0

đánh giá tác động môi trường bệnh viện da liễu- tp.hcm

97 1,095 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2015, 17:08

MỤC LỤC CHƯƠNG I : MỞ ĐẦU 5 ĐẶT VẤN ĐỀ 4 CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 4 Các văn bản pháp lý 5 Các tài liệu kỹ thuật 5 TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 6 MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO 6 Mục đích báo cáo 7 Nội dung báo cáo 7 QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC VÀ SOẠN THẢO BÁO CÁO 9 2.1 GIỚI THIỆU DỰ ÁN 10 2.1.1 Sơ lược về dự án 10 2.1.2 Giới thiệu chủ đầu tư 10 2.1.3 Sự cần thiết phải đầu tư 10 2.1.4 Mục tiêu của dự án 11 2.2 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN 12 2.2.1 Vò trí đòa lý 12 2.2.2Hiện trạng khu đất 12 2.2.3Bố trí mặt bằng 12 2.3 NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 14 2.3.1 Cơ sở hạ tầng kỹ thuật của dự án 14 2.3.1.1 Công trình chính 14 2.3.1.2 Công trình phụ trợ 16 2.3.1.3 Danh mục thiết bò cho dự án 20 2.3.1.4 Các nhu cầu phục vụ cho dự án 22 3.1ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 24 3.1.1 Điều kiện về đòa lý, đòa chất 24 3.1.1.1 Vò trí đòa lý 24 3.1.1.2 Đòa hình, đòa chất công trình 24 3.1.2 Khí tượng – thủy văn 27 Khu đất thuộc phường 6 – quận 3 nằm trong vùng khí hậu chung của khu vực thành phố Hồ Chí Minh, thuộc đồng bằng Nam bộ với nét đặc trưng chủ yếu là thời tiết gió mùa. Khí hậu ở đây mang đầy đủ những đặc điểm của khí hậu toàn miền với sự phân chia hai mùa mùa mưa và mùa khô rõ rệt 27 3.1.2.1 Khí tượng 27 3.1.2.2 Hệ thống thủy văn 29 3.1.3 Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên 30 3.1.3.1 Hiện trạng môi trường không khí 30 3.1.3.2 Hiện trạng chất lượng nước thải 32 3.1.3.3 Hiện trạng tài nguyên sinh vật và hệ sinh thái 32 Dự án nằm ở trung tâm thành phố, khu vực xung quanh chủ yếu là khu dân cư và các cơ quan, xí nghiệp, văn phòng, khu vui chơi giải trí,… Do đó, các hệ sinh thái trên cạn và dưới nước rất hạn hữu, chủ yếu là cây xanh phân bố với mật độ dày đặc dọc theo các tuyến đường chính xung quanh khu vực dự án như Ngô Thời Nhiệm, Nguyễn Thông, Hồ Xuân Hương 32 3.3 ĐIỀU KIỆN KINH TẾ – XÃ HỘI 33 1 4.1 DỰ BÁO, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 34 4.1.1 Các nguồn gây ô nhiễm 34 4.1.1.1 Nguồn gây ô nhiễm không khí, tiếng ồn và rung 34 4.1.1.2 Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước 36 4.1.1.3 Nguồn gây ô nhiễm môi trường đất 37 4.1.2 Đối tượng, quy mô bò tác động 37 4.1.2.1 Đối tượng tự nhiên 37 4.1.2.2 Đối tượng xã hội 37 4.1.3 Các tác động đến môi trường 38 4.1.3.1 Tác động đến công trình kiến trúc trong khu vực 38 4.1.3.2 Tác động đến môi trường không khí 38 4.1.3.3 Tác động đến môi trường nước 39 4.1.3.4 Tác động đến môi trường đất 40 4.1.3.5 Tác động đến tài nguyên sinh vật 40 4.1.3.6 Kinh tế – xã hội 41 4.1.3.7 Tai nạn lao động – Sự cố cháy nổ 41 4.2 DỰ BÁO, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG 42 4.2.1 Các nguồn gây ô nhiễm 43 4.2.1.1 Nguồn gây ô nhiễm không khí, ô nhiễm nhiệt, tiếng ồn và rung 43 4.2.1.2 Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước 46 4.2.1.3 Nguồn gây ô nhiễm môi trường từ chất thải rắn 49 4.2.1.4 Nguồn gây sự cố cháy nổ 52 4.2.2 Đối tượng, quy mô bò tác động 53 4.2.2.1 Đối tượng tự nhiên 53 4.2.2.2 Đối tượng xã hội 53 4.2.3 Các tác động đến