0

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế trên địa bàn huyện điện bàn, tỉnh quảng nam

45 1,076 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/02/2015, 18:22

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHOA HÓA HỌC  BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: CỬ NHÂN QUẢN LÍ MÔI TRƯỜNG Giảng viên hướng dẫn : Nguyễn Thị Thu Hồng Sinh viên thực hiện : Lê Hồ Ngọc Hoa Địa điểm thực tập : Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đề tài: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp Đà Nẵng – Năm 2013 SVTH: Lê Hồ Ngọc Hoa 2 Lớp: 09 CQM Báo cáo thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC MỤC LỤC i LỜI CẢM ƠN 1 MỞ ĐẦU 2 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HUYỆN ĐIỆN BÀN 3 1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên 3 1.1.1 Vị trí địa lý 3 1.1.2. Diện tích 3 1.1.3. Khí hậu 3 1.1.4. Hệ thống thủy văn 4 1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 5 1.2.1. Đơn vị hành chính - dân số 5 1.3. Hiện trạng môi trường huyện Điện Bàn 6 1.4. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Điện Bàn 8 1.4.1. Chức năng và nhiệm vụ 8 1.4.1.1. Vị trí, chức năng 8 1.4.1.1. Nhiệm vụ, quyền hạn 8 1.4.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Điện Bàn 9 1.4.3. Mối quan hệ trong công tác quản lý môi trường ở tỉnh Quảng Nam 10 CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ 11 2.1. Khái niệm về chất thải rắn y tế 11 2.2. Thành phần, tính chất và phân loại chất thải rắn y tế 11 2.2.1. Thành phần, tính chất 12 2.2.2. Phân loại chất thải rắn y tế 12 2.3. Thực trạng công tác quản lý chất thải bệnh viện ở Việt Nam 14 SVTH: Lê Hồ Ngọc Hoa i Lớp: 09 CQM Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2.4. Những nguy cơ và ảnh hưởng của chất thải y tế đến cộng đồng và môi trường 16 2.4.1. Đối với sức khỏe cộng đồng 16 2.4.1.1 . Nguy cơ và ảnh hưởng của chất thải lây nhiễm 16 2.4.1.2. Nguy cơ và ảnh hưởng của chất thải hóa học và dược phẩm 16 2.4.1.3. Nguy cơ và ảnh hưởng của chất thải phóng xạ 17 2.4.2. Đối với môi trường 17 2.4.2.1. Nguy cơ và ảnh hưởng đối với môi trường nước 17 2.4.2.2. Nguy cơ và ảnh hưởng đối với môi trường đất 17 2.4.2.3. Nguy cơ và ảnh hưởng đối với môi trường không khí 17 2.4.3. Những nguy cơ liên quan đến xử lý và tiêu hủy chất thải rắn y tế không phù hợp 18 2.4.3.1. Xử lý và tiêu hủy chất thải rắn 18 2.4.3.2. Tiêu hủy hóa chất 18 CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐIỆN BÀN 19 3.1. Quy mô một số bệnh viện tuyến huyện và một số trạm y tế xã trên địa bàn huyện Điện Bàn 19 3.1.2. Quy mô bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn huyện Điện Bàn 19 3.1.3. Quy mô các trạm y tế, phòng khám chữa bệnh trên địa bàn huyện 21 3.2. Hiện trạng công tác quản lý chất rắn y tế tại huyện Điện Bàn 21 3.2.1. Hiện trạng và hệ thống quản lý chất thải rắn y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện 21 3.2.1.1. Nguồn nhân lực và trang thiết bị 21 3.2.1.2. Phân loại chất thải rắn y tế tại nguồn 22 3.2.1.3. Thu gom và vận chuyển rác thải tại các khoa trong bệnh viện 23 3.2.2. Hệ thống quản lý chất thải rắn y tế ngoài bệnh viện 25 3.2.2.1. Thu gom và vận chuyển chất thải rắn y tế 25 SVTH: Lê Hồ Ngọc Hoa ii Lớp: 09 CQM Báo cáo thực tập tốt nghiệp 3.2.2.2. Quá trình xử lí chất thải rắn y tế 26 3.2.3. Những vấn đề bất cập chung trong công tác quản lý chất thải rắn y tế tại địa bàn huyện hiện nay 27 CHƯƠNG 4. ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐIỆN BÀN 29 4.1. Mục đích của các giải pháp 29 4.2. Đề xuất mô hình tổ chức quản lý chất thải y tế cho các bệnh viện trong khu vực huyện 29 4.3. Đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình quản lý chất thải rắn y tế hiện nay trên địa bàn huyện 31 4.3.1. Các giải pháp về nhận thức trong việc quản lý chất thải rắn bệnh viện 31 4.3.1.1. Quy định khung pháp luật/quy định chung 31 4.3.1.2. Công tác đào tạo, tuyên truyền, giáo dục 32 4.3.2. Các giải pháp cho cơ quan quản lý nhà nước 33 4.3.3. Các giải pháp công nghệ quản lý chất thải rắn y tế 33 4.3.3.1. Phân loại chất thải tại nguồn 33 4.3.3.2. Thu gom chất thải tại nguồn 33 4.3.3.3. Vận chuyển chất thải trong cơ sở y tế 34 4.3.3.4. Lưu giữ chất thải trong cơ sở y tế 34 4.3.3.5. Vận chuyển chất thải rắn nguy hại ra ngoài cơ sở y tế 34 4.3.3.6. Giải pháp xử lý chất thải rắn y tế 34 4.3.4. Giải pháp nguồn tài chính 35 CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 36 5.1. Kết luận 36 5.2. Kiến nghị 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO 38 SVTH: Lê Hồ Ngọc Hoa iii Lớp: 09 CQM Báo cáo thực tập tốt nghiệp DANH MỤC HÌNH Hình 1.1- Bản đồ hành chính huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 3 Hình 1.2 - Sơ đồ biểu diễn mối quan hệ trong công tác quản lý môi trường ở tỉnh Quảng Nam 10 Hình 3.1 – Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam 19 Hình 3.2 - Công ty cổ phần bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức 20 Hình 3.3 - Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức cơ sở II 20 Hình 3.4 – Phân loại rác tại Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam 22 Hình 3.5 – Thực hiện phân loại rác y tế chưa đúng quy định tại 23 Trạm y tế xã Điện Hòa 23 Hình 3.6 – Các phương tiện thu gom chất thải rắn y tế được sử dụng tại 23 Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam 23 Hình 3.7 – Rác thải được tập trung tại nhà chứa rác 24 Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức 24 Hình 3.8 – Công tác thu gom rác thải y tế do Công ty Môi trường đô thị 26 Quảng Nam thực hiện 26 Hình 4.1 – Sơ đồ đề xuất mô hình tổ chức quản lý chất thải rắn tại các bệnh viện trên địa bàn huyện Điện Bàn 30 Hình 4.2 – Mô hình về chương trình sức khỏe của cộng đồng trong việc thực hiện quá trình quản lý chất thải y tế 32 DANH MỤC BẢNG SVTH: Lê Hồ Ngọc Hoa iv Lớp: 09 CQM Báo cáo thực tập tốt nghiệp Bảng 3.1 – Các bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh có đăng ký với Công ty môi trường và đô thị Quảng Nam 25 SVTH: Lê Hồ Ngọc Hoa v Lớp: 09 CQM Báo cáo thực tập tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN  Qua ba năm học tập tại trường, dưới sự dạy bảo tận tâm của các thầy cô, em đã được tiếp thu những phần lý thuyết cơ bản, nhưng đối với nhiệm vụ thực tế thì còn rất mới mẻ chưa có kinh nghiệm, nên việc tìm hiểu tiếp xúc với thực tế để học hỏi những kinh nghiệm, trang bị kiến thức về nghiệp vụ chuyên môn là điều rất cần thiết. Do vậy, được sự chấp thuận của nhà trường, Ban lãnh đạo Phòng Tài Nguyên – Môi trường huyện Điện Bàn em đã được đến Phòng tài nguyên để thực tập tốt nghiệp cuối khóa. Tuy thời gian thực tập ngắn nhưng các anh, chị ở Phòng đã dành nhiều thời gian nhiệt tình hướng dẫn, truyền đạt cho em những kinh nghiệm thực tế, giúp em hiểu rõ hơn những kiến thức mà thầy cô đã giảng dạy ở nhà trường và hoàn thành tốt báo cáo theo đúng thời gian quy định của trường. Có được thành tựu như ngày hôm nay em luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của quý thầy cô trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng nói chung và Khoa hóa học của trường nói riêng đã tận tình chỉ dạy và truyền đạt những kiến thức quý báu của mình cho em. Em xin gửi lời cảm ơn đến giảng viên hướng dẫn là cô Nguyễn Thị Thu Hồng cùng Lãnh đạo và các anh chị ở Phòng Tài nguyên và Môi trường Điện Bàn, Đội Môi trường đô thị huyện Điện Bàn đã tận tình giúp đỡ cho em hoàn thành bài thực tập. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý thầy cô và ban lãnh đạo, các cô, chú, anh, chị ở Phòng được dồi dào sức khỏe và luôn hoàn thành nhiệm vụ vì sự nghiệp giáo dục và bảo vệ môi trường của đất nước. Trân trọng kính chào! SVTH: Lê Hồ Ngọc Hoa 1 Lớp: 09 CQM Báo cáo thực tập tốt nghiệp MỞ ĐẦU Hiện nay, kinh tế nước ta đang ngày càng phát triển, xã hội ngày càng văn minh hiện đại. Cùng với sự phát triển của kinh tế thì các vấn đề khác trong xã hội như y tế, văn hóa, giáo dục ngày càng được quan tâm và đầu tư nâng cao, chất lượng cuộc sống của mọi người ngày càng được cải thiện. Chính vì vậy, nhằm mục đích nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân hơn nữa, đã có nhiều chính sách y tế, và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ra đời, cùng với các bệnh viện, trạm xá đã được xây dựng mới. Bên cạnh các lợi ích đem tới cho người dân thì các bệnh viện, trạm xá cũng đồng thời thải ra một khối lượng chất thải y tế rất lớn, nhất là chất thải rắn y tế. Xu thế sử dụng các sản phẩm chỉ dùng một lần trong y tế càng khiến lượng chất thải rắn y tế phát sinh ngày càng nhiều hơn, trong đó có nhiều nhóm chất thải thuộc loại nguy hiểm đối với môi trường và con người. Do đó, vấn đề quản lý và xử lý chất thải rắn y tế tại các bệnh viện thuộc các tỉnh và huyện luôn là vấn đề quan tâm của toàn xã hội. Chất thải rắn y tế là một trong những chất thải nguy hại vào bậc nhất, việc quản lý và xử lý các loại chất thải này rất phức tạp và gặp nhiều khó khăn. Nếu không có các biện pháp quản lý hợp lý, xử lý không tốt thì đây sẽ là nguồn lây lan các mầm bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, gây ra những vấn đề ô nhiễm môi trường một cách nghiêm trọng. Từ thực tế trên, với mục đích “Tìm hiểu hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn y tế tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam” cũng như để có thể hiểu rõ hơn những thông tin, số liệu về vấn đề quản lý chất thải rắn y tế trên địa bàn huyện Điện Bàn hiện nay tôi đã chọn Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Điện Bàn làm nơi mình thực tập. SVTH: Lê Hồ Ngọc Hoa 2 Lớp: 09 CQM Báo cáo thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HUYỆN ĐIỆN BÀN 1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên 1.1.1 Vị trí địa lý Hình 1.1- Bản đồ hành chính huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Điện Bàn là một huyện đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam, nằm về phía bắc của tỉnh, cách thành phố Đà Nẵng 25 km về phía nam và cách thành phố Tam Kỳ 45 km về phía bắc. - Phía bắc: giáp thành phố Đà Nẵng. - Phía nam: giáp huyện Duy Xuyên. - Phía đông: giáp biển Đông và đông nam giáp thành phố Hội An. - Phía tây: giáp huyện Đại Lộc. 1.1.2. Diện tích Tổng diện tích 214,71 km 2 . - Nội thị: 212,66 km 2 , chiếm 99,05% tổng diện tích đất tự nhiên. - Ngoại thị: 2,05 km 2 , chiếm 0.95% tổng diện tích đất tự nhiên. 1.1.3. Khí hậu Điện Bàn chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa. - Gió tây nam vào các tháng 5,6,7 và gió đông bắc vào các tháng 10,11,12. - Lượng mưa lớn phân bố không đều, tập trung vào tháng 9,10,11. SVTH: Lê Hồ Ngọc Hoa 3 Lớp: 09 CQM [...]... chất thải y tế sau khi đốt tại lò đốt Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam thì được vận chuyển lên bãi chôn lấp tại Đại Lộc 3.2.3 Những vấn đề bất cập chung trong công tác quản lý chất thải rắn y tế tại địa bàn huyện hiện nay Qua quá trình khảo sát hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại 2 bệnh viện và một số cơ sở y tế trên địa bàn huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, những vấn đề còn tồn tại trong công tác quản. .. việc quản lý và xử lý chất thải + Nhân viên của bệnh viện phải được đào tạo SVTH: Lê Hồ Ngọc Hoa Lớp: 09 CQM 28 Báo cáo thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG 4 ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐIỆN BÀN 4.1 Mục đích của các giải pháp Hiện nay, tình hình công tác quản lý chất thải rắn y tế trên địa bàn huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn, bất cập vì Điện Bàn vẫn... công tác quản lý môi trường ở tỉnh Quảng Nam SVTH: Lê Hồ Ngọc Hoa Lớp: 09 CQM 10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ 2.1 Khái niệm về chất thải rắn y tế  Theo Quốc hội Mỹ - Chất thải rắn được Quốc hội Mỹ định nghĩa là "một chất thải rắn hay kết hợp các chất thải rắn, có số lượng, nồng độ, hay các đặc tính lý, hoá hay l y nhiễm... nguyên trong bệnh viện có 2 loại thùng rác: Một loại chứa chất thải rắn y tế nguy hại, một loại chứa chất thải rắn y tế không nguy hại 3.2.1.2 Phân loại chất thải rắn y tế tại nguồn Theo quy định của Bộ y tế - Quy chế quản lý chất thải y tế - 2007, chất thải rắn y tế phải được phân loại tại nguồn và trong quá trình thu gom phải có bao bì, túi đựng phù hợp theo quy định về màu sắc: - Màu xanh: chất thải. .. chuyển chất thải đến nới xử lý cuối cùng SVTH: Lê Hồ Ngọc Hoa Lớp: 09 CQM 25 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Hình 3.8 – Công tác thu gom rác thải y tế do Công ty Môi trường đô thị Quảng Nam thực hiện 3.2.2.2 Quá trình xử lí chất thải rắn y tế Sau khi đã được phân loại và thu gom, chất thải rắn y tế được vận chuyển đến nới xử lý Tại các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Điện Bàn nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói... Phân loại chất thải rắn y tế Theo phân loại và xác định chất thải (Quy chế quản lý chất thải Y tế, Bộ Y tế, 1999), đã phân thành 5 loại chất thải trong các cơ sở Y tế như sau: Chất thải lâm sàng, Chất thải phóng xạ, Chất thải hóa học, Các bình chứa khí có áp suất, Chất thải sinh hoạt a Nhóm chất thải lâm sàng: được Bộ Y tế phân thành 5 nhóm loại chất thải, trong đó: - Nhóm A: tất cả các chất thải nhiễm... 1A, xã Điện Nam Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, với quy mô 200 giường sẽ chính thức đi vào hoạt động nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân hiện nay 3.1.3 Quy mô các trạm y tế, phòng khám chữa bệnh trên địa bàn huyện Trên địa bàn huyện hiện nay có tổng cộng 20 trạm y tế phân bố đều ở các xã, thị trấn để đáp ứng nhu cầu y tế tối thiểu cho người dân - Về quy mô: các trạm y tế đa... hành Quy chế quản lý chất thải y tế, trong đó quy định về định nghĩa chất thải y tế như sau: - Chất thải rắn y tế là chất thải phát sinh trong các cơ sở y tế, từ các hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc, xét nghiệm, phòng bệnh, nghiên cứu, đào tạo Chất thải y tế có thể ở dạng rắn, lỏng và dạng khí - Chất thải nguy hại là chất thải có chứa các chất hoặc hợp chất có một trong các đặc tính g y nguy hại trực... Quy mô bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn huyện Điện Bàn Hiện nay trên địa bàn huyện có 02 bệnh viện đang hoạt động đó là Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam và Công ty cổ pần bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức Hình 3.1 – Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam SVTH: Lê Hồ Ngọc Hoa Lớp: 09 CQM 19 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam, đóng tại khối 1, thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, ... lý đang áp dụng đối với chất thải y tế là thiêu đốt và chôn lấp  Phương pháp thiêu đốt Về xử lý rác thải y tế theo phương pháp thiêu đốt thì hiện nay trên toàn tỉnh chỉ duy nhất Bệnh viện đa khoa Quảng Nam có 01 lò đốt Lò đốt rác thải y tế của Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam được x y dựng từ năm 2001 Công suất thiết kế 200 kg/ng y đêm Đến năm 2007, lò đốt n y nhận thêm việc thiêu h y chất thải rắn y tế . TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐIỆN BÀN 19 3.1. Quy mô một số bệnh viện tuyến huyện và một số trạm y tế xã trên địa bàn huyện Điện Bàn 19 3.1.2. Quy mô bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn huyện Điện Bàn 19 3.1.3 Quy mô các trạm y tế, phòng khám chữa bệnh trên địa bàn huyện 21 3.2. Hiện trạng công tác quản lý chất rắn y tế tại huyện Điện Bàn 21 3.2.1. Hiện trạng và hệ thống quản lý chất thải rắn y tế. xử lý và tiêu h y chất thải rắn y tế không phù hợp 18 2.4.3.1. Xử lý và tiêu h y chất thải rắn 18 2.4.3.2. Tiêu h y hóa chất 18 CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ TRÊN ĐỊA
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế trên địa bàn huyện điện bàn, tỉnh quảng nam, Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế trên địa bàn huyện điện bàn, tỉnh quảng nam, , CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HUYỆN ĐIỆN BÀN, CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ, CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐIỆN BÀN, CHƯƠNG 4. ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐIỆN BÀN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm