0

ĐTM nhà máy bột giấy tẩy trắng văn năng - bắc ninh

63 552 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2015, 17:33

Mở đầu 3 1. Xuất xứ của dự án 3 2. Cơ sở pháp luật thực hiện DTM 4 3. Tổ chức thực hiện 4 Chơng I: Mô tả tóm tắt dự án 7 1.1. Tên dự án: 7 1.2. Tên cơ quan chủ dự án: 7 1.3. vị trí địa lý của dự án 7 1.4. Ni dung ch yu ca d ỏn 8 1.4.1 Mụ t chi tit d ỏn 8 1.4.2 Quy mô của các hạng mục xây dựng của Dự án 16 Chơng II :Điều kiện tự nhiên môi trờng và kinh tế - xã hội 18 2.1. Điều kiện tự nhiên và môi trờng 18 2.1.1 iu kin a lý, a cht 18 2.2. Hiện trạng chất lợng môi trờng khu vực xây dựng dự án 20 2.2.1. Hin trng mụi trng khụng khớ 20 2.2.2. Hin trng mụi trng nc 22 2.3. Đặc điểm kinh tế xã hội 25 Chơng III :Đánh giá tác động môi trờng 28 3.1. Nguồn gây tác động 28 3.1.1. Ngun gõy tỏc ng cú liờn quan n cht thi 28 3.3.2. Rủi ro môi trờng 39 ChơNG IV:CáC BIệN PHáP GIảM THIểU tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trờng 40 4.1. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm trong quá trình xây dựng 40 4.1.1. Các biện pháp bắt buộc đối với các chủ đầu t khi thực thi dự án trên công trờng 40 4.2. Các biện pháp giảm thiểu các tác động có hại 41 4.2.1. Biện pháp khống chế ô nhiễm trong quá trình xây dựng cơ bản 41 4.2.2. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm trong quá trình sản xuất 42 Chơng V : Cam kết thực hiện biện pháp bảo vệ môi trờng 51 Chơng VI: Các công trình xử lý môi trờng, chơng trình quản lý và giám sát môi trờng 52 6.1. Danh mục các công trình xử lý môi trờng 52 6.2. Chơng trình quản lý và giám sát môi trờng 52 6.2.1. Chơng trình quản lý môi trờng 52 6.2.1.1. Kế hoạch quản lý môi trờng cho dự án 52 6.2.1.2. Thực hiện quản lý môi trờng 54 6.2.2. Chơng trình giám sát môi trờng 56 TI LIU C CUNG CP TI DIN N MễI TRNG XANH WWW.MTX.VN TI LIU CH MANG TNH CHT THAM KHO Chơng VII : Dự toán kinh phí cho các công trình môi trờng 58 Chơng VIII : Chỉ dẫn nguồn cung cấp số liệu, dữ liệu và phơng pháp đánh giá 60 8.1. Nguồn cung cấp số liệu, dữ liệu 60 8.1.1. Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo 60 8.1.2. Nguồn tài liệu, dữ liệu chủ dự án tạo lập 60 8.2. Phơng pháp áp dụng trong quá trình ĐTM 60 8.2.1. Phơng pháp kế thừa 60 8.2.2. Phơng pháp khảo sát thực địa 61 8.2.3. Phơng pháp chuyên gia 61 8.2.4. Phơng pháp dự báo 61 8.2.5. Phơng pháp phân tích hệ thống 61 8.2.6. Phơng pháp tổng hợp 61 8.3. Đánh giá mức độ tin cậy của các phơng pháp đã sử dụng 61 8.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá 62 kết luận 63 TI LIU C CUNG CP TI DIN N MễI TRNG XANH WWW.MTX.VN TI LIU CH MANG TNH CHT THAM KHO Mở đầu 1. Xuất xứ của dự án Chớnh sỏch m ca u t l chớnh sỏch xuyờn sut trong ng li chớnh sỏch ca ng v Nh nc. Trờn c s phỏt huy ni lc, tn dng ngoi lc phỏt trin,trong nhng nm qua, chớnh ngun vn u t t cỏc thnh phn kinh t ó thỳc y nn kinh t nc ta ó cú nhng bc phỏt trin quan trng. Trong 10 nm tr li õy, ngnh sn xut giy trong nc ó cú nhng bc phỏt trin quan trng cựng vi s phỏt trin chung ca ton b nn kinh t. Cụng ty TNHH Vn Nng tin nhõn l t hp sn xut giy v bt giy cỏc loi, vi hn 10 nm hot ng v phỏt trin di mụ hỡnh sn xut giy, trc nhu cu m rng u t phỏt trin nm 2005, cỏc thnh viờn ca Cụng ty thng nht t chc li t hp di hỡnh thc cụng ty TNHH. Ch qua mt thi gian hot ng, Cụng ty TNHH Vn Nng ó vn lờn tr thnh mt trong nhng cụng ty hng u ca Vit Nam v sn xut giy cỏc loi, sn phm ca Cụng ty ó chim lnh ỏng k th trng trong nc. Hin nay, Cụng ty l bn hng ch ca cỏc Cụng ty, nh mỏy trờn ton quc vi h thng i lý bỏn hng trờn ton quc. Hng nm, cụng ty úng gúp cho Ngõn sỏch nh nc hng t ng, hot ng ca Cụng ty ó to cụng n vic lm thng xuyờn v n nh, nõng cao mc thu nhp thng xuyờn v n nh mc sng cho hn 80 lao ng. Thc hin ng li i mi v hi nhp phỏt trin bng chớnh nng lc ca ngnh cụng nghip trong nc, Cụng ty ó cú nhng bc i tiờn phong trong quỏ trỡnh ny, to c uy tớn ln i vi khỏch hng v cỏc i tỏc cng nh chớnh quyn a phng. Vn u t tỏi sn xut luụn tng trng mc hai con s qua cỏc nm, to iu kin cho cụng ty cú nhng tớch lu quan trng v nng lc vn, cụng ngh kinh nghim trin khai quy mụ d ỏn ln hn. Chớnh vỡ vy, vic ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng cho D ỏn u t nh mỏy sn xut bt giy ty trngVn Nng-Phong Khờ- Yờn Phong, Bc Ninh do Cụng ty TNHH Vn Nng lm ch u t l ht sc cn thit, thc hin ỳng ch trng ca ng v Nh nc trong thi k y mnh cụng nghip hoỏ hin i hoỏ t nc; cng nh phự hp vi k hoch phỏt trin kinh t xó hi ca tnh Bc Ninh n nm 2020. TI LIU C CUNG CP TI DIN N MễI TRNG XANH WWW.MTX.VN TI LIU CH MANG TNH CHT THAM KHO 2. Cơ sở pháp luật thực hiện đtm 1. Lut bo v mụi trng c Quc hi Nc Cng ho xó hi ch ngha Vit Nam thụng qua ngy 29/11/2005. 2. Ngh nh s 80/2006/N-CP ngy 09/8/2006 ca Th tng Chớnh ph v vic hng dn thi hnh mt s iu ca Lut Bo v mụi trng. 3. Ngh quyt s 41- NQ/ TW ngy 15/11/2004 ca B Chớnh tr v bo v mụi trng trong thi k y mnh cụng nghip húa, hin i húa t nc. 4. nh hng chin lc phỏt trin bn vng ca Vit Nam ( Chng trỡnh ngh s s 21 ca Vit Nam ) ban hnh kốm theo Quyt nh s 153/2004/Q-TTg ngy 17/8/2004 ca Th tng Chớnh ph. 5. Quyt nh s 13/2006/Q-BTNMT ngy 08/9/2006 ca B Ti nguyờn v mụi trng v vic t chc v hot ng ca Hi ng thm nh bỏo cỏo ỏnh giỏ mụi trng chin lc, Hi ng thm nh bỏo cỏo ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng. 6. Thụng t s 08/2006/TT-BTNMT ngy 08/9/2006 ca B Ti nguyờn v mụi trng v vic Hng dn ỏnh giỏ mụi trng chin lc, ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng v cam kt bo v mụi trng. 7. Bỏo cỏo Nghiờn cu kh thi D ỏn u t nh mỏy sn xut bt giy ty trng ti Yờn Phong, Bc Ninh ca Cụng ty TNHH Vn Nng. 3. Tổ chức thực hiện D ỏn u t nh mỏy sn xut bt giy ty trng Yờn Phong, Bc Ninh do Cụng ty TNHH Vn Nng lm ch u t, phi hp vi Trm Quan trc v phõn tớch mụi trng - S Ti nguyờn v Mụi trng Bc Ninh lp Bỏo cỏo TM. - C quan t vn : Trm Quan trc v Phõn tớch mụi trng - S Ti nguyờn v Mụi trng Bc Ninh. - Trm trng : Nguyn i ng. - a ch liờn h : S 11 ng Hai B Trng - Phng Sui Hoa Thnh Ph Bc Ninh - Tnh Bc Ninh. - S in thoi : 0241. 874 125 S Fax: 0241.811.257. Trỡnh t thc hin DTM bao gm cỏc bc sau: Báo cáo Đánh giá tác động môi trờng của Dự án đợc thực hiện theo trình tự khoa học đợc nhóm chuyên gia thống nhất nh sau : 1. Thu thập, nghiên cứu tài liệu, thông tin, số liệu có liên quan đến Dự án và khu vực triển khai Dự án. TI LIU C CUNG CP TI DIN N MễI TRNG XANH WWW.MTX.VN TI LIU CH MANG TNH CHT THAM KHO 2. Đo đạc, lấy mẫu và phân tích đánh giá hiện trạng chất lợng môi trờng khu vực Dự án và khu vực xung quanh (đất, nớc, không khí.). 3. Nghiên cứu phân tích, đánh giá, dự báo những tác động có lợi và có hại, trực tiếp và gián tiếp, trớc mắt và lâu dài do hoạt động của Dự án tới môi trờng vật lý (không khí, nớc, đất, tiếng ồn), đối với tài nguyên thiên nhiên (gồm tài nguyên nớc, nguồn nớc, tài nguyên đất, hệ sinh thái), đối với môi trờng kinh tế, xã hội (gồm sức khỏe cộng đồng, các hoạt động kinh tế, sinh hoạt). 4. Tổ chức lấy ý kiến của UBND xã Phong Khê và đại diện của cộng đồng dân c nơi triển khai Dự án. 5. Nghiên cứu đề xuất các biện pháp kỹ thuật, các phơng án xây dựng và sản xuất nhằm làm hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hởng bất lợi và tìm ra các biện pháp giảm thiểu các tác động có hại, phát huy cao nhất các lợi ích do hoạt động của Dự án đem lại. 6. Xây dựng kế hoạch và chơng trình giám sát môi trờng trong quá trình xây dựng, lập dự toán kinh phí phục vụ cho công tác bảo vệ môi trờng. Trên cơ sở các số liệu điều tra và các thông tin Dự án, đơn vị t vấn đã xây dựng Báo cáo đánh giá tác động môi trờng của Dự án đầu t nhà máy sản xuất bột giấy tẩy trắng tại Yên Phong, Bắc Ninh. Bng 1:Danh sỏch cỏc thit b ly mu, o c, phõn tớch, ỏnh giỏ hin trng mụi trng Stt Tờn thit b Nc SX Các thiết bị lấy mẫu khí và phân tích chất lợng môi trờng không khí 1 Thit b ly mu khớ AS-3 VN 2 Mỏy o tc giú Anh 3 Mỏy o nhit , m M Cỏc thit b o bi v ting n 4 Thit b o ting n tớch phõn M 5 Thit b ly mu bi tng s SL-15P Nht Cỏc thit b ly mu v phõn tớch nc, t 6 Bm ly mu nc Water Samling Pump M 7 T n nhit BOD M 8 Mỏy so mu UV/Vớ Lamda12 M Cỏc thit b phõn tớch cỏc kim loi nng trong nc 9 Mỏy cc ph VN Danh sỏch cỏn b tham gia lp Bỏo cỏo TM STT H v tờn Chc v, c quan, chuyờn mụn TI LIU C CUNG CP TI DIN N MễI TRNG XANH WWW.MTX.VN TI LIU CH MANG TNH CHT THAM KHO 1 Nguyễn Đại Đồng Cử nhân Trạm trưởng - Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường 2 Trần Thanh Nam Kỹ sư Cán bộ trạm Quan trắc và Phân tich Môi trường 3 Phan Khắc Huê Kỹ sư Cán bộ Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường 4 Nguyễn Thị Mai Th.s Cán bộ trạm Quan trắc và Phân tich Môi trường 5 Vũ Thị Huyên Cử nhân Cán bộ Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Ch−¬ng I: M« t¶ tãm t¾t dù ¸n 1.1. Tªn dù ¸n: Dự án đầu tư nhà máy sản xuất bột giấy tẩy trắng Văn Năng – Phong Khê - Bắc Ninh. 1.2. Tªn c¬ quan chñ dù ¸n: -Công ty TNHH Văn Năng. -Địa chỉ: Thôn Dương Ổ, xã Phong Khê, huyện Yên phong, tỉnh Bắc Ninh. -Người đại diện: Ông. Nguyễn Anh Chức. Chức vụ: Giám đốc Công ty. -Điện thoại : 0241. 828250 1.3. vÞ trÝ ®Þa lý cña dù ¸n -Vị trí của Dự án thuộc Cụm CN Phong Khê II, trên địa bàn thôn Ngô Khê, Xã Phong Khê, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. -Diện tích khu đất nghiên cứu của dự án 15.000 m 2 (Mười lăm nghìn mét vuông). Các mặt tiếp giáp của dự án như sau: - Phía Đông giáp Công ty Thuận Khang . - Phía Nam giáp đê sông Ngũ Huyện Khê. - Phía Bắc giáp QL 18. - Phía Tây Bắc giáp Công ty Phú Thịnh. *Sơ đồ vị trí của Dự án: TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 1.4. Nội dung chủ yếu của dự án 1.4.1 Mô tả chi tiết dự án a. Mục tiêu dự án: Mục đích về hiệu quả kinh tế: - Đầu tư và tăng trưởng vốn đầu tư- tái đầu tư mở rộng sản xuất. - Góp phần tăng thu nhập ngân sách địa phương, phát triển theo quy hoạch kinh tế xã hội, quy hoạch ngành của tỉnh Bắc Ninh và quy hoạch ngành giấy của Chính phủ. - Tăng thu nhập cho người lao động địa phương và các dịch vụ xã hội đi kèm góp phần giải quyết các vấn đề xã hội. - Cải thiện cơ cấu kinh tế khu vực phù hợp quy hoạch phát triển chung của Tỉnh. Mục đích về hiệu quả xã hội: Dự án xây dựng nhà máy sản xuất bột giấy tẩy trắng được triển khai với một quy mô và phạm vi như đã tính toán nằm trong quy hoạch cụm công nghiệp giấy Phong Khê II sẽ góp phần không nhỏ đến các lợi ích mà xã hội thu được, thông qua đó giải quyết việc làm tăng thêm thu nhập cho người dân. Ngoài ra khi dự án đi vào hoạt động các sản phẩm của Công ty sẽ dần thay thế hàng nhập khẩu, góp phần nâng cao tỷ lệ hàng nội địa trên thị trường, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. b. Nội dung dự án * Phương án đầu tư: 1. Diện tích sử dụng đất của dự án Nhà máy sản xuất bột giấy tẩy trắng Văn Năng sẽ xây dựng trên diện tích đất thuộc khu vực Cụm CN Phong Khê II trên địa bàn thôn Ngô Khê, xã Phong Khê, huyện Yên Phong, Bắc Ninh trên cơ sở đầu tư các hạng mục công trình xây dựng như sau: TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Bảng 2: Các hạng mục công trình của dự án TT Các hạng mục công trình Đơn vị tính Diện tích 1 Khu nhà xưởng nồi cầu, lò hơi, bể, tháp clo, m 2 4.000 2 Khu nhà kho nguyên liệu m 2 2.500 3 Khu nhà kho thành phẩm m 2 1.500 4 Khu nhà văn phòng điều hành m 2 200 5 Hạng mục phụ trợ khác(nhà xe, nhà bảo vệ, trạm biến áp, trạm xử lý nước) m 2 600 6 Các công trình khác (đường giao thông nội bộ, cây xanh, hồ điều hoà, sân ) m 2 6.200 Tổng m 2 15.000 - Tổng diện tích xây dựng chiếm 58,66% diện tích đất. 2.Vốn đầu tư Bảng 3: Tổng vốn đầu tư của Công ty Vốn và cơ cấu nguồn vốn đầu tư TT Nội dung Thành tiền Tỷ lệ (%) A Tổng vốn đầu tư (B +C) 30.097.200.000 100 Trong đó Vốn tự có 10.097.200.000 33,55 Vốn vay 20.000.000.000 66,45 B Vốn cố định 18.160.000.000 100 Trong đó Vốn tự có 3.160.000.000 17,41 Vốn vay 15.000.000.000 82,59 C Vốn lưu động 11.937.200.000 100 Trong đó Vốn tự có 6.937.200.000 58,11 Vốn vay 5.000.000.000 41,89 3. Số lượng lao động tuyển dụng bổ sung Khi đi vào hoạt động, Nhà máy sẽ sử dụng số lượng lao động là: 36 lao động trực tiếp, 15 lao động gián tiếp. Dự kiến tăng 20% lao động các năm sau. Tổng cộng cả dự án của Công ty sử dụng khoảng 60 – 80 lao động. 4. Quy mô sản xuất TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Với mức vốn khoảng 30 tỷ, dự án sản xuất bột giấy được xác định với quy mô vừa theo công suất của toàn bộ Nhà máy. Công ty triển khai xây dựng nhà máy làm 3 phân xưởng: + Phân xưởng sản xuất + Kho nguyên phụ liệu và thành phẩm + Nhà điều hành và các công trình phụ trợ Xưởng sản xuất và các khu vực chức năng thực hiện một nhiệm vụ sản xuất trên cơ sở sự chỉ đạo chung của Ban giám đốc và Phòng kỹ thuật theo tiến độ toàn bộ hệ thống sản xuất của Công ty. Dự kiến khi Dự án đi vào hoạt động, công suất sản xuất như sau: Năm hoạt động 1 2 3 4 5 Công suất thiết kế của dây chuyền sản xuất (tấn/tháng) 900 900 900 900 900 Mức sử dụng (% công suất của dây chuyền) 80 90 100 100 100 Khối lượng sản phẩm trong 1 tháng (tấn/tháng) 720 810 900 900 900 Khối lượng sản phẩm trong 1 năm (tấn/năm) 8640 9720 10800 10800 10800 5. Chương trình sản xuất Dự án khi triển khai đi vào hoạt động sẽ được tiến hành theo 3 giai đoạn: - Giai đoạn 1: Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng, nhà xưởng; thời gian dự kiến khoảng 03 tháng. - Giai đoạn 2: Đây là giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị, chạy thử và vận hành toàn bộ nhà máy. Việc sản xuất sẽ không phát huy hết công suất của Dự án, ước đạt khoảng 80 % (thời gian dự kiến khoảng 01 tháng). TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO [...]... 8,0 8,0 10,0 7,0 14,0 12,0 12,0 14,0 14,0 10,0 12,0 8,0 Hớng gió thịnh hành Đông Bắc Đông Bắc Đông Bắc Đông Bắc- Đông Nam Đông Bắc Đông Bắc Đông-Tây Nam Bắc Đông Nam Tây Nam-Tây Bắc Đông Bắc Nam-Đông Nam Đông Bắc- Đông Đông Bắc TI LIU C CUNG CP TI DIN N MễI TRNG XANH WWW.MTX.VN TI LIU CH MANG TNH CHTgiám thống kê tỉnh Bắc Ninh năm 2005) (Nguồn: Niên THAM KHO 2.1.2.5 Bão và áp thấp nhiệt đới Thi k hot... Bột tốt đợc rửa và cô đặc trên thiết bị cô đặc Bột thải ở sàng sơ cấp đợc sàng lại ở sàng thứ cấp Bột thải từ sàng thứ cấp đợc thu gom và sử dụng làm nguyên liệu cho sản xuất giấy cac tông, bao gói Sau đó bột tốt đợc rửa bằng nớc sạch nóng nhằm làm sạch bột tối đa khỏi các chất hữu cơ và vô cơ trớc khi về chứa trong bể chứa bột trớc tẩy trắng *Tẩy trắng bột giấy: Bột từ bể chứa trớc tẩy trắng đợc tẩy. .. tải có trọng tải >3,500 kg 90 105 ôtô cần cẩu 90 110 Máy ủi 93 115 Máy khoan đá 8 7-9 0 120 Máy dập bêtông 8 0-8 5 100 Máy ca tay 8 0-8 2 95 Máy nén diezen có vòng quay rộng 7 5-8 0 97 Máy đóng búa 1,5 tấn 7 0-7 5 87 Máy trộn bêtông bằng diezen 7 0-7 5 85 Phơng tiện Nguồn: NAZT- WHO Tiếng ồn đo đợc trong môi trờng lao động đợc đánh giá theo tiêu chuẩn TCVN-398 5-1 999 Tiếng ồn chung tối đa hoặc tiếng ồn chung cho... trình gồm 04 giai đoạn: Giai đoạn tẩy bằng Clo nguyên tố, giai đoạn trích ly kiềm bằng H2O2 và hai giai đoạn tẩy trắng bằng hypoclorit natri Bột sau mỗi giai đoạn tẩy trắng đều đợc rửa sạch trên các thiết bị rửa bột dạng phin lọc chân không Điều kiện công nghệ của các giai đoạn tẩy trắng bột nh sau: -Giai đoạn clo hoá: +Nồng độ bột: 8-1 0% +Mức dùng Clo: 4% theo Cl- +Nhiệt độ thờng +pH đầu: 2 +Thời... WWW.MTX.VN -GiaiTI LIU CH MANG TNH CHT THAM KHO đoạn kiềm hoá với H O : 2 2 +Nồng độ bột: 9-1 0% +Mức dùng NaOH: 3% theo NaOH +Mức dùng H2O2: 1% +Nhiệt độ : 700 )C +pH cuối: 10,5 +Thời gian lu: 90 -Giai đoạn tẩy trắng bằng hypoclorit natri lần 1: +Nồng độ bột: 9-1 0% +Mức dùng NaClO: 3% theo Cl- +Nhiệt độ: 400 0C +pH cuối: 10 +Thời gian lu: 90 -Giai đoạn tẩy trắng bằng hypoclorit natri lần 2: +Nồng độ bột: 9-1 0%... lợng ô nhiễm BOD5 g/ngời/ngày 4 5-5 4 2,2 5-2 ,7 kg/ ngày COD g/ngời/ngày 1, 6-1 ,9 BOD5 3, 0-3 ,5 kg/ ngày Chất lơ lửng Tổng nitơ Tổng phốt pho Tổng số vi khuẩn Coliform Fecal Stemorela Trứng giun Siêu vi trùng g/ngời/ngày g/ngời/ngày g/ngời/ngày MPN/100ml 6 0-9 0 6-1 2 0, 4-4 10 9-1 010 MPN/100ml MPN/100ml 3, 0-4 ,5 kg/ ngày 0, 3-0 ,6 kg/ ngày 0,0 2-0 ,2kg/ ngày 10 6-1 09 10 5-1 09 103 10 2-1 04 Tổng lợng nớc sử dụng (mức... nớc khi nhà máy đi vào sản xuất (Dự kiến 50 ngời) Tổng khối lợng Stt Thông số Đơn vị Khối lợng ô nhiễm 1 BOD5 g/ngời/ngày 4 5-5 4 2,2 5-2 ,7 kg/ngy 2 COD g/ngời/ngày 1, 6-1 ,9 BOD5 0,0 8-0 ,095kg/ngy 3 Chất lơ lửng g/ngời/ngày 6 0-9 0 3, 0-4 ,5 kg/ngy 4 Tổng nitơ g/ngời/ngày 6-1 2 0, 3-0 ,6 kg/ngy 5 Tổng phốt pho g/ngời/ngày 0, 4-4 0,0 2-0 ,2 kg/ngy Tổng số vi MPN/100ml 10 9-1 010 6 khuẩn 7 Coliform MPN/100ml 10 6-1 09 Fecal... Chơng III Đánh giá tác động môi trờng 3.1 Nguồn gây tác động Hoạt động của Nhà máy sản xuất bột giấy tẩy trắng bao gồm các khâu nh : Thu gom vận chuyển nguyên liệu, sử dụng các năng lợng, hoá chất và sử dụng các chất phụ gia trong quá trình nấu bột giấy đã tác động ảnh hởng tới môi trờng sinh thái Quá trình sản xuất bột giấy của Nhà máy sẽ ảnh hởng đến chất lợng môi trờng không khí, môi trờng nớc và môi... Cl- +Nhiệt độ: 400 0C +pH cuối: 10 +Thời gian lu: 90 *Rửa và ép tấm bột: Bột từ bể chứa sau tẩy trắng đợc bơm lên hòm điều tiết lợng bột cho máy rửa lới đôi Máy rửa lới đôi hoạt động theo nguyên lý lọc và ép dịch Bột từ hòm điều tiết chẩy lên lới, sau giai đoạn thoát dịch tự do, các cặp ép 1,2 và 3 tạo lực ép nhằm thoát dịch triệt để hơn Bột sau ép có độ khô khoảng 3 0-3 5%, dạng tấm dày, các tấm bột. .. Hypo 1 Vít tải bột Rửa chân không Vít vắt bột Dịch đen Tháp ép Bể bột 1 Rửa chân không Vít tải bột Tháp tẩy Clo không Vít vắt bột Bể bột nấu không Bể bột 1 Rửa chân không Cô đặc chân không Bể trớc bơm Sàng áp lực Sàng rung TI LIU C CUNG CP TI DIN N MễI TRNG XANH WWW.MTX.VN TI LIU CH MANG TNH CHT THAM KHO *ép vắt dịch đen: Bột từ tháp phóng đợc vận chuyển tới vít vắt bột sơ cấp bằng vít tải bột Dới tác . tư nhà máy sản xuất bột giấy tẩy trắng Văn Năng – Phong Khê - Bắc Ninh. 1.2. Tªn c¬ quan chñ dù ¸n: -Công ty TNHH Văn Năng. - ịa chỉ: Thôn Dương Ổ, xã Phong Khê, huyện Yên phong, tỉnh Bắc Ninh. . đó bột tốt đợc rửa bằng nớc sạch nóng nhằm làm sạch bột tối đa khỏi các chất hữu cơ và vô cơ trớc khi về chứa trong bể chứa bột trớc tẩy trắng. *Tẩy trắng bột giấy: Bột từ bể chứa trớc tẩy trắng. Bắc 2 1,8 8,0 Đông Bắc 3 1,8 10,0 Đông Bắc 4 1,8 7,0 Đông Bắc- Đông Nam 5 1,8 14,0 Đông Bắc 6 1,2 12,0 Đông Bắc 7 1,5 12,0 Đông-Tây Nam 8 1,0 14,0 Bắc Đông Nam 9 1,5 14,0 Tây Nam-Tây Bắc
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐTM nhà máy bột giấy tẩy trắng văn năng - bắc ninh, ĐTM nhà máy bột giấy tẩy trắng văn năng - bắc ninh,

Từ khóa liên quan