môi trường 53 4.2.3.1 Tác động do ô nhiễm môi trường không khí 54 4.2.3.2 Tác động đến môi trường nước 56 4.2.3.3 Tác động đến môi trường đất 59 4.2.3.4 Tác động đến tài nguyên sinh vật và cảnh quan 60 4.2.3.5 Tác động đến điều kiện kinh tế – xã hội 61 4.2.3.6 Sự cố cháy nổ 61 4.3 ĐÁNH GIÁ VỀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG 61 4.3.1 Độ tin cậy của phương pháp sử dụng 61 4.3.2 Độ tin cậy của đánh giá thực hiện 62 5.1 CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG 63 5.1.1 Các biện pháp chung trong quá trình thi công xây dựng 63 5.2.1 Các biện pháp giảm thiểu tác động đối với môi trường đất 64 5.3.1 Các biện pháp giảm thiểu tác động đối với môi trường không khí và tiếng ồn 64 5.4.1 Các biện pháp giảm thiểu tác động đối với môi trường nước 65 5.5.1 Các biện pháp giảm thiểu tác động từ lán trại công nhân 66 5.6.1 Các biện pháp an toàn lao động và một số biện pháp hỗ trợ trong quá trình thi công xây dựng 66 5.2 CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG KHI KHU DỰ ÁN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG 67 5.2.1 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí 67 5.2.1.1 Biện pháp xử lý khói thải do máy phát điện 67 5.2.1.2 Chống nóng và đảm bảo các yếu tố vi khí hậu 67 5.2.1.3 Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, rung 68 5.2.2 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước 69 5.2.2.2 Phương án thoát nước 69 5.2.2.3 Biện pháp xử lý nước thải 70 2 5.2.3 Kiểm soát chất thải rắn 72 5.2.3.1 Biện pháp quản lý rác thải sinh hoạt và chất thải không nguy hại 72 5.2.3.2 Biện pháp quản lý chất thải nguy hại 73 5.2.4 Vệ sinh môi trường 74 5.2.4.1 Vệ sinh môi trường 74 5.2.4.2 Đề phòng tai nạn lao động 75 5.2.5 Biện pháp phòng chống và ứng cứu sự cố 75 5.2.6 Các biện pháp hỗ trợ bảo vệ môi trường 76 7.1 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG 79 7.2 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 79 7.2.1 Chương trình quản lý môi trường 80 7.2.1.1 Giai đoạn xây dựng 80 7.2.1.2 Giai đoạn hoạt động 80 7.2.2 Chương trình giám sát môi trường 80 7.2.2.1 Giám sát chất thải 80 7.2.2.2 Giám sát chất lượng môi trường không khí 82 7.2.2.3 Dự trù kinh phí cho chương trình giám sát 83 8.1 HẦM TỰ HOẠI 84 8.1.1 Tính toán thiết kế hầm tự hoại 84 8.1.2 Dự toán kinh phí thực hiện hầm tự hoại 85 8.2.2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 85 8.2.1 Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải 85 8.2.2 Dự toán kinh phí thực hiện hệ thống xử lý nước thải 91 9.1 Ý KIẾN THAM VẤN CỦA UBND PHƯỜNG 6, QUẬN 3 92 9.2 Ý KIẾN THAM VẤN CỦA UBMTTQ PHƯỜNG 6, QUẬN 3 92 10.1 NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU 93 10.1.1 Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo 93 10.1.2 Nguồn tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập 93 10.2 PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 94 10.2.1 Mục đích sử dụng phương pháp 94 10.2.2Phương pháp đánh giá tác động môi trường được sử dụng trong báo cáo này gồm 94 10.3 NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ 95 3 CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU ĐẶT VẤN ĐỀ Ngày nay khoa học và công nghệ đang phát triển với tốc độ chưa từng có trong lòch sử loài người và ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi quốc gia. Mọi lónh vực hoạt động của con người đều có mối quan hệ mật thiết và phụ thuộc lẫn nhau. Trước tình hình đó Đảng và Nhà nước ta đã vạch ra phương hướng phát triển kinh tế nói chung, tiến hành công nghiệp hoá hiện đại hoá theo đònh hướng xã hội chủ nghóa, đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng và chất lượng ngày càng cao đồng thời cũng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người lao động. Bên cạnh đó việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được xem là công việc tất yếu của ngành y tế nói riêng và xã hội nói chung. Hiện nay nhu cầu chữa trò, chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng được quan tâm và đòi hỏi cao. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho người dân là một trong những nội dung của công cuộc phát triển kinh tế. Với mục tiêu đề ra là điều trò chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệï sức khỏe cho người dân cũng như nghiên cứu y học, việc thành lập Khoa Phong – Khu điều trò Bệnh viện Da Liễu TP.HCM với qui mô hiện đại là việc làm thiết thực phù hợp với xu hướng chung của toàn xã hội cũng nhu đáp ứng các mong muốn và nguyện vọng chung của người dân trong khu vực. Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của bất kỳ một dự án nào từ các tổ chức đoàn thể, các cơ quan trong và ngoài nước là nhiệm vụ của chủ đầu tư, tuân theo nghò đònh 80/2006/NĐ-CP của Chính phủ v/v Quy đònh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Bảo Vệ Môi Trường. ĐTM là công cụ khoa học kỹ thuật nhằm phân tích, đánh giá, dự báo các tác động tích cực và tiêu cực, trực tiếp hay gián tiếp, trước mắt và lâu dài của một tổ chức đoàn thể, cơ quan trong và ngoài nước tới môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội. Trên cơ sở những dự báo và đánh giá này, chủ đầu tư sẽ đưa ra những biện pháp quản lý cụ thể, khả thi nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực trên. Các tác động đến môi trường được giảm thiểu đến mức chấp nhận được và hoạt động của dự án sẽ mang lại những lợi ích thiết thực cho xã hội. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Báo cáo đánh giá tác động môi trường của “Dự án Khoa Phong – Bệnh viện Da Liễu TP.HCM” được thiết lập trên cơ sở các văn bản pháp lý hiện hành sau đây : 4 Các văn bản pháp lý  Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Số 52/2005/2006/QH11 ngày 29/11/2005 và có hiệu lực ngày 01/07/2006.  Nghò đònh 80/2006/NĐ-CP của Chính phủ V/v Quy đònh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Bảo Vệ Môi Trường.  Thông tư 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/09/2006 V/v Hướng dẫn về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.  Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường ban hành theo quyết đònh 22/2006/QĐ- BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ TNMT.  Quyết đònh 23/2006/QĐ – BTNMT của Bộ Tài Nguyên và Môi trường V/v Ban hành danh mục chất thải nguy hại.  Thông tư số 12/2006/QĐ – BTNMT ngày 26/12/2006 V/v Hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại.  Các quy đònh về quản lý và bảo vệ môi trường của thành phố Hồ Chí Minh. Các tài liệu kỹ thuật Các tài liệu kỹ thuật được sử dụng làm cơ sở cho báo cáo:  Báo cáo khả thi dự án : “Khoa Phong – Khu Điều trò Bệnh viện Da Liễu TP.HCM”  Các số liệu, tài liệu thống kê về hiện trạng môi trường, kinh tế, xã hội tại đòa bàn xây dựng dự án do các cơ quan nghiên cứu trong nước thực hiện.  Số liệu khí tượng - thủy văn khu vực dự án.  Các số liệu đo đạc, khảo sát hiện trạng chất lượng môi trường khu vực dự án do Trung tâm sức khỏe lao động-môi trường thuộc Sở Y tế TP.HCM thực hiện.  Các tài liệu về công nghệ xử lý chất thải (nước thải, khí thải, chất thải rắn ) và tài liệu về quản lý môi trường của Trung ương và Đòa phương.  Các tài liệu đánh giá nhanh trên cơ sở hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế Giới thiết lập nhằm ước tính tải lượng các chất ô nhiễm từ các hoạt động của dự án.  Các báo cáo đánh giá tác động môi trường đã thực hiện tại Việt Nam trong những năm qua, các báo cáo đối với các loại dự án có loại hình hoạt động tương tự.  Các bản vẽ, sơ đồ vò trí khu đất, sơ đồ mặt bằng, sơ đồ hệ thống thoát nước. 5 TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Để tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho “Dự án Khoa Phong – Khu Điều trò Bệnh viện Da Liễu, TP.HCM” ở số 2 – đường Nguyễn Thông – Phường 6 – Quận 3 – TP.HCM, chủ đầu tư – Bệnh viện Da Liễu TP.HCM đã chọn Công ty TNHH Nhật Anh là đơn vò tư vấn thực hiện.  Đơn vò tư vấn:  Công ty TNHH Nhật Anh  Đại diện : Ông Trần Quốc Anh  Chức vụ : Giám đốc  Đòa chỉ : 28/3 Trương Công Đònh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM  Điện thoại : (08) 8 105129 – 8 493461  Fax : (08) 8 121265 – 8109607  Thành viên thực hiện:  KS. Nguyễn Thanh Long  KS. Trần Thiện Đức  KS. Hoàng Ngọc Hồng Phúc  K.S. Nguyễn Ngọc Thạch  KS. Lê Thò Thanh Hảo MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO Đánh giá tác động môi trường ĐTM (Environmental Impact Assessment – EIA) là quá trình nhận dạng và dự đoán các ảnh hưởng mang tính tiềm năng lên môi trường (bao gồm cả các ảnh hưởng đòa – sinh học, kinh tế – xã hội và văn hóa) của dự án, các hoạt động, các chính sách và các chương trình phát triển đồng thời chuyển tải các thông tin dự đoán ảnh hưởng đó đến các nhà hoạch đònh chính sách trước khi họ ban hành quyết đònh (Harley 1995), nhằm đề ra các biện pháp kỹ thuật và quản lý để giảm đến mức thấp nhất các ảnh hưởng xấu, đồng thời phát huy tối đa các mặt tích cực. Một hệ thống ĐTM lý tưởng phải được áp dụng cho tất cả các dự án có ảnh hưởng đáng kể đến môi trường và xác đònh rõ ảnh hưởng nào là nghiêm trọng nhất. Nói chung, ĐTM là công cụ khoa học hữu ích phục vụ cho việc quản lý cũng như giám sát và bảo vệ môi trường, giảm đến mức thấp nhất các ảnh hưởng tiêu cực của các dự án phát triển. 6 Mục đích báo cáo Báo cáo ĐTM được thực hiện nhằm mục đích :  Cung cấp những thông tin về dự án, về môi trường tổng thể và điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của dự án.  Xác đònh hiện trạng chất lượng môi trường trong phạm vi khu vực dự án.  Xác đònh, dự đoán và đánh giá các tác động có thể ảnh hưởng đến chất lượng môi trường, kinh tế, xã hội do hoạt động của dự án gây ra.  Đề xuất những biện pháp giảm thiểu (quản lý và kỹ thuật) nhằm phát huy những tác động tích cực và giảm thiểu tới mức có thể những tác động tiêu cực ảnh hưởng môi trường khi dự án mới được đưa vào sử dụng. Như vậy, kết hợp chặt chẽ với chương trình giám sát, báo cáo ĐTM là công cụ đắc lực phục vụ cho việc quản lý và kiểm soát cũng như kế hoạch hóa để bảo vệ môi trường, giảm thiểu đến mức thấp nhất ảnh hưởng xấu của dự án đến môi trường, phát huy đến mức cao nhất các ưu điểm và thế mạnh do hoạt động của dự án. Với các mục đích trên, kết hợp với mạng lưới vận hành và giám sát chặt chẽ trong tương lai sẽ đảm bảo cho quá trình hoạt động của dự án. Nội dung báo cáo Các nội dung tổng quát của báo cáo ĐTM bao gồm :  Mô tả sơ lược các hoạt động của Dự án có khả năng tác động tới môi trường.  Đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội tại khu vực Dự án.  Đánh giá các tác động do hoạt động của Dự án tới môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội tại khu vực.  Xây dựng và đề xuất các biện pháp tổng hợp để kiểm soát, xử lý và bảo vệ môi trường một cách hiệu quả. Để thực hiện các mục đích và nội dung tổng quát nêu trên, những công việc sau đây đã triển khai thực hiện :  Xác đònh dữ liệu ban đầu 7  Thu thập và phân tích các số liệu về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên tại khu vực dự án : - Các yếu tố khí tượng, thủy văn (chế độ nhiệt, gió, mưa, bức xạ mặt trời, chế độ thủy văn nước mặt, nước ngầm… ) tại khu vực dự án. - Các số liệu về đòa hình, thổ nhưỡng… tại khu vực dự án.  Sưu tầm tài liệu và khảo sát thực tế các điều kiện kinh tế xã hội (dân cư, tổ chức hành chính, phân bố đất đai, … ) tại khu vực dự án.  Sưu tầm tài liệu về cơ sở hạ tầng : - Hệ thống cấp nước. - Hệ thống thoát nước. - Hệ thống đường giao thông. - Hệ thống thông tin liên lạc. - Hệ thống phòng cháy chữa cháy. - Mạng lưới điện và hệ thống cung cấp năng lượng.  Khảo sát hiện trạng môi trường trong phạm vi khu vực dự án - Khảo sát chất lượng nước thải sau hệ thống xử lý tập trung hiện hữu của bệnh viện. - Khảo sát chất lượng môi trường không khí trong khu vực dự án và khu dân cư xung quanh.  Phân tích và đánh giá tác động môi trường  Phân tích các điều kiện đòa lý, điều kiện tự nhiên khu vực dự án  Phân tích hiện trạng các điều kiện kinh tế xã hội.  Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường trong phạm vi xây dựng mới và khu vực chòu ảnh hưởng lân cận, bao gồm: - Xác đònh nguồn gây ô nhiễm môi trường (trong giai đoạn chuẩn bò mặt bằng, thi công xây dựng và khi đưa công trình vào sử dụng). - Đánh giá tác động đến môi trường sinh thái. - Đánh giá các tác động đến môi trường kinh tế – xã hội. 8 - Đánh giá rủi ro, sự cố.  Đề xuất các biện pháp giải quyết và kiểm soát ô nhiễm  Các biện pháp công nghệ và quản lý giảm thiểu tác động tiêu cực đến chất lượng môi trường trong giai đoạn chuẩn bò mặt bằng.  Các biện pháp công nghệ và quản lý giảm thiểu tác động tiêu cực đến chất lượng môi trường trong giai đoạn xây dựng dự án.  Các biện pháp công nghệ và quản lý giảm thiểu tác động tiêu cực đến chất lượng môi trường trong giai đoạn đưa dự án đi vào hoạt động.  Các biện pháp công nghệ và quản lý giảm thiểu tác động tiêu cực đến chất lượng môi trường trong giai đoạn kết thúc dự án. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC VÀ SOẠN THẢO BÁO CÁO Quá trình làm việc và soạn thảo báo cáo bao gồm các bước :  Sưu tầm và thu thập các số liệu, văn bản cần thiết về điều kiện tự nhiên, môi trường; điều kiện kinh tế xã hội và các văn bản, tài liệu khác có liên quan.  Khảo sát, điều tra hiện trạng các thành phần môi trường theo các phương pháp chuẩn bao gồm lấy mẫu phân tích chất lượng nước ngầm, đặc tính nước thải, chất lượng môi trường không khí và khảo sát thành phần tính chất chất thải rắn, Điều tra, khảo sát điều kiện kinh tế – xã hội khu vực xung quanh.  Trên cơ sở số liệu thu thập được và kết quả phân tích mẫu ở phòng thí nghiệm, đánh giá các tác động do hoạt động của dự án đến các thành phần môi trường và dân sinh cũng như đề xuất các biện pháp công nghệ và quản lý để khắc phục, hạn chế và giảm thiểu các tác động tiêu cực. Biên soạn báo cáo ĐTM và bảo vệ trước hội đồng xét duyệt báo cáo ĐTM các cấp theo đúng trình tự quy đònh của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 9 CHƯƠNG 2 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN “KHOA PHONG – KHU ĐIỀU TRỊ BỆNH VIỆN DA LIỄU” 2.1 GIỚI THIỆU DỰ ÁN 2.1.1 Sơ lược về dự án  Tên Dự án : KHOA PHONG – KHU ĐIỀU TRỊ BỆNH VIỆN DA LIỄU BỆNH VIỆN DA LIỄU TP.HCM  Đòa điểm xây dựng : số 02, đường Nguyễn Thông, P.6, Q.3, TP.HCM  Quy mô xây dựng : 3 tầng  Diện tích khuôn viên khu đất : 1.181,7 m 2  Tổng diện tích sàn xây dựng : 4.764 m 2  Vốn đầu tư : 25.594.363.000 VNĐ  Nguồn vốn : Ngân sách Thành Phố 2.1.2 Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư : BỆNH VIỆN DA LIỄU – QUẬN 3 – TP.HCM  Hình thức quản lý dự án : chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án  Trụ sở đặt tại : Số 02, đường Nguyễn Thông, P.6, Q.3, TP.HCM  Số điện thoại : 08 – 9305995 Fax : 08 – 9304810  Đại diện : BS. Vũ Hồng Thái Chức vụ : Giám đốc 2.1.3 Sự cần thiết phải đầu tư  Nằm ở vò trí khu trung tâm thành phố, giao thông thuận lợi, gần những bệnh viện khác, nhiều trung tâm nghiên cứu khoa học, gần các khu vui chơi, giải trí lớn của thành phố. 10 [...]... hiện dự án “Dự án Khoa Phong – Khu điều trò Bệnh Viện Da Liễu ” được chia thành 02 giai đoạn chính sau đây :  Giai đoạn thi công xây dựng công trình  Giai đoạn dự án được đưa vào sử dụng Theo từng giai đoạn thực hiện dự án, các hoạt động sẽ khác nhau nên yếu tố tác động đến môi trường và nguồn gây ô nhiễm cũng sẽ khác nhau 4.1 DỰ BÁO, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG... những bệnh viện khác, nhiều trung tâm nghiên cứu khoa học, gần các khu vui chơi, giải trí lớn của thành phố Ngoài ra, khu vực này còn mang nét đẹp cổ kính với các nhà biệt thự từ thời Pháp thuộc, nhiều công trình kiến trúc mang giá trò lòch sử như ga Hòa Hưng, chùa Vónh Nghiêm, chùa Xá Lợi 33 CHƯƠNG IV ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Nguồn và mức độ gây ô nhiễm cũng như tác động đến chất lượng môi trường, ... năm hoạt động ổn đònh vào khoảng 219.000 lít/năm 23 CHƯƠNG III ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ, XÃ HỘI KHU VỰC DỰ ÁN 3.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 3.1.1 Điều kiện về đòa lý, đòa chất 3.1.1.1 Vò trí đòa lý Công trình nằm trong khuôn viên của Bệnh viện Da Liễu TP.HCM (số 02, Nguyễn Thông, phường 6, quận 3, TP.HCM)  Phía Đông - Bắc : giáp đường Ngô thời Nhiệm  Phía Đông - Nam : giáp đường... tác động thau rửa của thủy triều giảm nhiều trong những thập niên gần đây Sự xâm nhập mặn (nồng độ rất thấp) từ sông Sài Gòn chỉ đến Cầu Kiệu cách cửa kênh 2,5 km 3.1.3 Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên Để đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường, Công ty TNHH Nhật Anh đã phối hợp với Trung tâm Sức khỏe Lao động- Môi trường tiến hành khảo sát, thu mẫu, phân tích các chỉ tiêu ô nhiễm và đánh. .. quan tâm hàng đầu  Bệnh viện Da Liễu tọa lạc tại số 2 Nguyễn Thông, phường 6, quận 3, TP.HCM Khoa Phong – Khu Điều trò của bệnh viện được hình thành trước năm 1975, qua hơn 35 năm sử dụng, mặc dù đã được duy tu sửa chữa nhiều lần và xây thêm nhưng với cơ sở vật chất như hiện nay không thể đáp ứng được hết các nhu cầu bức thiết của bệnh viện và người bệnh  Ngoài nhiệm vụ khám, chữa bệnh, điều trò và... phòng chống bệnh phong  Công trình nằm trong các công trình phúc lợi xã hội (không kinh doanh) 2.2 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN 2.2.1 Vò trí đòa lý Công trình nằm trong khuôn viên của Bệnh viện Da Liễu TP.HCM (số 02, Nguyễn Thông, phường 6, quận 3, TP.HCM) Giới hạn khu đất như sau :  Phía Đông - Bắc : giáp đường Ngô thời Nhiệm  Phía Đông - Nam : giáp đường Nguyễn Thông  Phía Tây - Nam : giáp đường Hồ... trình chính Theo quy hoạch tổng mặt bằng Bệnh viện Da Liễu – Quận 3 do Viện Thiết kế Xây dựng lập ngày 01/06/2001 và phê duyệt của kiến trúc số 3081/KTST-DB1 về việc cải tạo nâng tầng khối nhà khám bệnh 3A+3B của kiến trúc sư trưởng thành phố, khu 1F dược dự kiến xây phục vụ chương trình khám và điều trò bệnh cho người dân, tạo cơ sở cho các chương trình hợp tác y tế với các tổ chức phi chính phủ, chương... khảo sát, thu mẫu, phân tích các chỉ tiêu ô nhiễm và đánh giá chất lượng môi trường tại khu vực dự án Thời điểm khảo sát và lấy mẫu là ngày 11/06/2007 3.1.3.1 Hiện trạng môi trường không khí a) Mạng lưới lấy mẫu  Vò trí 1 – K1 : khu vực máy phát điện, cách máy 5m  Vò trí 2 – K2 : trước cửa nhà số 59 Hồ Xuân Hương  Vò trí 3 – K3 : cổng sau bệnh viện ( Sơ đồ vò trí lấy mẫu không khí được trình bày trong... đo đạc Chất lượng môi trường không khí được đánh giá thông qua những thông số đặc trưng sau đây :  Điều kiện vi khí hậu : nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió,…  Khí ô nhiễm : NOx, SO2, CO, NH3, VOC…  Chất hạt : bụi  Tiếng ồn Các phương pháp đo đạc và phân tích mẫu chất lượng môi trường không khí sử dụng trong báo cáo được tiến hành theo “Thường qui kỹ thuật của Bộ Y tế – 1993 và STANDARD METHOD FOR AIR... số thiết bò chuyên môn cho phù hợp với quá trình hoạt động và hội nhập  Trong nhiều năm qua, bệnh viện đã nhiều lần được sửa chữa, nâng cấp cải tạo và xây dựng thêm phần nào đã đáp ứng nhu cầu khám và điều trò, tuy nhiên còn rất hạn chế Chính vì thế, việc xây thêm một khu khám chữa bệnh mới và thiết bò khám chữa bệnh hiện đại sẽ giúp cho bệnh viện phát huy quy mô khám và điều trò cho người dân toàn . HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Để tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho “Dự án Khoa Phong – Khu Điều trò Bệnh viện Da Liễu, TP. HCM . 53 4.2.3 Các tác động đến môi trường 53 4.2.3.1 Tác động do ô nhiễm môi trường không khí 54 4.2.3.2 Tác động đến môi trường nước 56 4.2.3.3 Tác động đến môi trường đất 59 4.2.3.4 Tác động đến tài. VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Báo cáo đánh giá tác động môi trường của “Dự án Khoa Phong – Bệnh viện Da Liễu TP. HCM được thiết lập trên cơ sở các văn bản
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá tác động môi trường bệnh viện da liễu- tp.hcm, đánh giá tác động môi trường bệnh viện da liễu- tp.hcm, , Bảng 4.4: Hệ số các chất ô nhiễm do sử dụng dầu DO (máy phát điện)

Từ khóa liên quan