0

một số giải pháp nhằm nâng cao kiểm soát hoạt động hành chính nhà nước của các tổ chức chính trị - xã hội

12 2,659 13

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 20:11

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ-HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH  TIỂU LUẬN HỌC PHẦN KIỂM TRA, THANH TRA, GIÁM SÁT TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Đề tài: “ Một số giải pháp nhằm nâng cao kiểm soát hoạt động hành chính nhà nước của các tổ chức chính trị - xã hội” Giáo viên bộ môn : TS. LƯƠNG THANH CƯỜNG Học viên thực hiện : Đặng Hữu Phúc Lớp : Cao học hành chính - HCC16M Huế, tháng 4 năm 2013 Trang 1 MỤC LỤC I. MỞ ĐẦU 2 II. NỘI DUNG 3 1. Cơ sở của hoạt động kiểm soát đối với quản lý hành chính nhà nước 3 2. Các phương thức kiểm soát đối với hành chính nhà nước 4 3. Sự cần thiết phải kiểm soát đối với hành chính Nhà nước 5 4.Những hình thức cơ bản kiểm soát đối với hành chính nhà nước 5 5.Giám sát của các tổ chức chính trị- xã hội: 7 a. Đặc điểm, vai trò: 7 b. Thực trạng việc giám sát của các tổ chức chính trị xã hội hiện nay 8 6.Giải pháp: 9 a. Về phía nhà nước: 9 b. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức chính trị - xã hội theo hướng: 10 c. Sự phối kết hợp giữa các cơ quan kiểm soát: 10 d. Đối với nhân dân: 10 III. KẾT LUẬN 10 Trang 2 I. MỞ ĐẦU Nhà nước CHXHCN Việt Nam là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Mục tiêu của nhà nước là phục vụ nhân dân vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ và văn minh. Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động hành pháp, được đặt trong sự phân công, phân cấp quyền lực nhà nước đó là lập pháp, hành pháp và tư pháp. Nhà nước dùng quyền lực nhà nước để quản lý mọi mặt đời sống xã hội. Do vậy, Quản lý hành chính nhà nước phải được kiểm soát của Đảng, cơ quan lập pháp, tư pháp, các tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan thông tin truyền thông và của công dân … nhằm đảm bảo hoạt động quản lý hành chính nhà nước đúng định hướng, pháp luật, hạn chế việc lạm dụng quyền lực, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Trong môi trường xã hội dân chủ như hiện nay, giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội là một trong những hoạt động hết sức quan trọng và cần thiết vì vậy cần phát huy vai trò và tính tích cực của việc giám sát này. Trong khuôn khổ môn học, tôi xin trình bày đề tài: “ Một số giải pháp nhằm nâng cao kiểm soát hoạt động hành chính nhà nước của các tổ chức chính trị - xã hội”. Nội dung đề tài khá rộng, tính thực tiễn cao. Tuy nhiên, trong thời gian nghiên cứu khá ngắn, đề tài không thể không có những thiếu sót và hạn chế, rất mong Thầy giáo và các bạn đống góp ý kiện để hoàn thiện hơn. Trang 3 II. NỘI DUNG 1. Cơ sở của hoạt động kiểm soát đối với quản lý hành chính nhà nước Nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện ba quyền: lập pháp, hành pháp, tư pháp là một nguyên tắc cơ bản trong tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước ta và khác về bản chất so với cách thức tổ chức, hoạt động bộ máy nhà nước tư sản. Trong bộ máy nhà nước không một cơ quan nhà nước nào trọn vẹn nắm một nhánh quyền lực nhà nước. Hoạt động của mỗi cơ quan nhà nước nằm trong mối liên hệ với hoạt động của các cơ quan nhà nước khác, đều chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan khác, hoặc của các tổ chức xã hội, công dân. Trong quá trình từng bước xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã hình thành cơ chế kiểm tra, giám sát lẫn nhau giữa các cơ quan nhà nước, các thiết chế xã hội để chống những biểu hiện lạm quyền, vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo pháp chế và kỷ luật trong quản lý hành chính nhà nước, bảo đảm và bảo vệ các quyền, tự do, lợi ích hợp pháp của công dân, của nhà nước, của xã hội. ở nước ta, chức năng quản lý hành chính nhà nước chủ yếu do các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện, có nghĩa là thực hiện hoạt động chấp hành các quyết định pháp luật của các cơ quan quyền lực nhà nước và điều hành các quá trình phát triển xã hội trên cơ sở và để thi hành pháp luật. Nói cách khác, bộ máy hành chính Nhà nước thực hiện hoạt động quản lý hành chính nhà nước bằng pháp luật. Trong quá trình đó đòi hỏi các cơ quan quản lý hành chính nhà nước chấp hành nghiêm chỉnh, thường xuyên, đúng đắn pháp luật nhằm duy trì một trật tự, kỷ cương và pháp chế. Vì vậy, bảo đảm pháp chế trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước là một yêu cầu thường xuyên. Thiếu nó, hoạt động quản lý hành chính nhà nước sẽ bị rối loạn và không thể kiểm soát được dẫn tới tình trạng vô chính phủ. Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động mang tính dưới luật, điều đó đòi hỏi mọi hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước phải bị kiểm soát của các cơ quan nhà nước khác, của các tổ chức xã hội và công dân, nhằm đảm bảo pháp chế và kỷ luật trong quản lý hành chính nhà nước. Hoạt động kiểm soát đối với quản lý hành chính nhà nước không đối lập, không cản trở hoạt động đó, ngược lại làm cho nó trở nên trong sạch, lành mạnh và vững mạnh hơn. Mặt khác, pháp chế sẽ không được đảm bảo nếu kỷ luật Nhà nước cũng như kỷ luật lao động, kỷ luật trực thuộc trong hoạt động công vụ, kỷ luật tài chính, kỷ luật kế toán, kỷ luật trong hoạt động thông tin, văn bản không được các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức nhà nước thực hiện nghiêm túc. Đồng thời, tình trạng thiếu kỷ cương, trật tự trong hoạt động của bộ máy hành pháp sẽ Trang 4 tác động tiêu cực đến tình trạng pháp chế, tới việc thực hiện pháp luật của công dân. Vì vậy, việc kiểm soát nhằm đảm bảo kỷ luật trong quản lý hành chính nhà nước là tiền đề để bảo đảm pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước. 2. Các phương thức kiểm soát đối với hành chính nhà nước Mỗi loại cơ quan nhà nước được thành lập thực hiện những chức năng nhất định. Quốc hội có chức năng lập hiến, lập pháp; giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật, Nghị quyết Quốc hội đối với toàn bộ bộ máy nhà nước; giải quyết những vấn đề hệ trọng của đất nước. Các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương tới địa phương chủ yếu thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước. Trong đó bao gồm: hoạt động quản lý hành chính nhà nước và một số hoạt động khác có tính chất tài phán Toà án có chức năng xét xử là chủ yếu, đồng thời thông qua hoạt động xét xử, giám sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan nhà nước khác, trong đó có bộ máy hành chính. Viện kiểm sát với chức năng công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp mà cụ thể là kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động điều tra, xét xử, thi hành án. Ngoài những chức năng, phương diện hoạt động chủ yếu của mình, các cơ quan nhà nước còn thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra nhằm bảo đảm pháp chế và kỷ luật trong quản lý hành chính nhà nước. Nếu loại hoạt động này không được thực hiện tốt sẽ làm ảnh hưởng, tác động tiêu cực, giảm hiệu quả việc thực hiện chức năng chính. Thực hiện có hiệu quả hoạt động mang tính tích cực (hoạt động tổ chức - điều chỉnh) và hoạt động bảo vệ pháp luật trong quản lý hành chính nhà nước là hai mặt không tách rời nhau trong nhiệm vụ các cơ quan nhà nước. Hai hoạt động đó là tiêu đề của nhau. Để bảo đảm pháp chế và kỷ luật trong quản lý nhà nước, Nhà nước còn thành lập những cơ quan, tổ chức chuyên trách thực hiện chức năng bảo đảm pháp chế và kỷ luật trong quản lý nhà nước, đó là Toà án, Viện kiểm sát, Thanh tra nhà nước Với quan điểm dân chủ hoá, công khai trong hoạt động hành chính, pháp luật còn quy định tổ chức xã hội cũng thành lập ra thanh tra nhân dân để giám sát về mặt xã hội hoạt động của các cơ quan nhà nước, các tổ chức khác và công dân, tham gia giữ gìn pháp chế và kỷ luật nhà nước, trật tự an toàn xã hội thông qua việc thực hiện quyền kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Như vậy, để bảo đảm pháp chế và kỷ luật trong quản lý hành chính nhà nước có nhiều phương thức, biện pháp, hình thức để kiểm soát đối với hoạt động hành chính nhà nước (gồm kiểm tra, giám sát, kiểm sát, thanh tra). Tóm lại: Kiểm soát đối với hoạt động hành chính nhà nước là loại hoạt động đặc biệt, là chức năng nhà nước và xã hội đặc thù nhằm bảo đảm pháp chế và kỷ luật trong quản lý hành chính nhà nước. Đó là tổng thể những phương tiện tổ chức - pháp lý được các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và công dân sử dụng nhằm bảo đảm pháp chế và kỷ luật trong quản lý hành chính nhà nước, Trang 5 thiết lập trật tự trong quản lý, bảo vệ các quyền, tự do, lợi ích hợp pháp của công dân, lợi ích của Nhà nước và xã hội. 3. Sự cần thiết phải kiểm soát đối với hành chính Nhà nước Hệ thống hành chính Nhà nước thực hiện chức năng chấp hành các quyết định của cơ quan quyền lực Nhà nước, do đó để đảm bảo hoạt động hành chính chấp hành một cách nghiêm chỉnh các quyết định này thì cần có sự kiểm soát của các cơ quan quyền lực Nhà nước đối với hành chính Nhà nước. Hệ thống hành chính Nhà nước thực hiện chức năng điều hành xã hội trong khuôn khổ pháp luật của Nhà nước, do đó để đảm bảo tính pháp chế, cần có sự kiểm soát của các cơ quan bảo vệ pháp luật đối với hành chính Nhà nước Nền hành chính Nhà nước là một bộ phận trọng yếu của hệ thống chính trị, là công cụ để thực hiện ý chí của giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, do đó để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước nói chung và hành chính Nhà nước nói riêng, cần phải có sự kiểm soát của Đảng Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân và vì dân, nền hành chính Nhà nước có nghĩa vụ phục vụ nhân dân, do đó để đảm bảo trách nhiệm của hành chính đối với nhân dân cần phải có sự kiểm soát của nhân dân đố với hành chính Nhà nước Hoạt động hành chính Nhà nước là hoạt động tổng hợp, đa dạng và phức tạp, đòi hỏi phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt, do đó để tránh có những sai sót trong hoạt động hành chính cần phải có sự kiểm soát của các cơ quan chức năng đối với hoạt động hành chính Nhà nước Hệ thống hành chính Nhà nước là một hệ thống tổ chức cồng kềnh, mang tính hệ thống thứ bậc, do đó để đảm bảo tính trật tự của nền quản lý hành chính Nhà nước cần phải có sự kiểm soát. Hành chính Nhà nước hoạt động bằng ngân sách Nhà nước và sử dụng một khối lượng lớn nguồn tài chính và nguồn lực khác, do đó để đảm bảo sử dụng các nguồn lực này đúng mục đích, có hiệu quả. 4.Những hình thức cơ bản kiểm soát đối với hành chính nhà nước Hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm sát, giám sát có nội dung, tính chất, đối tượng tác động, thủ tục tiến hành khác nhau. Mỗi loại hoạt động có vai trò, tác động xã hội nhất định, chúng phối hợp tạo thành công lực để củng cố pháp chế, trật tự pháp luật. Khi đánh giá về vai trò các loại hoạt động này V.I.Lênin viết: "Thống kê và kiểm tra là điều chủ yếu để bảo đảm sự hoạt động đúng đắn trong chủ nghĩa xã hội"(1), rằng: "kiểm tra con người và kiểm tra việc chấp hành nhiệm vụ trên thực tế luôn là mấu chốt của toàn bộ công tác, của chính trị"(2). Kế thừa phát huy những luận điểm cơ bản đó của V.I.Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm tới hoạt động kiểm tra, thanh tra. Cụ thể là Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều Nghị quyết và văn bản pháp luật nhằm lãnh đạo và điều chỉnh hoạt động này. Trang 6 Để kiểm soát đối với hoạt động hành chính nhà nước, có nhiều hình thức khác nhau, sau đây là những hình thức cơ bản: 1. Giám sát dùng để chỉ hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước, toà án, các tổ chức xã hội và công dân nhằm bảo đảm sự tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật trong quản lý xã hội. Như vậy, hoạt động giám sát chủ yếu thực hiện ngoài quan hệ trực thuộc theo chiều dọc. 2. Kiểm tra là khái niệm rộng được vận dụng theo hai hướng. Một là, kiểm tra là hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước cấp trên với cơ quan nhà nước cấp dưới nhằm xem xét, đánh giá mọi mặt hoạt động của cấp dưới khi cần thiết, hoặc kiểm tra một vấn đề cụ thể, việc thực hiện một quyết định quản lý hành chính nhà nước nào đó. ở đây, hoạt động kiểm tra thực hiện trong quan hệ trực thuộc. Vì vậy, khi thực hiện kiểm tra, cơ quan cấp trên, thủ trưởng cơ quan có quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế kỷ luật, biện pháp bồi thường thiệt hại vật chất, hoặc áp dụng các biện pháp tác động tích cực tới đối tượng bị kiểm tra như khen thưởng về vật chất, tinh thần. Hai là, kiểm tra là hoạt động của các tổ chức, xã hội như kiểm tra Đảng, giám sát, kiểm tra các tổ chức xã hội đối với hành chính nhà nước. Vì vậy, kiểm tra ở phạm vi này ít mang tính quyền lực nhà nước, mà chỉ áp dụng các biện pháp tác động mang tính xã hội. 3. Thanh tra là phạm trù dùng để chỉ hoạt động của các tổ chức thuộc Tổng thanh tra Nhà nước và thanh tra nhà nước chuyên ngành (thanh tra bộ, thanh tra sở). Cơ quan thanh tra và đối tượng bị thanh tra thường không có quan hệ trực thuộc. Tuy nhiên, các cơ quan thanh tra do thủ trưởng các cơ quan hành chính thành lập, do vậy nó hoạt động với tư cách là cơ quan chức năng giúp thủ trưởng cùng cấp. Vì vậy, có thể coi hoạt động thanh tra được cơ quan cấp trên tiến hành trong quan hệ đối với cơ quan trực thuộc. Trong quá trình thanh tra, cơ quan thanh tra có thể áp dụng các biện pháp cưỡng chế để bảo đảm công tác thanh tra, kể cả các biện pháp trách nhiệm kỷ luật (tạm đình chỉ công tác ) và xử lý vi phạm hành chính, nhưng không có quyền sửa đổi, bãi bỏ quyết định của đối tượng bị thanh tra mà chỉ có quyền tạm đình chỉ việc thi hành một số loại quyết định quản lý hành chính nhà nước nào đó, trong những trường hợp đặc biệt cần thiết, hoặc đình chỉ hành vi hành chính trái pháp luật. Có nhiều hình thức kiểm soát, đó là: -Cấp trên kiểm tra cấp dưới; -Tự kiểm tra; -Thanh tra; -Giám sát của quốc hội, HĐND; -Giám sát của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể; -Giám sát của công dân; -Giám sát của Đảng; -Giám sát của tòa án; Trang 7 -Giám sát của cơ quan truyền thông; -Chịu sự giám sát của cộng đồng quốc tế (trong một chừng mực nào đó). Mỗi hình thức giám sát có những đặc điểm riêng, nhưng nhìn chung được thực hiện dưới cơ chế đó là giám sát bên trong (tự kiểm tra) và giám sát bên ngoài (các tổ chức , đoàn thể… không phải là cơ quan hành chính). 5.Giám sát của các tổ chức chính trị- xã hội: a. Đặc điểm, vai trò: Các tổ chức xã hội thực hiện quyền giám sát thay cho công dân. Các tổ chức chính trị - xã hội như Mặt trận tổ quốc Việt Nam, công đoàn đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam… đều được ghi nhận tại Hiến pháp và nó có quyền tham gia rộng rãi vào việc xây dựng bộ máy Nhà nước, xây dựng và bảo vệ pháp luật, quản lý Nhà nước, thông qua các hình thức tham gia này mà giám sát các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước. Khác với hoạt động kiểm soát của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội thực hiện quyền giám sát không gắn với quyền lực Nhà nước, không mang tính cưỡng chế, vì vậy nó chỉ áp dụng các biện pháp giáo dục, thuyết phục là chủ yếu. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cụ thể các tổ chức này được Nhà nước uỷ quyền giám sát mang tính pháp lý thì sẽ được áp dụng một số biện pháp cưỡng chế như công đoàn giám sát thực hiện quyền lợi cho người lao động. Mục đích của việc giám sát là mang tính phòng ngừa sớm, phát hiện vi phạm pháp luật, các tổ chức chính trị - xã hội có thể yêu cầu với cơ quan Nhà nước ngăn chặn xử lý các vi phạm pháp luật và kỷ luật Nhà nước. Các tổ chức chính trị -xã hội thông qua các nguồn thông tin để thực hiện quyền giám sát và đề xuất các biện pháp phòng ngừa, các tổ chức này có thể phối hợp hoặc độc lập với các cơ quan thanh tra, kiểm tra của Nhà nước, của Đảng để giám sát. Có 2 hình thức giám sát là nội bộ và bên ngoài. Giám sát nội bộ là giám sát việc thực hiện pháp luật, kỷ luật trong bản thân nội bộ tổ chức đó, hay trong phạm vi mà tổ chức đó hoạt động. Giám sát bên ngoài là giám sát các đối tượng và chủ thể quản lý hành chính Nhà nước trong việc thực hiện pháp luật, chủ trương, đường lối của của Đảng và Nhà nước. Do tính đa dạng và phong phú của các tổ chức xã hội, mỗi loại tổ chức có đặc thù riêng về phương pháp, hình thức giám sát và hoạt động của các tổ chức xã hội tuy không mang tính quyền lực nhưng có tác dụng giáo dục phòng ngừa góp phần ngăn chặn có hiệu quả vi phạm pháp luật, kỷ luật Nhà nước của các cơ quan hành chính Nhà nước. Trong môi trường xã hội dân chủ như hiện nay, giám sát của các tổ chức xã hội là hết sức quan trọng vì vậy cần phát huy vai trò và tính tích cực của việc giám sát này. Trang 8 b. Thực trạng việc giám sát của các tổ chức chính trị xã hội hiện nay b1) Những mặt đạt được: Nhà nước đã tạo điều kiện về cơ chế, cơ sở vật chất để các tổ chức chính trị - xã hội phát huy quyền kiểm soát của mình đối với hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Các hoạt động giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; giám sát việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, giám sát thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư; giám sát đầu tư cộng đồng; bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt do hội đồng nhân dân cấp xã bầu… Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã tiến hành các hoạt động mang tính chất phản biện xã hội, như: hiệp thương lựa chọn người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp; tham gia chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng… đạt được những kết quả nhất định: - Nhiều vấn đề quản lý hành chính nhà nước quan trọng đã được lấy ý kiến rộng rãi từ nhân dân. - Hoạt động tiếp xúc cử tri đối với đại biểu quốc hội, HĐND các cấp ngày càng đi vào thực chất, qua đó, các đại biểu có điều kiện lĩnh hội các vấn đề bức xúc trong thực tiễn, các nguyện vọng chính đáng của nhân dân và các cơ hội để tiếp thu sửa chưa đổi mới nhằm phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. - Cơ chế dân chủ cơ sở đã được hình thành và phát triển tích cực tạo điều kiện cho nhân dân làm và giám sát đối với các chương trình bê tông giao thông nông thôn, kiêm cố hóa kênh mương, nhiều chương trình mục tiêu quốc gia như 134, 257, 135 … góp phần giải quyết việc làm xã hội và nâng cao hiệu quả của hoạt động quản lý hành chính nhà nước. - Việc giám sát đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, kinh tế và xã hội trên địa bàn xã, phường nhìn chung đảm bảo đúng qui định, mục tiêu, tiến độ, chất lượng công trình được nâng lên, góp phần phòng, chống tiêu cực, lãng phí, thất thoát các nguồn lực; phòng, chống xâm hại lợi ích cộng đồng, gây ô nhiễm môi trường trong các khâu chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, quản lý vận hành và sử dụng các công trình. - Một số hoạt động hành chính nhà nước, tài chính ngân sách, các khoảng đóng góp của nhân dân …đã được công khai theo quy định tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị- xã hội tiếp xúc và giám sát hoạt động nhà nước . Nhiều vụ sai phạm của một số cơ quan nhà nước, cán bộ công chức đã được phát hiện tạo điều kiện chấn chỉnh, sửa đổi kịp thời một số hoạt động của hành chính nhà nước. b2) Mặt hạn chế: - Tính độc lập không cao: Các tổ chức chính trị - xã hội chưa đủ mạnh, năng lực giám sát chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn, chưa theo kịp yêu cầu giám sát trong thực tế đời sống, phụ thuộc quá nhiều vào nhà nước về lao động tiền lương, kinh phí hoạt động thường xuyên nên tính độc lập không cao. Trang 9 - Thiếu cơ chế ưu đãi và bảo về chủ thể giám sát nên thực sự ít người muốn tham gia và người tham gia thì cả nể, né tránh … nên hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội thực chất là còn hình thức và không có hiệu quả cao. - Thiếu cơ chế phối hợp của cơ quan nhà nước, các tổ chức kiểm soát khác trong xử lý những kiến nghị qua giám sát của các tổ chức chính trị xã hội. Dẫn đến việc các kiến nghị của nhân dân được các tổ chức chính trị- xã hội chuyển đến cơ quan hành chính nhà nước không được trả lời hoặc trả lời quá chậm. Bên cạnh đó, thiếu sự đôn đốc của các tổ chức chính trị- xã hội, hiện tượng né tránh trách nhiệm vẫn xãy ra khá phổ biến làm vai trò của tổ chức chính trị - xã hội bị xem nhẹ. - Cử tri trong tiếp xúc với đại biểu quốc hội, HĐND các cấp là cử tri đại diện, tính đại diện ở đây là chưa đủ, chưa phản ảnh được tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân. - Việc tiếp xúc của các tổ chức chính trị- xã hội đến các hoạt động quản lý hành chính nhà nước là khá khó khăn, một phần , do hoạt động quản lý hành chính nhà nước có tính chuyên môn hóa cao. Hơn nữa, tiếp xúc chủ yếu trên phương diện từ báo cáo của cơ quan nhà nước nên tính khách quan còn khá hạn chế. Trong khi cơ chế công khai một số hoạt động của nhà nước còn hình thức, chưa thực sự đi vào chiều sâu thì các tổ chức chính trị- xã hội khó có cơ hội để tiếp cận thông tin một cách đầy đủ để thực hiện vai trò giám sát. - Tính chủ quan, thiếu trách nhiệm, thậm chí vô cảm trong thực thi công việc của một số cá nhân, tổ chức trí trị - xã hội. Thực tế nhiều vụ án đau lòng đã xãy ra trong xã hội, xuất phát từ những mâu thuẫn không đáng có nếu các tổ chức được duy trì công tác một các thường xuyên, có tinh thần trách nhiệm thì sẽ không đến mức hậu quả đáng tiếc xãy ra. 6.Giải pháp: Từ những tồn tại nói trên cho thấy việc nâng cao hoạt động kiểm soát của tổ chức chính trị- xã hội là rất cần thiết trong tình hình hiện nay. Sau đây là một số giải pháp: a. Về phía nhà nước: - Cần hoàn thiện cơ chế trách nhiệm và nghĩa vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc tiếp xúc, xử lý các kiến nghị từ tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình giám sát. - Cần sớm nghiên cứu để đưa hoạt động công khai những hoạt động hành chính nhà nước ngày càng đi vào thực chất, tạo điều kiện thông tin một cách khá đầy đủ cho sự giám sát của các tổ chức chính trị- xã hội. - Xây dựng đồng bộ cơ chế chính sách tạo điều kiện cho các tổ chức của dân tham gia tích cực vào giải quyết các vấn đề của xã hội. - Bỏ cơ chế cử tri đại diện, mọi người dân đều có quyền tham gia tiếp xúc cư tri. [...]... trò của mình trong hoạt động giám sát Do đó, việc hoàn thiện pháp luật về giám sát hoạt động hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương phải được thực hiện một cách gấp rút Và cũng chỉ khi nào pháp luật về giám sát hoạt động hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương được hoàn thiện thì hoạt động giám Trang 10 sát hoạt động hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước. .. quả hoạt động của cả bộ máy hành chính nhà nước Trong những năm qua, hoạt động giám sát hoạt động hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương ở nước ta đã được khẳng định và thu được nhiều kết quả quan trọng Tuy nhiên, những kết quả của hoạt động giám sát hoạt động hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương chưa tương xứng với mục đích và tầm quan trọng của nó Các chủ... dân: - Cần tuyền truyền vận động thường xuyên, khơi dậy lòng yêu nước của nhân dân trong tham gia giám sát thông qua các tổ chức chính trị - xã hội - Phải xây dựng lòng tin của nhân dân trong tham gia giám sát III KẾT LUẬN Tăng cường hoạt động giám sát họat động hành chính nhà nước là một vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn cấp bách trong tình hình thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ... xã hội (đặc biệt là các tổ chức xã hội) - Cần phải đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ giám sát đủ phẩm chất, năng lực trong hoạt động giám sát c Sự phối kết hợp giữa các cơ quan kiểm soát: Có sự phối hợp trong công tác kiểm tra của các tổ chức đảng, đoàn thể; công tác thanh tra, kiểm tra của các tổ chức thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành thì hiệu lực, hiệu quả mới được nâng lên và ngày càng... thiện tổ chức chính trị - xã hội theo hướng: - Xây dựng cơ chế ưu đãi, bảo vệ chặt chẽ người giám sát phải đặc biệt quan tâm, tuyệt đối không để họ bị trù dập, con cái đi xin giấy tờ khó khăn - Xây dựng cơ chế giám sát, phẩn biện xã hội thật cụ thể hạn chế tính chung chung rất khó triển khai trong thực tiễn - Thành lập quỹ không mang tính chất NSNN để đảm bảo cho hoạt động của tổ chức chính tr - xã hội. .. quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, đáp ứng yêu cầu chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay Dưới sự giám sát hành chính, các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm thực thi quyền hạn một cách có hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, phát huy... Trang 10 sát hoạt động hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương mới được thực hiện có hiệu quả trên thực tế, qua đó, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân mới được bảo đảm qua việc tuân thủ pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương Trang 11 . tích cực của việc giám sát này. Trong khuôn khổ môn học, tôi xin trình bày đề tài: “ Một số giải pháp nhằm nâng cao kiểm soát hoạt động hành chính nhà nước của các tổ chức chính trị - xã hội mọi hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước phải bị kiểm soát của các cơ quan nhà nước khác, của các tổ chức xã hội và công dân, nhằm đảm bảo pháp chế và kỷ luật trong quản lý hành chính. HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Đề tài: “ Một số giải pháp nhằm nâng cao kiểm soát hoạt động hành chính nhà nước của các tổ chức chính trị - xã hội Giáo viên bộ môn : TS. LƯƠNG THANH CƯỜNG
- Xem thêm -

Xem thêm: một số giải pháp nhằm nâng cao kiểm soát hoạt động hành chính nhà nước của các tổ chức chính trị - xã hội, một số giải pháp nhằm nâng cao kiểm soát hoạt động hành chính nhà nước của các tổ chức chính trị - xã hội,

Từ khóa liên quan