0

Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Savannakhet của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn 2005 – 2015, thực trạng và giải pháp

103 432 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2015, 06:12

LỜI NÓI ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài: Savannakhet là tỉnh có xuất phát điểm về kinh tế - xã hội, cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng và nguồn lực cho đầu tư phát triển nói riêng, cho phát triển kinh tế - xã hội nói chung hết sức thấp kém. Tuy nhiên chỉ trong một thời gian ngắn với những nỗ lực, cố gắng vươn lên phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã có những khởi sắc và chuyển biến tích cực. Đặc biệt hoạt động đầu tư nước ngoài tại tỉnh đã dần khẳng định được vị trí và vai trò của mình đối với sự phát triển của nền kinh tế. Nếu như năm 1997 chúng ta mới chỉ có 3 dự án đầu tư nước ngoài thì cho tới nay chúng ta đã có trên 90 dự án. Nhiều nhà đầu tư đã biết tới tỉnh Savannakhet. Bức tranh về hoạt động kinh tế đối ngoại nói chung, hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài nói riêng đã được hình thành rõ nét và sinh động. Tỉnh Savannakhet nổi lên như một địa phương có sức hấp dẫn và là một hiện tượng về thu hút đầu tư của vùng và khu vực. Đầu tư trực tiếp nước ngoài đã đóng góp một phần tích cực trong công cuộc đổi mới kinh tế của Lào nói chung và tỉnh Savannakhet nói riêng hơn 10 năm qua. Có thể nói đầu tư nước ngoài như một trong các nguồn năng lượng quan trọng khởi động cỗ máy kinh tế của Lào đi vào quỹ đạo của sự tăng trưởng. Ngày nay, đầu tư nước ngoài đã trở thành một bộ phận của nền kinh tế quốc dân. Mỗi chính sách kinh tế, mỗi biến động tài chính tiền tệ, mỗi chiến lược phát triển kinh tế xã hội đều có bóng dáng của đầu tư nước ngoài. Đối với Lào, một đất nước có trình độ kinh tế kém phát triển, các tỉnh miền núi trung du và các tỉnh nghèo còn chiếm một phần lớn, việc thu hút đầu tư nước ngoài để thực hiện chính sách công nghiệp hoá hiện đại hoá mà đặc biệt là hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, xoá đói giảm nghèo, ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng miền núi xa xôi đang là chính sách phát triển toàn diện mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Đầu tư nước ngoài mang lại rất nhiều lợi ích khác nhau, đối với đầu tư thì nó thể hiện cả ở sự tiến bộ về mặt kinh tế, chính trị, xã hội. Nó càng quan trọng đối với một nước có nhu cầu vốn lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội như Lào nói chung và tỉnh Savannakhet nói riêng. Thông qua hoạt động đầu tư nước ngoài chúng ta có thể huy động được khối lượng lớn vốn đầu tư đáp ứng cho nhu cầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ổn định nền kinh tế, tạo cơ sở vững chắc cho tăng trưởng dài hạn ở những năm sau. Cùng với đó tình hình xã hội cũng được cải thiện, đời sống dân cư được năng cao, giảm bớt sức ép của những vấn đề xã hội. tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích mà đầu tư nước ngoài mang lại nó cũng còn nhiều hạn chế đó là những tác động tiêu cực của đầu tư nước ngoài với nền kinh tế,vì vậy chúng ta cần biết tiếp nhận đầu tư nước ngoài một cách chủ động, phát huy mặt tích cực của nó đồng thời giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực hướng theo chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt trong thời gian tới chúng ta cần đưa ra những giải pháp thiết thực để có thể tăng cường hơn nữa việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm huy động tối đa nguồn lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chính vì vậy, đề tài “Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Savannakhet của nước CHDCND Lào giai đoạn 2005 – 2015 thực trạng và giải pháp”. 