Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

103 315 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2015, 18:21

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT HĐND Hội đồng Nhân dân UBND Uỷ ban nhân dân TU Tỉnh uỷ CP Chính phủ TTg Thủ tướng XHCN Xã hội chủ nghĩa KCNTT Khu công nghiệp tập trung KĐT Khu đô thị TDTT Thể dục thể thao THCS Trung học cơ sở THPT Trung học phổ thông DNNN Doanh nghiệp nhà nước HTX Hợp tác xã Cty TNHH Công ty trách nhiệm hữu hạn Cty CP Công ty cổ phần DNTN Doanh nghịêp tư nhân Trường CNKT Trường công nhân kỹ thuật CNH, HĐH Công nghiệp hoá, hiện đại hoá BHXN Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế Chương hai THỰC TRẠNG CHUYỂN ĐỔI NGHỀ NGHIỆP, ĐÀO TẠO VIỆC LÀM CHO DÂN CƯ CÁC VÙNG NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT PHÁT TRIỂN CÁC KCN TẬP TRUNG VÀ ĐÔ THỊ TỈNH BẮC NINH THỜI KỲ 2001-2005 Chủ trương phát triển Khu công nghiệp ở Việt Nam ra đời cùng với chính sách đổi mới do Đại hội Đảng lần thứ VI năm 1986 khởi xướng. Nghị quyết Hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa VIl năm 1994 trong đó đã nhấn mạnh việc phải xây dựng "Quy hoạch các vùng, trước hết là các dịa bàn trọng điểm, các khu chế xuất, khu kinh tế đặc biệt, khu công nghiệp tập trung". Chủ trương đó tiếp tục được khẳng định qua các văn kiện về đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng. Văn kiện Đại hội lX về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2005 khẳng định việc phải "Quy hoạch phân bố hợp lý công nghiệp trên cả nước. Phát triển có hiệu quả các KCN - KCX, xây dựng một số khu công nghệ cao, hình thành các cụm công nghiệp lớn và khu kinh tế mở". Để phát triển các loại hình khu công nghiệp đó cần phải có nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, đó là đất đai. Đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt, là nguồn tài nguyên thuộc sở hữu toàn dân, nguồn lực to lớn của đất nước. Đất đai vừa có tỉnh kinh tế, vừa có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc. Do đó, các giải pháp về đất đai, những chính sách về sử dụng đất đai vừa phải vì lợt ích chung của xã hội, bảo đảm hài hoà lợi ích của Nhà nước, người đầu tư và người sử dụng đất. Công tác quản lý Nhà nước về đất dai, nhất là trong lĩnh vực sử dụng đất công nghiệp, Nhà nước luôn tạo điều kiện thuận lợi, hấp dẫn các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước có mặt bằng hợp lý, hợp pháp dể thực hiện các dự án đầu tư, yên tâm và tin tưởng đầu tư lâu dài trên phạm vi lãnh thổ nước ta, đòi hỏi các cấp quản lý và các nhà đầu tư, người sử dụng đất có nghĩa vụ: Khai thác, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả, phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực về đất. Việc ra đời các Khu công nghiệp, Khu đô thị và Khu dân cư cần phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất đai ở nước ta là một tất yếu khách quan. Trong tổng thể đất phi nông nghiệp cả