0

biệt thự pop art - luận văn tốt nghiệp chuyên ngành trang trí nội thất

94 926 3
  • biệt thự pop art - luận văn tốt nghiệp chuyên ngành trang trí nội thất

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2015, 09:30

1 TRƯỜG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒG BÀG KHOA MỸ THUẬT CÔG GHIỆP LUẬ VĂ TỐT GHIỆP CHUYÊ GÀH : TRANG TRÍ NỘI- NGOẠI THẤT Tên Đề Tài: BIỆT THỰ POP ART GVHD: THẠC SĨ: LÊ THN VÂ QUỲH SVTH : LÊ TUẤ AH MSSV: O5088869 KHÓA: 2005-2009 TP HCM, ngày 01…. tháng …03 năm …2010 2 Lời cảm ơn Qua 4 năm học tập và nghiên cứu ở môi trường đại học quốc tế hồng bàng, được sự dụp đỡ tận tình của quý thầy cô, em đã tiệp thu được một khối kiến thực như ngày nay, đó củng nhờ công ơn dạy dỗ và chỉ bảo của các cô các thầy. Em xin chân thành cảm ơn công lao to lơn của thầy cô, và cam ơn cô VÂN QUỲNH đã nhiệt tình hướng dẫn em hoàn thành đồ án tốt nghiệp. 3 Nhận xét của Giảng viên hướng dẫn 4 Nhận xét của Giảng viên phản biện 5 mục lục 1.Lời nói đầu: 2. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 3. Ý NGHĨA – GIÁ TRN CA  TÀI 4. Giá tr ca  tài: 5. MC TIÊU N GHIÊN CU 6. GII HN  TÀI 7. TÓM TT N I DUN G : chương 1: LNCH S DESIGN chương 2: SƠ LƯC V POP ART 1. HOÀN CN H RA I 2. QUÁ TRÌN H HÌN H THÀN H VÀ PHÁT TRIN 3. C IM CA POP ART Chương 3: Các yu t trong Pop Art 4. N G DN G POP ART TRON G THIT K N I THT  CÁC N ƯC TRÊN TH GII VÀ  VIT N AM 5 : PHƯƠN G PHÁP N GHIÊN CU 8. POP ART KIN TRÚC chương 4: N G DN G POP ART VÀO MT BIT TH Chương 5 KT LUN VÀ KIN N GHN 6 1.Li nói u: N hân loài ang phát trin như vũ bo trong tt c các lĩnh vc trong i sng, khoa hc công ngh, văn hóa ngh thut, thi trang cuc sng, m thut công ngip nói chung và trang trí ni tht nói riêng không nm ngoài xu th phát trin chung ó. c bit trong mt thp k gn ây nghành trang trí ni tht phát trin rt mnh m c v lương và cht, nguyên nhân có s phát trin mnh m như vy là bi nhu cu ca cuc sng càng ngày càng tang, nhu cu tin nghi, nhu cu làm p cho cuc sng ngày mt mnh m.khi i sng càng ngày càng nâng cao cuc sng no  thi cái p li ưc quan tâm và coi trng bi vy nghành ni tht ang có vn hi ln  tr thành mt nghành công nghip có ch ng vng chc trong tng th nghành kinh t nưc nhà. N hư ông cha ã tng nói [ có an cư mi lc nghip] ó là quan nim sng ht sc úng n bi bt c ai cng cn có mt mái m có ch nghĩ ngơi tht thoi mái sau nhng ngày làm vic vt v. vy ngôi nhà là yu t quan trng bc nht trong cuc sng con ngưi. N gôi nhà không ch có nhim v che nng mưa,mà nó còn phi áp ng nhu cu văn hoá,tinh thn, tâm linh & ngh thut ca con ngưi.N gôi nhà cũng không ch là tài sn riêng,th hin cá tính ca cá nhân mà nó còn là tài sn chung,nim t hào ca xã hi,th hin bn sc văn hoá ca c mt a phương.Mt ngôi nhà p là s tng hp ca nhiu yu t : kin trúc, kt cu, m thut…i vi không gian kin trúc bên ngoài ln ni tht bên trong. Yu t thNm m trong vic thit k không gian ni tht nhà  có ý nghĩa ht sc quan trng.N goài vic kt hp yêu cu s dng, tin nghi, nó còn là nơi chn i v gn gũi & thân thương ca mi thành viên trong gia ình, là nơi sinh hot , gp g, là không gian gn gũi, giúp ta xoá i nhng mt mi & lo toan trong cuc sng N i tht Vit N am ương i mang nhiu hình thái & nhiu phong cách ngh thut khác nhau.N gưi dân Vit N am ng trưc nhiu s la chn phong phú : ni tht kiu hin i, c in, thuc a, kiu ti thiu, kiu romantic…. Trong ó ngh thut Pop Art ã ưc s dng t rt lâu trong nhiu lĩnh vc như hi ho, thi trang,  ho, truyn thông a phương tin. Trong thit k ni tht nó ã ưc áp dng trong rt nhiu loi công trình vi s phá cách mnh m trong không gian, màu sc, vt liu và trang thit b • N hà  S dng màu sc rt táo bo hoc s dng không gian ơn sc kt hp vi màu sc và hình khi ca trang thit b va tho mãn ưc nhu cu s dng trong cuc sng hng ngày va to ra nhng xúc cm c bit phù hp vi các thành viên trong gia ình • Công trình công cng Pop Art rt thích hp vi các không gian và công trình mang tính cht gii trí, yêu cu s mi l, p, có phong cách  thu hút khách như như Bar, quán cà phê, các khu trưng bày, các trung tâm giao lưu văn hoá, …. Cũng có th s dng Pop Art trong các văn phòng, các không gian trong khách sn. • N hưng  bài tt nghip này tôi ưa Pop Art vào không gian nhà  c trưng  vit nam. 7 2. LÝ DO CHN  TÀI Hình .1 N gh thut là hơi th ca cuc sng, nu như cuc sng không có ngh thut thì cuc sng chng có giá tr gi c, ó ch là s tn ti, bi vy trong cuc sng luôn tn ti song hành vi ngh thut, ngh thut cng rng ln và bao la như cuc sng vy. ni tht là mt môn ngh thut nó cng a dng phong cách, c bit ây là môn ngh thut òi hi s tư duy sang to, s th hin cái tôi c áo ca nhà thit k. Tôi mt sinh viên chuyên nghành ni tht, mt nhà thit k trong tương lai, tôi manh dn chn phong cách thit k Pop Art (mt trào lưu ngh thut nhng năm 60 – 70) vào không gian ni tht in hình. Khi nói ti pop art ngưi ta nghĩ ngay ti mt phong cách ngh thut Tính trẻ trung, phóng khoáng, táo bạo, gợi cảm, dí dỏm, hài hước. Ý tưng táo bo; b cc ngu hng; màu sc hp dn, lôi cun, có th sc s, tương phn mnh m; to n tưng ng nghĩnh hoc gi cm; nhn mnh nhng biu tưng tình yêu, s tho mãn, tin nghi… Tìm kim nhng vt liu mi Khưc t nhng quy tc (xã hi & ngh thut) truyn thng cng nhc, lnh lùng. Robert Rauschenberg: “Hi ho luôn mnh m nht vào lúc bt k b cc, màu sc, nó xut hin như mt iu không th khác ch không phi như mt s bày bin. 8 N goài nhũng tính cht c trưng tôi th hiên o bài này pop art bng nhng ưng thng vô hưng. Vi không gian sng in hình, như bit th mang phong cách pop art này tôi c gng gưi ti quý v , thy cô, và các bn mt thông ip thit k mang phong cách ca chính mình, dưa trên phong cách ngh thut pop art. 3. Ý N GHĨA – GIÁ TRN CA  TÀI 1. Ý nghĩa Tc  phát triên ca ca t nưc nhanh kinh t ngày càng phát trin, i sng ngay càng nâng cao, thu nhp ca ngưi dân cng tăng nhanh, nhu cu  cng không năm ngoài xu th ó, ưc  tiên nghi, thoi mái la nhu cu cp thit, hàng lot khu ô th mi ra i, song song vi nó là nhng ngôi bit th sang trng tiên ngi va phong cách, bit th có th là năm ngay o ngay giưa khu ô thi mi có h la bit lp xa các khu dân cư ông úc, nơi có khi hu trong lanh thóang mát.  ây tôi ưa ngh thut pop art vào không gian bit th  xa khu dân cư ông úc. Vi ngh thut pop art trong ni tht bit th này, tôi mong mun ưa cái tôi ca mình vào phong cach thit k này, vi mt môi trng a dang v phong cách như hiên nay. Tôi chn - phong cách Pop Art - cũng mong mun gia nhp vào cuc chơi và óng góp mt phn trong s phong phú ó. Tôi luôn mong mun  án tt nghip ca mình s nh hình và c th hóa trưng phái Pop Art cho nhng ai chưa hiu s cm nhn và yêu thích. N goài nhim v phi nêu bt ưc c im ca phong cach này tôi còn c gng th hiên ưc phong cach cá nhân mình, bng kh năng nghiên cưu,tư duy, va cách cam th cái p, bng cách áp dng nhng kin thc  hc ưc trên gh nhà trưng. 4. Giá tr ca  tài: a. i vi con ngưi: Công trình ưc thit k nhm phc v cho tt c các i tưng, c bit là nhng ngưi tr, năng ng, thích s sáng to, phá cách và có phong cách sng mi, h chim hơn 50% dân s Vit N am hin ti, do ó vic tho mãn nhu cu v không gian sng cho i tưng này là u ht sc bc thit và có ý nghĩa b. i vi ngh thit k: Xã hi ngày càng phát trin, t nưc ngày càng hi nhp vi th gii nên xu hưng thit k cũng s có nhiu thay i vi các phong cách mi và tôi hy vng  tài này s góp mt phn vào xu hưng y 9 Khng nh v sc sáng to ca nhng nhà thit k Vit N am  cùng hi nhp vi các nưc trên th gii. 5. MC TIÊU N GHIÊN CU Tp trung nghiên cu phong cách, trưng phái Pop Art ca thp niên 60 – 70, t ó úc kt, cô ng, cm nhn theo cách riêng ca tôi và ng dng vào thit k cho công trình nhà bit th trong khu ô th Trưng phái Pop Art t thân nó là hin i, do ó, màu sc, ánh sáng, hình khi, vt liu xác nh ơn gin, cách iu t nhng vt dng trong cuc sng i thưng, mang tính công năng, thNm m và hiu qu. Xã hi Vit N am ang tng bưc phát trin và hi nhp a chiu vi th gii v kinh t, văn hóa, giáo dc, y t, khoa hc k thut,… Mc sng ca ngưi dân ngày mt cao, trình  văn hóa và trình  thNm m cũng ngày càng phát trin hơn. N hu cu v mt không gian ni tht phù hp vi cuc sng, không cu kỳ, phc tp và mang giá tr thNm m cao càng ưc quan tâm hơn. Xu hưng hin i, ơn gin, n tưng, có phong cách ưc xem là hưng i ca tương lai. Và  án ca tôi cũng không nm ngoài xu hưng ó. hình.2 MÀU SC hin din xung quanh con ngưi,  mi nơi. Màu sc luôn tác ng n cuc sng, em li nhiu cung bc xúc cm ngay khi chúng ta ch nhìn thy mt ánh nng chiu vàng, ánh hoàng hôn  rc hay bu tri xanh ngt… Màu sc có sc mnh làm tâm hn chúng ta rung ng. Th gii s tr nên bun t và kém phn xinh p hơn 10 bao gi ht thiu s hin din ca màu sc. Màu sc là yu t c trưng ca trưng phái Pop Art . N gôn ng màu sc ca trưng phái Pop Art th hin a chiu tính cách ca ngưi thit k cũng như ca ch nhân ngôi nhà : mnh m, táo bo, gi cm, quyn rũ, lãng mn. hình.3 HÌN H KHI, ƯN G N ÉT VÀ KIN TRÚC, c bit là s chuyn ng ca hình khi cũng là nhng yu t không kém phn quan trng. N ó th hin s năng ng, t phá, tăng thêm sc căng và sc hp dn cho không gian sng. N GH THUT CHIU SÁN G là phn thit yu không th thiu trong bt kỳ mt không gian ni tht hin i nào. iu mà tôi mong mun vn dng không ch là nhng nguyên lý chiu sáng thông thưng mà chính là hiu qu chuyn ng ca ánh sáng theo tính cht c trưng ca Pop Art . 6. GII HN  TÀI Các nghiên cu trong  tài ưc vn dng  thit k ni tht cho mt nhà bit th  à lt th mi có y  các không gian sng cơ bn như vưn, phòng khách, phòng ng, bp, nhà v sinh, phòng àm vic,… T ó rút ra mt s các nguyên tc, phương pháp khi áp dng Pop Art trong thit k  phát trin và vn dng vào các loi công trình khác. [...]... thời trang 52210503 Thiết kế nội thất 52210504 Thiết kế mỹ thuật sân khấu – điện ảnh” Design công nghiệp và Design ứng dụng hay Design sản ph m, Design đồ họa và Design môi trường Design công nghiệp : hu cầu -> Design -> Sản xuất -> Tiêu dùng Mối quan hệ: hà thiết kế – hà sản xuất – gười tiêu dùng Design Công nghiệp = Tạo dáng & Đồ họa -> Sản ph m công nghiệp Design ứng dụng : Khách hàng & Design -> Sử... thNm mỹ không hoa văn trang trí, nhưng thực ra phong trào nghệ thuật hiện đại (mệnh danh hiện đại) thực chất chỉ dừng lại ở chỗ “gột rửa hoa văn trang trí mà không hướng tới thNm mỹ công nghiệp mới và mang nặng tính thủ công mỹ nghệ, cũng bởi do chủ trương phản đối công nghiệp sản xuất hàng loạt Chỉ sau khi đại chiến thế giới thứ nhất kết thúc năm 1918 và xu thế phát triển công nghiệp hóa đã được... trước đây Dòng nghệ thuật trang trí như vậy vẫn tiếp tục để đến thập niên 1920s, 1930s ở Pháp Paris tiếp tục trở thành kinh đô nghệ thuật và văn hóa thế giới, và N ghệ thuật trang trí Art Déco lại nảy mầm và kết trái, đạt tới đỉnh cao tại đây dù châu Âu mới trải qua cuộc Thế chiến lần thứ nhất 191 4-1 918 tàn khốc và chết chóc N ghệ thuật trang trí Art Déco, N ghệ thuật mới Art ouveau của Pháp và châu... thuật Pop Art 2.2.2: Từ Pop music đến Pop Art: Hình 5 - Sự cạnh tranh giữa hai nền âm nhạc dẫn tới sự ra đời của Psychedelic Rock và trào lưu mỹ thuật Pop Art - Psychedelic Rock hay còn gọi là Acid Rock, là loại nhạc rock siêu thực, dựa trên ảnh hưởng của ma tuý, đưa người nghe đến một thế giới hoàn toàn khác lạ Thể loại nhạc này phá vỡ cấu trúc thông thường của âm nhạc mà phát triển tự do theo trí. .. tính thực tiễn thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và quản lý thiết kế, và tăng thời lượng thực hành nghề tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, tham gia trực tiếp vào quá trình thiết kế – sản xuất thử – sản xuất hàng loạt – tiêu dùng, gắn lý thuyết với thực hành và làm nghề ngay từ ghế học đường N hững chuyên ngành MTCN như đồ họa, tạo dáng sản phNm và MTƯD như trang trí nội thất và tạo mẫu thời trang. .. Dada (191 6-1 920) - Là trào lưu nghệ thuật quốc tế do các nghệ sĩ và nhà văn ở Châu Âu đưa ra trong khoảng 1915 - 1922 Dada say sưa với những điều được coi là ngớ ngNn và nhấn mạnh vai trò của sự không đoán trước được trong sáng tạo nghệ thuật - Dada có ảnh hưởng mạnh mẽ đến Pop Art , mà đôi khi còn được gọi là : Dada mới - Trừu tượng biểu hiện (Mỹ, 194 0-1 960) N ghệ thuật tối giản (Mỹ, 195 0-1 970) N ghệ... chương: Chương 1: lịch sử design chương 2: Sơ lược về Pop Art Trong phần này, tôi sẽ trình bày nguồn gốc, đặc điểm của Pop Art cũng như xu hướng sử dụng phong cách trên thế giới và Việt N am như thế nào Chương 3: Các yếu tố trong Pop Art Phân tích các yếu tố màu sắc, hình khối,đường nét, ánh sáng, kiến trúc trong không gian nội thất và trong Pop Art Từ đó tổng hợp các yếu tố này thành một không gian... biểu trưng - Pop Art là hậu duệ trực tiếp của Dada theo cách mà nó thiết lập nghệ thuật bằng những hình ảnh được lấy trên đường phố, trong siêu thị, trên các phương tiện thông tin đại chúng là nghệ thuật Pop Art nhắm vào những giá trị thường ngày và những hình ảnh có tính đại chúng Hình 6 - Andy Warhol, nghệ sĩ tiên phong cho trường phái này ở Mỹ - một thiên tài lập dị, đã thực sự mang Pop Art đến với... đã đặt nền móng cho môn tạo dáng công nghiệp mới, điều đã ảnh hưởng sâu sắc đến ngành Design công nghiệp đến tận ngày nay Mô hình Bauhaus : Học - Hành Thầy giáo = Giảng viên (Lecture) + Thầy-đốc-công (Master) Phương pháp = Học trên lớp + Thực hành dưới xưởng Sinh viên (ở KTX trong trường) Quá trình = 1 năm mỹ thuật cơ sở (màu sắc, hình khối và vật liệu )-> Xưởng thực hành (đồ gỗ, gốm, sứ, thủy tinh,... (Customer) Designer ứng dụng = ội thất Thời trang -> Tác ph m Quan hệ giữa MTC và MTƯD MTƯD = MTC – P hay MTC = MTƯD + P ( hà sản xuất -Producer) Mỹ thuật ứng dụng có nền tảng là Mỹ thuật công nghiệp hay nói cách khác là bao hàm Mỹ thuật công nghiệp bởi vấn đề sản xuất chế tạo những sản phNm đưa vào ứng dụng cụ thể trước hết thuộc về lĩnh vực sản xuất (thường là sản xuất công nghiệp) 1.7.Design công năng . LUẬ VĂ TỐT GHIỆP CHUYÊ GÀH : TRANG TRÍ NỘI- NGOẠI THẤT Tên Đề Tài: BIỆT THỰ POP ART GVHD: THẠC SĨ: LÊ THN VÂ QUỲH SVTH : LÊ TUẤ AH MSSV: O5088869 KHÓA: 200 5-2 009 TP. chương 2: SƠ LƯC V POP ART 1. HOÀN CN H RA I 2. QUÁ TRÌN H HÌN H THÀN H VÀ PHÁT TRIN 3. C IM CA POP ART Chương 3: Các yu t trong Pop Art 4. N G DN G POP ART TRON G THIT K. công nghiệp : hu cầu -& gt;Design -& gt;Sản xuất -& gt;Tiêu dùng Mi quan h: hà thiết kế – hà sản xuất – gười tiêu dùng Design Công nghiệp = Tạo dáng & Đồ họa -& gt;Sản phm công nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: biệt thự pop art - luận văn tốt nghiệp chuyên ngành trang trí nội thất, biệt thự pop art - luận văn tốt nghiệp chuyên ngành trang trí nội thất, biệt thự pop art - luận văn tốt nghiệp chuyên ngành trang trí nội thất

Từ khóa liên quan