0

đánh giá tác động môi trường bệnh viện đa khoa ngọc lặc- thanh hóa

80 886 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2015, 16:55

Báo cáo ĐTM dự án: Đầu t xây dựng, cải tạo và nâng cấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc Mở đầu 1. Xuất xứ của dự án Trong công cuộc đổi mới phát triển kinh tế xã hội, Đảng và Nhà nớc luôn luôn quan tâm đến sức khoẻ của nhân dân, thể hiện qua nhiều chính sách xã hội, y tế, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở. Đây là một trong những yếu tố quyết định về sự thành công và phát triển đất nớc bền vững. Chiến lợc chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ của nhân dân giai đoạn 2001-2010 đã đợc Thủ tớng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 35/2001/QĐ-TTG ngày 19/3/2001, mục tiêu: Phấn đấu để mọi ngời dân đợc hởng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu, có điều kiện tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lợng, mọi ngời đều đợc sống trong cộng đồng an toàn, phát triển tốt về thể chất và tinh thần, giảm tỷ lệ mắc bệnh, nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ và phát triển giống nòi. Theo Quyết định số 631/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hoá ngày 19/03/2008 về việc phê duyệt điều chỉnh Chủ đầu t và nguồn vốn đầu t, đối với các dự án Đầu t, nâng cấp các bệnh viện đa khoa huyện và bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh Thanh Hoá từ nguồn trái phiếu Chính phủ; Huyện Ngọc Lặc có diện tích tự nhiên khoảng 489,9 km 2 với dân số trên 131.688 ngời, gồm 3 thị trấn và 20 xã, là một huyện miền núi đợc thành lập trên cơ sở vật chất còn nghèo nàn. Đặc biệt, cơ sở vật chất của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc còn thiếu thốn, khuôn viên chật hẹp nên cha đáp ứng đợc nhu cầu khám và chữa bệnh của nhân dân. Ngoài ra, việc triển khai dự án đầu t xây dựng: cải tạo và nâng cấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc sẽ đáp ứng một phần nhu cầu khám chữa bệnh trong khu vực. Theo số liệu thống kê của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc thì lu lợng bệnh nhân đến khám và điều trị, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cao ngày càng đông. Điều đó thể hiện Bệnh viện luôn chịu sự quá tải, hơn nữa tính chất bệnh tật ngày càng đa dạng, phức tạp đòi hỏi năng lực, trình độ cán bộ, thiết bị y tế đồng bộ mới đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân các dân tộc miền núi trong giai đoạn hiện nay. Cho nên việc lập dự án đầu t xây dựng cải tạo và nâng cấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc là rất cần thiết, nhằm đáp ứng tốt nhu cầu khám và chữa bệnh của nhân dân, đồng thời đóng góp cho sự phát triển chung của ngành y tế tỉnh Thanh Hoá. Vì vậy Quyết định số 2077/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hoá ngày 26/07/2006 về việc phê duyệt dự án đầu t xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo Đơn vị t vấn: Trung tâm quan trắc và bảo vệ môi trờng Thanh Hoá 1 Báo cáo ĐTM dự án: Đầu t xây dựng, cải tạo và nâng cấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa đã đáp ứng đợc phần nào nhu cầu cấp thiết về khám chữa bệnh của nhân dân. Để triển khai thực hiện quyết định của UBND tỉnh Thanh Hoá, bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc đã phối hợp cùng Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ Môi trờng Thanh Hoá lập báo cáo đánh giá tác động môi trờng dự án: Đầu t xây dựng, cải tạo và nâng cấp bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc 2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trờng * Các văn bản pháp luật - Luật Bảo vệ Môi trờng năm 2005 đã đợc Quốc hội nớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006 (Điều 18 quy định các đối tợng phải lập báo cáo ĐTM); - Nghị định 80/2006/NĐ-CP, ngày 09/08/2006 của Thủ tớng Chính phủ về việc quy định chi tiết và hớng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trờng. - Nghị định 21/2008/NĐ-CP, ngày 28/02/2008 của Thủ tớng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ- CP. - Thông t 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trờng về việc hớng dẫn về đánh giá môi trờng chiến lợc, đánh giá tác động môi tr- ờng và cam kết bảo vệ môi trờng; - Chỉ thị 01/CT-UB ngày 27/02/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về Tăng cờng công tác bảo vệ môi trờng; * Các văn bản kỹ thuật - Quyết định số 1047/QĐ-BYT, ngày 28/03/2002 của Bộ Y tế về việc phát triển bệnh viện Việt Nam đến năm 2010; - Quyết định số 35/2001/QĐ-TTG ngày 19/3/2001 của Thủ tớng chính phủ về việc Phấn đấu để mọi ngời dân đợc hởng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu, có điều kiện tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lợng, mọi ngời đều đợc sống trong cộng đồng an toàn, phát triển tốt về thể chất và tinh thần, giảm tỷ lệ mắc bệnh, nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ và phát triển giống nòi; - Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg, ngày 30/06/2006 của Thủ tớng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn 2010 và tầm nhìn đến năm 2020; Đơn vị t vấn: Trung tâm quan trắc và bảo vệ môi trờng Thanh Hoá 2 Báo cáo ĐTM dự án: Đầu t xây dựng, cải tạo và nâng cấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc - Quyết định 30/2008/QĐ-TTg, ngày 22/02/2008 của Thủ tớng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lới khám, chữa bệnh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020; - Quyết định số 355/QĐ-CT ngày 12/02/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc thành lập Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc; - Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 26/07/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt Dự án đầu t xây dựng công trình: cải tạo và nâng cấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc; - Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 19/03/năm 2008 về việc phê duyệt điều chỉnh Chủ đầu t và nguồn vốn đầu t, đối với các dự án Đầu t, nâng cấp các bệnh viện đa khoa huyện và bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh Thanh Hoá từ nguồn trái phiếu Chính phủ; - Quyết định số 2340/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hoá ngày 31/07/2008 về việc Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu t xây dựng công trình: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa; - Nghị định số 50/1998/NĐ-CP ngày 16/7/1998 của Chính phủ chi tiết việc thi hành pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ; - Thông t liên tịch số 2237/1999/TTLT-BKHCNMT-BYT ngày 28/12/1999 của Bộ KHCN&MT và Bộ Y tế hớng dẫn việc thực hiện an toàn bức xạ trong y tế; - Quyết định số 62/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 21/12/2001 của Bộ trởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trờng về việc ban hành kỹ thuật đối với lò đốt chất thải y tế; - Quyết định số 60/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 07/8/2002 về việc ban hành hớng dẫn kỹ thuật chôn lấp chất thải nguy hại; - Quyết định số 27/2004/QĐ-BXD của bộ trởng Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 320 : 2004 "Bãi chôn lấp chất thải nguy hại - Tiêu chuẩn thiết kế"; - Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT của Bộ trởng Bộ y tế về việc ban hành quy chế quản lý chất thải y tế; * Các Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng: - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trờng ban hành kèm theo quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trờng về việc bắt buộc áp dụng 08 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trờng; Đơn vị t vấn: Trung tâm quan trắc và bảo vệ môi trờng Thanh Hoá 3 Báo cáo ĐTM dự án: Đầu t xây dựng, cải tạo và nâng cấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trờng ban hành kèm theo quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/07/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trờng về việc bắt buộc áp dụng 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trờng; - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN-2005 ban hành kèm theo Quyết định số 22/ 2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ trởng Bộ Tài nguyên và Môi trờng về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trờng; - TCXDVN 365-2007 Tiêu chuẩn hớng dẫn thiết kế bệnh viện đa khoa; - Tiêu chuẩn của Bộ Y tế về vệ sinh môi trờng ban hành kèm theo Quyết định số 3733/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế; - Các tài liệu đánh giá nhanh trên cơ sở hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới thiết lập nhằm dự báo tải lợng các chất ô nhiễm; * Ti liu, s liu s dng trong bc 3. Tổ chức thực hiện báo cáo ĐTM Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc phối hợp với Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trờng Thanh Hóa tổ chức thực hiện báo cáo ĐTM dự án: Xây dựng, cải tạo và nâng cấp bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc. Trung Tâm Quan trắc và Bảo vệ Môi trờng Thanh Hoá Giám đốc: Trịnh Ngọc Thăng Địa chỉ: 42 Lê Quý Đôn, Phờng Ba Đình, thành phố Thanh Hoá Điện thoại: 037.3725981 Bảng 1. Danh sách các thành viên tham gia lập báo cáo ĐTM Stt Thành viên tham gia Chuyên môn Chức vụ I Chủ đầu t 1 2 II Cơ quan thực hiện 1 Trịnh Ngọc Thăng KS. Nông nghiệp Giám đốc 2 Nguyễn Văn Vơn KS.KT Hoá Phó Giám Đốc 3 Phan Cao Cờng Cử nhân CN Sinh học Cán bộ 4 Lê Thị Thuỷ Cử nhân CN Sinh học Cán bộ 5 Bùi Thị Huệ Kỹ s Nông nghiệp Cán bộ Đơn vị t vấn: Trung tâm quan trắc và bảo vệ môi trờng Thanh Hoá 4 Báo cáo ĐTM dự án: Đầu t xây dựng, cải tạo và nâng cấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc Chơng I Mô tả tóm tắt dự án 1.1. Tên dự án Dự án đầu t xây dựng, cải tạo và nâng cấp Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá . 1.2. Chủ dự án - Chủ dự án: Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Lặc. - Đại diện: Ông Phạm Văn Xuân; Chức vụ: Giám đốc bệnh viện. - Địa chỉ: Thị trấn Ngọc Lặc - Huyện Ngọc Lặc - Tỉnh Thanh Hóa. - Điện thoại: 037.3871437 1.3. Vị trí địa lý của dự án a. V trớ d ỏn Khu đất hiện nay của bệnh viện thuộc thị trấn Ngọc Lặc có diện tích 31.180m 2 do Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc quản lý theo mặt bằng quy hoạch đợc UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt số 77/QĐ-UB ngày 2/7/2001 và đợc mở rộng thêm 14.762 m 2 để có tổng diện tích là 45.942 m 2 ; Vị trí: + Phía Đông Nam giáp ruộng làng Ngòn và đờng 15A. + Phía Đông Bắc giáp ruộng làng Ngòn. + Phía Tây Bắc giáp UBND huyện Ngọc Lặc. + Phía Tây Nam giáp ruộng xã Ngọc Khê. B. Hin trng khu vc Hin trng khu vc cn nờu rừ 02 phn: 1. Hin trng khu vc dõn c ln cn bnh vin 2. Hin trng bnh vin 1.4. Nội dung chủ yếu của dự án - Căn cứ định hớng phát triển sự nghiệp y tế tỉnh Thanh Hoá, số liệu thống kê về khám và chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc những năm qua. UBND tỉnh Thanh Hoá đã phê duyệt dự án đầu t công trình Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc với qui mô: 400 giờng. 1.4.1. Hiện trạng dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc là bệnh viện công lập hạng II, với quy mô 200 giờng bệnh trực thuộc sở Y tế Thanh Hoá. Đây là cơ sở khám chữa bệnh Đơn vị t vấn: Trung tâm quan trắc và bảo vệ môi trờng Thanh Hoá 5 Báo cáo ĐTM dự án: Đầu t xây dựng, cải tạo và nâng cấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc cho gần 1 triệu dân thuộc đồng bào dân tộc của các huyện miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hoá và các huyện đồng bằng lân cận. a. Hiện trạng các công trình kiến trúc của dự án Hiện trạng các công trình kiến trúc của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc bao gồm: - 03 khu nhà 2 tầng: diện tích sàn khoảng 6.500 m 2 , gồm: Phòng khám bệnh, khoa dợc, khoa xét nghiệm và chuẩn đoán hình ảnh, các phòng chức năng và các khoa hệ ngoại, khoa sản. Các khu nhà 2 tầng này hiện vẫn đang sử dụng tốt nên bệnh viện sẽ giữ nguyên không cải tạo. - 03 khu nhà cấp 4: diện tích sàn khoảng 550 m 2 , gồm các khoa: Khoa truyền nhiễm, khoa nội tiết - Da liễu và khu xét nghiệm, kho. Hiện đã xuống cấp, mái dột, tờng lún nứt, vữa chát ngấm nớc bong mủn, nền lún nhiều, gạch lát bị bong, cột vỡ, bê tông lộ sắt, cửa sổ các phòng đều bị mối mọt làm h hỏng nặng. - 01 khu nhà 4 tầng diện tích sàn khoảng 3.600 m 2 , gồm các khoa Đông y, khoa nội, khoa nhi, khoa cấp cứu hồi sức, khoa liên chuyên khoa. Đây là khu vừa đ- ợc xây dựng mới hoàn toàn và đã đợc đa vào hoạt động. - 01 trạm biến áp 400 KVA mới đợc xây dựng và 01 trạm biến áp 180 KVA cũ nhng vẫn hoạt động tốt. Còn lại là các công trình phụ trợ đều là nhà cấp 4 có quy mô nhỏ nằm rải rác trên khu đất của bệnh viện và cũng đã quá niên hạn sử dụng. Nhà cấp 4 bị xập xệ, dột nát, các vật liệu trên mái đều bị mối mọt làm h hỏng nặng. Do tổng mặt bằng bệnh viện không đợc quy hoạch từ đầu, các công trình đợc đầu t xây dựng chắp vá nên mặt bằng công trình lộn xộn, manh mún, ít đợc sửa chữa. Mặt khác, các công trình cũ thiết kế từ những năm trớc đây nên không phù hợp với điều kiện hiện tại về không gian làm việc cũng nh quá trình khám và điều trị cho bệnh nhân. b. Hiện trạng trang thiết bị hiện có: Ngoài các thiết bị cơ bản, Bệnh viện có các thiết bị tiên tiến, hiện đại nh: Bảng 3. Danh mục các trang thiết bị hiện có của dự án Stt Tên thiết bị Số lợng I Trang thiết bị hiện có của bệnh viện 1 Máy X - Quang cố định 02 2 Máy siêu âm trắng đen 02 3 Máy Monitor 02 4 Đèn phẫu thuật 04 5 Bàn phẫu thuật 04 Đơn vị t vấn: Trung tâm quan trắc và bảo vệ môi trờng Thanh Hoá 6 Báo cáo ĐTM dự án: Đầu t xây dựng, cải tạo và nâng cấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc 6 Bộ đại phẫu thuật 04 7 Bộ trung phẫu thuật 04 8 Máy hút dịch 06 9 10 Máy nội soi dạ dày 01 11 Máy nội soi Tai - Mũi - Họng 01 12 Máy điện tim 02 13 Máy phân tích hoá sinh 01 14 Máy Monitor tim thai 01 15 Máy gây mê 01 16 Máy thở 01 17 Kính hiển vi 04 18 Máy li tâm 01 19 Máy rửa phim tự động 01 20 Máy sinh hoá nớc tiểu 01 21 Ô tô cứu thơng 01 22 Máy phát điện 02 II Trang thiết bị liên kết vơí Công ty cổ phần Vật t Y tế Thanh Hoá 1 Máy chụp cắt lớp vi tính 01 2 Máy siêu âm màu đa chiều 01 - Tất cả các thiết bị hiện vẫn đang sử dụng đợc, do vậy sau khi xây dựng nâng cấp và cải tạo thì tuỳ vào điều kiện cụ thể Bệnh viện sẽ đầu t thêm hoặc thay thế các thiết bị cũ. Ngoài ra còn một số trang thiết bị khác đã đợc đầu t cơ bản đảm bảo hoạt động chuyên môn trong bệnh viện. c. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật - Cấp điện: Nguồn điện cấp cho Bệnh viện lấy từ 1 trạm biến áp cũ 180 KVA và 01 trạm 400 KVA (đợc xây dựng và đã đa vào sử dụng). - Cấp nớc: Nớc cấp cho Bệnh viện hiện đang dùng nguồn nớc cấp từ hai giếng khoan và một giếng đào. - Thoát nớc: Bệnh viện hiện cha có hệ thống xử lý nớc thải sinh hoạt, vệ sinh và nớc thải y tế (phòng đẻ, phòng mổ ). Nguồn nớc thải đợc thu gom bởi hệ thống cống thoát nớc có nắp đậy vào hố ga chính sau đó đợc thoát ra ao bèo phía Tây Bắc của dự án. + Hệ thống cống, rãnh thoát nớc ma chảy tràn toàn khu vực đã bị h hỏng chủ yếu thoát chảy tự nhiên. Đơn vị t vấn: Trung tâm quan trắc và bảo vệ môi trờng Thanh Hoá 7 Báo cáo ĐTM dự án: Đầu t xây dựng, cải tạo và nâng cấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc - Xử lý chất thải: Hiện tại bệnh viện đã đợc UBND tỉnh cấp cho một lò đốt chất thải y tế (với công suất 15 kg/mẻ) đang hoạt động rất tốt. Ngoài ra, lợng rác thải sinh hoạt đợc thu gom và đợc Bệnh viện ký hợp đồng với Hợp tác xã Môi trờng thị trấn Ngọc Lặc đa đi xử lý. Lợng rác thải nguy hại trơ đợc bệnh viện đem đi chôn lấp. - Đờng sân vờn: + Đờng: Nội bộ Bệnh viện là đờng bê tông và đờng cấp phối, hiện tại chất l- ợng sử dụng kém. + Sân vờn, cây xanh: cha đợc quy hoạch và đầu t. + Khu sân chơi: Sân thể thao, dạo chơi cho cán bộ công nhân viên và bệnh nhân cha có. - Tờng rào, thờng trực: + Tờng rào: hiện đã đợc ngăn cách với toàn bộ khu vực xung quanh nhng mới chỉ tạm thời. + Nhà thờng trực: đã có nhà thờng trực và bảo vệ tuy nhiên nó lại không phù hợp với quy hoạch mới của dự án. 1.4.2. Quy mô và khối lợng dự án a. Quy mô dự án Bệnh viện có quy mô 400 giờng, với cơ cấu: - Khoa khám bệnh: 5 giờng lu - Khoa hồi sức cấp cứu : 20 giờng - Khoa nội tổng hợp : 50 giờng - Khoa nhi : 43 giờng - Khoa ngoại: 50 giờng - Khoa chấn thơng: 30 giờng - Khoa truyền nhiễm: 30 giờng - Khoa lao: 12 giờng - Khoa y học cổ truyền: 40 giờng - Khoa gây mê hồi sức: 10 giờng - Khoa sản phụ: 50 giờng - Khoa mắt: 20 giờng - Khoa TMH: 20 giờng - Khoa RHM: 20 giờng Đơn vị t vấn: Trung tâm quan trắc và bảo vệ môi trờng Thanh Hoá 8 Báo cáo ĐTM dự án: Đầu t xây dựng, cải tạo và nâng cấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc Với tổng vốn đầu t là 82.447.224.000 VND, theo dự kiến thì dự án đợc thực hiện (từ 2006 đến 2009). Căn cứ vào phơng án thiết kế dự án đầu t xây dựng công trình bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc, tổng mức đầu t của dự án đợc xác định cụ thể nh sau: Bảng 4. Tổng mức đầu t của dự án Stt Khoản mục chi phí Giá trị I Chi phí xây dựng 66.765.204.000 II Chi phí thiết bị 3.250.000.000 III Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng 100.000.000 IV Chi phí quản lý dự án 1.116.743.000 V Chi phí t vấn đầu t xây dựng và các chi phí khác 3.720.075.000 VI Chi phí dự phòng 10%*(I+II+III+IV+V) 7495202.000 Tổng cộng: (I+II+III+IV+V+VI) 82.447.224.000 Tuy nhiên, với tiến độ thực hiện thực tế thì đến thời điểm hiện nay dự án mới triển khai đợc một số công việc đó là: - Từ quý IV/2006: + Lập báo cáo đầu t. + Thẩm định dự án đầu t. - Từ đầu quý I/2007 đến quý III năm 2008: + Thiết kế kỹ thuật thi công, phê duyệt thiết kế. + Thẩm định thiết kế và lập tổng dự toán công trình. + Lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự toán xây lắp. + Xây mới 1 công trình là Nhà Nội nhi. - Từ quý III năm 2008 đến quý II năm 2009: + Điều chỉnh tổng mức đầu t trong dự án đầu t. + Hiện tại bệnh viện đang chờ đợc thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trờng của dự án. b. Khối lợng dự án Dự án đầu t xây dựng cải tạo và nâng cấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc - Tỉnh Thanh Hoá với hình thức sử dụng các công trình cũ có sẵn cải tạo lại cho phù hợp với yêu cầu sử dụng và đầu t xây dựng mới một số hạng mục công trình trong khuôn viên đã đợc quy hoạch. Các hạng mục công trình, hệ thống kỹ thuật và các dịch vụ sẽ đợc đầu t đồng bộ để đáp ứng đợc yêu cầu khám - chữa bệnh cho nhân dân trong địa bàn huyện và các vùng lân cận hiện tại vào những năm tiếp theo. Đơn vị t vấn: Trung tâm quan trắc và bảo vệ môi trờng Thanh Hoá 9 Báo cáo ĐTM dự án: Đầu t xây dựng, cải tạo và nâng cấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc Các công trình đợc xây dựng theo tiêu chuẩn TCXDVN 365-2007 (Tiêu chuẩn thiết kế xây dựng Bệnh viện Đa khoa). Bảng 2. Danh mục các công trình xây mới và cải tạo Stt Tên hạng mục Diện tích (m 2 ) Ghi chú 1 Trung tâm kỹ thuật 1.105 Xây mới 2 Nhà điều trị Nội nhi 1.810 Xây mới 3 Nhà điều trị Liên chuyên khoa - Chấn thơng - Đông y 1.350 Xây mới 4 Nhà điều trị Khoa Lây - Lao 500 Xây mới 5 Nhà Giặt là - Khử trùng - Dợc 697 Xây mới 6 Khoa Dinh dỡng - Nhà ăn 276 Xây mới 7 Nhà tang lễ - Giải phẫu bệnh lý 260 Xây mới 8 Nhà trọ cho ngời nhà bệnh nhân 275 Xây mới 9 Nhà Cận Lâm Sàng - Dợc Cũ 10 Nhà khám - Quản lý nhà nớc Cũ 11 Nhà ngoại sản - Chuyên khoa Cũ 12 Gara ô tô 70 Xây mới 13 Nhà thờng trực Xây mới 14 Nhà để xe đạp, xe máy Xây mới 15 Cổng chính Xây mới 16 Cổng phụ Xây mới 17 Tờng rào 750 Xây mới 18 Khu xử lý nớc thải Xây mới 19 Khu xử lý nớc sạch Cải tạo 20 Giếng khoan cấp nớc Cải tạo 21 02 Trạm biến áp 01 Cũ 01 Lắp đặt mới 22 Sân đờng nội bộ 10.000 Cải tạo Trong đó: - Tổng diện tích toàn bộ khu đất: 45.942 m 2 + Diện tích đất hiện có: 31.180 m 2 + Diện tích đất mở rộng: 14.762 m 2 + Diện tích đất dự trữ phát triển: 20.304 m 2 - Diện tích xây dựng: 6.350 m 2 - Mật độ xây dựng: 13,8 % - Tổng diện tích sân đờng nội bộ: 10.000 m 2 Đơn vị t vấn: Trung tâm quan trắc và bảo vệ môi trờng Thanh Hoá 10 [...]... cấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc chơng III Đánh giá các tác động môi trờng 3.1 Nguồn gây tác động Dự án cải tạo và nâng cấp bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc đợc tiến hành đồng thời với quá trình khám chữa bệnh nên việc xác định các nguồn thải và các yếu tố gây ô nhiễm trong quá trình xây dựng, cải tạo là căn cứ cần thiết cho việc lựa chọn các giải pháp giảm thiểu để hạn chế tối đa ô nhiễm môi. .. trắc và bảo vệ môi trờng Thanh Hoá 17 Báo cáo ĐTM dự án: Đầu t xây dựng, cải tạo và nâng cấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc + Trung cấp, sơ cấp: 121 ngời + Cán bộ Hành chính, hộ lý: 21 ngời Sau khi xây dựng, cải tạo và nâng cấp bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc lên công suất 400 giờng bệnh thì nhu cầu cán bộ công nhân viên trong bệnh viện cũng tăng lên khoảng 300 - 350 cán bộ Vì vậy bệnh viện sẽ có chủ... trắc và bảo vệ môi trờng Thanh Hoá 19 Báo cáo ĐTM dự án: Đầu t xây dựng, cải tạo và nâng cấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc Chơng II Điều kiện tự nhiên - môi trờng và kinh tế - xã hội 2.1 Điều kiện tự nhiên - Môi trờng 2.1.1 Điều kiện tự nhiên a Vị trí địa lý Ngọc Lặc là huyện miền núi phía tây tỉnh Thanh Hóa, phía bắc giáp huyện Cẩm Thuỷ, phía tây giáp huyện Lang Chánh, phía nam giáp huyện Thờng... vệ môi trờng Thanh Hoá 18 Báo cáo ĐTM dự án: Đầu t xây dựng, cải tạo và nâng cấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc tác nhân thúc đẩy các ngành sản xuất, các nhà cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực thiết bị, vật t y tế trong tỉnh phát triển f Nhu cầu nhiên liệu, hóa chất khác - Xăng, dầu: Chủ yếu phục vụ cho quá trình bệnh nhân và ngời nhà bệnh nhân đi lại trong khuôn viên bệnh viện, vận chuyển hàng hóa. .. môi trờng Thanh Hoá 20 Báo cáo ĐTM dự án: Đầu t xây dựng, cải tạo và nâng cấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc Toàn bộ diện tích đất không tồn đọng nớc mặt, nớc ngầm đến độ sâu 10,0 cha thấy xuất hiện Nớc ngầm, nớc mặt ở đây hầu nh không ảnh hởng đến quá trình thi công hố móng 2.1.2 Điều kiện khí tợng thủy văn Theo tài liệu của Trung tâm khí tợng thuỷ văn Thanh Hoá thì bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc. .. án đi vào hoạt động Khi dự án đi vào hoạt động sẽ làm phát sinh các chất gây ô nhiễm môi trờng, chủ yếu bao gồm: Chất thải khí, nớc thải, chất thải rắn, chất thải phóng xạ và các Đơn vị t vấn: Trung tâm quan trắc và bảo vệ môi trờng Thanh Hoá 35 Báo cáo ĐTM dự án: Đầu t xây dựng, cải tạo và nâng cấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc chất thải nguy hại khác do các hoạt động của bệnh viện gây nên Nguồn... 0 Nguồn: Đoàn Mỏ Địa chất Thanh Hoá Đơn vị đo Ghi chú: + M2: Nớc giếng khoan của Bệnh viện + QCVN 09 2008: Chất lợng nớc - Tiêu chuẩn chất lợng nớc ngầm; - Nhận xét: + Hàm lợng Coliform có giá trị nằm trong tiêu chuẩn cho phép Đơn vị t vấn: Trung tâm quan trắc và bảo vệ môi trờng Thanh Hoá 24 Báo cáo ĐTM dự án: Đầu t xây dựng, cải tạo và nâng cấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc + Hàm lợng các kim... Địa chất Thanh Hoá Ghi chú: + M3 : Nớc thải tập trung của Bệnh viện ra ao bèo + TCVN 7382-2004: Chất lợng nớc - Nớc thải bệnh viện - Giới hạn ô nhiễm cho phép; - Nhận xét: Kết quả phân tích đợc cho thấy nguồn nớc thải của bệnh viện là nguồn gây ô nhiễm môi trờng nghiêm trọng do nớc thải bệnh viện cha có biện pháp xử lý Các thông số cơ bản của môi trờng nớc nh BOD5, Chất rắn lơ lửng, Coliform có giá trị... tạo bệnh viện: Dựa vào số lợng, hiện trạng trang thiết bị sẵn có bệnh viện sẽ tính toán và bổ sung, phân chia số lợng máy móc trang thiết bị phù hợp với yêu cầu của từng khoa phòng và phù hợp với nguồn kinh phí mà bệnh viện đã đợc đầu t e Nhu cầu vật t, hóa chất tiêu hao, các loại thuốc chữa bệnh Khi dự án đi vào hoạt động, hàng năm nhu cầu hóa chất, vật t tiêu hao phục vụ cho quá trình khám chữa bệnh. .. 1.417,0 1.603,0 23,6 23,9 24,4 23,6 23,7 24,2 (Nguồn: Trung tâm khí tợng thuỷ văn Thanh Hoá) 2.1.3 Hiện trạng các thành phần môi trờng tự nhiên Ngày 17/12/2008 Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc đã phối hợp với Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trờng Thanh Hóa và Đoàn Mỏ địa chất Thanh Hoá tiến hành khảo sát lấy mẫu hiện trạng môi trờng tại khu vực triển khai dự án a Chất lợng nớc mặt Bảng 6: Kết quả phân . cấp Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá . 1.2. Chủ dự án - Chủ dự án: Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Lặc. - Đại diện: Ông Phạm Văn Xuân; Chức vụ: Giám đốc bệnh viện. -. quyết định của UBND tỉnh Thanh Hoá, bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc đã phối hợp cùng Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ Môi trờng Thanh Hoá lập báo cáo đánh giá tác động môi trờng dự án: Đầu t. dựng, cải tạo và nâng cấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa đã đáp ứng đợc phần nào nhu cầu cấp thiết về khám chữa bệnh của nhân dân. Để triển
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá tác động môi trường bệnh viện đa khoa ngọc lặc- thanh hóa, đánh giá tác động môi trường bệnh viện đa khoa ngọc lặc- thanh hóa, , d. Hệ thống xử lý nước thải chung

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm