0

đánh giá tác động môi trường bệnh viện đa khoa quảng ngãi

73 815 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2015, 16:55

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NGÃI Báo cáo ĐGTĐMT Dự án “Xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi” QUẢNG NGÃI, THÁNG 9/2003 Trung tâm Công nghệ môi trường(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 2 Báo cáo ĐGTĐMT Dự án “Xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi” ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI o0o BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN XÂY DỰNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NGÃI Chủ dự án Cơ quan tư vấn BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NGÃI TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG Trung tâm Công nghệ môi trường(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 3 Báo cáo ĐGTĐMT Dự án “Xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi” QUẢNG NGÃI, THÁNG 9/2003 MỞ ĐẦU Quảng Ngãi là một tỉnh thuộc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và nằm trong Vùng Kinh tế Trọng điểm miền Trung, có diện tích 5.131,51 km 2 , dân số năm 2001 là 1.217.521 người. Thò xã Quảng Ngãi là trung tâm kinh tế, chính trò của tỉnh có diện tích 37,13 km 2 , dân số năm 2002 118.380 người. Việc đầu xây dựng Khu công nghiệp Dung Quất là một bước đột phá trong kế hoạch vực dậy vùng đất Quảng Ngãi đầy tiềm năng này. Theo đó Khu kinh tế Dung Quất sẽ hình thành và là nơi tập trung các khu, cụm công nghiệp; các đô thò và các khu du lòch, thương mại dòch vụ…Do vậy nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng, các tiện ích xã hội, trong đó hệ thống y tế khám chữa bệnh cho dân cư cần phải được quan tâm một cách toàn diện. Trong kế hoạch 5 năm của Tỉnh (2001 – 2005), tỉnh sẽ đầu tư xây dựng mới một bệnh viên đa khoa với quy mô 600 giường đáp ứng cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Bệnh viên đa khoa hiện có không đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh hiện tại cũng như tốc độ phát triển trong tương lai sẽ được chuyển thành Bệnh viện Y học dân tộc và Bệnh viện Phục hồi chức năng. Thực hiện nghiêm chỉnh Luật Bảo vệ Môi trường và để có các căn cứ khoa học nhằm quản lý, bảo vệ môi trường sau này, Chủ đầu tư đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ Môi trường (Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam) lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án “ Đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi”. Báo cáo ĐTM này được thực hiện với các mục tiêu chính sau: - Phân tích một cách có căn cứ khoa học những tác động có lợi, có hại mà Dự án gây ra cho môi trường xung quanh. - Xây dựng và đề xuất các biện pháp thích hợp nhằm hạn chế các tác động môi trường gây ra do xây dựng và hoạt động Dự án. 1. NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO Báo cáo này bao gồm các nội dung chính sau đây: - Phân tích những hoạt động của Dự án có khả năng gây tác động đến môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội. - Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và hiện trạng môi trường khu vực xây dựng Dự án nhằm có cơ sở so sánh, đánh giá những tác động gây ra do hoạt động của dự án. - Phân tích, đánh giá nguồn gốc ô nhiễm, những tác động do hoạt động của Dự án đến môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội. Trung tâm Công nghệ môi trường(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 4 Báo cáo ĐGTĐMT Dự án “Xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi” - Nghiên cứu và đề xuất các biện pháp thích hợp nhằm khống chế, hạn chế các tác động có hại do hoạt động của dự án đến môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội. - Xây dựng chương trình và kế hoạch quan trắc giám sát môi trường hàng năm cho Dự án. - Kết luận - kiến nghò. - Phần tài liệu tham khảo và phụ lục 2. CÁC TÀI LIỆU LÀM CĂN CỨ Cơ sở pháp lý để đánh giá tác động môi trường: - - Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 27/12/1993 và chủ tòch nước ký Lệnh công bố ngày 10/01/1994. - Nghò đònh 175/CP ngày 18/10/1994 cuả Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. - Nghò đònh số 26/CP ngày 26/4/1996 cuả Chính phủ quy đònh xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường. - Thông tư số 490/1998/TT-BKHCNMT ngày 29/04/1998 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường về hướng dẫn lập và thẩm đònh báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư. - Quyết đònh số 155/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý chất thải nguy hại. - Văn bản số 327/UB ngày 06/04/2001 của Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập dự án đầu tư xây dựng mới bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. - Thông báo số 91/TB-VPCP ngày 17/08/2001 của Văn phòng Chính phủ v/v: thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ngãi. Các tài liệu tham khảo và nghiên cứu: - Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. - Các báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được thực hiện ở Việt Nam trong những năm vừa qua, nhất là các báo cáo ĐTM đối với các dự án ở Quảng Ngãi được các cơ quan chuyên môn thực hiện. - Các tài liệu về điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế xã hội của đòa phương, cụ thể là ở tỉnh Quảng Ngãi. - Các số liệu đo đạc thực tế về hiện trạng môi trường (nước, không khí) khu vực Dự án. - Tham khảo số liệu của các bệnh viện đang hoạt động tương tự để có thể so sánh và dự báo các tác động môi trường của dự án này. - Các tài liệu, báo cáo khao học về lónh vực xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn trong và ngoài nước. Các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam: Trung tâm Công nghệ môi trường(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 5 Báo cáo ĐGTĐMT Dự án “Xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi” - Giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư (theo mức âm tương đương) (TCVN 5949-1995). - Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh (TCVN 5937 - 1995). - Giới hạn tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải công nghiệp (TCVN 5939 - 1995). - Giá trò giới hạn cho phép của các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước ngầm (TCVN-5944-1995). - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước sông dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (TCVN 6980 – 2001). - Tiêu chuẩn chất lượng nước ăn uống và sinh hoạt của Bộ Y tế. Điều lệ vệ sinh và giữ gìn sức khỏe do Bộ Y tế ban hành năm 1992 qui đònh các tiêu chuẩn vệ sinh về chất lượng nước, không khí và yêu cầu các hoạt động kinh tế xã hội phải đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh. 3. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ Các phương pháp sau được dùng để đánh giá: • Phương pháp nhận dạng: - Mô tả hiện trạng của hệ thống môi trường - Xác đònh tất cả các thành phần hoạt động Dự án Để thực hiện phần này có thể sử dụng các phương pháp sau: - Phương pháp liệt kê - Phương pháp ma trận môi trường • Phương pháp dự đoán (thường chỉ sử dụng cho các báo cáo ĐTM đối với các dự án đầu tư triển khai): - Xác đònh những sự thay đổi đáng kể của môi trường - Dự đoán về khối lượng và không gian của sự thay đổi đã xác đònh ở trên - Đánh giá khả năng các ảnh hưởng sẽ xảy ra theo thời gian. Để thực hiện phần này có thể sử dụng các phương pháp sau: - Các hệ thống thông tin môi trường và mô hình khuyếch tán, - Xắp xếp theo thứ tự ưu tiên, tỷ lệ hóa và đo đạc phân tích. • Phương pháp đánh giá: - Xác đònh mức độ thiệt hại và lợi ích của các nhóm và cộng đồng dân cư bò ảnh hưởng bởi hoạt động của Dự án. - Xác đònh và so sánh về lợi ích giữa các phương án thực hiện. Trung tâm Công nghệ môi trường(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 6 Báo cáo ĐGTĐMT Dự án “Xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi” Để thực hiện phần này có thể sử dụng các phương pháp sau: - Hệ thống đánh giá môi trường - Phân tích kinh tế. Để đánh giá ảnh hưởng các hoạt động của bệnh viện đến môi trường, phương pháp liệt kê được sử