0

Lũ đồng đồng bằng sông cửu long nguyên nhân và biện pháp phồng chống

22 1,012 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2015, 18:37

Quản lý và giảm nhẹ tác động của lũ Đồng bằng sông Cửu Long MỤC LỤC ng b ng sông C u Long là v a lúa l n nh t n c, song hàng n m l sông Mekong Đồ ằ ử ự ớ ấ ướ ă ũ tràn v gây ng p l t g n 2,0 tri u ha, kéo dài 4-6 tháng, ng p sâu 0,5-4,0 m, không nh ng ề ậ ụ ầ ệ ậ ữ tr ng i đ i v i s n xu t mà còn gây thi t h i l n v ng i và tài s n.ở ạ ố ớ ả ấ ệ ạ ớ ề ườ ả 2 L BSCL là hi n t ng t nhiên và x y ra hàng n m đem l i không ít ngu n l i cho ũ ở Đ ệ ượ ự ả ă ạ ồ ợ ng i dân khu v c: cung c p ngu n l i th y s n d i giàu, b i đ p phù sa cho vùng châu ườ ự ấ ồ ợ ủ ả ồ ồ ấ th làm t ng s n l ng nông nghi p cho các mùa v s n xu t, r a m n phèn và đ c ch t ổ ă ả ượ ệ ụ ả ấ ử ặ ộ ấ tích t nh ng vùng tr ng,…ụ ở ữ ũ 2 Bên c nh đó, chính l l t c ng gây ra m t mác không nh v ng i và c a cho ng i dân ạ ũ ụ ủ ấ ỏ ề ườ ủ ườ đ ng b ng nh c p đi sinh m ng c a nhi u ng i đ c bi t là tr em, làm m t mùa và ồ ằ ư ướ ạ ủ ề ườ ặ ệ ẻ ấ gi m n ng su t khi l lên nhanh, phá ho i các công trình công c ng, nhà dân,… làm nh ả ă ấ ũ ạ ộ ả h ng đ n sinh k và các ho t đ ng kinh t - xã h i.ưở ế ế ạ ộ ế ộ 2 Các bi n pháp gi m nh l l t đang đ c s d ng hi n nay đang mang l i hi u qu , ệ ả ẹ ũ ụ ượ ử ụ ệ ạ ệ ả nh ng còn r t nhi u v n đ c n đ c gi i quy t.ư ấ ề ấ ề ầ ượ ả ế 2 Vì v y, ti u lu n “Qu n lý và gi m nh tác đ ng c a l ng b ng sông C u Long” ậ ể ậ ả ả ẹ ộ ủ ũ Đồ ằ ử giúp có cái nhìn t ng quan v l ng b ng sông C u Long, các bi n pháp gi m nh ổ ề ũ ở Đồ ằ ử ệ ả ẹ tác đ ng đang đ c th c hi n và đ xu t m t s bi n pháp.ộ ượ ự ệ ề ấ ộ ố ệ 2 Thi t h i do l trong nh ng n m g n đây DBSCL (Ngu n: Mekong River ệ ạ ũ ữ ă ầ ở ồ Commission) 12 IV. XU T CÁC BI N PHÁP GI M NH TÁC NG C A L BSCLĐỀ Ấ Ệ Ả Ẹ ĐỘ Ủ Ũ Ở Đ 19 IV.1. Bi n pháp công trìnhệ 19 Nâng cao n ng l c nhà qu n lý và các các t ch c c ng đ ng: các nhà qu n lý, quy ho ch có ă ự ả ổ ứ ộ ồ ả ạ vai trò quan tr ng. Nâng cao n ng l c nhà qu n lý, quy ho ch đ phát tri n vùng h p lý.ọ ă ụ ả ạ ể ể ợ 19 C n ph i xây d ng c c u kinh t m i đ phù h p v i mùa l , khai thác hi u qu mà l ầ ả ự ơ ấ ế ớ ể ợ ớ ũ ệ ả ũ mang l i.ạ 20 B o hi m l đ ng i dân an tâm v tài s n c a mìnhả ể ũ ể ườ ề ả ủ 20 C n xây d ng ngu n qu đ s d ng trong nh ng tình hu ng kh n c p, c ng nh ầ ự ồ ỹ ể ử ụ ữ ố ẩ ấ ũ ư kh c ph c thi t h i do l .ắ ụ ệ ạ ũ 20 Huy đ ng các l c l ng nh : thanh niên tình nguy n, thanh niên xung phong, xung kích, ộ ự ượ ư ệ b đ i,… tham gia.ộ ộ 20 Th ng xuyên tuyên truy n v n đ ng đ nâng cao tính ch đ ng c a nhân dân trong công ườ ề ậ ộ ể ủ ộ ủ tác phòng ch ng l t bão. m b o các thông tin c nh báo, d báo đ c truy n đ t r ng ố ụ Đả ả ả ự ượ ề ạ ộ kh p và k p th i.ắ ị ờ 20 Quy ho ch l i các công trình ki m soát l hi n nay đ tránh “thi t h i” đ t n i này ạ ạ ể ũ ệ ể ệ ạ ổ ừ ơ sang n i khác.ơ 20 Xây d ng các ch ng trình gi m nh l l t d a vào c ng đ ng nh m t n d ng t t c ự ươ ả ẹ ũ ụ ự ộ ồ ằ ậ ụ ấ ả các ngu n l c có s n t i đ a ph ng.ồ ự ẵ ạ ị ươ 20 IV.2.9. An toàn h c đ ngọ ườ 20 TH: Võ Quốc Thành Trang 1 Quản lý và giảm nhẹ tác động của lũ Đồng bằng sông Cửu Long LỜI NÓI ĐẦU Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất nước, song hàng năm lũ sông Mekong tràn về gây ngập lụt gần 2,0 triệu ha, kéo dài 4-6 tháng, ngập sâu 0,5-4,0 m, không những trở ngại đối với sản xuất mà còn gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Lũ ở ĐBSCL là hiện tượng tự nhiên và xảy ra hàng năm đem lại không ít nguồn lợi cho người dân khu vực: cung cấp nguồn lợi thủy sản dồi giàu, bồi đấp phù sa cho vùng châu thổ làm tăng sản lượng nông nghiệp cho các mùa vụ sản xuất, rửa mặn phèn và độc chất tích tụ ở những vùng trũng,… Bên cạnh đó, chính lũ lụt củng gây ra mất mác không nhỏ về người và của cho người dân đồng bằng như cướp đi sinh mạng của nhiều người đặc biệt là trẻ em, làm mất mùa và giảm năng suất khi lũ lên nhanh, phá hoại các công trình công cộng, nhà dân,… làm ảnh hưởng đến sinh kế và các hoạt động kinh tế - xã hội. Các biện pháp giảm nhẹ lũ lụt đang được sử dụng hiện nay đang mang lại hiệu quả, nhưng còn rất nhiều vấn đề cần được giải quyết. Vì vậy, tiểu luận “Quản lý và giảm nhẹ tác động của lũ Đồng bằng sông Cửu Long” giúp có cái nhìn tổng quan về lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long, các biện pháp giảm nhẹ tác động đang được thực hiện và đề xuất một số biện pháp. TH: Võ Quốc Thành Trang 2 Quản lý và giảm nhẹ tác động của lũ Đồng bằng sông Cửu Long NỘI DUNG I. SƠ LƯỢC VỀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) của Việt Nam, còn gọi là Vùng đồng bằng Nam Bộ hoặc miền Tây Nam Bộ hoặc theo cách gọi của người dân miền Nam Việt Nam ngắn gọn là Miền Tây. ĐBSCL thuộc lãnh thổ Việt Nam là phần cuối cùng của lưu vực sông Mê Kông, nơi dòng sông Mê Kông dài 4.800 km bắt nguồn từ địa phận Trung Quốc gặp biển Đông. ĐBSCL là một bộ phận của châu thổ sông Mê Kông có diện tích 39 734km², chiếm khoảng 12% diện tích tự nhiên cả nước, bao gồm 13 tỉnh và thành phố: Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre và thành phố Cần Thơ. Có vị trí nằm liền kề với vùng Đông Nam Bộ, phía Bắc giáp Campuchia, phía Tây Nam là vịnh Thái Lan, phía Đông Nam là Biển Đông. Vùng ĐBSCL của Việt Nam được hình thành từ những trầm tích phù sa và bồi dần qua những kỷ nguyên thay đổi mực nước biển; qua từng giai đoạn kéo theo sự hình thành những giồng cát dọc theo bờ biển. Những hoạt động hỗn hợp của sông và biển đã hình thành những vạt đất phù sa phì nhiêu dọc theo đê ven sông lẫn dọc theo một số giồng cát ven biển và đất phèn trên trầm tích đầm mặn trũng thấp như vùng Đồng Tháp Mười, tứ giác Long Xuyên – Hà Tiên, tây nam sông Hậu và bán đảo Cà Mau. ĐBSCL là một trọng điểm kinh tế của nước ta, trong đó dân số chiếm gần 21% (khoảng 16 triệu người), hàng năm đóng góp trên 53% trữ lượng lúa gạo, 95% lượng lương thực và 57% thủy sản cho xuất khẩu, tạo ra một khoản giá trị chiếm 27% GDP của cả nước. II. TỔNG QUAN VỀ LŨ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG II.1. Lũ là gì Lũ là hiện tượng nước sông dâng cao trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó giảm dần.(Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia) Trong mùa mưa lũ, những trận mưa từng đợt liên tiếp trên lưu vực sông, làm cho nước sông từng đợt nối tiếp nhau dâng cao, tạo ra những trận lũ trong sông, TH: Võ Quốc Thành Trang 3 Quản lý và giảm nhẹ tác động của lũ Đồng bằng sông Cửu Long suối. Vào các tháng mùa mưa có các trận mưa lớn, cường độ mạnh, nước mưa tích luỹ nhanh, nếu đất tại chỗ đã no nước thì nước mưa đổ cả vào dòng chảy, dễ gây ra lũ. Khi lũ lớn, nước lũ tràn qua bờ sông (đê), chảy vào những chỗ trũng và gây ra ngập lụt trên một diện rộng. Lũ lớn và đặc biệt lớn nhiều khi gây ra những thiệt hại to lớn về người và của cải. II.2. Tình hình lũ lụt ở DBSCL Hàng năm, ĐBSCL có khoảng 1,4 triệu ha bị ngập lụt vào năm lũ nhỏ và khoảng 1,9 triệu ha vào năm lũ lớn, thời gian ngập lụt từ 3-6 tháng, muộn hơn so với thượng lưu khoảng 1 tháng. Lũ ĐBSCL mỗi ngày lên (cường suất) trung bình 5- 7 cm/ngày, lúc cao nhất có thể đạt 20-30 cm/ngày. Thời gian truyền lũ từ Phnom Penh đến Tân Châu khoảng 2-3 ngày. Đỉnh lũ lớn nhất thường xẩy ra vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 và vào tháng 8 thường xẩy ra 1 đỉnh phụ, đỉnh phụ thấp hơn đỉnh chính. Tổng lưu lượng lũ trung bình toàn vùng ĐBSCL khoảng 38.000 m3/s. Những năm lũ lớn có thể đạt 40.000- 45.000 m3/s. Tổng lượng lũ vào ĐBSCL khoảng 350- 400 tỷ m3. Mức nước ở Tân Châu cao hơn Châu Đốc khoảng 40-60 cm, vì vậy, có sự chuyển nước từ sông Tiền sang sông Hậu qua các kênh nối giữa 2 sông này như Tân Châu-Châu Đốc, Vàm Nao trong đó Vàm Nao là lớn nhất. Tỷ lệ phân phối nước giữa sông Tiền, sông Hậu tại Mỹ Thuận - Cần Thơ là tương đối cân bằng (51 và 49%). Lũ ở ĐBSCL có thể chia làm 3 thời kỳ: Đầu mùa lũ (từ tháng 7 - 8): nước lũ trên sông chính lên nhanh, nước lũ chứa nhiều phù sa. Thời kỳ thứ 2 là khi nước lũ đã lên cao, lũ vào theo 2 hướng là từ sông chính vào và từ biên giới Việt Nam - Campuchia tràn xuống Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên. Thời kỳ thứ 3 là thời kỳ lũ rút, thường bắt đầu từ hạ tuần tháng 10, mức nước lũ ĐBSCL xuống dần cho đến tháng 12 thì đại bộ phận diện tích hết ngập lụt. Vào các năm lũ trung bình, các khu vực các tỉnh đầu nguồn An Giang, Đồng Tháp có độ sâu ngập lớn nhất từ 2m đến trên 3,0 m; các khu vực Nam kênh Nguyễn Văn Tiếp, Bắc Bến Tre, Vĩnh Long, Tây sông Hậu, Tây Tứ giác Long Xuyên có độ sâu ngập 0,5-1,5 m. TH: Võ Quốc Thành Trang 4 Quản lý và giảm nhẹ tác động của lũ Đồng bằng sông Cửu Long Ở DBSCL đã xẩy ra một số trận lũ lớn vào các năm: 1961, 1966, 1978, 1984, 1991, 1994, 1996, 2000, 2001… Bản đồ ngập sâu nhất-lũ năm 2000 (Nguồn: Lưu Văn Thuận) II.3. Nguyên nhân gây lũ ở DBSCL II.3.1. Mưa Đây là nguyên nhân chính gây lũ ở DBSCL. Sông Mekong là một dòng sông lớn, dài 4.800 km, lưu vực của nó rộng khoảng 795.000 km². Nằm trong vùng có khí hậu nhiệt đới với lượng mưa hàng năm cao. Ở DBSCL lượng mưa trung bình hàng năm 1500-2000 mm. Nguồn nước tạo nên dòng Mekong bởi: 10% tuyết tan từ thượng nguồn Tây Tạng, 20% mưa ở trung Lào, 40-45% hạ Lào và 10% mưa ở Campuchia. Mưa là nguyên nhân hàng đầu gây lũ ở DBSCL. Hàng năm những trận bão và gió mùa Tây Nam đã gây nên những trận mưa lớn làm mực nước sông Mekong dâng cao. Đặc biệt vào năm 2000, gió mùa bắt đầu sớm hơn đến 6-8 tuần. Những trận mưa lớn vào tháng 7 ở phía Bắc Lào và vùng Tây Nam Trung Hoa đã nâng cao mực nước sông Mekong ở Vạn Tượng. Mực nước cứ dâng cao trong vòng hai tháng tiếp theo. Đến cuối tháng 8, sông chính và các sông phụ ở Nam Lào đã tràn bờ. Cộng thêm những cơn bão biển Đông đã liên tiếp TH: Võ Quốc Thành Trang 5 Quản lý và giảm nhẹ tác động của lũ Đồng bằng sông Cửu Long mang đến những trận mưa lớn ở miền Trung Việt Nam, những tỉnh thành miền Đông nước Campuchia, và vùng DBSCL. Đến đầu tháng 10 đã có một vùng biển nội địa sâu đến 2 m, phá hoại các đê đập và cô lập hoá nhiều khu vực ở các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Tiền Giang. Chúng ta đã biết, nước trên sông Mekong chủ yếu là do mưa, nước mưa ở thượng nguồn sông góp khoảng 25% tổng lượng nước. Phần còn lại là từ phần trung và hạ lưu sông. Nước lũ do mưa (hay băng, tuyết ở những nước vùng vĩ độ cao) sinh ra nên mùa lũ thường đi đôi với mùa mưa. Mùa lũ ở Bắc bộ từ tháng 5-6 đến tháng 9-10, Bắc Trung bộ từ tháng 6-7 đến tháng 10-11, Trung và Nam Trung bộ: tháng 10-12, Tây nguyên: tháng 6-12, Nam bộ: tháng 7-12. Tuy vậy đầu mùa mưa cũng có thể có lũ sớm, như lũ "tiểu mãn", thường xảy ra vào "tiết tiểu mãn" (tháng 5) hàng năm ở vùng núi phía bắc nước ta. Song mùa lũ hàng năm cũng biến động cùng với mùa mưa, thậm chí sớm muộn 1-2 tháng so với trung bình nhiều năm. II.3.2. Các đập thủy điện ở thượng nguồn Nếu các hồ thủy điện xả tối đa công suất có thể làm cho lưu lượng nước tăng đột biến gây lũ. Theo một số tài liệu dẫn chứng, Trung Quốc đã dự kiến 14 - 15 bậc nước tương ứng với hồ chứa tương ứng cho mục tiêu thủy điện kéo dài dọc theo khu vực Vân Nam, trên thượng nguồn sông Mekong và đã hoàn thành hai đập thủy điện là đập Dachaoshan - Đại Triều Sơn (dung tích sử dụng/dung tích tối đa là 240 triệu m3/ 890 triệu m3, công suất phát điện xấp xỉ 1350 MW/năm) và đập Manwan - Mạn Loan (dung tích sử dụng/dung tích tối đa là 258 triệu m3/ 920 triệu m3, công suất phát điện xấp xỉ 1500 MW/năm). Tên 14 con đập theo thứ tự từ bắc xuống nam đó là 1/ Liutongsiang, 2/ Jiabi, 3/ Wunenglong, 4/ Tuoba, 5/ Huangdeng, 6/ Tiemenkan, 7/ Guongguoqiao / Công Quả Kiều, 8/ Xiaowan / Tiểu Loan_ khởi công 2001, 9/ Manwan / Mạn Loan_ hoàn tất 1993, 10/ Daichaoshan / Đại Triều Sơn, 11/ Nuozhado / Nọa Trát Độ, 12/ Jinhong / Cảnh Hồng, 13/ Ganlanba / Cảm Lãm Bá, 14/ Mengsong / Mãnh Tòng . TH: Võ Quốc Thành Trang 6 Quản lý và giảm nhẹ tác động của lũ Đồng bằng sông Cửu Long Những hồ chứa vĩ đại do các đập nước giữ lại đã có tác dụng tạo nên những trận động đất, đập nước càng cao, xác suất càng lớn . Người ta đều đã ghi nhận các trận động đất tạo nên bởi các hồ nước của các đập Hoover, Aswan (Ai Cập), Tân Phong Giang (Trung Quốc) và Koina (Ấn Độ) Đáng lo hơn nữa là vùng Vân Nam lại là vùng có hoạt động địa chấn cao, động đất do hồ chứa tạo nên sẽ còn mạnh hơn nữa và có nguy cơ làm vỡ con đập. Đập nước có thể bị vỡ do các nguyên nhân như nước lũ dồn về quá lớn vượt qua khả năng xả của đập tràn, áp lực nước lớn có thể phá vỡ kết cấu công trình của đập nước, hoặc do các tác nhân khác như thấm ngang quá lớn gây sạt lở mái đập, các công trình dẫn nước qua đập bị phá hủy, hoặc do động đất tại chỗ hoặc các chấn động địa chất tạo sóng cường trong hồ chứa làm trượt mái đập. Khi một con đập đột ngột bị vỡ, lúc đó, một khối lượng nước lớn tức thời vỡ oà gây một trận lũ xoáy ập tràn xuống các vùng trũng