0

Giáo án địa lí lớp 7_định hướng năng lực học sinh

143 4,414 27
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 14:56

Giáo án địa lí 7 Năm học 2014 – 2015 PHẦN 1 : THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG DÂN SỐ 1. Mục tiêu cần đạt: 1. Kiến thức :  !"#"$%&'($)'&*$+, -)&+.//01($2$ 34($5&6)78+9  2. Kĩ năng: :;"0<=>?&#@37@3A=B&C%2  DE)4$<$2$$6)78+9 - Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục : F+0F/)=)GH"E74$@&#&/) //$816 I$%F8/00>JK+L@"-MJ#E2@$%.=")< ) - Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng: F%"3)N@&)%O@.)L@8/0P@0E2  3. Thái độ : FQ0&+.34($2$ R'E%O&'S)&OT"<$."E 4. Định hướng năng lực được hình thành U"2U"22@"240Q&@"2O%@"2E% U"201<F+0.M%"C@HA&#@HA"<=1 II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 1. Giáo viên : &#$6V&W701&)XYZY[=\ 2. Học sinh : ]%=%$ III. Tổ chức các hoạt động dạy học: .Ổn định lớp[P\ 2. Kiểm tra bài cũ : !"/^_B%&&//^ F%$&`&)/($^ 3 . Bài mới : ]2$L)B4$%$04Q&&'-&28=GC '($)'&Q+6 F7)$0PP$8a,'8174$ Wb"O($! Hoạt động thầy và trò Kiến thức cơ bản Hoạt động 1Tìm hiểu Dân số, nguồn lao động [XYP\ Ic1W&3de=8$fg h($&*$+,+9$")/^hA 1. Dân số, nguồn lao động a. Dân số: _'&8$% Trang 1 Tuần: 1 Ngày soạn: 16/8/2014 Tiết: 1 Ngày dạy : 18/8/2014 Giáo án địa lí 7 Năm học 2014 – 2015 &E^ I_'&8$+9$W/)Q&/^ 8"9 II6</ =F _%8iM)V=)6%&jL )k@+6E$%1l@$%1l8$^ C0%+98%&'"$%&'LX U3Gl/O$^F/O %/T"<+98%&'"$%&'$%^ F%"3)@8"9 I3Gl@="3 IF74$P$&/^ 8"9 FV'&CC0%"/^!K >$+%^ I3Gl@="3 IU#"$%&'$8b+%^ Hoạt động 2: Dân số thế giới tăng nhanh trong thế kỉ XIX và thế kỉ XX (ZP\  !2$%=8$j%%$21 $,6 m$ / XNC0&1&#/ X I+6n_3Gl&# &##)X8A o!&,*T+9oU$) !6L_701=N$$%1+9^ U)pXZ^U)ZYY^U)fYj^q U)XYZY^ C0EFV701XZY$$%1)@        $%  1  +9 F+,  2  )  pXfZYY   ppp  !6$-&WV=%^[pgY\/$%^ ['8%">2rFsc\ m$&M)3Gl///6 VFrpXY !60$ C0EO$%$&$&W701FrZ 63)$&6$8Q $[X=TW&0\ F3)%*<@&=l)@8$ F$'">2=@GC'@0 !6$8%=TpXY 34($<$ [t+LGQ&)7 8+9@W2<E($U+6q\ ]2$+L+%&)78+9 ^ [ Tích hợp giáo dục môi trường ) Hoạt động 3: Sự bùng nổ dân số:[U)`&7\[XYP\ IE<+.5^ <+.5u8$=%^ //@#"$%&'($ )'&*$+,@)'+6q! &+.<AS !" 81"CQ&*@&+.E L)'9&)A F%&`&)A ($ 4$ 6 E@ &'@ #"$%&'<O+,"$ ($)'&*$+, b. Nguồn lao động  !"#"$%&'4K %28=@GC' 2. Dân số thế giới tăng nhanh trong thế kỉ XIX và thế kỉ XX I$21($)' ,A'%8i8$ +9&8%)') I$,6A'% +90&+9V, =0& I$"($$ 21$,6 F8%=T8+6@ B3)O@%* <@&=l)8$ !$8%$=T svsss@9'8% ">2=GC'0 U)XYY@6&Og@g T+9 3. Sự bùng nổ dân số: 5 os08$=T"<$/4 )($6&O Trang 2 Giáo án địa lí 7 Năm học 2014 – 2015 FV)pZY6+6%'5 ]25(0u8$L&^ U01%n&5348$$%^ !$+.4=40Q&@L@ )`@@<")q&C8L`&6 +6=3)8 <=-A34($2$^ - Giảm tải nội dung câu hỏi từ dòng 9 đến 12 w1<//L+6$<=-A U1E%O&'($U+6S))T "<$^ ( Tích hợp giáo dục môi trường ) X@x o_+6&$8T"< $21$% o!$&' n&25L +6y@Dh>"$ _E8 =GC'&CWOQ T"<$L+6 4. Tổng kết và hướng dẫn học tập : * Tổng kết : F8/0P5G08$=%^U0134($5 8"9N3=  * Hướng dẫn học tập : _z*X]2+ _('816  om$/X {/X X@&W6 o]2+A'%&=<%^ oU01($2+=7&^34@+6=-A^ - Rút kinh nghiệm : qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq BÀI 2: SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ. CÁC CHỦNG TỘC TRÊN THẾ GIỚI I. Mục tiêu cần đạt: 1. Kiến thức: ]&+.2+=7&5&7816 r<))3&'@E)3&' &+.2=$2($|('E816 2. Kĩ năng: }&+.&#+ U3&+.|('E8164$812 3. Thái độ: _&'3&P&-@"O<('@('/&~+ $ 4. Định hướng năng lực được hình thành U"2U"22@"240Q&@"2O%@"2E% U"201<F+0.M%"C@HA&#@HA"<=1 Trang 3 Tuần: 1 Ngày soạn: 16/8/2014 Tiết: 2 Ngày dạy : 21/8/2014 Giáo án địa lí 7 Năm học 2014 – 2015 II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 1. Giáo viên : &#+816 &#216 2. Học sinh : ]%=%$ III. Tổ chức các hoạt động dạy học: 1.Ổn định lớp: (1 phút) 2. Kiểm tra bài cũ : ]25816G08$=%^•&^U01@34@+6=-A^ 3. Bài mới : ]2+816<$0+%^U01^!+816&+.$ )Q0('E^_,L&"%O^}"'($7)$0 X]2 + Hoạt động thầy và trò Kiến thức cơ bản Hoạt động 1:Sự phân bố dân cưU)X [XYP\ }3dh3&'e _7BE)3&' h3&'€FF<E w)3XM%7B m$&#+816=./ X 6<<)3&'81"+.&# F%"3)|•8"9XN= 8/0 I_zG II6<&#216&`&)&*$ / C0&=2&7'O&*$/ %^IW$0G$^ !2$%=B"*HEO$%+3 8&7LF8}7@U$)y@}7y U+308162++% U01^ w1<2+L‚<U$) Hoạt động 2Các chủng tộc - _ZP &3d_('e _B%&&$('816^ m$/X X F/)2=$/1%($|('^ IUQ)O]2=$$('T" /1% h+9&QO%,+ $ _('81L&^ ]2('0$0 !++6$'('%^}`&)^ I6<(>$ƒ$$ _(>$< ('„/&~ 1. Sự phân bố dân cư: ]"<)3&'%/ /+($)'&*$ +,@)'+6 h3&'8/81 6"jg+9J=)X[)XYY\ !+=7& oU,&=< $%73".+&#S@ &7*%`5=E3Q)@ )+$-3b$q&)3&' $% oU+."O@5P$0 5@5G$@&%q&"O ==%`52@5%$ )Oq=E3=-<)3&' Q  2. Các chủng tộc: !+6'|(' E oh77"7_(0L_y o…8717_(0L_ƒ oU187_(0L_D _('=$/ 1%($,)$@@ )-@)†q _5628($GC' "%+9@('&CWW =-),81F8&Q Trang 4 Giáo án địa lí 7 Năm học 2014 – 2015 4. Tổng kết và hướng dẫn học tập : * Tổng kết : ]2+816+%^U01^ ]"<)3&'%$&/^ * Hướng dẫn học tập : ")3 |=%L3  _z*|mW+@&7*%  o}8"9N18%=  om$/| @| X@| | o}34W+@&7*% o]%&`&)4W+7764W+&7* - Rút kinh nghiệm Bài 3: QUẦN CƯ – ĐÔ THỊ HOÁ I. Mục tiêu cần đạt : 1. Kiến thức: U-)&+.&`&),($4W+774W+&7* &+.l"*H8&7*2/1&7* 48/82($1&7*&7*)60134GQ% )78+9 2. Kĩ năng: - U3&+.2($1&7*&7Q6 DE)4$<$48/&7*%)78+9 3. Thái độ : FQ0&+.34($48E&7*% _KB/%<)789&7*@1")+LGQ&)7 89&7* 4. Định hướng năng lực được hình thành U"2U"22@"240Q&@"2O%@"2E% U"201<F+0.M%"C@HA&#@HA"<=1 II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 1. Giáo viên : &#+6<&7* 2. Học sinh : ]%=%$ III. Tổ chức các hoạt động dạy học: 1.Ổn định lớp: (1 phút) 2. Kiểm tra bài cũ : - ]++816+%^FO$%^ F816$%1('^}`&)^D(0L&^ Trang 5 Tuần: 2 Ngày soạn: 22/8/2014 Tiết: 3 Ngày dạy : 25/8/2014 Giáo án địa lí 7 Năm học 2014 – 2015 3. Bài mới: - FEGC'")''E,($%+9 _%=N2"<'%21@% +904WA1$"&)4W+ mW+L8/&'$%"&7*  F816)Q0"%O/4W+^}`&)^}7*%"/^]1&7*"/^ Hoạt động của thầy và trò Kiến thức cơ bản + Hoạt động 1:mW+77@4W+&7* [U)\ ZP &3dmW+e II6<3d!+e D<2=$$X381^ mW+&'&0%^[]2@)3 &'@"\ F%"3)j• !2$%/| {| X=($)/% 2=$$X=4W+&7*4W+7 7 o_B oh3&' ow o%O&'= F8/0  I_zG <$0+98%&7*+%^ + Hoạt động 2: Đô thị hoá, các siêu đô thị (_ \ XYP !2$%'=/)2GQ<($&7 *81F8}QV=%^ FV9&O@F8m@‡}'@ƒ_3@"O@w$hC@ q&C28$%&% }7*%8)OQ=%^ [FV=Tsvs"P7<8\ IU+3048/8&7*-"64 8/8+,<@(7<@_U !2$%"+.&#/| |==1&7*Vf 8<8L"1L+68+6&$ 8^ F8%)W&01&7*816^ FT"<&7*816V=Ts‚vvv&$0 $%1"W^[FVZx"1ZX ZxQY Z"W\ ]28$($1&7*&C&"O34 /^[I0341)8)78+9@B=%i@ $%7\ w1<%A48/8&7*L+6 $  - Nêu ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến môi trường? Chúng ta phải làm gì để BVMT đô thị? Theo em cần phải làm gì để BVMT sống hiện nay? ( Tích hợp giáo dục môi trường ) 1. Quần cư nông thôn, quần cư đô thị: a. Quần cư nông thôn: mW+77"/BB 2$%%O&'=( 0"GQ7<@")< $0+< w)O@7G)+9@ 6&Q$@&Q&#N@&Q8V $0)`+6 h3&'+9Q b. Quần cư đô thị: mW+&7*"/BB 2$%%O&'=(0" GQ7<*A{H$ 38)3&'8Q$% <$0@+98%&7* )=%)'H$6 G0 2. Đô thị hoá, các siêu đô thị: _&7*GQ<V8Q6)8%9 _&O8$8%=T svsL+67< }W=T ss@&7*&CGQ<8'=-6 FVZx68%&7 *[Frs‚vvv\@&C"1jgx[)XYY\ jfx[)XYYZ\ U&7*8$8L 1&7* F8%) W&0@1&7*816 $ }7*$82?08$ 341)8%)7 8+9@B=NM@$%7q Trang 6 Giáo án địa lí 7 Năm học 2014 – 2015 4. Tổng kết và hướng dẫn học tập : * Tổng kết : C01&`&)=$,($X"%O4W+^ +6n")3X FV'V81G+6@V8$&8P8$2$0&($Y1&7*&7Q FM%7B FM%"A U3Gl * Hướng dẫn học tập : ˆ"O&@=>3Gl@E F/)0+L&2+ _z*jF2E".&# oF8"9M%6n($2 - Rút kinh nghiệm: qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq Bài 4 : THỰC HÀNH : PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ DÂN SỐ VÀ THÁP TUỔI. I. Mục tiêu cần đạt: 1. Kiến thức: _(%]=<))3&'2=7&816 _=<)&7*@1&7*21&7*L_y 2. Kĩ năng: _($%=>3)'<)3&'@&7 *81"+.&# }=$781"+.&# }2&=QM%&'&*$+,4$@3O  ‚3A=B&C%/)2_y - Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục : F+0F/)=)GH"E74$"+.&#)3&',Q M%)($)'TL+6$ ]%&8P8$3Gl2$0& T"<($) I$%F8/00>JK+L@"-MJ#E2@$%.=")< ) - Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng: F%"3)N@&)%O@.)L@2  3. Thái độ : - _&'")<1)P@E2@01E)7 4. Định hướng năng lực được hình thành U"2U"22@"240Q&@"2O%@"2E% U"201<F+0.M%"C@HA&#@HA"<=1 II. Chuẩn bị của gíao viên và học sinh 1. Giáo viên : &#($F/ &#_y Trang 7 Tuần: 2 Ngày soạn: 26/8/2014 Tiết: 4 Ngày dạy : 28/8/2014 Giáo án địa lí 7 Năm học 2014 – 2015 2. Học sinh : ]%=%$ III. Tổ chức các hoạt động dạy học: 1.Ổn định lớp: (1 phút) 2. Kiểm tra bài cũ : - F%"4W+77@4W+&7*@&7*%^ }7*%"/^]1&7*/=%^•&^34($48/81&7* +%^ 3. Bài mới: F8%8+6@P$&C&+./)@)3&'@@&7* } (=B0=3AP8%2@7)$0P$ 1B26'$&0 Hoạt động của thầy và trò Kiến thức cơ bản Câu 1 giảm tải + Hoạt động 1: Đọc tháp tuổi [U)„\XYP !2$%j X{j |=% F%"3M%„jP /($/$0&^ U)%T"<@$%1^ U)%)T"<@)$%1^ F8/0 I_zG + Hoạt động 2:}"+.&#+y [U)„\[ZP\ U-"O+6&&# r<)&7*1&7* U=238&7+Ly^ _&7*"6Ly+9L&^ 8/0„IzG 2. Đọc tháp tuổi Thành Phố Hồ Chí Minh : /j |%6j X o_‰, oI$/%, U3Gl oU)8%"$%&' oU)+6"$%&') !#_EhG +6& 3. Đọc lược đồ phân bố dân cư châu Á : U,&7U$)y@}7y@ }7U$)y _&7*"6+938L M%`M7"6 4. Tổng kết và hướng dẫn học tập : * Tổng kết : }=4($2 /O$%Q0+G+68i"O$0&^‚/$%^ ‚7"O&6=E3E81F8}Q :$6&6  }`&)=E3&6 * Hướng dẫn học tập : _z*Z}6 h78+9GE&O%z) os&**8E&6@=)78+9&6 o}`&))78+9GE&O%z) o}&#=E3 - Rút kinh nghiệm: Trang 8 Giáo án địa lí 7 Năm học 2014 – 2015 PHẦN II : CÁC MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÝ CHƯƠNG I : MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG . HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI NÓNG . BÀI 5 : ĐỚI NÓNG – MÔI TRƯỜNG XÍCH ĐẠO ẨM. I- Mục tiêu cần đạt : 1.Kiến thức &+.*8E&6=)78+98%&6 U-)&+.&`&)($)78+9GE&O%z) 2.Kĩ năng : }&#<&'@"+.)+$($)78+9GE&O%z),&#"-8V83)G$ 4$)  U3&+.)78+9GE&O%z)4$)'&%O4$A - Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục : F+0F/)=)GH"E74$@"+.&#@&#8$*8E($&6 @)'&`&)21($)78+9GE&O%z) I$%F8/00>JK+L@"-MJ#E2@$%.=")< ) F23BF2=8/0P=4")<) - Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng: F%"3)N@&)%O@.)L@8/0P@0E2  3.Thái độ : _KB%<)78+9 4. Định hướng năng lực được hình thành U"2U"22@"240Q&@"2O%@"2E% U"201<F+0.M%"C@HA&#@HA"<=1 II- Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 1. Giáo viên : w+.&#=)78+9&6 &#Z X%@ F8$8V83)G$4$) 2. Học sinh : ]%=%$ III- Tổ chức các hoạt động dạy học: 1.Ổn định lớp: (1 phút) 2. Kiểm tra bài cũ : !2$%&$08i^IE 3 . Bài mới : !%2$*8E@&*$/@ rE3816†=$@8%)k&6=E3 †=)78+9=$ F8%7)$0P$/)=4&6 &`<)78+9GE&O%z) Hoạt động của thầy và trò Kiến thức cơ bản Trang 9 Tuần: 3 Ngày soạn: 28/8/2014 Tiết: 5 Ngày dạy : 01/9/2014 Giáo án địa lí 7 Năm học 2014 – 2015 +Hoạt động 1: Đới nóng[_\ZP m$"+.&#=)78+9&6 s&*O))78+9&6 FO$%"'E0^[!%S)8%O)X &+9E0\ U1&`&)(0($&6 r1=)78+9&6 I6<)-=)78+92$%Z  :1)78+9%$)O?&+.81$ + Hoạt động 2 :Môi trường xích đạo ẩm .[jU)\ [XYP\ s&*)78+9GE&O%z) s&*s$%3Gl&+9u< &'@"+.)+$ - F%"3jP DE<&'@"+.)+$($s$%8P8$&` &)=E3)78+9GE&O%z)^ oU)@XU<&'[$%v@Qv@1&'<\ oU)|@jw+.)+$[)@$%v@Qv \ F8/0 I_zG s$%*8ES)=GE&O%@=E31 %==E3)78+9GE&O%  U1&`8+1=E3)78+9GE&O%  m$/Z |Z j U3Gl8V83)G$4$) :V)Q0WE^ FO$%8VW^[&Q@=E3z)+6@ -@)+$4$)\ 8"9 IzG w)3|8$f - Giảm tải câu hỏi 4 trang 19 w1<5O0<_WI'@_W}+6Tw% ƒ8V3)` I-Đới nóng : US)$XE0"1AV0 $&7 }`&)U<&'$%4$)@ FED%@23&$O@, &7q I#)j=)78+9 oh78+9GE&O%z)@ oh78+9<&6@ oh78+9<&6)5$ oh78+9%$)O II- Môi trường Xích đạo ẩm : 1. Khí hậu : US)8%=%VZ Y -Z Y U$) }`&) oU<&'$%@4$)[81 XZ Y _\@1&'<Q| Y _ oh+$@4$)[VZYY XZYY))\ o}'z)8Q$%81fYx 2. Rừng rậm xanh quanh năm : :V83)8O$0"M%A UW[jW\ 4. Tổng kết và hướng dẫn học tập : * Tổng kết : }6L&&`&)/^ r1=)78+9L&6 U1&`&)=E3)78+9GE&O%z) * Hướng dẫn học tập : 8"9N= _z*gh78+9<&6 om$/g g X oF/)&`&)=E3&`&)=($)78+9 o<%<&QL)78+9<&6 oU01")&Q%$q Trang 10 [...]... 2 Kĩ năng: - Phân tích biểu đồ ,lược đồ - Phân tích các mối quan hệ địa lí 4 Định hướng năng lực được hình thành - Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực tính toán - Năng lực chuyên biệt: Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, sử dụng bản đồ II- Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 1 Giáo viên : - Hệ thống câu hỏi Trang 22 Giáo án địa lí 7 Năm học 2014... 4 Định hướng năng lực được hình thành - Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực tính toán - Năng lực chuyên biệt: Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, sử dụng bản đồ II- Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 1 Giáo viên : - Các biểu đồ SGK phóng to - Tranh ảnh 2 Học sinh : - Học bài cũ - Sách giáo khoa III Tổ chức các hoạt động dạy học : 1.Ổn định lớp: (1... dạng của đới nóng , 2 Kĩ năng: - Đọc bản đồ , biểu đồ - Phân tích ảnh địa lí 3 Thái độ : - Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường 4 Định hướng năng lực được hình thành - Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực tính toán - Năng lực chuyên biệt: Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, sử dụng bản đồ II- Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 1 Giáo viên : - Bản đồ khí... thuật dạy học tích cực có thể sử dụng: - Thảo luận nhóm nhỏ, đàm thoại, gợi mở, thuyết giảng tích cực 3 Thái độ: - Có hành động tích cực góp phần giải quyết các vấn đề môi trường ở đới nóng - Ý thức được sự cần thiết phải có qui mô gia đình hợp lí 4 Định hướng năng lực được hình thành - Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực tính toán - Năng lực chuyên... dạy học tích cực có thể sử dụng: - Thảo luận nhóm nhỏ, đàm thoại, gợi mở, trình bày 1 phút , thuyết giảng tích cực 3 Thái độ : - Không đồng tình với hiện tượng di dân tự do làm tăng dân số đô thị quá nhanh và dẫn đến những hậu quả nặng nề cho môi trường 4 Định hướng năng lực được hình thành - Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực tính toán - Năng lực. .. trường địa lí thông qua ảnh chụp - Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên(đất ,rừng),giữa hoạt động kinh tế của con người và môi trường ở đới nóng 3 Thái độ : - Có ý thức giữ gìn ,bảo vệ môi trường tự nhiên , phê phán các hoạt động làm ảnh hưởng xấu đến môi trường 4 Định hướng năng lực được hình thành - Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng. .. 2 Kĩ năng: - Củng cố kĩ năng: Phân tích biểu đồ, các mối quan hệ địa lí để giải thích đặc điểm tự nhiên 3.Thái độ: - Nghiêm túc trong kiểm tra II Chuẩn bị của giáo viên và học sinh : 1 Giáo viên : - Chuẩn bị nội dung đề kiểm tra theo quy định - Photo đầy đủ theo số lượng học sinh 2 Học sinh : - Các đồ dùng học tập cần thiết - Ôn tập các kiến thức kĩ năng cơ bản III Tổ chức hoạt động dạy và học :... chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực tính toán - Năng lực chuyên biệt: Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, sử dụng bản đồ II- Tổ chức các hoạt động dạy học: 1 Kiểm tra bài cũ : - Ảnh xói mòn - Bản đồ kinh tế thế giới - Hình 9.1 phóng to 2 Học sinh : - Sách giáo khoa III Tổ chức các hoạt động dạy học: 1.Ổn định lớp: (1 phút) 2 Kiểm tra bài cũ : - Đới nóng có những... lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực tính toán - Năng lực chuyên biệt: Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, sử dụng bản đồ II- Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 1 Giáo viên : - Bản đồ khí hậu thế giới - Hình 6.1 và 6.2 phóng to - Ảnh xa van ,trảng cỏ nhiệt đới 2 Học sinh : - Sách giáo khoa III-Tổ chức các hoạt động dạy học: 1.Ổn định lớp: (1 phút) 2 Kiểm tra bài cũ : - Đới nóng phân... thế giới Trang 31 Giáo án địa lí 7 Năm học 2014 – 2015 - Hiểu được nền công nghiệp hiện đại cùng với các cảnh quan công nghiệp hoá có thể gây nên sự ô nhiễm môi trường do các chất thải công nghiệp 2 Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng phân tích bố cục một ảnh địa lý - Phân tích ảnh địa lí về hoạt động sản xuất công nghiệp với môi trường ở đới ôn hoà - Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục : - Tư duy . 21/8/2014 Giáo án địa lí 7 Năm học 2014 – 2015 II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 1. Giáo viên : &#+816 &#216 2. Học sinh : ]%=%$. bị của giáo viên và học sinh: 1. Giáo viên : &#+6<& ;7 * 2. Học sinh : ]%=%$ III. Tổ chức các hoạt động dạy học: 1.Ổn định lớp: (1.  }7 *$82?08$ 341)8% )7  8+9@B=NM@$% 7 q Trang 6 Giáo án địa lí 7 Năm học 2014 – 2015 4. Tổng kết và hướng dẫn học tập : * Tổng kết : C01&`&)=$,($X"%O4W+^ +6n")3X FV'V81G+6@V8$&8P8$2$0&($Y1& ;7 *& ;7 Q FM% 7 B
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lí lớp 7_định hướng năng lực học sinh, Giáo án địa lí lớp 7_định hướng năng lực học sinh, Giáo án địa lí lớp 7_định hướng năng lực học sinh