một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguyên vật liệu vải mành tại công ty dệt vải công nghiệp hà nội

62 589 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2015, 22:06

Phần I: một số vấn lý luận cơ bản về nguyên vật liệu và chất lượng nguyên vật liệu. I. thực chất, vai trò và phân loại nguyên vật liệu. 1. Thực chất . Nguyên vật liệu là cách gọi tắt của nguyên liệu và vật liệu. Cả nguyên và vật liệu đều là bộ phận trọng yếu của tư liệu sản xuất chúng là đối tượng lao động đã trải qua lao động của con người để khai thác và sản xuất ra chúng, mà nội dung cơ bản nhất của quá trình sản xuất đó là quá trình lao động sử dụng tư liệu lao động làm thay đổi hình dáng, kích thức, tính chất lý hoá của đối tượng lao động để tạo ra những sản phẩm công nghiệp với chất lượng ngày càng cao, thoả mãn ngày càng đầy đủ nhu cầu đa dạng của thị trường. Như vậy nguyên vật liệu là đối tượng lao động với đặc điểm là nó chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất nhất định và toàn bộ giá trị nguyên vật liệu được chuyển hết vào chi phí kinh doanh trong kỳ. Tuy nhiên đối tượng lao động lại chưa chắc là nguyên vật liệu do đó nghiên cứu sự khác nhau giữa nguyên vật liệu và đối tượng lao động nói chung có ý nghhĩa rất quan trọng. Để có cơ sở nguyên vật liệu thì phải phát triển các ngành khái thác và chế biến tài nguyên thiên nhiên. Trong quá trình sản xuất kinh doanh công nghiệp, nguyên vật liệu được vận động theo một quá trình liên tục qua nhiều khâu: 1 S 1: Cũn trong phm vi một doanh nghip sn xut, nguyờn vt liu bt u i vo sn xut t kho v kt thỳc cng ti kho nhng di dng khỏc v c kt tinh trong thnh phm qua mt quỏ trỡnh ch bin trờn dõy truyn cụng ngh. S 2: 2. Vai trũ : Xut phỏt t khỏi nim trờn chỳng ta thy nguyờn vt liu cú mt s vai trũ rt quan trng, th hin di mt s khớa cnh sau: -Cng nh con ngi v mỏy múc thit b, nu thiu nguyờn vt liu thỡ quỏ trỡnh sn xut s b dỏn on hoc khụng th tin hnh c. -Nguyờn vt liu trc tip cu to nờn thc th sn phm, vỡ vy cht lng ca nú nh hng trc tip n cht lng sn phm. 2 Đối tợng lao động trong tự nhiên Chế biến bớc 1 Khai thác tài nguyên Chế biến bớc 2, 3 n Phế thải Nguyên vật liệu tái sinh Sản phẩm cuối cùng Tiêu dùng Huỷ bỏ để không gây độc hại Kho nguyên vật liệu Huỷ bỏ Phế liệu phế phẩm Các công đoạn sản xuất Kho thành phẩm -Vốn nguyên vật liệu chiếm từ 40% - 60% trong tổng số vốn lưu động. Điều này sẽ dẫn đến phải đảm bảo sử dụng nguyên vật liệu hiệu quả nếu như muốn sử dụng hiệu quả vốn lưu động. -Đứng trên góc độ kinh doanh, nguyên vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn từ 60% - 80% trong cơ cấu giá thành sản phẩm. Điều này có nghĩa là, để phấn đấu hạ giá thành sản phẩm thì phải sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn nguyên vật liệu. Nói tóm lại, nguyên vật liệu có thể làm gián đoạn sản xuất, rút ngắn chu kỳ sống của sản phẩm cũng như quyết định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp công nghiệp nào. 3. Phân loại: Đứng trên từng mục đích nghiên cứu và căn cứ khác nhau chóng ta có thể phân loại nguyên vật liệu theo các cách khác nhau. Sau đây là một số cách phân loại thông thường: 3.1. Căn cứ vào tính chất, mức độ tác động của lao động vào đối tượng lao động: Theo cách phân loại này, thì chia nguyên vật liệu thành 2 loại. -Nguyên vật liệu nguyên thủy: Là những loại mà mức độ tác động của con người còn thấp, chỉ dừng lại ở khái thác và sơ chế. Ví dụ: Như các loại quặng …. -Nguyên vật liệu dưới dạng bán thành phẩm: Là loại đã qua những công đoạn chế biến của con người.Nó có thể là đầu vào của một qúa trình sản xuất tiếp theo hoặc là sử dụng ngay cho một số mục đích Ví dụ: Như vải có thể dùng ngay hoặc trở thành nguyên vật liệu cho ngành may … 3.2. Căn cứ vào vai trò tham gia cấu thành nên thực thể của sản phẩm. 3 Theo cách phân loại này nguyên vật liệu được chia làm 2 loại là nguyên vật liệu chính và nguyên vật liệu phụ. -Nguyên vật liệu chính: Là những loại sản phẩm sau quá trình gia công, chế biến sẽ trở thành thực thể vật chất chủ yếu của sản phẩm. Ví dụ: Như sợi thành vải, sợi Filament- nilon thành sản phẩm vải mành, … -Nguyên vật liệu phụ: Có tác động phụ trợ trong sản xuất, được sử dụng kết hợp với nguyên vật liệu chính làm thay đổi hình dáng, màu sắc, mùi vị hoặc phục vụ cho lao động hay sự hoạt động của các tư liệu lao động. Ví dụ: Như thuốc nhuộm vải, các loại hoá chất nhúng vào vải mành thô để trở thành vải mành nhúng keo. 3.3. Căn cứ vào các nguồn hình thành. Dựa vào căn cứ phân chia này thì nguyên vật liệu được chia làm hai loại. -Nguyên vật liệu công nghiệp: Bao gồm nguyên vật liệu khoáng sản với hai đặc điểm cơ bản là không có khả năng tái sinh, thừơng phân bố trong lòng đất và nguồn nguyên vật liệu tổng hợp có khả năng mở rộng vô hạn cả về quy mô và đặc tính kinh tế kỹ thuật dựa trên cơ sở của thành tựu hoa học kỹ thuật. -Nguyên vật liệu động thực vật: Do các ngành nông, lâm, ngư nghiệp sản xuất ra chúng có khả năng tái sinh, song tốc độ tái sinh không cao và phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên và khả năng ứng dụng khoa học kỹ thuật vào các ngành này. Ngoài các cách phân loại chủ yếu trên, chúng ta còn có thể phân loại nguyên vật liệu thành nguyên vật liệu trong nước và nguyên vật liệu nhập khẩu….Nghiên cứu, các loại nguyên vật liệu này sẽ giúp chúng ta hoạch định cho mình những kế hoạch về nguồn nguyên vật liệu thích hợp. 4 II. Mối quan hệ giữa chất lượng nguyên vật liệu với chất lượng sản phẩm. 1. Quan niệm về chất lượng: Chất lượng là một khái niệm khá quen thuộc với con người ngay từ thời cổ đại, tuy nhiên chất lượng cũng gây nhiều tranh cãi tuỳ theo đối tượng sử dụng, từ “chất lượng “ có ý nghĩa khác nhạu. Do con người và nền văn hoá trên thế giới khác nhau nên cách hiểu của họ về chất lượng và quản lý chất lượng cũng khác nhau. Như vậy tuỳ theo từng góc độ nhìn nhận mà có các quan niệm khác nhau về chất lượng . -Quan niệm xuất phát từ sản phẩm :Theo quan niệm này cho rằng “chất lượng sản phẩm được xác định bằng thộc tính đặc trưng vốn có của sản phẩm đó”. -Theo tiêu chuẩn nhà nước Liên Xô cũ gost 15467-70 thì định nghĩa chất lượng theo các góc độ khác nhau. + Đứng trên địa vị doanh nghiệp cho rằng :”chất lượng là tập hợp những tính chấtcủa sản phẩm phải chế định tính thích hợp của sản phẩm để thoả mãn nhu cầu xác định phù hợp vói công dụng của nó”. + Theo quan điểm của nhà sản xuất: “chất lượng là sự hoàn hảo và phù hợp của một sản phẩm với một tập hợp các yêu cầu và tiêu chuẩn, quy cách đã được xác định