1. Mục đích nghiên cứu • Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về lý luận của đầu tư trực tiếp nước ngoài ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh Savannakhet… • Phân tích, đánh giá thực trạng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Savannakhet. • Đề xuất các giải pháp để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Savannakhet. 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu • Nghiên cứu tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Savannakhet • Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2005 – 2015 3. Phương pháp nghiên cứu • Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, các phương pháp được sử dụng trong quá trình thực hiện đề tài: Phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp, sơ đồ, bảng biểu… 4. Kết cấu của đề tài: Ngoài lời mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo. Đề tài được trình bày thành ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài Chương 2: Thực trạng và đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Savannakhet thời kỳ 2005 – 2015. Chương 3: Một số giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Savannakhet. CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 1.1. Một số vấn đề lý luận cơ bản về đầu tư trực tiếp nước ngoài. 1.1.1. Khái niệm về đầu tư trực tiếp nước ngoài. Về thực chất, FDI là sự đầu tư của các công ty nhằm xây dựng các cơ sở, chi nhánh ở nước ngoài và làm chủ toàn bộ hay từng phần cơ sở đó. Đây là hình thức đầu tư mà chủ đầu tư nước ngoài đóng góp một số vốn đủ lớn vào lĩnh vực sản xuất hoặc dịch vụ và cho phép họ trực tiếp tham gia điều hành đối tượng mà họ bỏ vốn đầu tư. Tổ chức thương mại thế giới đưa ra định nghĩa về FDI như sau: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) xảy ra khi một nhà đầu tư từ một nước (nước chủ đầu tư) có được một tài sản ở một nước khác (nước thu hút đầu tư) cùng với quyền quản lý tài sản đó. Phương diện quản lý là thứ để phân biệt FDI với các công cụ tài chính khác. Trong phần lớn trường hợp, cả nhà đầu tư lẫn tài sản mà người đó quản lý ở nước ngoài là các cơ sở kinh doanh. Trong những trường hợp đó, nhà đầu tư thường hay được gọi là “công ty mẹ” và các tài sản được gọi là “công ty con” hay “chi nhánh công ty”. của Bộ Kế hoạch & Đầu tư (http://www.mpi.gov.vn/) Sự vận động, phát triển của đầu tư trực tiếp nước ngoài chịu sự tác động, chi phối của quy luật kinh tế. Thoạt đầu, đầu tư trực tiếp nước ngoài chính là một trong những phương thức tìm kiếm, khai thác các yếu tố cần thiết, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa. Đến giai đoạn phát triển nhất định của nền sản xuất xã hội, đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng lên là do quá trình tích tụ, tập trung tư bản lớn, cùng với sự phát triển của phân công lao động xã hội trên quy mô quốc tế ngày càng mở rộng, tạo ra những cơ hội đầu tư mới. Đồng thời dưới tác động của nhiều yếu tố, đặc biệt là sự phát triển của khoa học công nghệ, sự phát triển kinh tế, tốc độ mở rộng, giao lưu hợp tác kinh tế quốc tế, cùng với sự chi phối của quy luật kinh tế, trong đó nổi bật nhất là những lợi ích kinh tế của các nền kinh tế biết tận dụng lợi thế so sánh (tương đối và tuyệt đối) đã làm cho không gian hoạt động của đầu tư trục tiếp nước ngoài ngày càng mở rộng hơn. Nếu đứng trên lập trường của giai cấp vô sản để thực hiện cuộc đấu tranh giai cấp thì đầu tư trực tiếp nước ngoài được xem như là công cụ bóc lột của chủ nghĩa tư bản hoặc nó được xem là yếu tố kinh tế mà giai cấp vô sản có thể lợi dụng để làm tăng thêm sức mạnh của mình. Do sự phát triển của loại hình hoạt động kinh tế, dạng đầu tư trực tiếp nước ngoài, ngay từ thời kì đầu đã gắn liền với lịch sử phát triển của chủ nghĩa tư bản nên trong hầu hết các trường hợp, Lê Nin xem nó như một công cụ bóc lột của tư bản. Thời kỳ từ cách mạng tháng mười Nga về sau, khi mà trên thế giới đã hình thành hai hệ thống chế độ chính trị – xã hội đối lập, thì đầu tư trực tiếp nước ngoài đã có sự thay đổi về chất. Bên cạnh các loại hình như vẫn tồn tại (ở các nước thuộc địa) đã hình thành một loại hình mới đó là loại đầu tư chỉ có thể thực hiện khi có sự chấp thuận của nước nhận đầu tư. Loại hình này, dù có sự khác nhau về mức độ nhưng cả hai (nhà đầu tư và nước nhận đầu tư) đều có lợi. Trong điều kiện của nền kinh tế hiện đại, sự phát triển của đâù tư trực tiếp nước ngoài được quy định bởi những quy luật kinh tế hoàn toàn khách quan với những điều kiện cần và đủ nhất định, hoạt động đầu tư này chỉ được thực hiện khi có sự gặp nhau về nhu cầu của một bên là nhà đầu tư và một bên khác là nước nhận đầu tư. Thực chất cơ bản bên trong của nhà đầu tư trong hoạt động đầu tư trực tiếp nớc ngoài là: Khi quá trình tích tụ tập trung vốn đạt tới một trình độ mà “mảnh đất” sản xuất kinh doanh truyền thống của họ đã trở nên chật hẹp, đến mức cản trở khả năng phát huy hiệu quả của đầu tư, nơi mà ở đó nếu đầu tư vào, họ thu được số lợi nhuận không được như ý muốn. Trong khi ở một số quốc gia khác xuất hiện lợi thế mà họ có thể khai thác để thu lợi nhuận cao hơn nơi mà họ đang đầu tư. Có thể nói đây đây là yếu tố kinh tế cơ bản nhất thúc đẩy các nhà đầu tư chuyển vốn của mình ra đầu tư ở nước khác nhằm duy trì và nâng cao hiệu quả sản xuất của chủ đầu tư về vốn, kỹ thuât, công nghệ, khai thác thị trường của nước nhận đầu tư để thu lợi nhuận đồng thời tranh thủ các chính sách khuyến khích của nước nhận đầu tư để tối đa hoá lợi ích của mình. Đối với nước nhận đầu tư thì họ có một số lợi thế cạnh tranh mà họ chưa hoặc không có điều kiện khai thác do thiếu vốn, thiếu công nghệ tiên tiến, thiếu kỹ thuật và ít có khả năng tổ chức sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao Chính vì vậy họ muốn thu hút đầu tư nhằm phát huy lợi thế cạnh tranh, tạo nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Như vậy, dưới góc độ kinh tế, đầu tư trực tiếp được hiểu là một hoạt động kinh doanh mà ở đó có sự tách biệt ở vĩ mô về chủ thể (bên đầu tư và bên nhận đầu tư), nhưng lại có sự kết hợp vi mô trong việc sử dụng vốn và quản lý đối tượng đầu tư. Ngoài ra, đầu tư trực tiếp không chỉ là một quan hệ buôn bán đơn thuần mà còn là sự di chuyển những điều kiện sản xuất giữa các quốc gia nhằm thu lợi nhuận… Nói chung, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một loại hình di chuyển vốn quốc tế, trong đó người chủ sở hữu đồng thời là người trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động sử dụng vốn đầu tư. 1.1.2. Đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoài. Từ những quan điểm lý thuyết trên, có thể rút ra những đặc điểm về đầu tư trực tiếp nước ngoài như sau: - Đầu tư trực tiếp là hình thức đầu tư quốc tế chủ yếu mà chủ đầu tư nước ngoài đầu tư toàn bộ hay phân đủ lớn vốn đầu tư của các dự án nhằm giành quyền điều hành hoặc tham gia điều hành các doanh nghiệp sản xuất hoặc kinh doanh dịch vụ, thương mại. - Đầu tư FDI được thực hiện thông qua việc xây dựng doanh nghiệp mới, mua lại toàn bộ hoặc từng phần doanh nghiệp đang hoạt động hoặc mua cổ phần để thôn tính hoặc sát nhập các doanh nghiệp với nhau. - Các chủ đầu tư nước ngoài phải đóng góp một số vốn tối thiểu theo luật đầu tư của từng nước quy định. Chủ đầu tư nước ngoài điều hành toàn bộ mọi hoạt động đầu tư nếu là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoặc tham gia điều hành doanh nghiệp liên doanh tuỳ theo tỉ lệ góp vốn của mình. Đối với nhiều nước trong khu vực, chủ đầu tư chỉ được thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài trong một số lĩnh vực nhất định và chỉ được tham gia liên doanh với số vốn cổ phần của bên nước ngoài nhỏ hơn hoặc bằng 49%; 51% cổ phần còn lại do nước chủ nhà nắm giữ. Trong khi đó, Luật đầu tư nước ngoài của Lào cho phép rộng rãi hơn đối với hình thức 100% vốn nước ngoài và quy định bên nước ngoài phải góp tối thiểu 30% vốn pháp định của dự án. - Đây là hình thức nhà đầu tư tự bỏ vốn cùng điều hành nguồn vốn đó theo nhu cầu kinh doanh của mình. Họ sẽ bị lỗ hoặc hưởng lãi vì vậy nước nhận đầu tư sẽ không phải tham gia vào các hoạt động đầu tư loại này trừ việc điều hành bàng hành lang pháp lý của mình. Đầu tư trực tiếp mang lại cho nước nhận đầu tư thu thập được công nghệ cao cùng kỹ năng quản lý tốt. Vì vậy các nước đang phát triển trên thế giới đều muốn thu hút loại hình đầu tư này để theo kịp khoa học kỹ thuật mà các nước phát triển đã trải qua. Nguồn vốn đầu tư này có một thời hạn rộng rãi, mang tính khả thi và hiệu quả kinh tế cao và không bị gắn với bất cứ điều kiện chính trị nào nên nước chủ nhà không bị những ảnh hưởng về mặt chính trị của các nước cho vay nợ hoặc đầu tư, không để lại gánh nặng nợ nần cho nền kinh tế. - Đầu tư trực tiếp chịu sự chi phối mãnh liệt của quy luật thị trường, vì vậy lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu của các nhà đầu tư. Lợi nhuận của các nhà đầu tư nước ngoài thu được phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh và được chia theo tỷ lệ góp vốn trong vốn pháp định sau khi nộp thuế cho nước sở tại và trả lợi tức cổ phần (nếu có). - Thông qua FDI, nước tiếp nhận đầu tư có cơ hội học hỏi được công nghệ, kỹ thuật hiện đại, tiếp thu được kinh nghiệm quản lý của các nước phát triển. Đây cũng chính là ưu điểm mà các hình thức khác không có được. - Nguồn vốn FDI không chỉ bao gồm vốn đầu tư ban đầu của chủ dự án đầu tư dưới hình thức vốn pháp định, mà trong quá trình hoạt động, nó còn bao gồm cả vốn vay của doanh nghiệp để triển khai hoặc mở rộng dự án cũng như vốn đầu tư từ nguồn lợi nhuận thu được. Các đặc điểm trên đã tạo một ưu thế chắc chắn FDI hơn những hình thức đầu tư khác, và FDI trên thế giới hiện nay là hình thức đầu tư được quan tâm đặc biệt. 1.1.3. Các hình thức chủ yếu của đầu tư trực tiếp nước ngoài: Hiện nay, có 3 hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài chủ yếu sau đây. • Hợp đồng hợp tác kinh doanh (Business Cooperation Contract – BCC). BCC là văn bản được ký kết giữa 2 hoặc nhiều bên (nước ngoài và nước sở tại), nhằm tiến hành một hoặc nhiều hoạt động đầu tư tại nước sở tại trên cơ sở quy định trách nhiệm và phân chia kết quả kinh doanh mà không thành lập pháp nhân mới. Phương thức hoạt động là các tổ chức kinh tế trong nước sản xuất, gia công, lắp ráp sản phẩm cho phía nước ngoài và nhận lại tiền công lao động hoặc bằng sản phẩm. Khi hết hạn hợp đồng, các máy móc thiết bi phục vụ cho việc sản xuất, gia công có thể được bán lại cho doanh nghiệp. • Doanh nghiệp liên doanh (Joint – Venture enterprise). Là doanh nghiệp được thành lập do các chủ đầu tư nước ngoài góp vốn chung với doanh nghiệp của nước nhân đầu tư trên cơ sở hợp đồng liên doanh. Các bên tham gia góp vốn cùng điều hành hoạt động kinh doanh, cùng hưởng lợi nhuận và chia sẻ rủi ro theo tỷ lệ góp vốn. Doanh nghiệp liên doanh được thành lập theo hình thức công ty TNHH có tư cách pháp nhân theo pháp luật Lào . Thời gian hoạt động của các doanh nghiệp khoảng từ 30-50 năm. Doanh nghiệp này hoàn toàn tự chủ về tài chính vì vốn pháp định do mỗi bên liên doanh đóng góp. Trong quá trình hoạt động kinh doanh muốn tăng vốn phải được sự chấp thuận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. * Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài (100% foreign owned capital) Là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân riêng với 100% vốn của phía nước ngoài. Loại hình doanh nghiệp này do phía nước ngoài toàn quyền quản lý, điều hành, tự tổ chức sản xuất kinh doanh và chịu toàn bộ trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật của nước sở tại. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp không được giảm vốn pháp định. Ngoài ra còn có hình thức công ty cổ phần, công ty quản lý vốn và còn có nhiều hình thức biến tướng khác tuỳ theo mục đích và đặc điểm trong yêu cầu tiếp nhận đầu tư. Thí dụ, đối với lĩnh vực khai thác tài nguyên thiên nhiên có hình thức hợp đồng chia sản phẩm, trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng có hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (B.O.T). Hoặc hình thức đầu tư vào khu chế xuất hiện nay cũng có nhiều cải biến, ví dụ người ta bắt đầu chú ý đến hình thức xây dựng khu công nghiệp tập trung hoặc có nước lại quan tâm xây dựng đặc khu kinh tế. Chắc chắn sẽ có nhiều hình thức cụ thể được ra đời để đáp ứng nhu cầu và khả năng thu hút đầu tư nước ngoài của các quốc gia. Có thể nói, các hình thức của FDI hết sức đa dạng, phong phú, mỗi hình thức lại có điểm mạnh, điểm yếu khác nhau. Vì vậy, tuỳ theo yêu cầu, mục tiêu của mỗi dự án cụ thể mà chủ đầu tư sẽ lựa chọn hình thức thích hợp nhất. 1.1.4. Đầu tư phát triển địa phương và việc thu hút FDI Có rất nhiều những định nghĩa khác nhau về địa phương: Địa phương là một lãnh thổ không gian địa lý chính trị xét về mặt vật chất; địa phương là một khu vực hay quốc gia; địa phương là một địa điểm bao gồm các yếu tố văn hoá, lịch sử và dân tộc; địa phương là một tỉnh trung tâm và khu vực dân cư quanh đó; Địa phương là một thị trường với những thuộc tính khác nhau có thể xác định… Với cái nhìn địa phương như một sản phẩm cần phải tiếp thị với khách hàng, cần tìm kiếm thị trường thì phương pháp cũng như kỹ thuật tiếp thị đòi hỏi phải đặc biệt hơn. Với một địa phương cụ thể nhưng chúng ta có thể chào hàng ở các thị trường khác nhau như thị trường đầu tư, thị trường thương mại, thị trường du lịch… và từng thị trường khác nhau chúng ta có những cách tiếp cận khác nhau. Và trong cùng một thị trường, chúng ta chọn những phân khúc thị trường phù hợp. Và đối với loại khách hàng khác nhau (về khu vực kinh tế, ngôn ngữ, văn hoá….) lại có những kỹ thuật khác nhau, trong đó sử dụng mọi kiến thức kỹ thuật cũng như kiến thức về tâm lý xã hội để làm cách nào cho khách hàng nhận ra tiềm năng và thế mạnh của địa phương, nhận ra đây là cơ hội tốt cho khách hàng, và từ đó chấp nhận "sản phẩm" của địa phương chúng ta. Các nhà lãnh đạo địa phương khi nhằm đến thị trường đầu tư cụ thể trong thu hút đầu tư FDI thì cần phải có chính sách marketing địa phương mình nhằm thu hút nguồn vốn FDI đổ vào địa phương tăng cao. Trước tiên trên quan điểm marketing, nhà đầu tư đến với nước sở tại không phải vì các nhà hoạch định chính sách cho rằng môi trường kinh doanh ở địa phương mình tốt mà chính vì những ích lợi thực tế từ môi trường đầu tư của địa phương sở tại. Các nhà lãnh đạo địa phương cần am hiểu yêu cầu đối với các doanh nghiệp FDI và sử dụng chính sách để thoả mãn nhu cầu của các doanh nghiệp, từ đó thu hút nguồn vốn FDI vào địa phương. [...]... đầu tư, tạo ra điều kiện và cơ hội đầu tư tốt thì nó có xu hướng xúc tiến đầu tư nội địa Hơn thế nữa, sự gia tăng tư bản nước ngoài giảm áp lực trên tỷ lệ trao đổi đưa lại sự khuyến khích cho đầu tư nội địa Dù vậy, FDI cũng không thể thay thế đầu tư bản địa ở nước nhận đầu tư Khi FDI được đưa vào trong nước, các nhà đầu tư nước ngoài có thể cạnh tranh với nhà đầu tư bản địa nhằm vào việc sử dụng nguồn... để các nhà đầu tư có thể khai thác lợi nhuận Nếu hạ tầng cơ sở kém và thiếu đồng bộ thì nhà đầu tư khó khăn để triển khai dự án, chi phí đầu tư có thể tăng cao, quyền lợi của nhà đầu tư có thể không được bảo đảm và do vậy, nhà đầu tư sẽ không muốn đầu tư vốn của mình Mặt khác, việc chuyển vốn ra nước ngoài của nhà đầu tư nhằm khai thác thị trường, nên nếu thị trường của nước tiếp nhận đầu tư nhỏ, khả... ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định hướng dẫn việc thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép đầu tư và quy định quản lý hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài, tỉnh ngoài trên địa bàn tỉnh, tạo cơ sở pháp quy cho việc thống nhất quản lý hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 31-10-2001 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh hợp tác đầu tư. .. triển Do đó, chiến lược đầu tư phát triển của các TNCs có tác động rất lớn đến dòng và xu hướng vận động của đầu tư trực tiếp nước ngoài 1.3.3 Môi trường đâu tư và khả năng thu hút vốn FDI của nước tiếp nhận đầu tư Do sự phát triển không đồng đều về trình độ phát triển sản xuất, về mức sống, thu nhập giữa các nước nên đã tạo ra chênh lệch về điều kiện và giá cả các yếu tố đầu vào của sản xuất Đồng thời... cho đầu vào của sản phẩm cũng rất quan trọng Khi các FIEs tạo đầu tư trực tiếp và thiết lập nên sản xuất ở nước nhận đầu tư, họ cần thuê lao động địa phương và người quản lý, trả lương và thưởng cho các lao động này Như vậy, các nhà đầu tư nước ngoài đã tạo ra cầu lao động giúp làm giảm tỷ lệ thất nghiệp nước nhận đầu tư Nó cung cấp không chỉ thu nhập cho người lao động mà cả tiết kiệm cho nước nhận đầu. .. điều gì khuyến khích nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào địa phương mình, ai là người đưa ra quyết định đầu tư, quy trình ra quyết định đầu tư, những nỗ lực nào của địa phương sẽ thu hút được sự chú ý của nhà đầu tư, những tác động nào của địa phương có thể thực hiện để ảnh hưởng tới những bên liên quan trong quá trình ra quyết định đầu tư Địa phương cần tập trung giúp đỡ các nhà đầu tư có mặt tại địa phương... năng thanh toán của dân cư bị hạn chế thì sẽ không hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài Điều này lý giải tạo sao một nước dành rất nhiều ưu đãi cho các nhà đầu tư nước ngoài nhưng không hấp dẫn được luồng vốn FDI Chính vì vậy môi trường đầu tư và khả năng thu hút vốn FDI của nước nhận đầu tư là một nhân tố quan trọng quyết định đến hiệu quả thu hút vốn FDI 1.4 Kinh nghiệm thu hút FDI của một số Quốc... lý kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chủ yếu bằng văn bản pháp luật, trong khi hệ thống pháp luật vẫn còn tình trạng chồng chéo, thiếu đồng bộ, không nhất quán về chủ trương, mâu thuẫn lẫn nhau, thậm chí có vấn đề còn bỏ ngỏ Thứ ba là phạm vi quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chủ yếu tập trung vào giai đoạn cấp phép, còn quản lý sau khi được cấp phép đi vào hoạt động lại... giao và truyền bá công nghệ Thêm vào đó, thông qua ảnh hưởng của liên kết trước, hãng đầu tư nước ngoài cung cấp thiết bị, máy móc và các sản phẩm trung gian cho hãng nội địa Khi có sự sẵn sàng của đầu vào, việc sản xuất của hãng nội địa có thể được khuyến khích Hơn nữa, những sản phẩm sản xuất bởi FIEs (các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có thể thay thế sản phẩm nhập khẩu, giúp nước nhận đầu tư. .. sức quan trọng đối với sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, nhất là trong hai thập niên đầu của thế kỷ XXI nhằm bổ sung một nguồn vốn quan trọng cho đầu tư phát triển, tạo ra thế và lực phát triển mới cho nền kinh tế Việt Nam Nhìn lại bức tranh toàn cảnh đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, từ những ngày đầu ban hành Luật đầu tư nước ngoài vào Việt Nam cuối năm 1987, đến nay sau 4 lần sửa . CHUNG VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 1.1. Một số vấn đề lý luận cơ bản về đầu tư trực tiếp nước ngoài. 1.1.1. Khái niệm về đầu tư trực tiếp nước ngoài. Về thực chất, FDI là sự đầu tư của các công. vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Savannakhet. 2. Đối tư ng và phạm vi nghiên cứu • Nghiên cứu tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Savannakhet • Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2005. bản về lý luận của đầu tư trực tiếp nước ngoài ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh Savannakhet • Phân tích, đánh giá thực trạng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Savannakhet. • Đề xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Savannakhet của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn 2005 – 2015, thực trạng và giải pháp, Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Savannakhet của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn 2005 – 2015, thực trạng và giải pháp,

Từ khóa liên quan