0

một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bội trường học

18 1,695 4
  • một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bội trường học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2015, 20:12

Đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bội trường học Đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC I. ĐẶT VẤN ĐỀ: 1.Lí do chọn đề tài: 1.1 Lý do khách quan: Tại đại hội Đảng toàn quốc lần VIII và IX Đảng ta đều xác định và nhấn mạnh: “ Giáo dục là quốc sách hàng đầu là một trong những động lực quan trọng tạo sự chuyển biến toàn diện trong phát triển giáo dục và đào tạo” Xuất phát từ quan điểm chỉ đạo của Đảng về giáo dục - đào tạo, thực hiện chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010, ngành giáo dục đang tích cực từng bước đổi mới nội dung chương trình đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác quản lý giáo dục, công tác kiểm tra nội bộ trường học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo qua quá trình hình thành nhân cách công dân. Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học là thực hiện chức năng quản lý giáo dục, chức năng thiết yếu của các cơ quan quản lý giáo dục, là công cụ sắc bén góp phần tăng cường hiệu lực và hiệu quả giáo dục. Tại hội nghị thanh tra Miền Bắc ngày 19/4/1957 Bác Hồ đã nói: “ Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới” Thanh tra, kiểm tra giáo dục là sự nghiệp của cán bộ lãnh đạo giáo dục: Lãnh đạo cần phải kiểm tra, thanh tra thường xuyên: “ Không coi trọng kiểm tra nội bộ trường học tức là tự tước mất vũ khí cần thiết của người lãnh đạo” ( Phạm Văn Đồng) Người thực hiện: Nguyễn Quang Hưng 1 Đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bội trường học Cũng trong nghị quyết TW II khoá VIII đã nêu những giải pháp phát triển giáo dục cùng với việc cải tiến các vấn đề về công tác thanh tra,kiểm tra nội bộ trường học được nêu “Hoàn thiện hệ thống thanh tra giáo dục, tăng cường cán bộ thanh tra, tập trung vào thanh tra kiểm tra chuyên môn.” Nhà trường THCS Mỹ Phước nằm trong hệ thống giáo dục của phòng giáo dục Mỹ Tú và hệ thống giáo dục công lập của nhà nước vì thế phải tuôn thủ các văn bản pháp quy, quy chế, quyết định về tổ chức hoạt động của hệ thống thanh tra kiểm tra các cấp. 1.2 Lý do chủ quan: Trong những năm gần đây, do nhận thức và xác định rõ vai trò công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ trường học nên trường THCS Mỹ Phước đã chú trọng đổi mới công tác kiểm tra nội bộ trường học từ khâu xây dựng kế hoạch đến thực hiện kế hoạch. Mặc dù là một trường còn nhiều khó khăn vì đây là xã vùng sâu, điều kiện kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn, đội ngũ giáo viên luôn biến động, nên gặp không ít những khó khăn trong điều hành và thực hiện mục tiêu giáo dục. Tuy vậy một số năm gần đây do làm tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học nên nhà trường đã thu được một số thành công nhất định. Luôn có học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh hàng năm; chất lượng giáo dục học sinh ngày càng nâng cao so với trước đây; đội ngũ giáo viên ngày càng tự giác, chủ động đầu tư cho nghề nghiệp. Xuất phát từ những nguyên nhân khách quan và chủ quan trên tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài nghiên cứu là: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bộ trường học 1.3 Mục đích nghiên cứu: Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bộ trường học trường THCS Mỹ Phước giúp công tác quản lý trường học hoạt động đúng mục đích. Người thực hiện: Nguyễn Quang Hưng 2 Đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bội trường học 1.4 Đối tượng: Nghiên cứu về giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra hoạt động nội bộ trường học. 1.5 Khách thể và phạm vi nghiên cứu. - Khách thể: Đội ngũ giáo viên đang trực tiếp giảng dạy và cán bộ phụ trách các mảng hành chính, thư viện, thiết bị trường THCS Mỹ Phước. - Phạm vi: 1.6 phương pháp nghiên cứu: phương pháp nghiên cứu chủ yếu là nghiên cứu các văn bản hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra kiểm tra nội bộ trường học của Bộ GD& ĐT và Sở GD&ĐT. Ngoài ra qua phương pháp phân tích - tổng hợp - điều tra - quan sát - và tổng hợp kinh nghiệm trong công tác thanh tra kiểm tra nội bộ trường học trong 2 năm trở lại đây II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ. 1. Cơ sở lý luận của đề tài: Theo quan điểm của Đảng và nhà nước về quản lý giáo dục mang tính chính trị cao và nó luôn gắm liền với đường lối, chính sách của Đảng, phục vụ cho mục tiêu giáo dục mà Đảng ta đã đạt ra. Thanh tra là một chức năng thiết yếu của quản lý giáo dục trong chu trình quản lý giáo dục không thể thiếu khâu thanh tra, kiểm tra. Bởi vì thanh tra giáo dục, kiểm tra nội bộ trường học nhằm đảm bảo tính pháp chế, tăng cường kỷ luật trong quản lý giáo dục do đó nó mang tính chất pháp quyền, nó luôn luôn được đặt dưới đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm thực hiện tốt mục tiêu giáo dục, đào tạo. Thanh tra, kiểm tra có tính chất Nhà nước của cơ quan quản lý cấp trên đối với cấp dưới. Do tổ chức thanh kiểm tra thực hiện nhằm phát huy nhân tố tích cực phòng ngừa, xử lý các hành vi vi phạm góp phần thúc đẩy cơ quan Người thực hiện: Nguyễn Quang Hưng 3 Đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bội trường học hoàn thành thực hiện đúng kế hoạch đã đặt ra. Đồng thời hoàn thiện cơ chế quản lý tăng cường tính pháp chế XHCN bảo vệ lợi ích Nhà nước, các quyền lợi, lợi ích hợp pháp của cơ quan. Kiểm tra nội bộ trường học là công tác kiểm tra chuyên ngành vừa bộc lộ quyền lực Nhà nước, vừa đảm bảo dân chủ, kỷ cương trong hoạt động giáo dục và đào tạo. Vì vậy công tác thanh kiểm tra nói chung và công tác kiểm tra nội bộ trường học nói riêng có một vai trò rất quan trọng trong những tác động của xã hội và chất lượng giáo dục. Sinh thời Hồ Chí Minh đã viết: “Có kiểm tra mới huy động được tinh thần tích cực và lực lượng to tát của cá nhân, mới biết rõ năng lực và khuyết điểm của cán bộ, mới sửa chữa và giúp đỡ kịp thời”. 2.Cơ sở pháp lý của đề tài: Thanh tra giáo dục là thanh tra chuyên ngành thực hiện quyền thanh tra Nhà nước về giáo dục và đào tạo. Vừa bộc lộ quyền lực Nhà nước, vừa đảm bảo tính dân chủ, kỷ cương trong hoạt động giáo dục có tính chất hành chính, pháp chế - Nhà nước. Tổ chức thanh tra giáo dục do pháp luật quy định, cấp trên bổ nhiệm và hoạt động theo luật định. Hoạt động thanh tra giáo dục gồm: Thanh tra Bộ GD-ĐT, thanh tra Sở, Thanh tra phòng, Ban giám hiệu kiểm tra nội bộ trường học. Hành lang pháp lý của thanh tra giáo dục là các văn bản luật và pháp quy cơ sở pháp lý của thanh tra phòng GD - ĐT là Nghị định số 101/2002/NĐ - CP ngày 10/12/2002 về tổ chức hoạt động của Thanh tra GD; Luật giáo dục; Luật thanh tra. Nghị định số 73/1999/ CĐ - CP ngày 19/8/1999 về chính sách khó khăn xã hội hoá đối với các mặt hoạt động trong lĩnh vực GD - ĐT, y tế, văn hoá, thể thao. Nghị định số 43/2000/NĐ - CP ngày 30/8/2000 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điểm của luật giáo dục. Người thực hiện: Nguyễn Quang Hưng 4 Đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bội trường học Điều lệ Trường trung học ban hành theo quyết định số 07/2007/QĐ - BGD & ĐT -Quyết định số 04/2000/QĐ - BGD & ĐT ngày 01/3/2000 về việc ban hành quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường của Bộ trưởng bộ GD - ĐT. -Thông tư số 07/2004/TT-BGD&ĐT ngày 30/3/2004 về việc hướng dẫn thanh tra toàn diện trường phổ thông và thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên phổ thông của Bộ trưởng bộ GD - ĐT. Hướng dẫn số 106 nàgy 31/3/2004 về thanh tra toàn diện trường phổ thông và thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên phổ thông của Bộ trưởng bộ GD-ĐT. Chỉ thị năm học của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT. 3.Thực trạng về công tác kiểm tra nội bộ Trường THCS Mỹ Phước trong những năm gần đây. Một số kết quả đã đạt được trong vấn đề thanh tra, kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên Trường THCS Mỹ Phước. Xã Mỹ Phước là một xã thuần nông, điều kiện kinh tế còn gặp rất nhiều khó khăn. Toàn xã có 13 ấp trong đó có 3 ấp có bà con giáo dân tương đối đông và giao thông đi lại còn vất vả nên công tác giáo dục còn chưa thuận lợi. Tuy vậy nhiều năm qua trường THCS Mỹ Phước đã chú trọng đến công tác kiểm tra nội bộ trường học. Bằng giải pháp xây dựng một mạng lưới cộng tác viên giúp BGH trong công tác kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên. Mỗi tổ khoa học lấy 2 đồng chí giáo viên có kinh nghiệm và chuyên môn vững (Giáo viên có giải thưởng giáo viên giỏi cấp huyện, tỉnh) từ đó xây dựng được lòng tin vào đội ngũ thanh kiểm tra trong trường học của giáo viên. Sự nghiệp GD-ĐT những năm gần đây đã có những bước phát triển nhanh và vững chắc. Quy mô trường lớp không ngừng được mở rộng, được nâng cấp xây dựng khang trang. Nhà trường đã được xây dựng nhà chức năng mới kiên cố đưa vào sử dụng tháng 9/2008. Người thực hiện: Nguyễn Quang Hưng 5 Đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bội trường học Năm 2007-2008 Trường có 16 lớp tổng số : 542 học sinh Năm học 2008 -2009 trường có 15 lớp tổng số :513 học sinh Về cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập được quan tâm và không ngừng đầu tư, xây dựng cho đến nay nhà trường không còn lớp không chưa đạt yêu cầu về cơ sở vật chất. Mục tiêu phấn đấu của nhà trường trong năm năm tiếp theo là xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia Bảng thống kê tình hình đội ngũ Sốlượng, chất lượng đội ngũ Năm học Tổng số cán bộ, giáo viên Cán bộ quản lý trường Đảng viên Đại học Cao đẳng Trung cấp Chưa có bằng CMNV 2007-2008 37 2 6 4 29 3 1(bảo vệ) 2008-2009 39 2 9 3 32 2 1(bảo vệ) Từ những vấn đề trên nhà trường đã xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học như sau: Xây dựng kế hoạch kiểm tra một cách chi tiết, khoa học có tính khả thi ngay từ đầu năm học đã có kế hoạch kiểm tra toàn diện giáo viên theo lịch cụ thể của từng tháng, xây dựng chuyên đề thanh tra, kiểm tra toàn diện kế hoạch kiểm tra chuyên đề giáo viên công khai trong năm học để giáo viên chủ động trong công tác thanh tra kiểm tra. BGH xây dựng quy chế đánh giá rõ ràng chi tiết dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và có sự vận dụng linh hoạt điều chỉnh cho phù hợp với nhà trường. Thường xuyên tổ chức bỗi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra cho đội ngũ cộng tác viên, cử các đồng chí giáo viên đó đi học tập hoặc tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra do cấp trên tổ chức. Người thực hiện: Nguyễn Quang Hưng 6 Đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bội trường học - Đầu tư đến chất lượng đội ngũ cộng tác viên bằng cách tuyển chọn những giáo viên vững vàng về chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm trong công tác. - Thực hiện tốt chế độ báo cáo và rút kinh nghiệm cho giáo viên trong các đợt kiểm tra toàn diện hoặc kiểm tra chuyên đề để giáo viên nhận rõ ưu điểm và hạn chế cần khắc phục cho những năm sau. - Thực hiện tốt công tác tư vấn thúc đẩy cho giáo viên trong nhà trường phát hiện sớm những thiếu xót và sai phạm của đối tượng kiểm tra. - Kiến nghị và tham mưu kịp thời đúng đắn với các cấp quản lý về những thiếu xót, sai lệch trong việc thực hiện các hoạt động chuyên môn quản lý hoặc những vấn đề nảy sinh giúp các cấp quản lý nắm bắt được những thông tin và tự điều chỉnh kế hoạch một cách cụ thể và có tính khả thi. -Trong những năm gần đây trường THCS Mỹ Phước đã coi trọng công tác kiểm tra toàn diện giáo viên, kiểm tra chuyên đề giáo viên.Duy trì kỷ cương nề nếp dạy học, hạn chế đến mức tối thiểu giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng sư phạm và chất lượng giáo dục trong toàn trường, hoàn thành tốt kế hoạch đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Kết quả kiểm tra toàn diện và kiểm tra chuyên đề giáo viên trong hai năm học 2007 -2008, 2008-2009 Năm học Tổng số lớp Tổng số giáo viên Tổng số giáo viên KTTD,K TCĐ Kiểm tra toàn diện Kiểm tra chuyên đề Tốt Khá ĐYC Tốt Khá ĐYC 2007-2008 16 37 15 4 6 3 1 1 2008-2009 15 39 16 6 6 2 1 1 Một số tồn tại trong công tác kiểm tra nội bộ trường THCS Mỹ Phước Người thực hiện: Nguyễn Quang Hưng 7 Đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bội trường học - Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong công tác kiểm tra nội bộ trường học trường THCS Mỹ Phước vẫn còn một số tồn tại sau: - Nhận thức của một số giáo viên còn hạn chế, họ chỉ coi trọng giờ dạy mà bỏ qua rất nhiều công tác khác, cán bộ cộng tác viên kiểm tra chỉ coi trọng dự giờ thăm lớp chưa chú ý đến chất lượng tư vấn thúc đẩy sau kiểm tra toàn diện. Kết quả đánh giá vẫn còn nặng về hình thức động viên khích lệ, đánh giá chưa chính xác, chưa thật sự có biện pháp tư vấn thúc đẩy hoạt động sư phạm giúp người quản lý có thông tin chính xác, kịp thời có những quyết định kế hoạch biện pháp xử lý đúng đắn. Việc xây dựng kế hoạch cho công tác kiểm tra nội bộ trường học đã có nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của nghành trong chiến lược phát triển giáo dục và đổi mới phương pháp giáo dục. Đội ngũ cộng tác viên cơ sở đã có nhưng vẫn chưa còn ít, chủ yếu là kiêm nhiệm, số giờ thực dạy trên lớp còn nhiều nên các đồng chí đó cũng chưa thấy hết được vai trò, tầm quan trọng của công tác thanh tra. Hệ thống cộng tác viên kiểm tra còn thiếu đồng bộ mới chỉ chú trọng được các môn học nhiều giờ, số môn học ít giờ chưa được quan tâm đúng mức. Kế hoạch kiểm tra toàn diện, hoặc kiểm tra chuyên đề đều báo trước một tuần, thời gian kiểm tra lại ngắn những đồng chí giáo viên được kiểm tra toàn diện cũng chỉ kiểm tra hồ sơ của giáo viên và dự hai tiết học trên lớp những tiết học đó đa phần do giáo viên lựa chọn. Vì thế giáo viên đã biết trước nên việc kiểm tra ít nhiều cũng chưa được khách quan, trung thực. Hoạt động sư phạm phong trào của lớp của giáo viên được đẩy mạnh trong giai đoạn kiểm tra xong lại lắng xuống sự sôi nổi trong phong trào dạy và học chưa được diễn ra thường xuyên để trở thành hoạt động chung của nhà trường. Cán bộ quản lý trong trường học vẫn còn đồng chí chưa được tập huấn về nghiệp vụ kiểm tra, thanh tra. Việc kiểm tra nội bộ trường học bị coi nhẹ hoặc còn lúng túng Người thực hiện: Nguyễn Quang Hưng 8 Đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bội trường học trong việc kiểm tra hoặc thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên. Một số đồng chí cộng tác viên còn ngại va chạm, chưa hiểu đúng vị trí chức năng của mình. Kiểm tra chuyên đề còn ít, chủ yếu là kiểm tra định kỳ theo lịch cụ thể từ đầu năm học việc kiểm tra đột xuất giáo viên ít được thực hiện. Những giáo viên vi phạm nhà trường đã sử lý nghiêm công khai hình thức kỷ luật trong hội đồng sư phạm nhà trường vì thế hạn chế được giáo viên vi phạm kỷ luật, làm gương cho giáo viên khác và cũng gây được lòng tin trong tập thể giáo viên. Nhưng đôi lúc do yếu tố khách quan và chủ quan một số đối tượng vẫn lợi dụng được những kẻ hở để vi phạm kỷ luật. Trong những năm gần đây, mặc dù đội ngũ cộng tác viên thanh tra của nghành, đội ngũ cộng tác viên cơ sở trường học không ngừng được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Tuy thế ở một số bộ môn năng khiếu như: Hát nhạc,Mĩ thuật, Thể dục còn thiếu mặt khác cộng tác viên nếu có của các môn năng khiếu trên cũng chưa đảm bảo yêu