0

dự án đầu tư kinh doanh cà phê khu vực đại học an giang

52 405 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2015, 05:59

Thiết lập dự án quán cafê Đông Hạ tại khu mới ĐHAG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN THỊ KIM TRANG THIẾT LẬP DỰ ÁN QUÁN CAFÊ ĐÔNG HẠ TẠI KHU MỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG Chuyên ngành : KINH TẾ ĐỐI NGOẠI KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Long Xuyên tháng 5 năm 2009 GVHD: Th.s. Nguyễn Thành Long Trang 1 SVTH: Trần Thị Kim Trang_DH6KD1 Thiết lập dự án quán cafê Đông Hạ tại khu mới ĐHAG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC THIẾT LẬP DỰ ÁN QUÁN CAFÊ ĐÔNG HẠ TẠI KHU MỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG Chuyên ngành : KINH TẾ ĐỐI NGOẠI Sinh viên thực hiện : TRẦN THỊ KIM TRANG Lớp : DH6KD1 Mã số Sv: DKD052072 Người hướng dẫn : TH.S. NGUYỄN THÀNH LONG Long Xuyên tháng 5 năm 2009 GVHD: Th.s. Nguyễn Thành Long Trang 2 SVTH: Trần Thị Kim Trang_DH6KD1 Thiết lập dự án quán cafê Đông Hạ tại khu mới ĐHAG CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI KHOA KINH TẾ-QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC AN GIANG Người hướng dẫn : Th.s. Nguyễn Thành Long (Họ tên, học hàm, học vị và chữ ký) Người chấm, nhận xét 1 : ………… (Họ tên, học hàm, học vị và chữ ký) Người chấm, nhận xét 2 : ………… (Họ tên, học hàm, học vị và chữ ký) Khoá luận được bảo vệ tại Hội đồng chấm bảo vệ luận văn Khoa Kinh tế-Quản trị kinh doanh ngày … tháng … năm …… GVHD: Th.s. Nguyễn Thành Long Trang 3 SVTH: Trần Thị Kim Trang_DH6KD1 Thiết lập dự án quán cafê Đông Hạ tại khu mới ĐHAG GVHD: Th.s. Nguyễn Thành Long Trang 4 SVTH: Trần Thị Kim Trang_DH6KD1 Mục lục Mục lục 4 Danh mục bảng 6 Danh mục hình 7 Danh mục phụ lục 7 Danh mục các từ viết tắt 7 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 11 U 1.1 Bối cảnh- cơ hội đầu tư 11 1.2 Năng lực chủ đầu tư 11 1.3 Mục tiêu của dự án 12 1.4 Phương pháp thiết lập dự án 12 1.4.1 Nghiên cứu dung lượng thị trường 12 1.4.2 Nhu cầu khách hàng 12 1.4.3 Nước uống giải khát - dịch vụ kèm theo 12 1.4.4 Các yếu tố cạnh tranh của các đối thủ 13 1.5 Tổng quan dự án 13 CHƯƠNG 2: THỊ TRƯỜNG CAFÊ GIẢI KHÁT 15 2.1 Kết quả nghiên cứu thị trường 15 2.1.1 Dung lượng thị trường 15 2.1.2 Nhu cầu và đặc điểm khách hàng 15 2.1.3 Thức uống được khách hàng lựa chọn 16 2.1.4 Đối thủ cạnh tranh 17 2.2 Nhà cung cấp 18 2.2.1 Nhà cung cấp cafê 18 2.2.2 Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Long 19 2.2.3 Co-opmart Long Xuyên 20 2.2.4 Tạp hoá Trang 20 2.2.5 Các chợ 20 2.3 Thị trường và khách hàng mục tiêu 20 2.4 Chiến lược tổng quát 20 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ THỨC