0

đtm cho dự án matic resort tại ấp ông lang, xã cửa dương, huyện phú quốc, tỉnh kiên giang

63 674 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2015, 17:32

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHỦ ĐẦU TƯ: CTY TNHH ĐIỆN TỬ HOÀN KIẾM MỤC LỤC Đơn vị tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ÁNH DƯƠNG Địa chỉ: 91/13 đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 1 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHỦ ĐẦU TƯ: CTY TNHH ĐIỆN TỬ HOÀN KIẾM DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 1: Danh sách các cán bộ tham gia trực tiếp thực hiện báo cáo ĐTM Bảng 1.1: Bảng quy hoạch sử dụng đất Bảng 1.: Các loại chủng loại vật tư, máy móc cần thiết trong giai đoạn xây dựng dự án. Bảng 1.3: Các loại máy móc thiết bị khi dự án đi vào hoạt động Bảng 1.4: Nguyên liệu sử dụng trong quá trình xây dựng dự án Bảng 3.1: Các hoạt động và nguồn gây tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng Bảng 3.2: Các nguồn gây tác động môi trường không liên quan đến chất thải. Bảng 3.3: Các hoạt động và nguồn gây tác động môi trường trong giai đoạn hoạt động. Bảng 3.4: Các nguồn gây tác động môi trường không liên quan đến chất thải trong giai đoạn hoạt động của dự án. Bảng 3.5: Tóm tắt mức độ tác động đến môi trường của các hoạt động xây dựng dự án Bảng 3.6: Tóm tắt mức độ tác động đến môi trường của các hoạt động khi dự án đi vào hoạt động Bảng 3.7: Đối tượng quy mô bị tác động trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động Bảng 3.8: Mức ồn của một số máy móc trong xây dựng (đo ở khoảng cách 15m) Bảng 3.9: Tải lượng khí thải của các phương tiện giao thông vận tải Bảng 3.10: Tải lượng nước thải sinh hoạt tính cho một người trong một ngày đêm Bảng 3.11: Tải lượng ô nhiễm do hoạt động đun nấu Bảng 3.12: Thành phần và tính chất dầu DO Bảng 3.13: Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện sử dụng dầu DO trong một giờ. Bảng 3.14: Thành phần khí độc hại trong khói thải của động cơ ô tô Bảng 3.15: Tải lượng khí thải của các phương tiện giao thông Bảng 3.17: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt Bảng 3.18: Tác động của các chất ô nhiễm trong nước thải Bảng 3.19: Thành phần đặc trưng của rác thải sinh hoạt Bảng 6.1: Bảng các công trình xử lý môi trường Bảng 6.2: Chương trình quản lý môi trường Đơn vị tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ÁNH DƯƠNG Địa chỉ: 91/13 đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 2 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHỦ ĐẦU TƯ: CTY TNHH ĐIỆN TỬ HOÀN KIẾM Bảng 7.1: Bảng dự trù kinh phí hệ thống xử lý nước thải Bảng 7.2: Bảng dự trù kinh phí hệ thống thu gom chất thải rắn Bảng 7.3: Bảng dự trù kinh phí hệ thống thu gom nước mưa Bảng 7.4: Bảng dự trù kinh phí hệ thống thoát nước thải Bảng 7.5: Bảng dự trù kinh phí hệ thống kiểm soát khí thải máy phát điện dự phòng Bảng 7.6: Bảng dự trù kinh phí bể tự hoại Bảng 7.7: Chi phí vận hành các công trình xử lý môi trường Bảng 7.8: Dự kiến kế hoạch xây dựng các công trình xử lý chất thải Bảng 9.1: Bảng mức độ tin cậy của các đánh giá Đơn vị tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ÁNH DƯƠNG Địa chỉ: 91/13 đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 3 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHỦ ĐẦU TƯ: CTY TNHH ĐIỆN TỬ HOÀN KIẾM DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1: Hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại khu vực dự án Hình 2.2: Hiện trạng môi trường nước biển khu vực dự án Hinh 4.1: Sơ đồ nguyên lý buồng tiêu âm chống ồn cho máy phát điện. Hình 4.3: Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải Đơn vị tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ÁNH DƯƠNG Địa chỉ: 91/13 đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 4 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHỦ ĐẦU TƯ: CTY TNHH ĐIỆN TỬ HOÀN KIẾM KÍ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT BOD – Nhu cầu oxy sinh hóa BTNMT – Bộ Tài Nguyên Môi Trường COD – Nhu cầu oxy hóa học CPĐT – Cổ phần đầu tư CTY – Công ty ĐTM – Đánh giá tác động môi trường N – Nito P – Photpho PCCC – Phòng cháy chữa cháy QCVN – Quy chuẩn môi trường SKH&CN – Sở Khoa Học và Công Nghệ TCVN – Tiêu chuẩn môi trường TN – Tài nguyên TNHH – Trách nhiệm hữu hạn THC – Tổng Hydrocacbon TSS – Tổng hàm lượng chất rắn lơ lửng UBND - Ủy Ban Nhân Dân UBMTTQ - Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc WHO – Tổ chức Y Tế Thế Giới Đơn vị tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ÁNH DƯƠNG Địa chỉ: 91/13 đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 5 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHỦ ĐẦU TƯ: CTY TNHH ĐIỆN TỬ HOÀN KIẾM MỞ ĐẦU 1.Xuất xứ của dự án 1.1. Cơ sở lập dự án Hiện nay, chính phủ và UBND tỉnh Kiên Giang có chủ trương phát triển huyện đảo Phú Quốc thành trung tâm kinh tế, du lịch sinh thái chất lượng cao, và định hướng đến năm 2010 đưa Phú Quốc trở thành đặc khu hành chính với mũi nhọn kinh tế biển, du lịch sinh thái phát triển bến vững… Công ty TNHH điện tử Hoàn Kiếm đã đầu tư vào dự án với mong muốn được đóng góp công sức vào quá trình phát triển của huyện đảo Phú Quốc và cũng nhằm đẩy mạnh chiến lược phát triển kinh doanh của công ty. Huyện đảo Phú Quốc không chỉ là khu du lịch sinh thái được nhiều người biết đến mà còn là một ngư trường lớn với các nguồn tài nguyên sinh vật biển phong phú và đa dạng.Chính sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ này đã làm thay đổi các thành phần và chất lượng môi trường nơi đây. Công tác bảo vệ môi trường trên đảo còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của đảo. Hiệu quả thu gom chất thải rắn đô thị và giải pháp tiêu tán lâu dài, hình thức chôn lấp chưa phù hợp. Chất thải do các cơ sở sản xuất tư nhân (chế biến thủy hải sản) chưa có hệ thống xử lý. Các đe dọa tiềm ẩn của sự biến đổi khí hậu đối với môi trường sinh thái và sự phát triển kinh tế - xã hội trên đảo chưa được tính toán, cân nhắc để có các biện pháp kịp thời. Theo đánh giá của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường nếu tiếp tục triển khai phương án phát triển các dự án quy hoạch mà không có sự điều chỉnh, lồng ghép một cách hợp lý hài hòa các vấn đề bảo vệ môi trường thì sẽ gây ra các tác động lớn đến thành phần môi trường. Đứng trước thực trạng đó, dự án “Matic Resort” đặc biệt quan tâm đến bảo vệ môi trường sinh thái như: xử lý chất thải, rác thải của doanh nghiệp một cách nghiêm Đơn vị tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ÁNH DƯƠNG Địa chỉ: 91/13 đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 6 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHỦ ĐẦU TƯ: CTY TNHH ĐIỆN TỬ HOÀN KIẾM túc, thiết kế quan cảnh sao cho vẫn bảo tồn nét hoang sơ vốn có của khu vực dự án, đồng thời bổ sung thêm cảnh quan mang đậm chất thiên nhiên. Theo khoản 4, điều 22, Luật Bảo vệ Môi trường quy định “Các dự án phải lập đánh giá tác động môi trường (ĐTM) chỉ được phê duyệt, cấp giấy phép đầu tư xây dựng, khai thác sau khi báo cáo đã được phê duyệt”, Công ty TNHH điện tử Hoàn Kiếm phối hợp cùng công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ánh Dương lập báo cáo ĐTM cho dự án “ Matic Resort” tại ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để trình các cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. 1.2. Quy mô đầu tư của dự án: Tổng diện tích đất xin thành lập dự án: 61 ha Tổng diện tích đất xây dựng công trình: 451.654 m 2 Tổng diện tích vỉa hè: 92.357 m 2 Tổng diện tích cây xanh: 455.851 m 2 Tổng diện tích đường giao thông: 58.931 m 2 1.3. Thông tin chung về dự án - Loại dự án: đầu tư mới. - Cơ quan phê duyệt dự án: UBND tỉnh Kiên Giang. - Cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư: UBND tỉnh Kiên Giang. - Cơ quan phê duyệt ĐTM: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên giang. 2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM 2.1. Các văn bản pháp luật Việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường “ Dự án “ Matic resort” thực hiện trên cơ sở các văn bản pháp luật như sau: Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam số 52/2005/QH11 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ 01/07/2006 (hay gọi là Luật Bảo vệ Môi trường 2005). Luật Du lịch của nước CHXHCN Việt Nam số 44/2005/QH11 ngày 14/06/2005, có hiệu lực từ 01/01/2006. Các nghị định có liên quan: Đơn vị tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ÁNH DƯƠNG Địa chỉ: 91/13 đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 7 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHỦ ĐẦU TƯ: CTY TNHH ĐIỆN TỬ HOÀN KIẾM Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của chính phủ về việc quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/05/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp. Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/04/2007 của Chính phủ về việc quản lý chất thải rắn. Các thông tư có liên quan Thông tư số 05/2006/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài Nguyên Môi Trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài Nguyên Môi Trường hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại. Thông tư số 16/2009/TT-BTNMT ngày 17/10/2009 của Bộ Tài Nguyên Môi Trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT ngày 03/07/2007 của Bộ Tài Nguyên Môi Trường hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần xử lý. Các quyết định có liên quan Đơn vị tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ÁNH DƯƠNG Địa chỉ: 91/13 đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 8 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHỦ ĐẦU TƯ: CTY TNHH ĐIỆN TỬ HOÀN KIẾM Quyết định số 02/2003/QĐ-BTNMT ngày 29/07/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường.ban hành quy chế bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch. Quyết định số 01/2007/QĐ-TTg ngày 08/01/2007 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2006 – 2020. 2.2. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam hiện hành Các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam hiện hành và các tiêu chuẩn khác có liên quan được sử dụng trong báo cáo bao gồm: QCVN 05:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. QCVN 06:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong môi trường không khí xung quanh. QCVN 07/2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại. QCVN 08:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. QCVN 09:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ. QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2011) QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2011) Đơn vị tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ÁNH DƯƠNG Địa chỉ: 91/13 đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 9 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHỦ ĐẦU TƯ: CTY TNHH ĐIỆN TỬ HOÀN KIẾM 3. Tổ chức thực hiện ĐTM Công ty TNHH điện tử Hoàn Kiếm thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án với sự phối hợp của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Ánh Dương trên cơ sở: Thu thập các tài liệu, số liệu, văn bản có liên quan đến dự án như điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, các tài liệu kỹ thuật. Khảo sát hiện trạng môi trường khu vực dự án và vùng lân cận. Đánh giá tác động của dự án đến môi trường khu vực dự án và vùng lân cận. Đề xuất các biện pháp hạn chế ô nhiễm và các chương tình quản lý giám sát môi trường khi thi công dự án, khi dự án đi vào hoạt động. Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ánh Dương Người đứng đầu: Nguyễn Đăng Ánh Chức vụ: Giám đốc Địa chỉ: 91/13 đường 30/4, phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ ĐT & Fax: 07103769892 Bảng 1: Danh sách các cán bộ tham gia trực tiếp thực hiện báo cáo ĐTM STT Họ và tên Chuyên ngành Cơ quan 1 Nguyễn Thị Mai Giám đốc Ct.y TNHH Hoàn Kiếm 2 Nguyễn Đăng Ánh Thạc sĩ kiến trúc Tổng GĐ Cty CP ĐT Xây Dựng Ánh Dương 3 Nguyễn Thị Hồng Diệu Cử nhân Quản lý Môi trường Cty CP ĐT Xây Dựng Ánh Dương Đơn vị tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ÁNH DƯƠNG Địa chỉ: 91/13 đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 10 [...]... Công An TP.Hà Nội Chỗ ở hiện tại: Số 1, ngõ 2 Đê Tô Hoàng, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.3.Vị trí địa lý của dự án: Dự án được đầu tư xây dựng tại ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Phía Bắc: giáp đất xã Cửa Dương quản lý dài khoảng 807m Phía Nam giáp dự án sân golf của Công ty Lan Anh dài khoảng 807m Phía ông giáp đường Dương ông – Cửa Cạn dài khoảng 496m Phía... là xã Dương Tơ, Cửa Cạn, Gành Dầu, Cửa Dương, Bãi Thơm, Hòn Thơm, Hàm Ninh, Thổ Châu và Thị trấn Dương ông, thị trấn An Thới Dự án “ Matic resort được khởi công xây dựng tại ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Đơn vị tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ÁNH DƯƠNG Địa chỉ: 91/13 đường 30/4, P Hưng Lợi, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ 19 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHỦ ĐẦU... nhu cầu này được cung cấp từ các cửa hàng trong xã 1.4.5 Các trang thiết bị khác Máy phát điện Diezel 500KVA Máy bơm cao áp cho PCCC 1.4.6 Tiến độ thực hiện dự án - Hoàn thành hồ sơ: tháng 01/2011 - Thi công: triển khai thi công tháng 06/2011 - Dự kiến thời gian thi công: 24 tháng - Dự kiến thời gian chính thức hoạt động: tháng 06/2013 1.4.7 Tổng vốn đầu tư dự án Tổng đầu tư dự án: 2684 tỷ đồng Trong... quá trình xây dựng dự án Khi dự án đi vào hoạt động, các nhà hàng phục vụ sẽ cần lượng lớn nguồn nguyên liệu về thực phẩm để phục vụ khách hàng Nguồn thực phẩm được sử dụng là nguồn lấy ngay tại xã b Nhu cầu về nước Dự án sẽ sử dụng nước cấp từ mạng lưới nước cấp của huyện để phục vụ cho hoạt động xây dựng, kinh doanh và sinh hoạt của dự án c Nhu cầu về nhiên liệu Nhu cầu về điện: Dự án sẽ sử dụng... (vốn từ các công ty liên doanh) CHƯƠNG II: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI KHU VỰC DỰ ÁN 2.1 Điều kiện tự nhiên và môi trường Đảo Phú Quốc (Đảo Ngọc) là hòn đảo lớn nhất Việt Nam Đảo Phú Quốc cùng với các đảo khác tạo thành huyện đảo Phú Quốc trực thuộc tỉnh Kiên Giang Toàn bộ huyện đảo có tổng diện tích 589,23 km2 (năm 2005) Phú Quốc được chia thành 8 xã, 2 thị trấn là xã Dương Tơ, Cửa Cạn, Gành... tài liệu tham khảo về huyện đảo Phú Quốc thì: Đơn vị tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ÁNH DƯƠNG Địa chỉ: 91/13 đường 30/4, P Hưng Lợi, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ 20 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHỦ ĐẦU TƯ: CTY TNHH ĐIỆN TỬ HOÀN KIẾM 2.2.1 Hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại khu vực dự án Hình 2.1: Hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại khu vực dự án Qua biểu đồ ta thấy... tiêu đo đạc hiện trạng môi trường không khí tại khu vực dự án vẫn thấp hơn so với mức chuẩn của QCVN 06:2008 và TCVN 5949:2008 Điều đó có nghĩa là môi trường không khí nơi đây vẫn chưa bị ô nhiễm, đủ điều kiện để khởi công xây dựng dự án Đơn vị tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ÁNH DƯƠNG Địa chỉ: 91/13 đường 30/4, P Hưng Lợi, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ 21 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHỦ ĐẦU... xây dựng, đất, giao thông, các hạng mục công cát, đá… trình của dự án 3 Quá trình thi công có gia nhiệt: cắt, hàn, đốt nóng chảy,… Xây dựng hệ thống cấp thoát nước Xe tải vận chuyển vật liệu xây dựng, đất, và xử lý cát, đá… Quá trình thi công có gia nhiệt: cắt, hàn, 4 đốt nóng chảy,… Vận chuyển nguyên vật liệu, thiết Xe tải vận chuyển vật liệu xây dựng, đất, 5 bị phục vụ dự án cát, đá… Hoạt động dự. .. quy mô bị tác động trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động STT Đối tượng bị tác động 1 Cư dân địa phương Quy mô bị tác động Khu dân cư xung quanh sẽ chịu tác động 2 3 của dự án Hệ thống giao thông Các tuyến đường gần dự án Bầu khí quyển xung quanh dự Trong khu dự án và khu xung quanh 4 án Hệ thống thoát nước như nhà ở, bãi tắm Tiếp nhận 320 m3/ngày đêm nước thải từ dự án đã qua xử lý và toàn bộ nước 5... xã hội Làm lợi cho ngân sách địa phương và góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội, cơ sở hạ tần của đảo Phú Quốc 3.3 Đánh giá tác động môi trường 3.3.1 Đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng a Tác động đến môi trường tự nhiên a1.Không khí ∗ Nguồn gây ô nhiễm Đơn vị tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ÁNH DƯƠNG Địa chỉ: 91/13 đường 30/4, P Hưng Lợi, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ 28 BÁO CÁO ĐÁNH . phối hợp cùng công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ánh Dương lập báo cáo ĐTM cho dự án “ Matic Resort tại ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để trình các cơ quan có thẩm quyền. Cửa Dương, Bãi Thơm, Hòn Thơm, Hàm Ninh, Thổ Châu và Thị trấn Dương ông, thị trấn An Thới. Dự án “ Matic resort được khởi công xây dựng tại ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên. ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Phía Bắc: giáp đất xã Cửa Dương quản lý dài khoảng 807m. Phía Nam giáp dự án sân golf của Công ty Lan Anh dài khoảng 807m. Phía đông
- Xem thêm -

Xem thêm: đtm cho dự án matic resort tại ấp ông lang, xã cửa dương, huyện phú quốc, tỉnh kiên giang, đtm cho dự án matic resort tại ấp ông lang, xã cửa dương, huyện phú quốc, tỉnh kiên giang, , Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM, CHƯƠNG I: MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN, CHƯƠNG III: TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN, CHƯƠNG VII: ƯỚC TÍNH CHI PHÍ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm