0

Giáo án ôn hè tiếng anh 6

12 3,036 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2015, 14:33

Summer Lesson Plan English 5 School year :2013-2014 Date of planning:03/07/2013 Date of teaching :06/07/2013 Period 1: THE VERB “TOBE” A. AIM: - By the end of the lesson ,Ss will able to further practise the personal pronoun : I,You, He …… and the simple of present “ to be” - through this lesson Ss can practise the writing and speaking skills B.GRAMMAR: 1. Personal pronoun Số ít Số nhiều Ngôi 1 (chỉ người nói) I ( tôi, tớ, anh …) We (chúng tôi, chúng mình……) Ngôi 2 (chỉ người nghe) You ( bạn, em, ….) You ( các bạn, các em….) Ngôi 3 (chỉ đối tượng được nhắc đến trong câu ) He (anh ấy, cậu ấy… ) She ( cô ấy, chị ấy… ) It ( nó, vật ấy….) They ( các cậu ấy, các chị ấy, những vật ấy… ) 2. To Be: ( am / is / are ) *Model sentences: I am a student He is Nam We are fine *Form: a. Câu khẳng định.= The positive form I + am =I’m + tên riêng / tính từ / danh từ He / She / It + is =’s (nếu số it thì có mạo từ “a / an or the”) You / We / They + are =’re Nguyen Thi Anh Tuyet Doan Xa Junior High School 1 Summer Lesson Plan English 5 School year :2013-2014 b. Câu nghi vấn ( Đưa tobe lên trước chủ ngữ) Are + you / they / (we) ? Yes, I am/we/they are . No,I/we/they+ be + not Is + he / she / it ? Yes, he / she/it is. No,he / she / it is not. - Wh-questions: How (old) + be + S?, What + be + your/his… name(s)? c. Câu phủ định. ( thêm ‘not’ sau động từ tobe) I + am not + tên riêng / tính từ / danh từ ( nếu số it He / She / It + is not thì có mạo từ “a /an or the”) You / We / They + are not Notes: -Dạng viết tắt:I am = I’m He is=he’s Is not =isn’t You are=you’are Are not=aren’t - Động từ “be” có nghĩa là “thì,là ,ở” chỉ tình trạng của chủ ngữ, động từ được chia theo các ngôi.Sau tobe là N/ADJ/NAME - Dùng trong các tình huống sau: giới thiệu bản thân, hỏi tên người nào đó, hỏi thăm sức khỏe, hỏi về tuổi tác. C. PRACTICE: Ex1: Supply the correct form of the Verbs:(10’) 1. How old you (be) ? 2. You (be) fine? 3. This (be) Phong ? 4. He ( not be) a doctor. 5. They (not be) teachers. Ex2: Dùng từ gợi ý sau để đặt câu hoàn chỉnh:(10’) 1. My mother / be / tall. 2. What / be / his name /? Nguyen Thi Anh Tuyet Doan Xa Junior High School 2 Summer Lesson Plan English 5 School year :2013-2014 3. The children / be / fine. 4. The children / be / good students. 5. Her name / not be / Hung. 6. Where / he / be / from / ? 7. Nga / be / a new student / ? 8. This / be / my father. 9. You / be / Hoa / ? 10. How / you / be / today / ? Ex3: Chuyển các câu sau sang câu phủ định và nghi vấn rồi trả lời YES hoặc NO:(15’) 1. That is a pen. 2. The book is on the table. 3. Nam and Ba are very well. 4. He is a doctor. 5. The children are good students. 6. Thu is pretty. 7. She is in her classroom. 8. They are tall. 9. It is hot. 10.My name is Lan. Date of planning:10/07/2013 Date of teaching :13/07/2013 Period 2: REVISION Nguyen Thi Anh Tuyet Doan Xa Junior High School 3 Summer Lesson Plan English 5 School year :2013-2014 A. AIM: - By the end of the lesson ,Ss will able to further practise the personal pronoun : I,You, He …… and the simple of present “ to be” - through this lesson Ss can practise the writing and speaking skills B.PRACTICE: I. Complete these sentences: a. Hello, I ___________ Mai. b. I’m ten ____________ old. c. This _______ Lan. d. How are ________? e. My name _________ Huong. f. I live ________ Nguyen Hue Street. g. He ________ Mr. Tan. II: Correct mistakes: 1. How old you are? 2. I’m fiveteen years old. 3. My name are Linh. 4. We am fine , thank you. 5. I’m Hanh and I am is fine III. Choose the best answer: 1. Mai _____ a teacher. a. is b. am c. are d.  2. I live _____ Doan Xa. a. in b. on c. at d.  3. They _____ in class. a. is b. am c. are d.  IV. Use personal pronoun to replace for underlined part : Nguyen Thi Anh Tuyet Doan Xa Junior High School 4 Summer Lesson Plan English 5 School year :2013-2014 1. Thu and Lan are students. 2. My father and I are teachers. 3. My book is here. 4. His pencils are there. 5. Are you and Nam a student? IV. Odd the different word : 1. a. morning b. children c. teacher d. thirteen 2. a. seven b. Afternoon c. eleven d. twenty 3. a. fourteen b. sixteen c. evening d. hello V. Translate these sentences into English. 1. Chào các cậu. Hôm nay các cậu có khoẻ không? 2. Chúng mình khoẻ, cảm ơn bạn. Thế còn bạn thì sao? 3. Mình vẫn khoẻ. Cảm ơn các cậu. 4. Chào chị.Tên em là Hoa. Em năm nay 12 tuổi. 5. Con chào bố mẹ. Bố mẹ có khoẻ không ạ? 6. Em chào anh. Đây là Nga . Cô ấy là bạn của em. Cô ấy học lớp 6. Tôi là Phong còn đây là Linh. Further practices Các từ dùng để hỏi thường gặp:( What: cái gì Where: ở đâu How: thế nào các từ này thường nằm ở đầu câu hỏi When: khi nào Who: ai II.Exercises: EX1:. Các câu hỏi và trả lời về bản thân: 1. What’s your name?  My name is / I’m 2. How are you?  I’m fine, thanks. 3. How old are you?  I’m 4. Where do you live?  I live in/ on/ at Nguyen Thi Anh Tuyet Doan Xa Junior High School 5 Summer Lesson Plan English 5 School year :2013-2014 5. How do you spell your name?  It’s EX 2. Hãy dặt câu hỏi cho các câu trả lời sau: 1. ___________________________? - My name’s Tam. 2. ___________________________? - I’m eleven. 3. ___________________________? - I’m fine, thanks. 4. ___________________________? - I live in Hue. 5. ___________________________? - It’s L-I-E-N. EX3. Hãy sử dụng các từ cho sẵn để đặt câu: 1. I/ live/ Ly Thuong Kiet Street. 2. morning/ Miss Huong. Date of planning:17/07/2013 Date of teaching :20/07/2013 Period 3: THE SIMPLE PRESENT TENSE A. AIM: - By the end of the lesson ,Ss will able to practice the simple present tense well Nguyen Thi Anh Tuyet Doan Xa Junior High School 6 Summer Lesson Plan English 5 School year :2013-2014 - through this lesson Ss can practise some more exercises fluently. B.GRAMMAR: 1.ĐỘNG TỪ TOBE: ( am / is / are ) a) Affirmative: S + am / is / are + ………… Ex: We are students. b) Negative: S + am / is / are + not + ………… Ex: My mother is not a farmer. isn’t c) Interrogative: Ex: Is your brother a worker? → Yes, he is / No, he isn’t. 2.ORDINARY VERBS Model sentences: I go to shool every morning. Lan goes to school every morning. Form: (+) I/ We/ You/ They + V She/ He/ it/ + Vs/es. (-) I/ We/ You/ They/ N + don’t + V She/ He/ it/ N + doesn’t + V. (?) Do + We/ You/ They + V Does + She/ He/ it+ V ? Yes, S + do/ does No, S + do/ does + not. Wh- + do/does + S + V… ? S + V(e/ es) + Notes: Nguyen Thi Anh Tuyet Doan Xa Junior High School Am / Is / Are + S + ……………….? 7 Summer Lesson Plan English 5 School year :2013-2014 -To have: +I,we,you,they…+have +He,she,it… +has Adverbs: - Diễn tả một hành động hoặc một thói quen ở hiện tại (always, usually, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, every…….) Every night:mỗi đêm Every day:mỗi ngày After school/dinner. Once/twice/three times…a week/a month…. C.PRACTICES: I. Đổi các câu sau sang câu phủ định và nghi vấn: 1. He often gets up at 6. 2. They are teachers. 3. Mai always goes to school early. 4. We live in the country. 5. She likes school. 6. There is a couch in the room. 7. Nam has breakfast at 7:30 each morning. 8. These are pencils. 9. That is his teacher. 10. They usually get up 5. II. Chia động từ trong ngoặc cho đúng: 1. Thu often ______ (get) up at 4:30. 2. We _______ (watch) TV every night. 3. Tan and Lan ________ (play) games after school. 4. She _____ (have) lunch at 11. 5. Bin _____ (do) homework every night. Nguyen Thi Anh Tuyet Doan Xa Junior High School 8 Summer Lesson Plan English 5 School year :2013-2014 III, Answer the questions : 1. Are you a student ?  ……………………………… 2 . What school do you go to ?  ………………………………… 3 . Is your school big or small ?  …………………………… 4 . Where does your father work ?  …………………………… 5 . Where does your mother work ?  ……………………… Date of planning: 21/07/2013 Date of teaching :24/07/2013 Period 4: TEST 1 I. Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ a, b, c, đứng trước phương án trả lời em cho là đúng. 1. Minh and his sister …………. in the house. a. is b. are c. am Nguyen Thi Anh Tuyet Doan Xa Junior High School 9 Summer Lesson Plan English 5 School year :2013-2014 2. ………… do you spell your name? M-A-I, Mai. a. how b. where c. what 3. Is that your father? Yes,……… a. It is b. he is c. they are. 4. What ……… Miss Oanh do? ………… is a doctor. a. does/ she b. is/ she c. does/ he 5. Is this your desk? Yes. It is ………… desk. a. this b. your c. my 6. What’s his name? name is Ba. a. her b. his c. my 7. How old are you? a. I’m fine, thanks. b. This is Lan. c. I’m eight 8. How many ………………… are there on the shelf? There is one. a . stereoes b. stereos c. stereo 9 -………. they twelve? - No, they………… a. are/aren’t b. aren’t / are c. are/ are. 10.Where do you live? I live ……………Viet Nam. a. on b. in c. at 11.What are these? ……… are stools. a. There b. It c. They. 12.Who is this? This is …………………… a. my sister. b. an armchair. c. my classroom. II. Làm theo hướng dẫn trong ngoặc (3 điểm) 1. we/in/Da Nang/city/in/ house/a/ live/. (Sắp xếp các từ đã cho thành câu hoàn chỉnh). …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. This is my pencil. (Chuyển câu sang hình thức số nhiều). Nguyen Thi Anh Tuyet Doan Xa Junior High School 10 [...]... students Nguyen Thi Anh Tuyet 11 Doan Xa Junior High School Summer Lesson Plan English 5 School year :2013-2014 * Trả lời các câu hỏi dựa vào đoạn văn trên (1điểm) a How many people are there in his family? ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… b Where do they live? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PERIOD 2 :CORECT THE TESTS Nguyen Thi Anh Tuyet 12 Doan... engineer (Chuyển câu sang thể nghi vấn) ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………… 5.That is a eraser (Sữa lỗi ở câu bên) ……………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………… 6 How old is your father? (Trả lời câu hỏi dựa vào thực tế) ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… III Đọc đoạn văn, sử dung từ gợi ý để điền vào chổ trống.(3 điểm) a, This on, is, . khoẻ không? 2. Chúng mình khoẻ, cảm ơn bạn. Thế còn bạn thì sao? 3. Mình vẫn khoẻ. Cảm ơn các cậu. 4. Chào chị.Tên em là Hoa. Em năm nay 12 tuổi. 5. Con chào bố mẹ. Bố mẹ có khoẻ không ạ? 6. Em. 4: TEST 1 I. Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ a, b, c, đứng trước phương án trả lời em cho là đúng. 1. Minh and his sister …………. in the house. a. is b. are c. am Nguyen Thi Anh Tuyet Doan. students. 6. Thu is pretty. 7. She is in her classroom. 8. They are tall. 9. It is hot. 10.My name is Lan. Date of planning:10/07/2013 Date of teaching :13/07/2013 Period 2: REVISION Nguyen Thi Anh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ôn hè tiếng anh 6, Giáo án ôn hè tiếng anh 6, , b. Câu nghi vấn ( Đưa tobe lên trước chủ ngữ)