báo cáo thực tập tại công ty cp giao nhận kho vận ngoại thương miền nam

48 276 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/02/2015, 14:16

   !"#!$%!&!'%!(')!*&&+,%  /%0&1 2 !"#!$%!&!'%! • 3&!45 !5%0(6/%0&1789  !"#$$%&' ()*(+&,-./&'0&1'2304567892:;'&1< ,=/:/:,-2+& 2:!/>/&'(?&@,A/B(<C0&1'2* +:/:+/D)&E/F&/GH I)JK&&' 045678B!/>/;L//L<;/*M&' (N'A<<D<H"#/@*O//L</D/;/*M&'( *(/P )*(/L/J/D/B+&N'(<)QBRSL)QI*&,=/H "#%&'()*(+&,-./&'0&1'2*=&@&7B 0457T74U7VWU654%67X5WU6Y76X4%7XY765$UZ84% "U6[U674U \@&';/045678 \0]<^/G_+&V`'2 $:& \&1+&39 \W'S39a \'/b2'&B*&I'cH*H* \'/bI'dedddH*&I'H/2H* \Tf "#/N-g*&@*/D//&D/F'/#,A/_'&$J& [^ 17 h - 'I'*[H$i"GT&H ]2 /#IC*&@/F'[^,-2+&*"#&1< 0&1'230""49H ]2 /#IC*&@/F'V&@2&/D/?*(J&N' /3W4779H ]2 /#B*&@DB(</F'04WW783$&1<:&%&'()*( 0&1'29H ]2 /#B&@;'*=&%X5S<IYIB;d&;3$V'9B(<V&@ ;'/P<D'04567830&1'29//L<;/*M/P<D 'H ]2 /#IC+&B`N'/$&1<:&)#*(/ 34779H • 3&!45(6/%0&1.:!;%!:;%0:<!=>%06% .? 045678874%U,A/B(<*D.B(< *)&IE/:/,=/%""[HgB/#/!<?IE/:/ !/#045678/NIMC/G_+&$:& @/#"j%k"l[$m%47U$no$U0n%Up4$qr% T4s7T \@&';/045678874%U \'/bt' [,Ka (gu [H$i"GT& \&1+&39 3YI;6';IZI&I;9dddHdI;I';IH/280$v"wIGI'a \W'S39 \52'&B*I'&c/2Hx<H* \Ye&dddH*&I'H/2H* \Tfat \V+&u/#"#/!<? "#/N?g*&@H'&D2/i2/N \%&D2/y/"& \0&OB1HI&10X \&J/tHtaI&10X \$1)Ha2 a ef&H2 a \"D/I'&ee/S<SJ& S/'&I /?/Q Sg S/C<'BB /g  /?/'&I/@;M S)z S2N/ SJ&{H @A5*&+$%!)!*&&+,% 7899 ]2 /&D&'()*(+&,-+&[H$i"GT&B2: ;'&1<;R?I&'()*(+&</N&1.JL/F' !/# *=&;'BA&(/&2I@|!/#H Dt 045678874%U)&*=&:,-T+&/<z</# D/){&!/#*IE/:/IE/&<:,-T+&*=&@&';/2=&B 047678H D !/#)*(+&,-$:&f/w2:+&;&1 *[H$"T*=&2M/G/]2;^*&@/>I,KPS}/&B(<2: /&  D  2=&  /F'  045678  BL  @  B  045678  874%U  D/  e&1  *=& 3YI;6';IZI&I;9dddHdI;I';IH/280$v"wIGI' 047678HV}/?e:<(+:*=&2M/G/)#&BK&H ]2a /&D/G>/&*+:2#u/#/!<? *=&@"#/!<?&'()*(+&,-T&O'23045678 874%U9HIMCB}/?,A/_+&a,K$X&1 ( [H$"T* &1'IMC,A/_+&t' [,Ka (gu [H$"TH oP~)&B(< /#B#+:)&;'/F;E'*)+/ /F'!/#&',•]2?gI,K)&;'IC@)/B&1 - /#f/F:*+/I'/2u•)+/)&;'€2g/' ;'//#N&I&@*!/#N&/H B>%(2&!'%!(C% D!%!*%!789 EFG%0!4)H2 !(IJK1HL%0 '/b,KV`'2 [$:& &1+&39t W'S39a 52'&B*&I'cH*H* E7890!4% '/b,KvX [0& b17 &1+&39 W'S39t 52'&B*&I''c2H*H* E789!.+.%0 '/ba,KI?`"D< ['I' 3YI;6';IZI&I;9dddHdI;I';IH/280$v"wIGI' &1+&39aa 52'&B*&I'c/2Hx<H* \*  /%0&1 M)!N% E789O!P%0 '/b7,K$0]M $J&[^ &1+&39a a W'S39aa 52'&B*&I''&<cH*H* E789B'Q%0 '/ba,KI?[} [h &1+&39aa W'S39aa 52'&B*&I';c;H*H* E789A51!