nước, đất dùng để phát triển công nghiệp, các khu chế xuất, các khu công nghiệp, là một bộ phận quan trọng trong cơ cấu sử dụng tài nguyên đất quốc gia. Theo phân loại mới căn cứ vào mục đích sử dụng (Điều 13, Luật Đất đai năm 2003) thì nhóm đất phi nông nghiệp bao gồm 10 loại đất, trong đó nhóm đất dùng cho sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp gồm đất xây dựng, khu công nghiệp, đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm. Riêng đất khu công nghiệp, căn cứ chế độ sử dụng đất bao gồm đất để xây dựng cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất và các khu sản xuất kinh doanh tập trung khác có cùng chế độ sử dụng đất (Điều 90 - Luật Đất đai, năm 2003). Tuy nhiên, hầu hết đất đai được thu hồi lại là đất nông nghiệp và đất cư ngụ của người lao động làm nông nghiệp và người lao động nghèo ven đô thị. Dân cư ở các vùng này thường sống bằng nghề nông: Trồng lúa, màu và rau. Việc thu hồi dất đai của họ tạo ra sự thay đổi về phương án sản xuất mới. Trong dó điều quan tâm nhất là nghề nghiệp và việc làm kiếm sống lâu dài tạo nên sự ổn định về kinh tế - xã hội ở các cộng đồng dân cư ở các dịa phương này. Kề từ khi ra đời đến nay, các KCN, KCX ở Việt Nam đã có rất nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trở thành nơi thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài vào kinh doanh, sản xuất, thu hút nguồn vốn đầu tư cần thiết cho sự phát triển kinh tế bền vững, phục vụ cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Cùng với sự phát triển của các KCN, KCX là hình thành nên các Khu đô thị, Khu dân cư. Tuy nhiên, trong 3 quỏ trỡnh phỏt trin cỏc KCN, KCX, Khu ụ th Vlt Nam cng bc l nhiu vn bt cp cn iu chnh, hon thin cỏc KCN, KCX, Khu ụ th Vit Nam phỏt trin theo hng cht lng, hiu qu v bn vng, khụng dng li vic tng s lng. Mt trong nhng vn ni cm nht hin nay l lm th no cú c ngun lao ng cú cht lng cao. Do vy, chuyn i ngh nghip v o to vic lm l mt vn quan trng to vic lm, cú ngun lao ng di do cung ng cho cỏc doanh nghip, v vn ct lừi l lm th no tng ngun thu nhp cho ngi dõn cú t chuyn i lm KCN, KCX, Khu ụ th. Bc Ninh hin nay ang l mt tnh phỏt trin nhiu Khu cụng nghip v Khu ụ th, vi din tớch gn 800 km 2 , dõn s hn 1 triu ngi. Bc Ninh cú li th v v trớ a lý, nm trong vựng Chõu th Sụng Hng, ca ngừ phớ Bc ca th ụ H Ni, nm trong tam giỏc phỏt trin kinh t trng im H Ni - Hi Phũng - Qung Ninh. Bc Ninh rt thun li v giao thụng ng thu, ng b v ng hng khụng. Khụng ch l mnh t "a linh nhõn kit", tnh Bc Ninh cũn l ni hi t ca nhiu lng ngh truyn thng ni ting trong v ngoi nc nh: t tm Ni Du, g m ngh Phự Khờ - ng K, tranh ụng H, ỳc ng i Bỏi. Cựng vi vic phỏt trin cỏc KCN, Khu ụ th ti Bc Ninh thỡ din tớch t nụng nghip b thu hp li l iu kin tt yu khỏch quan, cú nhng a phng s phi thu hi ht din tớch sn xut nụng nghip. Do vy, vn to vic lm, chuyn i ngh nghip cho dõn c cỏc a phng ang l vn cú tớnh cht thi s v cú tm quan trng cp bỏch cn c nghiờn cu v cú bin phỏp gii quyt. I. PHT TRIN CC KHU CễNG NGHIP, Y MNH QU TRèNH CễNG NGHIP HO, HIN I HO TNH BC NINH 1 . Ngh Quyt s 02-NQ/T ngy 04/5/2001 ca Ban chp hnh ng b tnh v xõy dng v phỏt trin cỏc KCN, cm cụng nghip, l Ngh quyt 1 Các số liệu trong mục này do Ban quản lý KCN tỉnh Bắc Ninh cung cấpTháng 12/2005 chuyên đề cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, quán triệt và vận dụng chủ trương của Đảng về công nghiệp hoá, hiện đại hoá vào điều kiện cụ thể của địa phương. Mục tiêu của Nghị quyết 02-NQ/TƯ là: "Phấn đấu đến năm 2005, lấp đầy 50-60% diện tích đất đã quy hoạch của 2 KCN tập trung Tiên Sơn, Quế Võ. Mỗi huyện có ít nhất một cụm công nghiệp. Lấp đầy diện tích các cụm công nghiệp đã được phê duyệt, các cụm khác có từ 5 -10 nhà đầu tư thuê mặt bằng". Nghị quyết 02-NQ/TƯ là chủ trương đúng đắn, phù hợp với đường lối, chính sách phát triển kinh tế của Đảng và nhà nước, phù hợp với nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Nghị quyết đã đi vào thực tiễn cuộc sống. 1. Thành tựu đạt được trong 5 năm xây dựng phát triển KCN (2001- 2005). Tính từ khi khởi công KCN đầu tiên là KCN Tiên Sơn tháng 12/2000, đến nay tỉnh đã có 03 KCN tập trung được Thủ tướng Chính phủ thành lập; 03 KCN nữa (Yên Phong, Quế Võ II và mở rộng KCN Quế Võ) đang được quy hoạch, xúc tiến các thủ tục thành 1ập; dự kiến sẽ phát triển thêm 2-3 Khu, nâng tổng số các KCN tập trung đến 2010 khoảng 7-9 Khu, với diện tích quy hoạch hơn 3.000 ha. Đồng thời, 23 cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp làng nghề cũng được quy hoạch và xây dựng, diện tích quy hoạch các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp làng nghề khoảng 500 ha. Đến hết tháng 11/2005, các KCN Bắc Ninh đã có 157 Dự án được cấp giấy phép đầu tư (có hiệu lực), với tổng vốn đăng ký 583,02 triệu USD, trong đó có 123 dự án vốn đầu tư trong nước với số vốn đăng ký 6582,61 tỷ đồng (tuơng đương 414,26 triệu USD) và 34 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với số vốn 168,76 triệu USD, diện tích đất cho thuê 450 ha, tỷ lệ 1ấp đầy bình quân chung các KCN đạt 55% (450/817 ha) đất công nghiệp cho thuê. 5 Riêng 11 tháng năm 2005, trong các KCN tập trung đã thu hút hơn 44 dự án cấp phép mới và 35 dự án điều chỉnh tăng vốn, với tổng số vốn đạt 236,9 triệu USD bằng 68% (236,9 triệu USD/346,03 triệu USD) của tất cả các năm trước cộng lại (2001-2004), chiếm 40,62% (236,9 triệu USD/583,02 triệu USD) tổng số vốn đầu tư đã thu hút đến nay. Các KCN đã xúc tiến đầu tư đón nhận một số dự án 1ớn, công nghệ cao có tác động dẫn dắt thu hút các ngành công nghiệp phụ trợ, vệ tinh phát triển như: Dự án Canon, dự án Mitac, Sentec vào KCN Quế Võ kéo theo một loạt các dự án đầu tư nước ngoài vệ tinh cùng vào. KCN Tiên Sơn đã kêu gọi được dự án lớn về chế biến nông sản công nghệ cao có tác động mạnh đến kinh tế địa phương như dự án Công ty Bia Việt Hà (đã khởi công ngày 2/12/2005), dự án nhà máy chế biến sữa của Công ty cổ phần sữa Việt Nam khởi công cuối tháng 12/2005 và hiện nay đang đón nhận nhiều nhà đầu tư lớn của Nhật Bản đến tìm hiểu như: Tập đoàn Sumitomo, Yamaha, Mitsustar KCN Yên Phong động thổ tháng 12/2005 cùng với 2 dự án lớn (Dự án nhà máy rượu liên doanh giữa Thái Lan với Công ty Rượu Hà Nội 40 triệu USD; Dự án nhà máy gạch ốp lát của Công ty gạch ốp lát Thăng Long 15 triệu USD). Các KCN Bắc Ninh ngày càng hội tụ thêm nhiều doanh nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế và quốc tịch khác nhau. Đến nay,đã có 55 dự án đi vào hoạt động, phát huy được khoảng 45% năng lực thiết kế, (bằng 1/3 số dự án được cấp phép), có sản phẩm đưa ra thị trường; tuyển dụng gần 8.500 lao động trong đó 52,3% là lao động địa phương; giá trị sản xuất công nghiệp năm 2005 ước đạt 1.800 tỷ đồng, gấp 2,74 lần so với năm 2004. Các KCN được quy hoạch, đầu tư phát triển cùng với mạng lưới hạ tầng kỹ thuật của tỉnh đã tạo cho Bắc Ninh một diện mạo mới về công nghiệp- đô thị: đồng thời tạo ra sự phân bố 2 vùng kinh tế rõ rệt. Các huyện phía Bắc phát triển công nghiệp, các huyện phía Nam phát triển nông nghiệp. Việc hoạch định chính sách để phát triển cân đối, phát huy 1ợi thế cả 2 vùng đang là vấn đề lớn đặt ra đối với các ngành, các cấp tỉnh Bắc Ninh. Các KCN và cụm công nghiệp, làng nghề đã góp phần đẩy nhanh chuyển dich cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. Năm 2001 cơ cấu kinh tế của tỉnh là công nghiệp-xây dựng cơ bản 37,6%, nông nghiệp 34,2%, dịch vụ 28% thì năm 2005 cơ cấu kinh tế là:.CN-XDCB 47,2%, dịch vụ 27,8%, nông nghiệp 25,0%; mức tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh, bình quân trong 5 năm qua là 13,9%. Các KCN đã và đang ngày càng trở thành nhân tố tích cực, là một trong những giải pháp hàng đầu và động lực thúc đẩy tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh Bắc Ninh. 2. Khó khăn và vấn đề đặt ra. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là thúc đẩy 1ực lượng sản xuất phát triển. Phát triển các KCN 1à giải pháp quan trọng nhất thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Do đó phát triển KCN như thế nào cho phù hợp và đáp ứng yêu cầu vừa phát triển tuần tự vừa rút ngắn đi tắt đón đầu, đạt hiệu quả bền vững thì mỗi quốc gia, thậm chí ngay mỗi địa phương tuỳ theo điều kiện, vị trí địa lý và lợi thế riêng đều phải tự tìm cho mình hướng đi thích hợp. Nhìn ra thế giới, Đài Loan là một nước thành công trong việc xây dựng phát triển các KCN, đã trải qua 2 giai đoạn: - Giai đoạn đầu (l960-1969): được đánh giá là giai đoạn thử nghiệm phát triển các KCN theo chiều rộng. Giai đoạn 2 (Từ 1969 đến nay): vừa mở rộng về số lượng, vừa nâng cao chất lượng các KCN; hình thành các KCN đa ngành, các KCN chuyên ngành, các KCN công nghệ cao kết hợp nghiên cứu-triển khai (R&D). Các nước khác Trung Quốc, Thái Lan, Singapore . . . cũng như vậy. Nhìn sang các tỉnh bạn có điều kiện tương đồng với Bắc Ninh: 7 Các tỉnh phía Nam như Đồng Nai, Bình Dương đều có nhiều lợi thế để phát triển KCN như: Giáp Thành phố Hồ Chí Minh, giao thông hạ tầng thuận lợi, diện tích đất tự nhiên rộng, chi phí đầu tư hạ tầng thấp, có tiền đề phát triển khu công nghiệp, chế xuất từ những năm 60. Điều đó cho phép các tỉnh này phát triển khu công nghiệp theo cả chiều rộng và chiều sâu. Hiện nay tỉnh Đồng Nai có 16 KCN với diện tích gần 5.000 ha, có 645 dự án vốn đăng ký 6,8 tỷ USD; đang quy hoạch thêm các KCN để đến năm 2010 tổng diện tích KCN của Đồng Nai khoảng 12.000 ha. Tỉnh Bình Dương có 12 KCN và 8 cụm công nghiệp với diện tích 2.887 ha (đã có 655 dự án với số vốn đăng ký 2,55 tỷ USD); đang quy hoạch thêm 13 KCN và Khu liên hợp công nghiệp đô thị, dịch vụ để đến năm 2010 tổng diện tích các KCN và đô thị lên đến 19.000 ha. Các tỉnh phía Bắc như Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hưng Yên cũng có lợi thế lớn để phát triển các KCN là: gần Thủ đô Hà Nội, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao thông thuận lợi, diện tích đất tự nhiên rộng. Hải Dương và Vĩnh Phúc đều có tiền đề phát triển công nghiệp sớm hơn Bắc Ninh. Các tỉnh này đã và đang tận dụng triệt để lợi thế sẵn có phát triển các KCN đa ngành dọc trục đường giao thông lớn, tranh thủ gọi dự án vốn FDI. Hiện tại tỉnh Vĩnh Phúc có 7 KCN với 413 dự án đầu tư, tổng số vốn khoảng 1,9 tỷ USD. Đến 2010, sẽ quy hoạch thêm 12 KCN nữa, với tổng diện tích khoàng hơn 5.000 ha. Hầu hết các tỉnh, giai đoạn ban đầu đều phát triển các KCN theo chiều rộng, có nơi biến KCN thành. "Túi đựng doanh nghiệp" nên đã xuất hiện những vấn đề nan giải khó giải quyết như: Lao động, nhà ở, trường học, bệnh viện, ô nhiễm môi trường, trật tự an ninh… thậm chí có nơi còn làm biến dạng kết cấu không gian quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội. Điều đó muốn nói rằng cần có nhận thức và cách đi đúng về phát triển các KCN. Đối với Bắc Ninh, một tỉnh có nhiều thuận lợi về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông, có nhiều làng nghề, có lịch sử truyền thống văn hóa cao. Nhưng diện tích đất tự nhiên hẹp nhất nước, mật độ dân số cao, đất làm công nghiệp chủ yếu là đất nông nghiệp, chi phí đầu tư hạ tầng tốn kém, khó khăn trong bồi thường giải phóng mật bằng. . . Nếu phát triển KCN chỉ theo chiều rộng thì điều kiện quỹ đất đai không cho phép và khó có thể vưọt lên để giành vi trí xếp hạng cao được, do đó chúng ta phải tính đến khả năng phát triển theo chiều sâu. Thực tế trong 5 năm xây dựng, diện mạo các KCN là tập trung đa ngành; công tác quy hoạch đã gắn với quy hoạch phát triển đô thị; đâu tư xây dựng hạ tầng đã tính đến sự đồng bộ và đảm bảo yếu tố môi trường; đã lường trước vấn đề nhà ở, y tế, trường học, sinh hoạt văn hoá, tinh thần cho người lao động; có chính sách trải thảm đỏ.Song trong triển khai thu hút đầu tư ban đầu do thiếu kinh nghiệm nên hiệu quả chưa cao, một số dự án đã phải rút giấy phép đầu tư. II. THỰC TRẠNG THU HỒI VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TỈNH BẮC NINH 2 . 1. Tình hình thực hiện việc giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích chuyên dùng và đất ở từ năm 2001 đến 30/9/2005 Thủ tường Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất (KHSDĐ) 5 năm (2001- 2005) tỉnh Bắc Ninh tại Quyết định số 1214/QĐ- TTg ngày 7/11/2003, cho phép tỉnh Bắc Ninh được chuyển 3.750,44ha đất để sử dụng vào mục đích chuyên dùng và đất ở, trong đó: Đất chuyên dùng 3.154,96ha, đất ở là 595,48ha, trong đó: - Năm 2001 292,95 ha - Năm 2002 466, 17 ha - Năm 2003 1.003,76 ha - Năm 2004 1.056,00 ha - Năm 2005 931,56 ha Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2001 - 2005) tỉnh Bắc Ninh từ năm 2001 đến 30/9/2005 của từng loại đất được thể hiện ở bảng sau: 2 Sè liÖu t¹i môc nµy do Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng tØnh B¾c Ninh cung cÊp-Th¸ng 12/2005 9 [...]... nụng dõn thuờ t hoe u thu Trong ú din tớch t bng c khai thỏc cho trng lỳa l 116,34ha, t cõy hng nm c 79,8 tha, t cõy lõu nm c 35,72ha, trng rng c 85,82ha v nuụi trng thu sn 110;11 ha Cng trong thi gian ny ó chuyn i t mt nc chuyờn dựng sang trng lỳa c 489,78ha, cõy hng nm c 141,98ha, cõy lõu nm c 8,36ha v nuụi trng thu sn 927,44ha 3 V chuyn l c cu s dng t trong ni b t nụng nghip Trong 5 nm qua, ton tnh... trớ vic lm vi thu nhp bỡnh quõn 600 - 700 ngn ng/thỏng, tng s lao ng trong khu vc cụng nghip t 27.181 ngi nm 1997 lờn 90.696 ngi nm 2005 4.2 Tn ti Quỏ trỡnh thc hin quy hoch v k hoch s dng t 5 nm (2001 - 2005) cú mt s tn ti, trong ú ch yu l: - Trong quỏ trỡnh thc hin k hoch s dng t 5 nm (2001 - 2005) ó phỏt sinh nhiu t chc kinh t trong v ngoi tnh cú nhu cu u t s ng t phỏt trin cụng nghip, thng mi... cú trong hng mc cỏc cụng tnnh s dng t k k hoch ó c cp cú thm quyn phờ duyt o ú trong quỏ trỡnh thc hin tnh ó phi iu chnh, b sung k hoeh s dng t cho phự hp 19 - Thi gian cỏc t chc kinh t lp ỏn u t v lp h s t ai thc hin chm ó lm nh hng n kt qu thc hin cỏc ch tiờu k hoch s dng t hng nm Mt s hng mc cụng tnnh ó cú trong ch tiờu k hoch s dng t hng nm nhng c quan ch u t cha lp xong d ỏn v h s t ai, vỡ vy trong. .. ngh to vic lm cho nhõn dõn trong nhng nm qua ó cú nhng bc chuyn bin tớch cc, úng gúp rt ln vo vic phỏt trin ngun nhõn lc ca quc gia, ỏp ng nhu cu v vic lm cho 23 cỏc ngnh kinh t mi nhn, cho lao ng nụng thụn v lao ng t to vic lm thnh th cú ngh nghip n nh, nõng cao i sng vt cht, ci thin cuc sng cho h trong hin ti v tng lai Bc Ninh l tnh nm trong vựng kinh t trng im Bc B, trong tam giỏc kinh t H Ni -... lin vi nú l cụng tỏc o to ngh v gii quyt vic lm cho lao ng ia phng vỡ õy l mt trong nhng chin lc phỏt trin, l chớnh sỏch xó hi c bn, l hng u tiờn hng u trong ton b chớch sỏch kinh t- xó hi ca ng v Nh nc núi chung v ca tnh Bc Ninh núi riờng 24 khi chuyn sang giai on phỏt trin CNH, HH trong bi cnh hi nhp, ton cu hoỏ v kinh t Trong nhng nm qua ton tnh ó o to c 43.500 lao ng, gúp phn nõng t l o to lờn 28%... 4,94ha Tng s trờn a bn tnh ó cú 2 1 d ỏn giao t u giỏ quyn s dng t to vn xõy dng c s h tng vi tng din tớch t ó thu hi l 243,4ha, trong ú din tớch t l06,/5ha 1.12 t nụng thụn ó thc hin c 154,84ha, t 85,37% so vi k hoch giao t v cp t gión dõn ti cỏc huyn th trong tnh, trong ú huyn T Sn 25,03ha, Tiờn Du 22,92ha, Qu Vừ 44,57ha, Yờn Phong 16,26ha, Thun Thnh 19,24ha Gia Bỡnh 9,11ha v Lng Ti 4,24ha 2... lc sn cú cng nh tn dng c cỏc c hi v iu kin thun li trong bi cnh mi, Ngh quyt i hi i biu ng b tnh ln th 16 ra: " Phn du n nm 2015 Bc Ninh c bn tr thnh tnh cụng nghip" Trong 5 nm 2001-2005, Bc Ninh ó t c nhiu thnh tu quan trng: Nn kinh t ó i vo th phỏt trin vi nhp cao; Thu ngõn sỏch nh nc tng bỡnh quõn hng nm 34,7% nm 2005 t 1.011 t ng; tng sn phm trong tnh tng bỡnh quõn hng nm 13,9%, nụng nghip tng... cc, trong ú nm 2005 t: nụng nghip 25%, cụng nghip XDCB 47,2% dch v 27,8% Cụng cuc cụng nghip hoỏ - hin i hoỏ ó v ang c Tnh u, HND, UBND tnh tp trung ch o thc hin em li kt qu tớch cc, nht l cỏc KCN tp trung, KCN lng ngh v a ngh tng v s lng, cht lng, m rng v qui mụ, thu hỳt nhiu d ỏn u t trong v ngoi nc, to bc khi sc mi cho ngnh cụng nghip ca tnh, l ng lc cho s phỏt trin kinh t - vn hoỏ - xó hi ca tnh trong. .. theo Ngh nh s 2000/CP ca Chớnh ph) l mt minh chng Tng cc o to cụng nhõn k thut khi ú cú nhim v l xõy dng chin lc phỏt trin o to cụng nhn k thut (CNKT) trong ú cú vic hỡnh thnh v phỏt trin h thng cỏc trng CNKT min bc Ch trng ln nht trong giai on ny c th hin trong Ngh nh 42/CP ngy l0/3/!970 ca Chớnh ph: "Nhim v o to bi dng di ng CNKT l mt nhim v cỏch mng cc k trng y Tớnh n ht nm hc 1974 - 1975, riờng Min... giỏo viờn Trong ú, Trng Cụng nhõn K thut Bc Ninh ó c Tnh v B Lao ng - Thng binh v Xó ht u t v c cụng nhn l trng trng im ca khu vc Cú th núi, trong nhng nm qua quy mụ o to ca cỏc c s o to cụng lp ngy cng tng, cht lng o to c nõng lờn, cỏc hỡnh thc o to, ngnh ngh o to ngy cng a dng, phong phỳ, chng trỡnh o to c ci tin sỏt vi thc t, ngy cng ỏp ng tt hn vi nhu cu th trng v lao ng 2.2 Cụng tỏc dy ngh Trong nhng . 2005. 4.2. Tồn tại. Quá trình thực hiện quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2001 - 2005) có một số tồn tại, trong đó chủ yếu là: - Trong quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2001. đất khu công nghiệp, căn cứ chế độ sử dụng đất bao gồm đất để xây dựng cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất và các khu sản xuất kinh doanh tập trung khác có cùng chế độ sử dụng đất. trong và ngoài tỉnh có nhu cầu đầu tư sử đụng đất để phát triển công nghiệp, thương mại và địch vụ nhưng không đăng ký nhu cầu sử dụng đất khi tỉnh xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm và
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa., Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa., Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Từ khóa liên quan