UỐNG, CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TỔ CHỨC NHÂN SỰ 23 3.1 Thiết kế nước uống 23 3.2 Thiết kế dịch vụ 24 Thiết lập dự án quán cafê Đông Hạ tại khu mới ĐHAG GVHD: Th.s. Nguyễn Thành Long Trang 5 SVTH: Trần Thị Kim Trang_DH6KD1 3.3 Bố trí mặt bằng - Giải pháp xây dựng 25 3.3.1 Bố trí mặt bằng 25 3.3.2 Giải pháp xây dựng 26 3.4 Kế hoạch mua sắm và sử dụng TTB, CCDC 29 3.5 Tổ chức hoạt động 32 3.5.1 Cơ cấu tổ chức - bố trí công việc 32 3.5.2 Yêu cầu nhân sự và cách thức tuyển dụng 33 3.5.3 Cơ cấu lao động và mức lương dự kiến 33 3.6 Tiến độ thực hiện toàn dự án 34 3.7 Hoạch định chiến lược 34 3.7.1 Chiến lược giá 34 3.7.2 Chiến lược chiêu thị 35 3.8 Công suất thiết kế và doanh thu dự kiến 37 3.9 Dự kiến chi phí NVL chế biến 39 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ RỦI RO CỦA DỰ ÁN 41 4.1 Hoạch định nguồn vốn 41 4.2 Cơ cấu nguồn vốn và kế hoạch trả nợ vay 42 4.3 Kết quả hoạt động kinh doanh 42 4.4 Xác định hiệu quả tài chính của dự án 44 4.5 Rủi ro 45 4.5.1 Phân tích độ nhạy NPV, IRR 45 4.5.2 Một số tình huống khả dĩ 46 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 47 5.1 Một số điểm chính của dự án 47 5.2 Hạn chế 48 PHỤ LỤC 49 Thiết lập dự án quán cafê Đông Hạ tại khu mới ĐHAG GVHD: Th.s. Nguyễn Thành Long Trang 6 SVTH: Trần Thị Kim Trang_DH6KD1 Danh mục bảng Bảng 2.1 - Tỷ lệ khách hàng chọn các nhóm thức uống 17 Bảng 3.1 - Tỷ lệ NVL/DT cho các nhóm thức uống 23 Bảng 3.2 - Chi phí tiện ích hàng năm 24 Bảng 3.3 - Khai toán chi phí xây dựng 27 Bảng 3.4 - Chi phí mua TTB, CCDC mau hỏng 29 Bảng 3.5 - Kế hoạch mua sắm và phân bổ CCDC, TTB sử dụng 2 năm 30 Bảng 3.6 - Kế hoạch mua sắm và khấu hao TTB, CCDC sử dụng 3 năm 31 Bảng 3.7 - Cơ cấu lao động và mức lương dự kiến cho từng lao động 33 Bảng 3.8 - Chi phí lương NV hàng năm 34 Bảng 3.9 - Tiến độ thực hiện dự án 34 Bảng 3.10 - Mức giá dự kiến cho các nhóm nước uống 35 Bảng 3.11 - Chi phí chiêu thị vào ngày khai trương 36 Bảng 3.12 - Chi phí chiêu thị cho các năm 36 Bảng 3.13 - Thiết kế công suất số lượng khách hàng mối năm 37 Bảng 3.14 - Doanh thu dự kiến qua các năm 38 Bảng 3.15 - Chi phí NVL hàng năm 39 Bảng 4.1 - Nhu cầu vốn lưu động 41 Bảng 4.2 - Tổng vốn đầu tư ban đầu 41 Bảng 4.3 – Cơ cấu nguồn vốn 42 Bảng 4.4 - Kế hoạch trả nợ gốc và lãi vay 42 Bảng 4.5 - Tổng hợp chi phí hoạt động hàng năm 43 Bảng 4.6 - Dự toán lãi lỗ của dự án 44 Bảng 4.7 - Dòng ngân lưu của dự án 44 Bảng 4.8 - Sự thay đổi của NPV, IRR theo doanh thu 45 Bảng 4.9 - Độ nhạy NPV, IRR theo tỷ lệ giảm của giá bán 46 Bảng 4.10 - NPV kì vọng theo khuynh hướng biến đổi 46 Thiết lập dự án quán cafê Đông Hạ tại khu mới ĐHAG Danh mục hình Hình 2.1. Lưới “ Sự nhạy cảm về giá/ Mức quan tâm đến sự khác biệt 21 Hình 3.1. Kết cấu mặt bằng