hạ lưu, có thể làm ngập và phá vỡ nhanh chóng các công trình, cuốn trôi nhiều sinh mạng, hoa màu, gia súc. Vào mùa mưa, khi mực nước trong các đập nước dâng cao thì các đập buộc phải xả nước làm cho ở hạ nguồn bị lũ nặng nề hơn, khó kiểm soát hơn. II.3.3. Phá rừng Rừng phòng hộ đầu nguồn có vai trò rất quan trọng trong việc giữ đất, giữ nước, điều hòa dòng chảy, chống xói mòn rửa trôi thoái hóa đất, chống bồi đắp sông ngòi, hồ đập, giảm thiểu lũ lụt, hạn chế hạn hán, giữ gìn được nguồn thủy năng lớn cho các nhà máy thủy điện. Tán rừng làm giảm bớt dòng chảy lũ do một phần lượng nước mưa sinh lũ trên tán lá. Nên việc phá rừng làm cho nước lũ chảy về hạ nguồn nhanh hơn, gây thiệt hại nhiều hơn. Các hoạt động liên quan đến trồng rừng hoặc khai thác rừng như xây dựng đường, cống, các kênh tiêu nước, chặt cây và phát quang sẽ làm nén đất và như vậy làm giảm độ thấm của đất. Điều này có khả năng ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với sự có mặt hay không có mặt của rừng. Ảnh hưởng của nạn phá rừng đối với lũ lụt đã và đang đuợc tranh luận trên khắp thế giới. Theo FAO, mức độ phá rừng cao nhất xảy ra ở Á Châu, từ 9.5% trong thập niên 1960 đến 11% trong thập niên 1980. Dựa theo nghiên cứu của FAO, TH: Võ Quốc Thành Trang 7 Quản lý và giảm nhẹ tác động của lũ Đồng bằng sông Cửu Long diện tích rừng được ước tính khoảng 37% trong hạ lưu vực sông Cửu Long. Rừng vẫn chiếm hơn phân nửa diện tích của Lào và Campuchia, nơi cung cấp 60-75% lưu lượng lũ của sông Cửu Long tại Kratie, Campuchia. Dữ kiện thủy học đo được tại Kratie từ năm 1924 đến 1986 cho thấy chu kỳ tái diễn, lưu lượng lũ cao nhất, và khối lượng lũ cao nhất của các trận lụt lớn trong khoảng thời gian này đã không vượt qua các con số của các những trận lụt lớn xảy ra trong thập niên 1930. Các cuộc nghiên cứu và điều tra ở Hoa Kỳ cũng như nhiều nơi khác trên thế giới đã chứng minh rằng nguyên nhân hàng đầu của lũ lụt là có quá nhiều mưa xảy ra trong một số điều kiện thuận lợi, và việc phá rừng có thể ảnh hưởng quan trọng đối với những trận lũ lụt nhỏ trong các lưu vực hạn hẹp. Hiện trạng phá rừng, khai hoang thiếu kiểm soát dọc theo các vùng rừng núi hai bên thượng và hạ lưu đang là một điều báo động. Hàng ngày có hàng đoàn xe tải chở đầy các thân gỗ lớn từ Lào nối đuôi nhau qua Cửa khẩu biên giới Thái – Lào. Trong khi đó, công tác trồng và săn sóc rừng tiến triển rất chậm chạp. Ở Cambodia, tình trạng khai thác gỗ rừng cũng đã và đang diễn ra tương tự như ở Lào. Hằng năm, vào mùa mưa lũ, có sự xói lở nghiêm trọng bờ sông Mekong và bào mòn mãnh liệt các lớp thổ nhưỡng trên các triền dốc nơi mà những năm về trước còn là những cách rừng phong phú. Nước lũ trên sông Mekong đầy ắp bùn cát và các thân cây lớn bị đổ ngã cuốn trôi theo dòng chảy. II.3.4. Hệ thống kênh thủy nông và đê đập ngăn mặn Từ giữa thập niên 1980, các kinh hiện có đã được nới rộng. Một số lớn kinh chính và một mạng lưới kinh phụ đã được đào xuyên qua vùng Đồng Tháp Mười, Tứ Giác Long Xuyên và các vùng khác trên khắp ĐBSCL với mục đích chính là thủy nông. Hệ thống kinh này đã trở thành những lòng lạch thuận lợi cho nước lũ từ Kampuchea chảy vào Việt Nam sớm hơn, nhiều hơn và nhanh hơn. Đồng thời, một hệ thống