0

đtm bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam

92 560 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2015, 17:31

Báo cáo ĐTM dự án: “ĐTXD Bệnh viện Đa khoa TW Quáng Nam” CÁC TỪ VIẾT TẮT TT VIẾT TẮT GIẢI NGHĨA 1 BTCT Bê tông cốt thép 2 BVMT Bảo vệ môi trường 3 BYT Bộ Y tế 4 CBCNV Cán bộ công nhân viên 5 CN Cử nhân 6 ĐTM Đánh giá tác động môi trường 7 ĐTXD Đầu tư xây dựng 8 GPMB Giải phóng mặt bằng 9 GS Giáo sư 10 KHCN Khoa học công nghệ 12 KS Kỹ sư 11 KT-XH Kinh tế xã hội 13 ng.đ Ngày đêm 14 NXB Nhà xuất bản 15 PCCC Phòng cháy chữa cháy 16 PGS Phó giáo sư 17 PHCN Phục hồi chức năng 18 QCVN Quy chuẩn Việt Nam 19 TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 20 TCXDVN Tiêu chuẩn Xây dựng Việt nam 21 Ths Thạc sỹ 22 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 23 TT Thứ tự 24 UBMTTQVN Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam 25 UBND Uỷ ban nhân dân 26 WHO Tổ chức Y tế thế giới 27 YHCT Y học cổ truyền Cơ quan Chủ dự án: Ban Quản lý Bệnh viện Đa khoa TW Quảng Nam Trang 1 Báo cáo ĐTM dự án: “ĐTXD Bệnh viện Đa khoa TW Quáng Nam” MỤC LỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 1 MỤC LỤC 2 1. Xuất xứ của Dự án 4 2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM 5 2.1. Các văn bản pháp lý 5 2.2. Tiêu chuẩn - quy chuẩn áp dụng 6 2.3. Các nguồn tài liệu, dữ liệu sử dụng 6 3. Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM 7 3.1. Phương pháp khảo sát thực địa, lấy mẫu phân tích 7 3.2. Phương pháp thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin, tài liệu, số liệu 8 3.3. Phương pháp đo đạc 8 3.4. Phương pháp tổng hợp và đánh giá nhanh 8 4. Tổ chức thực hiện ĐTM 8 CHƯƠNG 1 10 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 10 1.1. Tên Dự án 10 1.2. Chủ dự án 10 1.3. Vị trí địa lý của Dự án 10 1.4. Nội dung chủ yếu của Dự án 12 1.4.1. Quy mô Dự án 12 CHƯƠNG 3 38 ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 38 3.1. Đánh giá tác động 38 3.1.1. Đánh giá tác động từ các nguồn có liên quan đến chất thải 38 3.1.2. Đánh giá tác động các nguồn không liên quan đến chất thải 53 3.1.3. Dự báo nguy cơ xảy ra các rủi ro, sự cố môi trường 55 3.2. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá 57 BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, 59 PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 59 4.1. Đối với các tác động xấu 59 4.1.1. Giai đoạn thi công 59 4.1.2. Giai đoạn đi vào hoạt động 63 4.2. Đối với các sự cố môi trường 79 4.2.1. Giảm thiểu sự cố cháy nổ 79 4.2.2. Giảm thiểu sự cố tai nạn 80 CHƯƠNG 5 82 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 82 Cơ quan Chủ dự án: Ban Quản lý Bệnh viện Đa khoa TW Quảng Nam Trang 2 Báo cáo ĐTM dự án: “ĐTXD Bệnh viện Đa khoa TW Quáng Nam” 5.1. Chương trình quản lý môi trường 82 5.1.1. Danh mục các công trình xử lý môi trường 82 5.1.2. Chương trình quản lý môi trường 82 5.2. Chương trình giám sát môi trường 83 5.2.1. Giám sát chất thải 83 5.2.2. Giám sát chất lượng môi trường xung quanh 84 (Sơ đồ vị trí giám sát được bố trí ở phần phụ lục) 85 THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 86 6.1. Ý kiến của UBND xã Tam Hiệp 86 6.2. Ý kiến của UBMTTQVN xã Tam Hiệp 86 6.3. Ý kiến phản hồi và cam kết của Chủ dự án 86 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 87 1. Kết luận 87 2. Kiến nghị 87 3. Cam kết 88 Cơ quan Chủ dự án: Ban Quản lý Bệnh viện Đa khoa TW Quảng Nam Trang 3 Báo cáo ĐTM dự án: “ĐTXD Bệnh viện Đa khoa TW Quáng Nam” MỞ ĐẦU 1. Xuất xứ của Dự án Đất nước ngày càng phát triển, xã hội ngày càng đi lên, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao. Trong những năm qua, cùng với xu thế phát triển chung của cả nước, tỉnh Quảng Nam đã phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, đặc biệt là các lĩnh vực văn hóa xã hội, tạo động lực thúc đẩy các địa phương trong tỉnh cùng phát triển. Công tác y tế của tỉnh cũng không ngừng vươn lên, cố gắng phục vụ tốt nhân dân. Thế nhưng việc chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho cộng đồng dân cư vẫn còn gặp nhiều khó khăn, các bệnh viện luôn ở trong tình trạng quá tải. Bên cạnh đó, các tỉnh Khu vực Nam Trung Bộ cũng ở trong tình trạng này. Hầu hết các bệnh viện không có khả năng cung cấp những dịch vụ y tế chất lượng cao, việc xây dựng một bệnh viện đa khoa quốc gia cấp 1 là rất quan trọng để giải quyết tình trạng trên. Mục tiêu hàng đầu của hệ thống y tế Việt Nam là đảm bảo sự phát triển công bằng, hiệu quả và ổn định phù hợp với sự phát triển bền vững nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Chính phủ Việt Nam. Thành lập Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ Việt Nam cho cả nước và khu vực miền Trung, nhằm thực hiện sự phát triển toàn diện và bảo đảm sự phát triển cân đối giữa các vùng, đặc biệt là ở vùng Nam Trung bộ, đây là nơi mà mạng lưới chăm sóc sức khỏe vẫn còn chậm phát triển hơn, yếu kém trong nhiều khía cạnh và vẫn còn thiếu một bệnh viện đa khoa quy mô lớn ở cấp Trung ương. Thành lập Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam phù hợp với mục tiêu và ý nghĩa hỗ trợ, cho phép những cộng đồng, khu vực nghèo hơn cải thiện mức sống, mang lại các dịch vụ phúc lợi cơ bản cho người dân nghèo và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng trong nước. Bệnh viện Trung ương đó sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đầy đủ cho khoảng 6 triệu người dân ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây nguyên (Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông và Bình Định) cũng như cho các chuyên gia nước ngoài, công nhân đang làm việc tại Khu kinh tế mở Chu Lai, Khu kinh tế Dung Quất Tại hội nghị cấp cao Việt – Hàn tháng 10/2004, sau các cuộc tư vấn, ngày 17/11/2006, hai nước đã đi đến thỏa thuận thành lập Bệnh viện đa khoa có quy mô 500 giường, trang bị hiện đại, hòan chỉnh tại Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam, lấy tên là Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Cơ quan Chủ dự án: Ban Quản lý Bệnh viện Đa khoa TW Quảng Nam Trang 4 Báo cáo ĐTM dự án: “ĐTXD Bệnh viện Đa khoa TW Quáng Nam” Trong quá trình Dự án thi công và đi vào hoạt động sẽ không tránh khỏi những tác động tiêu cực đến môi trường. Thực hiện nghiêm chỉnh Luật Bảo vệ Môi trường và để có các căn cứ khoa học nhằm quản lý, bảo vệ môi trường sau này, Chủ đầu tư đã phối hợp với Công ty CP xây dựng và Thương mại 475 lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án “Đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa TW Quảng Nam”. Báo cáo ĐTM này được thực hiện với các mục tiêu chính sau: - Phân tích một cách có căn cứ khoa học những tác động có lợi, có hại mà Dự án gây ra cho môi trường xung quanh. - Xây dựng và đề xuất các biện pháp thích hợp nhằm hạn chế các tác động xấu tới môi trường từ việc xây dựng và hoạt động của Dự án. 2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM 2.1. Các văn bản pháp lý - Luật Bảo vệ Môi trường được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực ngày 1/7/2006; - Luật Đất đai được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003, có hiệu lực ngày 01/7/2004; - Luật Xây dựng được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003, có hiệu lực ngày 1/7/2004; - Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; - Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/2/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; - Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; - Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; - Thông tư số 16/2009/QĐ-BTNMT ngày 07/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường; - Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường; Cơ quan Chủ dự án: Ban Quản lý Bệnh viện Đa khoa TW Quảng Nam Trang 5 Báo cáo ĐTM dự án: “ĐTXD Bệnh viện Đa khoa TW Quáng Nam” - Quyết định số 35/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 25/6/2002 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường về việc công bố danh mục Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường bắt buộc; - Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Môi trường; - Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT ngày 30/11/2007 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế quản lý chất thải y tế; - Quyết định số 1263/QĐ-BYT ngày 10/4/2008 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam bằng nguồn vốn viện trợ không hòan lại của Chính phủ Hàn Quốc. - Thông báo số 701/TB-UBND ngày 22/11/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thỏa thuận địa điểm xây dựng Bệnh viện Đa khoa Trương ương tại Quảng Nam 2.2. Tiêu chuẩn - quy chuẩn áp dụng - TCVN 5949:1998 - Âm học, tiếng ồn - Mức ồn tối đa cho phép. - TCVN 7382:2004 - Chất lượng nước - Nước thải bệnh viện – Tiêu chuẩn thải. - QCVN 08:2008 - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt. - QCVN 09:2008 - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ngầm. - QCVN 14:2008 - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt. - QCVN 05:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. - QCVN 24:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp. - TCXDVN 33:2006 - Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam về “Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế”. - TCVN 51:1984 - Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế. - TCXDVN 365 – 2007 - Bệnh viện đa khoa - Hướng dẫn thiết kế. - Tiêu chuẩn vệ sinh lao động của Bộ Y tế tại Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động. 2.3. Các nguồn tài liệu, dữ liệu sử dụng a. Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo - Tuyển tập 31 TCVN về môi trường bắt buộc áp dụng, Hà Nội-2002. Cơ quan Chủ dự án: Ban Quản lý Bệnh viện Đa khoa TW Quảng Nam Trang 6 Báo cáo ĐTM dự án: “ĐTXD Bệnh viện Đa khoa TW Quáng Nam” - Hệ thống các tiêu chuẩn về môi trường, NXB Lao động - Xã hội, 2008. - Niên giám thống kê huyện Núi Thành năm 2009. - GS.TS Trần Ngọc Chấn, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội-2000. - GS.TS Trần Ngọc Chấn. Công nghệ xử lý khí thải công nghiệp được áp dụng ở Việt Nam, NXB Đại học Xây dựng Hà Nội. - Phạm Ngọc Hồ và Hòang Xuân Cơ, Đánh giá tác động môi trường, NXB ĐHQG Hà Nội, Hà Nội-2001. - GS. TS Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội-2000. - Trần Văn Nhân, Ngô Thị Nga. Giáo trình công nghệ xử lý nước thải, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội-1999. - GS.TS. Trần Hiếu Nhuệ, TS. Ứng Quốc Dũng, TS. Nguyễn Thị Kim Thái. Quản lý chất thải rắn. Nhà xuất bản Xây Dựng, Hà Nội-2001. - PGS.TS Trần Đức Hạ. Xử lý nước thải. Nhà xuất bản giáo dục – 1998. - Trần Thị Thanh, Trần Yêm, Đồng Kim Loan - Giáo trình công nghệ môi trường, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội - 2004. - World Health Organization - Asessment of sources of Air, Water and Land Pollution. Geneva, 1993. b. Nguồn tài liệu, dữ liệu do chủ Dự án tự tạo lập - Dự án: Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa TW Quảng Nam - quy mô 500 giường; - Thuyết minh thiết kế cơ sở kỹ thuật Bệnh viện Đa khoa TW Quảng Nam. - Các sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến xây dựng Dự án; 3. Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM Trong quá trình thực hiện Báo cáo ĐTM đã thực hiện các phương pháp sau: 3.1. Phương pháp khảo sát thực địa, lấy mẫu phân tích Phương pháp này được tiến hành tại khu vực thực hiện Dự án, công tác khảo sát bao gồm các nội dung: - Khảo sát điều kiện địa lý tự nhiên, kinh tế - xã hội, hiện trạng môi trường khu vực thực hiện Dự án và vùng phụ cận. - Khảo sát về hiện trạng cơ sở hạ tầng, di tích lịch sử, hệ sinh thái, hiện trạng môi trường khu vực, - Thu mẫu các loại (không khí, nước, ). Cơ quan Chủ dự án: Ban Quản lý Bệnh viện Đa khoa TW Quảng Nam Trang 7 Báo cáo ĐTM dự án: “ĐTXD Bệnh viện Đa khoa TW Quáng Nam” - Quan sát hiện trường, ghi chép các nhận xét trực quan. - Thu thập, tổng hợp các tài liệu liên quan. - Đánh giá các thông tin, số liệu sau khi điều tra khảo sát. 3.2. Phương pháp thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin, tài liệu, số liệu - Sưu tầm, thu thập các nguồn tài liệu liên quan phục vụ quá trình ĐTM, các tài liệu liên quan đến quy hoạch phát triển địa phương, ngành, thu thập ý kiến của cộng đồng địa phương (tham vấn ý kiến), tham khảo các tài liệu ĐTM. - Phương pháp nhằm xác định, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội ở khu thực hiện Dự án thông qua các số liệu, thông tin thu thập được từ nguồn khác nhau như: hiện trạng môi trường hàng năm của Tỉnh, niên giám thống kê, báo cáo tình hình kinh tế, xã hội của khu vực thực hiện Dự án. 3.3. Phương pháp đo đạc Đo đạc các chỉ tiêu môi trường bằng các thiết bị đo đạc có độ chính xác cao (đo nhanh tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm). Phương pháp phân tích và lấy mẫu được dựa theo phương pháp thử quy định trong các TCVN, QCVN tương ứng. 3.4. Phương pháp tổng hợp và đánh giá nhanh Dựa trên những số liệu, thông tin thu thập được, trên cơ sở nhận biết những nguồn tác động, từ đó phân tích, đánh giá các tác động dựa trên các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hệ số ô nhiễm do WHO thiết lập và đưa ra những kết luận. 4. Tổ chức thực hiện ĐTM Báo cáo ĐTM được thực hiện theo trình tự sau: - Nghiên cứu các văn bản pháp lý và tài liệu kỹ thuật liên quan đến Dự án. - Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu phục vụ cho lập báo cáo ĐTM. - Khảo sát hiện trạng môi trường tự nhiên, KT-XH vùng Dự án. - Tổ chức đo đạc, lấy mẫu phân tích các số liệu về môi trường nền. - Khảo sát và đánh giá tác động của Dự án đến môi trường KT-XH và đề xuất các biện pháp giảm thiểu. - Tham khảo ý kiến của các chuyên gia và các nhà quản lý. - Tham vấn ý kiến của cộng đồng: + Ý kiến của UBND xã Tam Hiệp. + Ý kiến của UBMTTQVN xã Tam Hiệp. - Tổ chức viết báo cáo ĐTM. Cơ quan Chủ dự án: Ban Quản lý Bệnh viện Đa khoa TW Quảng Nam Trang 8 Báo cáo ĐTM dự án: “ĐTXD Bệnh viện Đa khoa TW Quáng Nam” - Tổng hợp, hòan thành báo cáo trình Bộ Y tế thẩm định và phê duyệt. Báo cáo ĐTM sẽ cung cấp cho chính quyền địa phương cũng như các cơ quan quản lý liên quan có cơ sở theo dõi, giám sát sự tuân thủ của Chủ dự án đối với công tác BVMT đã đề ra. Đơn vị tư vấn: - Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 475. - Người đại diện : Võ Minh Tiến - Chức vụ : Giám Đốc - Địa chỉ liên hệ : 65 Hùng Vương, TP Tam Kỳ. - Điện thoại : 01227518158 Danh sách các thành viên tham gia thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án: Stt Họ và tên Học vị Chuyên ngành 1 Võ Minh Tiến Kỹ sư Xây dựng 2 Nguyễn Minh Thiên Thạc sỹ Hóa 3 Dương Minh Điệp Kỹ sư Hóa 4 Mai Thảo Kỹ sư Công nghệ môi trường 5 Mai Thị Diệu Hòa Cử nhân Môi trường 6 Lê Thị Thùy An Cử nhân Môi trường Cơ quan Chủ dự án: Ban Quản lý Bệnh viện Đa khoa TW Quảng Nam Trang 9 Báo cáo ĐTM dự án: “ĐTXD Bệnh viện Đa khoa TW Quáng Nam” CHƯƠNG 1 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 1.1. Tên Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa TW Quảng Nam - quy mô 500 giường. 1.2. Chủ dự án Cơ quan Chủ dự án: Ban Quản lý dự án Bệnh viện đa khoa TW Quảng Nam - Địa chỉ: xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. - Điện thoại liên hệ: 05103 507530 - Người đứng đầu cơ quan: (ông) Thân Trọng Long - Trưởng ban 1.3. Vị trí địa lý của Dự án a. Vị trí địa lý: Khu vực Dự án thuộc Khu đô thị mới Tam Hiệp, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam có vị trí tiếp giáp như sau: + Phía Tây giáp đường quy hoạch khu đô thị mới Tam Hiệp. + Phía Đông giáp đường quy hoạch khu đô thị mới Tam Hiệp. + Phía Nam: giáp hành lang quốc lộ 1 A + Phía Bắc giáp đất cây xanh và đường quy hoạch Toàn bộ khu đất có diện tích rộng 201.640 m 2 (568m x 355m). Vị trí được xác định theo tọa độ địa lý từ 108 o 26’16” đến 108 o 44’4” độ kinh Đông và từ 15 o 23’38” đến 15 o 38’43” độ vĩ Bắc và theo Hệ tọa độ VN2000 được trình bày trong bảng 1.1: Bảng 1.1 - Toạ độ địa lý vị trí Dự án TÊN ĐIỂM TỌA ĐỘ VN2000 X(m) Y(m) R1 1708247.692 593782.653 R2 1708245.728 593775.545 R3 1708382.876 593461.955 R4 1708392.591 593458.300 Cơ quan Chủ dự án: Ban Quản lý Bệnh viện Đa khoa TW Quảng Nam Trang 10 [...]... nghiệp vụ 6,663.73 Khoa Chẩn đoán hình ảnh 1,073.51 Khoa Xét nghiệm 777.48 Khoa Nội soi 425.75 Cơ quan Chủ dự án: Ban Quản lý Bệnh viện Đa khoa TW Quảng Nam Trang 14 Báo cáo ĐTM dự án: “ĐTXD Bệnh viện Đa khoa TW Quáng Nam Khoa Giải phẫu bệnh 292.91 Khoa Y học hạt nhân - U bướu 227.76 Khoa Phẫu thuật - Gây mê - Hồi sức 1,892.60 Khu Sản NICU (điều trị tích cực trẻ thiếu tháng) 296.10 Khoa Vật lý trị liệu... Đa khoa TW Quảng Nam Trang 18 Báo cáo ĐTM dự án: “ĐTXD Bệnh viện Đa khoa TW Quáng Nam Dự kiến cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Đa khoa Trung Quảng Nam gồm 51 khoa phòng (44 khoa và 7 phòng) Nhu cầu nhân lực: Bệnh viện có đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, trang bị hiện đại, các khoa chuyên sâu, cơ sở hạ tầng phù hợp Số lượng nhân viên của bệnh viện ước tính khoảng 700 cán bộ (được... án: Ban Quản lý Bệnh viện Đa khoa TW Quảng Nam Trang 15 Báo cáo ĐTM dự án: “ĐTXD Bệnh viện Đa khoa TW Quáng Nam Hệ thống giao thông nội bộ của BVĐKTW Quảng Nam sẽ đấu nối với đường gom của đường 1A ở phía Tây Nam của khu đất Ngoài ra, các cổng phụ của bệnh viện sẽ mở ra các đường quy hoạch, cùng có tiết diện đường là 22,5m Giao thông đối nội: Hệ thống giao thông trong BVĐKTW Quảng Nam bao gồm: - Trục... Nguồn nước: Nguồn nước chính cung cấp cho BVĐKTW Quảng Nam được lấy từ Nhà máy nước Tam Hiệp Cơ quan Chủ dự án: Ban Quản lý Bệnh viện Đa khoa TW Quảng Nam Trang 16 Báo cáo ĐTM dự án: “ĐTXD Bệnh viện Đa khoa TW Quáng Nam Hệ thống cấp nước: Xây dựng bể chứa nước và trạm cấp nước ngoài nhà cấp đến bể mái nhà đa khoa, sau đó từ bể mái cấp nước cho nhà đa khoa, nhà giặt là, nhà truyền nhiễm và tang lễ d... Đây là bệnh viện đa khoa hạng 1, là cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam và chịu sự chỉ đạo của chuyên môn của Bộ y tế Số lần khám bệnh trong một ngày: 1,2 đến 1,4 lần số giường bệnh, tương ương với 600-700 lần khám bệnh trong một ngày 1.4.2 Quy hoạch thiết kế tổng thể mặt bằng 1.4.2.1 Bố trí mặt bằng BVĐKTW Quảng Nam được xây dựng theo một trục chức năng, được gọi là “Phố Bệnh Viện ... những cơ sở hạ tầng đi kèm sẽ được bố trí nhất quán và có hệ thống dọc theo hệ “xương sống” này Bệnh viện được chia thành 05 khu vực chức năng chính: Cơ quan Chủ dự án: Ban Quản lý Bệnh viện Đa khoa TW Quảng Nam Trang 12 Báo cáo ĐTM dự án: “ĐTXD Bệnh viện Đa khoa TW Quáng Nam + Khám và điều trị ngoại trú + Khối Điều trị bệnh nhân nội trú + Khối Kỹ thuật nghiệp vụ + Khối Hành chính + Khối phục vụ - dịch... giá sự phù hợp của địa điểm thực hiện Dự án: * Ưu điểm Cơ quan Chủ dự án: Ban Quản lý Bệnh viện Đa khoa TW Quảng Nam Trang 11 Báo cáo ĐTM dự án: “ĐTXD Bệnh viện Đa khoa TW Quáng Nam - Về mặt chủ trương: Qua các văn bản pháp lý liên quan cho thấy, các Ban ngành liên quan cũng như UBND tỉnh Quảng Nam đồng ý về chủ trương và thống nhất vị trí xây dựng (Các văn bản pháp lý được bố trí kèm theo ở phần phụ... định theo thông tư liên tịch số 08/2007/TTLB-BYT-BNV) Ghi chú: Những thông tin trong chương 1 của Báo cáo được trích dẫn, tham khảo từ báo cáo “Dự án Đầu tư xây dựng BVĐKTW Quảng Nam CHƯƠNG II Cơ quan Chủ dự án: Ban Quản lý Bệnh viện Đa khoa TW Quảng Nam Trang 19 Báo cáo ĐTM dự án: “ĐTXD Bệnh viện Đa khoa TW Quáng Nam ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI... Caledmi, Quảng Nam - Đà Nẵng đã trải qua thời kỳ phát triển địa chất từ Paleczoi - Kainozoi Cường độ chịu tải của đất trung bình đạt khoảng R = l,5-2,5kg/cm2; d Địa chấn Theo tài liệu của Viện Vật lý địa cầu, khu vực nghiên cứu nằm trong vùng dự báo có thể xảy ra động đất cấp 6 Cơ quan Chủ dự án: Ban Quản lý Bệnh viện Đa khoa TW Quảng Nam Trang 20 Báo cáo ĐTM dự án: “ĐTXD Bệnh viện Đa khoa TW Quáng Nam ... 22,5 24,1 Tháng XII 21,7 21,3 22,9 23,2 21,5 Tháng Trung bình năm Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Nam 2008 2.1.2.2 Độ ẩm không khí Bảng 2.2: Độ ẩm trung bình tháng và năm, từ năm 2004 - 2008 được ghi nhận tại trạm Tam Kỳ (%) Cơ quan Chủ dự án: Ban Quản lý Bệnh viện Đa khoa TW Quảng Nam Trang 21 Báo cáo ĐTM dự án: “ĐTXD Bệnh viện Đa khoa TW Quáng Nam Năm 2004 2005 2006 2007 2008 86 84 84 86 87 Tháng . ĐTM dự án: “ĐTXD Bệnh viện Đa khoa TW Quáng Nam Dự kiến cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Đa khoa Trung Quảng Nam gồm 51 khoa phòng (44 khoa và 7 phòng). Nhu cầu nhân lực: Bệnh viện có đội ngũ cán. thuận thành lập Bệnh viện đa khoa có quy mô 500 giường, trang bị hiện đại, hòan chỉnh tại Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam, lấy tên là Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Cơ quan Chủ. Đa khoa TW Quảng Nam Trang 9 Báo cáo ĐTM dự án: “ĐTXD Bệnh viện Đa khoa TW Quáng Nam CHƯƠNG 1 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 1.1. Tên Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa TW Quảng Nam - quy mô 500 giường. 1.2.
- Xem thêm -

Xem thêm: đtm bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam, đtm bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam,

Từ khóa liên quan