0

Đánh giá thực trạng nước thải tại thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Báo cáo tốt nghiệp ngành khoa học môi trường

20 679 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2014, 22:06

Mục đích của đề tài: đánh giá được các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, các nguồn tài nguyên của thành phố Thái Nguyên; đánh giá thực trạng nước thải và mức độ ảnh hưởng của nước thải tới môi trường nước; từ đó đề xuất các giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng môi trường nước thành phố Thái Nguyên. L I C M NỜ Ả Ơ Th c t p t t nghi p là khâu cu i cùng và r t quan tr ng c a m i sinh viênự ậ ố ệ ố ấ ọ ủ ỗ trong quá trình h c t p. Qua đó giúp đ cho m i sinh viên có đ đi u ki n c ng c l iọ ậ ỡ ỗ ủ ề ệ ủ ố ạ ki n th c đã h c trong nhà tr ng và ng d ng trong th c t , đ ng th i nâng caoế ứ ọ ườ ứ ụ ự ế ồ ờ trình đ chuyên môn, năng l c công tác có th v ng vàng khi ra tr ng. Xu t phát tộ ự ể ữ ườ ấ ừ nguy n v ng c a b n thân và đ c s phân công c a khoa Tài nguyên và Môi tr ngệ ọ ủ ả ượ ự ủ ườ Đ i hoc Nông Lâm Thái Nguyên, em đ c v th c t p ạ ượ ề ự ậ t i Trung tâm Quan tr c &ạ ắ Công ngh môi tr ng, phòng Công ngh môi tr ng thành ph Thái Nguyên – T nhệ ườ ệ ườ ố ỉ Thái Nguyên v i khóa lu n: ớ ậ “Đánh giá th c tr ng n c th i t i thành ph Tháiự ạ ướ ả ạ ố Nguyên - T nh Thái Nguyên”.ỉ Nhân d p này, em xin bày t lòng bi t n chân thành và sâu s c t i cácị ỏ ế ơ ắ ớ th y, cô giáo đã gi ng d y trong su t quá trình h c t p. Đ c bi t là cô giáo ầ ả ạ ố ọ ậ ặ ệ Th.S Vũ Th Quý, ị ng i đã tr c ti p h ng d n đ em hoàn thành khóa lu n này.ườ ự ế ướ ẫ ể ậ Qua đây em xin g i l i c m n t i các chú, các anh, các ch ử ờ ả ơ ớ ị t i Trung tâmạ Quan tr c & Công ngh môi tr ng, phòng Công ngh môi tr ng thành ph Tháiắ ệ ườ ệ ườ ố Nguyên – T nh Thái Nguyên đã t o m i đi u ki n giúp đ em hoàn thành nhi m vỉ ạ ọ ề ệ ỡ ệ ụ trong th i gian th c t p.ờ ự ậ Em xin c m n t i ng i thân và gia đình đã giúp đ em trong su t quá trìnhả ơ ớ ườ ỡ ố nghiên c u khóa lu n.ứ ậ Tuy nhiên trong quá trình th c hi n đ tài, em đã g p không ít thi u sót, vì v yự ệ ề ặ ế ậ mong nh n đ c s góp ý c a các th y cô đ đ tài c a em đ c hoàn thi n t t h nậ ượ ự ủ ầ ể ề ủ ượ ệ ố ơ n a.ữ M t l n n a em xin chân thành c m n!ộ ầ ữ ả ơ Thái Nguyên, tháng 5 năm 2012 Sinh viên Nguy n Th Quỳnh H ngễ ị ươ DANH M C CÁC B NG BI UỤ Ả Ể Trang Ph n 1ầ 10 M Đ UỞ Ầ 10 1.1. Đ t v n đặ ấ ề 11 1.2. M c đích và yêu c u c a đ tàiụ ầ ủ ề 12 1.2.1. M c đích c a đ tàiụ ủ ề 12 1.3. Ý nghĩa c a đ tài ủ ề 13 1.3.1. Ý nghĩa trong h c t p và nghiên c u khoa h cọ ậ ứ ọ 13 1.3.2. Ý nghĩa th c ti nự ễ 13 Ph n 2ầ 15 T NG QUAN TÀI LI UỔ Ệ 15 2.1. C s pháp lýơ ở 15 2.2. C s lý lu n c a đ tàiơ ở ậ ủ ề 15 2.2.1. Khái ni m v n c th i, ngu n th iệ ề ướ ả ồ ả 15 2.2.1.1. Khái ni m v n c th iệ ề ướ ả 15 2.2.1.2. Khái ni m v ngu n n c th iệ ề ồ ướ ả 16 2.2.2. M t s đ c đi m v n c th i và ngu n th iộ ố ặ ể ề ướ ả ồ ả 17 2.2.2.1. Đ c đi m n c th iặ ể ướ ả 17 2.2.2.2. Đ c đi m ngu n th iặ ể ồ ả 18 2.2.3. M t s nh h ng c a n c th i đ n môi tr ng n c vàộ ố ả ưở ủ ướ ả ế ườ ướ s c kh e con ng i ứ ỏ ườ 19 2.2.4. M t s ph ng pháp x lý n c th iộ ố ươ ử ướ ả 21 2.3. Th c tr ng n c th i trên th gi i và Vi t Namự ạ ướ ả ế ớ ở ệ 22 2.3.1. Th c tr ng n c th i trên th gi iự ạ ướ ả ế ớ 22 B ng 2.1. L ng n c th i và t i l ng BODả ượ ướ ả ả ượ 5 trong n c th i sinhướ ả ho t t các ngu n khác nhau c a Mạ ừ ồ ủ ỹ 23 2.3.1.2. N c th i công nghi pướ ả ệ 24 2.3.1.3. N c th i b nh vi nướ ả ệ ệ 28 2.3.2. Th c tr ng n c th i Vi t Namự ạ ướ ả ệ 28 2.3.2.1. Th c tr ng n c th iự ạ ướ ả 28 2.3.2.2. Th c tr ng ô nhi m n c m t do n c th iự ạ ễ ướ ặ ướ ả 32 2.3.2.3. Th c tr ng công tác thoát n c và x lý n c th iự ạ ướ ử ướ ả 34 2.3.3. M t s v n đ liên quan t i n c th i t i thành ph Tháiộ ố ấ ề ớ ướ ả ạ ố Nguyên 36 2.3.3.1. Tình hình c p n c c a thành ph Thái Nguyênấ ướ ủ ố 36 2.3.3.2. M t s v n đ liên quan t i n c th i thành ph Tháiộ ố ấ ề ớ ướ ả ố Nguyên 36 2.3.3.3. Đ c đi m n c th i thành ph Thái Nguyênặ ể ướ ả ố 36 B ng 2.2. M c n c th i t m i ng i dân t i h thông c ng th iả ứ ướ ả ừ ỗ ườ ớ ệ ố ả 37 2.3.3.4. Tình hình ô nhi m n c m t khu v c thành ph Tháiễ ướ ặ ự ố Nguyên 38 2.4. Hi n tr ng môi tr ng n c sông c u ch y qua khu v c thành phệ ạ ườ ướ ầ ả ự ố Thái Nguyên 39 Ph n 3ầ 40 Đ I T NG - N I DUNGỐ ƯỢ Ộ 40 PH NG PHÁP NGHIÊN C UƯƠ Ứ 40 3.1. Đ i t ng và ph m vi nghiên c u ố ượ ạ ứ 40 3.1.1. Đ i t ng nghiên c uố ượ ứ 40 3.1.2. Đ a đi m và th i gian ti n hànhị ể ờ ế 40 3.2. N i dung và các ch tiêu nghiên c uộ ỉ ứ 40 3.2.1. N i dung nghiên c uộ ứ 40 3.2.2. Các ch tiêu nghiên c uỉ ứ 41 3.3. Ph ng pháp nghiên c uươ ứ 41 3.3.1. Ph ng pháp thu th p s li u s c pươ ậ ố ệ ơ ấ 41 3.3.2. Ph ng pháp thu th p s li u th c pươ ậ ố ệ ứ ấ 41 3.3.3. Ph ng pháp phân tích, t ng h p và đánh giá s li uươ ổ ợ ố ệ 42 Ph n 4ầ 43 K T QU NGHIÊN C UẾ Ả Ứ 43 4.1. Đi u ki n t nhiên, kinh t - xã h i thành ph Thái Nguyênề ệ ự ế ộ ố 43 4.1.1. Đi u ki n t nhiênề ệ ự 43 4.1.1.1. V trí đ a lýị ị 43 4.1.1.2. Đ a hình, đ a m oị ị ạ 44 4.1.1.3. Đ c đi m đ a ch tặ ể ị ấ 44 4.1.1.4. Khí h u, thu vănậ ỷ 45 * L ng m a và ch đ m aượ ư ế ộ ư 45 - S ngày m a trên 100mm trong m t năm khá l n.ố ư ộ ớ 46 4.1.2. Đ c đi m kinh t - xã h iặ ể ế ộ 46 4.1.2.1. Tăng tr ng kinh tưở ế 46 Trong th i gian qua, t c đ tăng tr ng kinh t Thành ph Tháiờ ố ộ ưở ế ố Nguyên luôn cao h n tăng tr ng kinh t bình quân c a t nh vàơ ưở ế ủ ỉ c n c. ả ướ 46 4.1.2.2. Dân s và lao đ ngố ộ 47 B ng 4.1. B ng th ng kê di n tích và dân s các ph ng trên đ aả ả ố ệ ố ườ ị bàn thành phố 48 B ng 4.2. B ng dân s trung bình phân theo gi i tính, thành th vàả ả ố ớ ị nông thôn 48 4.1.2.3. Phát tri n c s h t ngể ơ ở ạ ầ 49 4.1.2.4. Th c tr ng phát tri n kinh t - xã h iự ạ ể ế ộ 53 B ng 4.3. Tăng tr ng kinh t c a thành ph Thái Nguyênả ưở ế ủ ố 55 giai đo n 2006 - 2010ạ 55 2.393.24 55 4.1.3. Đánh giá chung v đi u ki n t nhiên, kinh t - xã h i trên đ aề ề ệ ự ế ộ ị bàn thành ph Thái Nguyênố 55 4.2. Đánh giá th c tr ng n c th i trên đ a bàn thành ph Thái Nguyênự ạ ướ ả ị ố 57 4.2.1. Ngu n phát sinh n c th i ồ ướ ả 57 4.2.1.1. Ngu n phát sinh n c th i công nghi pồ ướ ả ệ 57 B ng 4.4. L ng n c th i c a m t s c s s n xu t công nghi pả ượ ướ ả ủ ộ ố ơ ở ả ấ ệ trên đ a bàn thành ph Thái Nguyên ị ố 57 4.2.1.2. Ngu n phát sinh n c th i b nh vi nồ ướ ả ệ ệ 59 B ng 4.5. L u l ng n c th i c a m t s b nh vi n khu v c thànhả ư ượ ướ ả ủ ộ ố ệ ệ ự ph Thái Nguyênố 60 B ng 4.6. B ng thông s ô nhi m đ c tr ng trong n c th i b nhả ả ố ễ ặ ư ướ ả ệ vi nệ 61 4.2.1.3. Ngu n phát sinh n c th i sinh ho tồ ướ ả ạ 62 B ng 4.7. c tính l ng n c th i sinh ho t phát sinh trên đ a bànả Ướ ượ ướ ả ạ ị thành ph Thái Nguyên (t khu dân c , h gia đình, nhà hàng,ố ừ ư ộ khách s n)ạ 63 4.2.2. Đánh giá ch t l ng n c th i trên đ a bàn thành ph Tháiấ ượ ướ ả ị ố Nguyên 63 4.2.2.1. Ch t l ng n c th i công nghi pấ ượ ướ ả ệ 63 B ng 4.8. K t qu phân tích m u n c th i công nghi p trên đ aả ế ả ẫ ướ ả ệ ị bàn thành ph Thái Nguyênố 64 4.2.2.2. Ch t l ng n c th i b nh vi nấ ượ ướ ả ệ ệ 65 4.2.2.3. Ch t l ng n c th i sinh ho tấ ượ ướ ả ạ 66 B ng 4.10. K t qu phân tích m u n c th i sinh ho t trên đ a bànả ế ả ẫ ướ ả ạ ị thành ph Thái Nguyênố 66 4.2.3. nh h ng c a n c th i t i ch t l ng môi tr ng trên đ aẢ ưở ủ ướ ả ớ ấ ượ ườ ị bàn thành ph Thái Nguyênố 67 B ng 4.11. N ng đ các ch t ô nhi m trong m u phân tích n cả ồ ộ ấ ễ ẫ ướ m t t i m t s đi m trên đ a bàn thành ph Thái Nguyênặ ạ ộ ố ể ị ố 68 B ng 4.12. N ng đ các ch t ô nhi m trong m u phân tích n cả ồ ộ ấ ễ ẫ ướ ng m t i m t s đi m trên đ a bàn thành ph Thái Nguyênầ ạ ộ ố ể ị ố 69 4.3. Th c tr ng qu n lý n c th i trên đ a bàn thành ph Thái Nguyênự ạ ả ướ ả ị ố 69 4.3.1. Th c tr ng thoát n c ự ạ ướ 69 B ng 4.13. Hi n tr ng c ng th i c a m t s h trong thành phả ệ ạ ố ả ủ ộ ố ộ ố 70 4.3.2. Th c tr ng x lý n c th iự ạ ử ướ ả 70 4.3.3. Th c tr ng qu n lý n c th i ự ạ ả ướ ả 71 4.3.4. Công tác truy n thông môi tr ngề ườ 72 B ng 4.14. Công tác truy n thông v sinh môi tr ngả ề ệ ườ 72 4.4. M t s gi i pháp gi m thi u nh h ng t i môi tr ng n c th i thànhộ ố ả ả ể ả ưở ớ ườ ướ ả ph Thái Nguyênố 72 4.4.1. Gi i pháp đ i v i công tác thoát n c c a thành phả ố ớ ướ ủ ố 72 4.4.2. Gi i pháp trong công tác thoát n c th iả ướ ả 73 4.4.3. Gi i pháp qu n lý n c th iả ả ướ ả 74 4.4.3.1. Gi i pháp n c s ch cho ng i dânả ướ ạ ườ 74 4.4.3.2. Gi i pháp kh c ph c ô nhi m n cả ắ ụ ễ ướ 76 4.4.4. Gi i pháp nâng cao nh n th c và s tham gia c a c ng đ ngả ậ ứ ự ủ ộ ồ 76 Ph n 5ầ 78 K T LU N VÀ KI N NGHẾ Ậ Ế Ị 78 5.1. K t lu nế ậ 78 5.2. Ki n nghế ị 79 TÀI LI U THAM KH OỆ Ả 81 I. Ti ng Vi tế ệ 81 II. Ti ng Anhế 82 QUY CHU N K THU T QU C GIA V N C TH I SINH HO T Ẩ Ỹ Ậ Ố Ề ƯỚ Ả Ạ 89 (14:2008/BTNMT) 89 DANH M C CÁC T VI T T TỤ Ừ Ế Ắ BVMT : B o v Môi tr ngả ệ ườ BOD 5 : Nhu c u ôxi hóa 5 ngày ầ COD : Nhu c u ôxi hóa h cầ ọ Cty : Công ty DDT : G m Neocid, Pentachlor, Cholorophenothane….ồ ĐTM : Đánh giá tác đ ng môi tr ngộ ườ ĐCTV : Đ a ch t th y vănị ấ ủ HTX : H p tác xãợ IWMI : Vi n Qu n lý ngu n n c Qu c t ệ ả ồ ướ ố ế LHQ : Liên H p Qu cợ ố NĐ/CP : Ngh đ nh Chính phị ị ủ MTV : M t thành viênộ QĐ : Quy t đ nhế ị QCMT : Quy chu n Môi tr ngẩ ườ TCMT : Tiêu chu n Môi tr ngẩ ườ TCVN : Tiêu chu n Vi t Namẩ ệ TN & MT : Tài nguyên và Môi tr ngườ UNICEF : T ch c Nhi đ ng Liên H p Qu cổ ứ ồ ợ ố WHO : T ch c y t th gi iổ ứ ế ế ớ WWF : Qu b o v đ ng v t hoang dãỹ ả ệ ộ ậ M C L CỤ Ụ Trang Ph n 1ầ 10 M Đ UỞ Ầ 10 1.1. Đ t v n đặ ấ ề 11 1.2. M c đích và yêu c u c a đ tàiụ ầ ủ ề 12 1.2.1. M c đích c a đ tàiụ ủ ề 12 1.3. Ý nghĩa c a đ tài ủ ề 13 1.3.1. Ý nghĩa trong h c t p và nghiên c u khoa h cọ ậ ứ ọ 13 1.3.2. Ý nghĩa th c ti nự ễ 13 Ph n 2ầ 15 T NG QUAN TÀI LI UỔ Ệ 15 2.1. C s pháp lýơ ở 15 2.2. C s lý lu n c a đ tàiơ ở ậ ủ ề 15 2.2.1. Khái ni m v n c th i, ngu n th iệ ề ướ ả ồ ả 15 2.2.1.1. Khái ni m v n c th iệ ề ướ ả 15 2.2.1.2. Khái ni m v ngu n n c th iệ ề ồ ướ ả 16 2.2.2. M t s đ c đi m v n c th i và ngu n th iộ ố ặ ể ề ướ ả ồ ả 17 2.2.2.1. Đ c đi m n c th iặ ể ướ ả 17 2.2.2.2. Đ c đi m ngu n th iặ ể ồ ả 18 2.2.3. M t s nh h ng c a n c th i đ n môi tr ng n c vàộ ố ả ưở ủ ướ ả ế ườ ướ s c kh e con ng i ứ ỏ ườ 19 2.2.4. M t s ph ng pháp x lý n c th iộ ố ươ ử ướ ả 21 2.3. Th c tr ng n c th i trên th gi i và Vi t Namự ạ ướ ả ế ớ ở ệ 22 2.3.1. Th c tr ng n c th i trên th gi iự ạ ướ ả ế ớ 22 2.3.1.2. N c th i công nghi pướ ả ệ 24 2.3.1.3. N c th i b nh vi nướ ả ệ ệ 28 2.3.2. Th c tr ng n c th i Vi t Namự ạ ướ ả ệ 28 2.3.2.1. Th c tr ng n c th iự ạ ướ ả 28 2.3.2.2. Th c tr ng ô nhi m n c m t do n c th iự ạ ễ ướ ặ ướ ả 32 2.3.2.3. Th c tr ng công tác thoát n c và x lý n c th iự ạ ướ ử ướ ả 34 2.3.3. M t s v n đ liên quan t i n c th i t i thành ph Tháiộ ố ấ ề ớ ướ ả ạ ố Nguyên 36 2.3.3.1. Tình hình c p n c c a thành ph Thái Nguyênấ ướ ủ ố 36 2.3.3.2. M t s v n đ liên quan t i n c th i thành ph Tháiộ ố ấ ề ớ ướ ả ố Nguyên 36 2.3.3.3. Đ c đi m n c th i thành ph Thái Nguyênặ ể ướ ả ố 36 2.3.3.4. Tình hình ô nhi m n c m t khu v c thành ph Tháiễ ướ ặ ự ố Nguyên 38 2.4. Hi n tr ng môi tr ng n c sông c u ch y qua khu v c thành phệ ạ ườ ướ ầ ả ự ố Thái Nguyên 39 Ph n 3ầ 40 Đ I T NG - N I DUNGỐ ƯỢ Ộ 40 PH NG PHÁP NGHIÊN C UƯƠ Ứ 40 3.1. Đ i t ng và ph m vi nghiên c u ố ượ ạ ứ 40 3.1.1. Đ i t ng nghiên c uố ượ ứ 40 3.1.2. Đ a đi m và th i gian ti n hànhị ể ờ ế 40 3.2. N i dung và các ch tiêu nghiên c uộ ỉ ứ 40 3.2.1. N i dung nghiên c uộ ứ 40 3.2.2. Các ch tiêu nghiên c uỉ ứ 41 3.3. Ph ng pháp nghiên c uươ ứ 41 3.3.1. Ph ng pháp thu th p s li u s c pươ ậ ố ệ ơ ấ 41 3.3.2. Ph ng pháp thu th p s li u th c pươ ậ ố ệ ứ ấ 41 3.3.3. Ph ng pháp phân tích, t ng h p và đánh giá s li uươ ổ ợ ố ệ 42 Ph n 4ầ 43 K T QU NGHIÊN C UẾ Ả Ứ 43 4.1. Đi u ki n t nhiên, kinh t - xã h i thành ph Thái Nguyênề ệ ự ế ộ ố 43 4.1.1. Đi u ki n t nhiênề ệ ự 43 4.1.1.1. V trí đ a lýị ị 43 4.1.1.2. Đ a hình, đ a m oị ị ạ 44 4.1.1.3. Đ c đi m đ a ch tặ ể ị ấ 44 4.1.1.4. Khí h u, thu vănậ ỷ 45 * L ng m a và ch đ m aượ ư ế ộ ư 45 - S ngày m a trên 100mm trong m t năm khá l n.ố ư ộ ớ 46 4.1.2. Đ c đi m kinh t - xã h iặ ể ế ộ 46 4.1.2.1. Tăng tr ng kinh tưở ế 46 Trong th i gian qua, t c đ tăng tr ng kinh t Thành ph Tháiờ ố ộ ưở ế ố Nguyên luôn cao h n tăng tr ng kinh t bình quân c a t nh vàơ ưở ế ủ ỉ c n c. ả ướ 46 4.1.2.2. Dân s và lao đ ngố ộ 47 4.1.2.3. Phát tri n c s h t ngể ơ ở ạ ầ 49 4.1.2.4. Th c tr ng phát tri n kinh t - xã h iự ạ ể ế ộ 53 2.393.24 55 4.1.3. Đánh giá chung v đi u ki n t nhiên, kinh t - xã h i trên đ aề ề ệ ự ế ộ ị bàn thành ph Thái Nguyênố 55 4.2. Đánh giá th c tr ng n c th i trên đ a bàn thành ph Thái Nguyênự ạ ướ ả ị ố 57 4.2.1. Ngu n phát sinh n c th i ồ ướ ả 57 4.2.1.1. Ngu n phát sinh n c th i công nghi pồ ướ ả ệ 57 4.2.1.2. Ngu n phát sinh n c th i b nh vi nồ ướ ả ệ ệ 59 4.2.1.3. Ngu n phát sinh n c th i sinh ho tồ ướ ả ạ 62 4.2.2. Đánh giá ch t l ng n c th i trên đ a bàn thành ph Tháiấ ượ ướ ả ị ố Nguyên 63 4.2.2.1. Ch t l ng n c th i công nghi pấ ượ ướ ả ệ 63 4.2.2.2. Ch t l ng n c th i b nh vi nấ ượ ướ ả ệ ệ 65 4.2.2.3. Ch t l ng n c th i sinh ho tấ ượ ướ ả ạ 66 4.2.3. nh h ng c a n c th i t i ch t l ng môi tr ng trên đ aẢ ưở ủ ướ ả ớ ấ ượ ườ ị bàn thành ph Thái Nguyênố 67 4.3. Th c tr ng qu n lý n c th i trên đ a bàn thành ph Thái Nguyênự ạ ả ướ ả ị ố 69 4.3.1. Th c tr ng thoát n c ự ạ ướ 69 4.3.2. Th c tr ng x lý n c th iự ạ ử ướ ả 70 4.3.3. Th c tr ng qu n lý n c th i ự ạ ả ướ ả 71 4.3.4. Công tác truy n thông môi tr ngề ườ 72 4.4. M t s gi i pháp gi m thi u nh h ng t i môi tr ng n c th i thànhộ ố ả ả ể ả ưở ớ ườ ướ ả ph Thái Nguyênố 72 4.4.1. Gi i pháp đ i v i công tác thoát n c c a thành phả ố ớ ướ ủ ố 72 4.4.2. Gi i pháp trong công tác thoát n c th iả ướ ả 73 4.4.3. Gi i pháp qu n lý n c th iả ả ướ ả 74 4.4.3.1. Gi i pháp n c s ch cho ng i dânả ướ ạ ườ 74 4.4.3.2. Gi i pháp kh c ph c ô nhi m n cả ắ ụ ễ ướ 76 4.4.4. Gi i pháp nâng cao nh n th c và s tham gia c a c ng đ ngả ậ ứ ự ủ ộ ồ 76 Ph n 5ầ 78 K T LU N VÀ KI N NGHẾ Ậ Ế Ị 78 5.1. K t lu nế ậ 78 5.2. Ki n nghế ị 79 TÀI LI U THAM KH OỆ Ả 81 I. Ti ng Vi tế ệ 81 II. Ti ng Anhế 82 QUY CHU N K THU T QU C GIA V N C TH I SINH HO T Ẩ Ỹ Ậ Ố Ề ƯỚ Ả Ạ 89 (14:2008/BTNMT) 89 Ph n 1ầ M Đ UỞ Ầ [...]... Nguyên - Đánh giá được chất lượng nước thải tại thành ph ố Thái Nguyên - Đánh giá được ảnh hưởng của nước thải đến môi trường nước tại thành ph ố Thái Nguyên - Đề xuất các giải pháp giảm thiểu các ảnh hưởng của nước thải tới môi trường và nâng cao chất lượng môi trường thành ph ố Thái Nguyên 1.3 Ý nghĩa của đề tài 1.3.1 Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học - Áp dụng kiến thức đã học của nhà trường. .. tài nguyên của thành ph ố Thái Nguyên - Đánh giá thực trạng nước thải và mức độ ảnh hưởng của nước thải tới môi trường nước - Từ đó đề xuất các gi ải pháp nh ằm góp ph ần nâng cao ch ất lượ ng môi trườ ng n ướ c thành ph ố Thái Nguyên 1.2.2 Yêu cầu của đề tài - Số liệu thu thập phải khách quan, trung thực, chính xác - Đánh giá khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành ph ố Thái Nguyên. .. Xuất phát từ yêu cầu thực tế trên và được sự đồng ý c ủa Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhi ệm khoa Tài nguyên & Môi tr ường Trườ ng Đại học Nông lâm Thái Nguyên và d ưới s ự h ướng d ẫn c ủa Thạc sỹ Vũ Th ị Quý em ti ến hành đ ề tài: Đánh giá thực trạng n ước thải tại thành ph ố Thái Nguyên - T ỉnh Thái Nguyên 1.2 Mục đích và yêu cầu của đề tài 1.2.1 Mục đích của đề tài - Đánh giá được các điều... áp dụng công nghệ): + Nguồn nước thải sinh hoạt + Nguồn nước thải công nghiệp + Nguồn nước thải nông nghiệp + Nguồn nước thải tự nhiên 2.2.2 Một số đặc điểm về nước thải và nguồn thải 2.2.2.1 Đặc điểm nước thải Tùy thuộc vào loại nước thải mà đặc đi ểm của chúng khác nhau Trong nước thải chứa nhiều thành phần khác nhau, các thành phần đó cũng là tác nhân gây ô nhiễm nguồn nước và có độc tính với con... gan A,… Nước thải có mức độ ô nhiễm nặng từ nguồn hoạt động chuyên môn như phòng mổ, buồng thủ thuật, buồng khám bệnh, nước thải từ bể phốt 2.2.3 Một số ảnh hưởng của nước thải đến môi trường nước và sức khỏe con người Ảnh hưởng lớn nhất của nước thải là gây ô nhiễm môi trường nước dẫn tới sự suy giảm tài nguyên nước Theo Hoàng Văn Hùng (2009) [13] sự ô nhiễm môi trường nước chính là sự thay đổi thành. .. n ước thải sinh hoạt, nước thải từ các trại chăn nuôi, nước từ đồng ruộng bón phân chưa ủ có nhiều giun sán, vi khuẩn 2.2.2.2 Đặc điểm nguồn thải Hiện nay, người ta quan tâm nhiều nhất tới ba nguồn nước thải đó là nguồn nước thải công nghiệp, nguồn nước thải bệnh viện, và nguồn nước thải sinh hoạt Chúng là một trong những nguồn nước th ải gây ô nhiễm nhất và ảnh hưởng lớn nhất tới môi trường nước nói... con ngườ i - Nước thải công nghiệp: Là nước thải từ các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giao thông vận tải - Nước thải bệnh viện: Là nước thải từ các cơ sở y tế  Tóm lại: Nước thải được định nghĩa là chất lỏng thải ra từ các hoạt động sản xuất công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt của con người và đã bị thay đổi tính chất ban đầu của chúng 2.2.1.2 Khái niệm về nguồn nước thải  Khái... tính ch ất của nước gây ảnh hưởng tới hoạt động sống của con người và sinh vật Khi sự thay đổi thành phần và tính chất của nước vượt qua một ngưỡng cho phép thì sự ô nhiễm nước đã ở mức nguy hiểm và gây ra một s ố b ệnh (Lê Văn Khoa, 2000) [14] Một số ảnh hưởng của nước thải tới môi trường nước, nguồn nước và sức khỏe là: *Ảnh hưởng tới môi trường nước: Nước thải làm thay đổi chất lượng nước, một số... dây truyền công nghệ cũng như quy mô sản xuất Nước thải của các nhà máy chế biến lương thực, thực phẩm có chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân h ủy sinh học; trong khi đó nước thải của ngành công nghiệp thu ộc da ch ứa nhiều kim loại nặng, sunfua; còn nước thải của công nghiệp ac quy có nồng độ axit và chì cao - Nguồn nước thải bệnh viện: Đặc điểm của ô nhiễm nước thải bệnh viện và ô nhiễm hữu cơ với hàm lượng... quen với thực tế - Nâng cao kiến thức thực tế - Tích luỹ được kinh nghiệm phục vụ cho công việc sau này - Bổ sung tư liệu cho học tập 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn - Để góp phần bảo vệ bền vững môi trường trong công tác xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường là rất cần thiết, nhằm giúp cho các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách về kinh tế, v ề môi tr ường ch ủ động nắm vững diễn biến môi trường tại từng . : Ngh đ nh Chính phị ị ủ MTV : M t thành viênộ QĐ : Quy t đ nhế ị QCMT : Quy chu n Môi tr ngẩ ườ TCMT : Tiêu chu n Môi tr ngẩ ườ TCVN : Tiêu chu n Vi t Namẩ ệ TN & MT : Tài nguyên và Môi tr. N K THU T QU C GIA V N C TH I SINH HO T Ẩ Ỹ Ậ Ố Ề ƯỚ Ả Ạ 89 (14:2008/BTNMT) 89 DANH M C CÁC T VI T T TỤ Ừ Ế Ắ BVMT : B o v Môi tr ngả ệ ườ BOD 5 : Nhu c u ôxi hóa 5 ngày ầ COD : Nhu c u. trong quá trình th c hi n đ tài, em đã g p không ít thi u sót, vì v yự ệ ề ặ ế ậ mong nh n đ c s góp ý c a các th y cô đ đ tài c a em đ c hoàn thi n t t h nậ ượ ự ủ ầ ể ề ủ ượ ệ ố ơ n a.ữ M t
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng nước thải tại thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Báo cáo tốt nghiệp ngành khoa học môi trường, Đánh giá thực trạng nước thải tại thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Báo cáo tốt nghiệp ngành khoa học môi trường,

Từ khóa liên quan