0

dtm dự án nhà máy cơ khí feiti việt nam tại tỉnh bắc giang

95 1,213 10

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2015, 19:22

MỤC LỤC MC LC MC LC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 M U M U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 1. XUT X CA D ÁN 3 2. CĂN C PHÁP LÝ VÀ K THUT CA VIC THC HIN ÁNH GIÁ TÁC NG MÔI TRƯNG 5 2.1. Căn c pháp lý và k thut 5 2.2. Tiêu chun, quy chun áp dng 6 2.3. Ngun tài liu và d liu s dng 7 3. PHƯƠNG PHÁP ÁP DNG TRONG QUÁ TRÌNH TM 8 4. T CHC THC HIN TM 10 C C H H Ư Ư Ơ Ơ N N G G 1 1 MÔ T TÓM TT D MÔ T TÓM TT D ÁN ÁN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 2 1.1. TÊN D ÁN 12 1.2. CH D ÁN 12 1.3. V TRÍ A LÝ CA D ÁN 12 1.4. NI DUNG CH YU CA D ÁN 13 1.4.1. Mc tiêu và hình thc u tư 13 1.4.2. Khi lưng và quy mô d án 13 1.4.3. Công ngh sn xut 16 1.4.4. Nhu cu v máy móc, trang thit b 22 1.4.5. Nhu cu v nguyên liu, nhiên liu và các loi sn phm ca nhà máy 24 1.4.6. Tin  thc hin d án 26 1.4.7. Tng mc u tư ca d án 27 1.4.8. T chc qun lý và thc hin d án 29 C C H H Ư Ư Ơ Ơ N N G G 2 2 IU KIN T NHIÊ IU KIN T NHIÊ N N - - MÔI TRƯNG VÀ KINH MÔI TRƯNG VÀ KINH T T – – XÃ HI XÃ HI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 1 1 2.1. IU KIN T NHIÊN VÀ MÔI TRƯNG 31 2.1.1. iu kin a hình, a cht 31 2.1.2. c im khí hu 32 2.1.3. Sông ngòi và ch  thy văn 33 2.1.4. Hin trng các thành phn môi trưng t nhiên 34 a. Hin trng môi trưng không khí 34 b. Hin trng môi trưng nưc mt 36 c. Nhn xét chung v hin trng môi trưng khu vc 37 2.2. IU KIN KINH T – XÃ HI 37 BÁO CÁO TM D ÁN NHÀ MÁY CƠ KHÍ CHÍNH XÁC FEITI VIT NAM Công ty TNHH Cơ khí chính xác FEITI (Vit Nam) 2 2.2.1. iu kin Kinh t 37 2.2.2. iu kin Xã hi 38 C C H H Ư Ư Ơ Ơ N N G G 3 3 ÁNH GIÁ TÁC N ÁNH GIÁ TÁC N G MÔI TRƯNG G MÔI TRƯNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 9 9 3 3 . . 1 1 . .   Á Á N N H H G G I I Á Á T T Á Á C C     N N G G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 9 9 3.1.1. ÁNH GIÁ TÁC NG TRONG GIAI ON XÂY DNG 39 3.1.1.1. Các tác ng liên quan n cht thi……………………………….40 1. Tác ng do bi, khí thi, ting n và rung ng 43 2. Tác ng ti môi trưng nưc 48 3. Tác ng do cht thi rn 52 3.1.1.2. Các tác ng không liên quan n cht thi……………… ………53 3.1.2. ÁNH GIÁ TÁC NG TRONG GIAI ON D ÁN I VÀO HOT NG…………………………………………………………………………….56 3.1.2.1. Các tác ng liên quan n cht thi……………………………….56 3.1.2.2. Các tác ng không liên quan n cht thi……………….……….64 3.2. NHN XÉT MC  CHI TIT, TIN CY CA ÁNH GIÁ 65 C C H H Ư Ư Ơ Ơ N N G G 4 4 BIN PHÁP GIM TH BIN PHÁP GIM TH IU TÁC NG XU IU TÁC NG XU , , PHÒNG NGA VÀ PHÒNG NGA VÀ NG PHÓ S C MÔ NG PHÓ S C MÔ I TRƯNG I TRƯNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 7 7 4.1 CÁC BIN PHÁP GIM THIU TÁC NG TIÊU CC TRONG GIAI ON THI CÔNG 67 4.1.1. T chc thc hin 67 4.1.2. Các bin pháp gim thiu ô nhim môi trưng không khí 67 4.1.3. Các bin pháp gim thiu ting n 68 4.1.4. Các bin pháp gim thiu rung ng 68 4.1.5. Các bin pháp gim thiu ô nhim môi trưng nưc 68 4.1.6. Các bin pháp qun lý tác ng bi cht thi rn 69 4.1.7. Các gii pháp an toàn VSL và phòng chng s c môi trưng 70 4.2. CÁC BIN PHÁP GIM THIU TÁC NG TIÊU CC KHI NHÀ MÁY I VÀO HOT NG 71 4.2.1. Các bin pháp gim thiu ô nhim môi trưng không khí 71 4.2.2. Các bin pháp gim thiu ô nhim môi trưng nưc 74 4.2.3. Hn ch ô nhim do cht thi rn 83 4.3. PHÒNG CHNG RI RO, S C MÔI TRƯNG VÀ TAI NN LAO NG 84 BÁO CÁO TM D ÁN NHÀ MÁY CƠ KHÍ CHÍNH XÁC FEITI VIT NAM Công ty TNHH Cơ khí chính xác FEITI (Vit Nam) 3 4.4. CÁC VN  V KINH T - XÃ HI 85 C C H H Ư Ư Ơ Ơ N N G G 5 5 CHƯƠNG TRÌNH QUN CHƯƠNG TRÌNH QUN LÝ VÀ GIÁM SÁT M LÝ VÀ GIÁM SÁT M ÔI TRƯNG ÔI TRƯNG . . . . . . . . 8 8 6 6 5.1. CHƯƠNG TRÌNH QUN LÝ MÔI TRƯNG 86 5.2. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯNG 89 5.2.1. Giám sát cht lưng không khí 90 5.2.2. Giám sát cht lưng môi trưng nưc 91 5.2.3. Quan trc, giám sát iu kin v sinh môi trưng lao ng 91 5.2.4. Kim tra sc kho nh kì 92 KT LUN KT LUN , , KIN NGH VÀ CAM K KIN NGH VÀ CAM K   T T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 3 3 I. KT LUN 93 II. KIN NGH 93 III. CAM KT 93 MỞ ĐẦU 1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN BÁO CÁO TM D ÁN NHÀ MÁY CƠ KHÍ CHÍNH XÁC FEITI VIT NAM Công ty TNHH Cơ khí chính xác FEITI (Vit Nam) 4 Hin nay, Vit Nam là mt trong nhng th trưng trng im sn xut rt hp dn vi các yu t ca mt nn kinh t liên tc tăng trưng vi tc  cao. Ngành công nghip phát trin mnh, trong ó phi k n ngành cơ khí chính xác, phc v cho ngành công ngh cao, vi lc lưng lao ng tr và di dào. ng thi do s phát trin nhanh chóng ca khoa hc – kĩ thut, cùng vi vic các nhà thu u tư vào Vit Nam phi òi hi mt lưng các linh kin, thit b cơ khí chính xác vi s lưng rt ln và yêu cu cht lưng cao. Vi tinh thn quán trit Báo cáo Chính tr ca i hi ln th X ca ng Cng sn Vit Nam, nhn thc khách quan v hin trng phát trin kinh t – xã hi ca nưc ta trong nhng năm gn ây. Bc Giang nói riêng là mt trong 8 tnh ca vùng kinh t trng im Bc B - khu vc có mc  tăng trưng kinh t cao, giao lưu kinh t mnh vi c nưc, iu ó ã to ra cho tnh Bc Giang có nhiu li th v phát trin và chuyn dch cơ cu kinh t, nht là chuyn dch t kinh t nông nghip sang kinh t công nghip và dch v là ch yu. Khu Công nghip ình Trám ưc phê duyt theo Quyt nh s 533/Q – UBND ngày 13 tháng 04 năm 2006 ca UBND tnh Bc Giang v vic phê duyt Báo cáo ánh giá tác ng môi trưng Khu công nghip ình Trám, huyn Vit Yên, tnh Bc Giang. Khu Công nghip ình Trám ưu tiên các loi hình sn xut s dng công ngh hin i  m bo quá trình sn xut không gây ô nhim môi trưng. Ngoài ra, nhng sn công nghip phi áp ng ưc mt phn th trưng tiêu th ca a phương, mt phn xut khu ra th trưng ngoài tnh và th gii. Các loi hình công nghip d kin u tư gm: - Các ngành công nghip công ngh cao; - Công nghip sn xut hàng in t, tin hc, t ng hóa; - Sn xut, lp ráp máy nông nghip, ô tô, xe máy; - Công nghip dt may; - Sn xut bao bì, giy, nha xp Xut phát t các yêu cu khách quan ó, D án: “Nhà máy Cơ khí chính xác Feiti Việt Nam” ưc u tư xây dng mi hoàn toàn ti Khu Công nghip ình Trám, huyn Vit Yên, tnh Bc Giang trên lô t E2, E3. BÁO CÁO TM D ÁN NHÀ MÁY CƠ KHÍ CHÍNH XÁC FEITI VIT NAM Công ty TNHH Cơ khí chính xác FEITI (Vit Nam) 5 2. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 2.1. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật 1. Lut Bo v môi trưng ưc Quc hi Nưc Cng hoà xã hi ch nghĩa Vit Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và có hiu lc ngày 1/7/2006. 2. Ngh nh s 80/2006/N-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 ca Th tưng Chính ph v vic hưng dn thi hành mt s iu ca Lut Bo v môi trưng. Ngh nh 21/2008/N-CP, ngày 28 tháng 02 năm 2008 ca Th tưng chính ph v vic sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh s 80/2006/N-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 ca Chính ph v vic quy nh chi tit và hưng dn thi hành mt s iu ca Lut Bo v môi trưng. 3. Ngh nh s 117/2009/N-CP ngày 31 tháng 12 năm 2009 ca Chính ph v x lý vi phm pháp lut trong lĩnh vc Bo v môi trưng; 4. Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 ca B Tài nguyên và Môi trưng hưng dn v ánh giá tác ng môi trưng chin lưc, ánh giá tác ng môi trưng và cam kt bo v môi trưng; 5. Ngh quyt s 41- NQ/ TW ngày 15/11/2004 ca B Chính tr v bo v môi trưng trong thi kỳ y mnh công nghip hóa, hin i hóa t nưc. 6. “nh hưng chin lư c phát trin bn vng ca Vit Nam” (Chương trình ngh s s 21 ca Vit Nam) ban hành kèm theo Quyt nh s 153/2004/Q-TTg ngày 17/8/2004 ca Th tưng Chính ph. 7. Quyt nh s 13/2006/Q-BTNMT ngày 08/9/2006 ca B Tài nguyên và Môi trưng v vic t chc và hot ng ca Hi ng thm nh Báo cáo ánh giá môi trưng chin lưc, Hi ng thm nh Báo cáo ánh giá tác ng môi trưng. 8. Quyt nh s 12/2006/Q-BTNMT ngày 08/9/2006 ca B Tài nguyên và môi trưng v vic ban hành Danh mc ph liu ưc phép nhp khu làm nguyên liu sn xut. 9. Quyt nh s 22/2006/Q-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2006 ca B Tài nguyên và Môi trưng v vic bt buc áp dng Tiêu chun Vit Nam v môi trưng; BÁO CÁO TM D ÁN NHÀ MÁY CƠ KHÍ CHÍNH XÁC FEITI VIT NAM Công ty TNHH Cơ khí chính xác FEITI (Vit Nam) 6 10. Quyt nh s 04/2008/Q-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2008 ca B Tài nguyên và Môi trưng v vic ban hành Quy chun k thut quc gia v môi trưng (Bao gm 03 quy chun: QCVN s 01; 02; 03:2008/BTNMT); 11. Quyt nh s 16/2008/Q-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 ca B Tài nguyên và Môi trưng v vic ban hành Quy chun k thut quc gia v môi trưng (Bao gm 08 quy chun 12. Qui ch qun lý CTR nguy hi ưc ban hành kèm theo Quyt nh s 155/1999/Q- TTg ca Th tưng Chính ph ngày 16/7/1999. 2.2. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng 1. Các tiêu chun môi trưng Vit Nam ban hành theo Quyt nh s 22/2006/Q - BTNMT ngày 18/12/2006 ca B trưng B TN & MT và các tiêu chun Vit Nam khác có liên quan. 2. Các tiêu chun V sinh lao ng ban hành theo Quyt nh s 3733/2002/Q- BYT ngày 10/10/2002 ca B trưng B Y t ( Bao gm 21 tiêu chun v sinh lao ng, 5 nguyên tc và 7 thông s v sinh lao ng) và các tiêu chun môi trưng lao ng khác có liên quan. 3. Các Tiêu chun, Quy chun Quc gia v môi trưng ca nưc Vit Nam hin hành: - Tiêu chun Vit Nam TCVN 5949:1998 Ting n khu vc công cng và dân cư - mc n ti a cho phép; - Quy chun Vit Nam QCVN 05:2009/BTNMT Quy chun k thut Quc gia v cht lưng không khí xung quanh; - Quy chun Vit Nam QCVN 06:2009/BTNMT Quy chun k thut Quc gia v mt s cht c hi trong không khí xung quanh; - Quy chun Vit Nam QCVN 08:2008/BTNMT Quy chun k thut Quc gia v cht lưng nưc mt; - Quy chun Vit Nam QCVN 09:2008/BTNMT Quy chun k thut Quc gia v cht lưng nưc ngm; - Quy chun Vit Nam QCVN 14:2008/BTNMT Quy chun k thut Quc gia v nưc thi sinh hot. BÁO CÁO TM D ÁN NHÀ MÁY CƠ KHÍ CHÍNH XÁC FEITI VIT NAM Công ty TNHH Cơ khí chính xác FEITI (Vit Nam) 7 2.3. Nguồn tài liệu và dữ liệu sử dụng Ngun tài liu và d liu tham kho  xây dng Báo cáo ánh giá tác ng môi trưng D án: “Nhà máy Cơ khí chính xác Feiti Vit Nam” ưc trích dn dưi ây: 2.3.1. Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo 1. Báo cáo hin trng môi trưng tnh Bc Giang, năm 2008. 2. Báo cáo tng kt (2008 - 2009) v tình hình phát trin kinh t - xã hi ti xã Hoàng Ninh, huyn Vit Yên, tnh Bc Giang. 3. Báo cáo ánh giá tác ng môi trưng Khu Công nghip ình Trám – tnh Bc Giang. 4. Các tài liu tham kho khác trong lĩnh vc x lý môi trưng do các nhà khoa hc có uy tín trong nưc thc hin: - X lý nưc thi, PGS. Hoàng Hu - trưng H Kin Trúc, Nhà xut bn Xây Dng, năm 1996; - Tính toán các công trình x lý nưc thi , TS. Trnh Xuân Lai – Nhà xut bn KHKT, năm 2000; - ánh giá tác ng môi trưng (Hưng dn k thut lp báo cáo TM), Vin Khoa hc và K thut Môi trưng - Trưng i hc Xây dng, năm 2008; - Môi trưng không khí - GS.TSKH Phm Ngc ăng, NXB Khoa hc K thut, năm 2003; - Cp thoát nưc - GS.TSKH Trn Hiu Nhu, NXB Khoa hc K thut, năm 1996. 2.3.2. Nguồn tài liệu, dữ liệu do Chủ dự án tự tạo lập 1. Báo cáo thuyt minh D án: Nhà máy Cơ khí chính xác Feiti Vit Nam ca Công ty TNHH Cơ khí chính xác Feiti (Vit Nam). 3. Sơ  mt bng sơ  v trí các Doanh nghip trong KCN ình Trám n ngày 03/03/2008. 4. Mt s Bn v thit k chi tit ca D án: Nhà máy Cơ khí chính xác Feiti Vit Nam. BÁO CÁO TM D ÁN NHÀ MÁY CƠ KHÍ CHÍNH XÁC FEITI VIT NAM Công ty TNHH Cơ khí chính xác FEITI (Vit Nam) 8 5. Giy chng nhn u tư s 202023000060 ca Ban qun lý Khu công nghip tnh Bc Giang cp ngày 14/10/2008 v vic cho phép u tư xây dngD án: “Nhà máy Cơ khí chính xác Feiti Việt Nam”. 6. Các s liu iu tra, kho sát, phân tích, ánh giá hin trng môi trưng trên lô t d kin trin khai d án do u tư cùng phi hp vi Vin Hóa hc – Vin Khoa hc và Công ngh Vit Nam thc hin tháng 01 năm 2010. 3. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM • Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa, lấy mẫu hiện trường và phân tích phòng thí nghiệm Phương pháp này nhm iu tra, kho sát thc a, thu thp các s liu v hin trng môi trưng trên a bàn thc hin D án. Công tác này bao gm: Ly mu, o c phân tích cht lưng môi trưng nưc, không khí, ting n,  rung, cht thi rn và cht thi nguy hi trong khu vc; tham vn ý kin cng ng, thu thp thông tin v tình hình kinh t - xã hi, cơ s h tng ca a phương nơi thc hin d án. Vic ly mu, phân tích cht lưng không khí, nưc, cht thi rn ưc thc hin úng các qui nh theo Tiêu chun, Quy chun Vit Nam hin hành. • Phương pháp liệt kê Phương pháp lit kê là phương pháp rt hu hiu  ch ra các tác ng và có kh năng thng kê y  các tác ng cn chú ý trong quá trình ánh giá tác ng ca d án. Phương pháp lit kê có ưu im là ơn gin, d thc hin và kt qu khá rõ ràng. Tuy nhiên, phương pháp này cũng có mt hn ch ó là không th ánh giá ưc mt cách nh lưng c th và chi tit các tác ng ca d án. Vì th phương pháp lit kê thưng ch ưc s dng trong các báo cáo ánh giá tác ng môi trưng sơ b, t ó khoanh vùng hay gii hn phm vi các tác ng cn ánh giá. • Phương pháp ma trận môi trường Phương pháp nay ưc áp dng  nhn dng các tác ng môi trưng mt cách trc quan và y  nht, tránh ưc vic ch quan và b sót ca ngưi thc hin ánh giá tác ng. Phương pháp này lit kê các tác ng ca vic thc hin d án và các yu t môi trưng theo hàng và ct, t ó có th ánh giá ưc mc  nh hưng n tng i tưng chu tác ng và xác nh ưc mi quan h ln nhau v nguyên nhân gây tác ng ca các hot ng d án. BÁO CÁO TM D ÁN NHÀ MÁY CƠ KHÍ CHÍNH XÁC FEITI VIT NAM Công ty TNHH Cơ khí chính xác FEITI (Vit Nam) 9 Phương pháp ma trn có ưu im hơn phương pháp lit kê là có kh năng rt ln  ch rõ tính cht ca các tác ng và trình bày rõ ràng hơn mi quan h qua li ln nhau gia các tác ng. • Phương pháp đánh giá nhanh Phương pháp này ưc thc hin da vào các h s ô nhim ã ưc các t chc quc t (Ngân hàng Th gii hay t chc Y t Th gii) xây dng và khuyn cáo áp dng  tính toán nhanh ti lưng hoc nng  ca mt s cht ô nhim trong môi trưng. Phương pháp này có ưu im là cho kt qu nhanh và tương i chính xác v ti lưng và nng  mt s cht ô nhim. • Phương pháp so sánh Phương pháp này dùng  ánh giá các tác ng ca d án trên cơ s so sánh, ánh giá vi các Tiêu chun, Quy chun Vit Nam v môi trưng TCVN 1995, 2000, 2005, 2009 i vi các thành phn môi trưng không khí, nưc, t, ting n… • Phương pháp mô hình hóa Phương pháp này s dng  ánh giá và d báo mc , phm vi ô nhim môi trưng không khí, môi trưng nưc, ting n và  rung i vi các d án u tư có các ngun thi khí, thi nưc ti môi trưng xung quanh. • Phương pháp GIS Phương pháp này ưc s dng trong vic xây dng các loi bn  chuyên  phc v ánh giá các tác ng môi trưng ca d án bng các phương pháp chng chp các lp bn  thành phn, xây dng bn  tng hp. • Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia Phương pháp này ưc thc hin bng các cuc hi tho khoa hc có s tham gia ca các chuyên gia trong lĩnh vc môi trưng. BÁO CÁO TM D ÁN NHÀ MÁY CƠ KHÍ CHÍNH XÁC FEITI VIT NAM Công ty TNHH Cơ khí chính xác FEITI (Vit Nam) 10 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM Ch u tư D án ã phi hp vi Vin Hóa hc – Vin Khoa hc và Công ngh Vit Nam tin hành các bưc cn thit  lp Báo cáo ánh giá tác ng môi trưng. Trình t thc hin gm các bưc sau: 1. Nghiên cu báo cáo thuyt minh D án: Nhà máy Cơ khí chính xác Feiti Vit Nam ca Công ty TNHH Cơ khí chính xác Feiti (Vit Nam). 2. T chc thu thp s liu v iu kin t nhiên, kinh t xã hi ca xã Hoàng Ninh - huyn Vit Yên - tnh Bc Giang. 3. T chc kho sát hin trng môi trưng lô t xây dng d án, hin trng môi trưng các khu vc lân cn, chú ý kh năng gây ô nhim n môi trưng. 4. T chc kho sát, ly mu, phân tích, ánh giá cht lưng môi trưng trưng không khí, môi trưng nưc trên lô t E2, E3 d kin thc hin d án. 5. Trên cơ s các s liu iu tra, phân tích hin trng môi trưng, tng hp s liu  tin hành lp Báo cáo ánh giá tác ng môi trưng ca D án. [...]... Công nghệ Việt Nam Viện Hoá học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hoá học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hoá học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Công ty TNHH Cơ khí chính xác FEITI (Việt Nam) 11 BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN NHÀ MÁY CƠ KHÍ CHÍNH XÁC FEITI VIỆT NAM Chương 1 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 1.1 TÊN DỰ ÁN Tên đầy đủ của Dự án: “NHÀ MÁY CƠ KHÍ CHÍNH XÁC FEITI VIỆT NAM 1.2 CHỦ DỰ ÁN - Chủ... Cung cấp nhiệt Kiểm tra dây truyền đầu vào BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN NHÀ MÁY CƠ KHÍ CHÍNH XÁC FEITI VIỆT NAM Hình.1.5 Sơ đồ dây chuyền sản xuất khung Công ty TNHH Cơ khí chính xác FEITI (Việt Nam) BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN NHÀ MÁY CƠ KHÍ CHÍNH XÁC FEITI VIỆT NAM 1.4.4 Nhu cầu về máy móc, trang thiết bị Công ty đầu tư hệ thống máy móc thiết bị sản xuất mới và được mua tại các hãng sản xuất nổi tiếng của nước Đài Loan,... phun sơ - Nhà để xe Nhà để xe xây dựng kiểu nhà cấp IV - Công ty TNHH Cơ khí chính xác FEITI (Việt Nam) 14 BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN NHÀ MÁY CƠ KHÍ CHÍNH XÁC FEITI VIỆT NAM Khu vệ sinh Các nhà vệ sinh được xây dựng trong các xưởng sản xuất đảm bảo vệ sinh và đủ số lượng phục vụ cho nhu cầu của 400 cán bộ công nhân viên làm việc trong nhà máy - Sân đường nội bộ Để phục vụ cho việc đi lại trong nhà máy, cần bố... của dự án không phải tiến hành san lấp và tạo mặt bằng o Nhu cầu về nguyên vật liệu xây dựng bao gồm: Xi măng (250 tấn), cát (50 khối), gạch (10 vạn), sắt thép (15 tấn), que hàn, phụ kiện, … Nguyên vật liệu phục vụ xây dựng dự án được mua ở xung quanh khu vực dự án và từ thành phố Bắc Giang Công ty TNHH Cơ khí chính xác FEITI (Việt Nam) 25 BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN NHÀ MÁY CƠ KHÍ CHÍNH XÁC FEITI VIỆT NAM c... xác FEITI (Việt Nam) 33 BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN NHÀ MÁY CƠ KHÍ CHÍNH XÁC FEITI VIỆT NAM trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và nước thải sinh hoạt từ KCN Đình Trám, KCN Song Khê – Nội Hoàng, nhà máy phân đạm Hà Bắc 2.1.4 Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên Để đánh giá hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường tự nhiên, Chủ Dự án đã phối hợp với Viện Hóa học – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. .. dự án được chia theo hai giai đoạn: • Giai đoạn 1: Thời gian thi công xây dựng trong giai đoạn này kéo dài khoảng 5 tháng, dự tính từ đầu tháng 5/2010 đến tháng 10/2010 Diện tích xây dựng trong giai đoạn này là 4.980m2 bao gồm nhà xưởng và các công trình phụ trợ Thời gian bắt đầu sản xuất vào tháng 11/2010 Công ty TNHH Cơ khí chính xác FEITI (Việt Nam) 26 BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN NHÀ MÁY CƠ KHÍ CHÍNH XÁC FEITI. .. 1 Mới 10 Két tôi Đài Loan 1 Mới 11 Máy cán Đài Loan 1 Mới V Danh mục máy móc thiết bị hoàn thiện sản phẩm 1 Máy mài Đài Loan 1 Mới 2 Máy tiện Đài Loan 1 Mới 3 Máy phay Đài Loan 1 Mới 4 Thiết bị thủy động lực Đài Loan 1 Mới 5 Máy dụng nhiệt, lò hơi Đài Loan 1 Mới Công ty TNHH Cơ khí chính xác FEITI (Việt Nam) 23 BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN NHÀ MÁY CƠ KHÍ CHÍNH XÁC FEITI VIỆT NAM 1.4.5 Nhu cầu về nguyên liệu, nhiên... 60% và tiêu thụ tại thị trường Việt Nam khoảng 40% tổng lượng sản phẩm - b Nhu cầu về nguyên vật liệu xây dựng nhà máy o Do dự án Nhà máy Cơ khí chính xác Feiti Việt Nam nằm trong khu công nghiệp Đình trám – huyện Việt Yên – tỉnh Bắc Giang thuộc Lô đất E2 và E3 Mặt bằng của lô đất đã được hoàn thiện theo cao độ đã được thiết kế chung cho toàn KCN (+4.0m) Do vậy, trong quá trình xây dựng các hạng mục... Công ty TNHH Cơ khí chính xác Feiti (Việt Nam) Công ty TNHH Cơ khí chính xác Feiti (Việt Nam) Công ty Cổ phần Kiến Trúc và Môi trường Hà Nội Viện Hoá học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hoá học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hoá học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hoá học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hoá học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hoá... cấp nguyên vật liệu, năng lượng, vốn hoạt độngvà các yếu tố khác như tiêu thụ sản phẩm Chế độ làm việc của nhà máy phù hợp với quy định về thời gian làm việc theo Luật lao Công ty TNHH Cơ khí chính xác FEITI (Việt Nam) 29 BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN NHÀ MÁY CƠ KHÍ CHÍNH XÁC FEITI VIỆT NAM động Việt Nam Dự kiến bố trí sản xuất theo chế độ 2 ca/ngày (trừ trường hợp thật cần thiết mới bố trí làm thêm giờ, thêm . k chi tit ca D án: Nhà máy Cơ khí chính xác Feiti Vit Nam. BÁO CÁO TM D ÁN NHÀ MÁY CƠ KHÍ CHÍNH XÁC FEITI VIT NAM Công ty TNHH Cơ khí chính xác FEITI (Vit Nam) 8 5 D ÁN NHÀ MÁY CƠ KHÍ CHÍNH XÁC FEITI VIT NAM Công ty TNHH Cơ khí chính xác FEITI (Vit Nam) 12 Chương 1 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 1.1. TÊN DỰ ÁN Tên y  ca D án: “NHÀ MÁY. MỞ ĐẦU 1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN BÁO CÁO TM D ÁN NHÀ MÁY CƠ KHÍ CHÍNH XÁC FEITI VIT NAM Công ty TNHH Cơ khí chính xác FEITI (Vit Nam) 4 Hin nay, Vit Nam là mt trong nhng
- Xem thêm -

Xem thêm: dtm dự án nhà máy cơ khí feiti việt nam tại tỉnh bắc giang, dtm dự án nhà máy cơ khí feiti việt nam tại tỉnh bắc giang,

Từ khóa liên quan