dụng trong báo cáo này. Đặc điểm chính của phương pháp liệt kê là: Phương pháp liệt kê tương đối đơn giản, được sử dụng phổ biến, không yêu cầu có quá nhiều về số liệu môi trường, sinh thái, cho phép phân tích đầy đủ các nhân tố gây ra ô nhiễm môi trường của đối tượng. Quá trình tiến hành ĐTM đối với dự án được thực hiện qua các bước chính sau đây: Bước 1: Xác đònh các tác đông môi trường (TĐMT) có thể xảy ra đối với các hoạt động của dự án. Mục đích của bước này là xác đònh các TĐMT tiềm tàng mà việc thực hiện các hoạt động của dự án có thể mang lại. Căn cứ vào “báo các nghiên cứu khả thi dự án xây dựng bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi” và qua khảo sát thực tế, tìm ra những hành động quan trọng nhất thiết phải có trong hoạt động tổng thể của dự án. Các phương pháp phân tích hợp nhất trong bước này là phương pháp liệt kê số liệu môi trường, phương pháp danh mục tác động môi trường. Bước 2: Phân tích nguyên nhân và hậu quả để từ các TĐMT tiềm tàng tìm ra những TĐMT quan trọng nhất cần đánh giá. Việc lựa chọn các TĐMT dựa trên cơ sở phân tích khoa học các tác động tiềm tàng đã xác đònh, xem xét nguyên nhân của tác động để biết xác xuất xảy ra tác động, xem xét hậu quả để biết tầm quan trọng của tác động. Các phương pháp thích hợp với bước này là phương pháp liệt kê số liệu môi trường, danh mục môi trường, ma trận môi trường, sơ đồ mạng lưới và chập bản đồ. Bước 3: Dự báo diễn biến của các tác động. Các nguyên nhân gây ra tác động diễn biến theo thời gian, do đó TĐMT cũng diễn biến một cách phức tạp theo thời gian. Các phương pháp thích hợp là mô hình toán học, chập bản đồ các nhân tố tác động. Bước 4: Đánh giá các tác động có 2 loại đònh lượng và đònh tính : - Chuẩn đònh lượng: là các chuẩn về chất lượng môi trường, hoặc về sử dụng tài nguyên của Nhà nước hoặc đòa phương ban hành. - Chuẩn đònh tính: căn cứ vào ba chứa năng cơ bản của môi trường đối với sinh sống và pháp triển của con người là: chức năng về không gian sống, chức năng về nguồn tài nguyên, chức năng về nơi chứa đựng phế thải. Các phương pháp thích hợp nhất trong bước này làphương pháp ma trận 4. TỔ CHỨC THAM GIA BIÊN SOẠN BÁO CÁO Trung tâm Công nghệ môi trường(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 7 Báo cáo ĐGTĐMT Dự án “Xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi” Báo cáo đánh giá tác động môi trường do Ban quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng Y tế tỉnh Quảng Ngãi chủ trì. Trong quá trình thực hiện, Ban quản lý các dự án đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ Môi trường (Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam). Trong quá trình thực hiện chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ của các cơ quan sau đây : - - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi. - UBND phường Nghóa Lộ, thò xã Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Trung tâm Công nghệ môi trường(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 8 Báo cáo ĐGTĐMT Dự án “Xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi” CHƯƠNG I GIỚI THIỆU SƠ LƯC DỰ ÁN I.1. VÀI NÉT VỀ DỰ ÁN - Tên dự án : Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi - Cơ quan chủ quản đầu tư : UBND tỉnh Quảng Ngãi - Chủ đầu tư : Ban quản lý các Dự án Đầu tư và Xây dựng Y tế tỉnh Quảng Ngãi - Cơ quan sử dụng : Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi - Hình thức đầu tư : Xây dựng mới - Tính chất hoạt động : Khám và điều trò bệnh - Đòa điểm xây dựng : Phường Nghóa Lộ, thò xã Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi I.2. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ Đầu tư xây dựng mới bệnh viện đa khoa là rất cần thiết vì: 1 – Đảm bảo cho nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nói chung và các chuyên gia của KCN Dung Quất nói riêng trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh. 2 - Xây dựng mới bệnh viện đa khoa tỉnh với quy mô 600 giường là mục tiêu trong kế hoạch 5 năm 2001 – 2005 của tỉnh Quảng Ngãi, đã được Văn phòng Chính phủ đồng ý tại thông báo số 91/TB-VPCP ngày 17/08/2001. I.3. NỘI DUNG DỰ ÁN I.3.1. Quy hoạch tổng thể mặt bằng và bố trí công năng sử dụng I.3.1.1. Quy hoạch tổng thể mặt bằng - Tập trung các công trình chính của bệnh viện (khối khám bệnh đa khoa, khối kỹ thuật nghiệp vụ, khối bệnh nhân nội trú) thành một khối công trình chính cao 8 tầng. Các công trình phụ trợ khác được bố trí xung quanh cao từ 1 ÷ 2 tầng. - Cổng chính của bệnh viện được bố trí ở giữa khu đất về phía Đông có đường quy hoạch mới nối đường Bùi Thò Xuân và đường Nguyễn Trãi là trục phố chính của Thò xã. Ngoài cổng chính còn bố trí 2 cổng phụ hai bên mở thường xuyên nhằm phục vụ cho cán bộ công nhân viện, bác só, y tá, bệnh nhân vào điều trò. Trung tâm Công nghệ môi trường(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 9 Báo cáo ĐGTĐMT Dự án “Xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi” - Phía Tây khu đất bố trí 2 cổng cho việc cung ứng hậu cần và phục vụ tang lễ. - Phía Nam khu đất bố trí khu vực sân chơi, vườn cảnh tạo điều kiện sinh hoạt, vui chơi, giải trí cho bệnh nhân. Dự kiến xây dựng thêm các công trình phục vụ cho sinh hoạt của bệnh nhân và cán bộ (phần xây dựng này không nằm trong phạm vi của dự án). - Xen giữa các công trình có bố trí các sân đi dạo, vườn hoa cây cảnh tạo nên cảnh quan bên ngoài công trình nhằm phục vụ bệnh nhân điều trò tại bệnh viện. I.3.1.2. Bố trí công năng sử dụng 1. Khối nhà chính : Khối nhà khám đa khoa ngoại trú, khối kỹ thuật nghiệp vụ khám bệnh và điều trò nội trú, ngoại trú. Các khu kỹ thuật nghiệp vụ cận lâm sàng và văn phòng hành chính, lãnh đạo bệnh viện. Khu bệnh nhân điều trò nội trú bao gồm: khoa nội, ngoại, phụ sản, nhi, các chuyên khoa nội, ngoại v.v… Công trình chính gồm 2 phần : + Phần đế cao 2 ÷ 3 tầng + Phần thân trên cao 8 tầng Phân khu : chia làm 3 khu : + Khu I từ trục 1 đến trục 9 (khối khám bệnh đa khoa và điều trò ngoại trú) : cao 2 ÷ 3 tầng. + Khu II từ trục 9 đến trục 18 (khối kỹ thuật đẻ, ngân hàng máu, khối bệnh nhân nội trú, các khu kỹ thuật nghiệp vụ v.v…) : cao 8 tầng. + Khu II từ trục 18 đến trục 26 (khối hành chánh quản trò, khoa dược) : cao 2 ÷ 3 tầng. 2. Các công trình khác : - Khoa dinh dưỡng và chống nhiễm khuẩn (2 tầng) + Tầng 1 : khoa dinh dưỡng + Tầng 2 : khoa chống nhiễm khuẩn giữa là sân trong vừa cách ly khu vực vừa tạo thông thoáng cho công trình - Khoa bệnh nhân truyền nhiễm (2 tầng) : điều trò bệnh nhân lây theo đường tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn riêng biệt – không chồng chéo lây bệnh cho nhau trong khu điều trò. - Phía Bắc khu đất bố trí khoa bệnh lý giãi phẫu và nhà tang lễ của bệnh viện vừa tiện cho sự giao tiếp với bên ngoài vừa để một khu đất yên tónh và cách ly với các công trình khác của bệnh viện. Trung tâm Công nghệ môi trường(Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 10 [...]... đồng Hoạt động dòch vụ du lòch, khách sạn của tỉnh trong những năm gần đây có sự chuyển biến rõ rệt, đóng góp một phần lớn vào ngân sách của tỉnh Trung tâm Công nghệ môi trường( Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 26 Báo cáo ĐGTĐMT Dự án “Xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi CHƯƠNG III ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NGÃI III.1 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA... tại thò xã Quảng Ngãi có một bệnh viên đa khoa cấp tỉnh với 565 giường Một số thò trấn có Trung tâm y tế (TTYT) cấp huyện Số lượng giường bệnh tại bệnh viện đa khoa và các TTYT ở đô thò tỉnh Quảng Ngãi được được trình bày trong bảng II.9 Bảng II.9: Số lượng giường bệnh tại một số bệnh viện đô thò tỉnh Quảng Ngãi TT Bệnh viện 1 2 3 4 5 6 Tuyến bệnh viện Bệnh viện đa khoa tỉnh Tỉnh TTYT huyện Bình Sơn Huyện... - + + ++ - - : Ít tác động có hại Trung tâm Công nghệ môi trường( Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 30 Báo cáo ĐGTĐMT Dự án “Xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi ++ +++ - : Tác động có hại ở mức độ trung bình : Tác động có hại ở mức mạnh : Không tác động có hại III.2 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG TỚI MÔI TRƯỜNG III.2.1 Xác đònh các nguồn gốc ô nhiễm và các sự... xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi I.7 CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC Cơ cấu tổ chức: Dự kiến cơ cầu tổ chức của bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi gồm 49 khoa phòng (42 khoa và 7 phòng chức năng) Nhu cầu nhân lực: - Nhân lực khối khám đa khoa( người) : 12,5% x 600 giường = 75 người - Nhân lực của các khối khác (người) : 1 người x 600 giường = 600 người Tổng số cán bộ CNV toàn bệnh viện là... xấu đến môi trường xung quanh III.1.4 Các tác động về kinh tế xã hội III.1.4.1 Tác động do di dân, giải tỏa Khu đất chòu tác động trực tiếp xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi có diện tích khoảng 49,5ha đa số là ruộng màu và 31 hộ dân cư phải di dời Số hộ di dời trong khu vực Dự án không nhiều cùng với việc đền bù giải tỏa và tái đònh cư (các hộ được tái đònh cư ở cạnh cách khu vực bệnh viện khoảng... ly với môi trường bên ngoài bằng các dãy cây xanh và tường rào bao quanh bệnh viện Xét về mặt Trung tâm Công nghệ môi trường( Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 29 Báo cáo ĐGTĐMT Dự án “Xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi thẩm mỹ thì có thể nói đây là một công trình sạch đẹp, hiện đại, đảm bảo được lộ giới và thuộc loại bệnh viện có quy mô lớn nhất của tỉnh Quảng Ngãi cũng... nghệ môi trường( Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 23 Báo cáo ĐGTĐMT Dự án “Xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi Tổng cộng 3.712 113.658 24.463 31 (Nguồn: niên giám thống kê Thò xã Quảng Ngãi năm 2001) 4,6 14,6 (2) Dân tộc - tôn giáo − Tại các khu đô thò tỉnh Quảng Ngãi dân tộc Kinh chiếm tỉ lệ lớn Ngoài ra, tại đây còn có dân tộc Hrê và một số dân tộc khác Thò xã Quảng Ngãi. .. Dự án “Xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi Lượng chất thải rắn và chất thải nguy hại phát sinh thay đổi hàng ngày, hàng tháng, theo mừa và thời tiết Không những thế mà còn thay đổi khác nhau theo từng khoa chuyên môn chất thải rắn y tế tập trung khối lượng lớn ở các khoa như : khoa sản và phụ khoa, khoa hồi sức cấp cứu và khoa ngoại … Theo hệ số phát thải đối với bệnh viện đa khoa do Tổ chức... Đòa chính Quảng Ngãi, số hộ dân cần phải giải tỏa, di dời là 31 hộ Hầu hết các hộ được tái đònh cư ở cách khu vực bệnh viện khoảng 500m I.4 Ý NGHĨA KINH TẾ XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN Trung tâm Công nghệ môi trường( Entec) - Tel : 08.8957743 – 08.9850540; Fax : 08.9850541 14 Báo cáo ĐGTĐMT Dự án “Xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi - Đáp ứng cho nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, đặc... 08.9850541 31 Báo cáo ĐGTĐMT Dự án “Xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi Loại nước thải này sinh ra do lượng nước mưa rơi trên mặt khuôn viên bệnh viện Chất lượng nước mưa khi chảy đến hệ thống thoát nước phụ thuộc vào độ trong sạch của khí quyển tại khu vực đang xét và đặc điểm mặt bằng rữa trôi Theo phương án bố trí tổng mặt bằng Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, các khu sân bãi, đường giao thông nội . TỈNH QUẢNG NGÃI SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NGÃI Báo cáo ĐGTĐMT Dự án “Xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi QUẢNG. TỈNH QUẢNG NGÃI SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI o0o BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN XÂY DỰNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NGÃI Chủ dự án Cơ quan tư vấn BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG BỆNH VIỆN. Trung tâm Công nghệ Môi trường (Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam) lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án “ Đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi . Báo cáo ĐTM
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá tác động môi trường bệnh viện đa khoa quảng ngãi, đánh giá tác động môi trường bệnh viện đa khoa quảng ngãi, , Chỉ tiêu ô nhiễm

Từ khóa liên quan