trước”. Tuy nhiên khi đứng trên góc độ người mua hàng để xem xết định nghĩa này thì người mua hàng không phải chỉ dừng lại một sản phẩm nào đó thoả mãn họ về mặt thích dụng, phù hợp với công dụng của nó, mà họ còn muốn biết độ tin cậy, tuổi thọ, thẩm mỹ kể cả giá cả. -Quan điểm hướng theo thị trường: Theo quan điểm này thì có 3 điểm xuất phát để định nghĩa về chất lượng 5 + Xuất phát từ người tiêu dùng: ”chất lượng được định nghĩa là sự phù hợp với mục đích của người tiêu dùng”. + Xuất phát từ mặt giá trị: chất lượng được hiểu là đại lượng đo bằng chỉ số giữa lợi Ých thu được từ tiêu dùng sản phẩm với chi phí bỏ ra để thu được lơị Ých đó. + Xuất phát từ tính cạnh tranh: chất lượng là cung cấp những thuộc tính mang lại lợi thế cạnh tranh nhằm phân biệt nó với những sản phẩm cung loại trên thị trường. -Quan điểm của tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế ( international organization for standardization ) Chất lượng là tập hợp những tính chất đặc trưng của một sản phẩm có khả năng thoả mãn nhu cầu đã nêu ra hoặc tiềm Èn. Qua các định nghĩa trên ta tháy có 3 điểm cơ bản sau: -Chất lượng sản phẩm là tập hợp các chỉ tiêu, những đặc trưng thể hiện tính năng kỹ thuật hay giá trị sử dụng của sản phẩm. -Chất lượng sản phẩm phải được thể hiện trong tiêu dùng, sử dụng. Xem xét sản phẩm thoả mãn tới mức nào của yêu cầu thi trường cả về mặt giá trị và giá trị sử dụng -Chất lượng sản phẩm phải được gắn liền với điều kiện cụ thể của nhu cầu, của thi trường về mặt kinh tế kỹ thuật, xã hội và phong tục. Phong tục tập quán của một công đồng có thể phủ định hoàn toàn những thứ mà thông thừơng ta cho là có chất lượng, có giá trị sử dụng cao. 2. Mối quan hệ giữa chất lượng nguyên vật liệu với chất lượng sản phẩm. 2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguyên vật liệu. 2.1.1.Nhà cung cấp: 6 Trong sản xuất thị trường đầu vào nguyên vật liệu là nơi cung cấp cho doanh nghiệp tất cả các chủng loại vật tư, chi tiết, bộ phận đáp ứng các yêu cầu đặt ra. Vấn đề đặt ra là phải lựa chọn được nhà cung ứng thích hợp sao cho vừa đảm bảo cho chi phí công tác đảm bảo nguyên vật liệu là tối thiểu vừa đảm bảo nguyên vật liệu về mặt kỹ thuật, chất lượng. Muốn vậy, doanh nghiệp cần phải tìm hiểu kỹ thuật về tình hình thị trường cung ứng, có cái nhìn tổng quát về thị trường này. Việc lựa chọn này trở nên khó khăn khi mà có quá nhiều nhà cung cấp cùng hoạt động. Khi đó doanh nghiệp cần nhiều chi phí cho công tác nghiên cứu, lựa chọn lúc ban đầu. Tuy nhiên doanh nghiệp phải tìm được người cung ứng nào đáp ứng được yêu cầu của mình đề ra về chất lượng và doanh nghiệp đó phải có uy tín trên thị trường cung ứng có thể cung cấp hàng với số lượng lớn cùng một lúc đồng thời tổng chi phí cho mua nguyên vật liệu là thấp nhất nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Nói tóm lại thì các nhà cung cấp có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng nguyên vật liệu vì họ là người sẽ quyết định việc cung cấp ra những sản phẩm có chất lượng hay không có chất lượng. 2.1.2.Phương pháp tiếp nhận và quản lý nguyên vật liệu. Để ngăn ngừa hư hỏng, xuống cấp chất lượng trong khi quản lý, tiếp nhận thì doanh nghiệp cần phải có các biện pháp cụ thể. • Tổ chức tiếp nhận và kiểm tra nguyên vật liệu trứơc khi nhập kho. Tiếp nhận là bước chuyển giao trách nhiệm giữa bộ phận mua. Vận chuyển với bộ phận quản lý nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. Kiểm tra nguyên vật liệu là một khâu rất quan trọng trong công tác tiếp nhận nhằm đánh giá chính xác tình hình chất lượng nguyên vật liệu trước khi nhập vào kho, đánh giá chất lượng của công tác mua và vận chuyển nguyên vật liệu việc kiểm tra này căn cứ theo thoả thuận giữa hai 7 bên. Dựa vào kết quả kiểm tra ta có thể biết được thực tế số lượng, chất lượng, chủng loại nguyên vật liệu mua về so với nhu cầu đặt ra. Từ đó đảm bảo tốt đầu vào vật tư cho sản xuất. • Tổ chức quản lý kho. Kho là nơi tập trung dự trữ nguyên, nhiên, vật liệu …. Trước khi đưa vào xuất. Đồng thời là nơi tập trung thành phẩm của doanh nghiệp trước khi tiêu thụ vì vậy xem xét về mặt tổ chức sản xuất, thì kho là điểm xuất phát và điểm cuối cùng của sản xuất. Nhiệm vụ của việc tổ chức và bảo quản kho vật liệu: -Bảo quản về số lượng, chất lượng nguyên vật liệu, ngăn ngừa, hạn chế hư hỏng, mất mát. -Nắm vững tình hình về nguyên vật liệu trong kho, sẵn sàng cung cấp phát kịp thời theo nhu cầu của sản xuất. -Bảo đảm hạ thấp chi phí bảo quản bằng cách tổ chức lao động khoa học trong kho sử dụng hợp lý kho. Yêu cầu: nguyên vật liệu phải sắp xếp, bảo quản đúng quy trình quy phạm và phải có kiểm tra định kỳ, có nơi bảo quản riêng biệt đối với các loại hoá chất. 2.2. Mối quan hệ giữa chất lượng nguyên vật liệu với chất lượng sản phẩm. Như chóng ta đã biết nguyên vật liệu quyết định được sản xuất sản phẩm cũng nhu giá thành của sản phẩm, vì nguyên vật liệu có vai trò hết sức to lớn song chất lượng nguyên vật liệu cũng quy định việc tạo ra sản phẩm có chất lượng. Không có sản phẩm có chất lượng cao được tạo ra từ nguyên vật liệu với chất lượng thấp. Trong thực tế hịên nay, yêu cầu của thị trường ngày nay đòi hỏi doanh nghiệp phải luôn tìm tòi, đổi mới nâng cao chất lượng sản phẩm. Muốn làm được điều này thì doanh nghiệp phải có được 8 cht lng ca nguyờn vt liu u vo cao. iu ny c th hin theo s sau: S 3: Xỏc nh cht lng yu t cn mua. iu c bit õy l cht lng phi phự hp vi yờu cu ch to sn phm. Cht lng cao nht v mt k thut cha phi l ti u nu nú dn n nguy c lóng phớ v gõy khú khn cho khỏch hng trong vic la chn mt hng phự hp vi kh nng thnh toỏn v iu kin s dng ca mỡnh. Tuy nhiờn cú c iu ny thỡ doanh nghip phi tõn dng ti a chi phớ nguyờn vt liu ng thi phi tỡm ra ngun cung cp nguyờn vt liu vi cht lng tt ỏp ng c yờu cu sn phm. III. ng dng cỏc h thng qun lý cht lng vo qun lý nguyờn vt liu. cú nhng sn phm cht lng cao cung cp ra th trng ng thi phi cung cp s lng v kp thi thỡ ũi hi phi thay di hon ton h thng qun lý cho phự hp vi h thng qun lý cht lng mi. Nguyờn vt liu yu t cn thiột to sn phm vỡ vy mun cú cht lng sn phm cao thỡ phi cú nguyờn vt liu cú cht lng ng thi vi nú l vic vn dng cỏc h thng qun lý cht lng vo vic qun lý nguyờn vt liu. Vic vn dng ny nhm m bo cht lng nguyờn vt liu u vo cho quỏ trỡnh sn xut mt khỏc nú lm cho quỏ trỡnh sn xut c liờn tc. 9 Nhu cầu khách hàng về chất l- ợng Thiết kế sản phẩm đảm bảo chất lợng theo yêu cầu Sản xuất sản phẩm có chất lợng theo thiết kế Tìm mua nguyên vật liệu đảm bảo chất lợng Sản phẩm tiêu thụ trên thị trờng 1.JIT. JIT là viết tắt của cụm từ tiếng anh JUST IN TIME có nghĩa là cung ứng đúng thời điểm hay cung ứng kịp thời. Cung ứng đúng thời điểm là một yếu tố vô cùng quan trọng của quá trình sản xuất sản phẩm, việc cung ứng đúng thời điểm mang hai ý nghĩa lớn : -Nguyên vật liệu được cung ứng đúng thời điểm: Tức là khi nhu cầu sản xuất kinh doanh sản phẩm xuất hiện thì phải có sẵn để sản xuất hay là nguồn nguyên vật liệu mới nhập về kịp đưa và sản xuất tránh việc để ngừng máy dẫn tới việc đình trệ các công việc của giai đoạn sau. -Nguyên vật liệu dự trữ được cung ứng đúng thời điểm tức là nguyên vật liệu được dự trữ trong hệ thống sản xuất nhằm mục đích đề phòng nhưng bất chắc có thể xảy ra trong sản xuất. Để đảm bảo tối hiệu quả tối ưu trong sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp trên thế giới đặc biệt là các doanh nghiệp của Nhật Bản đã áp dụng mô hình JIT rất thành công. Để đật được dự trữ đúng thời điểm, các nhà quản lý sản xuất phải tìm cách giảm những biến đổi do nhân tố bên trong và bên ngoài của quá trình sản xuất gây ra. Có nhiều nguyên nhân gây ra sự chậm trễ hoặc cung ứng không đúng nguyên vật liệu như. -Các nguyên nhân về lao động, thiết bị, nguồn vật tư cung ứng, không đảm bảo các yêu cầu do đó có những sản phẩm sản xuất ra không đạt được yêu cầu về tiêu chuẩn hoặc số lượng nguyên vật liệu cung ứng cho quá trình sản xuất gây đình trệ công việc. -Thiết lập mối quan hệ giữa các khâu, các giai đoạn không chặt chẽ. -Hệ thống cung ứng chưa đảm bảo đúng yêu cầu của dự trữ gây mất mát, hư hỏng, xuống cấp, giảm chất lượng nguyên vật liệu … 10 [...]... l cụng ty Cao su Sao Vng, cụng ty cao su min Nam, cụng ty cao su Hi Phũng, cụng ty cao su Nng - Sn phm vi bt cỏc loi: sn phm ny cng c khai thỏc th trng trong nc khỏch hng ch yu l cụng ty giy Thng Long, cụng ty giy Thu Khờ, cụng ty giy Thng ỡnh, cụng ty giy Hip Hng, cụng ty giy Cn Th v cỏc c s sn xut bia 31 - Si xe cỏc loi: dựng lm ch khõu cụng nghip, khỏch hng ch yu l cụng ty xi mng, cụng ty dt la... lut v ca tng cụng ty II c im kinh t k thut ca cụng ty 1 C cu b mỏy qun lý ca cụng ty 1.1.Mụ hỡnh t chc b mỏy ca cụng ty Mụ hỡnh t chc qun lý theo c cu trc tuyn S 3 : Mụ hỡnh t chc qun lý ca Cụng ty Dt vi cụng nghip H Ni Giám đốc Phó giám đốc sản xuất Phó giám đốc kỹ thuật XN dệt bạt XN dệt mành XN không dệt P khoa học công nghệ P SX KD XNK 17 P HC TH P TC P dịch P bảo vệ KT vụ đời sống quân sự XN may... cho cụng ty nhiu thun li v nm bt thụng tin, nm bt c nhu cu th trng v l ni gp g, giao lu, tỡm i tỏc lm n trong v ngoi nc - a im ca cụng ty gn vi cỏc cụng ty khỏc trong cựng ngnh dt may nh cụng ty dt kim H Ni, cụng ty dt 8/3, cụng ty dt Minh Khai 26 ó to iu kin cho cụng ty tỡm hiu h, hc hi h nhng kinh nghim sn xut v do nm trong khu vc ú nờn ngun cung cp u vo cho cụng ty cng c m bo Mt khỏc cụng ty cng gn... ty Mt khỏc, cht lng lao ng ngy cng c nõng cao do cụng ty thng xuyờn cú s o to, bi dng nõng cao tay ngh cho cỏn b cụng nhõn viờn ca cụng ty cng nh tuyn dng nhng lao ng cú cht lng v phự hp vi nhu cu m cụng ty cn Vớ d : - V tuyn dng: Vn tuyn dng do phũng t chc - hnh chớnh sp xp v tuyn dng lao ng phự hp vi yờu cu ca n v - V o to: Cụng ty thng xuyờn t chc o to nõng cao tay ngh cho i ng lao ng nh nõng cao. .. tin lng nh hng rt ln n kt qu sn xut kinh doanh ca cụng ty Do tớnh cht cụng vic ca ngnh dt may núi chung, ca cụng ty dt vi cụng nghip H Ni núi riờng, thỡ i b phn lao ng sn xut trc tip l lao ng n Mt khỏc cụng ty l n v sn xut kinh doanh nờn s lao ng trc tip chim phn ln trong tng s lao ng ton cụng ty Cht lng i ng lao ng trong ton cụng ty ngy cng nõng cao, tỡnh hỡnh s dng lao ng tng i n nh do cỏc lao ng hu... Cõu ca cụng ty dch v ngnh dt Vit Nam v thnh lp xng may cú cụng sut thit k 500.000 sn phm/nm Ngy 27/8/1994 Nh mỏy i tờn thnh cụng ty Dt vi cụng nghip H Ni Theo giy phộp kinh doanh số 100154 cp ngy 23/8/1994 ca u ban k hoch nh nc vi chc nng a dng hn v phự hp hn vi c ch th trng Cng ti nm ny cụng ty cng ó liờn doanh vi Phỏp v Trung Quc sn xut vi mnh nylon lm nguyờn vt liu cho cỏc cụng ty cao su õy l... Nam nh, cụng ty dt may H Ni - Sn phm vi khụng dt: th trng tiờu th loi sn phm ny tng i rng c trong v ngoi nc Khỏch hng ch yu l cỏc cụng ty xõy dng, cỏc cụng ty ca Nht Bn Nhỡn chung th trng ca cụng ty dt vi cụng nghip H Ni l hp v hu ht l th trng trong nc nờn ũi hi v cỏc sn phm khụng cao Vỡ vy m sn phm khụng th cnh tranh vi cỏc sn phm nc ngoi nờn th trng nc ngoi vn l th trng tim nng m cụng ty n lc hng... nguyờn vt liu cho cỏc cụng ty cao su õy l mt hng ch lc ca cụng ty 15 Nm 1997 cụng ty u t thờm 2 dõy chuyn may cụng nghip vi 150 mỏy may nhp t Nht Bn i vo hot ng nm 1998 Nm 1998 liờn doanh b gii th, cụng ty nhn li ton b cỏc mỏy múc thit b v thnh lp phõn xng Mnh nhỳng keo Nm 1999 cụng ty tin hnh chuyn i cỏc phõn xng thnh xớ nghip thnh viờn Hin cụng ty ó xỏc nh 4 hng phỏt trin chớnh l dt bt, sn xut vi mnh,... Phm vi hot ng Cụng ty dt vi cụng nghip H Ni l mt n v sn xut kinh doanh nờn chc nng ch yu ca cụng ty l sn xut v bỏn cỏc loi sn phm do cụng ty sn xut ra nh vi bt, vi mnh, vi khụng dt v hng may mc theo ỳng ngnh ngh kinh doanh ó ng ký Ngoi ra cụng ty cũn c phộp kinh doanh thng mi i vi cỏc nguyờn vt liu cho ngnh cụng nghip dt may, xut nhp khu u thỏc sn phm dt may Phm vi kinh doanh ca cụng ty tng i rng, bờn... LNG NGUYấN VT LIU VI MNH TI CễNG TY DT VI CễNG NGHIP H NI I Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca Cụng ty dt vi cụng nghip H Ni 1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin Cụng ty dt vi cụng nghip H Ni l doanh nghip nh nc trc thuc Tng Cụng ty Dt - May Vit Nam - B cụng nghip Tr s chớnh: 93 - ng Lnh Nam - Mai ng - Hai B Trng - H Ni in thoi: 84 - 4 - 8624621 Fax: 84-4 - 8622601 L cụng ty duy nht trong c nc c giao nhim . THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NGUYÊN VẬT LIỆU VẢI MÀNH TẠI CÔNG TY DỆT VẢI CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI. I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty dệt vải công nghiệp Hà Nội 1. Quá trình hình thành và phát. I: một số vấn lý luận cơ bản về nguyên vật liệu và chất lượng nguyên vật liệu. I. thực chất, vai trò và phân loại nguyên vật liệu. 1. Thực chất . Nguyên vật liệu là cách gọi tắt của nguyên liệu. triển Công ty dệt vải công nghiệp Hà Nội là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng Công ty Dệt - May Việt Nam - Bộ công nghiệp. Trụ sở chính: 93 - Đường Lĩnh Nam - Mai Động - Hai Bà Trưng - Hà Nội Điện

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan