0

Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần tiên hưng luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị doanh nghiệp

85 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:02

z Luận văn tốt nghiệp ii Học viện Tài Chính BỢ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH *** -HỌ VÀ TÊN: PHẠM QUANG ANH LỚP: CQ54/31.02 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊN HƯNG Chuyên ngành Mã số Giáo viên hướng dẫn : Quản trị Doanh nghiệp : 31 : TS Nguyễn Xuân Điền Hà Nội – 2020 Phạm Quang Anh CQ54/31.02 Luận văn tốt nghiệp i Học viện Tài Chính LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng em, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Công ty Cổ phần Tiên Hưng Sinh viên Phạm Quang Anh Phạm Quang Anh CQ54/31.02 Luận văn tốt nghiệp ii Học viện Tài Chính MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU vi Mở đầu Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP 1.1 Những vấn đề thị trường 1.1.1 Khái niệm thị trường 1.1.2 Phân loại thị trường 1.1.3 Vai trò chức thị trường 1.2 Tổng quan thị trường tiêu thụ sản phẩm 1.2.1 Khái niệm tiêu thụ sản phẩm 1.2.2 Thị trường tiêu thụ sản phẩm may mặc 10 1.2.3 Các biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm 11 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty 16 1.3.1 Mơi trường bên ngồi 16 1.3.2 Các yếu tố thuộc doanh nghiệp 20 1.4 Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm may mặc 22 1.4.1 Khái niệm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm may mặc 22 1.4.2 Mở rộng thị trường 22 1.4.3 Sự cần thiết mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm 27 Phạm Quang Anh CQ54/31.02 Luận văn tốt nghiệp iii Học viện Tài Chính Chương 2: THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊN HƯNG 29 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Tiên Hưng 29 2.1.1 Lịch sử đời phát triển 29 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ lĩnh vực hoạt động 31 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy công ty 34 2.1.4 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phận công ty 35 2.1.5 Kết sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Tiên Hưng 41 2.2 Thực trạng tình hình tiêu thụ sản phẩm Công ty 43 2.2.1 Các thị trường chủ yếu công ty 43 2.2.2 Các khách hàng Công ty 44 2.2.3 Các mặt hàng thiêu thụ chủ yếu Công ty 47 2.3 Các giải pháp công ty áp dụng việc mở rộng thị trường 48 2.4 Đánh giá hiệu hoạt động mở rộng thị trường công ty 52 2.4.1 Kết đạt 52 2.4.2 Một số hạn chế 52 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 53 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊN HƯNG 55 3.1 Định hướng phát triển công ty Cổ phần Tiên Hưng 55 3.1.1 Phương hướng chung Công ty 55 3.1.2 Phương hướng mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm 56 3.2 Phương hướng hoạt dộng nhằm thúc đẩy mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty 58 Phạm Quang Anh CQ54/31.02 Luận văn tốt nghiệp iv Học viện Tài Chính 3.2.1 Các định hướng chung 58 3.2.2 Coi trọng thị trường truyền thống kết hợp với thị trường trọng điểm mở rộng thị trường tiềm 59 3.2.3 3.3 Đẩy mạnh đầu tư chiều sâu, cải tiến kỹ thuật 59 Đề xuất giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Tiên Hưng 59 3.3.1 Thành lập phận marketing nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm 59 3.3.2 Tăng cường điều tra nghiên cứu nhu cầu thị trường 63 3.3.3 Phát triển việc thiết kế sản xuất áo, quần mẫu 68 3.3.4 Tìm nguồn nguyên liệu đáp ứng yêu cầu sản xuất 70 3.3.5 Phát triển thị trường nước 72 3.3.6 Một số kiến nghị với nhà nước nhằm tạo điều kiện cho công ty mở rộng thị trường xuất 73 KẾT LUẬN 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 PHỤ LỤC 78 Phạm Quang Anh CQ54/31.02 Luận văn tốt nghiệp v Học viện Tài Chính DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Chữ viết tắt CBCNV EBIT FOB GĐ HĐND KHXNK LCT LNST LNTT MXH PGĐ SP SXKD TCHC TP UBND VNĐ XN Phạm Quang Anh Giải thích Cán cơng nhân viên Lợi nhuận trước thuế lãi vay Tự gia công bán thành phẩm Giám đốc Hội đồng nhân dân Kế hoạch xuất nhập Luân chuyển Lợi nhuận sau thuế Lợi nhuận trước thuế Mạng xã hội Phó giám đốc Sản phẩm Sản xuất kinh doanh Tổ chức hành Trưởng phịng Ủy ban nhân dân Việt Nam đồng Xí nghiệp CQ54/31.02 Luận văn tốt nghiệp vi Học viện Tài Chính DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức máy công ty………………………34 Bảng 2.1: Khái qt tình hình tài Cơng ty năm 2017 – 2019……… 41 Bảng 2.2: Các thị trường chủ yếu công ty………………………………43 Biểu đồ 2.2: Biểu đồ tỉ trọng sản lượng xuất thị trường từ 2017 – 2019………………………………………………………………….43 Bảng 2.3: Các khách hàng công ty năm tư 2017-2019……….45 Bảng 2.4: Các mặt hàng tiêu thụ chủ yếu Công ty từ năm 2017-2019….47 Phạm Quang Anh CQ54/31.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính Mở đầu Tính cấp thiết đề tài Đối với doanh nghiệp nào, dù doanh nghiệp thương mại hay doanh nghiệp sản xuất muốn tồn phát triển phải có thị trường để tiêu thụ sản phẩm Muốn trì phát triển sản xuất phải làm tốt khâu tiêu thụ việc thực qua việc mở rộng thị trường Ngày với chế thị trường có quản lý Nhà nước, doanh nghiệp sản xuất việc phải thực tốt sản xuất, nâng cao hiệu sản xuất phải tìm cho thị trường phù hợp để tiêu thụ sản phẩm sản xuất Trong đó, thị trường có hạn khối lượng tiêu dùng Có thể nói, hoạt động tiêu thụ hàng hóa ln gắn liền với sức sống doanh nghiệp Mọi nỗ lực thương trường doanh nghiệp nhằm vào hướng đích đẩy mạnh doanh số mở rộng thị trường tiêu thụ, nhờ hàng hóa chuyển thành tiền nhằm đảm bảo phục vụ cho nhu cầu xã hội cá nhân Như vậy, chiến lược mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm khâu quan trọng, u cầu có tính chất định tới phát triển doanh nghiệp, đường để nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp Trong thời gian thực tập Công ty cổ phần Tiên Hưng, giúp đỡ bảo tận tình thầy giáo TS Nguyễn Xuân Điền với giúp đỡ cán nhân viên cơng ty thêm vào kiến thức tích lũy em xin chọn đề tài: “Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty cổ phần Tiên Hưng” làm khóa luận tốt nghiệp Do thời gian có hạn kinh nghiệm thực tế cịn nên viết em khơng tránh khỏi thiếu sót Vì em mong nhận dẫn góp ý thầy Phạm Quang Anh CQ54/31.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính Em xin chân thành cảm ơn! Mục đích đề tài Nhiệm vụ nghiên cứu: Hệ thống hóa làm sáng tỏ sở lí luận mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp, nội dung , yếu tố ảnh hưởng thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Giới thiệu chung Công ty Cổ phần Tiên Hưng, đánh giá, phân tích thực trạng tình hình tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Tiên Hưng Mục tiêu nghiên cứu: Đưa số giải pháp nhằm khắc phục hạn chế việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Công ty Cổ phần Tiên Hưng, thực trạng tiêu thụ sản phẩm, phát triển thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Tiên Hưng Phạm vi nghiên cứu: - Phạm vi không gian: Công ty Cổ phần Tiên Hưng – Thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên - Phạm vi thời gian: Từ năm 2017 đến 2019 Phương pháp nghiên cứu Đề tài lấy chủ nghĩa vật biện chứng làm sở phương pháp luận Đồng thời sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khoa học như: Phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích Phạm Quang Anh CQ54/31.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính tổng hợp,… Sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng: điều tra thực nghiệm có hệ thống tượng qua số liệu thống kê, toán học số kỹ thuật vi tính Mục tiêu nghiên cứu định lượng phát triển sử dụng mơ hình tốn học Lý thuyết giả thiết liên quan tới tượng Kết cấu luận văn Ngoài lời mở đầu, kết luận, mục lục, bảng biểu danh mục tài liệu tham khảo, nội dung đề tài gồm chương sau : Chương 1: Cơ sở lí luận mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Tiên Hưng Chương 3: Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Tiên Phạm Quang Anh CQ54/31.02 Luận văn tốt nghiệp 64 Học viện Tài Chính nghiên cứu tài liệu có nhược điểm số liệu khơng với thực tế Do nghiên cứu thơng qua tài liệu chọn thị trường cần quan tâm phải xác minh qua thực tế so sánh với tài liệu khác xem khớp với hay không? Những tài liệu mà Công ty sử dụng để nghiên cứu thị trường bao gồm:  Các tài liệu xuất nước: Các tin kinh tế giá Việt Nam thông xã Các tin thương mại Trung tâm thông tin kinh tế đối ngoại xuất Các tạp chí thương mại Tài liệu xuất nước đại diện thương mại nước gửi Tài liệu thống kê ngoại thương Mỹ xuất nhập Tài liệu thống kê hải quan Nhật Bản Thống kê ngoại thương hải quan Anh Thống kê ngoại thương Pháp Tài liệu xuất hàng tháng năm Liên hiệp quốc chuyên sâu lĩnh vực Các tài liệu có tính chất chuyên dùng để nghiên cứu giá hàng hố giới Các tạp chí thời trang sống nước Ngoài tài liệu văn bản, nghiên cứu văn phịng Cơng ty sử dụng máy tính kết nối mạng Internet để tìm kiếm thơng tin thị trường nước, đặc biệt tìm kiếm khách hàng Công ty kinh doanh hàng may mặc nhờ việc tìm kiếm mục quảng cáo Internet Nhưng để sử dụng có hiệu Internet địi hỏi người sử dụng phải thơng thạo cách sử dụng Internet khơng khơng thể tìm Phạm Quang Anh CQ54/31.02 Luận văn tốt nghiệp 65 Học viện Tài Chính thơng tin mạng  Nghiên cứu thông qua tổ chức cá nhân ngồi nước: Hiện có nhiều tổ chức, cá nhân làm công tác tư vấn lĩnh vực có thị trường hàng may mặc Nếu tìm hiểu thị trường thơng qua quan tư vấn ngồi nước thu thơng tin bổ ích thị trường mà Cơng ty quan tâm tổ chức chuyên nghiệp, chuyên thực nghiên cứu vấn đề, họ có phương pháp xử lý thơng tin để đưa thông tin cần thiết cho người sử dụng Chúng ta hỏi Cơng ty tư vấn nước Công ty chuyên kinh doanh hàng may mặc nước địa chỉ, điện thoại, fax, email cơng ty Từ Cơng ty chào hàng trực tiếp với cơng ty kinh doanh qua fax email Bên cạnh vệc tìm hiểu qua cơng ty tư vấn tìm hiểu qua cá nhân việt kiều làm ăn sinh sống nước Hiện số lượng việt kiều nước đơng, họ người có lịng u nước, muốn đóng góp sức vào nghiệp đại hố, cơng nghiệp hố đất nước  Nghiên cứu trực tiếp thị trường: Phương pháp cho phép biết người tiêu dùng thị trường thích loại vải gì, màu vải gì, kiểu cách Để nghiên cứu thị trường nước ngồi tham gia Hội chợ triển lãm đoàn khảo sát thị trường Bộ thương mại tổ chức Phương pháp tốn chi phí mà nhiều khơng đem lại hiệu Cách tốt nghiên cứu trực tiếp nghiên cứu thị trường truyền thống quen tiêu dùng sản phẩm Công ty Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc để xem xét sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng chưa, sản phẩm có thua sản phẩm đối thủ cạnh tranh Phạm Quang Anh CQ54/31.02 Luận văn tốt nghiệp 66 Học viện Tài Chính không, thua điểm để khắc phục nhằm trì kéo dài chu kỳ sống sản phẩm thị trường truyền thống 3.3.2.3 Những nội dung cần nghiên cứu  Tính dân tộc thị hiếu: Mỗi dân tộc có sở thích riêng kiểu cách chất liệu vải Chẳng hạn phái nữ người Nga dùng hàng pha poleste để may váy Phái nữ người Đức thích vải 100% cotton Khơng tuỳ theo mục đích loại quần áo, váy cho người lớn hay trẻ em mà tính chất vải khác Màu sắc quần áo tuỳ thuộc vào dân tộc, lứa tuổi, giới tính Với quần áo may đo dễ tuỳ theo yêu cầu khách hàng mà thợ may chiều theo ý họ Với quần áo may sẵn phải nghiên cứu trước thị hiếu màu dân tộc nhưu lứa tuổi Chẳng hạn: Quần áo trẻ em có màu sắc sặc sỡ nhiều màu loại quần áo người lớn Nữ giới thích màu sáng nam giới Tuỳ vào điều kiện thời tiết khí hậu mà vùng thích màu đặc trưng Màu sắc thay đổi theo phong tục tập quán, sở thích dân tộc Người Châu Âu thích màu tôn da như: Màu đen, màu vàng, da cam, màu đỏ Người da đen thích màu trằng Người Đức thích quần áo nhiều màu Ngồi việc nghiên cứu thị hiếu màu sắc chất vải dân tộc, lứa tuổi cần nghiên cứu đặc điểm số quần áo truyền thống dân tộc để sản xuất quần áo truyền thống cho số nước: Áo dài dân tộc Việt Nam Áo xa rông dân tộc Lào Phạm Quang Anh CQ54/31.02 Luận văn tốt nghiệp 67 Học viện Tài Chính Áo Kimơnơ Nhật Áo dài màu trằng dân tộc Trung Đông Nhà kinh doanh khơng nắm nét chung mà cịn phải dự đoán thay đổi thị hiếu ngày người tiêu dùng Màu chủ đạo giới màu đen trắng Xu hướng khách hàng thích trang phục thường thiết kế chất liệu vải như: Lanh, siu, cotton tạo dáng trẻ, khoẻ phù hợp với đời sống cơng nghệ Quần áo có biến điệu đơn giản kiểu cỡ, trang trí pha ghép màu, thêu, tạo nét độc đáo người mặc  Nghiên cứu số lượng: Việc nghiên cứu số lượng góp vai trị quan trọng giúp cho Công ty xác định quy mô thị trường xác định khả mà doanh nghiệp đáp ứng thị trường loại sản phẩm định Thông thường nghiên cứu số lượng Cơng ty cần xác định: Dân số quốc gia, cấu dân số, mức thu nhập bình quân người dân Chi tiêu hàng năm cho may mặc Hàng năm nước phải nhập lượng quần áo Giá trung bình loại quần áo bán thị trường nước Trên sở số liệu thu doanh nghiệp tiến hành so sánh thị trường xem thị trường có triển vọng Từ doanh nghiệp sử dụng biện pháp quảng cáo chào hàng thị trường 3.3.2.4 Hiệu đạt Làm tăng khối lượng tiêu thụ sản phẩm Công ty, đặc biệt để bắt đầu tiếp cận với hàng bán FOB tìm kiếm nhiều thị trường mới, nhiều khách hàng đồng thời tìm hiểu nguyên nhân làm suy giảm thị trường cũ tìm biện pháp khắc phục nhằm trì thị trường cũ Tăng thêm lợi nhuận cho Công ty chủ động tìm kiếm khách Phạm Quang Anh CQ54/31.02 Luận văn tốt nghiệp 68 Học viện Tài Chính hàng để ký hợp đồng bán FOB, chủ động tìm khách hàng dễ đặt điều kiện với họ 3.3.3 Phát triển việc thiết kế sản xuất áo, quần mẫu 3.3.3.1 Sự cần thiết Như biết sản phẩm may phong phú đa dạng, loại sản phẩm có nhiều mẫu mã, sử dụng loại vải khác Mà thị hiếu người tiêu dùng luôn thay đổi, họ muốn nhiều kiểu quần áo có tính chất đặc trưng Nếu sản phẩm Cơng ty mà nghèo nàn mẫu mã khó bán thị trường Trên thực tế mẫu mã Công ty nghèo nàn, Công ty chưa chủ động thiết kế loại mẫu mã để chào hàng thị trường mà chủ yếu thiết kế theo đơn đặt hàng khách hàng mẫu khách hàng, Công ty việc thực sản xuất theo mẫu Để bắt đầu bán trực tiếp, mở rộng thị trường Cơng ty phải chủ động thiết kế mẫu mốt để sử dụng mẫu mốt chào hàng Muốn phịng Kỹ thuật phải có phận riêng chuyên làm nhiệm vụ thiết kế sản xuất chào hàng 3.3.3.2 Chức nhiệm vụ Nghiên cứu tính dân tộc trang phục nước, thị hiếu dân tộc chất vải màu sắc, thông qua việc nghiên cứu sách báo viết thời trang sống nước Sưu tầm mẫu vải khác để phục vụ cơng tác thiết kế Liên hệ với phịng Marketing để nắm thêm thông tin thị hiếu khách hàng chiến lược sản phẩm Công ty Trên sở thông tin thu thị hiếu, catalog mẫu mốt bảng tiêu chuẩn hố kích thước nước thuộc thị trường mục tiêu, tiến hành thiết kế sản xuất quần áo mẫu với yêu cầu: Phạm Quang Anh CQ54/31.02 Luận văn tốt nghiệp 69 Học viện Tài Chính Hình thức đẹp, phong phú hợp thị hiếu người tiêu dùng, sẵn sàng người tiêu dùng chấp nhận Kích thước phải phù hợp với kích thước tiêu chuẩn hố thị trường Ln ln thay đổi mẫu mã, phù hợp với nhu cầu dự báo thị trường Sản xuất mẫu để phân xưởng làm theo mẫu mẫu khách hàng chấp nhận Thu thập thông tin phản ánh thị trường loại sản phẩm mình, xử lý thơng tin để hồn thiện sản phẩm mẫu 3.3.3.3 Một số yêu cầu để phát triển thiết kế sản xuất mẫu  Yêu cầu lao động: Đối với nhân viên thiết kế mẫu: Phải đào tạo qua lớp sáng tạo mẫu mốt thời trang Có tính sáng tạo, có kinh nghiệm thiết kế, sáng tạo mẫu mã Có khả thu thập thông tin nhu cầu thị trường hàng may mặc số nước thị trường Công ty như: Mỹ, Nhật, Hàn Quốc Biết xử lý thông tin nhu cầu thị trường để sáng tạo, thiết kế mẫu cho phù hợp, đảm bảo tung sản phẩm thị trường thị trường chấp nhận Phải đào tạo sử dụng máy vi tính để tiến hành thiết kế máy tính Đối với nhân viên máy mẫu: Nhân viên may phải lựa chon thợ bậc cao Cơng ty Có nhiều ý tưởng phát triển sản phẩm để tham gia ý kiến nhân viên thiết kế Phạm Quang Anh CQ54/31.02 Luận văn tốt nghiệp 70 Học viện Tài Chính  Hình thức thiết kế: Hiện Cơng ty sử dụng thiết kế máy tính tiếp tục áp dụng hình thức  Yêu cầu trang thiết bị: Ngoài máy móc cho việc may sản phẩm mẫu phận thiết kế sản xuất mẫu cần trang bị máy tính phục vụ cho việc thiết kế phải có máy tính nối mạng để gửi mẫu thiết kế cho khách hàng nước ngồi Bên cạnh cần trang bị máy quét ảnh để sản xuất sản phẩm mẫu chụp lại sản phẩm mẫu đưa vào lưu trữ máy tính tạo thành “catalo” để làm mẫu cho khách hàng khác lựa chọn 3.3.3.4 Những hiệu đạt Khi phát triển phận thiết kế sản phẩm cho phép công ty sản xuất nhiều mẫu mốt hơn, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu lứa tuổi Đồng thời làm cho sản phẩm công ty có tính độc đáo, làm cho uy tín cơng ty nâng cao, thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty mở rộng mở rộng sản xuất kinh doanh Tạo tính chủ động khâu thiết kế tạo Catalog gửi cho khách hàng để khách hàng lựa chọn Nhờ ta bán FOB cho khách hàng nước Việc chủ động thiết kế đem lại nhiều lợi nhuận hơn, đồng thời yêu cầu thiết kế mà công ty đổi trang thiết bị công nghệ nhằm nâng cao suất chất lượng sản phẩm Đặc biệt áp dụng hình thức thiết kế mẫu máy tính gửi mẫu thư diện tử tiết kệm thời gian chi phí gửi hàng 3.3.4 Tìm nguồn nguyên liệu đáp ứng yêu cầu sản xuất 3.3.4.1 Sự cần thiết Phạm Quang Anh CQ54/31.02 Luận văn tốt nghiệp 71 Học viện Tài Chính Nguyên liệu đóng vai trị quan trọng nghành may Chất lượng nguyên liệu định tới chất lượng sản phẩm may Đồng thời sản phẩm có đa dạng phong phú hay không phụ thuộc phần vào loại vải có đáp ứng yêu cầu thiết kế hay không Hiện công ty phải nhập hầu hết loại vải phụ liệu để phục vụ sản xuất, lý chất lượng vải nước chưa đáp ứng yêu cầu khách hàng nước ngồi Như cơng ty chưa chủ động nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất Muốn mở rộng thị trường cơng ty phải có đủ nguyên liệu để dự trữ cho sản xuất đồng thời phải dự trữ thành phẩm để bán trực tiếp thị trường  Nội dung thực hiện: Tăng cường tìm nguồn nguyên liệu nước để thay dần nguyên liệu phải nhập từ bên vào Chất lượng vải nước ta so với nước khu vực giới Sử dụng loại vải truyền thống dân tộc lụa tơ tằm, vải thổ cẩm vào việc sáng tác mẫu mốt mang tính dân tộc Việt Nam Việc sử dụng loại vải mang lại tính độc đáo cho sản phẩm công ty Liên kết với số khách hàng nước hãng cung cấp vải nhằm tìm kiếm loại vải phù hợp Đồng thời cơng ty sử dụng vốn họ thời gian ngắn Tìm địa nhà sản xuất, nhà cung cấp vải nước ngoài, nhà nhập vải nước, tìm hiểu loại vải mà họ có, lấy mẫu loại vải Sau tiến hành thiết kế thử mẫu vải đó, Nếu loại vải phù hợp đặt hàng với họ Phải tính tốn số lượng vật tư nguyên vật liệu cần nhập lần, thời điểm nhập nhằm bảo đảm trình sản xuất diễn liên tục, đồng thời tránh tình trạng lượng vật tư dự trữ không lớn gây tình trạng ứ đọng vốn, làm giảm vịng quay vốn Phạm Quang Anh CQ54/31.02 Luận văn tốt nghiệp 72 Học viện Tài Chính 3.3.4.2 Những hiệu đạt Khi cơng ty chủ động tìm nguồn ngun liệu cho phép công ty gia nhập thị trường bán FOB, thu lại nhiều lợi nhuận hơn, làm cho sản xuất kinh doanh công ty ổn định doanh thu cao phụ thuộc vào nguồn ngun liệu khách hàng nước ngồi đặt gia cơng mang đến 3.3.5 Phát triển thị trường nước Với gần 80 triệu dân Việt Nam thị trường tiềm cho mặt hàng dệt - may Để mở rộng thị trường nước, Công ty cần mở đại lý cửa hàng giới thiệu bán sản phẩm nước Như khả tiếp xúc với khách hàng nước bị hạn chế chưa cửa hàng Bởi số lượng tiêu thụ nước không lớn Trước mắt Công ty lập số đại lý chuyên bán sản phẩm Công ty khắp khu vực Hưng Yên số thành phố, thị xã lớn Mỗi đại lý Cơng ty phải có biển hiệu đại lý Công ty Cổ phần Tiên Hưng để người tiêu dùng biết đến Để phát triển đại lý, Công ty cần thường xuyên kiểm tra xem đại lý có chấp hành nghiêm chỉnh quy định Công ty không, xử lý nghiêm trường hợp dùng tên Công ty để bán sản phẩm Cơng ty Đồng thời cần có sách khen thưởng đại lý hoạt động có hiệu thiết thực Công ty phải thực đa dạng hoá sản phẩm, mẫu mốt, mầu sắc để thoả mãn nhu cầu đối tượng tiêu dùng, làm cho đến với đại lý Công ty người tiêu dùng bị hút vào sản phẩm phong phú đa dạng chúng Mỗi đại lý Cơng ty nên có một vài sản phẩm coi “độc quyền” khu vực hay vùng nhằm làm cho đại lý có nét đặc trưng riêng Phạm Quang Anh CQ54/31.02 Luận văn tốt nghiệp 73 Học viện Tài Chính Đại lý đặt khu đơng dân, nhiều người lại để thu hút ý nhiều người Việc xây dựng phát triển hệ thống đại lý sở để tạo uy tín tên tuổi Công ty thị trường nước, đồng thời tăng doanh thu bán nội địa Ngoài việc phát triển hệ thống đại lý giúp Công ty tránh rủi ro thị trường nước bị biến động, khủng hoảng Thực biện pháp có ưu điểm khơng tốn nhiều thời gian chi phí cho việc nghiên cứu thị trường nước thị trường nước quen thuộc với Công ty, mặt khác Công ty tốn nhiều chi phí cho việc nghiên cứu trực tiếp thị trường nội địa, báo chí, tài liệu nước hàng dệt may lại rẻ, nhiều loại giúp Cơng ty có đủ thơng tin thị trường nội địa 3.3.6 Một số kiến nghị với nhà nước nhằm tạo điều kiện cho công ty mở rộng thị trường xuất 3.3.6.1 Nhà nước cần sửa đổi, hồn thiện sách hỗ trợ vốn, huy động vốn cho doanh nghiệp xuất Các doanh nghiệp sản xuất có hoạt động xuất đa số có nhu cầu đầu tư, đổi cơng nghệ phải có lượng vốn lớn có khả nắng sản xuất mặt hàng đủ sức cạnh tranh thị trường giới Thông tư 150/1997/TT-Ban tổ chức ban hành ngày 21/12/1999 hướng dẫn thi hành QĐ từ 19/5/1999/QĐ-ngày 27/9/1999 thủ tướng phủ việc lập quản lý quỹ hỗ trợ xuất bước đầu tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất Ngoài tổ chức tài cần phải vào hoạt động doanh nghiệp với mức tín nhiệm cho phép vay, không nên câu nệ vào vốn pháp định doanh nghiệp cho vay 3.3.6.2 Cải tiến thủ tục hành việc quản lý xuất nhập Thủ tục hành chính, cách thức lý hoạt động xuất khẩu, nghiệp vụ Phạm Quang Anh CQ54/31.02 Luận văn tốt nghiệp 74 Học viện Tài Chính quản lý hoạt động xuất ảnh hưởng lớn đến tiến trình xuất khẩu,vì hàng may mặc có tính thời vụ cao địi hỏi thời gian giao hàng phải xác với hợp đồng Nhưng thủ tục kiểm tra hải quan ta rườm rà gây chậm trễ việc xuất cho khách hàng Chúng ta phải thực cải cách hành chính, kiện tồn máy theo hướng gọn nhẹ có hiệu lực, thực nguyên tắc quản lý ”một cửa” cho hoạt đọng xuất nhập khẩu, khắc phục chồng chéo, phiền hà, đùn đẩy thủ tục hành Trước hết nhà nước cân đại hoá ngành hải quan, hàng năm nên tổ chức khoá huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ hải quan như: luật vận tải quốc tế, luật thuế, ngoại ngữ Bên cạnh cần phải hiên đại hoá phương tiện dùng kiểm tra hàng hoá, làm tránh phiền phức gây thiệt hại cho đơn vị kinh doanh xuất nhập cho kinh tế quốc dân Phạm Quang Anh CQ54/31.02 Luận văn tốt nghiệp 75 Học viện Tài Chính KẾT LUẬN Hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung hoạt động sản xuất hàng may mặc nói riêng, muốn tồn phát triển phải có thị trường tiêu thụ Muốn ổn định phát triển phải đáp ứng yêu cầu chất lượng, giá cả, mẫu mã, hình thức, phương thức trao đổi, phương thức toán Thực tế hoạt động mở rộng thị trường Công ty Cổ phần Tiên Hưng cho thấy Công ty đạt thành tựu đáng kể là: Cơng ty đáp ứng yêu cầu khách hàng chất lượng, phương thức bán hàng tuỳ theo u cầu khách hàng, Cơng ty nhận gia công Những cố gắng Công ty giúp cho thị trường Công ty ngày mở rộng, doanh thu ngày tăng Bên cạnh thành tích đạt cơng ty cịn nhiều hạn chế cần phải khắc phục số biện pháp như: -Thành lập phòng Marketing -Điều tra nhu cầu thị trường -Phát triển phận thiết kế mẫu -Tăng cường quảng cáo -Tìm nguồn nguyên liệu Nếu giải pháp thực tốt cơng ty củng cố mở rộng thị trưoừng Trong thời gian thực tập tốt nghiệp cơng ty, qua tìm hiểu vận dụng kiến thức học vào thực tế công ty em dã mạnh dạn đưa số ý kiến nhằm giải vấn đề tồn Những ý kiến Phạm Quang Anh CQ54/31.02 Luận văn tốt nghiệp 76 Học viện Tài Chính bước đầu, thời gian có hạn, trình độ nhận thức kinh nghiệm thực tế cịn hạn chế nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót vấp váp Em hy vọng ý kiến góp phần thúc đẩy phát triển công ty mong muốn nhận ủng hộ góp ý thầy cô bạn Cuối em xin dành biết ơn sâu sắc thầy giáo trưởng khoa, Ts Nguyễn Xuân Điền, người tận tình hướng dẫn trực tiếp thực đề tài xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình cơ, trưởng phịng KHXNK cơng ty Cổ phần Tiên Hưng không ngần ngại cung cấp thông tin quý báu sử dụng đề tài Xin cảm ơn tất mong nhận đóng góp quý báu thầy giáo, cô giáo bạn Em xin trân thành cảm ơn! Phạm Quang Anh CQ54/31.02 Luận văn tốt nghiệp 77 Học viện Tài Chính DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Tiên Hưng năm 2017-2019 Báo cáo hàng xuất Công ty Cổ phần Tiên Hưng năm 20172019 Báo cáo triển khai phương hướng, kế hoạch phát triển Công ty Cổ phần Tiên Hưng PGS TS Nguyễn Trọng Cơ PSG TS Nghiêm Thị Thà đồng chủ biên (2017), “Giáo trình phân tích tài chính”, Nhà xuất Tài Chính Ths Đỗ Cơng Nơng (2010), “Giáo trình Quản trị kinh doanh”, Nhà xuất Tài Chính PGS TS Nguyễn Văn Dần Ths Nguyễn Hồng Nhung đồng chủ biên (2014), “Giáo trình Kinh tế vi mơ 1”, Nhà xuất tài PGS TS Nguyễn Văn Dần (2010), “Giáo trình Kinh tế vĩ mơ”, Nhà xuất Tài Chính https://luatminhkhue.vn/thi-truong-la-gi -quy-dinh-phap-luat-ve-thitruong.aspx https://voer.edu.vn/m/khai-niem-va-vai-tro-cua-tieu-thu-san-phamtrong-hoat-dong-cua-doanh-nghiep/de3cfc13 Phạm Quang Anh CQ54/31.02 Luận văn tốt nghiệp 78 Học viện Tài Chính PHỤ LỤC Phạm Quang Anh CQ54/31.02 ... tranh tiêu thụ sản phẩm thị trường 1.4 Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm may mặc 1.4.1 Khái niệm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm may mặc Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm việc Cơng ty. .. Chương 2: Thực trạng tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Tiên Hưng Chương 3: Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Tiên Phạm Quang Anh CQ54/31.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện... 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊN HƯNG 55 3.1 Định hướng phát triển công ty Cổ phần Tiên Hưng 55 3.1.1 Phương hướng chung Công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần tiên hưng luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị doanh nghiệp , Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần tiên hưng luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị doanh nghiệp

Từ khóa liên quan