cầu của công tác thanh tra. Một số giáo viên tuổi đời đã cao trình độ chuyên môn hạn chế rất khó phân công chuyên môn vì thế cũng làm ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác kiểm tra nội bộ trường học và hoạt động sư phạm của giáo viên. 4. Một số vấn đề đặt ra trong công tác kiểm tra nội bộ trường học của trường THCS Mỹ Phước . Dựa trên cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý qua phân tích thực trạng tôi nhận thấy có các vấn đề đặt ra để giải quyết như sau: + Tăng cường nâng cao nhận thức cho các cấp quản lý giáo dục về công tác thanh kiểm tra. + Xây dựng lực lượng cộng tác viên cơ sở đảm bảo số lượng và chất lượng. + Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác thanh kiểm tra. + Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch theo tháng, kỳ, năm có cả kế hoạch kiểm tra đột xuất giáo viên. Người thực hiện: Nguyễn Quang Hưng 9 Đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bội trường học + Tăng cường phương tiện, các điều kiện làm việc cho đội ngũ cộng tác viên cơ sở nghiên cứu hỗ trợ chế độ cho đội ngũ cộng tác viên để họ có trách nhiệm hơn trong hoạt động. + Hoàn thiện các phương pháp và nhiệm vụ thanh kiểm tra. + Xử lý kết quả sau quá trình kiểm tra để thúc đẩy chất lượng đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đáp ứng thực sự yêu cầu đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp. Tất cả những vấn đề này sẽ được giải quyết ở phần sau. 5. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nội bộ trường học trường THCS Mỹ Phước . 5.1 Tăng cường nâng cao nhận thức cho các cấp quản lý giáo dục về công tác kiểm tra nội bộ trường học. Thực hiện quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác thanh tra, kiểm tra trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, yêu cầu đặt ra cho công tác kiểm tra nội bộ trường học hiện nay là đòi hỏi các cấp Đảng, các cấp chính quyền cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới, đề cao kiểm tra nội bộ cơ quan đơn vị, tổ chức và nâng cao chất lượng hiệu quả của tổ chức kiểm tra nhà nước và kiểm tra chuyên nghành; làm cho công tác kiểm tra là công cụ quan trọng để nâng cao hiệu lực và hiệu quả của Nhà nước tăng cường tính kỷ luật và làm cho pháp luật được thực thi nghiêm chỉnh góp phần phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng XHCN. - Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sự nghiệp giáo dục trong toàn xã hội và xây dựng ý thức quyết tâm thực hiện đổi mới trong sự nghiệp giáo dục cả về nội dung và phương pháp. Tăng cường công tác tham mưu cho UBND các cấp và chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về giáo dục ở địa phương. Nâng cao chất lượng kiểm tra nội bộ Người thực hiện: Nguyễn Quang Hưng 10 [...]...Đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bội trường học trường học làm tốt công tác này sẽ góp phần quan trọng trong việc quản lý hoạt động của nhà trường đưa các hoạt động của nhà trường dần dần đi vào nề nếp, tăng dần chất lượng, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và công tác thanh tra 5.2 Xây dựng lực lượng cộng tác viên cơ sở Trường THCS Mỹ... Người thực hiện: Nguyễn Quang Hưng 11 Đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bội trường học - Yêu cầu kiểm tra viên và BGH phải vững vàng về chuyên môn, phải có trình độ nghiệp vụ kiểm tra tốt, phải được trang bị đầy đủ các văn bản và quá trình kiểm tra - Những nội dung cần kiểm tra là + Kiểm tra công tác chuyên môn + Kiểm tra công tác khác của giáo viên như hoạt động đoàn thể... quả kiểm tra gửi tới các cấp quản lý ( Kiến nghị xử lý nếu có vi phạm) - Theo dõi việc thực hiện những kết luận, kiến nghị của người dự kiểm tra - Kiểm tra lại đối với một số đồng chí giáo viên nếu thấy thật cần thiết Người thực hiện: Nguyễn Quang Hưng 15 Đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bội