0

Giáo án cơ bản tiếng anh 6 cả năm_bộ 1

211 1,766 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2015, 14:22

Trưng THCS Văn Tr G V: Nguyn Th Khuyên       !  "!# $"% %&%  ' ()%# *%+,-% . /012*3456#782*345%19' 7892:#6#;2--6#<=> /7856#?#@%#A-%2:#BC +D;%.E56#%.E%F E%.E) %#G2C. EH3HI%35#J%#A /9K5 5LM##B#N2)%%B3O- 5P%QR%>##B#35.%D#>S#G#B#35 #G2T6%Q#G56# /9%.E%F E.%1#B#I#U/V  /P%.E##B#F%;35#W>#;.% A#L%,%F2:#XI%%2YA% /ZCR#2)C%F E.%1#B#I#" !V#!VV/ P2LL# #B#C2:##B#;M##W>#.35)%#B#,% #B#,%%526#M#52AN.#"[29D# 5 /D#5#\#B# N5H"B#3T%\26#3-2C D#5%F E#G2C#G2T#G5 /(F%I##\2BW?]@ 5F%5K)%M##J%#A %5##B#D 5K5 /0.?@ 5I#\[6%Q#G5%>#B# H-35%.F%2C#^#G896# 1 Trưng THCS Văn Tr G V: Nguyn Th Khuyên /UEH%FB?%#@H:#B#5%> #B##J%#AO#B##W>#%FB8M#2*34 5 6# /'AB# 59\[%FB?%@35L%;3D% ?% @##L_6# /`"a#AB# 5_%%Q%1W#L#B#5 E"b_% %%YL%F26#35#AB#5H-% // /8-6#03c.%d5H *%B6#,-% . 7I#2^##A#e%#G3E#6#%N%F 5%-f+ 3H"6#%N%F6#L-R##6%3E#6#; 3D%Z,%#\;3D%+",%#\%,%Fg6#6#,# h%9;3D%i856#;3D%#\C2:#6#i#B# 52AN#B#526#d#QL EH;3D%i T+R#UjOH;"-:3. EH#B#d#Q35 #B##W>#K .L^##D#D#5 E\#M \2CB"L_%%- G E%OK5#\CO)A5 ED %CK5U5292G#B#5H*%R%3.856# %B#5H /kl#>mn#3opqm#>qr"s st3l s>quv# rw /gn# Sx3ly3z%uo#" llt {q|3r}I '>q~•#%•"•#lt3€%#)3€lt3l3€ ••~#•#‚%#‚n#t#ƒx„(…%p#>qr"sY †%‡#qˆyqm 7O#B#B#"L?‰%M#Q%#@35 5OK 5 g!" 0%/<?/@   2 Trưng THCS Văn Tr G V: Nguyn Th Khuyên   ! "!!#$%&$' #(#!  !  #! ##%%#„! Š#%"### Š#  ) *!( (+ /0%#!  /" "%%3# ($,-( g‹  ?$@#55 , ?Š#@ ( O ?$ Ug(! Œ@ ?@ ,.+ ?$ @/•Ž 7?N•@ #G,#G+?$ @/• 0%  Y#5• ? @ Š##"%•‘• (.- - UgŽU (%gŽ(% g 7 (g 7( - Practise the dialogue # ?/@ # ?/# @ /Concept check #Ži ’!Œ? @ ’!!#?7 VŽ@ ’#  3 Trưng THCS Văn Tr G V: Nguyn Th Khuyên  Form:ŽVŽŠOO% Meaning“#5?2Q 5#B##5QHO”” 5#Q#5QH*Y%"%MNaQ-#e%% R@ O, 5?, 5@ Use:'5•35%.EO+ # 7ŽV•V **! "!"#! 7 g ŽVg7Ž /"!"%<= &%7Ž( 7Ž 7Ž "#?’#@ ‹ ‹! ‹ <‹ =‹3 (# „3„„% /" ggg%–(%g(g% — ˜<==<< ***/  ?%!"@ /#&%  /  *0123 /U/=3#  /#%%#%! /–$#%<=/!"" /=/™ 4 Trưng THCS Văn Tr G V: Nguyn Th Khuyên +! 4 ! "!#5$&$' ##!  !  #"%!%  %#%! = Š#%"### Š#  )( ’š ! !‹!3‹3‹ ‹‹‹ /#3#  g!Œ N#\"›",% ? @ œ?•@ "› ? @ "‹" #L* ?@ 7 #,?# H%2+@  7 5#,?2•#\#1%@  7 ,%%5  f! W"› $ž3™% ˜  Š'#"%7#% # •‘• % gU Ug g!Œ Ž"Œ Uœ" ' % Concept check : 5 Trưng THCS Văn Tr G V: Nguyn Th Khuyên /’!"! !VŒ?g! @ /g!#! Œ?"V3! V"@ - form :g!ŠŠŒ ?7 #@Ž" B Meaning?g•_@N#\"›",%Œ7+"›#L* - Useg•_3L Y3TR#"› #g!Œ Ž" **(  / &$ $  /g7g /g 7ge% /g!Œ /Ž"Œ /œ" " ’%ž?@$ $# /"ž3  /%3#" /g g /g!Œ /gŽ" –# /" !! !% ™˜<™™žž==žž™<=˜™<žž /0#! /0 % /03! ***(/‘ % !"#  % œ#" Z703%f 7g7g!Œ 7"Œ fœ"0 7 *0(123 /U % 6 Trưng THCS Văn Tr G V: Nguyn Th Khuyên /–<?=’""@ /?<@ /   %46*7 8997*6  "!!)$:&%$:' #(#!  !  %%VV 3%%#„ /!V!Ž "”” /!= /#%"## /#  )( *! (+ /0%## /'#"  < ($,- /%Ž% $#5?‰B%@?Š3 @ /%Ž $#5?‰#T@?@ /%Ž3% $#5?‰A@ ?3 Š@ /%V #5NE ?@ /%% #>#%G% ?Š@ /# ? @ ›6# ? @ /7 Ÿ?QH@ ?$ @ /’?@#>%#>%, '#"%•‘• (.- -)(5 7g ?0%@#  '  ?0%@7g 7 Trưng THCS Văn Tr G V: Nguyn Th Khuyên 7g ?g!@Œ '  ’Ž?"@g!Œ 7g œ"?0@ '   Practise the dialogue /•# #  Concept check'i ’!%Œ?% %@ ’#?@# Œ ?%V@ **( ( $ $#% 0?%@ 0?%@ (;  3  ! 3 < = ?'"›,##A@ žŠ™Š=ŠžŠŠ™žŠ 9<-3% !?'\C#6#^‰% ,@ ***(/’! /!"3 #! /##Ž! Z U0(% (%0U Ug!Œ (%Ž"Œ Uœ" (%0 U /%#</•= ///=„/™//<</ž//=///˜ 8 Trưng THCS Văn Tr G V: Nguyn Th Khuyên *0123( /U3#  /–$#?$#"@  < 54 ! "!!%;$&=$>' *(#!  !  /   /#%"# /#  **(; (+$%% /"  ‘%  3 &%%%333 ˜™™=ž=< (!-! !?2   $  3 $ ! 3  3 3  %  %     3    /  /##%=ž˜ #<™ ˜™ž /(###$! 3 –3# %&#%# =ž!!% 0!!<™!%’##!#    % /"!˜i!#i 9 Trưng THCS Văn Tr G V: Nguyn Th Khuyên  !#  #"3  /U ˜ž =<™ ˜™ž /"#%#  /! %""i#  /&%!!!„œ %(+ ’! "#! /’"%   <  ž  = ˜ ™  !           = ž     ™ < ˜ !          "####% ***(1223 /##!% /U /–'?ž™˜/’""@ /'/   ˜  ž    ™ 10 [...]... Learn by heart the dialogue - Do C3 (P15- 16 - workbook)- Prepare U3 - lesson 1 A1,2 (P30- 31) Sunday, Otober 6th , 2 013 Period12 Unit three: At home Lesson1: A1-2 (P30 - 31) I Aims: By the end of the lesson, ss will be able to introduce things in the house, ask and answer about these things - Teaching aids: handbooks, cue cards - Anticipated problems II Content 1 warm up: Check classroom vocabulary:... exchange: 12 S1: How old are you ? 20 18 11 S2: I'm (twelve) 19 13 15 8 5 Further practice: - Học sinh thực hành nói về tuổi thật của mình + Pair work: Ask and answer about age S1: How old are you ? S2: I'm (eleven) - Can introduce the third person: - Eg: How old is she/ He? - She/ is III Howework: - Learn by heart vocabulary and dialogues - Do C1,2,3 (P7,8,9 - Work book) - Prepare Unit 2 : A1-4 12 Trng... Friday, september 20th, 2 013 Period 7: Unit two: At school Lesson one: A1 4 (P20 22) I Aims: By the end of the lesson, Ss will be able to say classroom imperatives and understand the teacher's or friend's commands - Teaching aids: handbook, cue cards, cassette player - Anticipated problems II Content: 11 - 5 20 - 7 7+2 1 Revision of numbers 19 + 1 6+ 5 16 : 4 Noughts and crosses 17 - 3 5x3 8x2 (Ss give... V: Nguyờn Thi Khuyờn Wednesday, September 17 th, 2 013 Period 6 Unit 1: Greetings C3 - 6 (P19) I Aims: By the end of lesson, Ss and ask and answer about ages kill by able to count numbers 1 - 20 fluently and give a telephone number - Teaching aids: handbook, pictures, cue cards - Anticipated ploblems: II Content: 1 Pelmanism: 2 teams 10 sisteen seventeen 18 17 eighteen 2 Jumbled words: tgieh = eight... brother - Do A3,4 ,(P20, 21 - workbook); - Prepare B1,2 (P35- 36) Wednesday, October 9th 2 013 Period 14 Unit three: At home Lesson 3: B1-2 (P35 - 37) I Aims: By the end of the lesson ss will be able to practice saying numbers from 21 to 10 0 and ask , answer about numbers of things, use single and plural nouns - Teaching aids: handbook, tape recorder - Anticipated problems II Procedure: 1. Warm up: Review the... - Learn by heart the Alphabet - Do B1,2,3 (P12 - workbook) - Prepare C1 Sunday ,september 29th,2 013 Period 10 Unit two: at school Lesson 4: C1 - (P 26 - 27) I Aims: By the end of the lesson, ss will be able to introduce things by using this/that; ask and answer about people and things at school - Teaching aids: handbook, pictures, - Anticipated problems II Content: 1 Warm up: interview Work in group:... words 1 There is one teacher in our class -> 2 There are thirty students in class 6A -> 3 Thera are ten people in my family -> 4 There are two pens on the table -> V: Homework: 1. Learn by heart vocabubary 2.Do exercises : B on Workbook 3.Prepare for : C1,2 29 Trng THCS Vn Tri G V: Nguyờn Thi Khuyờn Sunday , October 12 th, 2 014 Period 16 : UNIT... does she do ? 2 Numbers: Bingo Ss choose 9 numbers from 11 - 19 , and the decimals: 20, 30, 40, 50, 60 , 70, 80, 90, 10 0 Teacher reads: Seventeen, seventy, eleven, one hundred, thirty, sixteen, forty, twelve, thirteen, fifty, eighty, ninety, eighteen, fourteen, twenty, fifteen, sixty, nineteen 2 BE: Gap fill : Grammar practice 1- 2-3-5 -6 -8-9 P.40, 41 Play a game : Noughts and crosses eg: They are teachers... model sentences - Do C1,2 (P14 - 15 - work book) - Prepare C2-4 (P28 - 29) Monday,september 30st 2 013 Period 11 Unit two: At school Lesson 5: C2 - 4 (P28 - 29) I Aims: - Be the end of the lesson, ss will be able to ask and answer about things in the classroom and know classroom vocabulary - Teaching aids: handbook, cue cards, pictures and realia - Anticipated problems II Content 1 Presenttation: Dialogue... forty two He is a doctor This is his mother Her name is Oanh She is thirty nine She is a nurse His sister is Lan She is fifteen She is a student Song is a student , too III: Homework: 1. Learn by heart vocabulary 2.Do exercises : C1,2 on Workbook 3.Prepare for : C2,4 31 Trng THCS Vn Tri G V: Nguyờn Thi Khuyờn Tuesday, October13th, 2 014 Period 17 : GRAMMAR PRACTICE I Aims: By the end of the lesson, ss . V ***( 1 223 /U3#  % /–'?ž™˜/’""@ / /< 12 12 20 18 11 19 13 15 8 Trưng THCS Văn. $# ]!"##!! ]œ#" Z @" @# " 13 11 - 5 20 - 7 7 + 2 19 + 1 6 + 5 16 : 4 17 - 3 5 x 3 8 x 2 §i vµo s¸ch më Ngåi xuèng GÊp l¹i §øng lªn Trưng THCS. 5%-f+ 3H" 6# %N%F 6# L-R## 6 %3E# 6# ; 3D%Z,%#;3D%+",%#%,%Fg6# 6# ,# h%9;3D%i85 6# ;3D%#C2:# 6# i#B# 52AN#B#5 26# d#QL
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án cơ bản tiếng anh 6 cả năm_bộ 1, Giáo án cơ bản tiếng anh 6 cả năm_bộ 1, , I. Aims: By the end of the lesson, ss will be able to revise some structures they have learnt: the verb "be", imperatives, numbers, question words, there is / are...., IV. Teacher's self - evaluation and remark

Mục lục

Xem thêm