0

nghiên cứu thiết kế hệ thống quản lý chất thải rắn đô thị cho huyện bình chánh - tphcm và quy hoạch

54 538 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2015, 15:11

ứu thiết kế hệ thống quản lý CTR ñô thị cho huyện Bình Chánh, TpHCM và quy hoạch ñến năm 2030 SVTH: PHẠM THỊ TUYẾT MAI GVHD: VŨ HẢI YẾN 1 TRƯỜNG ðẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC NHIỆM VỤ ðỒ ÁN (Môn học: Quản Lý Chất Thải Rắn) Họ Và Tên Sinh Viên: PHẠM THỊ TUYẾT MAI 1. Tên ñồ án: Nghiên cứu thiết kế hệ thống quản lý CTR ñô thị cho huyện Bình Chánh, Tp.HCM và quy hoạch ñến năm 2030 2. Nhiệm vụ(yêu cầu về nội dung và số liệu ban ñầu)  Thu thập những số liệu sẵn có về hệ thống quản lý CTR ñô thị tại ñịa phương: dân số, tốc ñộ phát sinh chất thải rắn, nguồn phát sinh CTR, hiện trạng thu gom và vận chuyển CTR, công nghệ xử lý CTR.  Tính toán tốc ñộ phát sinh dân số và CTR của ñịa phương ñến năm 2030.  Tính toán số xe thu gom, vận chuyển CTR theo phương án quản lý và phân loại CTR tại nguồn.  ðề xuất công nghệ thích hợp ñể xử lý,tái chế và chôn lấp hợp vệ sinh. 3. Yêu cầu báo cáo thuyết minh:  Thuyết minh trình bày những ñặc ñiểm cơ bản về tự nhiên( vị trí, ñịa chất, thuỷ văn, tình hình dân số và cơ cấu ngành nghề của quận).  ðặc ñiểm và thành phần CTR của quận:khối lượng( dựa trên tính toán tốc ñộ phát sinh dân số và phát sinh CTR ñến năm 2030), thành phần, tính chất của CTR.  ðề xuất phương án quản lý CTR cho quận: hệ thống thu gom, trung chuyển, vận chuyển, trạm chung chuyển, xử lý( ñốt, compost, biogas), tái chế, bãi chôn lấp.  Tính toán cụ thể các công trình trong hệ thống  Tính toán kinh tế cho hệ thống 4. Số bản vẽ yêu cầu: 3 bản vẽ khổ A3  Bản vẽ mặt bằng của quận  Bản vẽ sơ ñồ vạch tuyến thu gom CTR (có hệ thống ñiểm hẹn, tuyến thu gom và vận chuyển)  Bản vẽ bố trí khu xử lý CTR 5. Ngày giao ñồ án: 2/10/2009 6. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 27/12/2009 Copyright © 2010 VINAWATER - www.vinawater.org Copyright © 2010 VINAWATER - www.vinawater.org ứu thiết kế hệ thống quản lý CTR ñô thị cho huyện Bình Chánh, TpHCM và quy hoạch ñến năm 2030 SVTH: PHẠM THỊ TUYẾT MAI GVHD: VŨ HẢI YẾN 2 MỤC LỤC MỤC LỤC 2 DANH MỤC CÁC BẢNG 5 DANH MỤC VIẾT TẮT 6 CHƯƠNG I 7 TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN ðÔ THỊ VÀ CÁC VẤN ðỀ LIÊN QUAN 7 I. KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CHẤT THẢI RẮN 7 1. ðỊNH NGHĨA 7 2. NGUỒN TẠO THÀNH CHẤT THẢI RẮN ðÔ THỊ 7 3. PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN ðÔ THỊ 8 4. THÀNH PHẦN CHẤT THẢI RẮN ðÔ THỊ 9 II. TÍNH CHẤT CỦA CHẤT THẢI RẮN 11 1. Tính chất vật lý, hoá học, sinh học của chất thải rắn 11 a. Tính chất vật lý 11 b. Tính chất hoá học của chất thải rắn 11 c. Tính chât sinh học của chất thải rắn 12 III. TỐC ðỘ PHÁT SINH CHẤT THẢI RẮN 12 1. Các phương pháp dùng xác ñịnh khối lượng chất thải rắn 12 a. ðo thể tích và khối lượng: 12 b. Phương pháp ñếm tải: 13 c. Phương pháp cân bằng vật chất: 13 IV. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO CHẤT THẢI RẮN 13 1. Ảnh hưởng tới môi trường ñất 13 2. Ảnh hưởng của chất thải rắn cho môi trường nước 14 3. Ảnh hưởng ñến môi trường không khí 14 4. Ảnh hưởng tới sức khỏe con người và cảnh quan ñô thị 14 Copyright © 2010 VINAWATER - www.vinawater.org Copyright © 2010 VINAWATER - www.vinawater.org ứu thiết kế hệ thống quản lý CTR ñô thị cho huyện Bình Chánh, TpHCM và quy hoạch ñến năm 2030 SVTH: PHẠM THỊ TUYẾT MAI GVHD: VŨ HẢI YẾN 3 V. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN 14 1. Phương pháp ổn ñịnh CTR bằng công nghệ Hydromex 14 2. Xử lý chất thải bằng phương pháp sinh học 15 3. Xử lý rác thải bằng phương pháp ñốt 16 4. Phương pháp chôn lấp 16 5. Công nghệ xử lý nhiệt phân rác ñô thị 17 CHƯƠNG II 18 GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TẠI TP.HỒ CHÍ MINH 18 I. HIỆN TRẠNG CHẤT THẢI RẮN TẠI TPHCM 18 1. Khối lượng chất thải rắn: 18 2. Nguồn phát sinh ra chất thải rắn 18 3. Thành phần chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Hồ Chí Minh 19 II. KHÁI QUÁT HIỆN TRẠNG THU GOM VÀ VẬN CHUYỂN CTR SINH HOẠT TẠI TPHCM 20 1. Tổng quan về hệ thống thu gom và vận chuyển CTR sinh hoạt 20 2. Thu gom sơ cấp 21 3. Thu gom thứ cấp 22 III. HIỆN TRẠNG THU GOM, VẬN CHUYỂN 22 IV. ðÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ, THU GOM VÀ VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI TPHCM 23 1. Công tác quản lý 23 2. Hệ thống thu gom, vận chuyển 23 3. Tình hình phân loại rác 24 4. Tái chế 25 5. Xử lý rác 25 CHƯƠNG 3: 26 TỔNG QUAN VỀ HUYỆN BÌNH CHÁNH 26 I. VỊ TRÍ ðỊA LÝ: 26 Copyright © 2010 VINAWATER - www.vinawater.org Copyright © 2010 VINAWATER - www.vinawater.org ứu thiết kế hệ thống quản lý CTR ñô thị cho huyện Bình Chánh, TpHCM và quy hoạch ñến năm 2030 SVTH: PHẠM THỊ TUYẾT MAI GVHD: VŨ HẢI YẾN 4 II. KHÍ HẬU, THỜI TIẾT 27 III. LỰC HIỆN TRẠNG THU GOM RÁC: 28 1. Lượng thu gom rác : 28 2. Quy trình thu gom: 28 3. Phương tiện thu gom rác: 29 CHƯƠNG 4: 30 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ 30 I. CÁC THÔNG SỐ TÍNH TOÁN 30 II. TÍNH TOÁN: 30 Copyright © 2010 VINAWATER - www.vinawater.org Copyright © 2010 VINAWATER - www.vinawater.org ứu thiết kế hệ thống quản lý CTR ñô thị cho huyện Bình Chánh, TpHCM và quy hoạch ñến năm 2030 SVTH: PHẠM THỊ TUYẾT MAI GVHD: VŨ HẢI YẾN 5 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1 : Thành phần chất thải rắn ñô thị theo nguồn phát sinh Bảng 2 : Thành phần của rác thải rắn ñô thị theo tính chât vật lý Bảng 3 : Sự thay ñổi thành phần chất thải rắn sinh hoạt theo mùa Bảng 4 : Thành phần chất thải rắn sinh hoạt TPHCM ( ñối với hộ gia ñình) Bảng 5: Diện tích và dân số của các xã Hình 1: Thành phần CTR sinh hoạt tại TPHCM Hình 2: Bản ñồ huyện Bình Chánh Copyright © 2010 VINAWATER - www.vinawater.org Copyright © 2010 VINAWATER - www.vinawater.org ứu thiết kế hệ thống quản lý CTR ñô thị cho huyện Bình Chánh, TpHCM và quy hoạch ñến năm 2030 SVTH: PHẠM THỊ TUYẾT MAI GVHD: VŨ HẢI YẾN 6 DANH MỤC VIẾT TẮT CTR: Chất thải rắn TPHCM : Thành phố Hồ Chí Minh UBND: Ủy ban nhân dân BCL : Bãi chôn lấp Copyright © 2010 VINAWATER - www.vinawater.org Copyright © 2010 VINAWATER - www.vinawater.org ứu thiết kế hệ thống quản lý CTR ñô thị cho huyện Bình Chánh, TpHCM và quy hoạch ñến năm 2030 SVTH: PHẠM THỊ TUYẾT MAI GVHD: VŨ HẢI YẾN 7 CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN ðÔ THỊ VÀ CÁC VẤN ðỀ LIÊN QUAN I. KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CHẤT THẢI RẮN 1. ðỊNH NGHĨA Chất thải rắn ñược ñịnh nghĩa là bao gồm tất cả các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt ñộng của con người và ñộng vật tồn tại ở dạng rắn ñược thải bỏ khi không còn hữu dụng hay không muốn sử dụng nữa. 2. NGUỒN TẠO THÀNH CHẤT THẢI RẮN ðÔ THỊ Từ các khu dân cư .Phát sinh từ các hộ gia ñình thành phần này bao gồm ( thực phẩm, giấy, Carton, plastic, gỗ, thuỷ tinh, các kim loại khác ngoài ra còn có một số các chất thải ñộc hại như sơn, dầu, nhớ… Rác ñường phố. Lượng rác này phát sinh từ hoạt ñộng vệ sinh hè phô, khu vui chơi giải trí và làm ñẹp cảnh quan. Lượng rác này chủ yếu do người ñi ñường và các hộ dân sống hai bên ñường xả thải. Thành phần của chúng có thể gồm các loại như: cành cây, lá cây, giấy vụn, bao nilon, xác ñộng vật chết. Từ các trung tâm thương mại. Phát sinh từ các hoạt ñộng buôn bán của các chợ, cửa hàng bách hoá, nhà hàng, khách sạn, siêu thị, văn phòng Các loại chất thải phát sinh từ khu thương mại bao gồm giấy, carton, nhựa, thực phẩm, thuỷ tinh… Từ các công sở, trường học, công trình công cộng. Lượng rác này cũng có thành phần giống như thành phần rác từ các trung tâm thương mại nhưng chiếm số lượng ít hơn. Từ các hoạt ñộng xây dựng ñô thị. Lượng rác này chủ yếu là xà bần từ các công trình xây dựng và làm ñường giao thông. Bao gồm các loại chất thải như gỗ, thép, bê tông, gạch, ngói, thạch cao. Rác bệnh viện. Bao gồm rác sinh hoạt và rác y tế phát sinh từ các hoạt ñộng khám, chữa bệnh trong các bệnh viện, các trạm y tế, các cơ sở tư nhân… Rác y tế có thành phần phức tạp bao gồm các loại bệnh phẩm, kim tiêm, chai lọ chứa thuốc, các lọ thuốc quá hạn sử Copyright © 2010 VINAWATER - www.vinawater.org Copyright © 2010 VINAWATER - www.vinawater.org ứu thiết kế hệ thống quản lý CTR ñô thị cho huyện Bình Chánh, TpHCM và quy hoạch ñến năm 2030 SVTH: PHẠM THỊ TUYẾT MAI GVHD: VŨ HẢI YẾN 8 dụng có khả năng lây nhiễm và nguy cơ truyền bệnh rất cao nên cần ñược phân loại và thu gom hợp lý. Từ các hoạt ñộng công nghiệp. Lượng rác này ñược phát sinh từ các hoạt ñộng sản xuất của các xí nghiệp, nhà máy sản xuất công nghiệp như các nhà máy sản xuất vật liệu xậy dưng, hàng dệt may, nhà máy hoá chất, nhà máy lọc dầu, nhà máy chế biến thực phẩm. Thành phần của chúng chứa thành phần ñộc hại rất lớn. 3. PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN ðÔ THỊ Chất thải rắn ñô thị ñược phân loại như sau: a. Chất thải sinh hoạt Chất thải rắn sinh hoạt là những chất thải rắn ñược thải ra do quá trình sinh hoạt hàng ngày của con người tại nhà ở, chung cư, cơ quan, trường học, các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh, khu thương mại và những nơi công cộng khác. Chất thải rắn sinh hoạt không bao gồm những chất thải nguy hại, bùn cặn, chất thải y tế, chất thải rắn xây dựng và những chất thải từ các hoạt ñộng nông nghiệp. • Nguồn phát sinh - Hộ gia ñình: Rác thực phẩm tươi sống, rác thực phẩm chín, các loại túi ni lông, rác vườn, túi vải, thuỷ tinh, gỗ, trái cây, lon nhôm, thiếc, các chất thải ñặc biệt khác như xăng, nhớt, lốp xe, ruột xe, vật dụng gia ñình hư hỏng như kệ sách, ñèn, tủ… - Khu thương mại. Carton, giấy, nhựa, rác thực phẩm, lá cây, ñồ ñiện hư hỏng như tivi tủ lạnh, máy giặt, pin, dầu nhớt… - Công sở. Giấy , carton, nhựa, túi nilong, rác thực phẩm, thuỷ tinh, các chất thải ñặc biệt như ñèn, tủ, kệ sách, pin, dầu nhớt… - ðường phố. Lá cây, túi nilong, thực phẩm… b. Chất thải rắn công nghiệp Chất thải rắn công nghiệp là loại chất thải bị loại bỏ khỏi quá trình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Lượng chất thải này chưa phải là phần loại bỏ cuối cùng của vòng ñời sản phẩm mà nó có thể sử dụng làm ñầu vào cho một số nghành công nghiệp khác. Copyright © 2010 VINAWATER - www.vinawater.org Copyright © 2010 VINAWATER - www.vinawater.org ứu thiết kế hệ thống quản lý CTR ñô thị cho huyện Bình Chánh, TpHCM và quy hoạch ñến năm 2030 SVTH: PHẠM THỊ TUYẾT MAI GVHD: VŨ HẢI YẾN 9 c. Chất thải xây dựng Chất thải xây dựng gồm các phế thải như ñất ñá, gạch ngói, bê tông, cát, sỏi…do các hoạt ñộng xây dựng hay ñập phá các công trình xây dựng, chất thải xây dựng gồm: - Vật liệu xây dựng trong quá trình dỡ bỏ các công trình xây dựng - ðất ñá do việc ñào móng trong xây dựng - Các vật liệu như kim loại các chất dẻo khác… - Ngoài ra còn các vật liệu xây dựng các hạ tầng kỹ thuật như trạm xử lý nước thiên nhiên, các bùn cặn trong ống thoát nước của thành phố. d. Chất thải nông nghiệp Chất thải nông nghiệp là những chất thải ra từ các hoạt ñộng sản xuất nông nghiệp như trồng trọt, thu hoạch các loại cây trồng, các sản phẩm thải ra từ chế biến sữa, lò giết mổ… 4. THÀNH PHẦN CHẤT THẢI RẮN ðÔ THỊ Bảng 1 : Thành phần chất thải rắn ñô thị theo nguồn phát sinh Nguồn phát sinh % Trọng lượng Dao ñộng Trung bình Dân cư & khu thương mại 60 -70 62,0 Chất thải ñặc biệt (dầu mỡ, bình ñiện) 3 – 12 5,0 Chất thải nguy hại 0,1 – 1,0 0,1 Cơ quan, công sở 3 – 5 3,4 Công trình xây dựng 8 – 20 14 ðường phố 2 - 5 3,8 Khu vực công cộng 2 – 5 3.0 Thuỷ sản 1.5 – 3 0,7 Bùn từ nhà máy 3 - 8 6 100 Copyright © 2010 VINAWATER - www.vinawater.org Copyright © 2010 VINAWATER - www.vinawater.org ứu thiết kế hệ thống quản lý CTR ñô thị cho huyện Bình Chánh, TpHCM và quy hoạch ñến năm 2030 SVTH: PHẠM THỊ TUYẾT MAI GVHD: VŨ HẢI YẾN 10 Bảng 2 : Thành phần của rác thải rắn ñô thị theo tính chât vật lý Bảng 3 : Sự thay ñổi thành phần chất thải rắn sinh hoạt theo mùa Chất thải % Khối lượng % Thay ñổi Mùa mưa Mùa khô Giảm Tăng Thực phẩm 11,1 13,5 21,0 Giấy 45,2 40,6 11,5 Nhựa dẻo 9,1 8,2 9,9 Chất hữu cơ khác 4,0 4,6 15,3 Chất thải vườn 18,7 4,0 28,3 Thuỷ tinh 3,5 2,5 28,6 Kim loại 4,1 3,1 24,4 Chất trơ và chất thải khác 4,3 4,1 4,7 Tổng 100 100 STT Thành Phần Tỷ Lệ (%) Khoảng dao ñộng Trung bình Chất hữu cơ 1 Thực phẩm thừa 68,2 – 90 79,1 2 Giấy 1,0 – 19,7 5,18 3 Giấy Carton 0-4,6 0,18 4 Nhựa 0 – 10,8 2,05 5 Nilon 0 – 36,6 6,84 6 Vải vụn 0 – 14,2 0,98 7 Cao su mềm 0 – 0 0 8 Cao su cứng 0 – 2,8 0,13 9 Gỗ 0 – 7,2 0,66 Chất vô cơ 1 Thuỷ tinh 0 – 25,0 1,94 2 Lon ñồ hộp 0 – 10,2 1,05 3 Sắt 0 – 0 0 4 Kim loại màu 0 – 3,3 0,36 5 Sành sứ 0 – 10,5 0,74 6 Bông băng 0 0 7 Xà bần 0 – 9,3 0,67 8 Xốp 0 – 1,3 0,12 100 Copyright © 2010 VINAWATER - www.vinawater.org Copyright © 2010 VINAWATER - www.vinawater.org [...]... VINAWATER - www.vinawater.org 25 Copyright © 2010 VINAWATER - www.vinawater.org u thi t k h th ng qu n lý CTR đơ th cho huy n Bình Chánh, TpHCM và quy ho ch đ n năm 2030 c nêihgN CHƯƠNG 3: T NG QUAN V HUY N BÌNH CHÁNH I - V TRÍ ð A LÝ: Bình Chánh là m t huy n ngo i thành c a Thành ph H Chí Minh Di n tích huy n Bình chánh là 252,69 km2, dân s 235829 ngư i Bình Chánh có 15 xã, 1 th tr n g m: th tr n Tân Túc và. .. làm nhiên li u cho nhà máy nhi t đi n, quy trình x lý đơn gi n, vì x lý trong nhi t đ th p (kho ng 500C) nên tránh đư c các nguy cơ ph n ng s n sinh ra ch t đ c h i và hi u qu x lý cao SVTH: PH M TH TUY T MAI GVHD: VŨ H I Y N Copyright © 2010 VINAWATER - www.vinawater.org 17 Copyright © 2010 VINAWATER - www.vinawater.org u thi t k h th ng qu n lý CTR đơ th cho huy n Bình Chánh, TpHCM và quy ho ch đ n... PH M TH TUY T MAI GVHD: VŨ H I Y N Copyright © 2010 VINAWATER - www.vinawater.org 11 Copyright © 2010 VINAWATER - www.vinawater.org u thi t k h th ng qu n lý CTR đơ th cho huy n Bình Chánh, TpHCM và quy ho ch đ n năm 2030 c nêihgN - S d ng n i hơi hay lò chưng c t quy mơ l n - S d ng bình đo nhi t tr (bơm nhi t lư ng) trong phòng thí nghi m - Tính tốn theo thành ph n các ngun t hố h c c Tính chât sinh... c, Bình Chánh, Lê Minh Xn, Ph m Văn Hai, Bình Hưng, Bình L i, ða Phư c, Phong Phú, Vĩnh L c A, Vĩnh L c B Huy n Bình Chánh b c giáp Qu n Bình Tân, đơng giáp Qu n 8, tây và nam giáp t nh Long An HÌNH 2: B N ð HUY N BÌNH CHÁNH SVTH: PH M TH TUY T MAI GVHD: VŨ H I Y N Copyright © 2010 VINAWATER - www.vinawater.org 26 Copyright © 2010 VINAWATER - www.vinawater.org u thi t k h th ng qu n lý CTR đ th cho. .. m x lý nư c th i SVTH: PH M TH TUY T MAI GVHD: VŨ H I Y N Copyright © 2010 VINAWATER - www.vinawater.org 18 Copyright © 2010 VINAWATER - www.vinawater.org u thi t k h th ng qu n lý CTR đơ th cho huy n Bình Chánh, TpHCM và quy ho ch đ n năm 2030 c nêihgN Hi n nay ch t th i sinh ho t và xà b n đư c v n chuy n v bãi rác Phư c Hi p – C Chi Rác th i y t đư c phân lo i t i ngu n thu gom và v n chuy n và thu... www.vinawater.org 22 Copyright © 2010 VINAWATER - www.vinawater.org u thi t k h th ng qu n lý CTR đơ th cho huy n Bình Chánh, TpHCM và quy ho ch đ n năm 2030 c nêihgN - Tuy n thu gom t đi m h n v tr m trung chuy n b ng các lo i xe ép nh lo i 2 t n, c ly trung bình 10,98 km/lư t - Tuy n thu gom t đi m h n v tr m trung chuy n b ng xe ép nh lo i 4 t n, c ly trung bình 13,57 - Tuy n thu gom t cơ quan, xí nghi p v... i h g m 5 ngư i nên: S h dân c a huy n Bình Chánh: ௡âௗ ௦ ହ SVTH: PH M TH TUY T MAI GVHD: VŨ H I Y N = ହ ଽଶ଼ହଷଶ S h =N= ൌ 47166 ݄ Copyright © 2010 VINAWATER - www.vinawater.org 30 Copyright © 2010 VINAWATER - www.vinawater.org u thi t k h th ng qu n lý CTR đơ th cho huy n Bình Chánh, TpHCM và quy ho ch đ n năm 2030 c nêihgN b Kh i lư ng riêng c a rác huy n Bình Chánh: % Kh i lư ng (m)(kg) ð m (%) Th... 2010 VINAWATER - www.vinawater.org 19 Copyright © 2010 VINAWATER - www.vinawater.org u thi t k h th ng qu n lý CTR đơ th cho huy n Bình Chánh, TpHCM và quy ho ch đ n năm 2030 c nêihgN 4 5 6 7 8 9 10 11 12 II Nilon 0 - 36,6 Nh a 0 – 10,8 V i 0 - 14,2 G 0 – 7,2 Cao su m m 0 Cao su c ng 0 – 2,8 Thu tinh 0 – 25 Lon h p 0 – 10,2 S t 0 ( Ngu n Centema năm 2002) KHÁI QT HI N TR NG THU GOM VÀ V N CHUY N CTR... T MAI GVHD: VŨ H I Y N Copyright © 2010 VINAWATER - www.vinawater.org 21 Copyright © 2010 VINAWATER - www.vinawater.org u thi t k h th ng qu n lý CTR đơ th cho huy n Bình Chánh, TpHCM và quy ho ch đ n năm 2030 c nêihgN chuy n trong vi c giao ch t th i r n và đ m b o m quan đơ th Tuy nhiên các thùng ch a này b trí chưa đ ng đ u và đơi khi khơng h p lý 3 Thu gom th c p Thu gom th c p là hình th c ti... Copyright © 2010 VINAWATER - www.vinawater.org 27 c nêihgN III Copyright © 2010 VINAWATER - www.vinawater.org u thi t k h th ng qu n lý CTR đơ th cho huy n Bình Chánh, TpHCM và quy ho ch đ n năm 2030 L C HI N TR NG THU GOM RÁC: 1 Lư ng thu gom rác : Hi n nay trên đ abàn huy n Bình Chánh đang t n t i song song 2 h th ng t ch c thu gom rác sinh ho t: h th ng thu gom cơng l p và h th ng thu gom dân l p . TRƯỜNG VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC NHIỆM VỤ ðỒ ÁN (Môn học: Quản Lý Chất Thải Rắn) Họ Và Tên Sinh Viên: PHẠM THỊ TUYẾT MAI 1. Tên ñồ án: Nghiên cứu thiết kế hệ thống quản lý CTR ñô thị cho huyện Bình. thiết kế hệ thống quản lý CTR ñô thị cho huyện Bình Chánh, TpHCM và quy hoạch ñến năm 2030 SVTH: PHẠM THỊ TUYẾT MAI GVHD: VŨ HẢI YẾN 7 CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN ðÔ THỊ VÀ CÁC. VINAWATER - www.vinawater.org ứu thiết kế hệ thống quản lý CTR ñô thị cho huyện Bình Chánh, TpHCM và quy hoạch ñến năm 2030 SVTH: PHẠM THỊ TUYẾT MAI GVHD: VŨ HẢI YẾN 9 c. Chất thải xây dựng Chất
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu thiết kế hệ thống quản lý chất thải rắn đô thị cho huyện bình chánh - tphcm và quy hoạch, nghiên cứu thiết kế hệ thống quản lý chất thải rắn đô thị cho huyện bình chánh - tphcm và quy hoạch,

Từ khóa liên quan