quán cafê Đông Hạ 28 Hình 3.2. Cơ cấu tổ chức quán cafê Đông Hạ 32 Hình 4.1. Sự thay đổi của NPV theo biến động của doanh thu 45 Danh mục phụ lục Phụ lục 1 - Định mức chi phí NVL cho 50 ly cafê 49 Phụ lục 2 - Định mức chi phí NVL cho 100 ly trà lipton 49 Phụ lục 3 - Định mức chi phí NVL nước ngọt Sting 49 Phụ lục 4 - Định mức chi phí NVL cho 10 ly kem 50 Phụ lục 5- Chi phí điện sinh hoạt hàng tháng 50 Phụ lục 6 - Chi phí nước sinh hoạt hàng tháng 50 Phụ lục 7 - Chi phí nước sinh hoạt hàng năm 51 Phụ lục 8 - Chi phí điện tiêu thụ hàng năm 51 Phụ lục 9 – Danh sách khách hàng được phỏng vấn 51 GVHD: Th.s. Nguyễn Thành Long Trang 7 SVTH: Trần Thị Kim Trang_DH6KD1 Thiết lập dự án quán cafê Đông Hạ tại khu mới ĐHAG GVHD: Th.s. Nguyễn Thành Long Trang 8 SVTH: Trần Thị Kim Trang_DH6KD1 Danh mục các từ viết tắt TT Từ viết tắt Diễn giải 1. CCDC : Công cụ dụng cụ 2. CF : Dòng tiền thực (CashFlow) 3. CSTK : Công suất thiết kế 4. ĐH : Đại Học 5. ĐHAG : Đại Học An Giang 6. ĐTXDCB : Đầu tư xây dựng cơ bản 7. Đvt: : Đơn vị tính 8. KH : Khấu hao 9. K.H : Khách hàng 10. NVL : Nguyên vật liệu 11. TB : Trung bình 12. TIP : Tổng ngân lưu theo quan điểm tổng vốn đầu tư (Total Investment Point of view) 13. TNDN : Thu nhập doanh nghiệp 14. TNR : Thu nhập ròng 15. TPLX : Thành Phố Long Xuyên 16. TTB : Trang thiết bị 17. SV : Sinh viên Thiết lập dự án quán cafê Đông Hạ tại khu mới ĐHAG Lời cảm tạ Sau những năm tháng nghiên cứu, học tập trên giảng đường trường Đại Học An Giang. Đến nay tôi đang chuẩn bị tốt nghiệp Đại Học bằng công trình nghiên cứu khoá luận tốt nghiệp của mình. Tất cả kết quả đạt được sau 4 năm Đại Học của tôi, ngoài quá trình học tập của bản thân, một phần còn nhờ vào sự giúp đỡ tận tình của thầy cô giáo, nhà trường. Bên cạnh đó là sự giúp đỡ của bạn bè và hơn hết là của gia đình tôi. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc của tôi đến những người đã giúp đỡ tôi trong quá trình học tập của mình. Trước hết, xin chân thành cảm ơn các giảng viên trường Đại Học An Giang, các thầy cô trong khao kinh tế quản trị kinh doanh đã giảng dạy và truyền đạt cho tôi những kiến thức, kĩ năng hữu ích. Tôi xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình hướng dẫn của thầy Nguyễn Thành Long. Sự giúp đỡ tận tình của thầy góp phần to lớn vào việc hoàn thành đề tài nghiên cứu của tôi. Xin gửi đến thầy lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Xin được gửi lời cảm ơn đến gia đình tôi, cái nôi đã nuôi dưỡng tôi khôn lớn cho đến bây giờ. Cảm ơn sự nuôi dưỡng của ông bà, cha mẹ đã cho tôi ăn học như ngày nay. Chúc ông bà, cha mẹ luôn khoẻ và hạnh phúc. Đề tài nghiên cứu của tôi được hoàn thành cũng nhờ vào sự giúp đỡ của 2 bạn: Trương Ngọc Kim Ai lớp DH6KD1 và bạn Phạm Thanh Nhàn DH6B. Hai bạn đã cùng tôi nghiên cứu, khảo sát thị trường, giúp tôi trong quá trình đi lại. Tôi xin chúc 2 bạn luôn thành công và gặp mọi điều tốt đẹp. Tôi xin được gửi lời cảm ơn đến chú Phạm Văn Nỉ, người đã cung cấp cho tôi những thông tin liên quan đến công trình của tôi. Thay lời cảm ơn chân thành, tôi xin chúc cho chú có được nhiều niềm vui và luôn thành công trong kinh doanh. Cảm ơn tất cả những người bạn lớp DH6KD1 đã luôn ủng hộ cho tôi có thêm niềm tin trong cuộc sống và hoàn thành đề tài của mình tốt hơn. GVHD: Th.s. Nguyễn Thành Long Trang 9 SVTH: Trần Thị Kim Trang_DH6KD1 Thiết lập dự án quán cafê Đông Hạ tại khu mới ĐHAG Lời nói đầu Hiện nay, có rất nhiều loại hình dịch vụ đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn thành phố Long Xuyên. Một trong các loại hình kinh doanh phổ biến là dịch vụ quán cafê đang phát triển rầm rộ với nhiều phong cách khác nhau. Chỉ tính riêng trong nội ô thành phố, đã có hơn 30 quán lớn nhỏ hoạt động, đa phần các quán đều hoạt động có hiệu quả. Điều này khẳng định tiềm năng kinh doanh quán cafê giải khát là khá lớn. Bên cạnh đó, trường Đại Học An Giang đang mở rộng quy mô là cơ hội lớn cho việc kinh doanh dịch vụ cafê giải khát, do tập trung một lượng lớn sinh viên học tập tại đây. Dựa trên cơ sở đó, dự án quán cafê Đông Hạ tại khu mới Đại Học An Giang được thiết lập, với mong muốn có thể thực hiện được trong thực tế, đem lại lợi nhuận cho chủ đầu tư. Nội dung của dự án được thể hiện trong 5 chương, nhằm mô tả tổng quan về dự án, thiết kế các vấn đề liên quan và phân tích hiệu quả tài chính của dự án. Nội dung cụ thể được thể hiện trong các chương sau: - Chương 1: Mô tả tổng quan về dự án đầu tư bao gồm: (1) Cơ hội và mục tiêu của dự án, (2) năng lực chủ đầu tư, (3) cách thiết lập dự án. Trong cách thiết lập dự án có bước nghiên cứu thị trường, là cơ sở phân tích trong chương 2. - Chương 2: Phân tích các kết quả nghiên cứu được về thị trường cafê giải khát gồm: (1) khách hàng, (2) nhà cung cấp, (3) đối thủ cạnh tranh. Dựa trên kết quả phân tích được, chủ đầu tư có kế hoạch thiết kế các chiến lược, bố trí mặt bằng và dự toán chi phí mua sắm các trang thiết bị, công cụ dụng cụ. Các kế hoạch được trình bày trong chương tiếp theo. - Chương 3: Chiến lược về thức uống, giá bán và các chiến lược chiêu thị được mô tả cụ thể trong chương này. Các loại chi phí hoạt động hàng năm được dự toán thông qua các chiến lược đã được thiết kế. Trên cơ sở dự toán chi phí và các chiến lược đề ra, chủ đầu tư dự kiến mức doanh thu kỳ vọng sẽ đạt được hàng năm. - Chương 4: Hoạch định cơ cấu nguồn vốn đầu tư cho dự án. Tổng hợp tất cả các chi phí hoạt động hàng năm, căn cứ vào mức doanh thu dự kiến giúp chủ đầu tư xác định được mức lãi lỗ hàng năm của dự án. Đồng thời xác định được sự đáng giá của dự án thông qua các chỉ số tài chính đạt được. Bên cạnh đó, có thể dự báo một số rủi ro dự án gặp phải. - Chương 5: Tổng hợp các điểm chính của dự án. Một số hạn chế trong quá trình thiết lập dự án và đề xuất. GVHD: Th.s. Nguyễn Thành Long Trang 10 SVTH: Trần Thị Kim Trang_DH6KD1 Dự án đầu tư liên quan đến nhiều kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Do kiến thức cá nhân có hạn nên trong quá trình thiết lập dự án không tránh khỏi những sai sót nhất định. Rất mong được sự cảm thông từ người đọc. [...]... phẩm đặc trưng cho quán - Thời gian dự kiến hoạt động: Dự kiến dự án sẽ được hoạt động trong 5 năm - Dự kiến thời gian bắt đầu xây dựng: Tháng 7 năm 2009 - Dự kiến thời gian đi vào hoạt động: Tháng 10 năm 2009 - Dự kiến tổng vốn đầu tư ban đầu của dự án: 1.7 tỷ bao gồm cả chi phí mua đất là 945 triệu đồng Như vậy dự kiến tổng vốn xây dựng cơ sở, dự phòng và mua sắm TTB cho dự án khoảng 770 triệu đồng... lập dự án quán cafê Đông Hạ tại khu mới ĐHAG CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU Chương này sẽ tập trung vào các nội dung sau: (1) bối cảnh và cơ hội đầu tư, (2) chủ đầu tư và năng lực chủ đầu tư, (3) mục tiêu dự án đầu tư, (4) phương pháp thiết lập dự án, (5) các nét chính của dự án đầu tư 1.1 Bối cảnh- cơ hội đầu tư Hiện nay trên địa bàn TPLX có rất nhiều quán cafê hoạt động Qua khảo sát thực tế cho thấy từ quán... Hạ tại khu mới trường ĐHAG” 1.2 Năng lực chủ đầu tư Chủ đầu tư quán Đông Hạ là ông Phạm Văn Nỉ, từng kinh doanh loại hình cafê giải khát Có một số năng lực sau: - Tài chính: Có sẵn mặt bằng xây dựng cơ sở với tổng diện tích 378m2 Tuy nhiên vốn đầu tư ban đầu cho dự án còn phụ thuộc một phần vào nguồn vốn từ ngân hàng (khoảng 300 triệu) - Quản lý: Chủ đầu tư đã từng hoạt động loại hình kinh doanh cafê... Trang_DH6KD1 Trang 11 Thiết lập dự án quán cafê Đông Hạ tại khu mới ĐHAG 1.3 Mục tiêu của dự án - Thu hút đối tư ng khách hàng là SV bằng chiến lược giá thấp, đa dạng sản phẩm và không gian rộng rãi thoáng mát - Đem lại lợi nhuận kinh doanh cho chủ đầu tư 1.4 Phương pháp thiết lập dự án Dự án được thiết lập qua 2 bước chính: (1) Nghiên cứu thị trường cafê giải khát, (2) Soạn thảo dự án Bước 1: Nghiên cứu thị... đề xuất 1.5 Tổng quan dự án - Tên quán: Quán cafê Đông Hạ - Địa điểm: KDC Tiến Đạt, phường Mỹ Phước, TPLX, An Giang GVHD: Th.s Nguyễn Thành Long SVTH: Trần Thị Kim Trang_DH6KD1 Trang 13 Thiết lập dự án quán cafê Đông Hạ tại khu mới ĐHAG - Sản phẩm giải khát: Cũng như các quán cà phê khác trên địa bàn TPLX, Đông Hạ sẽ cung cấp và phục vụ khách hàng các sản phẩm được chế biến từ cà phê, từ các loại trái... nhận biết được từ thực tế: quanh khu ĐHAG nằm trên đường Võ Thị Sáu có đã có hơn 13 quán lớn nhỏ hoạt động Chính vì vậy, có thể dự đoán số lượng quán cafê tại khu mới trường ĐHAG sẽ ở mức tư ng tự như thế Do đó, cạnh tranh là đều không thể tránh khỏi khi hoạt động kinh doanh loại hình cafê giải khát tại đây Hiện tại đã có hơn 6 quán lớn nhỏ đã và sắp đi vào hoạt động tại khu vực đường Ung Văn Khiêm và... đến các quán sang trọng, quán nào cũng khá đông khách Điều này chứng tỏ thị trường quán cafê tại Long Xuyên khá lớn Bên cạnh đó, xung quanh khu cũ trường ĐHAG có rất nhiều quán cafê lớn nhỏ hoạt động nhưng mỗi quán đều có một lượng khách hàng tư ng ứng với quy mô của mình Phần lớn khách hàng tại các quán này là SV do địa bàn hoạt động gần trường học Dựa trên bối cảnh hiện tại này và dự đoán khu mới ĐHAG... tính cạnh tranh với các quán đó Một trong những đối thủ cũng cần nói đến là quán cafê Cánh Đồng Hoang ngay trên đường Ung Văn Khiêm sắp đi vào hoạt động trong vài tháng tới Quán này được thiết kế với không gian rất đẹp mắt và diện tích rộng rãi, thoáng mát dạng sân vườn, sang trọng Dựa vào cách thiết kế như vậy, có thể dự đoán khách hàng mục tiêu mà quán này hướng đến phục vụ là các đối tư ng công nhân... cần thiết cho việc quyết định chi phí mua các NVL cho từng nhóm sản phẩm bán ra Đồng thời tỷ lệ khách hàng lựa chọn các nhóm sản phẩm có tác động đến doanh thu dự kiến của chủ đầu tư nên việc tìm hiểu này rất quan trọng GVHD: Th.s Nguyễn Thành Long SVTH: Trần Thị Kim Trang_DH6KD1 Trang 12 Thiết lập dự án quán cafê Đông Hạ tại khu mới ĐHAG Mục tiêu cụ thể của nghiên cứu này là nhằm trả lời được câu hỏi... dần hiệu quả Hai quán này cũng có thế mạnh là am hiểu khách hàng và giá cả cũng phù hợp với túi tiền của khách Nếu một trong 2 quán (Thu hoặc Sao Việt) hoặc cả 2 đầu tư mở rộng kinh doanh ở khu mới này thì khả năng thu hút được đông đảo khách hàng là rất lớn Lượng khách hàng của Đông Hạ ước tính sẽ không nhiều Từ đó làm giảm doanh thu dự kiến 2.2 Nhà cung cấp Như đã giới thiệu chủ đầu tư am hiểu nguồn . dự án quán cafê Đông Hạ tại khu mới ĐHAG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN THỊ KIM TRANG THIẾT LẬP DỰ ÁN QUÁN CAFÊ ĐÔNG HẠ TẠI KHU MỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC. Trang_DH6KD1 Thiết lập dự án quán cafê Đông Hạ tại khu mới ĐHAG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC THIẾT LẬP DỰ ÁN QUÁN. lập dự án quán cafê Đông Hạ tại khu mới ĐHAG Lời cảm tạ Sau những năm tháng nghiên cứu, học tập trên giảng đường trường Đại Học An Giang. Đến nay tôi đang chuẩn bị tốt nghiệp Đại Học
- Xem thêm -

Xem thêm: dự án đầu tư kinh doanh cà phê khu vực đại học an giang, dự án đầu tư kinh doanh cà phê khu vực đại học an giang,