đê đập ngăn mặn đã được xây dựng ở cuối đường thoát lũ ở hạ lưu cùng với một hệ thống đường giao thông được nâng cao. Vì không đủ khả năng thoát lủ, hệ thống đê đập ngăn mặn và đường giao thông này đã làm cản trở nước lũ trong vùng ĐBSCL thoát ra biển Đông và vịnh Thái Lan. Hậu quả là mực nước ngập trong vùng ĐBSCL ngày càng sâu hơn và thời gian ngập ngày càng dài hơn. TH: Võ Quốc Thành Trang 8 Quản lý và giảm nhẹ tác động của lũ Đồng bằng sông Cửu Long II.3.5. Phát triển đô thị không hợp lý Những năm gần đây các đô thị lớn của Việt Nam thường xuyên bị ngập khi có trận mưa lớn. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, cơn mưa lớn bất thường kéo dài gần 2 giờ đồng hồ vào chiều 7/3/2009 đã gây ngập nặng hàng chục tuyến đường nội thành và gây kẹt xe kéo dài tại nhiều khu vực. Ở Hà Nội, sáng 15-5/2010 một trận mưa lớn kéo dài hơn 1 giờ xảy ra trên địa bàn đã khiến cho nhiều tuyến đường, khu dân cư ngập chìm trong nước. Nhiều tuyến phố lớn như Láng Hạ, Thái Thịnh, Thái Hà, Tây Sơn… trở thành sông sau cơn mưa với nhiều đoạn ngập sâu trong nước từ 30- 40 cm, thậm chí có một số đoạn ngập sâu tới hơn nửa mét. Một trong những nguyên nhân gây nên hiện tượng đó là quy hoạch đô thị chưa hợp lý, các hệ thống cống thoát nước chưa tốt. Các con sông, rạch trong nội thành thường bị lắp lại sau một thời gian ô nhiễm làm cho khả năng thoát nước khu vực bị giảm. Khi các đô thị phát triển sẽ làm cho hệ số thắm của đất trong đô thị giảm rất nhiều làm cho nước chảy tràn rất lớn nên thường gây ngập, khi xảy ra trong mùa lũ thì thiệt hại càng lớn. II.3.6. Sự điều tiết của Biển Hồ Trước khi chảy vào ĐBSCL, lũ đã được Biển Hồ và các đồng ngập lụt ở Campuchia điều tiết. Vào đầu mùa lũ, nước lũ sông Mekong luôn luôn chảy vào Biển Hồ, sau khi đạt đỉnh lũ nước Biển Hồ lại chảy trở lại sông Mekong làm tăng dòng chảy lũ ở hạ lưu. Do có sự điều tiết của Biển Hồ và các cánh đồng ngập lụt ở Campuchia mà lũ châu thổ MêKông nói chung và ĐBSCL nói riêng hiền hòa hơn, nhưng kéo dài hơn, có nghĩa là đỉnh lũ thấp hơn, biên độ nhỏ hơn, cường suất nhỏ hơn, tốc độ truyền lũ về hạ lưu nhỏ hơn nhưng thời gian ngập lũ kéo dài hơn. II.4. Một số ảnh hưởng của lũ II.4.1. Lợi ích Sông Mekong quả xứng đáng là mạch máu chính cho các nước hạ nguồn của nó. Khoảng 70 – 80 % lương thực sản xuất ở các quốc gia Thái – Lào – Miên - Việt đều lấy nước từ sông Mekong, khoảng 50% diện tích lưu vực sông Mekong được sử dụng để sản xuất nông nghiệp và chúng ta có thể mạnh dạn khẳng định lưu vực TH: Võ Quốc Thành Trang 9 Quản lý và giảm nhẹ tác động của lũ Đồng bằng sông Cửu Long sông Mekong là vựa lúa lớn nhất thế giới với 2 cường quốc xuất cảng lúa lớn là Thái Lan và Việt Nam. Trên 65 triệu người dọc theo lưu vực sông Mekong sử dụng nguồn nước này để sản xuất, sinh sống và sinh hoạt hàng ngày. Theo ông Sơn Song Sơn, Phó trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam bộ cho biết: “Mùa nước nổi 2009 là mùa làm ăn có hiệu quả cao của bà con nông dân vùng ĐBSCL, hiệu quả từ nhiều cung cách làm ăn sáng tạo trên cơ sở khai thác nguồn lợi từ nước lũ và kinh nghiệm sống chung với lũ”. Mỗi năm, mùa lũ về đem lại giá trị gần 2.000 tỉ đồng từ các ngành nghề khai thác thủy sản, nuôi trồng, chăn