0

Tổng hợp các bài tiểu luận triết cơ bản cực hay

149 1,731 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2015, 21:19

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế ở nớc ta hiện nay". 1. Vật chất. 1. 1. Định nghĩa vật chất: Vật chất là phạm trù rất phức tạp và có rất nhiều quan niệm khác nhau về vật chất đứng trên các giác độ khác nhau. Nhng theo Lênin định nghĩa: vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan đợc đem lại cho con ngời trong cảm giác, đợc cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh, và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác. Lênin chỉ rõ rằng, để định nghĩa vật chất, không thể làm theo cách thông thờng là quy một khái niệm cần định nghĩa sang một khái niệm khác rộng hơn vì khái niệm vật chất là một khái niệm rộng nhất. Để định nghĩa vật chất, Lênin đã đối lập vật chất với ý thức, hiểu vật chất là thực tại khách quan đợc đem lại cho con ngời trong cảm giác, vật chất tồn tại độc lập đối với cảm giác, với ý thức, còn cảm giác, ý thức phụ thuộc vào vật chất, phản ánh vật chất. Khi định nghĩa vật chất là một phạm trù triết học, LêNin một mặt muốn chỉ rõ vật chất là một khái niệm rộng nhất, rộng vô hạn và mặt, muốn phân biệt vật chất với t cách là một phạm trù triết học, là kết quả của sự khái quát và trừu tợng, với những dạng vật chất cụ thể, với những hạt nhỏ cảm tính. Vật chất với t cách là một phạm trù triết học không có những đặc tính cụ thể có thể cảm thụ đợc. Định nghĩa vật chất nh vậy khắc phục đợc những quan niệm siêu hình của chủ nghĩa duy vật cũ đồng nhất vật chất với những hình thức biểu hiện của nó. Lênin cho rằng vật chất vốn tự nó có không do ai sinh ra, không thể tiêu diệt đợc, nó tồn tại bên ngoài và không lệ thuộc vào cảm giác, ý thức con ngời, vật chất là một thực tại khách quan. Khác với quan niệm ý niệm tuyệt đối của chủ nghĩa duy tâm khách quan, thợng đế của tôn giáo, vật tự nó không thể nắm đợc của thuyết không thể biết, vật chất không phải là lực lợngsiêu tự nhiêntồn tại lơ lởng ở đâu đó. Trái lại, phạm trù vật chất là kết quả của sự khái quát các sự vật, hiện tợng có thật, hiện thực, và do đó các đối tợng vật chất có thật, hiện thực đó có khả năng tác động vào giác quan để gây ra cảm giác, và nhờ đó mà ta có thể biết đợc, hiểu đợc, nắm bắt đợc đố tợng này. Định nghĩa vật chất của Lênin đã khẳng định đợc câu trả lời của chủ nghĩa duy về cả hai mặt của vấn đề cơ bản của triết học, phân biệt về nguyên tắc chủ nghĩa duy tâm chủ quan và chủ nghĩa duy tâm khách quan cũng nh thuyết không thể biết. Hơn thế nữa, Lênin còn khẳng định, cảm giác lại, chụp lại, phản ánh vật chất, những vật chất tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác. Khẳng định nh vậy, một mặt Lênin muốn nhấn mạnh tính thứ nhất của vật chất, vai trò quyết điịnh của nó đối với ý thức, và mặt khác khẳng định phơng pháp và khả năng nhận thúc khách quan của con ngời. Điều này không chỉ phân biệt chủ nghĩa duy vật với chủ nghĩa duy tâm, vơí thuyết không thể biết mà còn hân biệt chủ nghĩa duy vật với nhị ngôn luận. Nh vậy, chúng ta thấy rằng, định nghĩa vật chất của Lênin là một định nghĩa toàn diện và triệt để, nó giải đáp đợc cỉa hai mặt vấn đề cơ bản về triết học trên lập trờng của chủ nghĩa duy vật biện chứng, đồng thời nó còn khắc phục lý thuyết siêu hình, hẹp hòi trong quan niệm về vật chất của chủ nghĩa duy vật cũ. Định nghĩa vật chất của Lênin còn giúp chúng ta xác định nhân tố vật chất trong đời sống xã hội, và nó có ý thức trực tiếp định hớng cho khoa học tự nhiên, giúp khoa học tự nhiên ngày càng đi sâu vào nghiên cứu các dạng cụ thể của vật chất trong giới vi mô. Nó còn giúp chúng ta có thái độ khách quan và đòi hỏi chúng ta phải xuất phát từ thực tế khách quan trong suy nghĩ và hành động. 1. 2. Các đặc tính của vật chất: * Vận động là phơng thức tồn tại của vật chất và là thuộc tính cố hữu của vật thể. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, vận động là mọi sự biến đổi nói chung chứ không phải chỉ là sự dịch chuyển vị trí trong không gian, Ăngghen cho rằng vận động là một phơng thức tồn tại của vật chất, là một thuộc tính cố hữu của vật chất, nó bao gồm tất cả mọi sự thay đổi và mọi quá trình diễn ra trong vũ trụ, kể từ sụ thay đổi vị trí đơn giản cho đế t duy. Vận động có nhiều hình thức trong đó có năm hình thức cơ bản: thứ nhất vận động cơ học (sự di chuyển vị trí các vật thể trong không gian); thứ hai vận động vật lý (vận động của các phần tủ, các hạt cơ bản, vận động điện tử, các quá trình nhiệt, điện ); thứ ba vận động hoá học(vận động của các nguyên tử, các quá trình hoá hợp và phân giải các chất); thứ t vận động sinh học (trao đổi các chất giữa các cơ thể sống và môi trờng); thứ năm, vận động xã hội (sự biến đổi, thay thế các hình thái kinh tế xã hội). Các hình thái kinh tế xa hội này đều có quan hệ chặt chẽ với nhau. Một hình thức vận động nào đó đợc thực hiện là do sự tác động qua lại với các hình thức vận động khác, trong đó hình thúc vận động cao bao giờ cũng bao hàm những vận động thấp hơn, nhng cũng không thể coi hình thức vận động cao là tổng số đơn giản của các vận động thấp. Mỗi sự vật hiện tợng cụ thể có thể gắn với nhiều hình thứ vận động nhng bao giờ cũng đợc đặc trng bằng một hình thức vận động cơ bản. Thế giới vật chất bao giờ cũng ở trong quá trình vận động không ngừng, không thể có vật chất không vận động, tức là vật chất tồn tại bằng cách vận động và thông qua vận động mà biểu hiện sự tồn tại, hay nói các khác vận động là hình thức tồn tại của vật chất. Ăngghen nhận định rằng các hình thức và các hình thức khác nhau của vật chất chỉ có thể nhận thức đợc thông qua vận động, chỉ có thể thông qua vận động mới có thể thấy đợc thuộc tính của vật thể. Trong thế giới vật chất từ các hạt cơ bản trong thế giới vi mô đến các hệ thống các hành tinh khổng lồ trong thế giới vĩ mô, từ vô cơ đến hữu cơ, đến xã hội loài ngời, tất cả đều ở trong trạng thái vận động. Bất cứ một dạng vật chất nào cũng là một thể thống nhất có kết cấu xác định, gồm những nhân tố, những bộ phận, nhng xu hớng khác nhau, cùng tồn tại, ảnh hởng và tác động lẫn nhau. Sự tác động qua lại đó gây ra biến đổi. Nguồn gốc vận động là do những nguyên nhân bên trong, vận động của vật chất là tự than vận động. 1 Vận động là thuộc tính cố hữu của vật chất, không thể có vận động bên ngoài của vật chất. Vận động không do ai sáng tạo ra và không thể tiêu diệt đợc, do đó vận động đợc bảo toàn cả về số lợng lẫn chất lợng. Khoa học đã chứng minh đợc rằng nếu một hình thức vân đông nào đó của sự vật nhất định mất đi thì tất yếu nẩy sinh một hình thức vận động khác thay thế nó. Các hình thức vận động chuyển hoá lẫn nhau, còn vận động của vật chất nói chung thì vĩnh viễn tồn tại cùng với sự tồn tại vĩnh viễn của vật chất. Mặc dù vật chất luôn ở trong quá trình vận động không ngừng nhng điều đó không loại trừ mà còn bao hàm hiện t- ợng đứng im tơng đối. Không có hiện tợng đứng im tơng đối thì không có sự phân hoá thế giới vật chất thành các sự vật, hiện tợng phong phú và đa dạng. ănggen khẳng định rằng khẳ năng đứng im tơng đối của các vật thể, khả năng cân bằng tạm thời là những điều kiện chủ yếu của sự phân hoá vật chất. Nếu vận động là sự biến đổi của các sự vật hiện tợng thì đứng im là sự ổn định, là sự bảo toàn tính quy định của các sự vật hiện tợng. đớng im chỉ thể hiện của một trạng thái vận động: vận động trong thăng bằng, trong sự ổn định tơng đối, trang thái đng im cồn đợc biểu hiện nh một quá trình vận động trong phạm vi của sự vật ổ định, cha biến đổi. đứng im chỉ là tạm thời vì nó sảy ra trong một thời gian nhất định. Vận động riêng biệt có xu hớng chuyển thành cân bằng nhng vận động toàn thể lại phá hoại sự cân bằng riêng biệt làm cho các sự vật, hiện tợng luôn thay đổi chuyển hoá cho nhau. *Không gian và thời gian là những hình thức tồn tại của vật chất. Không gian phản ánh thuộc tính của các vật chất có vị trí, có hình thức kết cấu có độ dài, ngắn cao thấp. Không gian biểu hiện sự cùng tồn tại và tác biệt của các sự vật với nhau, biểu hiện quán tính của chúng, trật tự phan bố chúng. Còn thời gian phản ánh thuộc tính của các quá trình vật chất diễn ra nhanh hay chậm kế tiếp nhau theo một trật tự nhất định. Thời gian biểu hiện tốc độ, trình tự diễn biến của các quá trình vật chất, tính tách biệt các giai đoạn khác nhau của quá trình đó, trình tự xuất hiện và mất đi các sự vật, hiện tợng. Không gian và thời gian là hình thức cơ bản của vật chất đang vận động Lênin đã chỉ ra không có gì ngoài vật chất dang vận động và vật chất đang vận động không thể vận động ở đâu ngoài không gian và thời gian. Không gian và thời gian là tồn tại khách quan. Nó không phải là hình thức chủ quan đẻ sếp đặt các cam giác mà ta thu nhận một các lộn xộn nh chủ nghĩa duy tâm quan niệm, cũng nh nó không thể đng ngoài vật chất. Không có không gian tróng rỗng. không gian và thời gian không phải là bất biến, tuyệt đối mà trái lại, không gian và thời gian có sự biến đổi phụ thuộc vào vật chất vận động. * Tính thống nhất vật chất của thế giới. Chủ nghĩa duy tâm coi ý thức, tinh thần có trớc, quyết định vật chất, do đó cũng cho rằng thế giới thống nhất ở tinh thần. Chủ nghĩa duy vật biện chứng lại khẳng định rằng tính thống nhất chân chính của thế giới là ở tính vật chất của nó. Triết học Mác-Lênin khẳng định chỉ có một thế giới duy nhất là thế giới vật chất không có thế giới tinh thần, thế giới thần linh, ma quỷ tồn tại ở đâu, ở trên, ở dới, bên trong bên ngoài thế giới vật chất. Đồng thời còn khẳng định rằng các bộ phận thế giới đều là những dạng cụ thể của vật chất, có liên hệ vật chất với nhau nh liên hệ về cơ cấu tổ chức, liên hệ về lịch sử phát triển và đều tuân thủ theo những quy luật khách quan của thế giới vật chất. Do đó, thế giới vật chất tồn tại vĩnh viễn, vô hạn, và vô tận, không do ai sinh ra và cũng không mất đi; trong thế giới đó, không có cái gì khác ngoài các quá trình vật chất đang biến đổi và chuyển hoá lẫn nhau là nguyên nhân và kết quả của nhau. 2. ý thức. 2. 1. Kết cấu của ý thức: Cũng nh vật chất, có rất nhiều quan niệm về ý thức theo các trờng phái khác nhau. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng khẳng định rằng ý thức là đặc tính và là sản phẩm của vật chất, ý thức là sự phản ánh thế giới khách quan vào bộ óc của con ngời thông qua lao động và ngôn ngữ. Mác nhấn mạnh rằng tinh thần, ý thức chẳng qua chỉ là vật chất đợc di chuyển vào trong bộ óc của con ngời và đợc cải biến đi trong nó. ý thức là một tâm lý xã hội có kết cấu phức tạp bao gồm tự ý thức, tri thức, tình cảm, ý trí, trong đó tri thức là quan trọng nhất là phơng thức tồn tại của ý thức. Tri thức là phơng thức tồn tại của ý thức vì sự hình thành và phát triển của ý thức có liên quan mật thiết với quá trình con ngời nhận thức và cải biến giới tự nhiên. Tri thức càng đợc tích luỹ, con ngời ngày càng đi sâu vào bản chất sự vật và cải tạo sự vật có hiệu quả hơn, tính năng động của ý thức cũng nhờ đó mà tăng hơn. Việc nhấn mạnh tri thức là yếu tố cơ bản quan trọng nhất ý thức có ý nghĩa chống quan điểm giản đơn coi ý thức chỉ là tình cảm, là niềm tin, ý trí. Quan niệm đó chính là biểu hiện của bệnh chủ quan duy ý trí, của niềm tin mù quáng, của sự tởng tợng chủ quan. tuy nhiên việc nhấn mạnh yếu tố tri thức cũng không đồng nghĩa với việc phủ nhận hoặc coi nhẹ vai trò của các nhân tố tình cảm ý trí. Tự ý thức cũng là một yêu tố quan trọng của ý thức. Chủ nghĩa duy tâm coi tự ý thức là một thực thể độc lập tự nó có sẵn trong các cá nhân, điều kiện sự hớng về bản thân mình tự khẳng định Cái tôi riêng biệt tách rời những quan hệ xã hội. Trái lại chủ nghĩa duy vật biện chứng cho rằng tự ý thức là ý thức hớng về bản thân mình thông qua quan hệ với thế giơí bên ngoài khi phản ánh thế giới khách quan con ngời tự phân biệt mình, đối lập mình với thế giới đó và tự nhận thức mình nh là một thực thể hoạt động có cảm giác có tu duy, có các hành vi đạo đức và có vị trí trong xã hội. Mặt khác sự giao tiếp trong xã hội và hoạt động thực tiễn xã hội đòi hỏi con ngời phải nhận rõ bản thân mình và tự điều chỉnh bản thân theo các quy tắc, các tiêu chuẩn mà xã hội đề ra. Ngoài ra văn hoá cũng đóng vai trò là cái g- ơng soi giúp cho con ngời tự ý thức về bản thân. Vô thức là một hiện tợng tâm lý nhng có liên quan đến những hoạt đọng xảy ra ở ngoài phạm vi của ý thức. Có hai loại vô thức: loại thứ nhất liên quan đến các hành vi cha đợc con ngời ý thức, loại thứ hai liên quan đến các hành vi trớc kia đã đợc ý thức nhng do lặp lại đã trở thành thói quen, có thể diễn ra tự động bên ngoài sự chỉ đạo của ý thức. Vô thức ảnh hởng đến nhiều phạm vi hoạt động của con ngời. Trong những hoàn cảnh nào đó giúp con ngời 2 giảm bới sự căng thẳng trong hoạt động. Để biến những hành vi tích cựu thành thói quen có vai trò rất quan trọng trong đời sống của con ngời. Trong con ngờ ý thức vẫn là cái chủ đạo, cái quyết định hành vi cá nhân. 2. 2 Nguồn gốc của ý thức *Nguồn gốc tự nhiên: ý thức ra đời là kết quả của sự phát triển lâu dài của giới tự nhiên cho tới khi xuất hiện con ng ơì và bộ óc ngời. Khoa học đã chứng minh rằng thế giới vật chất nói chung và trái đất nói riêng đã từ tồn tại rất lâu trớc khi xuất hiện con ngời, rằng hoạt động ý tức của con ngời diễn ra trên cơ sở hoạt động sinh lý thần kinh của bộ não côn ngời. Không thể tách rời ý thức ra khỏi hoạt động của bộ não vì ý thức là chức năng của bộ não, bộ não là phí quan của ý thức. Sự phụ thuộc của ý thức vào sự hoạt động của boọ não thể hiện ở chỗ khi bộ não bị tổn thơng thì hoạt động ý thức sẽ bị rối loạn. Tuy nhiên không thể quy một các đơn giản ý thức của các quá trình sinh lý bởi vì óc chỉ là cơ quan phản ánh. í thức là sự phản ánh khách quan vào bộ óc con ngời. Sự xuát hiện của ý thức gắn liền với sự phát triển của đặc tính phản ánh đặc tính này phát triển cùng với sự phát triển của thế giới tự nhiên. Sự xuất hiện của con ngời và xã hội loài ngời đa lại hình thức cao nhất của sự phản ánh, đó là sự phản ánh ý thức. Sự phản ánh ý thức luôn gắn liền với làm cho tự nhiên thích nghi với nhu cầu phát triển của xã hội. * Nguồn gốc xã hội: Sự ra đời của ý thức gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của bộ óc ng ời dới sự ảnh hởng của lao động, của giao tiếp và các quan hệ xã hội. Lao động của con ngời là nguồn gốc vật chất có tính chất xã hội nhằm cải tạo tự nhiên, thoả mãn nhu cầu và phục vụ mục đích của bản thân con ngời. Chính nhờ lao động, con ngời và xã hội loài ngời mới hình thành và phát triển. Lao động là phơng thức tồn tại cơ bản đầu tiên của con ngời, lao động đồng thời ngay từ đầu đã liên kết những con ngời với nhau trong mối quan hệ khách quan, tất yếu; mối quan hệ này đến lợt nó lại làm nảy sinh nhu cầu trao đổi kinh nghiệm và tổ chức lao động, nhu cầu cần phải nói với nhau một cái gì . Và kết quả là ngôn ngữ ra đời. Ngôn ngữ đợc coi là cái vỏ vật chất của t duy. Với sự xuất hiện của ngôn ngữ, t tởng của con ngời có khả năng biểu hiện thành hiện thực trực tiếp, trở thành tín hiệu vật chất tác động tới các cơ quan con ngời và gây cảm giác. Nhờ có ngôn ngữ, con ngời có thể giao tiếp, trao đổi t tởng, tình cảm với nhau, truyền đạt kinh nghiệm cho nhau, thông qua đó mà ý thức cá nhân trở thành ý thức xã hội và ngợc lại, ý thức xã hội thâm nhập vào ý thức cá nhân. Ngôn ngữ đã trở thành một phơng tiện vật chất không thể thiếu đợc của sự trừu tợng hoá, tức là quá trình hình thanh, thực hiện ý thức. Và chính nhờ sự trừu tợng hoá và khái quát hoá mà còn ngời có thể đi sâu vào bản chất của sự vạat hiện tợng, đồng thời tổng kết đợc hoạt động của mình trong toàn bộ quá trình phát triển lịch sử. 2. 3. Bản chất của ý thức: Từ việc xem xét nguồn gốc của ý thức, có thể thấy rõ ý thức có bản tính phản ánh, sáng tạo và bản tính xã hội. Bản tính phản ánh thể hiện thông tin về thế giới bền ngoài, là biểu thị nội dung nhận đợc từ vật gây tác động và đợc truyền đi trong quá trình phản ánh. Bản tính phản ánh quy định mặt khách quan của ý thức, tức là ý thức phải lấy cái khách quan làm tiền đề, bị khách quan quy định và có nội dung phản ánh là thế giới khách quan. ý thức ngay từ đầu đã gắn kiền với lao động, với hoạt động sáng tạo cải biến và thống trị tự nhiên của con ng ời và trở thành mặt không thể thiếu đợc của hoạt động đó. Tính sáng tạo của ý thức thể hiện ở chỗ, nó không chụp lại một cách thụ động, nguyên xi sự vật mà phản ánh gắn liền với cải biến, quá trình thu thập thông tin gắn liền với quá trình xử lý thông tin. Tính sáng tạo của ý thức còn thể hiện ở khả năng gián tiếp khái quát thế giới khách quan, ở quá trình chủ động tác động vào thế giới để phản ánh thế giới đó. Phản ánh và sáng tạo liên quan chặt chẽ với nhau, không thể tách rời. Không có phản ánh thì không có sáng tạo vì phản ánh là điểm xuất phát, là cơ sở của sáng tạo. Ngợc lại không có sự sáng tạothì không phải là sự phản ánh ý thức. Đó là mối quan hẹ giữa hai quá trình thu nhận sử lý thông tin, là sự thống nhất giữa mặt khách quan và chủ quan trong ý thức. ý thức chỉ đợc nảy sinh trong lao động, trong hoạt động cải tạo thế giới của con ngời. Hoạt động đó không thể là hoạt động đơn lẻ mà là hoạt động xã hội. Do đó ý thức ngay từ đầu đã là sản phẩm của xã hội. ý thức trớc hết là tri thức của con ngời về xã hội và hoàn cảnh, về những gì đang diễn ra ở thế giới khách quan, về mối liên hệ giữa ng ời với ngời trong xã hội. Do đó, ý thức xã hội hình thành và bị chi phối bởi tồn tại xã hội cùng các quy luật của sự tồn tại xã hội đó và ý thức của mỗi cá nhân mang trong lòng nó ý thức xã hội. Bản tính xã hội của ý thức cũng thống nhất với bản tính phản ánh và sáng tạo. Sự thống nhất đó thể hiện ở tính năng động chủ quan của ý thức. ậ quan hệ giữa nhân tố vật chất và nhân tố ý thức trong hoạt động cải tạo thế giới của con ngời. 3. Mối quan hệ giữa vật chất ý thức. Lê-nin đã chỉ ra rằng, sự đối lập giữa vật chất và ý thức có ý nghĩa tuyệt đối trong phạm vi hết sức hạn chế, trong tr - ờng hợp này, chỉ giới hạn trong vấn đề nhận thức luận cơ bản là thừa nhận cái gì là cái có tr ớc cái gì là cái có sau. Ngoài giới hạn đó thì không còn nghi ngờ gì nữa rằng sự đối lập đó chỉ là tơng đối. Nh vậy, để phân ranh giới chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, để xác định bản tính và sự thống nhất của thế giới, cần có sự đối lập tuyệt đối giữa vật chất và ý thức trong khi trả lời câu hỏi cái nào có trớc, cái nào quyết định. Không nh vậy sẽ lẫn lộn hai đờng 3 lỗi cơ bản trong triết học, lẫn lộn vật chất và ý thức và cuối cùng sẽ là quan điểm duy vật. Song sự đối lập giữa vật chất và ý thức chỉ là tơng đối nếu nh chúng ta chỉ xét chúng nh là những nhân tó những mặt không thể thiếu đợc trong hoạt động của con ngời, đặc biệt là hoạt động thực tiễn cải tạo thế giới của con ngời. Bởi vì, ý thức tự nó không thể cải biến đợc sự vật, không có khả năng tự biến thành hiện thực, nhng thông qua hoạt động thực tiễn của con ngời, ý thức có thể cải biến đợc tự nhiên, thâm nhập vào sự vật, hiên thực hoá những mục đích mà nó đề ra cho hoạt động của mình. Điều này bắt nguồn từ chính ngay bản tính phản ánh, sáng tạo và xã hội của ý thức và chính nhờ bản tính đó mà chỉ có con ngời có ý thức mới có khả năng cải biến và thống trị tự nhiên, biến tự nhiên xa lạ, hoang rã thành tự nhiên trù phú và sinh động, tự nhiên của con ngời. Vì vậy tính tơng đối trong sự đối lập giữa vật chất và ý thức thể hiện tính độc lập tơng đối tính năng đoọng của ý thức. Mặt khác đời sống con ngời là sự thống nhất không thể tách rời giữa đời sống vật chất và đời sóng tinh thần trong đó ngững nhu cầu tinh thần ngày càng phong phú và đa dạng, những nhu cầu vật chất cũng bị nhu cầu tinh thần hoá. Khanửg định tính tơng đối của sự đối lập giữa vật chất và ý thức không có nghĩa là khẳng định rằng cả hai nhân tố có vai trò nh nhau trong đời sống và hoạt động của con ngời. Trái lại triết học Mác-Lênin khẳng định rằng trong hoạt động của con ngời những nhân tố vật chất và ý thức có tác động qua lại song sự tác động diễn ra trên cơ sở tính thứ nhất của nhân tố vật chất so với tính thứ hai của nhân tố ý thức. Trong hoạt động của con ngời những nhu cầu vật chất xét đến cùng bao giờ cũng giữa vai trò quyết định chi phối và quy định mục đích hoạt động của con ngời vì nhân tố vật chất quy định khả năng các nhân tố tinh thần có thể tham gia hoạt động của con ngời, tạo điều kiện cho nhân tố tinh thần hoặc nhân tố tinh thần khác biến thành hiện thức và qua đó quy định mục đích, chủ trơng biện pháp mà con ngời đề ra cho hoạt động của mình bằng cách chọn lọc sửa chữa, bổ sung, cụ thể hoá mục đích chủ trơng biện pháp đó. Hoạt động nhận thức của con ngời bao giờ cũng hớng đến mục tiêu cải biến tự nhiên nhằm thoả mãn nhu cầu sống, hơn nữa cuộc sống tinh thần của con ngời xét đến cùng bị chi phối và phụ thuộc vào việc thoả mãn những nhu cầu vật chất và những điều kiện vật chất hiện có. Khẳng định vai trò cơ sở quyết định trực tiết của nhân tố vật chất triết học Mác-lênin đồng thời cũng coi nhẹ vai trò của nhân tố tinh thần, của tính năng động chủ quan. Nhân tố ý thức có tác dụng trở lại quan trọng đối với nhân tố vật chất. Hơn nữa trong hoạt động của mình con ngời không thể để cho thế giới khách quan quy luật khách quan chi phối mà chur động hớng nó đi theo con đờng có lợi của mình. ý thức con ngời không thể tạo ra các đối tợng vật chất, cũng không thể thay đổi đợc quy luật vận động của nó. Do đó, trong quá trình hoạt động của mình con ngời phải tuân theo quy luật khách quan và chỉ có thể đề thỏa mãn mục đích chủ trơng trong phạm vi hoàn cảnh cho phép. Phần II Vận dụng mối quan hệ vật chất và ý thức trong việc xây dựng nền kinh tế ở nớc ta hiên nay. 1. Vận dụng mối quan hệ giữa vật chất và ý thức vào mối quan hệ biện chứng giữa kinh tế và chính trị: Nh chúng ta đã biết vật chất và ý thức có quan hệ biện chứng với nhau. Nhân tố vật chất giữ vai trò cơ sở quyết định, còn nhân tố ý thức có tác dụng trở lại đối với nhân tố vật chất. Trong nhiều trờng hợp nhân tố có tác dụng quyết định đến sự thành bại của sự hoạt động cải tạo con ngời. Điều này thể hiện rõ trong tác động của đờng lối, chủ trơng, chính sách đổi mới kinh tế của Đảng. Song xét đến cùng tác động của ý thức chỉ có tính tơng đối, có điều kiện. Vai trò tích cực hay tiêu cực của ý thức chỉ đợc trong một thời gian nhất định và điều kiện cụ thể vì thế giới vẫn tồn tại khách quan và vận động theo quy luật khách quan đòi hỏi ý thức phải biến đổi phù hợp với nó, nếu là tiêu cực ý thức sớm muộn cụng bị đào thải. Mặt khác ý thức là cái có sau, là cái phản ánh hơn nữa vai trò cảu nó còn tuỳ thuộc vào mức độ chính xác trong phản ánh hiện thực. Do vậy xét tàon cục ý thức vẫn là nhân tố thứ hai bị quyết định, cần chú ý rằng vai trò của ý thức chỉ có đợc nếu nó thâm nhập vào quần chúng và tổ chức xã hội. Nếu nh chúng ta đa nó vào điều kiện và hoàn cảnh cụ thể thì chúng ta có thể thấy rằng giữa kinh tế (biểu hiện của vật chất) và chính trị(biểu hiện của ý thức) cũng có mối quan hệ dàng buộc lẫn nhau. Bởi vì chúng ta thấy rằng tình hình kinh tế của một n ớc là cơ bản quyết định còn chính trị là cơ bản. Nếu kinh tế của một nớc mà giàu mạnh nhng chính trị thì luôn bất ổn: đấu tranh giai cấp, tôn giáo, giữa các đảng phái khác nhau của một quốc gia thì cũng không thể tồn tại lâu dài đợc, cuộc sống của nhân dân sung túc, đầy đủ nhng luôn phải sống trong lo âu sợ hãi vì chiến tranh và chết chóc. Do đó chính trị của một nớc mà ổn định, tuy nhiều đảng khác nhau nhng vẫn quy về một chính đảng thống nhất đất nớc và đảng này vẫn đem lại sự yên ấm cho nhân dân, đất nớc đó giàu mạnh cuộc sống nhân dân ấm lo hạnh phúc, ngợc lại nếu nh đất nớc đó nghèo cho dù chính trị ổn định đến đâu thì cuộc sống của nhân dân cũng trở lên khó khăn và ắt sẽ dẫn đến đảo chính sụp đổ chính quyền để thay thể một chính quyền mới đem lại nhiều lợi ích cho nhân dân hơn. Mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị thay đổi theo từng hình thái kinh tế chính trị xã hội. Con ngời trải qua năm hình thái kinh tế xã hội. Thời kỳ nguyên thuỷ, nô lệ, phong kiến, t bản chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa. Trình độ tổ chức quản lý và tính chất hiện đại của nền sản xuất sẽ là nhân tố quy định trình độ hiện đại và mức sống của xã hội. Sản xuất vật chất còn nền tảng hình thành tất cả các quan hệ xã hội và đời sống tinh thần xã hội. Hiện thức lịch sử đã chỉ ra răng mọi quan hệ của đời sống xã hội bao gồm: quan hệ chính trị, nhà nớc pháp quyền, đạo đức, khoa học, nghệ thuật tôn giáo, đều hình thành và biến đổi và phát triển gắn liền với cơ sở kinh tế và sản xuất nhất định. Trong xã hội đó theo Mác quan hệ giữa ngời với ngời trong quá trính sản xuất (quan hệ kinh tế)là quan hệ cơ bản nhất quyết định tất các quan hệ cơ bản khác. Một khi sản xuất phát triển cách thức sản xuất của con ngời thay đổi, năng suất lao động tăng, mức sống đợc năng cao thì các mối quan hệ và mọi mặt của đời sống cũng đợc thay đổi theo. Sản xuất vật chất hay kinh tế là cơ sở đầu tiên quan trọng nhất tham gia vào quá trình phân hoá và hoàn thiện chức năng của con ngời, thoả mãn nhu cầu của con ngời và xã hội. Sản xuất vật chất môi trờng tự nhiên, điều kiện xã hội đòi hỏi thể lực trí tuệ và nhân cách của con ngời phải phát triển thích ứng với nó. Yêu cần khách quan của sự phát triển kinh tế, phát triển sản xuất làm cho khoa học kỹ thuật và điều kiện sinh hoạt xã hội ngày càng phát triển và hoàn thiện. Đó 4 chính là cơ sở quyết định sự phát triển hoàn thiện các kỹ năng của con ngời, của chính trị của xã hội là nhân tố quan trọng hàng đầu của lực lợng sản xuất xã hội. Sự phong phú và đa dạng của những quan hệ vật chất, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học ký thuật và đời sống tinh thần trong quá trình sản xuất vật chất là cơ sở nảy sinh sự phong phú và đa dạng trong sự phát triển thể chất năng lực và tinh thần của con ngời. Nói cho cùng thì trong hoạt động của con ngời, những nhu cầu về vật chất (kinh tế) bao giờ cũng giữ vai trò quyết định, chi phối và quy điịnh mục đích hoạt động bởi vì con ngời trớc hết phải ăn mặc ở, rồi mới nghĩ đến vui chơi, giải trí. Hoạt động nhận thức của con ngời trớc hết hớng tới mục tiêu cải biến tự nhiên nhằm thoả mãn nhu cầu sống. Hơn nữa, cuộc sống tinh thần của con ngời xét đến cùng bị chi phối và phụ thuộc vào việc thoả mãn những nhu cầu vật chất và vào những điều kiện vật chất hiện có. Nền kinh tế của một nớc là cơ sở để nớc đó thực hiện những chủ trơng, biện pháp trong việc quản lý, đề ra những chiến lợc phát triển kinh tế, chiến lợc phát triển quân đội để đảm bảo an ninh và chủ quyền quốc gia. Căn cứ và thực trạng của nền kinh tế, các t tởng và chính sách đổi mới phát triển kinh tế đợc đa ra phù hợp và hiệu quả nhằm đem lại lợi ích kinh tế cao cho xã hội, cũng đồng thời cho nhân dân. Tác dụng ngợc trở lại, thể chế chính trị (ý thức) của một nớc rất quan trọng trong việc xây dựng đất nớc. Chính trị ổn định là điều kiện tốt, tạo không khí yên ấm, thoải mái và tự do để mọi ngời, nhà nhà, các công ty, các tổ chức, hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội cống hiến và phát triển hết khả năng của mình để đem lại lợi ích cho bản thân mình và lợi ích cho xã hội. Nguyên lý triết học Mác-Lênin là mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức đòi hỏi chúng ta phải xem xét tình hình các sự vật ( ở đây là nên kinh tế) từ thực tế khách quan, tránh chủ nghĩa chủ quan, duy ý chí, đồng thời phát huy vai trò năng động sáng tạo của ý thức, phát huy nỗ lực hoạt động chủ quan trong hoạt động của con ng ời (nh trong hoạt động kinh tế của nớc ta, trong công cuộc đổi mới do Đảng Cộng Sản Việt Nam khởi xớng đã rất chú trọng trong việc đề cao yếu tố của con ngời, làm cho ý thức thay đổi mới thâm nhập vào cơ sơ kinh tế, và động viên quần chúng). 2. Vận dụng mối quan hệ vất chất và ý thức trong việc xây dựng nền kinh tế mới của nớc ta hiện nay: Nh chúng ta đã biết, sau khi giải phóng Miền Nam thống nhất đất nớc, nền kinh tế miền Bắc còn nhiều nhợc điểm. Cơ sở vật chất kỹ thuật yếu kém, cơ cấu kinh tế nhiều mặt mất cân đối, năng xuất lao động thấp, sản xuất ch a đảm bảo nhu cầu đời sống, sản xuất nông nghiệp cha cung cấp đủ thực phẩm cho nhân dân, nguyên liệu cho công nghiệp, hàng hoá cho xuất khẩu. Mặt khác, nền kinh tế miền Bắc còn bị chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ tàn phá nặng nề. ở miền Nam, sau 20 năm chiến tranh, nền kinh tế bị đảo nộn và suy sụp, nông nghiệp nhiều vùng hoang hoá, lạm phát trầm trọng Trớc tình hình đó, Đại hội Đảng lần thứ IV lại đề ra những chỉ tiêu kế hoạch năm 1976-1980 quá cao và phát triển sản xuất vợt quá khả năng của nền kinh tế, nh năm 1975, phấn đấu đạt 21 triệu tấn lơng thực, 1 triệu tấn cá biển, 1 triệu hécta khai hoang, 1 triệu 200 hécta rừng mới trồng , 10 triệu tấn than sạch, 2 triệu tấn xi măng Đặc biệt là đã đề ra việc xây dựng thêm nhiều cơ sở mới về công nghiệp nặng, đặc biệt là cơ khí và đặt nhiệm vụ hoàn thành về cơ bản cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Nam. Những chủ trơng sai lầm đó cùng với cơ chế quản lý tập chung quan liêu bao cấp đã tác động xấu đến nền kinh tế, ảnh hởng không tốt tới đời sống của nhân dân Đến hết năm 1980, nhiều chỉ tiêu kinh tế chỉ đạt khoảng 50-60% mức đề ra, nền kinh tế tăng trởng rất chậm chạp: tổng sản phẩm xã hội tăng bình quân 1, 5%, công nghiệp tăng 2, 6%, nông nghiệp giảm 0, 15%. Đại hội Đảng lần thứ V cũng cha tìm ra đợc đầy đủ những nguyên nhân đích thực củ sự trì trệ trong nền kinh tế của nớc ta và cũng cha đề ra các chủ trơng chính sách và toàn diện về đổi mới, nhất là về kinh tế. Trong năm năm 1981- 1985 chúng ta cha kiên quyết khắc phục chủ quan, trì trệ trong bố trí cơ cấu kinh tế, cải tạo xã hội chủ nghĩa và quản lý kinh tế, lại phạm những sai lầm mới nghiêm trọng trong lĩnh vực phân phối lu thông. Nhìn chung, chúng ta cha thực hiện đợc mục tiêu tổng quát do Đại hội lần thứ V đề ra là cơ bản ổn định tình hình kinh tế-xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Trong cơng lĩnh xây dựng đất nớc trong thời kỳ qua độ lên chủ nghĩa xã hội đã nhận định: Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta đã có nhiều cố gắng nghiên cứu, tìm tòi, xây dựng đờng lối, xác định đúng mục tiêu và phơng h- ớng xã hội chủ nghĩa. Nhng Đảng đã phạm sai lầm chủ quan duy ý chí, vi phạm quy luật khách quan: Nóng vội trong cải tạo xã hội chủ nghĩa, xoá bỏ ngay nền kinh tế nhiều thành phần: có lúc đẩy mạnh quá mức việc xây dựng công việc nặng: duy trì quá lâu cơ chế quản lý tập trung quan liêu, bao cấp, có nhiều chủ trơng sai trong việc cải cách giá cả, tiền tệ, tiền lơng. Tất nhiên, ngoài những khuyết điểm chủ quan nêu trên, còn có những nguyên nhân khách quan nh hậu quả của nhiều năm chiến tranh, bối cảnh quốc tế song chủ yếu là do chúng ta phạm sai lầm chủ quan, những sai lầm cùng với trì trệ trong công tác tổ chức, cán bộ đã kìm hãm lực lợng sản xuất và triệt tiêu nhiều động lực phát triển. Nhắc lại tình hình trên để thấy rõ tác động tiêu cực của ý thức (ở đây là các chủ trơng chính sách về quản lý) đối với vật chất (là nền kinh tế) và thấy tác động qua lại giữa kinh tế và chính trị trớc khi có công cuộc đổi mới. Phép biện chứng duy vật khẳng định rằng nếu ý thức là tiêu cực thì sớm muộn sẽ bị đào thải. Trớc tình hình ngày càng nghiêm trọng trong khủng hoảng kinh tế xã hội ở nớc ta, Đảng và nhà nớc đã đi sâu nghiên cứu, phân tích tình hình, lấy ý kiến rộng rãi của cơ sở, của nhân dân. và đặc biệt là đổi mới t duy về kinh tế. Đại hội lần thứ VI của Đảng đã rút ra bốn kinh nghiệm lớn, trong đó kinh nghiệm: phải luôn xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan. Đảng đã đề ra đờng lối đổi mới, mở ra bớc ngoặt trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nớc ta. Tại Đại hội VI, Đảng đã tự phê bình một cách nghiêm khắc, đã phân tích đúng nguyên nhân của tình hình khủng hoảng kinh tế xã hội, đề ra các định hớng lớn và xác định chủ trơng đổi mới, đặc biệt là đổi mới về kinh tế, đã thực hiện mục tiêu của ba chơng trình kinh tế: lơng thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu: hình thành nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, thừa nhận sự tồn tại của tiểu t sản sản xuất hàng hoá và kinh tế t bản t nhân, đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, sử dụng đúng đắn quan hệ hàng hoá - tiền tệ. Trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội VI, những diễn biến quốc tế phức tạp đã ảnh hởng xấu đến tình hình kinh tế chính trị 5 và xã hội nớc ta, nhng Đảng, Nhà nớc và nhân dân ta đã nỗ lực khắc phục khó khăn, kiên trì tìm tòi, khai phá con đ- ờng đổi mới. Và đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, ta đã đánh giá tình hình chính trị xã hội Việt nam sau hơn bốn năm thực hiện đờng lối đổi mới: công cuộc đổi mới bớc đầu đã đạt đợc những thành tựu bớc đầu rất quan trọng. Tình hình chính trị của đất nớc ổn định, nền kinh tế có những chuyển biến tích cực, bớc đầu hình thành nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trờng có sự quản lý của nhà nớc, nguồn lực sản xuất của xã hội đợc huy động tốt hơn, tốc độ lạm phát đợc hạn chế bớt: đời sống vật chất tinh thần của một bộ phận nhân dân có phần đợc cải thiện. So với trớc đây thì mức khủng hoảng đã giảm bớt. Sinh hoạt dân chủ trong xã hội ngày càng đợc phát huy Qua những dẫn chứng trên, ta thấy rõ tác động qua lại giữa ý thức và vật chất, giữa kinh tế và chính trị. Nhờ có đờng nối đổi mới, sản xuất phát triển, đời sống nhân nói chung đợc cải thiện, mức khủng hoảng đã giảm bớt, do đó góp phần ổn định tình hình chính trị đất nớc, góp phần voà việc phát huy dân chủ trong xã hội. Không chủ quan với những thành tựu đã đạt đợc. Đại hội VII chỉ ra những tồn tại lớn cần giải quyết, đặc biệt về mặt kinh tế đó là: lạm phát còn ở mức cao nhiều cơ sở sản xuất đình đốn kéo dài, lao động thiếu việc làm tăng lên , đồng thời cũng tự phê bình về việc chậm xác định rõ yêu cầu và nội dung đổi mới, còn nhiều núng túng và nhiều sơ hở trong điều hành, quản lý vĩ mô nền kinh tế thị trờng đặc biệt, đại hội cũng xác định:Về quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị phải tập chung sức đổi mới kinh tế, đáp ứng đòi hỏi cấp bách của nhân dân về đời sống và việc làm, các nhu cầu xã hội khác, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, coi đó là điều kiện quan trọng để tiến hành đổi mới trong lĩnh vực chính trị. Nh vậy, rõ ràng Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày càng vận dụng đúng đắn phơng pháp luận duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức vào công cuộc đổi mới, tiến hành đổi mới kinh tế tr ớc để tạo điều kiện đổi mới trong lĩnh vực chính trị. Đại hội VII, sau khi đã phân tích sâu sắc đặc điểm tình hình quốc tế và trong nớc đã đề ra mục tiểu tổng quát và các mục tiêu cụ thể, những phơng châm chỉ đạo trong năm năm 1991-1995, đặc biệt đáng chú ý là phơng châm kết hợp động lực kinh tế và động lực chính trị tinh thần, phơng châm tiếp tục đổi mới toàn diện và đồng bộ đa công tác đổi mới vào chiều sâu với bớc đi vững chắc, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ việc đổi mới lĩnh vực khác. Nói về Đảng trong công cuộc đổi mới, báo cáo chính trị trớc Đại hội đã nhận xét: Nét nổi bật là trong Đảng đã có sự đổi mới t duy về kinh tế, với tinh thần độc lập sáng tạo, Đảng đã cụ thể hoá và phát triển nghị quyết Đại hội VII, bớc đầu hình thành hệ thống các quan điểm các nguyên tắc chỉ đạo sự nghiệp đổi mới ở nớc ta. Nh vậy, ở đây lại càng thấy rõ tác động của kinh tế đối với chính trị và xã hội, đối với công tác đối ngoại và công tác quốc phòng an ninh Đổi mới kinh tế quyết định nhng các nhân tố chính trị, xã hội, đối ngoại, cũng ảnh hởng tích cực trở lại một cách biên chứng đối với kinh tế. Vận dụng đúng đắn quy luật của phép biện chứng. Hội nghị Đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ cũng vạch ra những mặt yếu kém về kinh tế nền kinh tế vẫn còn mang tính chất nông nghiệp lạc hậu, công nghiệp nhỏ bé, kết cấu hạ tầng kém phát triển, kinh tế tuy tăng trởng khá nhng năng xuất, chất lợng và hiệu quả còn thấp và những vấn đề tồn tại lớn về mặt văn hoá, xã hội Để có những chủ trơng và biện pháp giải quyết, hội nghị đã dự đoán những thách thức lớn và những cơ hội lớn và những cơ hội lớn trong thời gian tới, từ đó đề ra những nhiệm vụ chủ yếu: thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tễ theo hớng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thực hiện chính sách nhất quán phát phát triển kinh tế nhiều thành phần, xây dựng đồng bộ cơ chế thị trờng có sự quản lý của nhà n- ớc theo định hớng xã hội chủ nghĩa, chăm lo các vấn đề văn hoá - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh, xây dựng nhà nớc pháp quyền Việt Nam của dân, do dân và vì dân, đổi mới chỉnh đốn Đảng, củng cố mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân. Với sự thành công của công cuộc đổi mới hơn mời năm (1986 - 1995), chúng ta càng có cơ sở để khẳng định rằng, công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nớc ta là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với xu thế phát triển khách quan của lịch sử tức là chúng ta phải thừa nhận giai đoạn phát triển kinh tế thị trờng mà trớc đây chúng ta đã phủ nhận nó mà tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chủ nghĩa t bản. Trớc đây, Đảng ta đã phạm sai lầm chủ quan duy ý trí, vi phạm quy luật khách quan: nóng vội trong cải tạo chủ nghĩa xã hội, xoá bỏ ngay nền kinh tế nhiều thành phần; có lúc đẩy mạnh quá mức việc xây dựng công nghiệp nặng; duy trì quá lâu cơ chế quản lý kinh tế tập trung quan liêu bao cấp; có nhiều chủ trơng sai trong việc cải cách giá cả, tiền tệ, tiền lơng; công tác t tởng và quản lý cán bộ phạm nhiều khuyết điểm nghiêm trọng. Quán triệt nguyên tắc khách quan khắc phục bệnh chủ quan duy ý chí là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân ta, nhiệm vụ này chỉ đợc thực hiện nếu chúng ta kết hợp chặt chẽ giữa nhiệt tình cách mạng và tri thức khoa học. Và trên cơ sở nghiên cứu tình hình các nớc t bản chủ nghĩa trên thế giới, những đặc điểm của chủ nghĩa xã hội và tình hình thực tế của nớc ta để vận dụng một cách tổng hợp các mặt mạnh, hạn chế chế các mặt yếu của chủ nghĩa t bản, và đa ra phơng trâm phát triển kinh tế Việt nam sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị trờng có sự quản lý vĩ mô của nhà nớc theo định hớng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, qua thực tiễn mời năm đổi mới, chúng ta cũng nhận thức rõ là không chờ kinh tế phát triển cao rồi mới giải quyết các vấn đề xã hội, mà ngay trong từng bớc và suốt quá trình phát triển, tăng trởng kinh tế phải luôn gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội. Trên tinh thần đó, cùng với những kinh nghiệm đã thu đợc những năm đổi mới, ở Đại hội VIII lần này cũng đã đi từ thực tế khách quan, đánh giá những đặc điểm của tình hình kinh tế, chính trị xã hội Việt nam, những thuận lợi và khó khăn, thời cơ và nguy cơ. Đảng ta cũng đã nhận định thuận lợi và khó khăn, thời cơ và nguy cơ đan xen nhau vì vậy chúng ta phải chủ động nắm thời cơ, vơn lên phát triển nhanh và vững chắc, tạo ra thế và lực mới; đồng thời luôn luôn tỉnh táo, kiên quyết đẩy lùi và khắc phục các nguy cơ, kể cả những nguy cơ mới nảy sinh, bảo đảm phát triển đúng hớng. Xuất phát từ tình hình nói trên và căn cứ vào Cơng lĩnh của Đảng, cần tiếp tục nắm vững hai nhiệm vụ chiến lợc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc, đẩy mạch công nghiệp hoá, hiện đại hoá là xây dựng nớc ta thành một nớc công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực lợng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng, an ninh vững chắc, 6 dân giàu, nớc mạnh xã hội công bằng văn minh. Từ nay đến năm 2020, ra sức phấn đấu đa nớc ta cơ bản trở thành một nớc công nghiệp. Và thực tế trong những năm qua, với những chính sách, chơng trình phát triển kinh tế chính trị xã hội, chính sách ngoại giao hợp lý, chúng ta đã đạt đợc những bớc tiến rất quan trọng, bình thờng hoá quan hệ với Mỹ, là thành viên của khối ASEAN (Hiệp hội các nớc Đông Nam á), đặc biệt năm 1998 ta đã trở thành thành viên của khối APEC (Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu á - Thái Bình Dơng) từ chỗ bị bao vây cấm vận nay đã đợc bình thờng hoá đợc tất cả các nớc lớn, có quan hệ ngoại giao với 167 nớc, quan hệ thơng mại với 120 nớc. Đồng thời cân bằng quan hệ với các nớc lớn, phát triển quan hệ tốt đẹp với các nớc láng giềng khu vực. Điều đó có ý nghĩa to lớn trong việc giữ vững môi trờng hoà bình ổn định, là nền tảng xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tăng trởng GDP tiếp tục tăng cao, năm 1996 là 9, 3%, năm 1987 là 8, 2%, năm 1998 là 5, 8% (Do ảnh hởng của khủng hoảng tài chính tiền tệ trong khu vực). Lạm phát vẫn đợc giữ ở mức dới 10%. Tốc độ tăng trởng của công nghiệp vẫn đạt hai con số Đời sống của nhân dân ngày càng đợc ổn định và nâng cao. Nh vậy công cuộc đổi mới do Đảng cộng sản Việt nam khởi xớng và lãnh đạo ngày càng đợc cụ thể hoá và đi vào chiều sâu đợc nhân dân nhiệt liệt hởng ứng và hăng hái thực hiện, chính vì Đảng ngày càng nắm vững và vận dụng đúng đắn sáng tạo phơng pháp luận triết học toàn diện Mác - Lênin và t tởng Hồ Chí Minh. Mối quan hệ biện chứng giữa kinh tế và chính trị trong công cuộc đổi mới nhằm tăng trởng nền kinh tế là rất rõ ràng. Chỉ xin đơn cử một ví dụ về sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất lơng thực trong công cuộc đổi mới: Từ năm 1988 trở về trớc, đất nớc ta vẫn trong tình trạng triền miên thiếu lơng thực. Mỗi năm phải nhập khẩu hơn hàng chục vạn tấn lơng thực cho nhu cầu trong nớc, năm cao nhất phải nhập khẩu hơn một triệu tấn. Tình hình đó đã là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến khủng hoảng kinh tế xã hội ngày càng nghiêm trọng. Các đồng chí T. W Đảng và một số địa ph- ơng (Vĩnh Yên, Hải Hng ) đã đi sâu tìm hiểu nguyên nhân và biện pháp giải quyết. Sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất lơng thực chỉ thực sự từng bớc khởi sắc kể từ khi thực hiện chỉ thị 100 của ban Bí th T. W Đảng về khoán sản phẩm đến nhóm và ngời lao động, đặc biệt là khi thực hiện nghị quyết 10 của Bộ Chính trị T. W Đảng (5/4/1988) về đổi mới quản lý nông nghiệp. Chỉ một năm sau khi thực hiện nghị quyết 10 của Bộ Chính trị, sản xuất lơng thực đạt 21triệu 516 ngàn tấn, bình quân lơng thực đầu ngời đạt 333 kg; xuất khẩu 1 triệu 405 tấn gạo. Những năm tiếp theo đó cho đến nay, sản xuất lơng thực, cũng nh sản xuất nông nghiệp nói chung vẫn tiếp tục phát triển, năm sau cao hơn năm trớc từ 1, 2 đến hơn 10%. Năm 1994, mặc dù thiên tai gay gắt ở cả 2 miền làm thiệt hại đến hơn 1 triệu tấn nhng sản lợng lơng thực vẫn đạt 26 triệu tấn, mức cao nhất từ trớc tới nay, tăng 2, 7% so với năm trớc, lợng gạo xuất khẩu vẫn đạt hơn 2 triệu tấn. Từ thiếu ăn triền miên, Việt nam trong 6 năm qua đã vợt lên đứng hàng thứ 3 trong những nớc xuất khẩu gạo trên thế giới. Do sản xuất nông nghiệp phát triển, bộ mặt nông thôn ngày càng thay đổi, đời sống nông dân ngày càng đợc cải thiện, lòng tin vào chế độ đợc cũng cố. Thắng lợi trên mặt trận sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất lơng thực là thành tích nổi bật trong quá trình đổi mới nền kinh tế đất nớc, góp phần đa đất nớc ta thoát khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, và là biểu hiện rất rõ nét của mối quan hệ biện chứng giữa kinh tế và chính trị trong công cuộc đổi mới nhằm tăng trởng nền kinh tế đất nớc nh về tăng trởng tổng sản phẩm quốc dân, về tốc độ thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài, về xuất khẩu Đổi mới là sự nghiệp khó khăn cha có tiền lệ nhng thực tiễn những năm qua đã chứng tỏ đờng lối đổi mới, chủ trơng chính sách lớn về đổi mới, chủ trơng chính sách lớn về đổi mới là rất đúng đắn, bớc đi là thích hợp. Xây dựng chủ nghĩa xã hội còn là sự nghiệp rất mới mẻ, khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải phát huy cao độ vai trò của nhân tố chủ quan, của tính năng động chủ quan, đòi hỏi nhiều công phu nghiên cứu để khám phá, tìm tòi ra mô hình thích hợp với thực tiễn Việt nam. Những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, những biến động nhiều mặt của đất nớc ta trong quá trình đổi mới toàn diện xã hội càng đòi hỏi chúng ta phải kiên trì, giữ vững lòng tự tin, quyết tâm khắc phục khó khăn đồng thời phải tỉnh táo, thông minh, nhậy bén để thích ứng kịp thời với tình hình thực tế biến đổi từng ngày, từng giờ. Để phát huy tính năng động chủ quan phải kết hợp chặt chẽ giữa nhiệt tình cách mạng và tri thức khoa học. Rõ ràng việc đảm bảo sự thống nhất giữa nhiệt tình, ý thức cách mạng và tri thức khoa học là hết sức cấp bách và cần thiết. Bởi vì, tri thức khoa học có đợc hay không cũng nhờ lòng hiểu biết, trí thông minh, ý trí quyết tâm học tập và nhận thức khoa học; ngợc lại nếu trí thức khoa học phát huy đợc tác dụng trong thực tế thì nó lại trở thành động lực tăng thêm ý trí và nhiệt tình cách mạng. Ngời cán bộ kinh tế phải quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và t tởng Hồ Chí Minh, trớc hết là phơng pháp luận toàn diện và phép biện chứng duy vật vào việc nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các chủ tr ơng chính sách về kinh tế, các phơng pháp, cơ chế quản lý kinh tế tài chính theo tinh thần đổi mới để thúc đẩy nền kinh tế của nớc ta vợt qua tình trạng nớc nghèo và kém phát triển, tránh khỏi nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nớc trong khu vực và nguy cơ chệch hớng xã hội chủ nghĩa. Trong điều kiện xoá bỏ cơ chế quan liêu, bao cấp cũng có nghĩa lã đòi hỏi ngời làm công tác quản ký kinh tế, tài chính phải năng động sáng tạo, nhạy bén, nắm bắt đ- ợc thực tế và quy luật vận động và phát triển của nó. Kinh nghiệm cho thấy rằng, đôi khi chỉ cần một nhận định không đúng, một thông tin xuyên tạc, một từ ngữ không đợc chú ý đầy đủ trong bản hợp đồng kinh tế hoặc chỉ cần hành động chậm hoặc hành động quá vội vã là đã có thể dẫn đến thiệt hại lớn về kinh tế; ngợc lại, có khi chỉ cần nhanh một chút, chỉ cần biết cách quảng cáo kịp thời và đúng đắn, chỉ cần một thông tin kịp thời, chính xác cũng có thể đạt tới thắng lợi không nhỏ. Sự kết hợp giữa xuất phát từ thực tế khách quan và phát huy nỗ lực chủ quan, kết hợp giữa tình cảm, ý chỉ với trí tuệ, trí tuệ ở đây phải đạt đến độ thành thực và nhuần nhuyễn, phải đạt đến nghệ thuật. Với các cán bộ thực hiện nghiệp vụ cụ thể, ngoài yêu cầu phản ánh trung thực, chính xác kịp thời, đầy đủ các số liệu, các chỉ tiêu phản ánh hoạt động kinh doanh thực tế của xí nghiệp, còn cần chủ động phân tích các số liệu, nắm bắt mọi tình hình, đề xuất những biện pháp hành động cho lãnh đạo. Muốn vậy, trớc hết cần xuất phát từ thực tế khách quan, đồng thời phát huy nỗ lực chủ quan, đảm bảo sự thống nhất giữa nhiệt tình, ý trí cách mạng và tri thức khoa học trong công tác nghiên cứu, lập kế hoạch, dự báo về kinh tế cũng nh trong việc thực hiện các nghiệp vụ cụ thể. Cần đấu tranh chống chủ nghĩa chủ quan, duy ý chí, t tởng nóng vội, phiêu lu, mạo hiểm, bất chấp quy luật khách quan, cần rèn luyện tính kiên nhẫn, chăm chỉ, cẩn thận, tinh thần thực sự cầu thị, tinh thần ham học hỏi, tính 7 chủ động, nhạy bén, dám nghĩ, dám làm, chủ động sáng tạo ra thời cơ, giành lấy thời cơ. Rèn luyện đợc những phẩm chất ấy, ngời cán bộ khoa học kinh tế không những sẽ đứng vững trên vị trí của mình mà còn có thể vợt lên để có thể trở thành những nhà kinh doanh, những cán bộ quản lý giỏi. Kết luận Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là sự nghiệp rất khó khăn, phức tạp, có thể coi nó nh một công cuộc kháng chiến trờng kỳ của Đảng, Nhà nớc và nhân dân ta. Những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, những biến động nhiều mặt của đất nớc ta trong quá trình đổi mới toàn diện xã hội càng đòi hỏi Đảng và nhà nớc ta phải kiên trì, kiên định, giữ vững lòng tin, quyết tâm khắc phục khó khăn đồng thời phải tỉnh táo, thông minh, nhạy bén để thích ứng kịp thời với tình hình thực tế biến đổi từng ngày, từng giờ. Quán triệt phơng pháp luận của chủ nghĩa Mác -Lênin và t tởng Hồ Chí Minh, vận dụng thành thạo phép duy vật biện chứng vào việc nghiên cứu và quản lý kinh tế, phát huy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ biện chứng giữa kinh tế và chính trị trong công cuộc đổi mới nhằm tăng trởng nền kinh tế quốc dân, nhất định chúng ta sẽ trở thành những cán bộ quản lý kinh tế tốt, góp phần xứng đáng vào công cuộc đổi mới kinh tế đất nớc, tạo điều kiện cho nền kinh tế Việt Nam cất cánh, để từ đó nâng cao hơn nữa vị trí của Việt Nam trên chính trờng quốc tế, góp phần củng cố hơn nữa sự ổn định về chính trị đất nớc. Đó là lơng tâm, là trách nhiệm của những cán bộ quản lý kinh tế, chính trị của chúng ta. "Mi quan h bin chng gia vt cht vý thc, liờn h vi vic hc tp ca sinh viờn hin nay". I. LíLUNCHUNGVMIQUANHGIA VTCHTV íTH C 1.Vt cht a. nh ngha vt cht Vt cht l phm trự trit hc phc tp v cú nhiu quan nim khỏc nhau v nú .Nhng theo Lờnin nh ngha :"vt cht l mt phm trự trit hc dựng ch thc ti khỏch quan em li cho con ngi trong cm giỏc, c cm giỏc ca chỳng ta chộp li,chp li ,phn ỏnh v tn ti khụng l thuc vo cm giỏc ". Lờnin ch rừ rng, nh ngha vt cht khụng th theo cỏch thụng thng vỡ khỏi nim vt cht l khỏi nim rng nht.nh ngha vt cht Lờnin ói lp vt cht vi ý thc ,hiu vt cht l thc ti khỏch quan c em li cho con ngi trong cm giỏc ,vt cht tn ti c lp vi cm giỏc ,ý thc, cũn cm giỏc ,ý thc ph thuc vo vt cht ,phn ỏnh khỏch quan. Khi nh ngha vt cht l phm trự trit hc ,Lờnin mt mt mun ch rừ vt cht l khỏi nim rng nht ,mun phõn bit t cỏch l phm tự trit hc,l kt qu ca s khỏi quỏt v tru tng vi nhng dng vt cht c th,vi nhng" ht nhõn cm tớnh".Vt cht vi t cỏch l mt phm trự trit hc khụng cú nhng c tớnh c th cú th cm thc .nh ngha vt cht nh vy khc phc c nhng quan nim siờu hỡnh ca ch ngha duy vt ng nht vt cht vi hỡnh thc biu hin c th ca nú. Lờnin cho rng vt cht vn t nú cú ,khụng th tiờu dit c ,nú tn ti bờn ngoi v khụng l thuc vo cm giỏc ,ý thc con ngi, vt cht l mt thc ti khỏch quan.Khỏc vi quan nim ý niờm tuyt i ca CNDTKQ ,"thng "ca tụn giỏo Vt cht khụng phi l lc lng siờu t nhiờn tn ti l lng õu ú ,trỏi li phm trự vt cht l kt qu ca s khỏi quỏt s vt ,hin tng c th ,v do ú cỏc cỏc i tng vt cht cú tht ,hin thc ú cú kh nng tỏc ng vo giỏc quan gõy ra cm giỏc ,v nhú m ta cú th bit c ,hiu c v nm bt s vt ny .nh ngha ca Lờnin ó khng nh c cõu tr li v hai mt ca vn c bn ca trit hc . Hn th na Lờnin cũn khng nh cm giỏc chộp li ,chp li ,phn ỏnh v tn ti khụng l thuc vo cm giỏc.Khng nh nh vy mt mt mun nhn mnh tớnh th nht ca vt cht ,vai trũ quyt nh ca nú vi vt cht ,v mt khỏc khng nh kh nng nhn thc th gii khỏch quan ca con ngi .Nú khụng ch phõn bit CNDV vi CNDT, vi thuyt khụng th bit m cũn phõn bit CNDV vi nh nguyờn lun. Nh vy ,chỳng ta thy rng nh ngha vt cht ca Lờnin l hon ton trit ,nú giỳp chỳng ta xỏc nh c nhõn t vt cht trong i sng xó hi ,cúý ngha trc tip nh hng cho nghiờn cu khoa hc t nhiờn giỳp ngy cng i sõu vo vo cỏc dng cỏc dng c th ca vt cht trong gii vi mụ .Nú giỳp chỳng ta cú thỏi khỏch quan trong suy ngh v hnh ng. b. Cac c tinh ca vt cht *Vn ng l phng thc tn ti ca vt cht v l thuc tớnh c hu ca vt cht . Theo quan im ca ch ngha duy vt bin chng ,vn ng l s bin i núi chung ch khụng phi l s chuyn dch trong khụng gian .ngghen cho rng vn ng l mt phng thc tn ti vt cht ,l thuc tớnh c hu ca vt cht,gm tt c mi s thay i trong moi quỏ trỡnh din ra trong v tr.Vn ng cú 5 hỡnh thc vn ng chớnh l c -Hoỏ- lý -sinh-xó hi.Cỏc hỡnh thc vn ng ny cú mi quan h cht ch vi nhau ,mt hỡnh thc vn ng ny thc hin l tỏc ng qua li vi nhng hỡnh thc vn ng khỏc ,trong ú vn ng cao bao gm vn thp nhng khụng th coi hỡnh thc vn cao l tng sn gin cỏc hỡnh thc vn ng thp. Th gii khỏch quan bao gi cng tn ti khụng ngng khụng th cú vt cht khụng vn ng ,tc vt cht tn ti .Vt cht thụng qua vn ng m biu hin s tn ti ca mỡnh .ngghen nhn nh rng cỏc hỡnh thc v cỏc dng khỏc nhau ca vt cht ,ch cú th nhn thc c thụng qua vn ng mi cú th thy c thuc tớnh ca nú .Trong th gii vt cht t cỏc ht c bn trong vi mụ trong h thng hnh tinh khng l. Bt c mt dng vt cht no cng l mt th thng nht cú kt cu xỏc nh gm nhng b phn nhõn t khỏc nhau ,cựng tn ti nh hng v tỏc ng ln nhau gõy ra nhiu bin i .Ngun gc vn ng do nhng nguyờn nhõn bờn trong ,vn ng vt cht l t thõn vn ng. 8 Vận động là thuộc tính cố hữu của vật chất ,không thể có vận động bên ngoài vật chất .Nó không do ai sáng tạo ra và không thể tiêu diệt được do đó nó dược bảo toàn cả số lượng lẫn chất lượng.Khoa học đã chứng minh rằng nếu một hình thức vận động nào dó của sự vật mất đi thì tất yếu nó nảy sinh một hình thức vận động khác thay thế .Các hình thức vận động chuyển hoá lẫn nhau còn vận động của vật chất thì vĩnh viễn tồn tại. Mặc dù vận động luôn ở trong quá trình không ngừng ,nhưng điều đó không loại trừ mà còn bao hàm cả hiện tượng đứng im tương đối ,không có nó thì không có sự phân hoá thế giới vật chất thành các sự vật ,hiện tượng phong phú vàđa dạng .Ăngghen khẳng định rằng khả năng đứng im tượng đối của các vật thể ,khả năng cân bằng tạm thời là những điều kiện chủ yếu của sự phân hoá vật chất. Nếu vận động là biến đổi của các sự vật hiện tượng thìđứng im là sựổn định ,là sự bảo toàn tính quy định sự vật hiện tượng .Đứng im chỉ một trạng thái vận động ,vận động trong thăng bằng ,trong sựổn định tương đối .Trạng thái đứng im còn được biểu hiện như là một quá trình vận động trong phạm vi sự vật ổn định ,chưa biến đổi ,chỉ là tạm thời vì nó chỉ xẩy ra trong một thời gian nhất định .Vận động riêng biệt có xu hương phá hoại sự cân bằng còn vận động toàn thể lại phá hoại sự cân bằng riêng biệt làm cho các sự vật luôn biến đổi ,chuyển hoá nhau . *Không gian và thời gian là những hình thức tồn tại của vật chất Không gian phản ánh thuộc tính của các đối tượng vật chất có vị trí ,có hình thức kết cấu ,cóđộ dài ngắn cao thấp .Không gian biểu hiện sự tồn tại và tách biệt của các sự vật với nhau ,biểu hiện qua tính chất và trật tự của chúng Còn thời gian phản ánh thuộc tính của các qúa trình vật chất diễn ra nhanh hay chậm ,kế tiếp nhau theo một trình tự nhất định .Thời gian biểu hiện trình độ tốc độ của quá trình vật chất ,tính tách biệt giữa các giai đoạn khác nhau của qúa trình đó ,trình tự xuất hiện và mất đi của các sự vật hiện tượng. Không gian và thời gian là những hình thức cơ bản của vật chất đang vận động ,Lênin đã chỉ ra trong thế giới không có gì ngoài vật chất đang vận động .Không gian và thời gian tồn tại khách quan ,nó không phải bất biến ,không thểđứng ngoài vật chất ,không có không gian trống rỗng ,mà nó có sự biến đổi phụ thuộc vào vật chất vận động . Tính thống nhất vật chất của thế giới CNDT coi ý thức,tinh thần có trước ,quyết đinh vật chất ,còn duy vật thì ngược lại .Triết học Mác-Lênin khẳng định rằng chỉ có một thế giới duy nhất là thế giới vật chất đồng thời còn khẳng định rằng thế giới đều là những dạng cụ thể của vật chất ,có liên hệ vật chất thống nhất với nhau như liên hệ về cơ cấu tổ chức ,lịch sử phát triển vàđều phải tuân thủ theo quy luật khách quan của thế giới vật chất ,do đó nó tồn tại vĩnh cửu ,không do a sinh ra và cũng không mất đi trong thế giới đó ,không có gì khác ngoài những quá trình vật chất đang biến đổi là chuyển hoá lẫn nhau ,là nguyên nhân và kết quả của nhau. 2. ý thức kết cấu của ý thức Cũng như vật chất có rất nhiều quan niệm vềý thưc theo các trường phái khác nhau . Theo quan điểm của CNDVBC khẳng định rằng ý thức làđặc tính và là sản phẩm của vật chất ,là sự phản ánh khách quan vào bộóc con người thông qua lao động và ngôn ngữ .Mác nhấn mạnh rằng tinh thần ý thức là chẳng qua chỉ là cái vật chất được di chuyển vào bộóc con người vàđược cải biến trong đó .ý thức là một hiện tượng tâm lý xã hội có kết cấu phức tạp gồm ý thức tri thức ,tình cảm ,ý chí trong đó tri thức là quan trọng nhất ,là phương thức tồn tại của ý thức,vì sự hình thành và phát triển của ý thức có liên quan mật thiết với quá trình con người nhận thức và cải biến giới tự nhiên.Tri thức càng được tích luỹ con người càng đi sâu vào bản chất của sự vật và cải tạo sự vật có hiệu quả hơn ,tính năng động của ý thức nhờđó mà tăng hơn .Việc nhấn mạnh tri thức là yếu tố cơ bản quan trọng cóý nghĩa chống quan điểm đơn giản coi ý thức là tình cảm ,niềm tin…Quan điểm đó chính là bệnh chủ quan duy ý chí của niềm tin mù quáng.Tuy nhiên việc nhấn mạnh yếu tố tri thức cũng không đồng nghĩa với việc phủ nhận coi nhẹ yếu tố vai trò tình cảm ý chí. Tựý thức cũng là một yếu tố quan trọng mà CNDT coi nó là một thực thểđộc lập có sẵn trong cá nhân ,biểu hiện xu hướng về bản thân mình ,tự khẳng định cái tôi riêng biệt tách rời xã hội .Trái lại CNDVBC tựý thức làý thức hướng về nhận thức bản thân mình thông qua quan hệ với thế giới bên ngoài .Khi phản ánh thế giới khách quan con người tự phân biệt mình ,đối lập mình với thế giới đó là sự nhận thức mình như là một thực thể vận động ,có cảm giác ,tư duy có các hành vi đạo đức và vị trí xã hội .Mặt khác sự giao tiếp xã hội và hoạt động thực tiễn xã hội đòi hỏi con người nhận rõ bản thân mình và tựđiều chỉnh theo các quy tắc tiêu chuẩn mà xã hội đề ra .Ngoài ra văn hoá cũng đóng vai trò cái gương soi giúp cho con người tựý thức bản thân . Vô thức là một hiện tượng tâm lý ,nhưng có liên quan đến hoạt động xảy ra ở ngoài phạm vi của ý thức .Có 2 loại vô thức: loại thứ nhất liên quan đến các hành vi chưa được con người ý thức ,loại thứ hai liên quan đến các hành vi trước kia đãđược ý thức nhưng do lặp lại nên trở thàmh thói quen,có thể diễn ra tựđộng bên ngoài sự chỉđạo của ý thức.Vô thức ảnh hưởng đến nhiều phạm vi hoạt động của con người .Trong những hoàn cảnh đó nó có thể giúp con người giảm bớt sự căng thẳng trong hoạt động .Việc tăng cường rèn luyện để biến thành hành vi tích cực thành thói quen ,có vai trò quan trọng trong đời sống . b. Nguồn gốc của ý thức Nguồn gốc tự nhiên Ý thức ra đời là kết quả của sự phát triển lâu dài của giới tự nhiên cho tới khi xuất hiện con người và bộóc .Khoa học chứng minh rằng thế giới vật chất nói chung và trái đất nói riêng đã từng tồn tại rất lâu trước khi xuất hiện con người ,rằng hoạt động ý thức của con người diễn ra trên cơ sở hoạt động sinh lý thần kinh bộ não người .Không thể tách rời ý thức ra khỏi bộ não vìý thức là chức năng bộ não ,bộ não là khí quản của ý thức .Sựphụ thuộc ý thức vào hoạt động bộ não thể hiện khi bộ não bị tổn thương thì hoạt động ý thức sẽ bị rối loạn .Tuy nhiên không thể quy một cách đơn giản ý thức về quá trình sinh lý bởi vìóc chỉ là cơ quan phản ánh .Sự xuất hiện của ý thức gắn liền sự phát triển đặc tính phản ánh ,nó phát triển cùng với sự phát triển của tự nhiên .Sự xuất hiện của xã hộ loài người đưa lại 9 hình thức cao nhất của sự phản ánh ,đó là sự phản ánh ý thức luôn gắn liền với việc làm cho tự nhiên thích nghi với nhu cầu phát triển của xã hội. Nguồn gốc xã hội Sự ra đời của ý thức gắn liền hình thành với sự phát triển của bộóc con người dưới ảnh hưởng của lao động và giao tiếp QHXH. Lao động của con người là nguồn gốc vật chất có tính xã hội nhằm cải tạo tự nhiên ,thoả mãn nhu cầu và phục vụ mục đích bản thân con người.Nhờ nó mà con người và xã hội loài người mới hình thành và phát triển.Lao động là phương thức tồn tại cơ bản đầu tiên của con người ,đồng thời ngay từđầu đã liên kết con người với nhau trong mối quan hệ khách quan, tất yếu; mối quan hệ này đến lượt nó nảy sinh nhu cầu trao đổi kinh nghiệm và tổ chức lao động ,nhu cầu"cần phải nói với nhau một cái gì". Và kết quả là ngôn ngữ ra đời.Ngôn ngữđược coi là cái vỏ vật chất của tư duy,với sự xuất hiện của ngôn ngữ ,tư tưởng con người có khả năng biểu hiện thành hiện thực trực tiếp ,trở thành tín hiệu vật chất tác động tới giác quan của con người và gây ra cảm giác .Nhờ có nó mà con người có thể giao tiếp ,trao đổi,truyền đạt kinh nghiệm cho nhau ,thông qua đó màý thức cá nhân trở thành ý thức xã hội ,và ngược lại. Chính nhờ trừu tượng hoá và khái quát hoá tức là quá trình hình thành thực hiện ý thức ,chính nhờ nó mà con người có thểđi sâu vào bản chất của sự vật ,hiện tượng đồng thời tổng kết hoạt động của mình trong toàn bộ quá trình phát triển lịch sử. C. Bản chất của ý thức Từ việc xem xét nguồn gốc của ý thức ,có thể thấy rõý thức có bản tính phản ánh ,sáng tạo và bản tính xã hội . Bản tính phản ánh thể hiện về thế giới thông tin bên ngoài ,là biểu thị nội dung được từ vật gây tác động vàđược truyền đi trong quá trình phản ánh . Bản tính của nó quy đinh mặt khách quan của ý thức, tức là phải lấy kháh quan làm tiền đề ,bị nó quy định nội dung phản ánh là thế giới khách quan. ý thức ngay từđầu đã gắn liền với lao động ,trong hoạt động sáng tạo cải biến và thống trị tự nhiên của con người vàđã trở thành mặt không thể thiếu của hoạt động đó .Tính sáng tạo của ý thức thể hiện ở chỗ nó không chụp lại một cách thụđộng nguyên xi mà gắn liền với cải biến ,quá trình thu nhập thông tin gắn liền với quá trình xử lý thông tin .Tính sáng tạo của ý thức còn thể hiện ở khả năng gián tiếp kháI quát thế giới khách quan ở quá trình chủđộng ,tác động vào thế giới đó. Phản ánh và sáng tạo liên quan chặt chẽ với nhau ,không thể tách rời,không có phản ánh thì không có sáng tạo vì phản ánh làđiểm xuất phát là cơ sở của sáng tạo.Đó là MQHBC giữa thu nhận xử lý thông tin,là sự thống nhất mặt khách quan chủ quan của ý thức. Ý thức chỉđược nảy sinh trong lao động ,hoạt động cải tạo thế giới của con người.Hoạt động đó không thể là hoạt động đơn lẻ mà là hoạt động xã hội. ý thức trước hết là thức của con người về xã hội và hoàn cảnh và những gìđang diễn ra ở thế giới khách quan về mối liên hệ giữa người và người trong quan hệ xã hội.Do đóý thức xã hội hình thành và bị chi phối bởi tồn tại xã hội và các quy luật của tồn tại xã hội đó …ý thức của mỗi cá nhân mang trong lòng nóý thức xã hội ,Bản tính xã hội của ý thức cũng thống nhất với bản tính phản ánh trong sáng tạo.Sự thống nhất đó thể hiện ở tính năng động chủ quan của ý thức ,ở qaun hệ giữa nhân tố vật chất và nhân tốý thức trong hoạt động cải tạo thế giới quan của con người. 3. Mối quan hệ giữa vật chất vàý thức Lênin đã chỉ ra rằng,sựđối lập giữa vật chất vàý thức chỉ cóý nghĩa tuyệt đối trong phạm vi hạn chế:trong trường hợp này chỉ giới hạn trong vấn đề nhận thức luận cơ bản là thừa nhận cái gì là cái có trước ,cái gì là cái có sau . Ngoài giới hạn đó thì không còn nghi ngờ gì nữa rằng sựđối lập đó chỉ là tương đối .Như vậy để phân ranh giới giữa CNDV và CNDT ,để xác định bản tính và sự thống nhất của thế giới cần có sựđối lập tuyệt đối giữa vật chất vàý thức trong khi trả lời cái nào có trước cái nào quyết định.Không như vậy sẽ lẫn lộn 2 đường lối cơ bản trong triết học ,lẫn giữa vật chất vàý thức và cuối cùng sẽ xa rời quan điểm duy vật .Song sựđối lập giữa vật chất vàý thức chỉ là sự tương đối như là những nhân tố ,những mặt không thể thiếu được trong hoạt động của con người ,đặc biệt là hoạt động thực tiễn con người ,ý thức có thức có thể cải biến được tự nhiên ,thâm nhập vào sự vật , không có khả năng tự biến thành hiện thực,nhưng thông qua hoạt động thực tiễn của con người,ý thức có thể cải tiến được ,thâm nhập vào sự vật ,hiện thực hoá những mục đích mà nóđề ra cho hoạt động của mình.Điều này bắt nguồn từ chính ngay bản tính phản ánh,sáng tạo và xã hội của ý thức và chính nhờ bản tính đó mà chỉ có con người cóý thức mới có khả năng cải biến và thống trị tự nhiên ,bắt nó phục vụ con người. Như vậy tính tương đối trong sựđối lập giữa vật chất vàý thức thể hiện ở tính độc lập tương đôí,tính năng động của ý thức. Mặt khác đời sống con người là sự thống nhất không thể tách rời giữa đời sống vật chất vàđời sôngs tinh thần trong đó những nhu cầu tinh thần ngày càng phong phú vàđa dạng và những nhu cầu vật chất cũng bị tinh thần hoá.Khẳng định tính tương đối của sựđối lập giữa vật chất vàý thức không có nghĩa là khẳng định cả hai yếu tố có vai trò như nhau trong đời sống và hoạt động của con người .Trái lại, Triết học Mác-Lênin khẳng định rằng,trong hoạt động của con người những nhân tố vật chất vàý thức có tác động qua lại ,song sự tác động đó diễn ra trên cơ sở tính thứ nhất của nhân tố vật chất so với tính thứ hai cuảý thức. Trong hoạt động của con người ,những nhu cầu vật chất xét đến cùng bao giờ cũng giữ vai trò quyết định ,chi phối và quy định mục đích hoạt động của con người vì nhân tố vật chất quy định khả năng các nhân tố tinh thần có thể tham gia vào hoạt động của con người, tạo đIều kiện cho nhân tố tinh thần hoặc nhân tố tinh thần khác biến thành hiện thực và qua đó quy định mục đích chủ trương biện pháp mà con người đề ra cho hoạt động của mình bằng cách chọn lọc, sữa chữa bổ bổ sung cụ thể hoá mục đích chủ trương biện pháp đó . Hoạt động nhận thức của con người bao giờ cũng hướng đến mục tiêu cải biến tự nhiên nhằm thoả mãn nhu cầu sống . Hơn nữa,cuộc sống tinh thần của con người xét đến cùng bị chi phối và phụ thuộc vào việc thoả mãn nhu cầu vật chất và vào những điều kiện vật chất 10 [...]... và quyền làm chủ của nhân dân Hai là, đổi mới cơ chế quản lý, hoàn thiện hệ thống chính sách xã hội phù hợp có ý nghĩa then chốt trong việc phát huy tính tích cực của ngời lao động nh: cơ chế quản lý mới phải thể hiện rõ bản chất của một cơ chế dân chủ, và cơ chế này phải lấy con ngời làm trung tâm, vì con ngời, hớng tới con ngời là phát huy mọi nguồn lực Cơ chế quản lý mới phải xây dựng đội ngũ quản... vào hoàn cảnh bằng cách nhanh chóng cổ phần hoá các công ty nhà nớc để tạo sự năng động, sáng tạo trong hoạt động cũng nh cạnh tranh, nhất là trong thời kỳ hội nhập hiện nay Đảng cũng phải cơng quyết giải thể các công ty làm ăn thua lỗ nh: Tổng công ty sành sứ Việt Nam, Tổng công ty nhựa, Tổng công ty rau quả Việt Nam để tránh việc nhà n ớc bỏ vốn vào nhng lại luôn phải bù lỗ cho các công ty này Ngoài... Từ đây, chúng ta phải có cơ sở hạ tầng của xã hội chủ nghĩa và cơ sở vật chất phát triển Chúng ta phải xây dựng lực lợng sản xuất phù hợp quan hệ sản xuất Chúng ta có thể bỏ qua t bản chủ nghĩa nhng không thể bỏ qua những tính quy luật chung của quá trình từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn Chúng ta cũng phải biết kế thừa và phát triển tích cực những kết quả của công nghiệp t bản nh thành tựu khoa học,... trong quá trình cải tạo thế giới vật chất Khi phản ánh đúng hiện thực khách quan thì chúng ta hiểu bản chất quy luật vận động của các sự vật hiện tợng trong thế giới quan VD1 Hiểu tính chất vật lý của thép là nóng chảy ở hơn 10000c thì con ng ời tạo ra các nhà máy gang thép để sản xuất cách loại thép với đủ các kích cỡ chủng loại, chứ không phải bằng phơng pháp thủ công xa xa 25 VD2 Từ nhận thức đúng về... nhu cầu cao của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá Thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp trên sẽ kích thích tính năng động và tài năng sáng tạo của ngời lao động ở nớc ta Sự nghiệp đất nớc càng phát triển thì tính tích cực và năng động của con ngời càng tăng lên một cách hàng hợp với quy luật Kết luận Nói tóm lại, vật chất bao giờ cũng đóng vai trò quyết định đối với ý thức, nó là cái... s vt Lng l cỏi vn cú ca s vt nhng lng cha lm cho s vt l nú b Quan h lng cht: Nhng thay i n thun v lng,n mt lỳc no ú s chuyn thnh nhng s vt khỏc nhau v cht - - im nỳt - Bc nhy Nhng thay i v cht dn n thay i v lng,Cht mi ra i lm thay i kt cu, quy mụ , trỡnh , nhp iu ca s vn ng v phỏt trin ca s vt C.Mỏc vit: Nhng thay i n thự v lng , n mt mc nht nh s chuyn hoỏ thnh nhng s khỏc nhau v cht(5) Cỏc hỡnh... xuất cha phát triển, thêm vào đó là sự phân công không hợp lý về quản lý nhà nớc và của xã hội, quyền lực quá tập trung vào Đảng, và Nhà nớc quản lý quá nhiều các mặt của đời sống xã hội, thực hiện quá cứng nhắc làm cho toàn xã hội thiếu sức sống, thiếu năng động và sáng tạo, Các giám đốc thời kì này chỉ đến ngồi chơi xơi nớc và cuối tháng lĩnh lơng, các nông dân và công nhân làm đúng giờ quy định nhng... có lao động mà các giác quan của con ngời phát triển phản ánh tinh tế hơn đối với hiện thực ngôn ngữ là cần nối để trao đổi kinh nghiệm tình cảm, hay là phơng tiện thể hiện ý thức ở đây ta cũng nhận thấy rằng nguồn gốc của xã hội có ý nghĩa quyết định hơn cho sự ra đời của ý thức Vật chất là tiền đề cho sự tồn tại và phát triển của ý thức nên khi vật chất thay đổi thì ý thức cũng phải thay đổi theo... ngoài và phát triển cơ sở hạ tầng cũng là một trong chủ trơng quan trọng của Đảng Để làm điều này thì chúng ta cần giữ vững ổn định chính trị, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đổi mới các chính sách tài chính và tiền tệ, giá cả, phát triển các thị trờng quan trọng nh thị trờng chứng khoán, thị trờng lao động Nhà nớc cũng cần hạn chế việc can thiệp trực tiếp vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp mà... doanh nghiệp mà nên tập trung tốt các chức năng tạo môi trờng, hớng dẫn, hỗ trợ cần thiết cho các doanh nghiệp nớc ngoài Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ nhng thông thoáng lành mạnh để tạo sự tin tởng cho các nhà đầu t của nớc ngoài Tránh tình trạng giấy tờ phức tạp rắc rối, trên bảo dới không nghe làm cho quá trình giải toả mặt bằng gặp nhiều khó khăn Với các chủ trơng trên ta nhận thấy . nguyên tử, các quá trình hoá hợp và phân giải các chất); thứ t vận động sinh học (trao đổi các chất giữa các cơ thể sống và môi trờng); thứ năm, vận động xã hội (sự biến đổi, thay thế các hình. trí các vật thể trong không gian); thứ hai vận động vật lý (vận động của các phần tủ, các hạt cơ bản, vận động điện tử, các quá trình nhiệt, điện ); thứ ba vận động hoá học(vận động của các. vật thể. Trong thế giới vật chất từ các hạt cơ bản trong thế giới vi mô đến các hệ thống các hành tinh khổng lồ trong thế giới vĩ mô, từ vô cơ đến hữu cơ, đến xã hội loài ngời, tất cả đều ở
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp các bài tiểu luận triết cơ bản cực hay, Tổng hợp các bài tiểu luận triết cơ bản cực hay,