trường học PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1 Một số kết luận Xuất phát từ cơ sở pháp. .. tác kiểm tra giáo dục ở cơ sở nhà trường c Đối với Sở GD&ĐT và thanh tra Sở GD & ĐT Người thực hiện: Nguyễn Quang Hưng 17 Đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bội trường học - Cần có những quyết định để ổn định đội ngũ giáo viên và đội ngũ quản lý trong một thời gian nhất định để nhà trường có thể bồi dưỡng cho một số đồng chí giáo viên làm công tác kiểm tra cùng nhà trường. .. Nguyễn Quang Hưng 12 Đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bội trường học hoạch cần cụ thể, phân công nhiệm vụ theo chuyên môn, mỗi đồng chí kiểm tra viên hay cộng tác kiểm tra cùng BGH phụ trách kiểm tra một đồng chí giáo viên - Ngoài ra cần có những cuộc kiểm tra đột xuất để nắm được tình hình thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên ( Người kiểm tra phải là Ban Giám Hiệu) 5.5... tra nội bộ trường học 1.2 Xây dựng lực lượng cộng tác viên cơ sở 1.3 Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác kiểm tra nội bộ trường học 1.4 Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra cho trường THCS 1.5 Tăng cường phương tiện, các điều kiện làm cho đội ngũ người làm công tác kiểm tra ở cơ sở 1.6 Hoàn thiện các phương pháp và mục đích kiểm tra nội bộ 1.7 Đảm bảo nội dung kiểm tra và nhiệm vụ kiểm tra. .. viên trường THCS Yên Thắng 1.8 Xử lý kết quả kiểm tra Mặc dù đề tài nghiên cứu đã đề xuất 8 nhóm giải pháp như đã nêu trên nhưng do khuôn khổ của một đề tài và thời gian có hạn nên đề tài chưa đề cập được hết các giải pháp khác Tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và thực hiện những nội dung mà đề tài này Người thực hiện: Nguyễn Quang Hưng 16 Đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bội trường. .. theo một cách đánh giá Từ đó mới phát hiện động viên khả năng vươn lên của cá Người thực hiện: Nguyễn Quang Hưng 13 Đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bội trường học nhân và điều chỉnh kịp thời những vi phạm qui chế hạn chế tối đa giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn 5.7 Đảm bảo nội dung kiểm tra và nhiệm vụ kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên trường THCS Mỹ Phước Nội. .. các phương pháp và mục đích kiểm tra nội bộ Người thực hiện kiểm tra và cộng tác viên kiểm tra phải lựa chọn và kết hợp hài hoà các phương pháp kiểm tra như: quan sát, phân tích, tổng hợp, kiểm tra, điều tra gặp gỡ trao đổi trực tiếp đối với đối tượng kiểm tra và đối tượng có liên quan Các thành viên trong đội ngũ kiểm tra của nhà trường phải nắm được mục đích và nhiệm vụ của việc kiểm tra là tư vấn,... viên kiểm tra Thảo luận và thống nhất các nội dung, phương pháp kiểm tra có thể mời thanh tra cấp trên về để tập huấn nghiệp vụ thanh kiểm tra cho đội ngũ kiểm tra viên cơ sở trường học 5.4 Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra cho trường THCS - Cần xây dựng một cách cụ thể chi tiết kế hoạch kiểm tra định kỳ có khả năng thực thi cao và phải thực hiện đúng lịch đã qui định - Trong những năm qua trường . Đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bội trường học Đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC I. ĐẶT VẤN ĐỀ: 1.Lí. nghiên cứu là: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bộ trường học 1.3 Mục đích nghiên cứu: Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bộ trường học trường THCS. ở địa phương. Nâng cao chất lượng kiểm tra nội bộ Người thực hiện: Nguyễn Quang Hưng 10 Đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bội trường học trường học làm tốt công
- Xem thêm -

Xem thêm: một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bội trường học, một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bội trường học, một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bội trường học

Từ khóa liên quan