nuôi, dịch vụ, giải quyết việc làm cho hơn 600.000 lao động nông nhàn. Lũ ĐBSCL hàng năm bù đắp cho ĐBSCL hàng trăm triệu tấn phù sa làm cho giải đất ven sông Tiền sông Hậu thêm màu mỡ, thích hợp cho các loại cây ăn trái, hoa màu và lúa phát triển; cải tạo môi trường nước và đất. Lũ sông Mekong đã tạo ra một “mùa nước nổi” trên diện tích rộng lớn của ĐBSCL, thủy sản nước ngọt thích hợp phát triển. Tại An Giang đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao, như trồng lúa, rau màu, trồng nấm rơm, chăn nuôi gia súc, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản, phù hợp đặc điểm từng vùng, từng địa phương. Đặc biệt là mô hình nuôi tôm càng xanh với nguồn thức ăn có sẵn nên nhiều hộ nghèo đã thoát nghèo và trở nên khá giả. Theo ông Đỗ Vũ Hùng, Phó giám đốc Sở NN- PTNT An Giang, quả quyết: Bây giờ người dân không còn sợ lũ, mà ai cũng “chờ” lũ về để làm ăn; không ít người làm giàu nhờ… lũ! Hàng năm, sông Tiền, sông Hậu cho phép khai thác khoảng 35 triệu con cá giống với nhiều loài có giá trị. Lũ ở DBSCL làm tăng đa dạng sinh học. DBSCL là bãi đẻ quan trọng của nhiều loài thủy sản di cư từ phía thượng nguồn sông Mê Kông. Những khu rừng ngập nước và đồng bằng ngập lũ là những vùng có tính đa dạng sinh học cao. TH: Võ Quốc Thành Trang 10 [...]... chống lũ, lụt là các biện pháp mà con người lựa chọn nhằm hạn chế sự thiệt hại do lũ gây ra Có hàng loạt biện pháp phòng chống lũ lụt Có thể quy thành hai nhóm biện pháp phòng chống phòng chống lũ, lụt, giảm nhẹ thiệt hại bao gồm: biện pháp công trình và biện pháp phi công trình III.1 Biện pháp công trình III.1.1 Đắp đê Công trình đê dọc biên giới Việt – Campuchia: Để ngăn nước lũ chảy tràn qua biên... trồng và sơ chế nấm rơm, kinh phí đầu tư 950 triệu đồng Hỗ trợ 1,2 tỷ đồng giúp TH: Võ Quốc Thành Trang 18 Quản lý và giảm nhẹ tác động của lũ Đồng bằng sông Cửu Long người dân cây, con giống, thiết bị sản xuất, khuyến nông… đồng thời phối hợp với Ngân hàng Chính sách và Xã hội cho dân nghèo vay 7 triệu đồng/ hộ để sản xuất mùa lũ IV ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP GIẢM NHẸ TÁC ĐỘNG CỦA LŨ Ở ĐBSCL IV.1 Biện pháp. .. Nguyễn Đình Giang Nam, 2010 Quản lý và giảm nhẹ lũ lụt Khoa Môi Trường và Tài Nguyên Thiên Nhiên Đại Học Cần Thơ Trần Đăng Hồng, 2010 Thử tìm giải pháp thuỷ lợi cho đồng bằng Cửu Long Phần 7 Thách thức với lũ lụt http://www.khoahoc.net/baivo/trandanghong/210110giaiphapthuyloidongbangcuulong-7.htm Trần Tiễn Khanh, 2001 Nguyên Nhân Lũ Lụt Lớn tại Đồng Bằng Sông Cửu Long http://www.vnbaolut.com/lulut_uni.htm... Giao, 2009 Đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương đối phó với lũ http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2009/9/120071.cand Ngô Trọng Thuận, 2006 Một số vần đề môi trường tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long, Tài nguyên và môi trường 3(29): 54-56 Nguyễn Bá Uân, 2001 Dự báo xu hướng sạt lở bờ sông Ba, sông Cái- Phan Rang và giải pháp phòng chống Khí tượng thủy văn 8(488): 30-35 Nguyễn Hiếu Trung và Nguyễn Đình Giang...Quản lý và giảm nhẹ tác động của lũ Đồng bằng sông Cửu Long II.4.2 Tác hại Lũ lụt được xem là thiên tai nguy hiểm Hàng năm, nước lũ sông Mekong tràn về ĐBSCL gây ngập lụt một vùng rộng lớn ở phía Bắc, gần 2,0 triệu ha Lũ lụt không những gây trở ngại cho sản xuất và phát triển kinh tế-xã hội mà còn gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản Lũ năm 2000 đến sớm hơn mọi năm và là trận lũ lịch sử:... chức đưa đón học sinh đi học trong mùa lũ Vì các trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương khi có lũ TH: Võ Quốc Thành Trang 20 Quản lý và giảm nhẹ tác động của lũ Đồng bằng sông Cửu Long KẾT LUẬN Phương châm phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai cho vùng DBSCL là “Sống chung với lũ nên việc áp dụng các biện pháp phi công trình là rất cần thiết Các công trình kiểm soát lũ ở DBSCL hiện nay đang dần phát huy... thiếu đồng bộ nên hiệu quả công trình chưa được phát huy đúng mức Các biện pháp phi công trình để giảm tác động của lũ ở DBSCL là cần thiết Tuy nhiên, các biện pháp đang thực hiện hiện nay mang lại hiệu quả nhất định Lũ ở DBSCL mang lại nhiều lợi ích nên cần đưa khoa học kỹ thuật giúp nông dân làm ăn mùa nước nổi TH: Võ Quốc Thành Trang 21 Quản lý và giảm nhẹ tác động của lũ Đồng bằng sông Cửu Long. .. 11 và hầu hết là trẻ em Tổng số hộ bị ngập là 51.620, riêng Đồng Tháp có tới 36.700 hộ Lũ đã lan sang Kiên Giang với 1.920 hộ bị chìm trong nước TH: Võ Quốc Thành Trang 11 Quản lý và giảm nhẹ tác động của lũ Đồng bằng sông Cửu Long Tại Đồng Tháp, nếu như năm 2000 có 150 người chết, thiệt hại vật chất 832 tỷ đồng thì năm 2006, số người chết giảm xuống 12 người, thiệt hại chỉ 24 tỷ đồng An Giang lũ năm... Lò Gạch) và tỉnh lộ 832, chạy từ cửa khẩu Bình Hiệp (Mộc Hóa) tới thị xả Hồng Ngự trên tả ngạn sông Tiền (dài khoảng 55 km), đường đê chạy song song với biên giới, và cách biên giới khoảng 15 km Tỉnh lộ này dùng ngăn lũ tràn qua biên giới vào Đồng Tháp Mười Trên tuyến đê biên TH: Võ Quốc Thành Trang 12 Quản lý và giảm nhẹ tác động của lũ Đồng bằng sông Cửu Long giới này có nhiều cầu bắc qua sông, rạch,... và tắc đường http://www.sggp.org.vn/thongtincanuoc/2010/5/226046/ Lưu Văn Thuận, 2009 Đánh giá tác động của công trình kiểm soát lũ và công trình thủy lợi nội đồng đến môi trường dòng chảy và phát triển kinh tế vùng ngập lũ Đồng bằng sông Cửu Long http://www.siwrp.org.vn/? id_pnewsv=330&lg=vn&start=0 Mekong River Commission, 2009 Annual Mekong Flood Report 2008, Vientiane 84pp Nam Giao, 2009 Đồng bằng . 2 Quản lý và giảm nhẹ tác động của lũ Đồng bằng sông Cửu Long NỘI DUNG I. SƠ LƯỢC VỀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) của Việt Nam, còn gọi là Vùng đồng bằng Nam Bộ. lý và giảm nhẹ tác động của lũ Đồng bằng sông Cửu Long giúp có cái nhìn tổng quan về lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long, các biện pháp giảm nhẹ tác động đang được thực hiện và đề xuất một số biện pháp. TH:. Thành Trang 1 Quản lý và giảm nhẹ tác động của lũ Đồng bằng sông Cửu Long LỜI NÓI ĐẦU Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất nước, song hàng năm lũ sông Mekong tràn về gây ngập lụt gần 2,0 triệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Lũ đồng đồng bằng sông cửu long nguyên nhân và biện pháp phồng chống, Lũ đồng đồng bằng sông cửu long nguyên nhân và biện pháp phồng chống,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm