0

đánh giá tác động môi trường bệnh viện trung ương 71

74 459 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2015, 16:54

MỞ ĐẦU 1. Xuất xứ của dự án Bệnh viện 71 Trung ương được thành lập năm 1951. Tiền thân từ 3 đơn vị quân y: Quân y viện 31, Quân y viện 41, An dưỡng đường liên khu III. Theo Nghị định số 1155 - LB/NĐ ngày 15/11/1955 của liên bộ Quốc phòng - Bộ Y tế - Bộ Tài chính điều chuyển Bệnh viện 71 sang Bộ Y Tế quản lý. Là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, bệnh viện có các chức năng khám, cấp cứu, điều trị, phòng bệnh, phục hồi chức năng cho bệnh nhân Lao - Bệnh phổi, các bệnh về nội khoa, ngoại khoa và chuyên khoa khác, nghiên cứu khoa học, tham gia đào tạo cán bộ chuyên ngành Lao - Bệnh phổi, chỉ đạo tuyến và hợp tác quốc tế. Do tình hình bệnh tật của nhân dân trong tỉnh ngày càng phức tạp, nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân ngày càng cao, số lượng bệnh nhân đến khám, chữa bệnh ngày càng đông, trong khi các cơ sở y tế công đầu tư mới hầu như không có, vì vậy hiện tượng quá tải tại các bệnh viện thường xuyên xảy ra. Nhất là các bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện chuyên khoa và một số bệnh viện đa khoa tuyến huyện. Trước tình hình đó, chủ trương đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện 71 Trung ương là điều cần thiết và phù hợp với định hướng phát triển sự nghiệp y tế của tỉnh ta nói riêng và của ngành y tế nói chung. Ngày 05 tháng 10 năm 2006 Bộ Y tế đã ra quyết định số 3929/QĐ- BYT về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển bệnh viện 71 Trung ương đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 với mục tiêu xây dựng và phát triển bệnh viện 71 Trung ương là bệnh viện khu vực Bắc miền Trung về chuyên ngành Lao - Bệnh phổi có cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật tương xứng với bệnh viện hạng I và ngang tầm với các nước trong khu vực; là cơ sở thực hành và tham gia đào tạo của các trường Đại học, cao đẳng, trung học y tế trong nước và quốc tế. Ngày12 tháng 10 năm 2006 Bộ Y tế ra Quyết định số 4056/QĐ-BYT về việc cho phép chuẩn bị đầu tư Dự án: “Đầu tư xây dựng, cải tạo, mở rộng, nâng cấp Bệnh viện 71 Trung ương quy mô 500 giường điều trị nội trú”. TTQT&BVMT 1 2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường 2.1. Các văn bản pháp luật - Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi năm 2005 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006 (Điều 18 quy định các đối tượng phải lập báo cáo ĐTM); - Nghị định 80/2006/NĐ-CP, ngày 9/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về "Hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ Môi trường"; - Thông tư 08/2006/TT-BTNMT ngày 8/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; - Chỉ thị 01/ CT-UB ngày 27/2/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về “Tăng cường công tác bảo vệ môi trường”; 2.2. Văn bản kỹ thuật - Pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ được UB thường vụ Quốc hội thông qua ngày 25/6/1996; - Nghị định số 50/1998/NĐ-CP ngày 16/7/1998 của Chính phủ chi tiết việc thi hành pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ; - Thông tư liên tịch số 2237/1999/TTLT-BKHCNMT- BYT ngày 28/12/1999 của Bộ KHCN&MT và Bộ y tế hướng dẫn việc thực hiện an toàn bức xạ trong y tế; - Tiêu chuẩn của Bộ Y tế về vệ sinh môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 3733/QĐ - BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế; - Các tài liệu đánh giá nhanh trên cơ sở hệ số ô nhiễm do Tổ chức y tế Thế giới thiết lập nhằm dự báo tải lượng các chất ô nhiễm; - Quyết định số 2575/1999/QĐ-BYT ngày 17/8/1999 của Bộ trưởng bộ Y tế về việc ban hành Quy chế quản lý chất thải y tế; - Quyết định số 62/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 21/22/2001 của Bộ trưởng Bộ khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành kỹ thuật đối với lò đốt chất thải y tế; TTQT&BVMT 2 - Quyết định số 60/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 07/8/2002 về việc ban hành hướng dẫn kỹ thuật chôn lấp chất thải nguy hại; - Quyết định số 35/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 25/6/2002 của Bộ trưởng Bộ khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc bắt buộc áp dụng 31 tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường; - Quyết định Số 27/2004/QĐ-BXD của bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 320 : 2004 "Bãi chôn lấp chất thải nguy hại - Tiêu chuẩn thiết kế "; - TCVN 5660-2005 lò đốt chất thải rắn y tế – Khí thải lò đốt chất thải rắn y tế - giới hạn cho phép; - TCXDVN 365-2007 Tiêu chuẩn hướng dẫn thiết kế bệnh viện đa khoa; - Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường về việc bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường; - Quyết định số 3929/QĐ- BYT ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ Y Tế về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Bệnh viện 71 Trung ưong đến năm 2010 và tầm nhìn 2020; - Quyết định số 4056/QĐ-BYT ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Bộ Y Tế về việc cho phép chuẩn bị đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng, cải tạo, mở rộng, nâng cấp Bệnh viện 71 Trung ương quy mô 500 giường điều trị nội trú; - Quyết định số: 294/QĐ- UBND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bệnh viện 71 Trung ương tại xã Quảng Tâm, huyện Quảng Xương; 3. Tổ chức thực hiện báo cáo ĐTM - Các thành viên tham gia lập báo cáo ĐTM: • TTQT&BVMT 3 CHƯƠNG I MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 1.1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng, cải tạo, mở rộng, nâng cấp Bệnh viện 71 Trung ương quy mô 500 giường điều trị nội trú. 1.2. Chủ dự án: Bệnh viện 71 Trung ương - Đại diện: Ông Doãn Trọng Tiên Chức vụ: Giám đốc - Địa chỉ: Xã Quảng Tâm, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá - Điện thoại: 037. 675701 Fax: 037.675701 1.3. Vị trí địa lý của dự án Theo chứng chỉ quy hoạch số 472/SXD-QH, ngày 22/03/2007 của Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa. Vị trí dự án thuộc thửa đất số 570, xã Quảng Tâm, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Diện tích khu đất khoảng 75.000m 2 . - Khu đất có ranh giới như sau: + Phía Bắc giáp với đường dự kiến theo quy hoạch. + Phía Nam giáp với đường dự kiến theo quy hoạch. + Phía Đông giáp với đường dự kiến theo quy hoạch. + Phía Tây giáp với đường dự kiến theo quy hoạch. Khu đất hiện tại thuộc bệnh viện 71 Trung ương đang quản lý và sử dụng, phù hợp với quy hoạch chi tiết dọc hai bên Quốc lộ 47. 1.4. Nội dung chủ yếu của dự án - Xây dựng và phát triển bệnh viện 71 Trung ương là bệnh viện khu vực Bắc miền Trung về chuyên khoa Lao - Bệnh phổi có cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, tương xứng với bệnh viện hạng I và ngang tầm với các nước trong khu vực. 1.4.1. Quy mô và khối lượng dự án a. Quy mô dự án Quy mô dự án được chia thành các giai đoạn cụ thể sau: - Từ năm 2006 đến 2010: TTQT&BVMT 4 + Thành lập các phòng chức năng, các khoa lâm sàng và cận lâm sàng. + Đầu tư xây dựng các hạng mục, nâng cấp, mở rộng bệnh viện quy mô 500 giường điều trị nội trú. - Từ năm 2010 đến năm 2020: + Đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hệ thống tổ chức bệnh viện theo tiêu chuẩn bệnh viện hạng I, quy mô 700 giường. + Xây dựng hoàn hiện mô hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, mô hình chăm sóc toàn diện. - Các công trình chính bao gồm: Nhà khám, khu nhà mổ, khoa hồi sức cấp cứu, nhà hành chính, khoa dược, khoa dinh dưỡng, nhà bệnh nhân nội trú, khoa chống nhiễm khuẩn. - Các công trình phụ trợ: Trạm điện, trạm xử lý nước cấp, trạm xử lý nước thải, khu xử lý rác, nhà tang lễ, nhà xe - ga ra, nhà thường trực. - Cơ cấu tổ chức: Cơ cấu tổ chức của bệnh viện được quy định tại Quyết định số 2712/QĐ-BYT, ngày 23/7/2007 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Bệnh viện 71 TW, cụ thể như sau: Bảng 1: Cơ cấu tổ chức của bệnh viện 71 TW TT Cơ cấu phòng ban Số lượng 1 Các phòng chức năng - Phòng kế hoạch tổng hợp - Phòng tổ chức cán bộ - Phòng tài chính kế toán - Phòng chỉ đạo tuyến - Phòng hành chính quản trị - Phòng y tá-điều dưỡng - Phòng vật tư, thiết bị y tế - Phòng nghiên cứu khoa học và đào tạo 08 2 Các khoa lâm sàng - Khoa khám bệnh lao, bệnh phổi - Khoa khám bệnh đa khoa - Khoa hồi sức cấp cứu - Khoa thận nhân tạo - Khoa ngoại tổng hợp - Khoa điều trị bảo hiểm y tế - Khoa lao – bệnh phổi lực lượng vũ trang - Khoa người cao tuổi 20 TTQT&BVMT 5 - Khoa lao phổi - Khoa lao ngoài phổi - Khoa hô hấp - Khoa nhi - Khoa phục hồi chức năng - Khoa xương khớp - Khoa tim mạch - Khoa tiết niệu - Khoa TMH, RHM - Khoa lao/HIV - Khoa Ung bướu 3 Các khoa cận lâm sàng - Khoa vi sinh - Khoa sinh hóa – miễn dịch - Khoa huyết học - Khoa chuẩn đoán hình ảnh - Khoa dược - Khoa dinh dưỡng - Khoa chống nhiễm khuẩn - Khoa giải phẫu tế bào 08 b. Khối lượng dự án Dự án được xây dựng trên cơ sở nâng cấp bệnh viện 71 TW hiện có. Các công trình trong dự án, một số được xây mới, một số được cải tạo và nâng cấp theo từ giai đoạn khác nhau. Bảng 2: Thống kê các công trình theo quy hoạch phát triển tổng thể Bệnh viện 71 Trung ương đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 TT Tên công trình Số tầng Diện tích sàn Diện tích xây dựng Ghi chú 1 Khu phòng ban 2 490 m 2 245 m 2 Các công trình cũ giữ nguyên 2 Hội trường 1 338 m 2 338 m 2 3 Hành chính khoa dược 1 85 m 2 85 m 2 4 Nhà sản xuất huyết thanh 1 71,8 m 2 71,8 m 2 5 Kho Dược 1 649 m 2 324,5 m 2 6 Hành chính và lưu trữ hồ sơ 2 548 m 2 274 m 2 7 Gara ôtô 1 110 m 2 110 m 2 8 Khoa dinh dưỡng 1 671 m 2 671 m 2 9 Nhà kỹ thuật nghiệp vụ 2 502 m 2 251 m 2 10 Câu lạc bộ bệnh nhân 2 93 m 2 93 m 2 11 Khoa Bảo hiểm y tế 1 276 m 2 276 m 2 12 Nhà thuốc 1 62 m 2 62 m 2 13 Nhà xe 1 202 m 2 202 m 2 14 Trạm điện, trạm biến áp 1 65 m 2 65 m 2 TTQT&BVMT 6 15 Nhà cầu 1574 m 2 1574 m 2 12 Nhà tang lễ 1 67 m 2 67 m 2 17 Các công trình hạ tầng 150 m 2 150 m 2 18 Nhà Khám 5 6000 m 2 1200 m 2 Công trình xây dựng giai đoạn 1 19 Khu nhà mổ 4 6400 m 2 1600 m 2 20 Nhà bệnh nhân nội trú 5 7750 m 2 1750 m 2 Công trình cải tạo giai đoạn 1 21 Nhà hành chính 1 825 m 2 825 m 2 22 Nhà Bảo vệ 1 49,5 m 2 49,5 m 2 23 Nhà bệnh nhân nội trú 1 255 m 2 255 m 2 Công trình cũ giữ nguyên 24 Nhà bệnh nhân nội trú 1 260 m 2 260 m 2 25 Nhà bệnh nhân nội trú 1 277 m 2 277 m 2 26 Nhà bệnh nhân nội trú 1 277 m 2 277 m 2 27 Nhà bệnh nhân nội trú 1 277 m 2 277 m 2 28 Nhà bệnh nhân nội trú 1 295 m 2 295 m 2 29 Nhà bệnh nhân nội trú 1 332 m 2 332 m 2 30 Nhà bệnh nhân nội trú 1 277 m 2 277 m 2 31 Nhà bệnh nhân nội trú 1 280 m 2 280 m 2 32 Nhà bệnh nhân nội trú 1 280 m 2 280 m 2 33 Nhà bệnh nhân BHYT 1 345 m 2 345 m 2 34 Nhà bệnh nhân BHYT 1 350 m 2 350 m 2 35 Nhà bệnh nhân BHYT 1 305 m 2 305 m 2 36 Nhà hành chính khoa LLVT 1 136 m 2 136 m 2 1.4.2. Nhu cầu của dự án a. Nhu cầu cấp nước Theo tiêu chuẩn thiết kế 4513-1998 về cấp nước bên trong. Đối với bệnh viện đa khoa và chuyên khoa có hệ thống cấp nước hoàn chỉnh, lượng nước lạnh sử dụng 300-400 l/giường bệnh-ngày, nước nóng là trên 60 l/giường bệnh/ngày. Tuy nhiên, theo thực tế hoạt động hiện nay và xu hướng phát triển trong tương lai, lượng nước sử dụng còn lớn hơn nhiều. Ngoài việc sử dụng nước cho nhu cầu điều trị, các nhu cầu vệ sinh, giặt giũ, cho cán bộ công nhân viên bệnh viện các nguyên nhân làm cho nước tiêu thụ tăng lên là: Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân quá đông, người nhà đến chăm sóc bệnh nhân, học sinh, sinh viên thực tập. Nhìn chung đối với bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, nhu cầu cấp nước nằm ở mức 600 - 800 l/giường bệnh-ngày. Đối với các bệnh chuyên khoa, bệnh viện TW lượng nước ước tính sử dụng tương đối cao có thể lên đến 1000 TTQT&BVMT 7 l/giường bệnh-ngày[1]. Như vậy, trong mỗi giai đoạn phát triển của bệnh viện nhu cầu cấp nước dao động tương đối lớn. Bảng 3: Nhu cầu cấp nước sinh hoạt của bệnh viện 71 TW TT Giai đoạn Nhu cầu cấp nước thực tế (m 3 /ngày-đêm) Min Trung bình Max 1 Giai đoạn 2006-2010 300 400 500 2 Giai đoạn 2010-2020 420 560 700 Nguồn nước này hiện nay và dự kiến trong tương lai được cung cấp từ Công ty TNHH một thành viên cấp nước Thanh Hóa thông qua trạm cấp nước sạch tại Quảng Châu. b. Nhu cầu sử dụng điện Lượng điện năng tiêu thụ phụ thuộc nhiều vào mùa trong năm. Theo thống kê của sở Điện lực Thanh Hóa và thực tế sử dụng điện tại bệnh viện 71 TW và một số bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa trên địa bàn tỉnh cho thấy, với quy mô 500 giường bệnh thì nhu cầu sử dụng điện dao động từ 50.000 kWh/tháng vào các tháng mùa đông và đến 75.000 kWh/tháng vào các tháng mùa hè. Lượng điện năng được cung cấp từ mạng lưới điện TPTH - Sầm Sơn thông qua trạm biến thế 250 KVA của xã. c. Nhu cầu về lao động Cán bộ công nhân viên của bệnh viện hiện có 270 người. Trong đó đội ngũ y bác sỹ có tay nghề cao chỉ chiếm 21,85%, dược sỹ mới chiếm tỷ lệ khiêm tốn 1,1%. Với lực lượng y bác sỹ mỏng như hiện nay thì chưa đủ để đáp ứng nhu cầu phát triển của bệnh viện. Ngay từ bây giờ, ban giám đốc bệnh viện đã có chủ trương tuyển dụng cán bộ mới, cán bộ trẻ, đặc biệt là các y bác sỹ, dược sỹ được đào tạo chính quy nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển trong tương lai. TTQT&BVMT 8 Bảng 4: Số lượng cán bộ công nhân viên hiện có của bệnh viện TT Đối tượng lao động Số lượng (người) 1 Bác sỹ 59 2 Dược sỹ đại học 03 3 Dược sỹ trung học 05 4 Cử nhân kinh tế+kỹ sư 13 5 Y tá điều dưỡng 95 6 Cán bộ khác (Hộ lý, lái xe, cấp dưỡng) 90 7 Trung học kết toán 12 Tổng cộng 270 d. Nhu cầu vật tư, hóa chất tiêu hao Khi dự án đi vào hoạt động, hàng năm nhu cầu hóa chất, vật tư tiêu hao phục vụ cho quá trình khám chữa bệnh là tương đối lớn với nhiều chủng loại mặt hành khác nhau. Trong đó vật liệu, hoá chất tiêu hao chủ yếu được chia theo các nhóm cơ bản sau: + Băng, bông, gạc y tế + Bơm tiêm và bơm hút các loại + Huyết áp kế, ống nghe + Chỉ khâu, vật liệu cầm máu + Dao, panh, kìm, kéo và các dụng cụ phẫu thuật + Dây truyền dịch, dây dẫn lu, các loại sond, các loại dây nối + Đèn, bóng đèn và các phụ kiện của đèn + Găng tay phẫu thuật, khám, xét nghiệm đã tiệt trùng, chưa tiệt trùng, găng tăy chống tia + Hoá chất xét nghiệm tế bào, sinh hoá, test nhanh thử HIV, viêm gan, heroin, môi trường nuôi cấy lao, thử lao, nhóm máu và các loại hoá chất xét nghiệm khác + Giấy in các loại máy và gen tiếp xúc + Phim X-quang và các vật tư, hoá chất sử dụng cho máy X-quang + Vật tư ngành xương TTQT&BVMT 9 + Các loại vật tư y tế khác TTQT&BVMT 10 [...]... nguồn lây lan bệnh tật ra môi trờng xung quanh Bảng 19: Định mức rác thải tại bệnh viện [6] T T Tuyn bnh vin Cht thi trung bỡnh ca bnh vin Cht thi nguy hi (kg/ging bnh/ngy ờm) 1 Bệnh viện tuyến tỉnh Bệnh viện tuyến huyện, 2 thị xã, thành phố Trung bình (kg/ging bnh/ngy ờm) 1,23 0,35 1,02 0,20 1,13 0,23 Nh vậy, với quy mô 700 giờng bệnh, lợng rác thải của bệnh viện 71 TW thải ra hằng ngày trung bình khoảng... 35,6 633,9 171, 4 375,0 143,5 506,0 17,5 792,4 72,5 625,0 52,5 126,5 30,2 316,9 285,7 345,0 102,6 189,7 37,5 570,5 590,0 1250,0 210,0 75 (50*) 200 42 100 350 30.000 200 Ghi chú: + M1: Khu vực sân, phía trớc dãy văn phòng Bệnh viện + M2: Khu vực xử lý chất thải của Bệnh viện + M3: Khu dân c phía Tây Nam Bệnh viện + M4: Khu dân c phía Đông Nam Bệnh viện + M5: Khu dân c phía Đông Bắc Bệnh viện Tiêu chuẩn... loại ô nhiễm này thờng không gây tác động lớn Điều đáng quan tâm trong giai đoạn này hơn cả là ảnh hởng của tiếng ồn, bụi tới ngời bệnh đang điều trị nội trú Những tác động tởng nh đơn giản này có thể kéo dài thêm thời gian điều trị của ngời bệnh, ảnh hởng tới vật chất, tinh thần của ngời bệnh và gia đình ngời bệnh b Nguồn phát sinh khí thải Khí thải phát sinh từ hoạt động của các phơng tiện vận chuyển... chung, đặc trng chủ yếu của nguồn nớc thải bệnh viện nói chung có hàm lợng COD, BOD, Amoni, Coliform cao hơn nhiều so với tiêu chuẩn nớc mặt hiện hành Ngoài ra trong nguồn nớc thải này còn chứa nhiều vi khuẩn gây dịch bệnh nh: Trực khuẩn lị, trực khuẩn thơng hàn, giun sán Kết quả điều tra phân tích thành phần và tính chất của nớc thải bệnh viện khu vực miền Trung và miền Bắc nớc ta trong những năm trớc... nớc thải bệnh viện [1] TT Chỉ tiêu Giá tị TCVN 5945-2005 Min TB Max (Cột A) (Cột B) 1 PH 6,2 7,4 8,1 6-9 2 NH4+ (mg/l) 8,0 14 25 5 10 3 BOD5 (mg/l) 110 150 250 30 50 4 COD (mg/l) 140 200 300 50 80 5 Cn l lng (mg/l) 100 160 220 50 100 6 Coliform (MPN/100 ml) 106 107 109 3000 5000 c Nguồn phát sinh chất thải rắn Chất thải rắn phát sinh từ các hoạt động chuyên môn phục vụ công tác khám chữa bệnh, nghiên... với các khu vực cần sự yên tĩnh (Bệnh viện, th viện, trờng học ) Nhận xét: + Nhiệt độ tại thời điểm đo dao động trong khoảng 26,9 - 27,7 oC Độ ẩm cao từ 95,3 - 97,9% Vận tốc gió đạt từ 0,2 - 1,6 m/s + Nồng độ bụi lơ lửng tại tất cả các điểm đo đều đạt TCCP + Tiếng ồn tại các khu vực dân c (M3 M4, M5) có chỉ số đều đạt TCCP Đối với khu vực cần sự yên tĩnh (trong bệnh viện) thì tại điểm đo M1 mức ồn... cứu và đào tạo cán bộ, từ quá trình sinh hoạt của bệnh nhân, thân nhân, khách vãng lai và nhân viên y tế Đặc trng của chất thải rắn của bệnh viện có chứa một lợng nhất định các vật t y tế tiêu hoa, vật phẩm y tế cùng với các chất thải khác nh rác thải sinh hoạt Nhiều loại vật phẩm y tế thờng mang các vi khuẩn, vi trùng gây bệnh hoặc là TTQT&BVMT 30 một môi trờng rất thuận lợi cho các vi sinh vật phát... giỏp xó Qung Phỳ - Phớa ụng giỏp xó Qung Th Xó Qung Tõm l trung tõm giao lu hng húa v lu thụng gia th xó Sm Sn v Thnh ph Thanh Hoỏ, cú th trn Ch Mụi v nhiu c quan úng trờn a bn nh Bnh vin 71 Trung ng, trng S phm 12+2 Thanh Hoỏ, Trng Thng mi du lch 2.1.2 iu kin khớ tng thy vn Theo ti liu ca i khớ tng thu vn Thanh Hoỏ giai on (1996 2006), Bnh vin 71 Trung ng úng trờn a bn xó Qung Tõm nm tiu vựng khớ hu... Quy chế quản lý chất thải y tế, chất thải độc hại của bệnh viện đợc chia thành các nhóm nh sau: Nhóm A: Bao gồm các loại bông, băng, găng tay, rác thải nhiễm bẩn trong quá trình băng, bó bột có tiếp xúc với vết mổ, có dính máu Đặc biệt là các chất thải từ các ca bệnh truyền nhiễm nh bệnh phẩm sinh thiết, máu, phân, nớc tiểu và các mô từ cơ thể bệnh nhân, các chi, rau thai và các mô từ các phòng xét... nhim Nhit trung bỡnh thỏng: 23,60C Nhit ti cao tuyt i: 40,70C Nhit ti thp tuyt i: 5,60C Biờn ngy ờm: 6-70C Tng nhit nm: 8.500 - 8.6000C Trong nm 4 thỏng cú nhit trung bỡnh 200C t thỏng 12 n thỏng 3 nm sau, 5 thỏng cú nhit trung bỡnh 250C t thỏng 5 n thỏng 11 TTQT&BVMT 12 b Ma Ma l mt trong nhng yu t quan trng nh hng n s phỏt tỏn v bin i ca cỏc cht thi t khu vc bnh vin ra mụi trng Ma trung bỡnh . Môi trường& quot;; - Thông tư 08/2006/TT-BTNMT ngày 8/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; -. phát triển bệnh viện 71 Trung ương đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 với mục tiêu xây dựng và phát triển bệnh viện 71 Trung ương là bệnh viện khu vực Bắc miền Trung về chuyên ngành Lao - Bệnh phổi. Nhất là các bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện chuyên khoa và một số bệnh viện đa khoa tuyến huyện. Trước tình hình đó, chủ trương đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện 71 Trung ương là điều
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá tác động môi trường bệnh viện trung ương 71, đánh giá tác động môi trường bệnh viện trung ương 71, , CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

Từ khóa liên quan