0

kinh nghiệm xây dựng thành công trường thcs đạt chuẩn quốc gia

12 1,404 1
  • kinh nghiệm  xây dựng thành công trường thcs đạt chuẩn quốc gia

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2015, 21:20

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH CÔNG TRƯỜNG THCS ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA A- LỜI MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI - Văn kiện Nghị quyết Trung ương 2 khoá VIII đã xác định: “ Hiện nay sự nghiệp giáo dục đào tạo đang đứng trước mâu thuẫn lớn giữa yêu cầu vừa phảt triển nhanh quy mô giáo dục vừa phải gấp rút nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, trong khi khả năng và điều kiện đáp ứng yêu cầu còn hạn chế. Đó là mâu thuẩn trong quá trình phát triển. Những thiếu sót chủ quan, nhất là những yếu kém về quản lý đã làm cho mâu thuẫn đó càng thêm gay gắt”. Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là bước giải quyết mâu thuẫn găy gắt đó. - Xây dựng trường Trung học đạt chuẩn quốc gia là mục tiêu quan trọng trong những năm học gần đây. Đó là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng Nhà trường phát triển một cách toàn diện về mọi mặt để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường - Chủ trương của Ngành về việc xây dựng trường Trung học đạt chuẩn quốc gia có từ năm 1997. ( Khi Bộ GD-ĐT ban hành công văn số: 10167/THPT ngày 18- 11-1997 về việc lấy ý kiến xây dựng trường chuẩn quốc gia). Nhưng cho đến ngày 05 tháng 7 năm 2001 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo mới chính thức có Quyết định số 27/2001/QĐ-BGD&ĐT ban hành quy định các tiêu chuẩn trường Trung học đạt chuẩn quốc gia. - Tuy nhiên, xây dựng trường Trung học đạt chuẩn quốc gia theo các tiêu chuẩn của Quyết định số 27/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 5-7-2001 của Bộ GD-ĐT là mục tiêu cần phấn đấu đã có từ lâu của tất cả các trường Phổ thông Trung học, vì vậy quyết định đó trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các Nhà trường và phù hợp với nguyện vọng thiết tha của cán bộ, nhân dân, thầy và trò. - Khi chủ trương đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của mọi người thì chắc chắn sẽ thực hiện được. Vấn đề tổ chức thực hiện đạt kết quả sớm hay muộn thuộc về ý thức chủ quan và điều kiện của từng trường. - Xác định được quan điểm đó nên trong những năm qua ( kể từ năm 1998 - khi nhận được chủ trương của ngành về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia). Trường THCS Lao Bảo đã quyết tâm đầu tư xây dựng nhà trường phát triển mọi mặt theo các tiêu chuẩn của trường Trung học đạt chuẩn quốc gia. Sự nổ lực cố gắng đó của CBGV Nhà trường đã đạt kết quả . Với tư cách là người trực tiếp quản lý Nhà trường tôi xin phép được trao đổi kinh nghiệm thực hiện các nhiệm vụ quan trọng đó. Có gì chưa thoả mãn, tôi rất mong được các đồng nghiệp góp ý kiến giúp đỡ thêm 2. TÓM TẮT VÀI NÉT VỀ TÌNH HÌNH THỰC TẾ TRƯỜNG THCS LAO BẢO : Trường THCS Lao Bảo là một trường miền núi biên giới, mới được thành lập từ năm 1992. Khó khăn không ít như những trường khác của một Huyện miền Núi: - Nhà trường được sự quan tâm rất lớn của Đảng Ủy, Chính quyền địa phương, đặc biệt có truyền thống hiếu học của phụ huynh và học sinh, sự phối hợp, tạo điều kiện của các ban ngành trong thị trấn. Kinh nghióỷm õỏửu tổ vaỡ xỏy dổỷng trổồỡng Trung hoỹc õaỷt chuỏứn quọỳc gia - i ng Cỏn b giỏo viờn nhit tỡnh, tõm huyt vi ngh nghip, chm lo cụng vic tp th nh vic ca gia ỡnh. Cú tinh thn on kt v giỳp nhau hon thnh nhim v. - Quy mụ nh, t khi thnh lp, trng ch cú 4 lp vi 98 hc sinh; Hin nay ó phỏt trin c 21 lp vi 826 hc sinh. - Do xa trung tõm nờn cựng mt lỳc nh trng thc hin khỏ nhiu nhim v: ngoi vic chm súc giỏo dc hc sinh trong tui THCS, Nh trng cũn phi thc hin nhim v phỏt trin cỏc loi hỡnh o to nh: GDTX ( Dy cỏc lp BTCS, BTTH, Dy tin hc v ngoi ng); Dy ngh ph thụng cho hc sinh lp 8 & 9 - Cht lng giỏo dc ngy cng tin b, tuy khụng sỏnh kp vi cỏc trng vựng thnh ph, th xó nhng l trng u tiờn ca Huyn cú Giỏo viờn Gii v hc sinh gii cp Tnh, l trng u tiờn ca Huyn a ngoi ng v Tin hc vo ging dy trong Nh trng, l trng u tiờn kt ni mng internet CBGV hc tp nghiờn cu, hng nm u dn u v cht lng dy hc v cỏc hot ng giỏo dc. - CSVC-KT ca nh trng ban u cng ch cú bn phũng hc cp 4 v mt khu Hiu b tm thi. Nh trng khụng cú c s u tiờn u t t cỏc chng trỡnh Quc gia, Vi phng chõm huy ng s úng gúp t ph huynh v a phng u t, xõy dng v mua sm dn, nờn trong nhng nm qua Nh trng ó tớch lu v xõy dng c khỏ nhiu iu kin m bo yờu cu xõy dng trng chun quc gia, phc v vic i mi ni dung, chng trỡnh, sỏch giỏo khoa v phng phỏp dy hc. Tranh th c nhng thun li, tp trung khc phc nhng khú khn, trong mt thi gian ngn, tp th cỏn b giỏo viờn, nhõn viờn ca Nh trng ó huy ng cỏc ngun lc, dúc sc xõy dng trng Trung hc c s theo cỏc tiờu chun ca mt trng chun quc gia nh quyt nh 27/2001/ Q-BGD&T ca B Giỏo dc v o to. n nay, trng THCS Lao Bo ó c UBND Tnh Qung Tr ra quyt nh cp bng cụng nhn trng t chun quc gia giai on 2001-2010. (L trng u tiờn ca tnh c cụng nhn) B- NI DUNG C BN KINH NGHIM CễNG TC U T, XY DNG TRNG T CHUN QUC GIA: Núi n vic xõy dng trng Trung hc t chun quc gia l núi n ton b hot ng ca Nh trng u phi m bo tớnh ton din v cht lng. T vic xõy dng cỏc t chc nh trng; Xõy dng i ng cỏn b qun lý, giỏo viờn v nhõn viờn; Cỏc hot ng huy ng, duy trỡ v phỏt trin s lng hc sinh, nõng cao cht lng giỏo dc; Xõy dng c s vt cht thit b dy hc v cụng tỏc xó hi húa giỏo dc. ú l vic lm khú, ũi hi cú s chun b chu ỏo t khõu nhn thc, tuyờn truyn, xõy dng k hoch, t chc thc hin theo tng bc khoa hc, trỏnh núng vi, ch quan. Quỏ trỡnh xõy dng cú th tm chia thnh tng bc nh sau: - 2 -Hoaỡng Phuù ổùc Trổồỡng THCS Lao Baớo Kinh nghióỷm õỏửu tổ vaỡ xỏy dổỷng trổồỡng Trung hoỹc õaỷt chuỏứn quọỳc gia I-NHN THC, TUYấN TRUYN CễNG TC XY DNG TRNG CHUN QUC GIA: Hn ai ht Ngi cỏn b qun lý phi thụng sut v nhn thc s cn thit phi xõy dng trng Trung hc t chun quc gia. - Trong h thng giỏo dc quc dõn, giỏo dc THCS gúp phn quan trng vo vic hỡnh thnh nhõn cỏch hc sinh, ng thi to c s cho vic o to ngun nhõn lc ỏp ng yờu cu phỏt trin kinh t - xó hi ca t nc. Trong vi thp k gn õy , do s i mi ca t nc, do nhng thnh tu to ln v s phỏt trin nh v bóo ca khoa hc cụng ngh , do yờu cu bc xỳc ca kinh t - xó hi ca t nc ta, do s bin i nhiu mt ca i tng giỏo dc Bc Trung hc núi chung v bc hc THCS núi riờng ang cn i mi ton din t mc tiờu n ni dung, phng phỏp dy hc. Ch cú xõy dng trng Trung hc t chun quc gia mi cú th a nh trng phỏt trin mt cỏch ton din, nõng cao c cht lng giỏo dc mt cỏch vng chc, ỏp ng uc yờu cu hin nay. Khụng th núi n cht lng khi t chc nh trng cũn nhiu yu kộm, i ng CBGV cũn non yu, c s vt cht thiu thn - Chớnh vỡ vy m bn thõn ngi CBQL phi nhn thc ỳng n v cú thỏi hc tp, tỡm hiu, tớch ly kinh nghim nghiờm tỳc mi cú th t chc thc hin thnh cụng vic xõy dng trng Trung hc t chun quc gia. Trỏnh t tng ngi khú khi thy yờu cu quỏ cao, ng thi cng trỏnh t tng núng vi, khi mỡnh cha iu kin. - Khi nhn thc ỳng v cú quyt tõm thỡ mi khú khn cú th tng bc thỏo g v i n thnh cụng. Mt khỏc, cn lm tt cụng tỏc tuyờn truyn, vn ng mi ngi cựng nhn thc ỳng v thc hin: Bt c cụng vic gỡ nu khụng cú s ng lũng ng sc ca mi ngi liờn quan s khú thnh cụng. Xõy dng trng Trung hc t chun quc gia l vic lm khú khn li cng rt cn cụng sc v trớ tu ca tp th. Bi vy, cn lm tt cụng tỏc vn ng, tuyờn truyn v s cn thit xõy dng trng Trung hc t chun quc gia khụng nhng trong cỏn b giỏo viờn m trong c cỏc t chc, cỏc ban ngnh, cỏn b, nhõn dõn, cỏc em hc sinh v cỏc bc ph huynh. Tuyờn truyn vi cỏc i tng ngoi trng l tranh th s ng h v vt cht cng nh tinh thn, phi hp cụng tỏc tt hn. ú l cụng vic khụng th thiu. Tuy nhiờn, cỏc i tng trong trng l nhng ngi trc tip thc hin cng phi c tuyờn truyn tt nht. Khi mi ngi thy rừ s cn thit v li ớch cng nh tỏc dng ca mt trng chun quc gia thỡ mi t giỏc, ng lũng ng sc t chc thc hin cú kt qu. II- XY DNG K HOCH T CHC THC HIN K HOCH ể: - 3 -Hoaỡng Phuù ổùc Trổồỡng THCS Lao Baớo Kinh nghióỷm õỏửu tổ vaỡ xỏy dổỷng trổồỡng Trung hoỹc õaỷt chuỏứn quọỳc gia iu hnh mt hot ng dự n gin n õu cng khụng th thiu k hoch. Xõy dng k hoch l bc quan trng cú tớnh quyt nh s thnh cụng hoc tht bi ca vic xõy dng trng chun quc gia. 1- xõy dng k hoch khoa hc, ngi Hiu trng cn: a) Nghiờn cu cỏc Ch th Ngh quyt ca ng, vn bn hng dn thc hin nhim v nm hc ca cp trờn, quy nh cỏc tiờu chun v trng chun quc gia ca B GD-T. b) iu tra nm rừ tỡnh hỡnh, cỏc iu kin liờn quan n vic xõy dng trng chun quc gia nh v t chc Nh trng; Cht lng i ng CBGV, nhõn viờn; Tỡnh hỡnh hc tp ca hc sinh; iu kin v CSVC, thit b ca Nh trng; Cụng tỏc xó hi hoỏ Giỏo dc a phng c) Sau khi nm k tỡnh hỡnh v cỏc iu kin, ngi Hiu trng cn d bỏo c kh nng thc hin, cỏc ngun u t v ti chớnh, tranh th ý kin ca tp th chn nhng gii phỏp ti u t c kt qu cao v nhanh nht. d) Nhng im cn chỳ ý khi thc hin chc nng k hoch: - Nhng ni dung chớnh cn hoch nh thc hin. Trong cỏc ni dung xõy dng trng t chun quc gia, ni dung no cn oc u tiờn, ni dung no phi tp trung cỏc ngun lc cú th xõy dng thnh cụng - Phõn cụng ngi ph trỏch tng cụng vic c th, trỏnh hỡnh thc, chung chung. - nh rừ thi gian, phi thc hin v hon thnh tng ni dung trong k hoch, c th hoỏ cỏc cụng vic ú trong k hoch hng tun, thỏng, hc k hoc nm. - Chn nhng gii phỏp kh thi, c th; Khụng nờn lm k hoch vi nhng gii phỏp chung chung. - K hoch phi c kim tra vic thc hin, d bỏo c kt qu, iu chnh b sung k hoch sao cho phự hp nhng phi chỳ ý n nguyờn tc phi m bo tớnh mc ớch v h thng cỏc vn bn ch o ca Ngnh. 2- T chc thc hin v kim tra: T chc thc hin v kim tra vic thc hin k hoch l mt trong nhng chc nng ca Hiu trng. T chc thc hin v kim tra cụng tỏc xõy dỹng trng t chun quc gia cú tm quan trng vỡ trong mt thi gian ngn, phi tp trung thc hin nhiu ni dung quan trng mc t cht lng cao. thc hin chc nng ny cn tp trung chỳ ý mt s vn sau: - Tu theo iu kin ca a phng tng thi im khỏc nhau tham mu thc hin mt s nhim v phự hp. - Khi ó cú k hoch, ó giao vic cho tng ngi, cn xem xột iu kin t chc thc hin k hoch ú m bo khụng, nu khụng cn b sung kp thi. - Quỏ trỡnh thc hin nhim v chc chn mt s cụng vic s gp khú khn do cha bit cỏch lm. Trỏnh mũ mm m phi tham quan hc tp kinh nghim ca nhng in hỡnh tiờn tin, nhng n v lm trc. - Trong quỏ trỡnh thc hin nhim v, cỏn b qun lý ngoi vic thc hin cụng vic qun lý cỏc hot ng ca Nh trng cn thng xuyờn kim tra v ụn c vic thc hin nhim v xõy dng trng t chun. Kim tra nm c tin , cỏi ỳng, cỏi sai kp thi iu chnh hoc b sung cỏc gii phỏp. - 4 -Hoaỡng Phuù ổùc Trổồỡng THCS Lao Baớo Kinh nghióỷm õỏửu tổ vaỡ xỏy dổỷng trổồỡng Trung hoỹc õaỷt chuỏứn quọỳc gia - Quỏ trỡnh kim tra cn i chiu vi tiờu chun c th, khng nh c nhng cụng vic s lm c, nhng cụng vic cn s h tr ca cỏc lc lng ngoi trng, ch o, iu chnh k hoch. III- CC GII PHP CH YU T CHC XY DNG NHNG TIấU CHUN THEO QUY NH CA B GD-T V TRNG CHUN QUC GIA: 1-Xõy dng cỏc t chc nh trng: Khng nh khụng th cú giỏo viờn gii khi cỏc t chc trong nh trng yu kộm. T chc cú vai trũ giỏo dc cỏ nhõn, xõy dng trng t chun quc gia tt yu vic u tiờn l xõy dng cỏc t chc trong nh trng. Sau õy l mt s gii phỏp c bn: - Coi trng cụng tỏc xõy dng ng, m bo s lónh o ton din ca Chi b ng trong trng hc, cỏc ng viờn trong chi b u c b trớ cỏc cụng vic ch cht: Lónh o trng, t trng chuyờn mụn, Bớ th Chi on, Ch tch Cụng on - Nõng cao hiu lc v hiu qu qun lý, cú nh vy mi m bo t chc thc hin cỏc k hoch ca trng cú cht lng. - Coi trng vic xõy dng cỏc t chc on th trong trng - Xỏc nh l lc lng phi hp nờn cn thng nht ý chớ v hnh ng. - Ly trt t, k cng, n np lm thc o ý thc t chc k lut; Ly cht lng v hiu qu cụng tỏc ỏnh giỏ nng lc t chc v ging dy ca CBGV, nhõn viờn ca trng. - m bo cỏc hot ng ca cỏc t chuyờn mụn, phỏt huy tớnh ch ng, sỏng to ca cỏc T tham gia thc hin nhim v chuyờn mụn theo k hoch. y mnh vic nghiờn cu khoa hc, tng cng cụng tỏc kim tra chuyờn mụn - Khụng xem nh cỏc t chc ca hc sinh nh: T chc lp hc, Chi i, Liờn i, i c tụn trng quyn lm ch ca cỏc t chc ú, ng thi phỏt huy tớnh c lp, sỏng to ca cỏc hc sinh, hng cho cỏc t chc hot ng theo ch , ch im theo k hoch ca nh trng. 2-Xõy dng v trin khai chng trỡnh Xõy dng i ng nh giỏo v cỏn b qun lý mt cỏch ton din: - Trong tt c cỏc lc lng tham gia xõy dng Nh trng, cú th núi i ng cỏn b, giỏo viờn v nhõn viờn Nh trng gi vai trũ quyt nh. Vic coi trng cụng tỏc bi dng, xõy dng i ng cỏn b, giỏo viờn v nhõn viờn l tt yu. - Khuyn ngh ca UNESCO v chin lc giỏo dc ó yờu cu i vi cụng tỏc o to ngi thy giỏo trong thi i mi: Thy giỏo phi c o to tr thnh Nh Giỏo dc nhiu hn l nhng chuyờn gia truyn th kin thc, Cỏc chng trỡnh o to thy giỏo cn trit s dng cỏc thit b mi nht - Chin lc phỏt trin GD-T ca Chớnh ph nhn nh v i ng: i ng nh giỏo thiu v s lng v nhỡn chung thp v cht lng, cha ỏp ng yờu cu va phi tng nhanh quy mụ, va phi m bo v nõng cao cht lng giỏo dc ú l mt thc t phi trn tr thc hin nhim v xõy dng i ng. Do vy, xõy dng c i ng cỏn b qun lý, giỏo viờn v nhõn viờn cn: - 5 -Hoaỡng Phuù ổùc Trổồỡng THCS Lao Baớo Kinh nghióỷm õỏửu tổ vaỡ xỏy dổỷng trổồỡng Trung hoỹc õaỷt chuỏứn quọỳc gia - Lm tt cụng tỏc chớnh tr t tng: Nõng cao bn lnh chớnh tr, o c li sng cho CBGV, nhõn viờn. - Thc hin nghiờm tỳc vic o to v o to li i ng - Coi trng cụng tỏc t bi dng chuyờn mụn nghip v., to iu kin cho giỏo viờn cú thi gian t hc, t bi dng, v tham gia hc tp cỏc lp nõng cao trỡnh , cỏc lp chuyờn v chuyờn mụn nghip v. To iu kin CBGV bt kp nhng thụng tin, nhng tin b ca nhõn loi + Bờn cnh u t sỏch, bỏo chớ, ti liu, phng tin nghe nhỡn Nh trng cũn ni mng truy cp thụng tin, s dng sỏch in t + ng viờn CBGV tham gia hc cỏc lp nõng cao trỡnh : Hin ti Nh trng cú 45 CBGV thỡ 100% CBGV u ó t chun o to, trong ú cú 55,5% t trờn chun nh quỏ trỡnh cụng tỏc CBGV u cú ý thc t hc thờm qua cỏc hỡnh thc o to. + Nh trng ch ng hp ng vi cỏc Trung Tõm m cỏc lp Tin hc v ngoi ng cho giỏo viờn hc ti ch, to iu kin cho phn ln CBGV u cú th tham gia hc tp: Hin nay cú 93,3% CBGV s dng thnh tho mỏy vi tớnh lm vic; 57,7% CBGV cú trỡnh ngoi ng t trỡnh A tr lờn. - Tỡm hiu k i tng, b trớ phõn cụng nhim v phự hp, trỏnh ỏp t ch quan trong nhỡn nhn v b trớ cụng vic m phi tựy theo tng i tng bng nhiu hỡnh thc thớch hp tip cn v hiu rừ tng ngũi. - Bi dng cỏn b ct cỏn v chuyờn mụn, bit khai thỏc th mnh ca tng giỏo viờn . - Xõy dng i ng CBGV khụng th quờn nhim v chm lo i sng vt cht v tinh thn cho h. õy l vic lm thit thc nht, bi khụng th tham gia cỏc hot ng tt khi iu kin v i sng cú nhiu khú khn. Bi vy trong nm qua lónh o trng ó tham mu c lc vi chớnh quyn a phng cp t lm nh cho CBGV, Nh trng dnh phn ln kinh phớ xõy dng nh tp th cho CBGV ni trỳ, t chc cho CBGV tham quan, du lch cui mi nm hc. c bit cũn quan tõm n cuc sng hnh phỳc ca tng gia ỡnh. Thc hin ch chớnh sỏch cho CBGV y , cng khụng xem nh i sng chớnh tr ca CBGV. 3-Cỏc hot ng huy ng, duy trỡ v phỏt trin s lng hc sinh; nõng cao cht lng giỏo dc: Kt lun ca Hi ngh ln th 6 ca BCH TW 6 (Khoỏ IX) ch rừ nhim v quan trng trong giai on trc mt: Nõng cao cht lng v hiu qu giỏo dc phỏt trin quy mụ giỏo dc c i tr v mi nhn hon thnh ph cp THCS, cng c kt qu ph cp tiu hc phỏt trin giỏo dc khụng chớnh quy, cỏc hỡnh thc hc tp cng ng thc hin cụng bng trong giỏo dc Cỏc hot ng huy ng, duy trỡ v phỏt trin s lng hc sinh; nõng cao cht lng giỏo dc xõy dng trng t chun quc gia khụng th tỏch ri nhim v ú. Quỏ trỡnh thc hin nhim v nh trng ó bn b thc hin cỏc gii phỏp c bn sau: Nhúm gii phỏp phỏt trin quy mụ, ph cp GD THCS: - 6 -Hoaỡng Phuù ổùc Trổồỡng THCS Lao Baớo Kinh nghióỷm õỏửu tổ vaỡ xỏy dổỷng trổồỡng Trung hoỹc õaỷt chuỏứn quọỳc gia - Lm tt cụng tỏc tuyn sinh cỏc lp u cp: Phi hp vi trng tiu hc v BQL cỏc khúm bn tt nờn hng nm u huy ng t 98% n 100% hc sinh tt nghip tiu hc vo lp 6. - T chc nhiu hot ng vui ti lnh mnh lụi cun hc sinh n trng: Nh hot ng cm tri, vn ngh, vui hc, Duy trỡ c s lng hc sinh khỏ tt, t l b hc khụng vt quỏ 1%. - Chm lo ph o hc sinh yu kộm nõng cao t l lờn lp: Cụng vic ny c a v k hoch thc hin thng xuyờn ngay cỏc tit trong gi dy, mt s khi cũn dy thờm bui ( khụng thu tin hc sinh). - Chuyn hc sinh ln tui hc cỏc lp BTCS y nhanh tin ph cp. - M cỏc lp BTCS dnh riờng cho hc sinh con em dõn tc, dnh nhng u tiờn cho i tng hc sinh v sỏch v, ỏo qun v cỏc iu kin hc tp khỏc. - M cỏc lp BTTH cho i tng cỏn b thanh niờn trờn a bn theo hc (õy l nhim v c bit m cú th ch cú trng THCS Lao Bo mi cú), Tớnh cho n thi im hin nay ó cú 11 lp BTTH, huy ng hng trm cỏn b, thanh niờn theo hc v t kt qu tt. Chớnh nh cỏc lp ny m ng viờn c s hc sinh b hc cỏc lp THCS tip tc theo hc y nhanh tin ph cp THCS. Nhúm gii phỏp nõng cao cht lng v hiu qu giỏo dc: - Tp trung xõy dng i ng CBGV. Xcỏ nh õy l gii phỏp c bn nõng cao cht lng v hiu qu giỏo dc. ( C th ó trỡnh by trong phn trờn) - u t CSVC, thit b phc v ging dy v hc tp. õy l gii phỏp quan trng, bi khụng th tin hnh ging dy theo phng phỏp mi trong iu kin nh trng khụng y CSVC- thit b dy hc. Mt khỏc thit b cn m bo tiờu chun, tiờn tin, theo kp tỡnh hỡnh phỏt trin kinh t xó hi (Nh phn di s bỏo cỏo chi tit). - a vic bi dng hc sinh gii; Ph o hc sinh yu kộm vo k hoch thc hin hng ngy, hng tun v ch tiờu phn u ca tng cỏn b giỏo viờn. Xem õy l nhim v trng tõm ca nh trng. - Thc hin cỏc chuyờn i mi phng phỏp dy hc theo yờu cu ca ngnh mt cỏch nghiờm tỳc, m bo ti thiu hai tun mt ln sinh hot chuyờn mụn theo chuyờn i mi. - Thc hin v ng dng cỏc kinh nghim, nghiờn cu khoa hc nghiờm tỳc, y trỏch nhim v c 100% CBGV hng ng tham gia. - Thc hin kim tra, thanh tra chuyờn mụn y theo yờu cu k hoch hng tun, kim tra vỡ yờu cu cụng vic ch khụng tp trung kim tra vỡ i tng l con ngi. - T chc nhng hot ng giỏo dc b tr khỏc nh: Sinh hot ngoi gi, sinh hot cui tun, ngoi khoỏ, cỏc hi thi v cht lng, cỏc hot ng xó hi v on th, hi thi vui hc mt cỏch thng xuyờn, liờn tc, cú cht lng. - Gi vng k cng, n np dy hc. 4-Xõy dng c s vt cht thit b dy hc: - 7 -Hoaỡng Phuù ổùc Trổồỡng THCS Lao Baớo Kinh nghióỷm õỏửu tổ vaỡ xỏy dổỷng trổồỡng Trung hoỹc õaỷt chuỏứn quọỳc gia Nh trờn ó trỡnh by, do yờu cu rt cao v rt ton din ca trng Trung hc t chun quc gia. Chớnh vỡ vy xõy dng cỏc iu kin cho nú ũi hi cú mt quỏ trỡnh chun b chu ỏo: õy l cụng vic khú khn nht bi yờu cu ca trng chun dt ra rt cao - khụng nhng phi m bo v s lng m cũn phi m bo v hiu qu s dng ca cỏc loi CSVC, thit b; Trong lỳc ú iu kin thc t ca cỏc trng li rt thiu thn. Vn t ra l trong iu kin nh vy, lm th no u t, xõy dng, mua sm CSVC-KT, thit b v dựng dy hc m bo yờu cu ca trng chun quc gia? Tụi xin bỏo cỏo kinh nghim ca mỡnh trong nhng nm qua nh sau: a- Phi bit khai thỏc v huy ng t nhiu ngun lc: - S dng lao ng ca thy v trũ: Lao ng ca thy trũ l ngun vụ tn, thc hin k hoch lao ng trong trng hc to ra tin bc l khú nhng t chc thc hin tt k hoch lao ng trong trng hc gúp phn xõy dng cnh quan mụi trng, trng cõy, tu sa CSVC, ti sn, xõy dng th vin, thit b rt cú kt qu va cú tỏc dng giỏo dc hc sinh tt. - Huy ng s úng gúp ca ph huynh hc sinh: õy l ngun quan trng, chớnh t ngun ny Nh trng ó t chc thc hin nhiu hot ng giỏo dc tt v u t xõy dng, mua sm CSVC-Thit b cho Nh trng khỏ nhiu.( T chc hc ngoi ng, mua sm mỏy vi tớnh, xõy dng phũng hc, xõy dng th vin, mua sm dựng dy hc ). Vn l lm tt cụng tỏc tuyờn truyn, khi ph huynh hiu rừ v tin tng thỡ h sn sng ng h Nh trng. - S dng hp lý cỏc ngun qu hc phớ v qu xõy dng CSVC u nm hc: õy l ngun qu m Nh trng cú th ch ng thu chi, vỡ vy cn dnh t l thớch ỏng cho vic u t xõy dng cỏc iu kin. - Tham mu cú s u t ca a phng v s giỳp ca cỏc t chc, ban ngnh trong a phng: õy cng l ngun khụng nh xõy dng CSVC - KT cho nh trng. Vỡ vy nhng u t ln cn tham mu a vo k hoch phỏt trin kinh t xó hi ca a phng, quan h mt thit vi cỏc ban ngnh cựng h tham gia cỏc hot ng gaiú dc. ( Thc t trong nhng nm qua, Th trn Lao Bo l in hỡnh v vic u t xõy dng CSVC cho cỏc trng hc, cỏc Ban nghnh ó tham gia tt cụng tỏc giỏo dc) - Tranh th s u t ca cỏc chng trỡnh ca Nh nc, s giỳp ca cp trờn: õy l ngun c bn v quan trng nht. Ngi cỏn b qun lý khụng th ch Nh nc u t m phi ch ng tỡm ngun thụng qua cỏc chng trỡnh cú th c, tớch cc tham mu vi cp trờn kp thi tranh th s u t. ( Vớ d nh: Xõy trng qua vn ca khu thng mi, Xõy dng khu hiu b, hon chnh cỏc chun mc cụng nhn trng t chun quc gia lónh o trng u tớch cc tham mu vi cp trờn xin kinh phớ) b- Cn u tiờn mua sm xõy dng thit b, c s vt cht m bo tớnh khoa hc, hin i, phc v c lc cho cỏc hot ng ca Nh trng. Bờn cnh vic u t y CSVC-TB, cn chỳ trng tớnh khoa hc v hin i ca nú. (C th: Mua sm sỏch, thit b m bo ỳng tiờu chun, Nh trng cn u - 8 -Hoaỡng Phuù ổùc Trổồỡng THCS Lao Baớo Kinh nghióỷm õỏửu tổ vaỡ xỏy dổỷng trổồỡng Trung hoỹc õaỷt chuỏứn quọỳc gia trong vic tip cn vi thụng tin v cụng ngh tiờn tin - ng dng thnh tu ca khoa hc, s dng cụng ngh thụng tin, th vin cú ni mng, trang b mỏy c sỏch in t ) c- Nhng gỡ cha bit cn tham quan, hc hi v rỳt kinh nghim thờm cỏc n v khỏc, trỏnh tỡnh trng mũ mm mua sm sai yờu cu, phi tu sa hoc mua sm li tn kộm. Nhng cụng vic dự nh nhng cha bit u cn hc hi, tham quan trc khi t chc thc hin. ( Xõy dng Nh truyn thng, xõy dng phũng thc hnh, th vin, thm chớ nhng vic rt nh nh úng mt t sỏch, t thit b nh th no cho hp lý ) d- Nhng trang thit b t tin, thiu vn u t thỡ phi cú k hoch du t tng bc, khụng i n lỳc cú mi mua sm nh: Mỏy vi tớnh - Phi sm dn mt nm t 1 n 2 mỏy; Thit b, dựng dy hc - Mua mi nm 1 b; Nm 2002 kt ni mng Internet, nm 2003 trang b mỏy tớnh cho th vin c sỏch in t e- Vn quan trng hn th, ú l lm th no phỏt huy hiu qu s dng, bo qun tt CSVC-Thit b: õy l vn quan trng v khụng d thc hin, bi u t nhiu nhng khụng s dng c hoc thiu s bo qun thỡ khụng em li kt qu v mt lũng tin. Bi vy, iu quan trng l ngi cỏn b qun lý phi bit t hc hi thờm qun lý c cỏc vn ny. Mt khỏc, cn tớnh toỏn tht k vn nuụi sng cỏc hot ng ny v phc v c lc cho vic thc hin mc tiờu ca nh trng. ( Ni mng rt n gin, truy cp mng ai cng cú th thc hin c nhng tr tin hng thỏng l vn cn tớnh toỏn trc; Mua 1 mỏy vi tớnh trang b cho th vin l d nhng lm th no sỏch in t, lm th no mi giỏo viờn cú th c c l vic khú ) 5- y mnh cụng tỏc xó hi húa giỏo dc: Kt lun ca Hi ngh ln th 6 Ban Chp hnh Trung ng khoỏ IX: y mnh xó hi hoỏ giỏo dc, coi giỏo dc l s nghip ca ton dõn, l gii phỏp quan trng tip tc phỏt trin GD-T Nh vy nhim v y mnh cụng tỏc xó hi hoỏ Giỏo dc khụng ch l mc tiờu ca vic xõy dng trng chun quc gia m l iu kin phỏt trin giỏo dc. Nh trng ó t chc thc hin cỏc gii phỏp sau: - Tip tc a dng hoỏ cỏc lai hỡnh o to, lm sao cho mi ngi cú th tham gia hc tp vi mi hỡnh thc (Tt nhiờn i vi nhng ngi cú nhu cu) nh: Ngoi 21 lp PTCS cũn cú cỏc lp BTCS, BTTH, cỏc lp hc Tin hc, ngoi ng, cỏc lp hc ngh ph thụng - To mi c hi hc tp cho cỏc i tng chớnh sỏch: Giỳp hc sinh cú hon cnh c bit khú khn, hc sinh tn tt, hc sinh con em dõn tc khụng thu hc phớ, c cp v, mn sỏch, mt s hc sinh cũn c cp ỏo qun cỏc em tham gia hc tp tt. - Hot ng ca Hi ng Giỏo dc khoa hc, hng nm u cú t chc i hi Giỏo dc Th trn, tp hp c nhiu lc lng trờn a bn tham gia cỏc hot ng giỏo dc. c bit Hi Ph huynh hc sinh, Hi Ph N v mt s c quan n v trờn a - 9 -Hoaỡng Phuù ổùc Trổồỡng THCS Lao Baớo Kinh nghióỷm õỏửu tổ vaỡ xỏy dổỷng trổồỡng Trung hoỹc õaỷt chuỏứn quọỳc gia bn ó phi hp cựng nh trng chm lo giỏo dc hc sinh cỏ bit, khen thng hc sinh gii, h tr trong cỏc hot ng giỏo dc - T chc Hi khuyn hc trong trng hc v phi hp cựng a phng hỡnh thnh v i vo hot ng ca Hi khuyn hc Th trn giỳp a phng thc hin tt cỏc hot ng khuyn dy, khuyn hc. IV-BI HC KINH NGHIM QUA QU TRèNH XY DNG: Xỏc nh quỏ trỡnh xõy dng trng trung hc t chun quc gia l quỏ trỡnh tin hnh ng thi cỏc gii phỏp phn u thc hin nm tiờu chun theo quyt nh 27 ca b GD-T: iu tt yờỳ l: T chc Nh trng khụng m bo thỡ khụng th xõy dng c i ng, i ng cú gii n õu nhng khụng cú iu kin v c s vt cht - k thut, v thit b thỡ khụng m bo c cht lng v xem nh cụng tỏc xó hi húa giỏo dc l ta s thiu i lc lng v mụi trng giỏo dc tt. Tuy nhiờn, trong iu kin hin nay cũn nhiu khú khn, chỳng ta khụng th cựng mt lỳc thc hin t c nm tiờu chun trờn, nờn trong tng giai on c th ta nờn chn tiờu chun no l mc tiờu chớnh. Khi tiờu chun ó chn c xõy dng t n yờu cu nht nh thỡ nú tr thnh iu kin cú tỏc dng nõng cao cỏc tiờu chun khỏc. Nh vy cỏc tiờu chun ca mt trng chun quc gia cú quan h bin chng vi nhau. Nhn thc c iu ú ngi cỏn b qun lý s vng tin hn, bi vy khụng nờn thy cú quỏ nhiu khú khn, quỏ nhiu vn m chựn bc. Cn ch ng t dn tng yờu cu theo kh nng v s c gng ca mỡnh. Khụng trụng ch khi iu kin mi t ra vn xõy dng trng Trung hc t chun quc gia. C- KT LUN: Xõy dng trng Trung hc t chun quc gia theo quyt nh s 27/2001/Q-BGD&T l vic lm rt khú khn i vi nhiu trng hc. Trong nhng khú khn ú thỡ khú khn ln nht, khú thc hin nht l vic phn u xõy dng cỏc iu kin theo ỳng tiờu chun ca B GD-T. Bi cỏc tiờu chun ú khụng nhng ũi hi y m cũn yờu cu cao, s dng t hiu qu Trong tỡnh hỡnh cỏc trng ang cũn nhiu khú khn, phn u xõy dng t c trng Trung hc t chun quc gia l vic lm cn thit. ú l: - Trc ht cỏn b qun lý phi thy c s cn thit phi xõy dng trng chun quc gia cú quyt tõm thc hin. Tuyờn truyn mi ngi cựng ng h v tham gia. - Cú k hoch khoa hc v t chc thc hin k hoch ú tht tớch cc, m bo tớnh mc ớch ca k hoch. - Coi trng cụng tỏc xõy dng cỏc t chc Nh trng; Xõy dng i ng cỏn b, giỏo viờn v nhõn viờn trong Nh trng. c bit cú nhng gii phỏp ti u huy ng cỏc ngun lc xõy dng CSVC-KT, mua sm thit b, dựng dy hc, xõy dng th vin, xõy dng cnh quan mụi trng v tip tc y mnh cụng tỏc xó hi hoỏ giỏo dc. - 10 -Hoaỡng Phuù ổùc Trổồỡng THCS Lao Baớo [...]... ý kin v tiờu chun trng chun quc gia 3- Cụng vn s 164/2002 /THCS LAO BO ca trng THCS Lao Bo ngy 20 thỏng 10 nm 2002 v vic bỏo cỏo kt qu quỏ trỡnh ch o xõy dng trng t chun quc gia 4- Ti liu tp hun Cỏn b qun lý Giỏo dc nm 2002 ca B Giỏo dc v o to 5- Khoa hc qun lý Nh trng ph thụng ca tỏc gi Trn Kim - Nh Xut bn i Hc Quc gia H Ni - Xut bn nm 2002 6- Mt s vn c bn v giỏo dc THCS ca B GD-T, Nh xut bn Giỏo dc... m thụi - Khi hon thnh vic xõy dng trng t chun quc gia, khụng phi l lỳc hon thnnh nhim v; Nhu cu cng ngy cng phỏt trin cao, quy mụ hc sinh ngy cng phỏt trin phn u xõy dng trng t chun quc gia l nhim v thng xuyờn v liờn tc k c khi ó c cụng nhn ú chớnh l nhng kinh nghim, nhng gii phỏp ca trng THCS Lao Bo ó t chc v thc hin u t, xõy dng trng t chun quc gia v ó cú kt qu thit thc Bn thõn tụi rt mong c s gúp... hn Hong Phỳ c - 11 -Hoaỡng Phuù ổùc THCS Lao Baớo Trổồỡng Kinh nghióỷm õỏửu tổ vaỡ xỏy dổỷng trổồỡng Trung hoỹc õaỷt chuỏứn quọỳc gia CC TI LIU THAM KHO: hon thnh sỏng kin kinh nghim trờn, cỏc phn c s lý lun v hng dn ni dung bn thõn tụi ó tham kho cỏc ti liu sau: 1- Quyt nh s 27/2001/Q-BGD&T ngy 5-7-2001 ca B GD-T v vic ban hnh quy nh cỏc tiờu chun trng chun quc gia 2- Cụng vn s 10167/THPT ngy 18 thỏng.. .Kinh nghióỷm õỏửu tổ vaỡ xỏy dổỷng trổồỡng Trung hoỹc õaỷt chuỏứn quọỳc gia - Cỏc tiờu chun ca mt trng chun quc gia u cú mi quan h bin chng Cú tỏc dng tng h, thỳc y nhau phỏt trin Bi vy mi trng Trung hc u phi bt tay ngay vo vic xõy dng trng chun quc gia, khụng phi i lỳc cú iu kin mi bt u xõy dng Vn l tựy theo kh nng, s c gng v iu kin ca tng trng nờn thi gian v ớch khỏc nhau m... GD cỏc cp 8- Ngh quyt TW 2 (khoỏ VIII) v i mi s nghip GD-T ca BCH TW ng 9- nh hng phỏt trin GD-T giai on 2001-2010 ca B GD-T 10- Kt lun ca Hi ngh ln th 6 BCH TW khoỏ IX v tip tc thc hin ngh quyt TW 2 khoỏ VIII, phng hng phỏt trin GD-T, khoa hc v cụng ngh t nay n nm 2005 v n nm 2010 - 12 -Hoaỡng Phuù ổùc THCS Lao Baớo Trổồỡng . ngành về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia) . Trường THCS Lao Bảo đã quyết tâm đầu tư xây dựng nhà trường phát triển mọi mặt theo các tiêu chuẩn của trường Trung học đạt chuẩn quốc gia. Sự nổ. 27/2001/QĐ-BGD&ĐT ban hành quy định các tiêu chuẩn trường Trung học đạt chuẩn quốc gia. - Tuy nhiên, xây dựng trường Trung học đạt chuẩn quốc gia theo các tiêu chuẩn của Quyết định số 27/2001/QĐ-BGD&ĐT. cho mâu thuẫn đó càng thêm gay gắt”. Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là bước giải quyết mâu thuẫn găy gắt đó. - Xây dựng trường Trung học đạt chuẩn quốc gia là mục tiêu quan trọng trong những
- Xem thêm -

Xem thêm: kinh nghiệm xây dựng thành công trường thcs đạt chuẩn quốc gia, kinh nghiệm xây dựng thành công trường thcs đạt chuẩn quốc gia, kinh nghiệm xây dựng thành công trường thcs đạt chuẩn quốc gia, LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Từ khóa liên quan