0

một số giải pháp tăng cường khả năng thu hút và sử dụng vốn oda ở việt nam giai đoạn 2008-2013

84 496 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2015, 06:09

Lời nói đầu !"#$%#&'()*+ ,-.!/#.!!012!3 ,,$!'45!)!6!78) !,!40# !9:!)/!,! ;< 5!=%' (67!,!!,#1,!#!>#*!? ,!,#1@/!>A!47B# ,#1!?.!CDEFG/#"47!!=; H%#&'IJ7DEF31 !7#@ !!KL!$)!,!MN1,!7!=% &47:!:!!3!/!!3,,$ !' O*")9:7PQJ!>N@ !#J!$3)!DEF!6% 7'DEF!=R9:S-B# +!!3!/!, #1@/'A !-T+%,R 0 =#!N'I#/7#5 # 3 !U#V#,!==!W#0#& JU#%J6!6 !9; XQ3 ;4# !,!!+# 'Y$NR# ,! !R7!>DEF45!6! ! ,!/+%37!>=' Đề tàiZ"Một số giải pháp tăng cờng thu hút và sử dụng vốn DEFY A[\\]@[\^_` chính là một sự lựa chọn nhằm góp phần tìm ra lời giải đáp cho vấn đề trên. a:!?!J!.Nb7,!,!$N;+ !cN47B# ,#1!?.!45,, ,%,!#%;9:47B# ,#1!? .!YA#"d%'I#J!*=#/7 <,bX!%%;9:47B # ,#1!?.!YA#"d' Nội dung của bài viêt gồm ba chơng: ^ Chơng I: Cơ sở lý luận và thực tiễn về nguồn vốn hỗ trợ phát triểnchính thức (ODA) Chơng II: Đánh giá tình hình sử dụng và quản lý nguồn vốn ODA ở Việt Nam giai đoạn2000- 2007 Chơng III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và quản lý vốn ODA Ab:!:3:J!.#J#Q!>Ue 9: !,!*,J!.Z*,7J *,X?!*,#P ,*, +Q!.+<!9''. f!X!*)g!>0,I'hY6(* !,Q/TiI<IF=#J!>!,!!3!)#Y: j7kl/j!m0=!N1 eQBáo cáo thực tập' [ Chơng I Cơ sở lý luận và thực tiễn về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) I.Vai trò của vốn ODA đối với sự phát triển kinh tế -xã hội. 1.Khái niệm, đặc điểm của nguồn vốn ODA. a, ODA là gì? DEFJ8!>Q!"FZDnn!eee F!e!=HZOB# ,#1!?.!!W&Y# ,#1!?.!' Ad^op[Df(E!.! ,!,#1 ^ #< HDEFL/<!!?.! !+:!?!!? )!2,#1,#1@/!>!,!!, #1'N!?!><!!=?!$7 # 3!?$[qrM' YJ&47B# ,#1!?.!DEFNJ 8!!K+#!!3:!)!2,#10 @/!>/%7!X5,3!3!/ !,!!3#Us Q#5&!!$,!3 #5'A", !0P7DEF5!,!,3R!? !=d5!?!=d) !40X'YU +4!#$!=;H1B# !!,!!*#U, :!:!,! ?!!3!/' 1 Đây là tổ chức tập hợp hầu hết các nhà tài trợ song phơng lớn trên thế giới, hiện nay có 30 thành viên, trong đó có 22 nớc và cộng đồng châu Âu (EU) Là các nhà tài trợ vốn ODA. _ @(,!U.!!!$DEFZDEF !!3%!,!U .!Z tOB# !,!X,Z# !?#! U.!+B# +2!=1NR' tOB# !*#UZ# !/:!?!%, 5$<3,!</!,!!?,!=- ! 9:C&# ,G' tI?:*N!/ # ,!=#Q/!' tOB# ,ZU.!!>!>DEFQ4Z @OB# !*QZ!>1X!*0'  @OB# u+!>+#!1!3+ !,!!*#U$''' vB# Ww+,' I?d[\\x!!=[_%7!x!.!%7! J!?>^]!.!%7!!!!$DEF!Y A'A#!61*_\\!,!!.!!?>! !6!!$# X# ,#1!! ' OYA!=0!,!U!!$DEF=#J' (,!!*#U,DEF !!3%!,! # 3CsQU%X"7DEF7 DEF# 3]qr^qrG' b.§Æc ®iÓm vèn ODA . y DEF!1/0+%7!P!,!! ,#1!,!!!+,#1'vJ %7!#/J &1!>/4d^ox^J&!,!!,#1 ^rzEi [ !>U1B# ,#1QN"N /!>!,!!,#1' b.1. ODA là một nguồn vốn u đãi DEF47?!$*!QUQ5!6 !=0!3C# 3G!71[qr7 7'(W0!!>$$*!,! ?:35#$NC5_rdG'Y*#$w' I59:75[\@q\d5XC3 # Gq@^\d' I5!<$<!# !6 4N"s# ,!P ' b.2. ODA thờng đi kèm theo các điều kiện ràng buộc {7!,57/X7%#&)! 2X!3/"!,!!'lX!,!!,#1U $ ?!!>U#! ,!)g!,!!!+,#11 #/<#5J:2<#50'N% X ?!=!,!!,#1!W9:DEF/ !3!:!?#<,!<<#?!,!!! +DEF$7!,!!' (,!!# =!N7 !U'O&7 P !N!?#<Pe +!, <!:!>!&'E+DEF3Q<#Q/!#!R!,' 2 Hiện nay các nớc Bắc Âu đã tiến đến xấp xỉ tỷ lệ này. Ví dụ Đan mạch 0,97% ;Na Uy 0,86% q VeDEFQ5!6!="#Q/!$<N!? #<R!!<;'DEF!=1 !!!$N #Q/!C!J8!# GR!3Q<#Q/!C@ !S!J!JQ$|*GR!!=1#Q/!/0 C/0!J!# 0!W!JQ$|*G'O& 8%u# !Q,,<!:!>!& /Q,bd!5d!><#5$2 Q,!/!># 7!,!X,'(,!!lK .!!J!0q\r# ,<! :!>!U'(!$p\r'I}u!K^prO[[r A@@X\r'I?!#7EF([[r'IJe? ,!>!,!!JU!~3Ve!,!N#b Q/!U# Te ?!*!%7!# ' A!+# ,.!,!J!0!>QJ!$#  N!K!*!$!?,!7!!,!1!'''!~  :!?!!>QJ# '1U•l€a•!K!$# !!,!@ !,#1!,!!!!N!K!*!$ eJ!2#U!,!!.!#' A!+# !W!<#>#!>4N# 'A 4N# d,4N!>!+# U! +# -#J/ Q!J!s, 5151# 'I5!+3!=%N !&4N1DEF'(‚(?>A+Q%< !K!QbƒJA+'I#"d^ox\s,7," „hEƒJ)!^„hE…___ƒJ"d^oo\ #es,^„hE…^\\ƒJ+!QbƒJ#$_ 0J,!>4ƒJ' a/!,!d^oo[=EF(#J8!N!,! x Q,7!$# #Q/!!S!,!!, #1+# N* !*!6Q<#Q/! *b1,# !=%'(:13#  #Q/!!!,!!!=+QU%X053>J !2^p@[\d!>•l!,: # #Q/!!!,!,,#<*[#hE†C%N#)7R! QGR!3Q.!71]\r' N1 !+DEF5!,!!,#1!+ ,#1!,!!V!=+QU%X05^\\ „hE‡d'AU+N.!+!=|eP! P!P!.!*'(‚FEl?:P{u ,#1(X,CFE•G!!,!!!=+QU%X05 xq\„hEd5^\dX^\d$\pqr‡d' b.3. ODA lµ lùc lîng xung kÝch, më ®êng cho lùc lîng ®Çu t t nh©n n- íc ngoµi ˆ,!<# ))!#$%#&1)!,!!!!,! !?,!1!!>U'(!,!1!!?,! "!,#1!U,1Q!&!N  !$'j!,!!!!,!!?,!!>U# ))!!=1 )d!5 ?!!>!!,!#U>/!>!3!.!' Y# !!=1=="B!!0!!!!,! !?,!1!B# !9!?1 Q!,!Q&!'(,!# !,!!.!#  N,,!N!,!1! !$#)!,!&#"T!.Q&!,! "!*‰31!= !'Y!X?!!?,!!‰ !>!J"!3!"?!1!<# !,!!?,!?! *' p I3%!,!/# !,!!# !=N1 #/<#5!>U1J:20'Y!!,!!#  !!$DEF!!$B# !>(?>!QX!,!!3 #!$2#Q<,#,!1!3 !J' A47DEF5 !0!!*0 /X53,#1d 7!$, !'''!2Q<#!!70#!C•E€GN9 :7•E€0/!,!%'Y# !=1 !5eN!,!,!'a:!J!?!>#  =V'{,#U=V!,!!,#1!=% !R!-d+05'a/J!.Nd+ =Vxp!!$+05e/Ud U=V7!,!!!=+U=V4 *'YU+# ,!/X!.!7'N=!=H XQU%X05dJ!0J~!6d e'O7#N!*/0' c.Ph©n biÖt gi÷a ViÖn trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA) víi mét sè d¹ng nguån vèn kh¸c. c.1. Ph©n biÖt víi Tµi chÝnh ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODF)Z DEF/0!>DE•#=!=7# 3 !/!!?$[qr## 'I !?,#1!?.!$!!,!4!?!?>!,! !,#1!,!!.!*!!,!!,#1' a/7# !=.!$0$*. ViÖn trî níc ngoµi 5J%Y# ,#1!?.!5 !!,!!V$N,!=,:U .!#/*!?,#1!?.!' ] (UN!=1!**' Y# *!,!!*%!>!?># %;C!‚ (*%,#1%7!!>auR!{u ,! !>A+lG'Y# *!,!!!===!,! !.!(*#U,#1vJ %7!AXI% ;'I#7$!# ,#1!?.!U^‡_#  *' a/0# *?NH=@ !9:18,<!:!>!# '(,!J!. !$# eU.!,#<!>#  [qr!=$#?#/##b# *3N!= %*' a/7!/!Df(E!=/#Š##,U.! # !=N'Ad[\\[# U.!!K!^‡q 7# ' c.2.Ph©n biÖt vèn ODA víi nguån vèn ®Çu t trùc tiÕp (FDIG z"U!=,!N47N*.! !,!N?!$=,!N !1' 0#!U0%N"%N9: 7!>507$.!5!=70#! !!.!%;N,0!<#,! N% ! +'A47 !>0#!!>!>!,X'A=c#e !*!<#5?/!%!?#<'A=5 %!!6c!>?!>#U/ o %;!>?!>J)'0#!!=1#$3#@ 50+ :/!;4!>0!' 0,U0%N",!#5%N9 :770=5!=73#!! !.!N,0 !>U.! .!! R! .!!0CR!!=13 #!G'A470 ,#$!=1!>!,!!?>!,!!.!%7!!,! !.!!?>'(,!47!=1!U.! # 3!3'E X!6!=10,U.!! !.,.!3%,!s!07!1 Q/!.#N,0'(,!0, ?5:/!%!?#<"!,!!?>R! %!,!!.!%7!'A=d!>/!?!> #!Q7#?!*!$0!=!*%0 3!X#,R 0!>X,!!'A=! %30,3!<,!%N47' I#!,!470,U/Q/+%#& # ,#1!?.!CDEFG!>(?>/7!!3 ,#1' 2.Sù cÇn thiÕt ph¶i thu hót vèn ODA. a,Vai trß tÝch cùc cña vèn ODA trong sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¸c níc ®ang ph¸t triÓn.  O0$!!,!!#%,#U,#1N!= 47=4?!u#!!0'a/0 ;+Q0!># !)g!,!!8!:!L :?!uMb40!08!:!L: ^\ [...]... trả đợc Phải sử dụng nguồn vốn ODA có hiệu quả và có kiểm tra, quản lý chặt chẽ chống lãng phí tiêu cực Với một l ợng vốn nhất định phải vừa đạt đợc các mục tiêu kinh tế đề ra, vừa trả đợc nợ đòi hỏi chúng ta phải sử dụng một cách có hiệu quả, tránh lãng phí 5 .Tăng cờng vị thế của nớc sử dụng có hiệu quả ODA trên trờng quốc tế Việc sử dụng có hiệu quả vốn ODA ở mỗi một quốc giacó ảnh hởng rất lớn đến... toàn trở lại của Việt Nam với cộng đồng tài trợ quốc tế và sự thừa nhận của cộng đồng này đối với các nỗ lực cải cách kinh tế và mở cửa của chính phủ Việt Nam b.Tình hình sử dụng vốn ODA ODA đợc sử dụng trong hầu hết các ngành kinh tế lớn của quốc gia , và tập trung chủ yếu vào các ngành nhằm phát triển hạ tầng kinh tế, kỹ thu t và xã hội nh năng lợng, giao thông vận tải, y tế, giáo dục, thu lợi,... minh rất rõ rằng: Vốn đầu t và hiệu quả vốn đầu t là một trong những yếu tố quan trọng nhất tác động đến sự phát triển nói chung và tăng trởng kinh tế nói riêng của mỗi quốc gia Vốn đầu t bao gồm: vốn trong nớc, vốn thu hút từ nớc ngoài (ODA và FDI), các khoản tín dụng nhập khẩu Đối với những nớc nghèo, thu nhập thấp, khả năng tích luỹ nguồn vốn từ trong nớc rất hạn chế thì nguồn vốn nớc ngoài có ý... và do học hỏi lẫn nhau Việt Nam là một nớc đang phát triển nhận đợc nhiều nguồn vốn ODA thế giới trong những năm gần đây Việc quản lý ODA có hiệu qủa là một yêu cầu tất yếu Chúng ta có thể rút ra đợc kinh nghiệm từ bản thân và một phần kinh nghiệm quản lý ODA của các nớc khác Nghiên cứu kinh nghiệm quản lý và sử dụng ODA của một số nớc, ta thấy nổi lên các vấn đề sau: a Xác định chiến lợc sử dụng ODA. .. thúc đẩy tăng cờng và giảm đói nghèo Trong một thế giới lý tởng, viện trợ 1 triệu đô la cho một nớc sẽ có tác dụng đối với quá trình tăng trởng và giảm đói nghèo giống nh kết quả viện trợ cùng một số tiền cho một quốc gia khác Thực tế điều này không xảy ra Một số nớc thu đợc kết quả cao hơn so với một số nớc khác Tại sao lại nh vậy? Đó là do hiệu quả của viện trợ phụ thu c vào chính sách và thể thế... tiếp quản lý vốn của mình, tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng nguồn vốn đó Nguồn vốn ODA nhà đầu t không trực tiếp quản lý và sử dụng nên việc sử dụng thờng không hiệu quả Mặt khác việc sử dụng nguồn vốn ODA lại gắn với nghĩa vụ trả nợ nên yêu cầu đặt ra đối với nớc tiếp nhận là phải sử dụng thật hiệu quả, tránh tình trạng nợ nần, mất t cách thành viên nh Việt Nam trong những năm trớc 2000 4 .ODA là nguồn... định chiến lợc sử dụng ODA là yêu cầu đầu tiên của công tác quản lý ODA Việc xác định chiến lợc sử dụng ODA sẽ làm cho sử dụng ODA đúng mục đích và không dẫn đến gánh nặng nợ nần cho các nớc nhận tài trợ Nhng có một số nớc lại không quan tâm đến vấn đề này, khi nguồn viện trợ ngày càng tăng thì việc sử dụng lãng phí, đầu t tràn lan cũng có xu hớng ngày càng cao, nhất là giai đoạn đầu của vốn vay, khi... Đây là các chơng trình giải ngân nhanh và vừa qua đã có đóng góp đáng kể hỗ trợ ngân sách của Việt Nam Nhóm 2 bao gồm các dự án Đây là hình thức cung cấp ODA chủ yếu và phổ biến ở Việt Nam hiện nay Đợc chia làm hai loại: (i)Dự án hỗ trợ kỹ thu t nhng dự án này mang lại cho Việt Nam kiến thức, công nghệ ,kĩ năng quản lý và một số trang thiết bị cần thiết đóng góp vào việc tăng cờng năng lực của con ngời... nhiều thế hệ Trong một số trờng hợp, viện trợ đã không làm giảm đợc tình trạng nghèo khổ, mà trái lại có khi nó còn làm trầm trọng thêm tình trạng này do tệ quan liêu, tham nhũng cũng nh việc xử lý và phân bổ không hợp lý nguồn viện trợ ở các nớc nhận viện trợ 3 Những yêu cầu, điều kiện để thu hút và sử dụng có hiệu quả vốn ODA 13 -Điều kiện đầu tiên để thu hút và sử dụng có hiệu quả vốn ODA đó là nớc tiếp... các nguồn ODA phục vụ các mục tiêu phát triển trong khi vẫn giữa đợc độc lập tự chủ của đất nớc Hai là, phải coi trọng hiệu quả sử dụng ODA hơn là số lợng ODA đợc sử dụng Tổng lợi ích kinh tế - xã hội do vốn ODA mang lại là tích số của lợi ích do mỗi đơn vị vốn ODA và tổng số ODA Với lợng ODA không đổi, tổng lợi ích sẽ cao hơn nếu dự án đợc thực hiện có hiệu quả hơn Coi trọng hiệu quả hơn số lợng còn . Cơ sở lý luận và thực tiễn về nguồn vốn hỗ trợ phát triểnchính thức (ODA) Chơng II: Đánh giá tình hình sử dụng và quản lý nguồn vốn ODA ở Việt Nam giai đoạn2 000- 2007 Chơng III: Một số giải. !R7!>DEF45!6! ! ,!/+%37!>=' Đề tàiZ" ;Một số giải pháp tăng cờng thu hút và sử dụng vốn DEFY A[\]@[^_` chính là một sự lựa chọn nhằm góp phần tìm ra lời giải đáp cho vấn đề trên. a:!?!J!.Nb7,!,!$N;+ !cN47B#. I Cơ sở lý luận và thực tiễn về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) I.Vai trò của vốn ODA đối với sự phát triển kinh tế -xã hội. 1.Khái niệm, đặc điểm của nguồn vốn ODA. a, ODA là
- Xem thêm -

Xem thêm: một số giải pháp tăng cường khả năng thu hút và sử dụng vốn oda ở việt nam giai đoạn 2008-2013, một số giải pháp tăng cường khả năng thu hút và sử dụng vốn oda ở việt nam giai đoạn 2008-2013,

Từ khóa liên quan