0

Đánh giá thực trạng tài chính công ty than Hạ Long (luận văn tốt nghiệp)

90 664 0
  • Đánh giá thực trạng tài chính công ty than Hạ Long (luận văn tốt nghiệp)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2015, 19:03

Khoa Tài Chính Doanh Nghiệp        Lê Thị Thanh Hiền – CQ47/11.11 Page iii Khoa Tài Chính Doanh Nghiệp  !"#!$%& ' ()*+,- Ngành công nghiệp sản xuất kinh doanh than khoáng sản nói chung chiếm một vị trí khá quan trọng trong ngành công nghiệp, vừa là nguyên liệu đầu vào, vừa tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho các ngành kinh doanh khác, vì vậy nó là động lực thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển. Tuy nhiên trong năm 2012, tình hình kinh tế thế giới bất ổn, giá cả các mặt hàng đều tăng làm ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế. Công ty TNHH MTV Than Hạ Long – Vinacomin cũng bị ảnh hưởng khá mạnh. Công ty TNHH MTV Than Hạ Long là một đơn vị vừa khai thác than lộ thiên vừa chế biến khoáng sản thuộc Tập đoàn than – khoáng sản Việt Nam TKV. Đứng trước tình hình khó khăn hiện nay, công ty cũng đã có nhiều biện pháp khắc phục như chủ động giảm lượng tiêu thụ, nâng cao chất lượng sản phẩm…. tuy nhiên hiệu quả sản xuất kinh doanh vẫn chưa cao. Trong quá trình thực tập tại công ty, em đã tìm hiểu về thực tế cùng công tác sản xuất kinh doanh nhận thấy công tác này còn một số điểm chưa được hoàn thiện triệt để. Vì vậy em đã chọn đề tài: .$/0-(- **-(12345406784)9:0 ;<"==>=0?>@ Vấn đề đánh giá tài chính là vấn đề phức tạp và còn mới mẻ, chưa được áp dụng phổ biến và thường xuyên tại Việt Nam. Tuy nhiên trong tương lai không xa, đây sẽ là công tác rất được quan tâm và chú ý của các doanh nghiệp vì nó ảnh hưởng rất lớn tới sự thành công của các doanh nghiệp. A B4+,- Mục đích nghiên cứu của đề tài này là trên cơ sở tình hình tài chính của công ty hiện nay để thấy được những mặt đã đạt được cần phát huy, đồng thời cũng thấy được những tồn tại cần khắc phục, từ đó đưa ra những biện pháp cụ thể để nâng cao hiểu quả hoạt động sản xuất kinh doanh Lê Thị Thanh Hiền – CQ47/11.11 Page 1 Khoa Tài Chính Doanh Nghiệp C $DEF-*0BG4 Đề tài chủ yếu nghiên cứu lý luận chung về đánh giá tình hình tài chính và thực trạng tài chính của công ty TNHH MTV Than Hạ Long – Vinacomin. Từ đó đưa ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty H IEJ**BG4 Phương pháp nghiên cứu, phân tích gồm 3 phương pháp chủ yếu:  Phương pháp so sánh  Phương pháp phân tích tỷ lệ  Phương pháp phân tích tài chính Dupont K L)4,- Nội dung luận văn gồm ba chương: EJ'M"N4O4,*2(-(:3* EJAM-(-P45406784)9 :+;<"==>=0Q> EJCM67D**123454069 :+;<"==>=0?> Do trình độ lý luận và nắm bắt thực tế còn nhiều hạn chế nên kết quả nghiên cứu còn nhiều thiếu sót, em rất mong được sự góp ý của các thầy cô giáo, ban lãnh đạo phòng tài chính kế toán của công ty để nhận thức của em được hoàn thiện hơn. Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo Ts Đoàn Hương Quỳnh – Khoa tài chính doanh nghiệp, học viện tài chính và các cô chú trong phòng tài chính kế toán cùng các phong ban của công ty đã nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành luận văn này.  Quảng Ninh, ngày 05 tháng 05 năm 2013 Sinh viên BR=,  !"# "$$"%&#'()*(&+ Lê Thị Thanh Hiền – CQ47/11.11 Page 2 Khoa Tài Chính Doanh Nghiệp '' =06+:3*--(  là một khâu quan trọng của hệ thống tài chính trong nền kinh tế bởi nó là khâu tài chính chủ yếu tạo ra của cải vật chất cho xã hội, nó là một “tụ điểm” các nguồn lực tài chính gắn với sản xuất kinh doanh của những chủ thể kinh doanh chuyên nghiệp mà quy mô kinh doanh đạt đến một mức độ nhất định. Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp nào cũng cần có một lượng vốn tiền tệ ban đầu. Quá trình hoạt động của doanh nghiệp cũng chính là quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ hợp thành hoạt động tài chính doanh nghiệp. Quá trình đó làm phát sinh các dòng tiền vào hoặc ra gắn liền với hoạt động hằng ngày của doanh nghiệp. Tài chính doanh nghiệp bao gồm các quan hệ tài chính chủ yếu sau:  Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với Nhà nước: quan hệ này thể hiện chủ yếu ở chỗ doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước (nộp các khoản thuế, lệ phí…). Với doanh nghiệp Nhà nước còn thể hiện việc đầu tư vốn ban đầu và bổ sung vốn của Nhà nước cho doanh nghiệp.  Quan hệ giữa doanh nghiệp với các chủ thể kinh tế và các tổ chức xã hội khác. Đây là mối quan hệ rất đa dạng và phong phú thể hiện trong việc thanh toán, thưởng phạt vật chất khi doanh nghiệp và các chủ thể khác cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho nhau.  Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với người lao động trong doanh nghiệp: quan hệ này thể hiện trong việc thanh toán tiền công, thưởng phạt vật chất với người lao động làm việc trong doanh nghiệp.  Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với các chủ sở hữu của doanh nghiệp: quan hệ này thể hiện trong việc đầu tư, góp vốn hay rút vốn của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp và trong việc phân chia lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp. Lê Thị Thanh Hiền – CQ47/11.11 Page 3 Khoa Tài Chính Doanh Nghiệp  Quan hệ tài chính trong nội bộ doanh nghiệp: đây là mối quan hệ thanh toán giữa các bộ phận trong nội bộ doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, trong việc hình thành và sử dụng các quỹ trong nội bộ doanh nghiệp. Từ các vấn đề trên ta có thể rút ra một số nhận xét như sau: - Tài chính doanh nghiệp xét về hình thức là quỹ tiền tệ trong quá trình tạo lập, phân phối, sử dụng và vận động gắn liền với hoạt động của doanh nghiệp. Về bản chất, tài chính doanh nghiệp là các quan hệ kinh tế dưới hình thức giá trị nảy sinh gắn liền với việc tạo lập, sử dụng quỹ tiền tệ của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. - Hoạt động tài chính là một mặt hoạt động của doanh nghiệp nhằm đạt tới các mục tiêu của doanh nghiệp đề ra. Các hoạt động gắn liền với việc tạo lập, phân phối, sử dụng và vận động chuyển hóa của quỹ tiền tệ thuộc hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Tài chính doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng đối với hoạt động của doanh nghiệp và được thể hiện ở những điểm chủ yếu sau: - Huy động vốn đảm bảo cho các hoạt động của doanh nghiệp diễn ra bình thường và liên tục. - Tổ chức sử dụng vốn kinh doanh tiết kiệm, hiệu quả. - Giám sát, kiểm tra thường xuyên, chặt chẽ các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để thực hiện tốt các vai trò trên, hoạt động tài chính doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau: - Hoạch định dự toán vốn, đánh giá hiệu quả tài chính của dự án, lựa chọn dự án đầu tư và kế hoạch kinh doanh. - Xác định nhu cầu vốn và tổ chức huy động vốn đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu vốn cho các hoạt động của doanh nghiệp. - Sử dụng có hiệu quả số vốn hiện có, quản lý chặt chẽ các khoản thu, chi và đảm bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Lê Thị Thanh Hiền – CQ47/11.11 Page 4 Khoa Tài Chính Doanh Nghiệp - Thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp. - Kiểm soát thường xuyên tình hình hoạt động của doanh nghiệp, phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. - Thực hiện việc dự báo và kế hoạch hóa tài chính. Trong các nội dung của tài chính doanh nghiệp, phân tích tài chính doanh nghiệp là một lĩnh vực khá đặc biệt. Nó đặc biệt vì nó vừa bao quát lại vừa cụ thể, vừa phức tạp nhưng cũng thật đơn giản và đặc biệt vì tính hữu dụng của nó với vai trò là công cụ của nhận thức các vấn đề liên quan đến tài chính doanh nghiệp. 'A I2(-(:3* 'A' L3SB4+*2(-(:3*  L3M Phân tích tài chính doanh nghiệp là tổng thể các phương pháp và công cụ cho phép thu thập và xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác trong quản lý doanh nghiệp, nhằm đánh giá tình hình tài chính khả năng và triển vọng của doanh nghiệp, giúp người sử dụng thông tin đưa ra các quyết định quản lý phù hợp  B4M • , mục tiêu của việc phân tích tài chính doanh nghiệp chủ yếu là: - Đánh giá tình hinh tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh, từ đó đưa ra các dự báo và kế hoạch tài chính cùng các quyết định tài chính phù hợp. - Phân tích tài chính nhằm kiểm soát các mặt hoạt động của doanh nghiệp. trên cơ sở đó đưa ra các biện pháp quản lý thích ứng để thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp •  như những người cho vay và các nhà đầu tư v.v. thì thông qua việc phân tích tài chính để đánh giá khả năng thanh Lê Thị Thanh Hiền – CQ47/11.11 Page 5 Khoa Tài Chính Doanh Nghiệp toán, khả năng sinh lời và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để có quyết định về cho vay, thu hồi nợ hoặc đầu tư vào doanh nghiệp. 'AA -34-*EJ***2(-(:3* 'AA' ", Để phục vụ tốt cho việc phân tích đạt được hiệu quả như mong muốn người phân tích cần phải thu thập đầy đủ thông tin và các tài liệu cần thiết. Các thông tin liên quan đến doanh nghiệp bao gồm: thông tin trên các báo cáo kế toán , các tài khoản kế toán, tài liệu thống kê, kế hoạch chiến lược, sách lược về phát triển doanh nghiệp cụ thể là: - Bảng cân đối kế toán mẫu số B01-DN - Báo cáo hoạt động kết quả kinh doanh mẫu số B02-DN - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ mẫu số B03-DN - Thuyết minh báo cáo tài chính mẫu số B09-DN Người phân tích cũng cần phải thu thập những thông tin không thể hiện bằng số lượng cụ thể mà có thể hiện qua sự miêu tả đời sống kinh tế của doanh nghiệp khi quan sát, nghiên cứu, phân tích đánh giá để có được thông tin đầy đủ phục vụ quá trình phân tích Ngoài việc sử dụng nguồn thông tin kinh tế, tài chính trong doanh nghiệp việc phân tích còn đòi hỏi thu thập các thông tin phi tài chính có liên quan, ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Đó là các thông tin chung về nền kinh tế, chính sách tài chính tiền tệ, chính sách thuế, đặc điểm của ngành, môi trường pháp lý, hình thức tổ chức doanh nghiệp, chất lượng nhân sự, triển vọng phát triển kinh doanh. 'AAA /01211334560-1 Phương pháp phân tích tài chính là các cách thức, kỹ thuật để đánh giá tài chính doanh nghiệp ở quá khứ, hiện tại và dự đoán tài chính trong tương lai. Từ đó giúp nhà quản lý đưa ra các quyết định kinh tế phù hợp với mục tiêu mong muốn của họ. Để đáp ứng mục tiêu của phân tích tài chính thông thường người ta sử dụng các phương pháp sau: - Phương pháp so sánh - Phương pháp tỷ lệ - Phương pháp Dupont Lê Thị Thanh Hiền – CQ47/11.11 Page 6 Khoa Tài Chính Doanh Nghiệp 67 /01218582 So sánh là phương pháp được nhiều môn khoa học sử dụng. Đối với phân tích tài chính, việc sử dụng phương pháp so sánh là nhằm đạt được mục đích sau: - Qua so sánh người ta sẽ biết được kết quả của việc thực hiện các mục tiên đề ra. - Qua so sánh nhà phân tích nhận biết xu hướng thay đổi tình hình tài chính doanh nghiệp thông qua việc so sánh giữa kết quả kỳ này và kết quả kỳ trước. - Qua so sánh nhà phân tích đánh giá vị thế của doanh nghiệp trong nghành thông qua việc so sánh các tỷ số của doanh nghiệp với mức trung bình của nghành. T$,49377. - Phải có gốc so sánh và kỳ phân tích. - Phải có (tồn tại) ít nhất hai đại lượng hoặc hai chỉ tiêu cần so sánh. - Các đại lượng, các chỉ tiêu đem so sánh phải có cùng nội dung kinh tế, cùng đơn vị đo lường, cùng phương pháp tính hoặc cùng trong một khoảng thời gian. Trong trường hợp so sánh giữa hai loại hình doanh nghiệp với nhau thì các doanh nghiệp này phải có cùng qui mô, cùng loại hình hoạt động. TURD77 - Gốc so sánh là kỳ kế hoạch khi đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chỉ tiêu. - Gốc so sánh có thể là số liệu của một doanh nghiệp (hoặc đối thủ cạnh tranh) hoặc số liệu trung bình của nghành khi đánh giá vị trí của một doanh nghiệp so với doanh nghiệp khác hoặc là tổng thể một nghành nghề. TLV4O77. - So sánh về số tuyệt đối: là việc xác định chênh lệch giữa trị số của chỉ tiêu kỳ phân tích với trị số của chỉ tiêu kỳ gốc. Kết quả so sánh cho thấy sự biến động về số tuyệt đối của hiện tượng kinh tế đang nghiên cứu. - So sánh về số tương đối: là xác định số % tăng (giảm) giữa thực tế so với kỳ gốc của chi tiêu kỳ phân tích. Lê Thị Thanh Hiền – CQ47/11.11 Page 7 Khoa Tài Chính Doanh Nghiệp  /01219,- Là phương pháp trong đó các tỷ số được sử dụng để phân tích. Đó là các tỷ số đơn được thiết lập bởi chỉ tiêu này với chỉ tiêu khác. Các chỉ tiêu này phải có mối quan hệ đáng kể. Phân tích tỷ lệ yêu cầu phải xác định được các ngưỡng, các định mức chuẩn để so sánh. Phân tích tỷ lệ là hữu hiệu, nhưng mà phân tích phải ý thức được các vấn đề của mình và điều chỉnh khi cần thiết. Trong phân tích tài chính doanh nghiệp thì các tỷ lệ tài chính được phân thành các nhóm tỷ lệ đặc trưng phản ánh những nội dung cơ bản theo mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp. Đó là các nhóm tỷ lệ về khả năng thanh toán, tỷ lệ về cơ cấu vốn, tỷ lệ về năng lực hoạt động và các tỷ lệ về khả năng sinh lời của doanh nghiệp c.  /0121).15 Phương pháp phân tích tài chính Dupont cho thấy mối quan hệ tương hỗ giữa các tỷ lệ tài chính chủ yếu. Phương pháp Dupont là phương pháp tài chính quan trọng, với phương pháp này các nhà phân tích sẽ nhận biết được các nguyên nhân dẫn đến các hiện tượng tốt, xấu trong hoạt động của doanh nghiệp. Bản chất của phương pháp này là tách một tỷ số tổng hợp mức sinh lời của doanh nghiệp như thu thập trên tài sản (ROA), thu nhập sau thuế trên vốn chủ sở hữu thành tích số của các chuỗi các tỷ số có mối quan hệ nhân quả với nhau. Điều đó cho phép phân tích ảnh hưởng của các tỷ số đó với tỷ số tổng hợp. Ưu điểm của phương pháp này là tìm ra được nguyên nhân của vấn đề đó. Nhưng hạn chế của phương pháp này là nó khá phức tạp và nhiều khi nguyên nhân chưa hẳn là đúng. Có thể có trường hợp một số nhân tố tác động tới nhiều chỉ tiêu được gọi là nguyên nhân gây ra sự thay đổi của chỉ tiêu cần phân tích tuy nhiên những tác động này là ngược nhau vì vậy rất khó có thể nói chính xác rằng nhân tố đó có tác động như thế nào đến kết quả phân tích cuối cùng. 'AC "6:4*2(-(:3* 'AC' 3:2;.2<<34560-1;.62=2525 3 Lê Thị Thanh Hiền – CQ47/11.11 Page 8 Khoa Tài Chính Doanh Nghiệp  3<<";.68>=?@A0B68C0.DCEFG =0H" Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh một cách tổng quát toàn bộ tài sản của doanh nghiệp theo hai cách đánh giá là tài sản và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo. Bảng cân đối kế toán là tài liệu quan trọng đối với việc nghiên cứu đánh giá khái quát tình hình tài chính, trình độ quản lý và sử dụng vốn cũng như triển vọng kinh tế, tài chính của doanh nghiệp. - Xem xét biến động của tổng tài sản cũng như từng loại tài sản thông qua việc so sánh giữa cuối kỳ và đầu năm cả về số tuyệt đối lẫn số tương đối của tổng tài sản cũng như chi tiết đối với từng loại tài sản. Qua đó thấy được sự biến động của quy mô kinh doanh, năng lực kinh doanh của doanh nghiệp. - Xem xét tính hợp lý của cơ cấu vốn, cơ cấu vốn đó tác động như thế nào đến quá trình kinh doanh. Để làm được điều đó, trước hết phải xác định tỷ trọng của từng loại tài sản trong tổng tài sản, tỷ trọng của từng nguồn hình thành vốn trong tổng nguồn vốn. Sau đó so sánh tỷ trọng từng loại giữa cuối kỳ với đầu kỳ để thấy được sự biến động của cơ cấu vốn. Khi phân tích cần lưu ý đến tính chất và ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp kết hợp với việc xem xét tác động của từng loại tài sản đến quá trình kinh doanh và hiệu quả kinh doanh đạt được trong kỳ. - Khái quát mức độ độc lập (hoặc phụ thuộc) về mặt tài chính của doanh nghiệp thông qua việc so sánh từng loại nguồn vốn giữa với đầu năm cả về số tuyệt đối lẫn tương đối. Nếu nguồn vốn chủ sỡ hữu chiếm tỷ trọng cao và có xu hướng tăng điều đó cho thấy khả năng tự đảm bảo về mặt tài chính là cao, mức độ phụ thuộc về mặt tài chính đối với các chủ nợ là thấp và ngược lại. - Xem xét mối quan hệ cân đối giữa các chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán. Ví dụ như sự cân đối giữa khoản nợ ngắn hạn với tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn và giữa khoản vay dài hạn và nguồn vốn chủ sở hữu với tài sản cố định và đầu tư dài hạn. Thông thường tài sản cố định và đàu tư dài hạn thường được tài trợ bằng Lê Thị Thanh Hiền – CQ47/11.11 Page 9 [...]... CQ47/11.11 Page 34 Khoa Tài Chính Doanh Nghiệp 2.2 Thực trạng hiệu quả hoạt động và tình hình tài chính của công ty TNHH 1 TV Than Hạ Long – VINACOMIN 2.2.1 Thực trạng hiệu quả hoạt động của Công ty TNHH 1 TV Than Hạ Long – VINACOMIN năm 2012 Năm 2012, tình hình tài chính của công ty sụt giảm so với năm 2011, quy mô vốn kinh doanh thu hẹp dẫn tới kết quả kinh doanh của công ty năm 2012 kém so với năm... của công ty Lê Thị Thanh Hiền – CQ47/11.11 Page 28 Khoa Tài Chính Doanh Nghiệp 2.1.4.1 Đặc điểm tổ chức hoạt động SXKD - Sản phẩm chính: Hiện tại Công ty than Hạ Long – Vinacomin sản xuất các loại than theo tiêu chuẩn Việt Nam, cụ thể: Than cục, gồm: Than cục xô 1c, than cục 5a, than cục 4a, than cục don 6b, than cục don 6c, than cục don 7a; than cục don 7b, than cục don 7c, than cục don 8a, than. .. xuất kinh doanh chính giảm nhẹ đánh giá nỗ lực của toàn thể công ty, tạo một động thái lạc quan cho công ty vượt qua giai đoạn khó khăn Còn hoạt động tài chính và hoạt động khác có chiều hướng xấu đi nên công ty cần điều chỉnh làm gia tăng danh thu tài chính hoặc giảm chi phí tài chính và điều chỉnh một số công tác hợp lý để không ảnh hưởng đến lợi nhuận kế toán của công ty Lê Thị Thanh Hiền – CQ47/11.11... cục don 8b Than cám, gồm: Than cám 3b, than cám 3c, than cám 4a, than cám 4b, than cám 5, than cám 6a, than cám 6b, than cám 6c, than cám 7a, than cám 7b, than cám 7c - Đặc thù sản xuất: Công ty có quy mô sản xuất lớn với sản lượng năm 2012 là 1.800.000 tấn than nguyên khai, đứng thứ 3 trong khối sản xuất than hầm lò của Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam Sản lượng 5.342 tấn than nguyên... về việc thành lập Tổng Công ty Than Việt Nam, theo đó Công ty Than Quảng Ninh trở thành đơn vị thành viên hạch toán độc lập của Tổng Công ty Than Việt Nam; Ngày 20 tháng 7 năm 1996, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có quyết định số: 1721- QĐ/UB, về việc chuyển giao Công ty Than Quảng Ninh, gồm 10 xí nghiệp về trực thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam)... máy của công ty • Tổ chức bộ máy quản lý - Chủ tịch công ty do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm - Các kiểm soát viên công ty do Tập đoàn Công ngiệp Than – Khoáng sản Việt Nam quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm - Giám đốc công ty do chủ tịch công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc ký hợp đồng thuê (sau khi được sự đồng ý bằng văn bản của Chủ sở hữu) - Các phó giám...Khoa Tài Chính Doanh Nghiệp nguồn vốn chủ sở hữu và vốn vay dài hạn, còn tài sản lưu động thường được tài trợ bằng nguồn vốn vay ngắn hạn Do đó nếu vốn chủ sở hữu và vay dài hạn lớn hơn tài sản cố định và đầu tư dài hạn, tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn lớn hơn nợ ngắn hạn thì tình hình tài chính của công ty là lành mạnh  Phân tích diễn biến nguồn vốn... các yếu tố rủi ro tài chính Mặt Lê Thị Thanh Hiền – CQ47/11.11 Page 14 Khoa Tài Chính Doanh Nghiệp khác, cần có sự so sánh với hệ số cơ cấu nguồn vốn trung bình của ngành để đưa ra đánh giá chính xác hơn  Hệ số phản ánh cơ cấu tài sản: Các hệ số này phản ánh mức độ đầu tư vào các loại tài sản của doanh nghiệp: tài sản lưu động và tài sản ngắn hạn khác, tài sản cố định và tài sản dài hạn khác Có hai... CQ47/11.11 Page 24 Khoa Tài Chính Doanh Nghiệp CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THAN HẠ LONG - VINACOMIN 2.1 Khái quát chung về công ty 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty Công ty TNHH một thành viên Than Hạ Long - Vinacomin tiền thân là Liên hiệp than Quảng Ninh được thành lập ngày 08 tháng 01 năm 1988 theo Quyết định... xếp lại vùng tài nguyên, hiện nay Công ty than Hạ Long - Vinacomin quản lý 4 xí nghiệp trực thuộc, gồm: Xí nghiệp Than Hà Ráng, Xí nghiệp Than Khe Tam, Xí nghiệp Than Cẩm Thành và Xí nghiệp Than Tân Lập Hoạt động theo Điều lệ do Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp than Khoáng sản Việt Nam phê duyệt ngày 29/6/2009 Tổng số vốn điều lệ: 45.957.276.655 đồng Giám đốc hiện tại: Vũ Văn Điền Lê Thị Thanh Hiền . Thị Thanh Hiền – CQ47/11.11 Page 1 Khoa Tài Chính Doanh Nghiệp C $DEF-*0BG4 Đề tài chủ yếu nghiên cứu lý luận chung về đánh giá tình hình tài chính và thực trạng tài chính. tế thế giới bất ổn, giá cả các mặt hàng đều tăng làm ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế. Công ty TNHH MTV Than Hạ Long – Vinacomin cũng bị ảnh hưởng khá mạnh. Công ty TNHH MTV Than Hạ Long là một đơn. việc phân tích tài chính doanh nghiệp chủ yếu là: - Đánh giá tình hinh tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh, từ đó đưa ra các dự báo và kế hoạch tài chính cùng các quyết định tài chính phù hợp. -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng tài chính công ty than Hạ Long (luận văn tốt nghiệp), Đánh giá thực trạng tài chính công ty than Hạ Long (luận văn tốt nghiệp),

Từ khóa liên quan