0

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH vận tải nam vân luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị doanh nghiệp

66 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:42

BỢ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH SINH VIÊN: PHẠM THỊ LAN ANH LỚP : CQ 54/31.01 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NAM VÂN Chuyên ngành : Quản trị doanh nghiệp Mã số : 31 Giáo viên hướng dẫn :TS Võ Thị Vân Khánh HÀ NỘI - 2020 Luận văn tốt nghiệp TS: Võ Thị Vân Khánh LỜI CAM ÐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Sinh viêm Phạm Thị Lan Anh SV: Phạm Thị Lan Anh i Lớp: CQ54/31.01 Luận văn tốt nghiệp TS: Võ Thị Vân Khánh MỤC LỤC LỜI CAM ÐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH vii PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 10 CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG DOANH NGHIỆP 10 1.1 Cạnh tranh 10 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 10 1.1.2 Vai trò cạnh tranh 11 1.2 Năng lực cạnh tranh 14 1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh 14 1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh 15 1.3 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp 21 1.3.1 Năng lực tài 21 1.3.2 Chỉ tiêu nguồn nhân lực 22 1.3.3 Chất lượng sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp 23 1.3.4 Chỉ tiêu giá 24 1.3.5 Chỉ tiêu thị phần 24 1.3.6 Chỉ tiêu phương tiện kỹ thuật, công nghệ 25 1.3.7 Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận chi phí 25 1.4 Sự cần thiết phải nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp 25 CHƯƠNG 28 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NAM VÂN 28 2.1 Giới thiệu chung Công ty TNHH Vận tải Nam Vân 28 2.1.1 Q trình hình thành phát triển cơng ty TNHH Vận tải Nam Vân 28 SV: Phạm Thị Lan Anh ii Lớp: CQ54/31.01 Luận văn tốt nghiệp TS: Võ Thị Vân Khánh 2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh công ty 29 2.1.3 Tổ chức máy quản lý Công ty TNHH Vận Tải Nam Vân 30 2.1.4 Kết kinh doanh Công ty TNHH vận tải Nam Vân 31 2.2 Thực trạng cạnh tranh công ty TNHH vận tải Nam Vân 33 2.2.1 Năng lực tài 33 2.2.2 Nguồn nhân lực 38 2.2.3 Năng lực thiết bị vận chuyển 40 2.3 So sánh lực cạnh tranh công ty với số doanh nghiệp khác ngành 43 2.3.1 Nguồn tài 44 2.3.2 Phương tiên vận tải 45 2.3.3 Nguồn nhân lực 46 2.3.4 Mức giá quảng đường vận chuyển 48 2.3.5 Thị phần doanh nghiệp 49 2.4 Đánh giá thực trạng lực cạnh tranh công ty TNHH Vận tải Nam Vân 51 2.4.1 Những kết đạt 51 2.4.2 Hạn chế 52 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 53 CHƯƠNG 54 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NAM VÂN 54 3.1 Mục tiêu định hướng phát triển công ty TNHH vận tải Nam Vân thời gian tới 54 3.1.1 Mục tiêu chung 54 3.1.2 Mục tiêu công ty thời gian tới 55 3.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Công ty TNHH Vận tải Nam Vân 56 SV: Phạm Thị Lan Anh iii Lớp: CQ54/31.01 Luận văn tốt nghiệp TS: Võ Thị Vân Khánh 3.2.1 Cơng ty phải có chiến lược kinh doanh với bước phù hợp giai đoạn 56 3.2.2 Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung ứng cho khách hàng 56 3.2.3 Nghiên cứu tìm kiếm nhóm đối tượng khách hàng 58 3.2.4 Chú trọng đẩy mạnh hoạt động Marketing 58 3.2.5 Có sách quản trị nguồn nhân lực phù hợp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công ty 59 3.2.6 Có sách huy động sử dụng nguồn vốn hiệu 60 3.2.7 Tiếp tục đầu tư áp dụng công nghệ vào trình hoạt động kinh doanh 61 KẾT LUẬN 64 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 SV: Phạm Thị Lan Anh iv Lớp: CQ54/31.01 Luận văn tốt nghiệp TS: Võ Thị Vân Khánh DANH MỤC VIẾT TẮT TSNH: Tài sản ngắn hạn TSDH: Tài sản dài hạn TNHH: Trách nhiệm hữu hạn Tđtn: Tỷ suất đầu tư vào tài sản ngắn hạn Tđtd: Tỷ suất đầu tư vào tài sản dài hạn TNDN: Thu nhập doanh nghiệp SV: Phạm Thị Lan Anh v Lớp: CQ54/31.01 Luận văn tốt nghiệp TS: Võ Thị Vân Khánh DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Phân tích báo cáo kết kinh doanh cơng ty TNHH Vận Tải Nam Vân 32 Bảng 2.2 Phân tích cấu tài sản công ty TNHH Vận Tải Nam Vân 34 Bảng 2.3 Phân tích tình hình nguồn vốn cơng ty TNHH Vận Tải Nam Vân 37 Bảng 2.4 Bảng số lượng lao động công ty TNHH vận tải Nam Vân 38 Bảng 2.5 Cơ cấu độ tuổi lao động công ty TNHH vận tải Nam Vân 40 Bảng 2.6 Máy móc thiết bị phương tiện vận tải công ty TNHH vận tải Nam Vân đến đầu tháng 12 năm 2019 41 Bảng 2.7 Giá cước vận chuyển đường áp dụng công ty TNHH vận tải Nam Vân 43 Bảng 2.8 So sánh lực tài cơng ty TNHH vận tải Nam Vân với số công ty ngành 44 Bảng 2.9 So sánh phương tiện vận tải công ty 46 Bảng 2.10 Bảng so sánh Cơ cấu độ tuổi trình độ lao động năm 47 Bảng 2.11 Mức giá số khối lượng vận chuyển cung đường Ninh Bình- Hà Nội cơng ty TNHH Vận tải Nam Vân so với đối thủ cạnh tranh 48 SV: Phạm Thị Lan Anh vi Lớp: CQ54/31.01 Luận văn tốt nghiệp TS: Võ Thị Vân Khánh DANH MỤC CÁC HÌNH Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức công ty TNHH Vận Tải Nam Vân 30 Biểu đồ 2.1 Cơ cấu lao động theo giới tính cơng ty TNHH vận tải Nam Vân 39 Biểu đồ 2 Thị phần công ty TNHH vận tải Nam Vân so với hai đối thủ cạnh tranh qua năm 2017, 2018 2019 50 SV: Phạm Thị Lan Anh vii Lớp: CQ54/31.01 Luận văn tốt nghiệp TS: Võ Thị Vân Khánh PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong vài thập kỷ qua, Việt Nam lên kinh tế tăng trưởng nhanh giới với mức GDP năm vào khoảng 5-8% Để làm nên số ấn tượng này, phủ nhận vai trò quan trọng ngành vận tải, giúp hàng triệu người khỏi nghèo đói, đảm bảo an sinh xã hội, bảo tồn phát huy giá trị văn hố, bảo vệ mơi trường giữ vững an ninh, quốc phòng Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp tồn cạnh tranh điều tất yếu Như biết, vận tải đóng vai trị trọng yếu q trình phân phối lưu thông Nếu kinh tế thể sống, hệ thống giao thơng huyết mạch vận chuyển trình đưa chất dinh dưỡng đến ni thể sống Ngành vận tải ngày phát triển mạnh mẽ, đồng nghĩa với doanh nghiệp kinh doanh vận tải đời hàng loạt để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng như: vận chuyển hàng hóa nhanh chóng, đảm bảo an tồn, tiết kiệm thời gian chi phí Sự đa dạng hình thức, quy mơ cơng ty vận tải nói chung cơng ty vận tải đường nói riêng mặt tạo bước ngoặt trưởng thành cho ngành vận tải, mặt khác tạo nên áp lực cạnh tranh cơng ty vận tải đường Chính vậy, để tồn phát triển cơng ty vận tải phải tìm cách để nâng cao lực cạnh tranh so với đối thủ cạnh tranh khác Nhận thức vấn đề này, trình thực tập Cơng ty TNHH vận tải Nam Vân thấy áp lực cạnh tranh công ty vận tải khác địa bàn lên công ty lớn Nên em lựa chọn:” Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Công ty TNHH vận tải Nam Vân” để làm đề tài luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Bài luận tập trung làm rõ ba mục tiêu: Thứ nhất, tổng hợp lý luận cạnh tranh nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp SV: Phạm Thị Lan Anh Lớp: CQ54/31.01 Luận văn tốt nghiệp TS: Võ Thị Vân Khánh Thứ hai, phân tích đánh giá thực trạng lực cạnh tranh công ty TNHH vận tải Nam Vân giai đoạn 2017-2019 Thứ ba, từ phân tích, đánh giá rút thành công, hạn chế nguyên nhân hạn chế để đưa giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh công ty với đối thủ, tăng hiệu hoạt động kinh doanh công ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Năng lực cạnh tranh công ty TNHH Vân Nam - Phạm vi nghiên cứu + Phạm vi không gian: Công ty Vận Tải Nam Vân, công ty TNHH Sông Đáy, công ty TNHH vận tải thương mại Khánh Ngọc + Phạm vi thời gian: Giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2019  Phương pháp nghiên cứu Bài luận sử dụng kết hợp nhiều phương pháp - Phương pháp thống kê: dùng để thu thập số liệu thơng tin có liên quan đến công ty Vận tải Nam Vân qua thu thập trực tiếp từ công ty, internet, sách báo - Phương pháp so sánh, dự báo: dùng để so sánh đánh giá tiêu lực cạnh tranh công ty Vận tải Nam Vân kỳ so với kỳ trước để thấy rõ thay đổi, tổng hợp đánh giá xu hướng Kết cấu luận văn Nội dung luận văn tốt nghiệp gồm phần chính: Chương 1: Lý luận chung cạnh tranh lực cạnh tranh doanh nghiệp Chương 2: Đánh giá lực cạnh tranh công ty TNHH Vận tải Nam Vân Chương 3: Phương hướng giải phápnâng cao lực cạnh tranh công ty SV: Phạm Thị Lan Anh Lớp: CQ54/31.01 Luận văn tốt nghiệp TS: Võ Thị Vân Khánh 2.4 Đánh giá thực trạng lực cạnh tranh công ty TNHH Vận tải Nam Vân Từ ngày thành lập đến công ty khơng ngừng hồn thiện Sau năm hoạt động cơng ty bước khẳng định vị trí thị trường Cơng ty coi cơng tác thị trường khâu định kế hoạch sản xuất kinh doanh phát triển công ty Việc mở rộng thị trường tiêu thu có nhiều thuận lợ thách thức đòi hỏi cơng ty có sách phù hợp để sản phẩm công ty ngày biết đến nhiều Hiện tại, công ty TNHH Vận tải Nam Vân đơn vị chuyên hoạt động lĩnh vực vận tải đường Với năm kinh doanh công ty đáp ứng tốt yêu cầu khách hàng chất lượng hàng hóa, chất lượng phục vụ cạnh tranh giá cả… 2.4.1 Những kết đạt Qua phân tích đánh giá lực cạnh tranh công ty TNHH vận tải Nam Vân, ta thấy công ty đạt thành công Thứ công ty đảm bảo nguồn vốn cho trình hoạt động kinh doanh có uy tín định thị trường địa phương Tình hình tài cơng ty tiến tích cực năm gần Thứ hai phương tiện vận tải kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên đảm bảo cho trình hoạt động công ty diễn liên tục, không bị ngắt quãng Thứ ba công ty đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất, mua mới, sửa chữa tài sản cố định… Thứ tư nguồn nguyên liệu: Việc có vị trí gần vùng ngun liệu giúp cho cơng ty rút ngắn quãng đường vận chuyển, tiết kiệm chi phí nguyên liệu rút ngắn thời gian cung cấp sản phẩm tới khách hàng Ngồi cơng ty cịn có vị trí trục quốc lộ 1A thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa cơng ty Trong năm qua công ty tạo nguồn lao động có cấu độ tuổi, trình độ nhân viên ngày nâng cao, tảng tốt cho hoạt động công ty Tuy nhiên, lực cạnh tranh cơng ty SV: Phạm Thị Lan Anh 51 Lớp: CQ54/31.01 Luận văn tốt nghiệp TS: Võ Thị Vân Khánh thành cơng bước đầu, chưa bền vững, điểm mạnh tiềm lực khác cần tăng cường đầu tư khai thác để biến mạnh thành công cụ cạnh tranh hữu hiệu phục vụ cho mục tiêu nâng cao lực cạnh tranh để phát triển bền vững 2.4.2 Hạn chế Ngoài điểm mạnh, lực cạnh tranh cơng ty cịn số hạn chế Sau số hạn chế tồn công ty: Một sản phẩm công ty chưa đồng Vì doanh nghiệp kinh doanh đa ngành nên việc phát triển sản phẩm chưa đồng đều, đặc biệt khâu bán lẻ nhiều hạn chế Tuy hiệu sử dụng vốn cao, lợi nhuận tăng qua năm trước năm 2019 lại giảm bên cạnh cơng ty sử dụng vốn vay nhiều Điều dẫn tới chi phí lãi vay cao, cơng ty khó chủ động tình hình tài chính, nhà đầu tư lo ngại khơng dám đầu tư Hai thị phần chưa cao Do vào hoạt động nên tên tuổi công ty chưa biết đến nhiều, xoay quanh khu vực nho hẹp, thể cơng ty thiếu tính chủ động tiêu thụ sản phẩm Ba số thiết bị cũ làm ảnh hưởng đến trình sản xuất cơng ty Q trình quản lý khai thác sử dụng thiết bị cũ không đảm bảo tái sản xuất lâu dài, không đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu (vẫn nhiều sản phẩm lỗi) không đảm bảo nâng cao lực cạnh tranh thiếu tính đồng chuẩn hóa Bốn chất lượng lao động yếu hạn chế nhiều Lao động chủ yếu lao động phổ thông, chưa qua đào tạo nên tay nghề chưa cao Chế độ thu hút hậu đãi công ty không hấp dẫn nên nhiều nhân viên làm thời gian nghỉ việc, công ty lại công tuyển dụng đào tạo Năm công ty sử dụng nhiều vốn vay trình hoạt động kinh doanh SV: Phạm Thị Lan Anh 52 Lớp: CQ54/31.01 Luận văn tốt nghiệp TS: Võ Thị Vân Khánh 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 2.4.3.1 Nguyên nhân khách quan Thứ nhất, nhà nước đầu tư, nâng cấp đường ảnh hưởng thời tiết tác động người nên sở hạ tầng giao thơng ngày xuống cấp gây khơng khó khan cho công ty, không ảnh hưởng đến thời gian giao nhận hàng mà cịn đe dọa đến tính mạng lái xe Thứ hai, thành lập với số vốn nhỏ bối cảnh kinh tế- xã hội nước ta có nhiều biến động dẫn tới chế, sách thị trường khơng quan tâm, gặp nhiều khó khăn khâu tiêu thụ Thứ ba, sách an ninh vận tải chưa tốt 2.4.3.2 Nguyên nhân chủ quan Một Công ty chưa trọng đến công tác tuyển dụng nhân lực, chủ yếu dựa vào mối quan hệ thân quen nên chất lượng lao động chưa cao Hai xuất phát điểm công ty thấp, công ty vào hoạt động năm, gặp khơng khó khăn năm đầu hoạt động năm gần có bước phát triển mạnh mẽ, chiếm lịng tin khách hàng Ba chưa có quan tâm mức tới thương hiệu, thị phần sách phân phối sản phẩm, lực marketing cịn thấp Bốn cơng tác nghiên cứu thị trường lựa chọn khách hàng mục tiêu chưa mang tính khách quan Tóm lại, Trong tình hình kinh tế cơng ty vượt lên tồn phát triển, không tự đào thải Trên sở nhận thức tầm quan trọng vấn đề này, hiểu rõ nguồn lực có tiêu phát triển, cần có phương hướng cụ thể rõ ràng, từ đưa giải pháp hữu hiệu khả thi nhằm nâng cao lực cạnh tranh cho công ty SV: Phạm Thị Lan Anh 53 Lớp: CQ54/31.01 Luận văn tốt nghiệp TS: Võ Thị Vân Khánh CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NAM VÂN 3.1 Mục tiêu định hướng phát triển công ty TNHH vận tải Nam Vân thời gian tới Trong xu phát triển nay, kinh tế ln có biến động, biến động tác động đến thành viên kinh tế Tuy nhiên, giai đoạn, biến động kinh tế lại tác động đến thành viên kinh tế theo hướng khác Để tận dụng hội tránh rủi ro, công ty phải hiểu biết môi trường kinh doanh, xu hướng phát triển kinh tế 3.1.1 Mục tiêu chung Một cần phải đảm bảo thị trường công ty phát triển theo hướng chất lượng, hiệu sở tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh với cơng ty khu vực Hai công ty cần phải tiếp tục mở rộng thị trường phải đảm bảo môi trường sinh thái, không gây ô nhiễm môi trường, phù hợp với xu hướng phát triển cơng nghiệp hóa đại hóa Ba cần phải định hướng thu hút nguồn đầu tu vào hoạt động bán lẻ công ty Bốn tăng cường lực cạnh tranh sở phải phát triển kinh tế xã hội địa bàn tỉnh Hà Nam, tạo công ăn việc làm góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân Năm tăng cường công tác thực thi pháp luật lĩnh vực chất lượng dịch vụ thông qua việc tiến hành, kiểm định, giám sát, tra kiểm tra, xử phạt hành cách nghiêm minh kịp thời nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu đa dạng người dân Sáu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ đại thân thiện với môi trường, tiếng ồn, tiết kiệm lượng để đáp ứng yêu cầu biến đổi khí hậu tồn cầu SV: Phạm Thị Lan Anh 54 Lớp: CQ54/31.01 Luận văn tốt nghiệp TS: Võ Thị Vân Khánh Bẩy không ngừng đổi tư duy, chủ động sáng tạo, tập trung điều hành biện pháp thích hợp giai đoạn, đảm bảo phát triển bền vững Tám tập trung đổi mơ hình tổ chức để phát huy tính chủ động doanh nghiệp, thích nghi với q trình đổi cơng nghệ phát triển dịch vụ nhằm bước tăng cường lực cạnh tranh Cuối tăng cường nâng cao hoạt động đầu tư đê nâng cao trình độ cơng nghệ trang thiết bị, coi khâu đột phá để giữ vững lợi cạnh tranh, tảng để phát triển dịch vụ mới, dịch vụ giá trị gia tăng 3.1.2 Mục tiêu công ty thời gian tới Thứ nhất, giữ vững thị phần có doanh nghiệp địa bàn tỉnh thông qua nỗ lực giữ chân khách giành thêm phần đáng từ số khách hàng Thứ hai, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thương mại chủ động phòng ngừa đối phó với rủi ro kinh doanh Thứ ba, tập trung xây dựng phát triển thương hiệu Thứ tư, tiết giảm chi phí thương mại, dịch vụ khơng cần thiết bao gồm chi phíthu mua, chi phí lưu thơng hàng hóa, … Thứ năm, xây dựng sách giá linh hoạt Thứ sáu, xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp, đặc biệt hoạtđộng thương mại Thứ bẩy, xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin khách hàng, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh, thị trường Phân khúc thị trường xây dựng kênh phân phối hợp lý nhằm tiêu thụ sản phẩm tốt giảm chi phí trung gian, chi phí đầu tư Củng cố khai thác triệt để thị trường có, đồng thời tiếp cận phát triển thị trường tiềm Tám coi trọng chiến lực xây dựng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Đây khâu quan trọng để có đội ngũ chuyên gia, cán quản lý, cán kỹ thuật đủ lực tiếp thu, làm chủ cơng nghệ mới, có lĩnh ý chí SV: Phạm Thị Lan Anh 55 Lớp: CQ54/31.01 Luận văn tốt nghiệp TS: Võ Thị Vân Khánh tâm, tâm huyết với cơng ty hồn thành nhiệm vụ, đưa công ty phát triển môi trường cạnh tranh đầy gay gắt Chín kiểm sốt chặt chẽ giá thành, cập nhật giá dịch vụ trung bình thị trường khu vực nước để đảm bảo bình ổn giá, khơng tăng giá q mức ảnh hưởng đến lực cạnh tranh công ty Cuối tổng lợi nhuận năm tới đạt 1.000.000.000 đồng/năm 3.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Công ty TNHH Vận tải Nam Vân 3.2.1 Công ty phải có chiến lược kinh doanh với bước phù hợp giai đoạn Đầu tiên tập trung khai thác thị trường, tăng trưởng sản phẩm doanh nghiệp thị trường miền Bắc cách đẩy mạnh biện pháp Marketing Tiếp theo làm cho khách hàng từ trước đến không sử dụng dịch vụ doanh nghiệp chuyển sang sử dụng doanh nghiệp Để thực điều ngồi việc khơng ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ, biện pháp Marketing chủ yếu lựa chọn chọn phương tiện quảng cáo mới, thay đổi chủ đề quảng cáo, phương pháp khuyến khác … Bên cạnh cơng ty cần phải mở rộng phạm vi hoạt động địa bàn mới: Khu vực miền Nam tỉnh miền Trung Để tìm kiếm thị trường trước hết công ty cần phải ý cân nhắc điều kiện hội, đe dọa điểm mạnh yếu doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh thị trường Lựa chọn thị trường mục tiêu: Tiếp tục phát triển thị trường có cố gắng phát triển thị trường nhằm gia tăng lực cạnh tranh tăng cường vị doanh nghiệp Mặt khác thâm nhập vào thị trường tiềm Đẩy mạnh việc thâm nhập thị trường theo hướng phủ sóng tất cảcác tỉnh thành khu vực phía Bắc 3.2.2 Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung ứng cho khách hàng SV: Phạm Thị Lan Anh 56 Lớp: CQ54/31.01 Luận văn tốt nghiệp TS: Võ Thị Vân Khánh Chất lượng sản phẩm dịch vụ nhân tố định đến khả cạnh tranh công ty, nhân tố tạo nên uy tín, danh tiếng Tăng chất lượng dịch vụ tương đương với tăng suất lao động, nhờ tăng chất lượng sản phẩm dịch vụ dẫn đến tăng giá trị sử dụng lợi ích kinh tế xã hội đơn vị chi phí đầu vào Nâng cao chất lượng biện pháp hữu hiệu kết hợp với lợi ích doanh nghiệp Và chất lượng sản phẩm dịch vụ cơng cụ cạnh tranh có ý nghĩa thiết thực việc tăng cường nâng cao khả cạnh tranh cho công ty TNHH Vận tải Nam Vân Với tốc độ phát triển kinh tế nhu cầu vận chuyển hàng hóa khách hàng ngày gia tăng, vấn đề cần thực để nâng cao lực cạnh tranh cung ứng dịch vụ phải tạo khác biệt rõ ràng loại hình dịch vụ, đưa dịch vụ đáp ứng yêu cầu khách hàng, đa dạng hóa loại hình dịch vụ Tập trung phát triển hạ tầng để đảm bảo khả đáp ứng đa dạng hóa phương tiện vận chuyển Chuyên nghiệp hóa cung cách phục vụ khách hàng đảm bảo nhanh, rõ ràng, đơn giản tạo hài long khách hàng Để thực giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm cần làm tốt công tác lập chiển lược kinh doanh nói chung chiến lược dịch vụ nói riêng cơng ty cách khoa học Nội dung chiển lược dịch vụ cần quan tâm đến nội dung sau: Tạo sản phẩm tiêu thụ thị trường doanh nghiệp Những sản phẩm đưa đến phát triển nội bộ, nhờ hợp đồng nhượng quyền hay thông qua sáp nhập với doanh nghiệp khác Công ty tạo dịch vụ phương thức đặt hàng online trực tuyến, chương trình khuyến mãi, tri ân khách hàng thân thiết, … đem lại nhiều lợi ích cho người đặt hàng, tạo hấp dẫn thu hút khách hàng Để thực giải pháp này, công ty cần chuẩn bị nguồn vốn để đầu tư phương tiện vận tải đào tạo đội ngũ nhân đủ trình độ để vận hành máy móc thực phương án hoạt động SV: Phạm Thị Lan Anh 57 Lớp: CQ54/31.01 Luận văn tốt nghiệp TS: Võ Thị Vân Khánh 3.2.3 Nghiên cứu tìm kiếm nhóm đối tượng khách hàng Mở rộng thị trường tăng thêm khả dịch vụ cho cơng ty TNHH Vận tải Nam Vân, cách để khả cạnh tranh Vì vậy, việc mở rộng thị trường cần thiết Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, coi công tác nghiên cứu thị trường đặc biệt nghiên cứu nhu cầu khách hàng, đối thủ cạnh tranh cơng cụ góp phần đảm bảo khả kinh doanh có hiệu đáp ứng nhu cầu khách hàng Mọi hoạt động công ty cần theo định hướng thị trường, coi nhu cầu thị trường để định hướng phát triển đầu tư mạng lưới, triển khai dịch vụ Xây dựng thực chương trình tổng thể nghiên cứu thị trường bao gồm: xây dựng phân tích hệ thống sở liệu thị trường; phân tích, xác định vùng thị trường tiềm năng, vùng thị trườngđđược khai thác, đánh giá quy mô vùng thị trường Thành lập nhóm nghiên cứu thị trường thực chun trách cơng tác thu thập thông tin, nghiên cứu thị trường, khách hàng, hoạt động đường khu vực, sách cạnh tranh đối thủ 3.2.4 Chú trọng đẩy mạnh hoạt động Marketing Phương tiện quảng cáo: với loại phương tiện quảng cáo khác mang lại hiệu khác tuỳ thuộc vào mục tiêu cơng ty Có nhiều phương tiện quảng cáo khác mà Công ty TNHH Vận tải Nam Vân áp dụng quảng cáo báo, truyền hình, đài phát thanh, …Vậy cần có chiến lược lựa chọn làm tiếp cận đến khách hàng nhiều tốt Truyền hình báo chí hai phương tiện quảng cáo cổ điển hiệu phương tiện trang website công ty Nội dung quảng cáo: Nội dung quảng cáo chịu ảnh hưởng lớn từ công tác lựa chọn nhà tư vấn chiến lược quảng cáo thực quảng cáo sáng tạo cho cơng ty Chính vậy, Cơng ty TNHH Vận tải Nam Vân cần phải có chiến lược lựa chọn nhà tư vấn thực quảng cáo chất lượng cao, chuyên nghiệp am hiểu thị trường, am hiểu khách hàng SV: Phạm Thị Lan Anh 58 Lớp: CQ54/31.01 Luận văn tốt nghiệp TS: Võ Thị Vân Khánh Tần suất quảng cáo: Tần suất quảng cáo định việc thơng điệp cơng ty có đưa vào tâm trí khách hàng hay khơng Tuy nhiên, tần suất cao đồng nghĩa với việc chi phí lớn Vì vậy, lựa chọn thời điểm, tần suất quảng cáo hợp lý với chi phí tiết kiệm việc phải tính tốn kỹ thực giải pháp quảng cáo đây:  Xây dựng thực kế hoạch quảng cáo, xây dựng phát triển thương hiệu công ty cách đồng bộ, quán với thông điệp mục tiêu phát triển công ty kênh truyền thơng  Tăng cường quảng bá xây dựng hình ảnh công ty thông qua hoạt động tài trợ, phương tiện thông tin đại chúng Xây dựng chiến lược quảng bá thương hiệu cách chuyên nghiệp  Hoàn thiện quy định quảng cáo phải tính tốn vận dụng linh hoạt hệ thống sách, văn luật nhằm tạo khả triển khai chương trình quảng cáo khuyến mại cách nhanh chóng, hiệu luật  Tăng mức đầu tư cho quảng cáo dịch vụ có tính cạnh tranh mạnh Để thực giải pháp này, công ty TNHH Vận tải Nam Vân cần xây dựng chiến lược cấu trúc thương hiệu hợp lý Bên cạnh cơng ty cần đào tạo cho đội ngũ nhân viên kiến thức thương hiệu, đầu tư để phát triển thương hiệu mở rộng thị trường 3.2.5 Có sách quản trị nguồn nhân lực phù hợp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công ty Con người yếu tố định thành công hay thất bại doanh nghiệp Con người tác động đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm Trong thời đại ngày nay, trình độ kỹ kỹ xảo người lao động tài sản vơ q giá, trở thành mạnh cạnh tranh người lao động Xây dựng phát triển văn hố cơng ty đồng quán, thể qua cách ứng xử cấp với cấp dưới, nhân viên với Ban SV: Phạm Thị Lan Anh 59 Lớp: CQ54/31.01 Luận văn tốt nghiệp TS: Võ Thị Vân Khánh giám đốc công ty người tạo nên sức mạnh vô to lớn cho công ty việc phát triển kinh doanh Đa dạng hóa hình thức đào tạo Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý chia sẻ tài nguyên tri thức Xây dựng yêu cầu chuẩn lực cho nhóm đối tượng để phát triển nhóm lực cốt lõi cơng ty Kiện tồn đội ngũ đổi tổ chức hoạt động sở đào tạo nâng cao, hợp tác với sở đào tạo đội ngũ lái xe uy tín khu vực, đảm bảo đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho cơng ty Xây dựng sách tuyển chọn, bồi dưỡng, sử dụng tài lĩnh vực: kinh doanh, quản lý, kỹ thuật xử lý tình cho lái xe, cơng nghệ thơng tin Đẩy mạnh công tác tổ chức lao động khoa học để sử dụng hiệu nguồn nhân lực; trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cấp quản lý Xây dựng đội ngũ cán chủ chốt, đầu đàn sở đánh giá lực, trình độ Tuyển dụng người, bố trí lao động phù hợp với sở trường, lực Sử dụng đội ngũ lái xe có trình độ cao Nâng dần đội ngũ cán bộ, nhân viên có trình độ đại học, bước đảm bảo cấu hợp lý đội ngũ lao động có trình độ chun mơn cao lĩnh vực, phù hợp trình độ cơng nghệ trình độ quản lý, sản xuất kinh doanh mơi trường Hồn thiện chế phân phối thu nhập chế tạo động lực cho người lao động nhằm nâng cao suất, chất lượng công việc thu hút nguồn nhân lực 3.2.6 Có sách huy động sử dụng nguồn vốn hiệu Công ty TNHH vận tải Nam Vân vào hoạt động năm bối cảnh kinh tế nước ta có nhiều biến động, Cơng ty gặp khơng khó khăn năm đầu hoạt động Tuy nhiên với quản lí điều hành tốt lãnh đạo doanh nghiệp, công ty ngày có bước phát triển mạnh mẽ, chiếm lịng tin khách hàng Việc vay vốn từ ngân hàng khơng q khó khăn Năm 2018 vốn vay công ty 6.838.575.190 đồng, năm 2019 12.838.826.190 đồng Bên canh đó, lợi nhuận sau thuế cơng ty năm 2019 SV: Phạm Thị Lan Anh 60 Lớp: CQ54/31.01 Luận văn tốt nghiệp TS: Võ Thị Vân Khánh (1.142.969.256) đồng cho thấy công ty chiếm dụng vốn để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh Điều địi hỏi cơng ty cần có biện pháp quản trị chi phí, hàng tồn kho để sử dụng nguồn vốn hiệu đảm báo cho hoạt động đầu tư mang lại lợi nhuận cao tương lai Theo dõi chặt chẽ khoản: Phải trả người bán, Người mua trả tiền trước, Thuế khoản phải nộp Nhà nước, Phải trả ngắn hạn khác để khơng bị q thời hạn tốn đảm bảo uy tín hình ảnh cơng ty khách hàng nhà đầu tư Đổi chế quản lý tài chính, đảm bảo việc mở rộng đầu tư mang lại hiệu quả, phát huy tính động, sáng tạo hiệu kinh doanh phận Cơng ty Hồn thiện quy định tài để quản lý sử dụng vốn, tài sản có hiệu quả, tiết kiệm chi phí sử dụng vốn, nâng cao hiệu sử dụng vốn; tăng cường quản lý tài thơng qua việc xây dựng quy định kiểm tra, giám sát trình sử dụng vốn Công ty TNHH Vận tải Nam Vân Củng cố, nâng cao lực máy quản lý tài kế tốn để đáp ứng kịp thời u cầu quản lý công ty điều kiện đổi quản lý sản xuất kinh doanh Xây dựng chương trình hạch tốn theo dịch vụ, tiếp tục bổ sung, hồn thiện cơng tác kế tốn theo qui định Nhà nước thông lệ quốc tế, thống kê kịp thời phù hợp với thay đổi chế độ kế toán 3.2.7 Tiếp tục đầu tư áp dụng cơng nghệ vào q trình hoạt động kinh doanh Do công ty hoạt động lĩnh vực vận tải đường nên phương tiện tải chiếm tỷ lệ lớn tài sản, để thực đổi hoàn toàn điều khơng thể Vì vậy, cơng ty lựa chọn giải pháp đầu tư, bảo dưỡng máy móc thiết bị máy móc theo giai đoạn Hàng năm, cơng ty đầu tư 1-2 tỷ đồng cho việc bảo dưỡng, sữa chữa mua thiết bị Hiện tại, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sản xuất, nhiên giải pháp tạm thời SV: Phạm Thị Lan Anh 61 Lớp: CQ54/31.01 Luận văn tốt nghiệp TS: Võ Thị Vân Khánh Để nâng cao lực cạnh tranh, công ty cần phải đẩy mạnh việc áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào trình sản xuất trình vận chuyển hàng hóa Đây giải pháp đặc biệt quan trọng cần thiết có ảnh hưởng tới chất lượng trực tiếp tới chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung ứng cho khách hàng, định đến cạnh tranh, tồn phát triển doanh nghiệp, góp phần khơng nhỏ việc đổi tồn kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa, phù hợp với phát triển chung giới “Sản phẩm kết tác động người vào đối tượng lao động thông qua công cụ lao động” Việc ứng dụng rộng rãi khoa học kỹ thuật vào q trình vận chuyển hàng hóa, sản xuất, quản lý vật liệu, máy móc, thiết bị trực tiếp tạo điều kiện cho trình cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng đạt chất lượng cao, đại phù hợp với xu người tiêu dùng Đây hướng hiệu tạo chỗ đứng vững chiến cạnh tranh Để ứng dụng thành cơng tiến khoa học kỹ thuật vào trình sản xuất kinh doanh hiệu nhất, công ty cần phải: Thứ cần tập trung huy động vốn tự có vốn vay để bước mua sắm đổi sở vật chất bao gồm: máy móc, thiết bị công nghệ; phương tiện vận tải; hệ thống đo lường kiểm tra chất lượng Công ty cần phải xem xét cẩn thận chọn mua loại máy móc cơng nghệ để tránh mua phải máy móc lạc hậu tiêu tốn nhiều nguyên- liệu Thứ hai động viên, khuyến khích người lao động vật chất lẫn tinh thần để họ khơng ngừng tìm tịi, học hỏi phát huy nội lực đưa sáng kiến cãi tiến kỹ thuật, tăng cường bảo dưỡng, sữa chữa máy móc thiết bị, quản lý kỹ thuật để sử dụng máy móc thiết bị lâu dài Thứ ba cơng ty cần có sách, quy định tuyển chọn, bồi dưỡng trọng dụng, đãi ngộ nhân tài xứng đáng Đảm bảo điều kiện cho cán chuyên tâm vào việc nghiên cứu, tổ chức tốt thông tin khoa học để đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin phục vụ cho sản xuất, tạo gắn kết khoa học đào tạo với trình sản xuất kinh doanh SV: Phạm Thị Lan Anh 62 Lớp: CQ54/31.01 Luận văn tốt nghiệp TS: Võ Thị Vân Khánh Thứ tư tìm hiểu ứng dụng cơng nghệ tin học vào khâu trình quản lý, thiết kế sản xuất, kiểm tra chất lượng sản phẩm dịch vụ Từ nâng cao lực cạnh tranh công ty Thứ năm cần lưu ý, quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường SV: Phạm Thị Lan Anh 63 Lớp: CQ54/31.01 Luận văn tốt nghiệp TS: Võ Thị Vân Khánh KẾT LUẬN Nâng cao lực cạnh tranh ngày trở nên quan trọng ngành vận tải Việt Nam kinh tế thị trường, việc nâng cao lực cạnh tranh để đạt hiệu kinh doanh mang tính sống cịn doanh nghiệp Vận tải Việt Nam nói chung cơng ty TNHH vận tải Vân Nam nói riêng Hoạt động lĩnh vực vận tải đường bộ, Cơng ty động, sáng tạo để vượt qua khó khăn giai đoạn kinh tế khó khăn, có sách đắn củng cố lực cạnh tranh để tự đứng vững thị trường Bên cạnh kết đạt được, Cơng ty cịn tồn số hạn chế cần khắc phục phương tiện vận tải chưa đồng đại, nguồn nhân lực cần phải bổ sung đào tạo nâng cao, hoạt động kinh doanh chưa đem lại lợi nhuận cao.Vì vậy, để tiếp tục tăng trưởng phát triển bền vững, Công ty TNHH Vận tải Nam Vân cần đưa giải pháp hoàn thiện để nâng cao lực cạnh tranh, cơng ty có đủ điều kiện để nắm bắt hội đối mặt với thách thức kinh tế đất nước, chủ động hội nhập kinh tế khu vực giới Đề tài “Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh cho Công ty TNHH Vận tải Nam Vân” hướng dẫn tận tình giáo TS Võ Thị Vân Khánh, Ban Giám đốc Công ty, chú, anh chị Phịng Kế tốn, Phịng Hành – Nhân tổng hợp, giúp đỡ em suốt thời gian thực tập Cơng ty hồn thành luận văn tốt nghiệp Do điều kiện thời gian nghiên cứu hạn chế, luận án chắn khơng tránh khỏi sai sót, em mong nhận ý kiến đóng góp Thầy Cơ Em xin trân thành cảm ơn! SV: Phạm Thị Lan Anh 64 Lớp: CQ54/31.01 Luận văn tốt nghiệp TS: Võ Thị Vân Khánh DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS TS Nguyễn Trọng Cơ – TS Nghiêm Thị Thà (đồng chủ biên), “Giáo trình Phân tích tài doanh nghiệp”, Nhà xuất Tài Chính TS Nguyễn Xuân Điền (chủ biên), “Giáo trình Quản trị chất lượng”, Nhà xuất Tài Chính TS Trần Đức Lộc (chủ biên) (2009), “Giáo trình Quản trị sản xuất tác nghiệp”, Nhà xuất Tài Chính Khoa Quản trị kinh doanh, Học viện Tài Chính, “Giáo trình Quản trị chiến lược”, Nhà xuất Tài Chính Khoa Quản trị kinh doanh, Học viện Tài Chính, “Giáo trình Quản trị học”, Nhà xuất Tài Chính Khoa Quản trị kinh doanh, Học viện Tài Chính, “Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực”, Nhà xuất Tài Chính Các tài liệu công ty TNHH vận tải Nam Vân https://trithuccongdong.net/khai-quat-ve-nang-luc-canh-tranh-cua-doanh- nghiep.html https://text.xemtailieu.com/tai-lieu/nghien-cuu-cac-yeu-to-anh-huong-den- nang-luc-canh-tranh-cua-doanh-nghiep.html 10 http://www.thongtincongty.com/company/10fc42406-cong-ty-tnhh-van-tai- nam-van/ SV: Phạm Thị Lan Anh 65 Lớp: CQ54/31.01 ... LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NAM VÂN 2.1 Giới thiệu chung Công ty TNHH Vận tải Nam Vân 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty TNHH Vận tải Nam Vân - Tên công ty: Công ty TNHH Vận. .. Công ty TNHH vận tải Nam Vân Công ty TNHH vận tải Sông Đáy Năm 2017 Công ty TNHH vận tải Khánh Ngọc Năm 2018 Năm 2019 (Nguồn phận kinh doanh công ty TNHH vận tải Nam Vân) Biểu đồ 2 Thị phần công. .. hướng giải phápnâng cao lực cạnh tranh công ty SV: Phạm Thị Lan Anh Lớp: CQ54/31.01 Luận văn tốt nghiệp TS: Võ Thị Vân Khánh CHƯƠNG CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Cạnh tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH vận tải nam vân luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị doanh nghiệp , Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH vận tải nam vân luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị doanh nghiệp