0

Giáo án cơ bản tiếng anh 6 cả năm_bộ 2

39 1,248 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2015, 14:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÀI LIỆU PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN TIẾNG ANH 6 (Dùng cho các cơ quan quản lý giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2014-2015) LỚP 6 Cả năm học: 37 tuần (105 tiết) Trong đó có các tiết dành cho ôn tập, kiểm tra và chữa bài kiểm tra thường xuyên và định kỳ. HỌC KỲ I Bài/Unit Nội dung Số tiết Hướng dẫn học/kiểm tra đầu năm 2 1 Greetings 5 2 At school 5 3 At home 5 Grammar practice 1 Kiểm tra và chữa bài kiểm tra 2 4 Big or Small ? 5 5 Things I do 5 Grammar practice 1 6 Places 5 Kiểm tra và chữa bài kiểm tra 2 7 Your house 5 8 Out and about 5 Grammar practice 1 Ôn tập và kiểm tra học kỳ I 5 TỔNG SỐ TIẾT 53 HỌC KỲ II Bài/Unit Nội dung Số tiết 9 The body 5 10 Staying healthy 5 11 What do I eat 5 Grammar practice 1 Kiểm tra và chữa bài kiểm tra 2 12 Sports and pastimes 5 13 Activities and seasons 5 14 Making plans 5 Grammar practice 1 Kiểm tra và chữa bài kiểm tra 2 15 Countries 5 16 Man and the environment 5 Grammar practice 1 Ôn tập và kiểm tra học kỳ II 5 TỔNG SỐ TIẾT 52 TÀI LIỆU GIÁO ÁN GIẢNG DẠY GIÁO VIÊN THỰC HIỆN DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CẤP : TRUNG HỌC CƠ SỞ 2014-2015 ********************** TIẾNG ANH 6 CHUẨN KIẾN THỨC 1. Đà GIẢM TẢI 2. SOẠN THEO SÁCH CHUẨN KIẾN THỨC 3. ĐẦY ĐỦ 105 TIẾT 4. CÓ ĐỀ MA TRẬN KIỂM TRA ENLISH 6 Period 1 : lesson 1 Giới thiệu m«n học tiếng anh/ Híng dÉn häc I. Đặc điểm tình hình : Các em lớp 6 bước đầu học tiếng anh nên có rất nhiều ham muốn và khao kh¸t được tim hiểu.Vi vậy giáo viên cần :- Giới thiệu việc áp dụng tiếng anh trong thực tế hiên nay - Giơí thiệu cấu trúc bài học :16 bài,gần gũi với các hoạt động hằng ngày Tranh ảnh đẹp II. Phương pháp học tiếâng anh : 1. Tại trường :- Nghe thầy , nghe máy thật kó đểû nắm thông tin - Tập nói theo thầy , theo bạn ,…. Nói đúng ngữ điệu - Mạnh dạn phát biểu bài - Nắm vững các điểm ngữ pháp đã học , cac cấu trúc câu - Ghi chép đày đủ , chính xác 2.Tại nhà : -Ôân lại bài học ngay sau khi co tiết học ở lớp - Dựa vào các cấu trúc dã học và các ngữ liệu đã học để tập nói cùng bạn - Tập viết các từ mới và ôn luyên thường xuyên - Ghi từ mới vào sổ tay học tập III. Các tài liệu và phương tiện : - Băng và máy - Tài liệu trực quan- Tài liệu hổ trợ - Tranh ảnh - Bảng cuốn - IV. CÊu tróc s¸ch TiÕng Anh 6 . *Gi¸o viªn giíi thiƯu cho häc sinh: - Cn TiÕng Anh 6 gåm 16 ®¬n vÞ bµi häc ( Units), mçi bµi häc t¬ng øng víi mét chđ ®Ị vµ ®ỵc chia lµm nhiỊu tiÕt häc ®ỵc ph¸t triĨn theo tr×nh tù c¸c chđ ®Ị. - Ch¬ng tr×nh häc trong n¨m: C¶ n¨m: 3 tiÕt. 37 tn = 105 tiÕt K× I : 3 tiÕt. 19 tn = 53 tiÕt K× II : 3 tiÕt. 18 tn = 52 tiÕt - §iĨm : M: 2 15’ : 2 V: 2 HK: 1 - Cã ®Çy ®đ trang thiÕt bÞ, då dïng häc tËp: M¸y c¸t sÐt, tranh ¶nh, ®å vËt minh ho¹ cho c¸c néi dung gi¶ng d¹y. V. Häc sinh: - Häc sinh ph¶i lµ chđ thĨ cđa ho¹t ®éng häc tËp: cã ®éng c¬ häc tËp ®óng ®¾n, tÝch cùc & chđ ®éng tiÕp thu kiÕn thøc, ch¨m chØ ho¹t ®éng tham gia c¸c ho¹t ®éng giao tiÕp, m¹nh d¹n tÝch cùc & cã chđ ®Þnh, cã s¸ng t¹o sư dụng Tiếng Anh trong hoạt động giao tiếp. - Kết hợp hoạt động học tập trên lớp và làm bài tập ở nhà. - Học sinh tham gia hoạt động học tập dới sự hớng dẫn của giáo viên. 1. Có đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập phục vụ cho môn học Tiếng Anh 6. ( SGK, sách bài tập, sách bổ trợ và nâng cao, một số sách tham khảo, có thể dùng đài băng để luyện nghe ở nhà) Period: 02 lesson 2: hớng dẫn học học * ( tiếp theo với học sinh tiểu học cha học tiếng anh ) *(kiểm tra đầu năm với những học sinh đã học tiếng anh ở các lớp 3,4,5 bậc tiểu học ) BàI KIểM TRA TIếP THEO SAU I. Giới thiệu tiếng Anh 6: Tiếng Anh 6 giúp các em bớc đầu làm quen với tiếng Anh đồng thời giúp các em luyện tập để có thể nghe, nói, đọc, viết đợc tiếng Anh ở mức độ đơn giản thông qua các bài học phong phú và sinh động. Tiếng Anh 6 gồm 16 đơn vị bài học(Unit). Mỗi đơn vị gồm 2 đến 3 phần (Section) A, B hoặc C tơng ứng với các chủ đề có liên quan chặt chẽ với nhau. Mỗi phần đợc học từ 1 đến 2 tiết. II. Giới thiệu cách học: Các em sẽ trải qua 1 tiết học với các hoạt động cơ bản: 1, Warm up: Giáo viên dùng tranh ảnh hoặc các câu hỏi có liên quan đến nội dung bài học để gây hứng thú cho các em. 2, Presentation: Gồm các mục nh: Listen - repeat/ Listen - read. 3, Comprehension check: Gồm các mục mh: Ask - answer/ Practice with a partner/ Match/ True - false. 4, Practice: Gồm các bài tập khác nhau về nghe, nói, đọc, viết. 5, Remember: Là phần tóm tắt trọng tâm bài, giúp các em ghi nhớ đợc những phần chính của tiết học. III. Giúp các em làm quen 1 số câu giao tiếp cơ bản trong mỗi tiết học: - Dear teacher! - The monitor. + Who's absent today? - Nobody is absent today./ A is/ A and B are absent today. + Who's on duty today? - I am on duty today. + What's the date today? - Read after me! + Who can read? + Who can find out the new words? + Who can ask/ answer? Period: 02 Kiểm tra kiến thức đầu năm (kiểm tra đầu năm với những học sinh đã học tiếng anh ở các lớp 3,4,5 bậc tiểu học ) BàI KIểM TRA KIếN THứC TEST ENGLISH NEW YEARS Primary School Name: Marks Comments I. ỏnh du vo nhng cõu m bn nghe ( 2 im) 1. I like winter. 2. The weather is cool. I like summer. The weather is cold. 3. I often go swimming. 4. We are going to play badminton. I often go fishing. They are going to play badminton. II. Sp xp nhng t sau thnh mt cõu hon chnh (2.5 im) 1. in/ what/ the/ summer/ is/ like/ weather/ ?/ . 2. tonight/ going/ the/ amusement/ to/ Im/ park/ ./ 3. should/ take/ you/ aspirins/ some/ . / 4. in/ Vietnam/ there/ how/ seasons/ many/ are/ ?/ 5. tomorrow/ doing/ you/ are/ what/ ?/ III. Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời tương ứng ở cột B (2.5 điễm) A B Answers 1. What are you doing? 2. What’s the matter with her? 3. Are you going to the museum? 4. What’s the weather like in spring? 5. Where are you going next weekend? a. It’s very warm in spring. b. She has a cough. c. We’re going to Cuc Phuong National Park. d. I’m drawing a picture. e. No, I’m not 1……… 2……… 3……… 4 5 IV. Hãy viết một đoạn bằng tiếng anh về thời tiết, khí hậu nơi bạn sống (3.0 điễm) ……………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………… GOOD LUCK TO YOU ANSWER I. Đánh dấu  vào những câu mà bạn nghe ( 2 điễm) 1. I like winter. 2. The weather is cold 3. I often go fishing 4. They are going to play badminton. II. Sắp xếp những từ sau thành một câu hoàn chỉnh (2.5 điễm) 1. What is the weather like in summer? 2. I’m going to the amusement park tonight. 3. You should take some aspirins. 4. What are you doing tomorrow? III. Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời tương ứng ở cột B (2.5 điễm) 1. d 2. b 3. e 4. a 5. c IV. Hãy viết một đoạn bằng tiếng anh về thời tiết, khí hậu nơi bạn sống (3.0 điễm) Hello! My name is …… I live in DakLak province, Vietnam. There are 2 seasons in my hometown: the dry season and the rainy season. The rainy season begins from November to April. It is cool and wet in this season. So I usually go camping. The dry season starts from May to October. It is very hot. I often go swimming and go fishing with my friends. Period: 03 Unit 1: Greetings. A. Hello. (A 1-> 4) I.The aims: 1, Knowledges: By the end of the lessson, students will be able to use the greetings and introduce about their names. 2, Skills: Practice 4 skills. 3, Attitude: Work hard. II. Contents of language: 1, Vocabulary: hello, hi, I, am, my, name, is 2, Grammar: To be - I am + tªn. - My name is + tªn. III. Teaching aids: book, notebook, pictures, cassette, tape,…………………… V. Proceduce: Ts activities Sts activities Content 1, Warm up: + Who's absent today? + What's the date? + How are you? 2, Presentation: - Open the book, please. And look at the picture: + Who are they in the picture? + What are they doing? - Ask them look at the pictures in in part 1. + can you guess what the students say? - The monitor answers - Open the book and look at the picture. - Hä lµ nh÷ng häc sinh. - Hä ®ang chµo hái nhau. Unit 1: Greetings. Period 3: A. Hello. (A 1-> 4 - page 10) 1, New words: - Hello: Xin chµo - Hi: - I: T«i - Am <- Tobe (v): Th×, lµ, ë - Is <- Tobe (v) - My: Cña t«i - Name (n): Tªn - Listen to the tape, please. ( 2 times) * Say the greetings: Hello/ Hi. + Who can read? - Notice the main stress: Hello Hi * Explain two ways of greetings Hello and Hi. - Who can say " Hello/ Hi" to your classmates? 3, Comprehension check: + What do you say when you want to introduce about your name? Look at the pictures in part 3, please. - Listen to the tape, please. (2 times) + Who can read ? + Who can practice? 4, Practice: - Now you practice with the greetings and introducing your names. + Who can practice? - Give them study cards and ask them to do in 2 minutes. + who can read the correct answer? - Give answer key. 5, Remember: + Who can repeat the - Listen to the tape and repeat. - Some students read. - Listen and write down. - Repeat. - Listen to the teacher. - Listen to the teacher and answer in Vietnamese. - Listen to the tape and repeat. - Work in pairs. - Practice in pairs. - Listen to the teacher. - Practice in pairs. - Students do study cards in 2 minutes. - Some students read their answers. - Check and correct. - Some students 2, Model sentences: - I am Lan. - My name is Lan. * Notice: I am = I'm My name is = My name's 3, Practice: a, I am …………… b, My name is ………… Answer key. a, I am Mai. b, My name is Hoa. c, My name is Nam. d, I am Lan. 4, Remember: - Hello - Hi - I am …………. - My name is …………… - I am = I'm - My name is = My name's 5, Homework: - Learn by heart the new words. - Do exercices 1,2 / 4 in workbook. [...]... năng Liên hệ đt 0 168 . 921 . 866 8 Giáo án tiếng anh 6, 7,8,9 theo sách chuẩn kiến thức kỹ năng Liên hệ đt 0 168 . 921 . 866 8 Giáo án tiếng anh 6, 7,8,9 theo sách chuẩn kiến thức kỹ năng Liên hệ đt 0 168 . 921 . 866 8 Giáo án tiếng anh 6, 7,8,9 theo sách chuẩn kiến thức kỹ năng Liên hệ đt 0 168 . 921 . 866 8 Giáo án tiếng anh 6, 7,8,9 theo sách chuẩn kiến thức kỹ năng Liên hệ đt 0 168 . 921 . 866 8 Giáo án tiếng anh 6, 7,8,9 theo sách... exercise 4/ 84 - Write down Giáo án tiếng anh 6, 7,8,9 theo sách chuẩn kiến thức kỹ năng Liên hệ đt 0 168 . 921 . 866 8 Giáo án tiếng anh 6, 7,8,9 theo sách chuẩn kiến thức kỹ năng Liên hệ đt 0 168 . 921 . 866 8 Giáo án tiếng anh 6, 7,8,9 theo sách chuẩn kiến thức kỹ năng Liên hệ đt 0 168 . 921 . 866 8 Giáo án tiếng anh 6, 7,8,9 theo sách chuẩn kiến thức kỹ năng Liên hệ đt 0 168 . 921 . 866 8 Giáo án tiếng anh 6, 7,8,9 theo sách chuẩn... and correct contents of the lesson? 6, Homework: - Write on the board words - Make the question and answer the question about the health - Do exercices 3, 4/ 5 in workbook - Some students repeat - Write down Giáo án tiếng anh 6, 7,8,9 theo sách chuẩn kiến thức kỹ năng Liên hệ đt 0 168 . 921 . 866 8 HC Kè 2 Unit 9: Period 54: The body A Parts of the body (A 1, 2 - page 96) I.The aims: 1, Knowledges: By the... contents of the lesson? repeat 6, Homework: - Write on the board - Write down Giáo án tiếng anh 6, 7,8,9 theo sách chuẩn kiến thức kỹ năng Liên hệ đt 0 168 . 921 . 866 8 WEEK: 02 Period: 04 Unit 1: Greetings A Hello (A 5 -> 7) I.The aims: 1, Knowledges: In this lessson, students are going to learn how to ask about the health and say "Thank you" Then they can practice with their classmates 2, Skills: Practice 4 skills... absent today? + What's the date? + How are you? - Call two students go to the board - The monitor asnwers S1: write the structure and make 2 sentences S2: Does exercise 3 Unit 9: The body Period 56: A Parts of the body (A 5 -> rem - page 98) I The text: 1 New words: 2, Presentation: - Gymnast (n): vận động viên - Show the picture and ask - Look at the picture thể dục students look at it - Weight lifter... to the board - Yes/ No, S1: Does exercise 1 S2: Does execise 2 2, Presentation: - Open the book, please And look at the picture: + Who are they in the picture? - Open the book + What are they doing? + can you guess what they and look at the say when they want to ask picture - Họ là Ba và about the health? - Listen to the tape, please Lan - Họ đang chào ( 2 times) hỏi nhau + Who can read the dialogue?... thin, light, weak, . 2, Grammar: * S + be + adj - He is fat - She is thin III Teaching aids: book, notebook, pictures, cassette, tape, IV Proceduce: Teacher's activities 1, Warm up: + Who's absent today? Students' activities - The monitor asnwers Unit 9: Contents The body + What's the date? + How are you? S1: Does exercise 1 - Call two students go to the S2: Does exercise 2 board 2, Presentation: -... thức kỹ năng Liên hệ đt 0 168 . 921 . 866 8 Giáo án tiếng anh 6, 7,8,9 theo sách chuẩn kiến thức kỹ năng Liên hệ đt 0 168 . 921 . 866 8 Giáo án tiếng anh 6, 7,8,9 theo sách chuẩn kiến thức kỹ năng Liên hệ đt 0 168 . 921 . 866 8 ... head + What are those? - Those are his shoulders 6, Homework: - Write on the board Unit 9: Period 55: - Write down V Homework: - Learn by heart new words - Do exercises 1, 2/ 83 The body A Parts of the body (A 3, 4 - page 97) I.The aims: 1, Knowledges: By the end of the lesson, students will be able to describe simply about appearance of the people 2, Skills: Practice 4 skills 3, Attitude: Work hard... is strong 4, Practice: - Ask students do exercise in - Look at the part 6 part 6 - Work in pairs + Who can read the example? + Who can ask and answer about Chi/ Tuan? + Who can describe about famous persons? - Practice in pairs - Some students describe 5, Remember: + Who can repeat the main contents of the lesson - Students repeat 6, Homework: - Write on the board III Remember: - New words - The text . BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÀI LIỆU PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN TIẾNG ANH 6 (Dùng cho các cơ quan quản lý giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 20 14 -20 15) LỚP 6 Cả năm học: 37. học cha học tiếng anh ) *(kiểm tra đầu năm với những học sinh đã học tiếng anh ở các lớp 3,4,5 bậc tiểu học ) BàI KIểM TRA TIếP THEO SAU I. Giới thiệu tiếng Anh 6: Tiếng Anh 6 giúp các em. SỐ TIẾT 52 TÀI LIỆU GIÁO ÁN GIẢNG DẠY GIÁO VIÊN THỰC HIỆN DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CẤP : TRUNG HỌC CƠ SỞ 20 14 -20 15 ********************** TIẾNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án cơ bản tiếng anh 6 cả năm_bộ 2, Giáo án cơ bản tiếng anh 6 cả năm_bộ 2,