0

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất đai và kết quả kế hoạch sử dụng đất đai huyện cao lãnh

41 688 0
  • Đánh giá hiện trạng sử dụng đất đai và kết quả kế hoạch sử dụng đất đai huyện cao lãnh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/02/2015, 07:58

- 1 - Chương 1 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1. Đất đai 1.1.1. Định nghĩa “Đất đai là một vùng đất chuyên biệt trên bề mặt của trái đất có những đặc tính mang tính ổn định, hay có chu kỳ dự đoán được trong khu vực sinh khí quyển theo chiều thẳng từ trên xuống dưới, trong đó bao gồm: Không khí, đất và lớp địa chất, nước, quần thể thực vật và động vật và kết quả của những hoạt động bởi con người trong việc sử dụng đất ở quá khứ, hiện tại và trong tương lai”.(Lê Quang Trí, 1996). 1.1.2. Vai trò đất đai Đất là tài sản quốc gia, là tư liệu sản xuất chủ yếu, là đối tượng lao động đồng thời cũng là sản phẩm lao động. Đất còn là vật mang của các hệ sinh thái tự nhiên và các hệ sinh thái canh tác, đất là mặt bằng để phát triển nền kinh tế quốc dân. Theo FAO (1995), các chức năng của đất đai đối với hoạt động sản xuất và sinh tồn của xã hội loài người được thể hiện qua các mặt sau: sản xuất, môi trường sự sống, điều chỉnh khí hậu, cân bằng sinh thái, tồn trữ và cung cấp nguồn nước, dự trữ (nguyên liệu khoáng sản trong lòng đất); không gian sự sống; bảo tồn, lịch sử; vật mang sự sống; phân dị lãnh thổ. Như vậy có thể khái quát: Đất đai là điều kiện vật chất chung nhất đối với mọi ngành sản xuất và hoạt động của con người, vừa là đối tượng lao động (cho môi trường để tác động như: xây dựng nhà xưởng, bố trí máy móc, làm đất…), vừa là phương tiện lao động (cho công nhân nơi đứng, dùng để gieo trồng, nuôi gia súc…). Như vậy, đất không phải là đối tượng của từng cá thể mà chúng ta đang sử dụng coi là của mình, không chỉ thuộc về chúng ta. Đất là điều kiện vật chất cần thiết để tồn tại và tái sản xuất các thế hệ tiếp nhau của loài người. Vì vậy, trong sử dụng cần làm cho đất tốt hơn cho các thế hệ mai sau (Tổng cục Địa chính, 1996). Nhu cầu tăng trưởng kinh tế xã hội phát triển mạnh, cùng với sự bùng nổ dân số đã làm cho mối quan hệ giữa con người và đất ngày càng căng thẳng, những sai lầm - 2 - liên tục của con người trong quá trình sử dụng đất (có ý thức hoặc vô ý thức) dẫn đến hủy hoại môi trường đất, một số chức năng nào đó của đất bị yếu đi. Vấn đề sử dụng đất đai ngày càng trở nên quan trọng và mang tính toàn cầu. Với sự phát triển không ngừng của sức sản xuất, chức năng của đất đai cần được nâng cao theo hướng đa dạng nhiều tầng nấc, để truyền lại lâu dài cho các thế hệ sau. (Lê Quang Trí, 2004). 1.2. Quy hoạch sử dụng đất đai 1.2.1. Khái niệm “Quy hoạch sử dụng đất đai là sự đánh giá tiềm năng đất nước có hệ thống, có tính thay đổi trong sử dụng đất đai và liên quan đến những điều kiện kinh tế xã hội để chọn lọc và thực hiện các mô hình sử dụng đất đai tốt nhất. Đồng thời quy hoạch sử dụng đất đai cũng là chọn lọc và đưa vào thực hành những sử dụng đất đai đó mà nó phải phù hợp với nhu cầu cần thiết của con người về bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên trong tương lai”.(UNCED, 1992 và FAO, 1995). 1.2.2. Mục tiêu  Hiệu quả Sử dụng đất đai phải mang tính chất kinh tế, do đó một trong những mục tiêu của quy hoạch để phát triển là mang lại tính hiệu quả và nâng cao sản lượng, chất lượng trong sử dụng đất đai. Ở bất kỳ một hình thức sử dụng đất đai riêng biệt nào thì nó cũng có tính thích nghi cho từng vùng riêng biệt của nó hay đôi khi nó thích nghi chung cho cả các vùng khác. Hiệu quả chỉ đạt được khi có sự đối chiếu giữa các loại sử dụng đất đai khác nhau với những vùng đất đai cho lợi nhuận cao nhất mà chi phí đầu tư thấp nhất. Tuy nhiên, hiệu quả có ý nghĩa khác nhau đối với các chủ thể khác nhau. Đối với những nông dân cá thể thì hiệu quả là làm sao vốn thu hồi từ đầu tư lao động đến vật chất được cao nhất hay lợi nhuận cao nhất từ các vùng đất có thể cho được. Còn mục đích của Nhà nước thì phức tạp hơn bao gồm cả việc cải thiện tình trạng trao đổi hàng hóa với nước ngoài qua sản xuất cho xuất khẩu hay thay thế dần việc nhập khẩu. (Lê Quang Trí, 2005).  Bình đẳng – có khả năng chấp nhận được - 3 - Sử dụng đất đai cũng mang tính chấp nhận của xã hội. Những mục tiêu đó bao gồm an toàn lương thực, giải quyết công ăn việc làm và an toàn trong thu nhập của các vùng nông thôn. Cải thiện đất đai và tái phân bố đất đai cũng phải được tính đến để giảm bớt những bất công trong xã hội hay có thể chọn lọc các kiểu sử dụng đất đai thích hợp để giảm dần và từng bước xóa đi sự nghèo đói tạo ra sự bình đẳng trong sử dụng đất đai của mọi người trong xã hội. Một cách để thực hiện được những mục tiêu này là nâng cao tiêu chuẩn đời sống của từng nông hộ. Tiêu chuẩn mức sống này bao gồm mức thu nhập, dinh dưỡng, an toàn lương thực và nhà cửa. Quy hoạch là phải đạt được những tiêu chuẩn này bằng cách thông qua việc phân chia đất đai cho các kiểu sử dụng riêng biệt cũng như phân chia đầu tư hợp lý và cũng đồng thời với các nguồn tài nguyên khác. (Lê Quang Trí, 2005).  Tính bền vững Sử dụng đất đai bền vững là phải phù hợp với những nhu cầu hiện tại đồng thời cũng phải bảo vệ được nguồn tài nguyên thiên nhiên cho các thế hệ kế tiếp trong tương lai. Điều này đòi hỏi một sự kết hợp giữa sản xuất và bảo vệ: sản xuất ra hàng hóa cho nhu cầu ở hiện tại kết hợp với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất thì lại lệ thuộc vào tài nguyên nên việc bảo vệ và sử dụng cân đối nguồn tài nguyên này là nhằm bảo đảm sự sản xuất được lâu bền trong tương lai. Trong một cộng đồng, khi nguồn tài nguyên đất đai bị hủy hoại chính là sự hủy hoại tương lai của cộng đồng đó. Sử dụng đất đai phải được quy hoạch cho toàn cộng đồng và xem như một thể thống nhất bởi vì sự bảo vệ đất, nước và các nguồn tài nguyên đất đai khác có nghĩa là bảo vệ tài nguyên đất đai cho từng cá thể riêng biệt trong cộng đồng đó. (Lê Quang Trí, 2005). 1.3. Thống kê, kiểm kê đất đai 1.3.1. Định nghĩa - Thống kê đất đai là việc Nhà nước tổng hợp, đánh giá trên hồ sơ địa chính về hiện trạng sử dụng đất tại thời điểm thống kê và tình hình biến động đất đai giữa hai lần thống kê. (Điều 4 - Luật Đất đai 2003). - 4 - - Kiểm kê đất đai là việc Nhà nước tổng hợp, đánh giá trên hồ sơ địa chính và trên thực địa về hiện trạng sử dụng đất tại thời điểm kiểm kê và tình hình biến động đất đai giữa hai lần kiểm kê. (Điều 4 - Luật Đất đai 2003). 1.3.2. Nội dung thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất - Thu thập số liệu về diện tích đất đai theo mục đích sử dụng và theo đối tượng sử dụng, số liệu về đối tượng sử dụng đất trên địa bàn từng đơn vị hành chính. - Xử lý, tổng hợp, phân tích các số liệu thu thập được để rút ra kết luận đánh giá về tình hình hiện trạng sử dụng đất, tình hình và nguyên nhân biến động đất đai giữa các kỳ thống kê, kiểm kê đất đai; đề xuất kiến nghị các biện pháp, chính sách quản lý sử dụng đất đai cho phù hợp với thực tiễn. - Lập báo cáo thống kê, kiểm kê đất đai. - Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất để thể hiện hiện trạng sử dụng đất vào các mục đích tại thời điểm kiểm kê đất đai. 1.3.3. Mục đích thống kê, kiểm kê đất đai - Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; làm căn cứ để lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. - Làm tài liệu điều tra cơ bản về tài nguyên đất phục vụ cho việc xây dựng và đánh giá tình hình thực hiện chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước, của các ngành, các địa phương; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm (05) năm và hàng năm của Nhà nước. - Đề xuất việc điều chỉnh chính sách, pháp luật về đất đai. - Công bố số liệu về đất đai trong niên giám thống kê quốc gia; phục vụ nhu cầu sử dụng dữ liệu về đất đai cho quản lý Nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục – đào tạo và các nhu cầu khác của cộng đồng. 1.3.6. Kết quả thống kê, kiểm kê đất đai - 5 - - Kết quả thống kê đất đai của cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, vùng địa lý tự nhiên – kinh tế và cả nước gồm: + Biểu số liệu thống kê đất đai; + Báo cáo kết quả thống kê đất đai. - Kết quả kiểm kê đất đai của cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, vùng địa lý tự nhiên – kinh tế và cả nước gồm: + Biểu số liệu kiểm kê đất đai; + Báo cáo kết quả kiểm kê đất đai; + Bản đồ hiện trạng sử dụng đất. 1.3.7. Nội dung báo cáo kết quả thống kê, kiểm kê đất đai - Báo cáo kết quả thống kê đất đai bao gồm các nội dung sau: + Tình hình tổ chức thực hiện, phương pháp thu thập số liệu thống kê đất đai, nguồn gốc số liệu thu thập tại cấp xã, độ tin cậy của số liệu thu thập và số liệu tổng hợp, các thông tin khác có liên quan đến số liệu; + Thuyết minh kết quả thống kê đất đai gồm việc đánh giá hiện trạng sử dụng đất; đánh giá tình hình biến động và phân tích nguyên nhân biến động về sử dụng đất từ kỳ thống kê gần nhất và từ kỳ kiểm kê gần nhất đến kỳ thống kê này; tình hình tranh chấp địa giới hành chính và số liệu thống kê đối với phần diện tích đất đang tranh chấp (nếu có); kiến nghị biện pháp tăng cường quản lý sử dụng đất đai. - Báo cáo kết quả kiểm kê đất đai bao gồm các nội dung sau: + Tình hình tổ chức thực hiện, phương pháp thu thập số liệu kiểm kê đất đai, nguồn gốc số liệu thu thập tại cấp xã, độ tin cậy của số liệu thu thập và số liệu tổng hợp, các thông tin khác có liên quan đến số liệu; phân tích sự khác nhau giữa số liệu trong hồ sơ địa chính và số liệu thu thập trên thực địa; nguồn tài liệu và phương pháp xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất. + Thuyết minh kết quả kiểm kê đất đai gồm đánh giá hiện trạng sử dụng đất; đánh giá tình hình biến động và phân tích nguyên nhân biến động về sử dụng đất từ kỳ kiểm kê của mười (10) năm trước và kỳ kiểm kê của năm (05) năm trước đến kỳ kiểm kê này; đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất - 6 - giữa các kỳ kiểm kê; tình hình tranh chấp địa giới hành chính và số liệu kiểm kê đối với phần diện tích đất đang tranh chấp (nếu có); kiến nghị biện pháp tăng cường quản lý sử dụng đất đai. 1.3.8. Lưu trữ, quản lý và cung cấp dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai - Kết quả thống kê, kiểm kê đất đai của xã được lưu tại Ủy ban nhân dân xã và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường. - Kết quả thống kê, kiểm kê đất đai in trên giấy của cấp huyện được lưu tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cùng cấp và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; kết quả thống kê, kiểm kê đất đai dạng số của cấp huyện được lưu tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cùng cấp, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài nguyên và Môi trường. - Kết quả thống kê, kiểm kê đất đai của cấp tỉnh được lưu tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cùng cấp và Bộ Tài nguyên và Môi trường. - Kết quả thống kê, kiểm kê đất đai của các vùng địa lý tự nhiên – kinh tế và cả nước được lưu tại Bộ Tài nguyên và Môi trường. - Việc quản lý và cung cấp dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai và bản đồ hiện trạng sử dụng đất được thực hiện như quy định về quản lý và cung cấp dữ liệu hồ sơ địa chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 1.4. Khái quát điều kiện tự nhiên huyện Cao Lãnh 1.4.1. Điều kiện tự nhiên Huyện Cao Lãnh có diện tích tự nhiên 49.082,4178 ha (Niên giám thống kê 2009), thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp là chính, hoạt động sản xuất - kinh doanh phi nông nghiệp, thương mại - dịch vụ, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đang trong giai đoạn phát triển, giao thông của huyện thuận tiện cả đường bộ lẫn đường thủy. Trong những năm gần đây kinh tế của huyện phát triển khá mạnh, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Huyện Cao Lãnh có vị trí địa lý như sau: - 7 - + Phía Bắc giáp huyện Tháp Mười, huyện Tam Nông. + Phía Nam giáp thị xã Sa Đéc, huyện Châu Thành và huyện Lấp Vò. + Phía Đông giáp huyện Tháp Mười và huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. + Phía Tây giáp huyện Thanh Bình, thành phố Cao Lãnh và huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Huyện Cao Lãnh nằm trong vùng kinh tế phía Bắc của tỉnh Đồng Tháp, phạm vi địa lý: từ 10 0 19 ’ 00 ’’ đến 10 0 40’40” độ vĩ Bắc, từ 105 0 33’25” đến 105 0 49’00” độ kinh Đông. Huyện Cao Lãnh có hệ thống đường thuỷ dài 170 km gồm sông Tiền, sông Cần Lố, các kênh đào Nguyễn Văn Tiếp, An Phong - Mỹ Hoà, An Long và nhiều sông rạch nhỏ; đường bộ dài 464 km, đặc biệt có 36 km đường quốc lộ 30 - là cửa ngõ quan trọng của tỉnh đi thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong khu vực. Nằm ở phía Bắc sông Tiền, phía Đông giáp huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) và huyện Tháp Mười, phía Tây giáp thành phố Cao Lãnh, huyện Thanh Bình và Tam Nông, phía Bắc giáp huyện Tháp Mười, phía Nam giáp sông Tiền (thị xã Sa Đéc và huyện Lấp Vò). (Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội huyện Cao Lãnh năm 2010). - 8 - Hình 1.1. Bản đồ hành chính huyện Cao Lãnh – tỉnh Đồng Tháp (năm 2000) • Địa hình địa mạo: Địa hình của huyện tương đối bằng phẳng, dốc theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, cao từ 1,0 - 1,4 m so với mực nước biển. Càng đi sâu vào nội đồng địa hình càng thấp, cục bộ có nơi chỉ cao từ 0,8 m – 0,9 m, hình thành những vùng ngập nước thời gian từ 4 - 5 tháng/năm. Địa hình của huyện bị chia cắt bởi hệ thống kênh, rạch chằng chịt do đó thuận lợi cho công việc tưới tiêu nhưng hạn chế xây dựng cơ sở hạ tầng cơ giới hóa nông nghiệp. • Khí hậu-thủy văn: Huyện Cao Lãnh nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa với những đặc trưng cơ bản sau: - 9 - - Nắng nhiều (2.710 giờ/năm) nhiệt độ cao đều trong năm, trung bình từ 27,3 0 C – 32,8 0 C, biên độ nhiệt chênh lệch ngày và đêm tương đối lớn, rất thuận lợi cho thâm canh tăng vụ, tăng năng suất và nâng cao chất lượng nông sản. - Lượng mưa bình quân hàng năm thấp (1.332 mm chỉ bằng 70% lượng mưa năm của thành phố Hồ Chí Minh) và chia làm hai mùa rõ rệt: + Mùa mưa: Từ tháng 5 đến tháng 11, chiếm trên 90% lượng mưa cả năm, đặc biệt các tháng mưa lớn trùng với các tháng mùa lũ đã xảy ra tình trạng nước lũ dâng cao ở sông rạch và ngập úng trong đồng ruộng do mưa lớn tại chỗ. Riêng khu vực nằm trong những ngày mưa lớn thường kèm theo lốc xoáy. + Mùa khô: Từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau chỉ chiếm dưới 10% lượng mưa của năm. Trong những tháng này các cây trồng thiếu nước nghiêm trọng. Chế độ thủy văn trên sông rạch thuộc địa bàn huyện chịu sự tác động của 3 yếu tố là: chế độ thủy triều biển Đông; chế độ dòng chảy của sông Tiền; chế độ mưa tại chỗ. Có thể chia thành 2 mùa là mùa lũ và mùa kiệt. + Mùa lũ: Bắt đầu từ tháng 7 đến tháng 11, lũ từ sông Mê Kông đổ về cộng với mực nước dâng cao do triều cường làm cho sự chênh lệch mực nước thấp nên khả năng thoát nước lũ kém. Thời gian lũ lớn đối với huyện thường duy trì trong 3 tháng (8,9,10), đỉnh lũ cao nhất năm 2000 là 2,95 m hầu hết diện tích tự nhiên khu vực phía Bắc kênh Nguyễn Văn Tiếp ngập ở độ sâu 2 - 2,5 m, khu vực phía Nam kênh Nguyễn Văn Tiếp đến kênh số 1 ngập ở độ sâu 1,5 - 2 m và khu vực phía Nam kênh số 1 ngập từ độ sâu 1 - 1,5 m. + Mùa kiệt Bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 5 năm sau, mực nước đỉnh triều hầu như thấp hơn các cao trình đồng ruộng nên phải sử dụng bơm tưới để tưới bổ sung nước cho cây trồng. Ngoài ra trên địa bàn huyện còn có sông Tiền chảy qua, sông Cần Lố, kênh - 10 - An Phong - Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Tiếp, Cái Bèo, Kênh số 1 nên khá phong phú thuận lợi cho việc phát triển cây trồng - vật nuôi, vận chuyển hàng hóa. ● Diện tích và dân số Huyện Cao Lãnh có diện tích là 491km 2 và dân số 207.743 người người gồm 18 đơn vị hành chính (17 xã và 1 thị trấn). Bảng 1.1. Diện tích và dân số huyện Cao Lãnh năm 2010 Tên xã, thị trấn Dân số (Người) Diện tích (km 2 ) TT Mỹ Thọ 13.749 8,8 Mỹ Thọ 8.398 25,4 An Bình 8.718 8,6 Nhị Mỹ 11.716 28,2 Mỹ Xương 8.432 11,1 Bình Hàng Tây 10.204 15,3 Bình Hàng Trung 13.122 20,4 Tân Hội Trung 8.689 43,1 Ba Sao 13.616 66,0 Phương Thịnh 10.178 45,7 Gáo Giồng 8.309 55,4 Bình Thạnh 20.345 31,4 Phong Mỹ 19.146 29,4 Tân Nghĩa 10.421 23,9 Mỹ Long 11.143 22,1 Mỹ Hội 10.999 16,9 Phương Trà 8.406 15,1 Mỹ Hiệp 12.153 23,4 (Niên giám thống kê, 2009) 1.4.2. Các nguồn tài nguyên a. Tài nguyên đất: Theo kết quả điều tra đất của chương trình 60 – B toàn huyện Cao Lãnh có 3 nhóm: nhóm đất phù sa, nhóm đất phèn và nhóm đất bị xáo trộn. b. Tài nguyên nước [...]... hoạch sử dụng đất 05 năm 2006 – 2010 của huyện Cao Lãnh 3.2 Kết quả quy hoạch sử dụng đất đai 2001 - 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2006 - 2010 huyện Cao Lãnh 3.2.1 Kết quả quy hoạch sử dụng đất 2001 – 2010 3.2.1.1 Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2001 – 2010 a Đất nông nghiệp: Thực hiện được là 40.902,95 ha/ 40.610,22 ha, đạt 100,72% so với quy hoạch sử dụng đất được duyệt b Đất. .. 3.2.2.2 Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất a Kết quả thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 - 31 - - Đất nông nghiệp: Chỉ tiêu được duyệt 40.610,22 ha, kết quả thực hiện 40.895,03 ha, đạt tỷ lệ 100,70% - Đất phi nông nghiệp: Chỉ tiêu được duyệt 8472,22 ha, kết quả thực hiện 8187,39 ha, đạt tỷ lệ 96,64% b Kết quả thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2006 – 2010 - Kế hoạch. .. ha, kết quả thực hiện là 433,01 ha, đạt tỷ lệ 45,18% - Kế hoạch thu hồi đất phi nông nghiệp được duyệt là 59,50 ha, kết quả thực hiện là 60,94 ha, đạt tỷ lệ 102,42% Kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 – 2010 của huyện chưa cao, nguyên nhân là do các công trình, dự án đã đăng ký trong kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa thực hiện, do thiếu nguồn vốn đầu tư Việc giao đất, ... Thực hiện được là 8.178,79 ha/ 8.472,22 ha, đạt 96,53% so với quy hoạch sử dụng đất được duyệt c Đất chuyên dùng: Thực hiện được là 3.907,65 ha/ 4.275,33 ha, đạt 91,39% so với quy hoạch sử dụng đất được duyệt d Đất ở: Thực hiện là 1.559,55 ha/ 1.713,65 ha, đạt 91,01% so với quy hoạch sử dụng đất được duyệt Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2001 – 2010 của huyện đạt kết quả chưa cao, ... duyệt đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 958,33 ha, kết quả thực hiện 433,01 ha, đạt 45,18% - Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu nội bộ đất nông nghiệp là 419,59 ha, kết quả thực hiện là 179,92 ha, đạt 42,87% - Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở được duyệt là 3,56 ha, kết quả chưa thực hiện c Kết quả thực hiện việc thu hồi đất giai đoạn 2006 – 2010 - Kế hoạch thu hồi đất. .. dân huyện Cao Lãnh điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai giai đoạn 2006 – 2010 của huyện, bổ sung các danh mục công trình xây dựng cơ bản mà trước đây không có trong quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2001 – 2010 của huyện theo Quyết - 27 - định số 1209/QĐ–UBND.HC ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch. .. nhân là do các công trình, dự án được đăng ký trong quy hoạch sử dụng đất chưa thực hiện (thiếu nguồn vốn đầu tư) 3.2.1.2 Hiệu quả kinh tế trong giai đoạn thực hiện quy hoạch sử dụng đất 2001 – 2010 - Quy hoạch sử dụng 2001 – 2010 của huyện được duyệt và đưa vào thực hiện đúng quy định, làm cơ sở cho công tác thu hồi quyền sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án góp phần trực tiếp cho sự phát... khi quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt gặp nhiều khó khăn trong công tác thu hồi đất, giao đất + Trong quá trình lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phải dựa vào các chỉ tiêu sử dụng đất được cấp tỉnh phân bố nên không sát với thực tế của địa phương + Thời gian thẩm định, xét duyệt quy hoạch sử dụng đất kéo dài, phải qua nhiều khâu trung gian nên đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện và làm... nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân - Tạo cơ sở cho việc thẩm định các trường hợp đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất - Các công trình nhà nước và nhân dân cùng làm được đăng ký vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và thực hiện đúng tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai kịp thời, đúng thực... giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt 3.3 Hiện trạng sử dụng đất đai năm 2010 Tổng diện tích đất tự nhiên theo địa giới hành chính là 49.082,4178 ha, chiếm tỷ lệ 83,18% so với tổng diện tích tự nhiên, được phân bố trên địa bàn các xã, thị trấn - 32 - Bảng 3.5 Diện tích, cơ cấu sử dụng đất năm 2010 STT . kê đất đai. 1.3.3. Mục đích thống kê, kiểm kê đất đai - Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; làm căn cứ để lập, điều chỉnh quy hoạch, kế. chính và số liệu thu thập trên thực địa; nguồn tài liệu và phương pháp xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất. + Thuyết minh kết quả kiểm kê đất đai gồm đánh giá hiện trạng sử dụng đất; đánh giá. Quang Trí, 2004 ). 1.2. Quy hoạch sử dụng đất đai 1.2.1. Khái niệm “Quy hoạch sử dụng đất đai là sự đánh giá tiềm năng đất nước có hệ thống, có tính thay đổi trong sử dụng đất đai và liên quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng sử dụng đất đai và kết quả kế hoạch sử dụng đất đai huyện cao lãnh, Đánh giá hiện trạng sử dụng đất đai và kết quả kế hoạch sử dụng đất đai huyện cao lãnh, Đánh giá hiện trạng sử dụng đất đai và kết quả kế hoạch sử dụng đất đai huyện cao lãnh

Từ khóa liên quan