>% '/b,K$0]M [- bu &1+&3t9tt W'S3t9t 52'&B*&I'.c;H*H* E7899'P% '/ba,K$X&1[a H [$"T &1+&39 W'S39 52'&B*I'&c/2Hx<H* \*  /%0&1RC%H:.%! 3YI;6';IZI&I;9dddHdI;I';IH/280$v"wIGI' E/%0&1RC%H:.%!S/%09T% '/b7v0]• [,K[}( H [$"T &1+&3939t W'S3939 52'&BB<I*c/2H*H* E/%0&1 !51,%)!*&%!.%!U789 IMC/Gk@[M (g$i $:& &1+&3939 $B&3939tt W'S3939t 52'&BH*&'2cH/2 "&D,KI,K8- (gu [$"T B3‚9taaa W'S3‚9ta 52'&BH*&'2cH/2 @!4?(I(' !V %W%0  /%0&1 @!4?(I  /%0&1 ƒg;E)+/*!/>/E/&1/D/;/*M)&;'SL(<)Q/F' /#./&1€2E/&12M/G/*/>/]/F'/#H &@/>uuI,K;/*M)*( &'( )&/J&&e&P /,=/&D/,=//F'/D/!/>/*(J&/NB&@.'./&1 P/N/D/e&1 <D<G/A<eJJ2.OBA&/F'/D/e@)&)`)A<i€2})D/ H 3YI;6';IZI&I;9dddHdI;I';IH/280$v"wIGI't &'N'iBE//#„w;M*/N&1.J*A<B`PBA&(& ' ]BA&>///D//!# +*&1/B2*(<!/,K&B':H #.'/D/B&@) B&@;'I*&,=/PE/&1*&1/&'( /@/CN'e€/D/<,-&1&@& A<B` '*eJJ2eJ .JN''I<+2*&ID/&12/F'/#H gF/D//:/GD/.JB`)& .JB`SL(<)Q*'….JB` +&&/F',=/„NN</gD/,=/*<DI&P/F'/#H @@!V %W%0  /%0&1 !/>/<&A<*=&/D/!/>/I*&,=/P!/>//@/C &' (N'SL(<)Q '….D/J :&/A I&PBf2HHHHH 0(J&N'e€,Ke&P ,K)#**(J&'<,->/ *=&/D/B+&u'W"VW"V/'I W"VV"V/'I V"VV"V/'IH (FD/SL(<)Q_/)&;'SL(<)QIE/&<N' I@/-C&L<z<SL(<)Q/†':,-T+&/L<//#H&I'/^ (FD/;&/*M*O)*( )ef& B,/,=//D/<,-&1*(J&e€/D/A< iIyN&~/w'/w'*/D/;/*M)D/H !/>/E/&1/D/;/*M,*L*O/D/*LO&'( *(J& )* /D/*LO)D//NB&@.'@/?/F'/D/!/>/ /DgI*&,=/H V&@) B&@;'*=&/D/!/>/)&I*&,=/I/D/B‡*E/ *(/P &'( @HHHH @X* RY%!(L !:<&Z[%0('\%!H:.%!  /%0&1 − 0(J&,K)# ,Ke&P ,Ke: ,Kˆ**(J&' <,->/H − %&'(/#IuH 3YI;6';IZI&I;9dddHdI;I';IH/280$v"wIGI' − %&'(I&PBf2H − %&'(B`/DgH − $2 /&'B‰H − +&B`e&P*2#&&=&@H − o&;') )+&.'H − X/*MFM/J&.'H − "PJ&H − X/*M/P<D' − X/*MSg;E − ƒgŠ(<)QH − o'&D//?/JH − X/*M&'~/w'/w'H X> ]5&M !V   /%0&1 X9>Z^ > ]5&M !V _[?*1  /%0&1 3YI;6';IZI&I;9dddHdI;I';IH/280$v"wIGI' $u8-i!/>/(Nguồn:Phòng nhân sự) X@!V %W%0`%!4?(I  * )!P%0_.% Gim đcB,K&>?/# /N.O.2y&*LOB&@.' /# /‹,.2y&+:SL(<)Q/F'/#}. /F',=/H IE/&<&D2D ;Œ& /b+/D/<^e')D/I/#HiK& /‹B,K&/2y&ID/&12I,=/<D<B(*O/D/+:/F'/# <,-,=<DI&P/F'/#H ]_/&J2*&OB1 .K&&P2*<,->/ :@2*H <,->/?,*;ED?,/N&DI-|!&DI& J,A/&I!)D/F'/#H 2>/B,- BA&G/)D/&*=&)DI,C */D/e:<(.' Iy)D//F'/#H /-/L!/>/.JB`/F'/#H 8w'!& e!&OB1/# .!/>/B+&_/&J&P/#H Phng k ton: !/>/*.JB`e:/D/+:)D &/G<g/L<*/D/. / ./F'/#*/D/./F',=/H $+/D•+:)&;'/F'/#}<D<B1)D )@/F',=/ &/z<<JD)<K&*/N1;&ve& uu& 3YI;6';IZI&I;9dddHdI;I';IH/280$v"wIGI' /G/F'/# ;Œ&/#A OSL)+//&*/D/<,->/' D<•A<*=&e'&D2/H E/&1'D&:& &+& 'D./*&}<'%&D2/ ˆ2IŒuu+:/F'/#H JB`e:.Ž/#}../F',=/H E/&1/:eD/D&/G*B,I• eJ.J?F/>~)De' ?.&1H ƒg;E)D&/G]2H Phng hnh chnh (nhân s): !/>/1gE/F'/# /F'/D/<^e')D/„Sg;E)+/ P;MB': )+/&OB,-]2H JB`/De: gEB':*&OB,-/D/./F',=/H JB`e:&J I'&e*]<^/F'/#H E/&1/D//GD/*O/#g*&@ eJ&P2Sf:&„E/&1/#D/ *], B,I•i-.H JB`/D/e:<(<M:/H Phng giao nhn : 0(/PN')I&@/F'/#_/)/F')D/ '~ )/Je&P /J(<HHHH V2*&1/*=&/D//-.',&D2 B@B/Iu )&P2;/HHHH V2*&1/*=&/D/!/>/B&@.'.Iu&'(•~B+& N'./F',=/,:k "-.'%&D2HHHH 3YI;6';IZI&I;9dddHdI;I';IH/280$v"wIGI' [...]... yếu tố gây kho khăn trong tính toán chi phí nên công ty ít khai thác lĩnh vực này - Nhìn chung công ty đã đầu tư đúng hướng và có chất lượng dịch vụ tốt nên đã mang đến sự tin tưởng cho khách hàng b) Cơ cấu dịch vụ giao nhân của công ty (2009 – 2011): Bảng 2: Các loại hình dịch vụ giao nhân của công ty Đơn vị tính: Triệu VNĐ Phương thức giao nhận Đường... và uy tín cho công ty CHƯƠNG 2:TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HÀNG NHẬP KHẨU FCL ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY VIETRANS SAIGON 2.1 Nhận và kiểm tra bộ chứng từ: - Sau khi thỏa thuận về giá cả dịch vụ: chi phí làm thủ tục là 1200,000 đ; kéo cont đi Vũng tàu là 2800,000 đ Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm đồng ý Công ty Vietrans Saigon sẽ thay mặt cho Công ty TNHH Dự án Hồ... đoàn xe và các nhà đối tác vận tải hợp pháp về các chứng từ có liên quan trực tiếp đến công tác giao nhận - Chịu trách nhiệm xử lý các trường hợp hao hụt trong vận chuyển, sai lệch về chứng từ theo quy định và báo cáo định kỳ về công tác giao nhận Phòng chứng tư: - Tổ chức thực hiện các chứng từ có liên quan đến giao nhận hàng hóa XNK bằng đường... đó lô hàng nhập khẩu này được giao nguyên container theo đặc tính là sẽ được kiểm hóa tại cảng Cát Lái nên container hàng sẽ được mượn kéo về kho của công ty nhập khẩu để rút hàng, do đó trong quá trình đi lấy D/O thì nhân viên công ty sẽ phải đóng thêm phí cược container, phí này hãng tàu sẽ trả lại cho công ty sau khi công ty đem trả container rỗng lại cho... không đủ để giao hàng từ cảng về kho thì nhân viên giao nhận phải liên hệ với đại lý hãng tàu để làm thủ tục gia hạn lệnh và đóng phí lưu container và phí lưu bãi (khoảng 5-15 USD/ngày, tùy vào mức hãng tàu) Trường hợp công ty muốn chuyển hàng từ container sang phương tiện vận tải để đưa về kho thì nhân viên công ty sẽ làm giấy xin rút ruột tại cảng... mã số thuế, tên công ty nhập khẩu, mã chương, mã nghành, các khoản nộp thuế và số tiền phải nộp vv… Mỗi bộ hồ sơ doanh nghiệp phải nộp lệ phí hải quan là 20.000 đồng Sau đó, nhân viên giao nhận rút tờ khai hải quan để làm thủ tục nhận hàng và thanh lý cổng 2.5 .Nhận hàng tại cảng: Sau khi lấy được tờ khai, nhân viên giao nhận đem lệnh giao hàng và ghi... Người bán phải cung cấp tất cả các tài liệu có liên quan cho người mua nhập khẩu hàng hoá 2 Điều khoản thanh toán: Giá hợp đồng sẽ được trả cho người bán sau khi giao hàng 3 Điều khoản giao hàng: CIF Cảng Hồ Chí Minh, Việt Nam 4 Điều khoản giao hàng: Công Ty TNHH Dự án Hồ Tràm, Địa chỉ: Phước Thuận, Xuyên Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu 5 Bất kỳ sự thay đổi... lệnh giao hàng (D/O): Sau khi nhận được Giấy báo hàng đến (Arival notice) của Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm fax đến thì nhân viên giao nhận của Vietrans Saigon sẽ mang B/L gốc + Giấy thông ( Word Reader - Unregistered ) www.word-reader.comSVTH: Nguyễn Cửu TríTrang 23 báo hàng đến + Giấy giới thiệu do công ty nhập khẩu cấp đến đại lý hãng tàu SITC để lấy Lệnh giao hàng... hoạt động của công ty qua các năm: 1.4.1.Cơ cấu dịch vụ: a) Cơ cấu dịch vụ của công ty (2009 – 2011): Bảng 1: Các loại hình dịch vụ của công ty Đơn vị tính: Triệu VNĐ ( Word Reader - Unregistered ) www.word-reader.comSVTH: Nguyễn Cửu TríTrang 11 Khai thuê hải quan Kinh doanh kho Xuất nhập khẩu Năm 2009 Ty trọng Giá trị (%) 73,0 6,0 250,3 20,5 105,2 8,6 Năm 2010 Ty trọng Giá... nhiều khách hàng lâu năm như: Công ty Kubota, Công ty Bia VN, K’line Logistics, Công ty túi xách Sài Gòn, Tập đoàn Nidec - Quabiểu đồ trên ta thấy doanh thu của công ty tăng liên tục Năm 2010 tăng 7,1% so với năm 2009, tương ứng tăng 6.388 triệu VNĐ; năm 2011 tăng 11,4% so với năm 2010, tương ứng tăng 10.129 triệu VNĐ Điều này chứng tỏ công ty đang hoạt động rất tốt, doanh . eJ&P2Sf:&„E/&1/#D/ *], B,I•i-.H JB`/D/e:<(<M:/H Phng giao nhn : 0(/PN')I&@/F'/#_/)/F')D/. B@/>~*B2FM/ #.'/SL/‹,(<+&/D//J_/ge'H "NID/&12&';/*=&)D/ ;Œ& .JB`-_ _* <D*(-H Kho  X•PB,I•e:N')&/#(*O,/,'&')</ )D/_//>'N'I)&/KSFM/$J&.')&SL *;•P.JB`B,AJ<Q2I@e:1H a$%!!$%!!:<&Z[%0.  [,->/)D/ a  a  a    a   !/: H      a t  (Nguồn: Phòng giao nhận) ]2a ]2a  ]2a 3YI;6';IZI&I;9dddHdI;I';IH/280$v"wIGI' S,5Z^@?%0<

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan