BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP PHÂN TÍCH KINH TẾ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VÀ BAO BÌ VIỆT THẮNG

24 1K 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2015, 06:31

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN  BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP Đơn vị thực tập: Công ty Cổ Phần Giấy và Bao Bì Việt Thắng Giáo viên hướng dẫn : Họ và tên sinh viên : TS. Tạ Quang Bình Dương Văn Trường Lớp : 47D6 Mã sinh viên : 11D150405 HÀ NỘI – 2015 i BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: TS. Tạ Quang Bình MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 DANH MỤC BẢNG BIỂU 2 I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VÀ BAO BÌ VIỆT THẮNG 1 1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 1 Quá trình hình thành và phát triển: 1 1.2.Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty 2 1.3.Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty 3 1.4. Khái quát về kết quả sản xuất sản xuất kinh doanh của Công ty CP Giấy và Bao Bì Việt Thắng qua 2 năm 2012 và 2013 3 II.TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH KINH TẾ, TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CP GIẤY VÀ BAO BÌ VIỆT THẮNG 4 2.1 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty 4 2.2 Tổ chức công tác phân tích kinh tế 7 (Theo Phụ lục 01: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh) 12 2.2.3 Tính toán và phân tích một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh dựa trên số liệu của báo cáo kế toán 13 Bảng số liệu sau của Công ty 13 (Theo Phụ lục 01: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh) 13 (Theo Phu lục số 01 và Phụ lục số 02) 15 Từ những số liệu phân tích ở biểu trên ta thấy rằng hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp năm báo cáo so với năm trước tăng. Cụ thể: hệ số doanh thu trên vốn kinh doanh tăng 1.07, hệ số lợi nhuận trên vốn kinh doanh tăng 3.286. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp năm báo cáo so với năm trước tăng. Cụ thể: hệ số doanh thu trên vốn lưu động tăng 1.248, hệ số lợi nhuận trên vốn lưu động tăng 0.1135. Hiệu quả sử dụng vốn cố định năm báo cáo so với năm trước cũng tăng .Cụ thể: Hệ số doanh thu trên vốn cố định tăng 1.315, hệ số lợi nhuận trên vốn cố định tăng 0.0256. Hiệu quả sử dụng vốn ROE tăng 1.22.Qua đó cho thấy được tình trạng sử dụng các nguồn vốn của doanh nghiệp là tương đối tốt 15 ii SVTH: Dương Văn Trường Lớp: 47D6 BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: TS. Tạ Quang Bình III.ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT CÔNG TÁC KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH KINH TẾ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VÀ BAO BÌ VIỆT THẮNG 15 3.1. Đánh giá khái quát về công tác kế toán của đơn vị 15 3.2. Đánh giá khái quát về công tác phân tích kinh tế của đơn vị 15 IV.ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 16 Đề tài thứ 1: “Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của công ty Cổ Phần Giấy và Bao Bì Việt Thắng” 16 Đề tài thứ 2: “Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ Phần Giấy và Bao Bì Việt Thắng” Thuộc học phần kế toán 16 KẾT LUẬN 18 Nhận xét của Kế toán trưởng: 19 ii SVTH: Dương Văn Trường Lớp: 47D6 BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: TS. Tạ Quang Bình LỜI MỞ ĐẦU Như chúng ta đã biết từ lâu Kế toán đóng vai trò hết sức quan trọng không thể thiếu đối với bất kỳ một loại hình doanh nghiệp nào và việc phân tích kinh tế doanh nghiệp càng trở nên cấp thiết hơn khi đất nước ta đang trong quá trình hội nhập sâu rộng trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Là một sinh viên chuyên ngành kế toán tài chính doanh nghiệp của khoa kế toán- kiểm toán, Trường Đại Học Thương Mại. Sau thời gian học tập và rèn luyện tại trường với vốn tích lũy được do các Thầy, Cô truyền đạt và tiếp xúc thực tế thời gian đầu tại Công ty Cổ Phần Giấy và Bao Bì Việt Thắng. Đây là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giấy và bao bì. Là một doanh nghiệp trẻ thành lập năm 1999. Tuy nhiên công ty đã là đối tác quan trọng của rất nhiều tập đoàn lớn. Tìm hiểu thực tế tại công ty và được sự hướng dẫn tận tình của thầy Tạ Quang Bình. Em đã hoàn thành Báo cáo thực tập tổng hợp do nhà trường đề ra. Báo cáo gồm có bốn phần như sau: Phần 1: Tổng quan về công ty Cổ Phần Giấy và Bao Bì Việt Thắng Phần 2: Tổ chức công tác kế toán, phân tích kinh tế tại công ty Cổ Phần Giấy và Bao Bì Việt Thắng. Phần 3: Đánh giá khái quát công tác kế toán phân tích kinh tế của công ty Cổ Phần Giấy và Bao Bì Việt Thắng. Phần 4 : Định hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp Tuy nhiên đối với vốn kiến thức nhỏ bé và hạn hẹp, thời gian tìm hiểu thực tế chưa nhiều. Nên báo cáo này vẫn còn nhiều thiếu sót. Em mong các Thầy, Cô chỉ bảo giúp em để báo cáo này hoàn thiện hơn. iii SVTH: Dương Văn Trường Lớp: 47D6 BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: TS. Tạ Quang Bình DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng số 01: Các chỉ tiêu phân tích kinh tế của Công ty CP Giấy và Bao Bì Việt Thắng Bảng số 02: Một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Bảng số 03: Bảng phân tích các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn lưu động, hiệu quả sử dụng vốn cố định và hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu Phụ lục số 01: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công Cổ Phần Giấy và Bao Bì Việt Thắng Phụ lục số 02 : Bảng cân đối kế toán của Công ty Cổ Phần Giấy và Bao Bì Việt Thắng Sơ đồ số 01: Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ Phần Giấy và Bao Bì Việt Thắng iv SVTH: Dương Văn Trường Lớp: 47D6 BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: TS. Tạ Quang Bình I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VÀ BAO BÌ VIỆT THẮNG 1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Tên Công ty: Công ty Cổ phần Giấy và Bao Bì Việt Thắng Địa Chỉ trụ sở: Cụm Công Nghiệp Hà Bình Phương - Xã Liên Phương - Huyện Thường Tín – Thành Phố Hà Nội Mã số thuế: 0101786975 Vốn điều lệ: 30 tỷ đồng. Công ty Việt Thắng thuộc loại hình công ty Cổ Phần kinh doanh chủ yếu trong các lĩnh kinh doanh là buôn bán tư liệu sản xuất; tư liệu tiêu dùng; đại lý mua bán ký gửi hàng hoá; sản xuất bao bì giấy; in bao bì. Quá trình hình thành và phát triển: Công ty TNHH Bao bì Việt Thắng được thành lập theo giấy phép thành lập doanh nghiệp số 3925 GP/TLDN ngày 26 tháng 12 năm 1998, được cấp giấy phép kinh doanh ngày 8/1/1999 với ngành nghề kinh doanh là buôn bán tư liệu sản xuất; tư liệu tiêu dùng; đại lý mua bán ký gửi hàng hoá; sản xuất bao bì giấy; in bao bì. Từ khi thành lập Công ty Cổ Phần Bao bì Việt Thắng đã không ngừng cải tiến kỹ thuật, mở rộng thị trường tiêu thụ. Công ty đã đầu tư thêm nhiều máy móc phục vụ in ấn và sản xuất carton cũng như chế biến hộp tự động của Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản… làm cho chất lượng sản phẩm được nâng cao, doanh số tăng qua các năm. Các mốc thời gian về tình hình phát triển của công ty: - Ngày 16/01/2004 UBND Tỉnh Hà Tây có Quyết định số 68 QĐ/UB về việc cấp đất xây dựng dự án sản xuất giấy với công suất 20.000 tấn/năm. - Tháng 08/2004 Công ty bắt đầu tiến hành xây dựng nhà xưởng. - Tháng 03/2005 tiến hành lắp đặt máy móc thiết bị của dây chuyền sản xuất. - Tháng 10/2005 UBND Tỉnh Hà Tây có công văn số 4437/ UNBD-CN đồng ý cho phép chuyển chủ đầu tư từ Công ty TNHH Bao bì Việt Thắng sang Công ty TNHH Giấy và Bao bì Việt Thắng. - Tháng 07/2006 Công ty tiến hành chạy thử và hiệu chỉnh máy. 1 SVTH: Dương Văn Trường Lớp: 47D6 BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: TS. Tạ Quang Bình - Năm 2007 Công ty chính thức đi vào sản xuất. - Ngày 20/01/2011 chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần giấy và bao bì Việt Thắng. 1.2.Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty Ngành nghề truyền thống của Công ty là sản xuất bao bì carton và bao bì duplex phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của thành phố vào các tỉnh lân cận. Các khách hàng lớn của Công ty là Tổng Công ty Chè Việt Nam và các đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty, Công ty Kẹo Biên Hoà, Công ty liên doanh sản xuất bơm kim tiêm, Công ty nhựa y tế, Công ty nhựa Vinh Hạnh, Công ty Vạn phước, Công ty BĐPN Rạng đông, Công ty DK Đông Xuân, Công ty TC Mỹ nghệ Đổi Mới, Công ty CBTP Kinh đô … Ngoài ra, Kể từ năm 2003 Công ty quyết định đầu tư một dây chuyền đồng bộ sản xuất giấy in, viết, giấy photocopy cao cấp với công suất 20.000tấn/năm bao gồm các thiết bị từ nghiền bột đến xeo giấy và cắt đóng gói giấy hoàn chỉnh được nhập từ Hàn Quốc và chính thức thâm nhập vào thị trường giấy Việt Nam và thị trường trong khu vực.Doanh thu của công ty sau khi đầu tư dây truyền được cải thiện đáng kể. Hiện nay, khi hàng rào thuế quan giữa các nước trong khu vực dần được giảm xuống mức tối thiểu. Đặc biệt, khi Việt nam hội nhập AFTA thì sức cạnh tranh của các hàng hoá trên thị trường chỉ còn phụ thuộc, trước hết vào chất lượng và sau đó là giá cả. Chất lượng và giá bán sản phẩm luôn ảnh hưởng trực tiếp và quyết định tới sự tồn tại và phát triển hay sự suy vong và phá sản của nhà sản xuất. Vì vậy, việc lựa chọn và quyết định một mức chất lượng của sản phẩm cần phải đạt được sao cho phù hợp hoặc tương đương với các sản phẩm cùng loại có nguồn gốc khác nhau là điều cần thiết. Để thực hiện được việc ổn định và nâng cao chất lượng, Nhà máy đã được lắp đặt một hệ thống tự động kiểm tra chất lượng sản phẩm cuối cùng (gọi tắt là QCS). Đây là thiết bị kiểm soát và điều khiển trực tiếp định lượng và độ ẩm của tờ giấy trong quá trình sản xuất. 2 SVTH: Dương Văn Trường Lớp: 47D6 BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: TS. Tạ Quang Bình 1.3.Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty Đặc điểm phân cấp quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty được thực hiện Theo quy trình trực tiếp do bộ phận kho, bộ phận kinh doanh, bộ phận tài chính đảm nhận. Sơ đồ 1: Tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị. (Theo tài liệu của Công ty cổ phần Giấy và Bao Bì Việt Thắng) 1.4. Khái quát về kết quả sản xuất sản xuất kinh doanh của Công ty CP Giấy và Bao Bì Việt Thắng qua 2 năm 2012 và 2013. Thông qua Phụ lục số 01: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 ta thấy được sự biến động kinh doanh của công ty trong hai năm trở lại đây: Doanh thu bán hàng của công ty năm 2013 đã tăng 32,102,952,576 tương ứng tăng 15.61% so với năm 2012, lợi nhuận thuần của công ty tăng 985,858,809 đ (lợi nhuận thuần năm 2012 âm) , lợi nhuận sau thuế của công ty tăng 352,766,014 tương ứng tăng 6%. 3 SVTH: Dương Văn Trường Lớp: 47D6 BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: TS. Tạ Quang Bình II.TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH KINH TẾ, TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CP GIẤY VÀ BAO BÌ VIỆT THẮNG 2.1 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty 2.1.1 Tổ chức bộ máy và Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty Bộ máy Kế toán tại Công ty cổ phần giấy và bao bì Việt Thắng được tổ chức Tại Phòng Tài chính người đứng đầu Phòng Tài chính là Trưởng phòng Tài chính . Bộ máy kế toán của Công ty được tập trung tại phòng tài chính do các kế toán viên thực hiện. Trưởng Phòng Tài chính: Tham mưu cho Giám đốc, vận dụng các công cụ tài chính nhằm thực hiện tối đa hoá hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp; phân tích cấu trúc và quản lý rủi ro tài chính; theo dõi lợi nhuận và chi phí, điều phối củng cố đánh giá giữ liệu tài chính; dự báo những yêu cầu tài chính, chuẩn bị ngân sách hàng năm, lên kế hoạch chi tiêu, phân tích những sai biệt. Thiết lập tình hình tài chính bằng cách triển khai và áp dụng hệ thống thu thập, phân tích, xác minh và báo cáo thông tin tài chính. Kế toán trưởng: Có chức năng tổ chức, kiểm tra công tác kế toán của Công ty, là người giúp việc trong lĩnh vực chuyên môn kế toán, tài chính cho Trưởng Phòng Tài Chính, chịu trách nhiệm phân công, bố trí công việc cho các nhân viên kế toán, quan hệ với các phòng ban, cơ quan quản lý cấp trên.Có quyền yêu cầu các bộ phận cung cấp các tài liệu chính xác trung thực, kịp thời liên quan đến công tác hạch toác kế toán – tài chính của Công ty theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp lý về sự cung cấp đó. Ký duyệt các nghiệp vụ hạch toán trong ngày của công ty, của kế toán quản trị. Hàng ngày đôn đốc kiểm tra công việc của từng kế toán viên, trong đó chú ý đến công nợ phải thu. Đối chiếu ,kiểm tra số liệu báo cáo do kế toán tổng hợp và kế toán thuế thực hiện. Nắm bắt thông tin kế toán số liệu cung cấp cho ban giám đốc về tình hình tài chính của công ty, đề xuất các giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí, tăng cường kiểm soát nội bộ trong công ty. 4 SVTH: Dương Văn Trường Lớp: 47D6 BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: TS. Tạ Quang Bình Cập nhật các chế độ kế toán mới, các chế độ kế toán có liên quan đến nhân viên văn phòng, trình độ của nhân viên. Kế toán tổng hợp: Chịu trách nhiệm hạch toán kiểm tra giám sát mỗi phần hành của kế toán, kiểm tra sự phù hợp về tình hình hợp lý, hợp lệ, tính chính xác của các tài liệu kế toán, số liệu trước khi lập báo cáo quyết toán tổng hợp. Xác lập báo cáo tài chính bao gồm: Bảng cân dối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo thu chi, báo cáo công nợ, bản thuyết minh báo cáo tài chính. Định kỳ lập các báo cáo tài chính. Hàng ngày cập nhật số liệu phát sinh, lập phiếu thu, phiếu chi, định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Kiểm tra soát xét toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tập hợp các chứng từ, trình kế toán trưởng xem xét và ký duyệt cuối ngày. Cuối tháng tổng hợp toàn bộ số liệu, đối chiếu số liệu tổng và chi tiết, lập báo cáo tài chính trình kế toán trưởng xem xét. Kế toán công nợ: Phải theo dõi chi tiết từng khoản nợ phải thư, phải trả theo từng đối tượng. thường xuyên tiến hành đối chiếu kiểm tra đôn đốc việc thanh toán kịp thời. Kế toán vốn bằng tiền, tài sản cố dịnh: Có nhiêm vụ phản ánh chính xác kịp thời, cụ thể, đầy đủ, số liệu hiện có, tình hình biến động và sử dụng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển. Đồng thời phản ánh ghi chép tổng hợp số liệu về số lượng, hiện trạng TSCĐ. Kế toán nguyên vật liệu: Chịu trách nhiệm theo dõi toàn bộ NVL, CCDC trong kho toàn công ty. Do khối lượng công việc tương đối lớn nên số lượng 6 nhân viên là còn thiếu, một người còn phải đảm nhiệm nhiều công việc cùng một lúc rất vất vả. Nhưng nhìn chung với đội ngũ có trình độ, có tính chuyên môn hóa và sự phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm với công việc nên họ đều hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. 5 SVTH: Dương Văn Trường Lớp: 47D6 [...]... đảm nhiệm thực hiện phân tích kinh tế và trình bày các báo cáo phân tích cho Ban Quản Trị và gửi tới các Phòng có liên quan Công việc được tiến hành phân tích là cuối tháng, quý và phân tích tổng hợp trong năm 2.2.2 Nội dung và các chỉ tiêu phân tích kinh tế tại Công ty Taị công ty CP Giấy và Bao Bì Việt Thắng việc phân tích kinh tế được phản ánh qua các chỉ tiêu như tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu,... TỔNG HỢP GVHD: TS Tạ Quang Bình KẾT LUẬN Qua thời gian đầu thực tập tại công ty Cổ Phầng Giấy và Bao Bì Việt Thắng đã giúp em làm quen được với môi trường doanh nghiệp Có được những thực nghiệm đáng quý.Tìm hiểu sơ bộ về cơ cấu tổ chức cũng như công tác tổ chức kế toán và phân tích kinh tế tại công ty Báo cáo thực tập của em tuy đã cố gắng nhưng trình độ còn yếu mong các thầy cô giúp đỡ cho em để báo cáo. .. TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Qua nghên cứu lý luận và khảo sát thực tế tại đơn vị, em xin đề xuất 2 hướng đề tài Đề tài thứ 1: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của công ty Cổ Phần Giấy và Bao Bì Việt Thắng Thuộc học phần Phân tích kinh tế doanh nghiệp Thương Mại Lý do: Hiệu quả kinh doanh đối với doanh nghiệp là một tiêu thức đánh giá quan trọn đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Nó phản ánh... thống báo cáo quản trị: 6 SVTH: Dương Văn Trường Lớp: 47D6 BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: TS Tạ Quang Bình Báo cáo này được lập theo yêu cầu của nhà quả trị công ty gổm: báo cáo công nợ ,báo cáo khối lượng sản phẩm hoàn thành 2.2 Tổ chức công tác phân tích kinh tế 2.2.1 Bộ phận thực hiện và thời điểm tiến hành công tác phân tích kinh tế Ban Tài Chính thuộc phòng Kế Toán – Tài Chính được phân công đảm... báo cáo thực tập được hoàn thiện.Qua đây em xin chân thành cảm ơn đến Ban lãnh đạo công ty Cổ Phần Giấy và Bao Bì Việt Thắng đã tạo điều kiện rất tốt cho em thực tập tại quý công ty. Và em cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy Tạ Quang Bình đã chỉ bảo em hết sức tận tình trong quá trình làm báo cáo thực tập 18 SVTH: Dương Văn Trường Lớp: 47D6 BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: TS Tạ Quang Bình Nhận... của công ty đã có tác dụng tích cực, nghĩa là công ty đã thành công trong việc huy động vốn của cổ đông để kiếm lợi nhuận với tỷ suất cao hơn tỷ lệ tiền lãi mà công ty phải trả cho các cổ đông (Theo nguồn tài liệu từ Công Ty ) Cụ thể theo dõi bảng số 01 dưới đây 11 SVTH: Dương Văn Trường Lớp: 47D6 BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: TS Tạ Quang Bình Bảng số 01: Các chỉ tiêu phân tích kinh tế của Công ty. .. phụ thuộc vào mùa vụ kinh doanh và ngành nghề kinh doanh Do đó, người phân tích tài chính doanh nghiệp chỉ sử dụng tỷ số này trong so sánh doanh nghiệp với bình quân toàn ngành hoặc với doanh nghiệp khác cùng ngành và so sánh cùng một thời kỳ 10 SVTH: Dương Văn Trường Lớp: 47D6 BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: TS Tạ Quang Bình 5 Tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hay Tỷ suất thu nhập của vốn cổ đông... hàng và cũng không thuận tiện cho việc quản lý, đối chiếu giữa thủ kho và kế toán vật tư Hệ thống Báo cáo tài chính của Công ty gồm bốn báo cáo sau: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính Các báo cáo này được lập vào cuối niên độ kế toán do kế toán trưởng lập và gửi lên ban giám đốc, cơ quan thuế và các ngân hàng, các nhà đầu tư và. .. phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ Phần Giấy và Bao Bì Việt Thắng Thuộc học phần kế toán Thuộc học phần Kế toán Tài chính Lý do: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty là một công việc hết sức quan trọng đối với doanh nghiệp Để sản xuất ra những sản phẩm chất lượng giá thành thấp là một bài toán khó đối với hầu hết tất cả các nhà quản trị doanh nghiệp Nó ảnh... dụng các nguồn vốn của doanh nghiệp là tương đối tốt III.ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT CÔNG TÁC KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH KINH TẾ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VÀ BAO BÌ VIỆT THẮNG 3.1 Đánh giá khái quát về công tác kế toán của đơn vị 3.1.1 Ưu điểm Bộ máy kế toán của công ty nhìn chung được thiết kế tương đối hoàn chỉnh gon nhẹ, qui định chặt chẽ rõ ràng vai trò, trách nhiệm cho từng thành viên, phân công công tác rõ ràng cụ . kế toán, phân tích kinh tế tại công ty Cổ Phần Giấy và Bao Bì Việt Thắng. Phần 3: Đánh giá khái quát công tác kế toán phân tích kinh tế của công ty Cổ Phần Giấy và Bao Bì Việt Thắng. Phần 4 :. của Công ty Cổ Phần Giấy và Bao Bì Việt Thắng iv SVTH: Dương Văn Trường Lớp: 47D6 BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: TS. Tạ Quang Bình I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VÀ BAO BÌ VIỆT THẮNG 1.1.Quá. doanh của Công ty CP Giấy và Bao Bì Việt Thắng qua 2 năm 2012 và 2013 3 II.TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH KINH TẾ, TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CP GIẤY VÀ BAO BÌ VIỆT THẮNG 4 2.1 Tổ chức công tác

