0

Hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực tại công ti TNHH Xe điện xe máy Detech luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị doanh nghiệp

76 5 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:02

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  VŨ THỊ THÚY HẰNG LỚP: CQ54/31.03 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN XE MÁY DETECH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP MÃ SỐ : 31 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: THS.LÊ XUÂN ĐẠI HÀ NỘI - 2020 Luận văn tốt nghiệp i Học viện Tài LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quả nêu luận văn tốt nghiệp là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập Sinh viên Hằng Vũ Thị Thúy Hằng SV:Vũ Thị Thúy Hằng CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp ii Học viện Tài MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG BIỂU vi DANH MỤC HÌNH VẼ vii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan đào tạo nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 1.1.2 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực 1.1.3 Khái niệm đào tạo nguồn nhân lực 1.1.4 Tầm quan trọng của đào tạo nguồn nhân lực 1.2 Các hình thức đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp 1.2.1 Đào tạo theo phạm vi 1.2.2 Theo mục đích của nội dung đào tạo 12 1.2.3 Theo định hướng nội dung đào tạo 12 1.3 Nội dung công tác đào tạo nhân lực doanh nghiệp 13 1.3.1 Xác định nhu cầu đào tạo 13 1.3.2 Xây dựng kế hoạch đào tạo 15 1.3.3 Triển khai thực hiện công tác đào tạo 18 1.3.4 Đánh giá hiệu quả đào tạo 19 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực 23 1.4.1 Các nhân tố bên doanh nghiệp 23 1.4.2 Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 24 SV:Vũ Thị Thúy Hằng CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp iii Học viện Tài CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN XE MÁY DETECH 26 2.1 Tổng quan Công ty TNHH Xe điện Xe máy Detech 26 2.1.1 Thông tin chung Công Ty TNHH Xe điện Xe máy Detech 26 2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Xe điện Xe máy Detech 26 2.1.3 Ngành nghề kinh doanh và sản phẩm của Công ty TNHH Xe điện Xe máy Detech 28 2.1.4 Đặc điểm máy quản lý và tổ chức của Công ty TNHH Xe điện Xe máy Detech 29 2.2 Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực của Công ty TNHH Xe điện Xe máy Detech 35 2.2.1 Tình hình và đặc điểm nguồn nhân lực của Công ty TNHH Xe điện Xe máy Detech 35 2.2.2 Quy trình đào tạo nguồn nhân lực Công ty TNHH Xe điện Xe máy Detech 38 2.2.3 Thực trạng xác định nhu cầu đào tạo nhân lực của Công ty TNHH Xe điện Xe máy Detech 39 2.2.4 Thực trạng xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực của Công ty TNHH Xe điện Xe máy Detech 39 2.2.5 Thực trạng phương pháp và chương trình đào tạo của Công ty TNHH Xe điện Xe máy Detech 44 2.2.6 Thực trạng chi phí đào tạo của Cơng ty TNHH Xe điện Xe máy Detech 47 2.2.7 Hiệu quả sau đào tạo của Công ty TNHH Xe điện Xe máy Detech 47 2.3 Đánh giá chung công tác đào tạo nguồn nhân lực của Công ty TNHH xe điện xe máy Detech 48 2.3.1 Những thành tựu đạt 48 SV:Vũ Thị Thúy Hằng CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp iv Học viện Tài 2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân 49 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CỦA CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN XE MÁY DETECH 51 3.1 Định hướng và mục tiêu công tác đào tạo nguồn nhân lực của Công ty TNHH Xe điện Xe máy Detech thời gian tới 51 3.1.1 Định hướng, mục tiêu kinh doanh của Công ty TNHH Xe điện Xe máy Detech thời gian tới 51 3.1.2 Định hướng và mục tiêu công tác quản trị nhân lực của Công ty TNHH Xe điện Xe máy Detech 51 3.1.3 Định hướng và mục tiêu công tác đào tạo nguồn nhân lực của Công ty TNHH Xe điện Xe máy Detech 52 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo của Công ty TNHH Xe điện Xe máy Detech 53 3.1.1 Đa dạng hoá hình thức đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân, quan tâm đến đào tạo ngoài và các phương pháp đào tạo 53 3.1.2 Đưa sách khuyến khích người lao động đào tạo, tạo việc làm và sử dụng sau đào tạo 55 3.1.3 Tiến hành công tác đánh giá chất lượng của người lao động khách quan, khoa học xác 56 3.1.4 Nâng cao chất lượng tuyển dụng của Công ty TNHH Xe điện Xe máy Detech 57 3.1.5 Đa dạng hóa nội dung đào tạo nguồn nhân lực 58 3.3 Một số kiến nghị đối với nhà nước 58 KẾT LUẬN 60 DANH MỤC TÀI LIỆU TAM KHẢO 61 PHỤ LỤC 62 SV:Vũ Thị Thúy Hằng CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp v Học viện Tài DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT Từ viết tắt Diễn giải DN Doanh nghiệp ĐTNNL Đào tạo nguồn nhân lực NLĐ Người lao động NNL Nguồn nhân lực NV Nhân viên TNHH Trách nhiệm hữu hạn SV:Vũ Thị Thúy Hằng CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp vi Học viện Tài DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Bốn cấp độ đánh giá hiệu quả đào tạo 21 Bảng 2.1: Tình hình biến động tài sản, nguồn vốn của Công ty TNHH Xe điện Xe máy Detech năm 2017- 2019 32 Bảng 2.2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Xe điện Xe máy Detech năm 2017-2019 33 Bảng 2.3: Cơ cấu lao động trực tiếp và gián tiếp Công ty TNHH Xe điện Xe máy Detech từ 2017 – 2019 35 Bảng 2.4: Cơ cấu lao động của Detech từ 2017-2019 phân theo giới tính 36 Bảng 2.5: Danh sách lao động tham gia đào tạo Công ty TNHH Xe điện Xe máy Detech 40 Bảng 2.6: Một số nội dung đào tạo người lao động Công ty TNHH Xe điện Xe máy Detech năm 2019 41 Bảng 2.7: Các phương pháp đào tạo Công ty TNHH Xe điện Xe máy Detech áp dụng 44 Bảng 2.8: Bảng kết quả khảo sát phương pháp đào tạo 44 Bảng 2.9: Chương trình đaò tạo “ Kỹ hàn khung xe” 46 Bảng 2.10: Chi phí đào tạo nhân lực giai đoạn 2017-2019 của Công ty Detech Motor 47 Bảng 3.1: Đề xuất các phương pháp áp dụng 54 SV:Vũ Thị Thúy Hằng CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp vii Học viện Tài DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Quy trình đào tạo nhân viên doanh nghiệp 13 Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức máy quản lý Công ty TNHH Xe điện Xe máy Detech 29 Hình 2.2: Sơ đồ tổ chức hệ thống sản xuất của Công ty TNHH Xe điện Xe máy Detech 31 Hình 2.3: Cơ cấu lao động của Công ty TNHH Xe điện Xe máy Detech theo độ tuổi 36 Hình 2.4: Cơ cấu lao động của Công ty TNHH Xe điện Xe máy Detech theo trình độ 37 Hình 2.5: Sơ đồ quy trình đào tạo của Công ty Detech TNHH Xe điện Xe máy Detech 38 Hình 2.6: Cơ cấu nội dung đào tạo Công ty TNHH Xe điện Xe máy Detech 42 Hình 2.7: Mức độ hài lòng nội dung đào tạo Công ty TNHH Xe điện Xe máy Detech 43 Hình 2.8: Mức độ hài lịng cơng tác triển khai đào tạo của Công ty TNHH Xe điện Xe máy Detech 48 SV:Vũ Thị Thúy Hằng CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh đổi kinh tế xu thế hội nhập kinh tế quốc tế nhất Việt Nam là thành viên thức của Tổ chức thương mại thế giới WTO, doanh nghiệp Việt Nam đứng trước các hội phát triển thách thức Điều đỏi hỏi doanh nghiệp Việt Nam nếu không muốn bị đào thải phải khơng ngừng làm hồn thiện Có nhiều ́u tớ tạo nên sự thành cơng của doanh nghiệp, nguồn lực yếu tớ đó: Nguồn lực tài chính, nguồn lực nhân sự… Nguồn lực nào quan trọng hỗ trợ cho tạo nên sự thành công của doanh nghiệp ấy Một DN cho dù có nguồn tài phong phú lớn mạnh trở nên vô nghĩa thiếu yếu tố người Con người lợi thế cạnh tranh dài hạn mà bất cứ doanh nghiệp nào ḿn hướng tới Có đội ngũ công, nhân viên giỏi điều kiện tiên quyết để tạo dựng thành công cho doanh nghiệp người chủ thể của sáng tạo Nếu “hiền tài ngun khí của q́c gia” thì đội ngũ công, nhân viên xuất sắc huyết mạch của doanh nghiệp Một nguồn nhân lực giỏi tạo phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, thu hút người xuất sắc muốn làm việc cho doanh nghiệp Tuy nhiên, với sự phát triển không ngừng của thời đại, đội ngũ công, nhân viên cần phải cập nhật kịp thời kiến thức, trau dồi kĩ để đáp ứng công việc của hiện đồng thời học thêm kiến thức, kĩ để đảm nhận cơng việc tương lai Chính vì vậy cơng tác đào ĐTNNL xem khâu rất quan trọng cần thiết để nâng cao trình độ, lực cho đội ngũ cán công, nhân viên doanh nghiệp Bên cạnh đó, nếu thực hiện tớt cơng tác đào tạo cịn góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu, uy tín cuả doanh nghiệp SV:Vũ Thị Thúy Hằng CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Cơng ty TNHH Xe Điện Xe máy Detech công ty TNHH thành viên chuyên sản xuất, lắp ráp kinh doanh phụ tùng xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện; sản x́t, gia cơng hàng khí x́t Trong q trình thực tập Cơng ty, cá nhân em thấy công tác đào tạo nguồn nhân lực của cơng ty có vai trị quan trọng và quan tâm Tuy nhiên với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ tiên tiến, sự thay đổi của môi trường kinh doanh, sự cạnh tranh khớc liệt thị trường,… cơng tác đào tạo của doanh nghiệp tồn nhiều hạn chế Do vậy làm thế nào để cải thiện và nâng cao hiệu quả cơng tác địa tạo của công ty nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao khả cạnh tranh cho doanh nghiệp? Xuất phát từ thực tế công tác đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp, nhận thức tầm quan trọng của nguồn nhân lực đối với doanh nghiệp, tổ chức, kết hợp với lý luận, kiến thức học tập giảng đường, sự hướng dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn Ths Lê Xuân Đại, với sự giúp đỡ của anh chị công ty, chọn đề tài: “ Hồn thiện cơng tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty TNHH Xe điện Xe máy Detech” làm chuyên đề tốt nghiệp Đối tượng mục đích nghiên cứu - Đới tượng nghiên cứu của đề tài: Hoạt động đào tạo nguồn nhân lực Công ty TNHH Xe điện Xe máy Detech - Mục đích nghiên cứu: + Tìm hiểu sở lý luận công tác đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp + Luận văn sâu vào nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng và đánh giá công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty TNHH Xe điện Xe máy Detech + Đề x́t sớ giải pháp hồn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực SV:Vũ Thị Thúy Hằng CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp 54 Học viện Tài đổi Những người chọn học phải cá nhân có phẩm chất, tư cách đạo đức tớt, có lịng u nghề, có trình độ chun mơn từ trở lên Sau cử học họ phải có trách nhiệm quay làm việc cho cơng ty, lấy kiến thức mà vừa học truyền lại cho anh em làm việc phân xưởng Những người phải mắt xích quan trọng góp phần vào việc nâng cao suất lao động cho công ty - Đào tạo theo phương pháp giảng bài: là việc thuê giảng viên từ các trường dạy nghề công ty sau tổ chức lớp học trực tiếp công ty, giảng viên hướng dẫn công nhân cả mặt lý thuyết kết hợp với thực hành Phương pháp này giúp cho các lao động công ty củng cố thêm mặt lý thuyết thực tiễn cho bản thân Dùng hình thức chi phí thấp hình thức gửi cơng nhân học Bảng 3.1: Đề xuất phương pháp áp dụng Phương pháp đào tạo Đối tượng Phương pháp giảng Công nhân phân ngày - Giảng viên: triệu xưởng sản xuất - Khác: triệu Tổ chức lớp ngồi Cơng nhân phân ngày - Hội trường: triệu DN xưởng sản xuất - Giảng viên: triệu Thời gian Chi phí dự kiến - Khác: triệu Cử đào tạo Nhân viên kỹ tḥt, khóa, lớp quy nhân viên dày ngày - Khóa học: triệu - Khác: triệu dặn kinh nghiệm Nguồn: Đề xuất tác giả - Ngồi cơng ty lên phát huy phương pháp kèm cặp, cải thiện cách giảng dạy, truyền đạt của người dạy, cách kèm cặp đa dạng hơn, dễ dàng tiếp thu với người học Hình thức khích thích người lao động thi đua học hỏi - Hàng năm công ty nên tổ chức lớp học công ty để nâng cao SV:Vũ Thị Thúy Hằng CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp 55 Học viện Tài nghiệp vụ cho cán bộ,nhân viên phòng ban chức 3.1.2 Đưa sách khuyến khích người lao động đào tạo, tạo việc làm sử dụng sau đào tạo Cơng ty chưa có sách đãi ngộ vật chất tinh thần để nhằm khuyến khích , tạo động lực cho NNL quá trình tham gia vào công tác đào tạo Do vậy cần đưa sách đãi ngộ thích hợp Điều tạo bầu khơng khí hăng say, tích cực làm việc, học tập nâng cao kiến thức, kỹ của của cá nhân sự phát triển của doanh nghiệp Công ty nên tổ chức đợt thi đua các các đơn vị, phân xưởng xem đơn vị nào đạt hiệu quả tốt nhất, nhằm tạo khơng khí tích cực thi đua, học tập và tham gia vào quá trình đào tạo nâng cao chun mơn, cơng ty nên có khún khích cả vật chất lẫn tinh thần o Về vật chất: Tiền thưởng- Cơng ty có quỹ khen thưởng cho các cá nhân, các đơn vị phân xưởng có hiệu quả sau đào tạo tốt nhất o Về tinh thần: Biểu dương, quan tâm đến quá trình thăng tiến của nhân viên, thực hiện chế độ đăng ký mục tiêu phấn đấu người lao động quản trị viên cơng ty ći năm bình xét có sách thưởng, phạt cơng bằng, hợp lý Tạo sự công việc xếp, bố trí cơng việc của từng người Những người đào tạo tớt, áp dụng, sáng tạo, thành tích tớt cơng việc có hội thăng tiến tương lai Điều này giúp NLĐ chủ động học tập, cống hiến, gắn bó với doanh nghiệp Chất lượng hiệu quả của công tác đào tạo phụ thuộc vào động cơ, trình độ tiếp thu và phương pháp đào tạo, ý thức và động của người học có vai trị qút định nhất, vậy cần có chế tạo động lực để họ có ý thức tích cực tham gia vào khóa đào tạo SV:Vũ Thị Thúy Hằng CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp 56 Học viện Tài 3.1.3 Tiến hành công tác đánh giá chất lượng người lao động khách quan, khoa học xác Cơng ty cần phải hồn thiện cơng tác đánh giá chất lượng lao động người lao động Đánh giá chất lượng lao động cần phải khách quan nữa, tránh ý kiến chủ quan ảnh hưởng tới kết quả đánh giá Để thực hiện vậy, Ban lãnh đạo cần đề cao quán triệt thực hiện nghiêm túc công tác này, cần quán triệt cho tất cả phịng ban, tất cả cán cơng nhân viên tầm quan trọng của công tác đánh giá chất lượng lao động Có vậy, cán cơng nhân viên thực hiện cơng tác đánh giá cách nghiêm túc, minh bạch Trong Công ty TNHH Xe điện Xe máy Detech các pháp đánh giá chất lượng lao động khá đơn giả mang tính chủ quan chưa phản ánh xác hiệu quả công việc của NLĐ Do vây, cần công khai kết quả đánh giá, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến kết quả vậy của cán công nhân viên, trao đổi với cán công nhân viên kết quả đánh giá, có vậy kết quả đánh giá phản ánh lực làm việc, phẩm chất đạo đức, nghề nghiệp của người lao động công ty Đánh giá hiệu quả đào tạo cần có sự kết hợp chặt chẽ giáo viên hướng dẫn, học viên và người phụ trách công tác đào tạo Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả đào tạo cần rõ ràng, phù hợp với tình hình đào tạo doanh nghiệp, DN cần có thêm biện pháp: o Thu thập thông tin phản hồi thông qua các bảng hỏi, các phiếu điều tra trực tiếp vấn o Phỏng vấn, sát hạch kiến thức, kỹ mà học viên học để xem họ áp dụng vào thực tế thế nào o Tham khảo ý kiến của cán quản lý, cấp trực tiếp của người đào tạo tiến bộ, hạn chế tồn của họ sau quá trình đào tạo SV:Vũ Thị Thúy Hằng CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp 57 Học viện Tài o Tiến hành sánh người đào tạo và chưa qua đào tạo để thấy sự chênh lệch 3.1.4 Nâng cao chất lượng tuyển dụng Công ty TNHH Xe điện Xe máy Detech Công tác đào tạo tuyển dụng có mới quan hệ chặt chẽ với Đào tạo khâu quan trọng nối liền trình tuyển dụng sử dụng lao động Khi cơng ty tuyển lao động có kinh nghiệm, động, sáng tạo, tích cực học tập, thì quá trình đào tạo nhanh, dễ dàng, hiệu quả; công ty cịn thể thể tích kiệm chi phí, thời gian đào tạo Bên cạnh đó, tuyển ứng viên giỏi, họ tích cực tham gia các khóa đào tạo, phát triển bản thân Do vậy, nâng cao chất lượng công tác đào tạo sớ phương pháp quan trọng để hồn thiện công tác đào tạo Công ty cần tận dụng tốt kênh tuyển dụng, đặc biệt liên kết với trường đại học, cao đẳng, trường nghề có khới, ngành phù hợp với lĩnh vực kinh doanh để tuyển chọn sinh viên có lực tớ chất Họ người đào tạo bản, có hệ thống, cung cấp kiến thức đầy đủ, động, nhiệt tình có sức trẻ Tuy ban đầu, họ khó khăn việc thích nghi với nhịp điệu và mơi trường làm việc khơng có kinh nghiệm thực tế; họ có khả thích ứng tiếp thu rất nhanh Đây nguồn ứng viên tốt của DN, đồng thời giúp doanh nghiệp hồn thiện cơng tác đào tạo nguồn nhân lực tiết kiệm chi phí Cơng ty tuyển chọn ứng viên chất lượng cao việc liên hệ trục tiếp với các trường đại học, trường nghề để tuyển chọn NNL phù hợp với tiêu chí cho từng vị trí, chức danh, cơng việc; tiếp cận nguồn sinh viên thực tập; đăng tin tuyển dụng mạng xã hội ( facebook, G+, diễn đàn, group việc làm cho sinh viên,…) Bên cạnh đó, để sang lọc tiếp cận với ứng viên tiềm năng, công ty nên tổ chức kiểm tra ứng viên SV:Vũ Thị Thúy Hằng CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp 58 Học viện Tài thời gian tập trung nhất định Bài kiểm tra lấy chủ đề từ nhiều phương diện: test tính cách, test kiến thức,… tùy thuộc mục đích tuyển dụng của DN 3.1.5 Đa dạng hóa nội dung đào tạo nguồn nhân lực Ngoài đào tạo chuyên môn kỹ thuật, thời gian tới Công ty TNHH Xe điện Xe máy Detech nên có thêm chương trình đào tạo văn hóa doanh nghiệp và phương pháp cơng tác cho nhân viên để hài hịa mục tiêu của cơng ty với mục tiêu của tồn xã hội, đồng thời góp phần phát triển tư của cá nhân doanh nghiệp DN nên tổ chức thêm lớp học văn hóa DN, các kỹ mềm cho cơng nhân viên có nhu cầu 3.3 Một số kiến nghị nhà nước - Nhà nước cần tạo cho doanh nghiệp có mơi trường liên doanh liên kết với tổ chức kinh tế doanh nghiệp nước ngồi Cụ thể Nhà nước xây dựng mới quan hệ ngoại giao, kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài vào đầu tư Việt Nam, khuyến khích họ làm theo cơng nghệ hiện đại vào sản xuất nước Nhà nước khuyến khích cách tạo các ưu đãi thuế, điều kiện tốt môi trường kinh doanh - Nhà nước đứng trung gian kinh tế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển không mơi trường kinh doanh mà cịn hỗ trợ doanh nghiệp việc đầu tư phát triển Hầu hết doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào sự trợ giúp tài từ ngân hàng mà ngân hàng lại chịu sự điều hành trực tiếp gián tiếp từ phía Nhà nước Nhà nước tạo cho doanh nghiệp các ưu đãi lãi suất tín dụng Ngồi tạo các ưu đãi thuế suất hạn ngạch đối với doanh nghiệp xuất nhập tìm kiếm thị trường cho doanh nghiệp - Nhà nước cần có chiến lược phát triển ngành, vùng thật cụ thể Chiến lược phát triển của Nhà nước ảnh hưởng trực tiếp tới chiến lược phát SV:Vũ Thị Thúy Hằng CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp 59 Học viện Tài triển của doanh nghiệp Chiên lược phát triển phải đứng lợi ích của số đông với mục tiêu cuối mục tiêu phát triển chung của Xã hội, đem lại mức sống cao cho người dân - Nhà nước kiểm sốt xây dựng tiêu chuẩn đới với việc thành lập sở đào tạo , đảm bảo chất lượng của các sở đào tạo sở vật chất kỹ thuật, đội ngũ giảng viên… Tránh tình trạng mở tràn lan các sở đào tạo dẫn đến chất lượng đào tạo - Nhà nước xây dựng khung pháp lý đối với đào tạo, khung pháp lý thể hiện quan điểm chủ trương, chế độ sách đới với đới tượng đào tạo, trách nhiệm của nhân viên sau đào tạo - Để nâng cao chất lượng nguồn lực đầu vào khai thác tối đa sử dụng lao động các địa phương Nhà nước cần tăng cường đạo Bộ ngành và địa phương tổ chức điều tra việc làm, dự báo nhu cầu nhân lực để có kế hoạch định hướng các sở đào tạo xác định tiêu tuyển sinh ngành đào tạo cho phù hợp với nhu cầu nhân lực của các địa phương và nhu cầu xã hội SV:Vũ Thị Thúy Hằng CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp 60 Học viện Tài KẾT LUẬN Nguồn nhân lực coi nguồn lực quan có vai trị quan trọng khơng thể thiếu đới với sự phát triển của bất cứ quốc gia hay tổ chức Nguồn nhân lực quyết định trình sản xuất, tăng trưởng phát triển kinh tế – xã hội, nhất thời kỳ của khoa học- công nghệ không ngừng phát triển, tri thức người trở lên vô giá với tổ chức Nguồn lực người trở thành động lực để phát triển bền vững của q́c gia, tổ chức Điều lý giải cho việc đào tạo NNL ngày trở nên quan trọng mục tiêu trọng tâm hàng đầu tổ chức Qua q trình thực tập Cơng ty TNHH Xe điện Xe máy Detech cho em có hội tiếp xúc với môi trường làm việc chuyên nghiệp, động, thực hành kiến thức, kỹ học trường đại học; học hỏi tác phong, thái độ làm việc, kỹ ứng xử ,…Trong quá trình thực tập DN viết luận văn em nhận sự giúp đỡ của anh chị công ty, sự dẫn tận tình của thầy khoa Quản trị kinh doanh và đăc biệt sự giúp đỡ của Ths.Lê Xuân Đại giúp em hoàn thành luận văn này Do nhiều hạn chế nhiều mặt: kiến thức, kỹ năng,…nên việc thực hiện chuyên đề chắn không tránh khỏi sai sót, giải pháp đề chưa triệt để Kính mong nhận sự góp ý của thầy giáo, ban lãnh đạo tồn thể cán nhân viên công ty để chuyên đề của em hồn thiện Em xin bày tỏ lịng biết ơn của mình đối với sự giúp đỡ quý báu đó! Em hy vọng chuyên đề có đóng góp tích cực vào thực tiễn cơng tác đào tạo Công ty SV:Vũ Thị Thúy Hằng CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp 61 Học viện Tài DANH MỤC TÀI LIỆU TAM KHẢO Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Xe điện Xe máy Detech năm 2017- 2019 Bảng cân đới kế tốn của Cơng ty TNHH Xe điện Xe máy Detech năm 2017- 2019 PGS TS Trần Xuân Hải TS Trần Đức Lộc (2013), “Quản trị nguồn nhân lực”, NXB Tài Chính Khoa quản trị kinh doanh, Học viện Tài Chính, “ Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực”, Nhà xuất bản Tài Chính Trần Kim Dung (2009), “Quản trị nguồn nhân lực”, NXB Thống kê 2005 ThS Nguyễn Vân Điềm và PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân (2010), “Giáo trình quản trị nhân lực”, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Nguyễn Hữu Luận (2004), “Quản trị doanh nghiệp Thương Mại”, NXB Thống Kê, Hà Nội TS Mai Thanh Lan, PGS.TS Nguyễn Thị Minh Nhàn (2016), “Giáo trình quản trị nhân lực bản”, NXB Thống kê, Hà Nội http://tai lieu.vn/xem-tai-lieu 10 Website: htt://blognhansu.net/ 11 Website: htt://kinabiz.vn/ SV:Vũ Thị Thúy Hằng CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp 62 Học viện Tài PHỤ LỤC SV:Vũ Thị Thúy Hằng CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài PHIẾU ĐIỀU TRA TRẮC NGHIỆM ( Về đào tạo nhân viên) Đối tượng: Nhân viên Công ty TNHH Xe điện Xe máy Detech ( Kính gửi anh( chị ), để giúp có thêm thơng tin nhằm hồn thành ḷn văn tớt nghiệp của đề tài “ Hồn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty TNHH Xe điện Xe máy Detech” nhận xét khách quan từ phía cán cơng nhân viên của Cơng ty.) THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên:………………… ……………………………………………… Tuổi:……………………………………………………………………… Số điện thoại: ……………………………………………………………… Bộ phận công tác: ………………………………………………………… Chức danh công việc: ……………………………………………………… Thâm niên công tác ………………………………………………………… Câu 1: Tần suất mà công ty tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng định hướng cho nhân viên? □ Thường xuyên □ Thỉnh thoảng □ Hiếm □ Khơng có Câu 2: Tần suất anh ( chị ) tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng công ty tổ chức nào? □ Tham gia đầy đủ □ Thỉnh thoảng tham gia □ Hiếm tham gia □ Không tham gia SV:Vũ Thị Thúy Hằng CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Câu 3: Anh ( chị ) có muốn đào tạo thêm không? □ Rất muốn □ Bình thường □ Muốn □Không muốn Câu 4: Xin anh (chị ) cho biết công ty sử dụng để xác định nhu cầu đào tạo nhân viên cơng ty? Anh ( chị) có đánh gia naò mức độ ảnh hưởng yếu tố tới nhu cầu đào tạo nhân viên cơng ty? Mức độ STT Tiêu chí Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp Kế hoạch nhân lực của doanh nghiệp Trình độ kỹ thuật công nghệ Tiêu chuẩn công việc Trình độ của nhân viên hiện Rất lớn Lớn Nhỏ Bình thường Rất nhỏ Câu 5: Để nâng cao hiệu công việc, anh ( chị ) mong muốn đào tạo thêm kiến thức, kỹ gì? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… SV:Vũ Thị Thúy Hằng CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Câu 6: Xin anh ( chị ) cho biết cơng ty sử dụng hình thức, phương pháp nội dung đào tạo nhiều để đào tạo nhân viên công ty? Sự hài lòng anh ( chị ) nội dung sao? Mức độ STT Tiêu chí Lựa chọn Rất hài lịng Hài lịng Khơng Bình hài thường lịng Hình thức đào tạo Đào tạo doanh nghiệp Đào tạo ngoaì doanh nghiệp Đào tạo trực tiếp Đào tạo từ xa Đào tạo qua mạng internet Phương pháp đào tạo Phương pháp kèm cặp, dẫn Phương pháp đào tạo nghề Nội dung đào tạo Đào tạo chuyên môn kỹ thuật 10 Đào tạo văn hóa doanh nghiệp 11 Đào tạo phương pháp công tác SV:Vũ Thị Thúy Hằng CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Câu 7: Các khóa đào tạo mà Cơng ty tổ chức giúp anh ( chị ) cải thiện chất lượng công tác nào? □ Cải thiện rất nhiều □ Cải thiện tương đối □ Cải thiện không đáng kể □ Không cải thiện Câu 8: Mức độ hài lịng anh ( chị ) sau khóa đào tạo Cơng ty? Mức độ Rất hài lịng STT Tiêu chí Cơ sở vật chất Thời gian đào tạo Giảng viên Mức độ truyền đạt Sự hỗ trợ của CBĐT Hài lịng Khơng Bình hài thường lòng Trình độ Câu 9: Anh ( chị ) có ý kiến đóng góp thêm để giúp Cơng ty hồn thiện cơng tác đào tạo nhân viên thời gian tới? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Cảm ơn quan tâm giúp đỡ anh( chị ), xin chân thành cảm ơn! SV:Vũ Thị Thúy Hằng CQ54/31.03 NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ và tên người hướng dẫn khoa học: ThS Lê Xuân Đại Nhận xét q trình thực tập tớt nghiệp của sinh viên: Vũ Thị Thúy Hằng Khóa: CQ54 Lớp: 31.03 Đề tài: Hồn thiện cơng tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty trách nhiệm hữu hạn xe điện, xe máy Detech Nội dung nhận xét: 1.Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên 2.Về chất lượng nội dung luận văn/đồ án Hà Nội, ngày tháng năm 20 - Điểm - Bằng số: - Bằng chữ: Người nhận xét NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ và tên người phản biện: Nhận xét q trình thực tập tớt nghiệp của sinh viên: Vũ Thị Thúy Hằng Khóa: CQ54 Lớp: 31.03 Đề tài: Hồn thiện cơng tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty trách nhiệm hữu hạn xe điện, xe máy Detech Nội dung nhận xét: Hà Nội, ngày tháng năm 20 - Điểm - Bằng số: - Bằng chữ: Người nhận xét ... có kỹ đào tạo khơng cịn áp dụng SV:Vũ Thị Thúy Hằng CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp 13 Học viện Tài 1.3 Nội dung cơng tác đào tạo nhân lực doanh nghiệp Quy trình đào tạo nhân lực doanh nghiệp... nguồn nhân lực của Công ty TNHH Xe điện, Xe máy Detech SV:Vũ Thị Thúy Hằng CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP... nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực 1.4.1 Các nhân tố bên doanh nghiệp - Quan điểm nhà quản trị Đây là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả đào tạo nhân viên của doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực tại công ti TNHH Xe điện xe máy Detech luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị doanh nghiệp, Hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực tại công ti TNHH Xe điện xe máy Detech luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị doanh nghiệp

Từ khóa liên quan