật lý 10_Chủ đề 7 Chất rắn - Chất lỏng - Sự chuyển thể, Chuyên đề bồi dưỡng vật lý 10_Chủ đề 7 Chất rắn - Chất lỏng - Sự chuyển thể,