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • LỜI MỞ ĐẦU 1

 • DANH MỤC BẢNG BIỂU 2

 • I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VÀ BAO BÌ VIỆT THẮNG 1

 • II.TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH KINH TẾ, TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CP GIẤY VÀ BAO BÌ VIỆT THẮNG 4

 • III.ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT CÔNG TÁC KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH KINH TẾ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VÀ BAO BÌ VIỆT THẮNG. 15

 • IV.ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP. 16

 • KẾT LUẬN 18

 • Nhận xét của Kế toán trưởng: 19

 • LỜI MỞ ĐẦU

 • DANH MỤC BẢNG BIỂU

 • I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VÀ BAO BÌ VIỆT THẮNG

  • 1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty

   • Quá trình hình thành và phát triển:

  • 1.2.Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty

  • 1.3.Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty

  • 1.4. Khái quát về kết quả sản xuất sản xuất kinh doanh của Công ty CP Giấy và Bao Bì Việt Thắng qua 2 năm 2012 và 2013.

 • II.TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH KINH TẾ, TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CP GIẤY VÀ BAO BÌ VIỆT THẮNG

  • 2.1 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty

  • 2.2 Tổ chức công tác phân tích kinh tế

   • (Theo Phụ lục 01: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh)

   • 2.2.3 Tính toán và phân tích một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh dựa trên số liệu của báo cáo kế toán.

   • Bảng số liệu sau của Công ty

   • (Theo Phụ lục 01: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh)

  • (Theo Phu lục số 01 và Phụ lục số 02)

  • Từ những số liệu phân tích ở biểu trên ta thấy rằng hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp năm báo cáo so với năm trước tăng. Cụ thể: hệ số doanh thu trên vốn kinh doanh tăng 1.07, hệ số lợi nhuận trên vốn kinh doanh tăng 3.286. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp năm báo cáo so với năm trước tăng. Cụ thể: hệ số doanh thu trên vốn lưu động tăng 1.248, hệ số lợi nhuận trên vốn lưu động tăng 0.1135. Hiệu quả sử dụng vốn cố định năm báo cáo so với năm trước cũng tăng .Cụ thể: Hệ số doanh thu trên vốn cố định tăng 1.315, hệ số lợi nhuận trên vốn cố định tăng 0.0256. Hiệu quả sử dụng vốn ROE tăng 1.22.Qua đó cho thấy được tình trạng sử dụng các nguồn vốn của doanh nghiệp là tương đối tốt.

 • III.ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT CÔNG TÁC KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH KINH TẾ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VÀ BAO BÌ VIỆT THẮNG.

  • 3.1. Đánh giá khái quát về công tác kế toán của đơn vị

  • 3.2. Đánh giá khái quát về công tác phân tích kinh tế của đơn vị

 • IV.ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP.

  • Đề tài thứ 1: “Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của công ty Cổ Phần Giấy và Bao Bì Việt Thắng”

  • Đề tài thứ 2: “Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ Phần Giấy và Bao Bì Việt Thắng” Thuộc học phần kế toán

 • KẾT LUẬN

 • Nhận xét của Kế toán trưởng:

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan