0

đánh giá tác động môi trường bệnh viện lộc hà-hà tĩnh

96 594 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2015, 16:54

Báo cáo ĐTM Dự án: Đầu t xây dựng bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh UBND huyện Lộc Hà Xuân Hải - x Thạch Bằng - huyện Lộc Hà Điện thoại: 039. 3650767 Fax: 0393650767 Trung tâm QT&KT môi trờng Hà Tĩnh Số 01 - Đờng Võ Liêm Sơn - TP Hà Tĩnh Điện thoại: 039.690677 Fax: 039.690677 1 Mục lục Trang Mở đầu 1 Xuất xứ dự án 5 2 Căn cứ pháp lý, cơ sở dữ liệu và số liệu của việc thực hiện đánh giá tác động môi trờng 5 2.1 Các văn bản pháp luật 5 2.2 Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng 6 2.3 Các tài liệu kỹ thuật 6 3 Phơng pháp áp dụng trong quá trình ĐTM 7 4 Tổ chức thực hiện lập Báo cáo ĐTM 8 Chơng I Mô tả tóm tắt dự án 10 1.1 Sơ lợc về dự án 10 1.2 Chủ dự án 10 1.3 Vị trí địa lý của dự án 10 1.4 Nội dung chủ yếu của dự án 11 1.4.1 Các hạng mục công trình của dự án 11 1.4.2 Giải pháp kỹ thuật 12 1.4.3 Giải pháp cấp nớc sinh hoạt 13 1.4.4 Giải pháp cấp điện 14 1.4.5 Giải pháp thông tin liên lạc 14 1.4.6 Phòng cháy chữa cháy 14 1.4.7 Hệ thống chống sét 15 1.4.8 Tổng vốn đầu t 15 1.4.9 Tiến độ thực hiện dự án 16 Chơng II Điều kiện tự nhiên, môi trờng và kinh tế - xã hội 17 2.1 Điều kiện tự nhiên và môi trờng 17 2.1.1 Vị trí địa lý của dự án 17 2.1.2 Điều kiện về địa lý, địa chất 17 2.1.3 Điều kiện khí tợng, thuỷ văn 19 2.1.4 Hiện trạng các thành phần môi trờng 23 2.2 Điều kiện kinh tế x hội 28 Báo cáo ĐTM Dự án: Đầu t xây dựng bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh UBND huyện Lộc Hà Xuân Hải - x Thạch Bằng - huyện Lộc Hà Điện thoại: 039. 3650767 Fax: 0393650767 Trung tâm QT&KT môi trờng Hà Tĩnh Số 01 - Đờng Võ Liêm Sơn - TP Hà Tĩnh Điện thoại: 039.690677 Fax: 039.690677 2 2.2.1 Dân số 28 2.2.2 Kinh tế 29 2.2.3 Cơ sở hạ tầng 30 2.2.4 Điều kiện về văn hoá x hội 31 ChơngIII Đánh giá các tác động môi trờng 34 3.1 Đánh giá tác động môi trờng trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, xây dựng các hạng mục công trình 34 3.1.1 Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 34 3.1.2 Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 38 3.1.3 Đánh giá tác động 40 3.2 Đánh giá tác động trong giai đoạn bệnh viện đi vào hoạt động 46 3.2.1 Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 47 3.2.2 Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 57 3.2.3 Đánh giá tác động 58 3.3 Dự báo những rủi ro về sự cố môi trờng do dự án gây ra 64 3.4 Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá 65 3.4.1 Độ tin cậy của phơng pháp sử dụng 65 3.4.2 Độ tin cậy của đánh giá thực hiện 65 ChơngIV Biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trờng 66 4.1 Các biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn giải phóng mặt bằng và xây dựng các hạng mục công trình 66 4.1.1 Các biện pháp chung trong quá trình thi công xây dựng 66 4.1.2 Những biện pháp cụ thể 67 4.2 Các biện pháp giảm thiểu khi bệnh viện đi vào hoạt động 70 4.2.1 Giảm thiểu ô nhiễm môi trờng không khí, tiếng ồn 70 4.2.2 Giảm thiểu ô nhiễm môi trờng nớc 71 4.2.3 Giảm thiểu tác động của chất thải rắn 82 4.2.4 Biện pháp giảm thiểu tác động từ chất thải rắn sinh hoạt 86 4.2.5 Các biện pháp giảm thiểu lây lan dịch bệnh 86 4.2.6 Các giải pháp khác 87 4.3 Phòng chống thiên tai sự cố và rủi ro môi trờng 87 4.3.1 phòng chống và ứng phó sự cố cháy nổ 87 4.3.2 Phòng chống sự cố do thiên tai 88 Báo cáo ĐTM Dự án: Đầu t xây dựng bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh UBND huyện Lộc Hà Xuân Hải - x Thạch Bằng - huyện Lộc Hà Điện thoại: 039. 3650767 Fax: 0393650767 Trung tâm QT&KT môi trờng Hà Tĩnh Số 01 - Đờng Võ Liêm Sơn - TP Hà Tĩnh Điện thoại: 039.690677 Fax: 039.690677 3 Chơng V Chơng trình quản lý và giám sát môi trờng 89 5.1 Chơng trình quản lý môi trờng 89 5.2 Chơng trình giám sát môi trờng 90 ChơngVI Tham vấn ý kiến cộng đồng 92 6.1 Sự cần thiết của việc tham vấn cộng đồng 92 6.2 Phơng pháp tiến hành 92 6.3 Kết quả tham vấn ý kiến cộng đồng 92 Kết luận và kiến nghị 95 các phụ lục Báo cáo ĐTM Dự án: Đầu t xây dựng bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh UBND huyện Lộc Hà Xuân Hải - x Thạch Bằng - huyện Lộc Hà Điện thoại: 039. 3650767 Fax: 0393650767 Trung tâm QT&KT môi trờng Hà Tĩnh Số 01 - Đờng Võ Liêm Sơn - TP Hà Tĩnh Điện thoại: 039.690677 Fax: 039.690677 4 Danh mục các chữ viết tắt BVMT Bảo vệ môi trờng ĐTM Đánh giá tác động môi trờng WHO Tổ chức y tế thế giới Ubnd Uỷ ban nhân dân Ubmttq Uỷ ban mặt trận tổ quốc TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam QCVN Quy chuẩn Việt Nam btct Bê tông cốt thép Pccc Phòng cháy chữa cháy Khqlmt Kế hoạch quản lý môi trờng Cod Nhu cầu oxy hoá học BOD Nhu cầu oxy sinh hoá Kv Hệ số vùng Kp Hệ số lu lợng nguồn thải (đối với khí thải) kq Hệ số lu lợng/dung tích nguồn tiếp nhận kf Hệ số lu lợng nguồn thải (đối với nớc thải) Báo cáo ĐTM Dự án: Đầu t xây dựng bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh UBND huyện Lộc Hà Xuân Hải - x Thạch Bằng - huyện Lộc Hà Điện thoại: 039. 3650767 Fax: 0393650767 Trung tâm QT&KT môi trờng Hà Tĩnh Số 01 - Đờng Võ Liêm Sơn - TP Hà Tĩnh Điện thoại: 039.690677 Fax: 039.690677 5 1. Xuất xứ dự án: Huyện Lộc Hà có diện tích đất 11.830 ha, dân số khoảng 9,1 vạn ngời - Gồm 6 x tách ra từ huyện Thạch Hà và 7 x tách ra từ huyện Can Lộc, đây là một huyện mới đợc thành lập nên cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật còn hạn chế, đặc biệt là lĩnh vực y tế nên cha đáp ứng đợc nhu cầu khám và chữa bệnh của nhân dân. Chính vì vậy việc đầu t xây dựng mới bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà là một mục tiêu quan trọng của UBND huyện Lộc Hà trong quy hoạch phát triển kinh tế x hội đến năm 2020. Ngày 19 tháng 5 năm 2008, UBND tỉnh Hà Tĩnh đ ra Quyết định số 1380/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu t xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà với quy mô 100 giờng bệnh, diện tích sử dụng đất là 3,108 ha và địa điểm xây dựng tại x Thạch Châu, huyện Lộc Hà. Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà đợc xây dựng mới sẽ đáp ứng tốt nhu cầu khám và chữa bệnh của nhân dân, đồng thời đóng góp cho sự phát triển chung của ngành y tế tỉnh nhà. 2. Căn cứ pháp lý, cơ sở dữ liệu và số liệu của việc thực hiện đánh giá tác động môi trờng: 2.1. Các văn bản pháp luật: - Luật Bảo vệ môi trờng đợc Quốc hội nớc CHXHCN Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và Chủ tịch Nớc ký sắc lệnh công bố có hiệu lực từ ngày 01/7/2006; - Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hớng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trờng. - Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 80/2006/NĐ-CP; - Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn; - Thông t số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trờng hớng dẫn về đánh giá môi trờng chiến lợc, đánh giá tác động môi trờng và cam kết bảo vệ môi trờng; - Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài Nguyên và Môi trờng về việc ban hành danh mục chất thải nguy hại; Mở đầu Báo cáo ĐTM Dự án: Đầu t xây dựng bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh UBND huyện Lộc Hà Xuân Hải - x Thạch Bằng - huyện Lộc Hà Điện thoại: 039. 3650767 Fax: 0393650767 Trung tâm QT&KT môi trờng Hà Tĩnh Số 01 - Đờng Võ Liêm Sơn - TP Hà Tĩnh Điện thoại: 039.690677 Fax: 039.690677 6 - Thông t số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trờng hớng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, m số quản lý chất thải nguy hại; - Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trờng về ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trờng; - Quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trờng về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trờng; - Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trờng về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trờng; - Quyết định số 43/2007/QĐ - BYT ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc ban hành quy chế quản lý chất thải y tế. 2.2. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: - QCVN 02:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế; - QCVN 08:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lợng nớc mặt; - QCVN 09:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lợng nớc ngầm; - TCVN 5937: 2005 Chất lợng không khí - Tiêu chuẩn chất lợng không khí xung quanh; - TCVN 5938: 2005 Chất lợng không khí - Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh; - TCVN 5939: 2005 Chất lợng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; - TCVN 7382: 2004 Chất lợng nớc - Nớc thải bệnh viện - Tiêu chuẩn thải. - TCVN 5945: 2005 - Nớc thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải; - TCVN 5949: 1998 - Âm học - Tiếng ồn khu vực công cộng và dân c - Mức ồn tối đa cho phép. - TCXDVN 365:2007 Bệnh viện đa khoa Yêu cầu thiết kế. 2.3. Các tài liệu kỹ thuật: - Niên giám thống kê tỉnh Hà Tĩnh 2007; Báo cáo ĐTM Dự án: Đầu t xây dựng bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh UBND huyện Lộc Hà Xuân Hải - x Thạch Bằng - huyện Lộc Hà Điện thoại: 039. 3650767 Fax: 0393650767 Trung tâm QT&KT môi trờng Hà Tĩnh Số 01 - Đờng Võ Liêm Sơn - TP Hà Tĩnh Điện thoại: 039.690677 Fax: 039.690677 7 - Các tài liệu, số liệu về tình hình khí tợng thuỷ văn trong các năm 2005, 2006, 2007 - do Trung tâm Khí tợng thuỷ văn Hà Tĩnh cung cấp; - Các số liệu về điều kiện kinh tế - x hội, nhân văn khu vực x Thạch Châu, Thạch Bằng, huyện Lộc Hà; - Số liệu điều tra, khảo sát hiện trạng và kết quả phân tích các chỉ tiêu môi trờng do Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trờng Hà Tĩnh thực hiện tháng 11 năm 2008; - Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế x hội, an ninh - quốc phòng năm 2007 và 6 tháng đầu năm 2008 của UBND x Thạch Châu, Thạch Bằng; - Báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh; - Báo cáo hiện trạng môi trờng Hà Tĩnh năm 2005, 2007; - Báo cáo đầu t xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh; - Thuyết minh thiết kế cơ sở Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh; - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hệ thống cấp thoát nớc tổng thể bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh; 3. Phơng pháp áp dụng trong quá trình ĐTM: Việc lập Báo cáo đánh giá tác động môi trờng của Dự án: Đầu t xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đ sử dụng các phơng pháp sau : 1. Phơng pháp tổng hợp, phân tích thông tin, tài liệu, số liệu. Phơng pháp này nhằm xác định, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - x hội ở khu vực thực hiện dự án thông qua các số liệu, thông tin thu thập đợc từ các nguồn khác nhau, nh Niên giám thống kê, Báo cáo tình hình kinh tế - x hội và hiện trạng môi trờng khu vực huyện Lộc Hà; cùng các công trình nghiên cứu có liên quan. 2. Phơng pháp khảo sát thực địa. Phơng pháp này đợc tiến hành trong tháng 12/2008 tại khu vực thực hiện dự án. Nội dung các công tác khảo sát bao gồm : - Khảo sát điều kiện địa lý tự nhiên, kinh tế - x hội, cơ sở hạ tầng , hiện trạng môi trờng, hiện trạng giao thông khu vực thực hiện dự án. - Đo đạc, lấy mẫu các loại . Báo cáo ĐTM Dự án: Đầu t xây dựng bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh UBND huyện Lộc Hà Xuân Hải - x Thạch Bằng - huyện Lộc Hà Điện thoại: 039. 3650767 Fax: 0393650767 Trung tâm QT&KT môi trờng Hà Tĩnh Số 01 - Đờng Võ Liêm Sơn - TP Hà Tĩnh Điện thoại: 039.690677 Fax: 039.690677 8 - Quan sát hiện trờng và ghi chép các nhận xét trực quan. - Thu thập, tổng hợp các tài liệu liên quan. - Đánh giá các thông tin, số liệu sau khi điều tra, khảo sát. 3. Phơng pháp phân tích và đánh giá. Tiến hành lấy và phân tích một số mẫu môi trờng có liên quan: Các mẫu đợc lấy về và phân tích tại phòng thí nghiệm. Phơng pháp phân tích dựa theo phơng pháp chuẩn trong lĩnh vực chuyên ngành. 4. Phơng pháp liệt kê, so sánh. Những số liệu thu thập đợc đ đợc xử lý bằng phơng pháp thống kê, liệt kê và các bảng biểu theo hệ thống xác định: các thông tin cơ bản về địa bàn có dự án triển khai, số liệu về kinh tế - x hội, các ngành nghề. 5. Phơng pháp dự báo. Dựa trên cơ sở nguyên tắc hoạt động của dự án, kết hợp các thông tin thực tế của khu vực, áp dụng các mô hình lý thuyết tiến hành dự báo : - Sự thay đổi về môi trờng trong các giai đoạn của dự án. - Những tác động đến sức khoẻ cộng đồng và môi trờng trong quá trình thực hiện dự án. 7. Phơng pháp điều tra kinh tế - x hội học. Sử dụng phiếu điều tra bằng phơng pháp phỏng vấn trực tiếp nhằm thăm dò ý kiến của dân c trong khu vực thực hiện dự án. 8. Phơng pháp phân tích chi phí - lợi ích mở rộng. Phơng pháp này đợc dùng trong việc cân nhắc về khía cạnh kinh tế của những biện pháp phòng tránh và giảm thiểu các tác động môi trờng tiêu cực. Từ đó, có thể lựa chọn những biện pháp vừa kinh tế, vừa hiệu quả đối với môi trờng. 4. Tổ chức thực hiện đtm: Báo cáo đánh giá tác động môi trờng của Dự án: Đầu t xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh do các cán bộ Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trờng Hà Tĩnh lập. Quá trình thực hiện gồm các bớc sau: + Tháng 12/2008: Thu thập tài liệu, số liệu phục vụ lập báo cáo đánh giá tác động môi trờng, bao gồm: - Đo đạc, đánh giá chất lợng môi trờng nền khu vực dự án và một số vùng lân cận với các chỉ tiêu chủ yếu về môi trờng nớc, môi trờng không khí, đất v.v Báo cáo ĐTM Dự án: Đầu t xây dựng bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh UBND huyện Lộc Hà Xuân Hải - x Thạch Bằng - huyện Lộc Hà Điện thoại: 039. 3650767 Fax: 0393650767 Trung tâm QT&KT môi trờng Hà Tĩnh Số 01 - Đờng Võ Liêm Sơn - TP Hà Tĩnh Điện thoại: 039.690677 Fax: 039.690677 9 - Thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế, x hội khu vực thực hiện dự án. - Dự báo và đánh giá những tác động tiêu cực do hoạt động của dự án đến các thành phần môi trờng tự nhiên, x hội. - Tham khảo ý kiến chuyên gia và đề xuất phơng án giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trờng do hoạt động của dự án. + Tháng 01/2009: Tổng hợp số liệu, tài liệu thu thập để lập báo cáo đánh giá tác động môi trờng của Dự án: Đầu t xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. + Cơ quan chủ đầu t: UBND huyện Lộc Hà. + Cơ quan t vấn lập báo cáo ĐTM: Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trờng Hà Tĩnh. - Giám đốc Trung tâm: Đặng Bá Lục. - Địa chỉ liên hệ: Số 01, đờng Võ Liêm Sơn, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. - Điện thoại/Fax: 039.690677. + Các thành viên tham gia lập báo cáo ĐTM: Ông: Phan Văn Dơng Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Bác sỹ: Nguyễn Bá Châu Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà Kỹ s: Đặng Bá Lục Trung tâm QT&KT Môi trờng Hà Tĩnh Kỹ s: Nguyễn Công Minh Trung tâm QT&KT Môi trờng Hà Tĩnh Kỹ s: Nguyễn Đình Nam Trung tâm QT&KT Môi trờng Hà Tĩnh Cử nhân: Lê Thị Lệ Thuý Trung tâm QT&KT môi trờng Hà Tĩnh Kỹ s: Nguyễn Anh Thái Trung Tâm QT&KT môi trờng Hà Tĩnh Báo cáo ĐTM Dự án: Đầu t xây dựng bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh UBND huyện Lộc Hà Xuân Hải - x Thạch Bằng - huyện Lộc Hà Điện thoại: 039. 3650767 Fax: 0393650767 Trung tâm QT&KT môi trờng Hà Tĩnh Số 01 - Đờng Võ Liêm Sơn - TP Hà Tĩnh Điện thoại: 039.690677 Fax: 039.690677 10 1.1. sơ lợc về dự án: Tên dự án: Dự án đầu t xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh; Địa điểm xây dựng: Dự án đợc đầu t xây dựng trên khu đất thuộc 2 x Thạch Châu và Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh; Diện tích sử dụng đất: 30.108 m 2 , trong đó: Diện tích xây dựng ban đầu: 24.108 m 2 (thuộc địa phận x Thạch Châu) Diện tích đất dự trữ: 6.000 m 2 (thuộc địa phận x Thạch Bằng) Mật độ xây dựng: 26,2% Vốn đầu t: 115.010.000.000 VNĐ Nguồn vốn: Ngân sách của ngành Y tế, ngân sách của tỉnh hỗ trợ, ngân sách huyện Lộc Hà và một số nguồn vốn hợp pháp khác. 1.2. chủ dự án: UBND huyện Lộc Hà Ngời đại diện: ông Phan Văn Dơng; Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà; Địa chỉ liên hệ: Xóm Xuân Hải, x Thạch Bằng, huyện Lộc Hà; Điện thoại: 0393650767 fax: 0393.650767 1.3. vị trí địa lý của dự án: Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà dự kiến xây dựng trên khu đất đ đợc quy hoạch với diện tích 30.108m 2 thuộc 2 x Thạch Châu và Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ranh giới vị trí thực hiện dự án đợc xác định nh sau: Phía Tây Bắc: Giáp đờng quy hoạch; Phía Đông Bắc: Giáp khu đất đ đợc quy hoạch; Phía Đông Nam: Giáp khu đất đ đợc quy hoạch; Phía Tây Nam: Giáp đờng 22-12. Chơng I Mô tả tóm tắt dự án [...]... Châu v x Thạch Bằng) UBND huyện Lộc H Xuân Hải - x Thạch Bằng - huyện Lộc H Điện thoại: 039 3650767 Fax: 0393650767 32 Trung tâm QT&KT môi trờng H Tĩnh Số 01 - Đờng Võ Liêm Sơn - TP H Tĩnh Điện thoại: 039.690677 Fax: 039.690677 Báo cáo ĐTM Dự án: Đầu t xây dựng bệnh viện đa khoa huyện Lộc H , tỉnh H Tĩnh Chơng iii đánh giá các tác động môi trờng 3.1 đánh giá tác động môi trờng trong giai đoạn giải phóng... nớc: UBND huyện Lộc H Xuân Hải - x Thạch Bằng - huyện Lộc H Điện thoại: 039 3650767 Fax: 0393650767 13 Trung tâm QT&KT môi trờng H Tĩnh Số 01 - Đờng Võ Liêm Sơn - TP H Tĩnh Điện thoại: 039.690677 Fax: 039.690677 Báo cáo ĐTM Dự án: Đầu t xây dựng bệnh viện đa khoa huyện Lộc H , tỉnh H Tĩnh Dự kiến đợc lấy từ đờng ống cấp nớc của thị trấn huyện Lộc H + Nhu cầu dùng nớc sạch cho bệnh viện (Tính đến năm... trình bệnh viện Đa khoa huyện Lộc H , tổng mức vốn đầu t của dự án đợc xác định cụ thể nh sau: Bảng 1.3 Tổng mức vốn đầu t của dự án UBND huyện Lộc H Xuân Hải - x Thạch Bằng - huyện Lộc H Điện thoại: 039 3650767 Fax: 0393650767 15 Trung tâm QT&KT môi trờng H Tĩnh Số 01 - Đờng Võ Liêm Sơn - TP H Tĩnh Điện thoại: 039.690677 Fax: 039.690677 Báo cáo ĐTM Dự án: Đầu t xây dựng bệnh viện đa khoa huyện Lộc H... Tháng 02/2011 UBND huyện Lộc H Xuân Hải - x Thạch Bằng - huyện Lộc H Điện thoại: 039 3650767 Fax: 0393650767 16 Trung tâm QT&KT môi trờng H Tĩnh Số 01 - Đờng Võ Liêm Sơn - TP H Tĩnh Điện thoại: 039.690677 Fax: 039.690677 Báo cáo ĐTM Dự án: Đầu t xây dựng bệnh viện đa khoa huyện Lộc H , tỉnh H Tĩnh Chơng II điều kiện tự nhiên, môi trờng và kinh tế - x hội 2.1 Điều kiện tự nhiên và môi trờng: 2.1.1 Vị trí... trờng: 2.1.1 Vị trí địa lý của dự án: Dự án đầu t xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc H nằm trên địa b n 2 x Thạch Châu v Thạch Bằng, huyện Lộc H ; l một huyện ven biển của tỉnh H Tĩnh với địa giới h nh chính đợc xác định nh sau: phía Đông giáp biển Đông, phía Tây giáp huyện Can Lộc, phía Nam giáp huyện Thạch H v th nh phố H Tĩnh, phía Bắc giáp huyện nghi Xuân Diện tích dự kiến xây dựng công trình... huyện Lộc H Xuân Hải - x Thạch Bằng - huyện Lộc H Điện thoại: 039 3650767 Fax: 0393650767 24 Trung tâm QT&KT môi trờng H Tĩnh Số 01 - Đờng Võ Liêm Sơn - TP H Tĩnh Điện thoại: 039.690677 Fax: 039.690677 Báo cáo ĐTM Dự án: Đầu t xây dựng bệnh viện đa khoa huyện Lộc H , tỉnh H Tĩnh QCVN 09:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lợng nớc ngầm Nguồn: Trung tâm Quan trắc & Kỹ thuật môi trờng H Tĩnh, ... công trình STT Số giờng bệnh (chiếc) Khoa phòng 1 Khoa khám bệnh 2 Khoa Dợc UBND huyện Lộc H Xuân Hải - x Thạch Bằng - huyện Lộc H Điện thoại: 039 3650767 Fax: 0393650767 Diện tích (m2) 2.158,3 11 Trung tâm QT&KT môi trờng H Tĩnh Số 01 - Đờng Võ Liêm Sơn - TP H Tĩnh Điện thoại: 039.690677 Fax: 039.690677 Báo cáo ĐTM Dự án: Đầu t xây dựng bệnh viện đa khoa huyện Lộc H , tỉnh H Tĩnh 3 Phòng h nh chính... giao động nhiệt trung bình năm 13,9 12,9 13,8 16,7 (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tợng thủy văn H Tĩnh năm 2008 ) 2.1.3.2 Nắng v bức xạ: UBND huyện Lộc H Xuân Hải - x Thạch Bằng - huyện Lộc H Điện thoại: 039 3650767 Fax: 0393650767 19 Trung tâm QT&KT môi trờng H Tĩnh Số 01 - Đờng Võ Liêm Sơn - TP H Tĩnh Điện thoại: 039.690677 Fax: 039.690677 Báo cáo ĐTM Dự án: Đầu t xây dựng bệnh viện đa khoa huyện Lộc. .. độ của tuyến tỉnh lộ 22-12 Bắc 2.1.4 Hiện trạng các th nh phần môi trờng tự nhiên: Để đánh giá hiện trạng môi trờng tự nhiên tại khu vực trớc khi dự án đi v o hoạt động, chúng tôi đ tiến h nh điều tra, khảo sát đánh giá các th nh phần môi trờng bao gồm: môi trờng nớc, không khí tại khu vực dự kiến xây dựng dự án, kết quả nh sau: 2.1.4.1 Môi trờng nớc: a Nớc mặt Bảng 2.4: Kết quả phân tích chất lợng... xây dựng bệnh viện đa khoa huyện Lộc H , tỉnh H Tĩnh 1.4 nội dung chủ yếu của dự án: 1.4.1 các hạng mục công trình của dự án: 1.4.1.1 Các công trình chính: Các hạng mục công trình chính của công trình bệnh viện Đa khoa huyện Lộc H bao gồm 3 to nh cao 3 tầng, 1 to nh 2 tầng v 3 to nh 1 tầng với tổng diện tích s n xây dựng l 9.966m2; cụ thể : + Nh khoa khám bệnh đa khoa, khoa dợc v điều h nh bệnh viện: . Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 38 3.1.3 Đánh giá tác động 40 3.2 Đánh giá tác động trong giai đoạn bệnh viện đi vào hoạt động 46 3.2.1 Nguồn gây tác động có liên. ChơngIII Đánh giá các tác động môi trờng 34 3.1 Đánh giá tác động môi trờng trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, xây dựng các hạng mục công trình 34 3.1.1 Nguồn gây tác động có liên. 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trờng hớng dẫn về đánh giá môi trờng chiến lợc, đánh giá tác động môi trờng và cam kết bảo vệ môi trờng; - Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá tác động môi trường bệnh viện lộc hà-hà tĩnh, đánh giá tác động môi trường bệnh viện lộc hà-hà tĩnh,

Từ khóa liên quan