Giáo án địa lí lớp 12 cực chi tiết

146 3K 8
Giáo án địa lí lớp 12 cực chi tiết

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Gi¸o ¸n m«n: §Þa lý Gi¸o viªn: Bàn Văn Hồng Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng: KÝ dut: §Þa lÝ ViƯt Nam TiÕt 1 Bµi 1 VIƯt nam trªn ®êng ®ỉi míi vµ héi nhËp I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau bài học, HS cần: 1. VỊ kiến thức - Bit được công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế xã hội. Một số đònh hướng chính để đẩy mạnh công cuộc đổi mới. - Biết được bối cảnh và công cuộc hội nhập quốc tế và khu vực của nước ta. - Biết được một số đònh hướng chính để đẩy mạnh công cuộc đổi mới. 2. VỊ k ó năng, kÜ x¶o - Ph©n tÝch biĨu ®å vµ c¸c b¶ng sè liƯu vỊ tèc ®é t¨ng trëng chØ sè gi¸ tiªu dïng, tèc ®é t¨ng GDP cđa c¶ níc vµ cđa tõng thµnh phÇn kinh tÕ, tØ lƯ hé nghÌo cđa c¶ níc. 3. VỊ t hái độ, tư tưởng Xác đònh tinh thần trách nhiệm của mỗi người đốivới sự nghiệp phát triển của đất nước. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: - Bản đồ Kinh tế Việt Nam; Một sốhình ảnh, tư liệu, video về các thành tựu của công cuộc Đổi mới; Một số tư liệu về sự hội nhập quốc tế và khu vực. 2. Học sinh - SGK, vở ghi. III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - Thuyết trình, giảng giải, đàm thoại IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Ổn đònh lớp, kiểm tra só số 2. Kiểm tra bài cũ, tiến hành bài mới 3. Bài mới Ho¹t ®éng cđa gv vµ hs Néi dung chÝnh H§ l: Cả lớp I/ c«ng cc ®ỉi míi lµ mét cc c¶I c¸ch toµn Trêng THPT Yªn Hßa N¨m häc: 2012 - 2013 1 Gi¸o ¸n m«n: §Þa lý Gi¸o viªn: Bàn Văn Hồng - GV đặt câu hỏi: Đọc SGK mục l.a cho biết bối cảnh nền kinh tế - xã hội nước ta trước khi tiến hành đổi mới. - Dựa vào kiến thức đã học, hãy nêu những hậu quả nặng nề của chiến tranh đối với nước ta? Một HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung. Chuyển ý: Giai đoạn 1976- 1980, tốc độ tăng trưởng kinh tế nước ta chỉ đạt 1,4 %. Năm 1986 lạm phát trên 700%. Tình trạng khủng hoảng kéo dài buộc nước ta phải tiến hành Đổi mới. H§2: Cặp Bước 1 : GV giảng giải về nền nông nghiệp trước và sau chính sách khoa 10 (khoán sản phẩm theo khâu đến nhóm người lao động). Khoán gọn theo đơn giá đến hộ xã viên (từ tháng 4 năm 1998, hợp tác xã chỉ làm dòch vụ). Bước 2: GV đặt câu hỏi (Xem phiếu học tập phần phụ lục). HS trao đổi theo cặp. Bước 3: HS đại diện trình bày, các HS khác bổ sung ý kiến. GV nhận xét phần trình bày của HS và bổ sung kiến thức. Chuyển ý: Quyết tâm lớn của Đảng và Nhà nước cùng với sức sáng tạo phi thường của nhân dân ta để đổi mới toàn diện đất nước đã đem lại cho nước những thành tựu to lớn. H§3: Nhóm Bước 1: GV chia HS ra thành các nhóm, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm. (Xem phiếu học tập phần phụ lục). - Nhóm 1: Trình bày những thành tựu to lớn của công cuộc Đổi mới ở nước ta. Cho ví dụ thực tế. Nhóm 2: Quan sát hình 1.1, hãy nhận xét tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (tỉ lệ lạm diƯn vỊ kinh tÕ a) Bối cảnh Ngày 30 - 4 - 1975: Đất nước thống nhất, cả nước tập trung vào hàn gắn các vết thương chiến tranh và xây dựng, phát triển đất nước. - Nước ta đi lên từ một nước nông nghiệp lạc hậu. - Tình hình trong nước và quốc tetÕhững năm cuối thập kỉ 80, đầu thập kỉ 90 diễn biến phức tạp. Trong thời gian dài nước ta lâm vào tình trạng khủng hoảng. b) Diễn biến Năm 1979: Bắt đầu thực hiện đổi mới trong một số ngành (nông nghiệp, công nghiệp) Ba xu thế đổi mới từ Đại hội Đảng lần thứ 6 năm 1986: + Dân chủ hoá đời sống kinh tế - xã hội. + Phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo đònh hướngxã hội chủ nghóa. + Tăng cường giao lưu và hợp tác với các nước trên thế giới. c) Thành tựu - Nước ta đã thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội kéo dài. Lạm phát được đẩy lùi và kiềm chế ở mức một con số. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, (đạt 9,5% năm 1999, 8,4% năm 2005). - Cơ cấu kinh tế chuyển dòch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá (giảm tỉ trọng khu vực I, tăng Trêng THPT Yªn Hßa N¨m häc: 2012 - 2013 2 Gi¸o ¸n m«n: §Þa lý Gi¸o viªn: Bàn Văn Hồng phát) các năm 1986 - 2005. nghóa của việc kiềm chế lạm phát . Nhóm 3: Dựa vào bảng 1, hãy nhận xét về tỉ lệ nghèo chung và tỉ lệ nghèo lương thực của cả nước giai đoạn 1993 - 2004. Bước 2: HS trong các nhóm trao đổi, đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung ý kiến. Bước 3: GV nhận xét phần trình bày của HS và kết luận các ý đúng của mỗi nhóm. GV chỉ trên bản đồ Kinh tế Việt Nam (các vùng kinh tế trọng điểm, vùng chuyên canh nông nghiệp, nhấn mạnh chuyển dòch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ.) H§4: Theo cặp - GV đặt câu hỏi: Đọc SGK mục 2, kết hợp hiểu biết của bản thân, hãy cho biết bối cảnh quốc tế những năm cuối thế kỉ XX có tác động như thế nào đến công cuộc đổi mới ở nước ta? Những thành tựu nước ta đã đạt được. - Một HS trả lời, các HS khác nhận xét, bổ sung. - GV đặt câu hỏi: Dựa vào hiểu biết của bản thân, hãy nêu những khó khăn của nước ta trong hội nhập quốc tế và khu vực. HS trả lời, các HS khác nhận xét, GV chuẩn kiến thức. (Khó khăn trong cạnh tranh với các nước phát triển hơn trong khu vực và thế giới; Nguy cơ khủng hoảng; Khoảng cách giàu nghèo tăng…). H§5: Cá nhân - GV đặt câu hỏi: Đọc SGK mục 3, hãy nêu một số đònh hướng chính để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới ởû nước ta. Một HS trả lời, các HS khác nhận xét, bổ sung. GV chuẩn kiến thức: (Qua gần 20 năm đổi mới, nhờ đường lối đúng đắn của tỉ trọng khu vực II và III). Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ cũng chuyển biến rõ nét (hình thành các vùng kinh tế trọng điểm, các vùng chuyên canh ). Đời sống nhân dân được cải thiện làm giảm tỉ lệ nghèo của cả nước. 2. Nước ta trong hội nhập quốc tế và khu vực a) Bối cảnh - Thế giới: Toàn cầu hoá là xu hướng tất yếu của nền kinh tế thế giới, đẩy mạnh hợp tác kinh tế khu vực. - Việt Nam là thành viên của ASEAN (7/95), bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ, thành viên WTO năm 2007. B b) Thành tựu - Thu hút vốn đầu tư nước ngoài (ODA, FDI) - Đẩy mạnh hợp tác kinh tế, khoa học kó thuật, bảo vệ môi trường. - Phát triển ngoại thương ở tầm cao mới, xuất khẩu gạo 3. Một số đònh hướng chính đẩy mạnh công cuộc Đổi mới - Thực hiện chiến lược tăng trưởng đi đôi với xóa đói giảm nghèo. - Hoàn thiện cơ chế chính sách của nền kinh tế thò trường. - Đẩy mạnh CNH- HĐH gắn với nền kinh tế tri thức. - Phát triển bền vững, bảo vệ tài nguyên môi trường. Đẩy mạnh Trêng THPT Yªn Hßa N¨m häc: 2012 - 2013 3 Gi¸o ¸n m«n: §Þa lý Gi¸o viªn: Bàn Văn Hồng Đảng và tính tích cực, chủ động sáng tạo của nhân dân, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghóa lòch sử. Thực hiện hiệu quả các đònh hướng để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới sẽ đưa nước ta thoát khỏi tính trạng kém phát triển vào năm 2010 và trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020). phát triển y tế, giáo dục. 4. Củng cố và hồn thiện kiến thức 5. Câu hỏi và bài tập về nhà  V. RÚT KINH NGHIỆM Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng: KÝ dut: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM TiÕt 2 Bài 2 VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, PHẠM VI LÃNH THỔ I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau bài học, HS cần: 1. VỊ k iến thức - Trình bày được vò trí đòa lý, giới hạn, phạm vi lãnh thổ Việt Nam - Phân tích được ảnh hưởng của vò trí đòa lý, phạm vi lãnh thổ đối với tự nhiên, kinh tế – xã hội và quốc phòng. 2. VỊ k ó năng, kó xảo Xác đònh được trên bản đồ Việt Nam hoặc bản đồ thế giới vò trí và phạm vi lãnh thổ của nước ta. 3. VỊ t hái độ, tư tưởng Củng cố thêm lòng yêu quê hương, đất nước, sẵn sàng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên Trêng THPT Yªn Hßa N¨m häc: 2012 - 2013 4 Gi¸o ¸n m«n: §Þa lý Gi¸o viªn: Bàn Văn Hồng - Bản đồ Tự nhiên Việt Nam; Bản đồ các nước Đông Nam Á; Atlat đòa lí Việt Nam; Sơ đồ phạm vi các vùng biển theo luật quốc tế (1982). 2. Học sinh - Chuẩn bò bài mới. SGK, vở ghi. III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - Thuyết trình, giảng giải, đàm thoại IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Ổn đònh lớp, kiểm tra só số 2. Kiểm tra bài cũ, tiến hành bài mới 3. Bài mới : Ho¹t ®éng cđa gv vµ hs Néi dung chÝnh H§1: Cả lớp - GV đặt câu hỏi: Quan sát bản đồ các nước Đông Nam á, trình bày đặc điểm vò trí đòa lí của nước ta theo dàn ý: - Các điểm cực Bắc, Nam, Đông Tây trên đất nước. Toạ độ đòa lí các điểm cực. - Các nước láng giềng trên đất liền và trên biển. Một HS chỉ trên bản đồ để trả lời, các HS khác nhận xét, bổ sung. GV chuẩn kiến thức. H§ 2: Cả lớp - GV đặt câu hỏi: Cho biết phạm vi lãnh thổ nước ta bao gồm những bộ phận nào? Đặc điểm vùng đất? Chỉ trên bản đồ 2 quần đảo lớn nhất của Việt Nam? Thuộc tỉnh nào? Một HS lên bảng trình bày và xác đònh vò trí giới hạn phần đất liền trên bản đồ Tự nhiên Việt Nam, GV chuẩn kiến thức. H§3: Cá nhân Cách l: Đối với HS khá, giỏi: - GV đặt câu hỏi: Đọc SGK kết hợp quan sát sơ đồ phạm vi các vùng biển theo luật 1. Vò trí đòa lí - Nằm ởû rìa phía đông của bán đảo Đông Dương, gần trung tâm khu vực Đông Nam ¸. - Hệ toạ độ đòa lí: + Vó độ: 23 0 23'B - 8 0 34' B (kể cả đảo: 23 0 23' B - 6 0 50' B) + Kinh độ: 102 0 109Đ - l09 0 24'Đ (kể cả đảo 101 0 Đ – l17 0 20’Đ). 2. Phạm vi lãnh thổ a) Vùng đất - Diện tích đất liền và các hải đảo 331.212 km2. - Biên giới: + phía Bắc giáp Trung Quốc với đường biên giới dài 1400km. + phía Tây giáp Lào 2100km, Campuchia hơn 1100km. + phíông va ønam giáp biển 3260km - Nước ta có 4000 đảo lớn, trong đó có hai quần đảo Trường Sa (Khánh Hoà), Hoàng Sa (Đà Nẵng). Trêng THPT Yªn Hßa N¨m häc: 2012 - 2013 5 Gi¸o ¸n m«n: §Þa lý Gi¸o viªn: Bàn Văn Hồng quốc tế xác đònh giới hạn của các vùng biển ở nước ta. Một HS trả lời, các HS khác nhận xét, bổ sung. - Một HS trả lời, các HS khác đánh giá phần t rình bày của các bạn. Cách 2: Đối với HS trung bình, yếu: GV vừa vẽ, vừa thuyết trình về các vùng biển ở nước ta sau đó yêu cầu HS trình bày lại giới hạn của vùng nôi thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và vùng thềm lục đòa. H§4: Nhóm Bước 1: GV chia HS ra thành các nhóm, glao nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm. - Nhóm 1, 2, 3: Đánh gía những mặt thuận lợi và khó khăn của vò trí đòa lí và tự nhiên nước ta. - GV gợi ý: Cần đánh giá ảnh hưởng của vò trí đòa lí tới cảnh quan, khí hậu, sinh vật, khoáng sản. Nhóm 4, 5, 6: Đánh giá ảnh hưởng của vò trí đòa lí kinh tế, văn hoá - xã hội và quốc phòng Bước 2: HS trong các nhóm trao đổi, đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung ý kiến. Bước 3: nhận xét phần trình bày của HS và kết luận ý đúng của mỗi nhóm. - GV đặt câu hỏi: Trình bày những khó khăn của vò trí đòa lí tới kinh tế - xã hội nước ta. Một HS trả lời, các HS khác nhận xét, bổ sung. GV chuẩn kiến thức: nước ta diện tích không lớn, nhưng có dường biên giới bộ và trên biển kéo dài. Hơn nữa biển Đông chung với nhiều nước, việc bảo vêï chủ quyền lãnh thổ gắn với vò trí chiến lược của nước ta. b) Vùng biển - Diện tích khoảng 1 triệu km 2 gồm vùng nội thuỷ, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và vùng thềm lục đòa. c) Vùng trời - Khoảng không gian bao trùm trên lãnh thổ. 3. Ý nghóa của vò trí đòa lí a) Ý nghóa về tự nhiên - Thiên nhiên mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa. - Đa dạng về động - thực vật, nông sản. - Nằm trên vành đai sinh khoáng nên có nhiều tài nguyên khoáng sản. - Có sự phân hoá da dạng về tự nhiên, phân hoá Bắc - Nam. Đông - Tây, thấp - cao. Khó khăn: bão, lũ lụt, hạn hán b) Ý nghóa về kinh tê, văn hóa, xã hội và quốc phòng - Về kinh tế: + Có nhiều thuận lợi dể phát triển cả về giao thông đường bộ, đường biển, đường không với các nước trên thế giới tạo điều kiện thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập với các nước trong khu vưc và trên thế giơí + Vùng biển rộng lớn, giàu có, phát triển các ngành kinh tế (khai thác, nuôi trồng, đánh bắt hải sản, giao thông Trêng THPT Yªn Hßa N¨m häc: 2012 - 2013 6 Gi¸o ¸n m«n: §Þa lý Gi¸o viªn: Bàn Văn Hồng biển, du lòch). - Về văn hoá - xã hội: + Thuận lợi nước ta chung sống hoà bình, hợp tác hữu nghò và cùng phát triển với các nước láng giềng và các nước trong khu vực Đông Nam Á. - Về chính trò và quốc phòng: + Là khu vực quân sự đặc biệt quan trọng của vùng Đông Nam ¸. 4. Củng cố và hồn thiện kiến thức - Vai trß cđa vÞ trÝ ®Þa lÝ ®èi víi viƯc ph¸t triĨn kinh tÕ vµ b¶o vƯ an ninh qc phßng cđa ViƯt Nam? 5. Câu hỏi và bài tập về nhà - HS vỊ nhµ häc bµi cò vµ ®äc tríc bµi míi. V. RÚT KINH NGHIỆM Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng: KÝ dut: TiÕt 3 Bài 3: THỰC HÀNH: VẼ LƯC ĐỒ VIỆT NAM I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau bài học, HS cần: 1. Về kiến thức - Hiểu được cách vẽ lược đồ Việt Nam bằng việc sử dụng hệ thống ô vuông (hệ thống kinh vó tuyến). Xác đònh được vò trí đòa lí nước ta và một số đối tượng đòa lí quan trọng. 2. Về kó năng, kó xảo Vẽ được tương đối chính xác lược đồ Việt Nam với đường biên giới, đường bờ biển, một số sông lớn và một số đảo, quần đảo. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: Trêng THPT Yªn Hßa N¨m häc: 2012 - 2013 7 Gi¸o ¸n m«n: §Þa lý Gi¸o viªn: Bàn Văn Hồng - Bản đồ hành chính Việt Nam; Bản đồ tự nhiên Việt Nam; Bản đồ trống Việt Nam; Atlat đòa lí Việt Nam. 2. Học sinh: - Chuẩn bò bài mới, vở ghi, SGK. III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC -Thuyết trình, giảng giải, đàm thoại IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Ổn đònh lớp, kiểm tra só số 2. Kiểm tra bài cũ, tiến hành bài mới 3. Bài mới : H§1: Vẽ khung lược đồ Việt Nam. Hình thức: Cả lớp. Bước 1: Vẽ khung ô vuông. - GV hướng dẫn HS vẽ khung ôâ vuông gồm 32 ô, đánh số thứ tự theo trật tự: theo hàng từ trái qua phải (từ A đến E), theo hàng dọc từ trên xuống dưới (từ 1 đến 8). Để vẽ nhanh có thể dùng thước dẹt 30 cm để vẽ, các cạnh của mỗi ô vuông bằng chiều ngang của thước (3,4 cm). Bước 2: Xác đònh các điểm khống chế và các đường khống chế. Nối lại thành khung khống chế hình dáng lãnh thổ Việt Nam (phần đất liền). Bước 3: Vẽ từng đường biên giới (vẽ nét đứt - - -), vẽ đường bờ biển (có thể dùng màu xanh nước biển để vẽ). Bước 4: Dùng các kí hiệu tượng trưng đảo san hô để vẽ các quần đảo Hoàng Sa (ô E4) và Trường Sa (ô E8). Bước 5: Vẽ các sông chính. (Các dòng sông và bờ biển có thể tô màu xanh nước biển). H§2: Điền tên các dòng sông, thành phố, thò xã lên lược đồ. Hình thức: Cá nhân. Bước 1: GV quy ước cách viết đòa danh. + Tên nước: chữ in đứng. + Tên thành phố, quần đảo: viết in hoa chữ cái đầu, viết song song với cạnh ngang của khung lược đồ. Tên sông viết dọc theo dòng sông. Bước 2: Dựa vào Atlat Đòa lí Việt Nam xác đònh vò trí các thành phố, thò xã. Xác đònh vò trí các thành phố ven biển: Hải Phòng: gần 21 0 B, Thanh Hoá: 19 0 45'B, Vinh: 18 0 45'B, Đà Nẵng: 16 0 B, Thành phố Hồ Chí Minh l0 0 49'b - Xác đònh vò trí các thành phố trong đất liền: + Kon Tum, Plâycu, Buôn Ma Thuộc đều nằm trên kinh tuyến l08 o đ. + Lào Cai, Sơn La nằm trên kinh tuyến l04 0 đ. + Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lai Châu đều nằm trên vó tuyến 22 0 B. + Đà Lạt nằm trên vó tuyến 12 0 B. Bước 3: HS điền tên các thành phố, thò xã vào lược đồ. Trêng THPT Yªn Hßa N¨m häc: 2012 - 2013 8 Gi¸o ¸n m«n: §Þa lý Gi¸o viªn: Bàn Văn Hồng 4. Củng cố và hồn thiện kiến thức - Nhận xét một số bài vẽ của HS, biểu dương những HS có bài làm tốt, rút kinh nghiệm những lỗi cần phải sửa chữa. 5. Câu hỏi và bài tập về nhà - HS vỊ nhµ hoµn thiƯn bµi thùc hµnh. V. RÚT KINH NGHIỆM Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng: KÝ dut: §ỈC §IĨM CHUNG CđA Tù NHI£N VIƯT NAM TiÕt 4 Bµi 6 ĐẤT NƯỚC NHIỀU ĐỒI NÚI I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau bài học, HS cần: 1. VỊ kiến thức - Biết được các đặc điểm nổi bật của cấu trúc đòa hình Việt Nam, nhấn mạnh phần lớn diện tích nước ta là đồi núi, nhưng chủ yếu là đồi núi thấp. - Hiểu được sự phân hoá đia hình đồi núi ở Việt Nam, đặc điểm mỗi vùng và sự khác nhau giữa các vùng. 2. VỊ kó năng, kó xảo - Xác đònh 4 vùng đòa hình đồi núi, đặc điểm của các vùng trên bản đồ. - Xác đònh được vò trí các dãy núi, khối núi, các dạng đòa hình chủ yếu mô tả trong bài học. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Bản đồ Đòa lí tự nhiên Việt Nam; Atlat đòa lí Việt Nam; Một số hình ảnh về cảnh quan các vùng đòa hình đất nước ta. 2. Học Sinh: Chuẩn bò bài mới, SGK, vở ghi. III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - Thuyết trình, giảng giải, đàm thoại. Trêng THPT Yªn Hßa N¨m häc: 2012 - 2013 9 Gi¸o ¸n m«n: §Þa lý Gi¸o viªn: Bàn Văn Hồng IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Ổn đònh lớp, kiểm tra só số 2. Kiểm tra bài cũ, tiến hành bài mới 3. Bài mới : Ho¹t ®éng cđa gv vµ hs néi dung chÝnh H§1: Theo cặp/ nhóm Bước 1: GV yêu cầu HS nhắc lại cách phần loại núi theo độ cao (núi thấp cao dưới 1000m, núi cao cao trên 2000m) sau đó chia HS ra thành các nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm. - GV đặt câu hỏi: Đọc SGK mục 1, quan sát hình 1 6, Atlat đòa lí Việt Nam, hãy: - Nêu các biểu hiện chứng tỏ núi chiếm phần lớn diện tích nước ta nhưng chủ yếu là đồi núi thấp. - Kể tên các dãy núi hướng tây bắc - đông nam, các dãy núi hướng vòng cung. - Chứng minh đòa hình nước ta rất đa dạng và phân chia thành các khu vực. Bước 2: HS trong các nhóm trao đổi bổ sung cho nhau. Bước 3: Một HS chỉ trên bản đồ để chứng minh núi chiếm phần lớn diện tích nước ta nhưng chủ yếu là đồi núi thấp và kể tên các dãy núi hướng tây bắc - đông nam, các dãy núi hướng vòng cung. Một HS chứng minh đòa hình nước ta rất đa dạng và phân chia thành các khu vực, các HS khác bổ sung ý kiến. - GV đặt câu hỏi: hãy giải thích vì sao nước ta đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu là đồi núi thấp? (Vận dộng uốn nếp, đứt gãy, phun trào macma từ giai đoạn cổ kiến tạo đã làm xuất hiện ở nước ta quang cảnh đồi núi đồ sộ, liên tục: Trong giai đoạn Tân kiến tạo, vận động tạo núi An-pi diễn ra không liên tục theo nhiều đợt nên đòa hình nước ta chủ yếu là I - ®Ỉc ®iiĨm chung cđa ®Þa h×nh viƯt nam a) Đòa hình đồi núi chiêm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu là đồi núi thấp - Đòa hình cao dưới 1000m chiếm 85%, núi trung bình 14%, núi cao chỉ có 1%. - Đồng bằng chỉ chiếm 1/4 diện tích đất đai. b) Cấu trúc đòa hình nước ta khá đa dạng - Hướng tây bắc - đông nam và hướng vòng cung - Đòa hình già trẻ lại và có tính phân bậc rõ rệt. - Đòa bình thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam - Cấu trúc gồm 2 hình chính + Hướng TB - ĐN: Từ hữu ngạn sông Hồng đến Bạch Mã + Hướng vòng cung: Vùng núi đông bắc và Trường Sơn Nam c) Đòa hình vùng nhiệt đới ẩm gió mùa d) Đòa hình chòu tác động mạnh mẽ của con người Trêng THPT Yªn Hßa N¨m häc: 2012 - 2013 10 [...]... và khu vực 3 Một số định hướng chính để đẩy mạnh cơng cuộc Đổi mới và hội nhập II VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, PHẠM VI LÃNH THỔ 1 Vị trí địa lí 2 Phạm vi lãnh thổ 3 Ý nghĩa của vị trí địa lí Việt Nam III ĐẤT NƯỚC NHIỀU ĐỒI NÚI 1 Đặc điểm chung của địa hình 2 Các khu vực địa hình CH: Nêu những đặc điểm cơ bản của các khu vực địa hình ở nước ta 3 Thế mạnh và hạn chế về tự nhiên của các khu vực đồi núi và đồng bằng... Tiết 8 ƠN TẬP I MỤC TIÊU BÀI HỌC 1 Về kiến thức - Củng cố lại kiến thức ở những bài học trước, bao gồm: + Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập + Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam + Đất nước nhiều đồi núi + Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển + Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa 2 Kỹ năng - Dựa vào Atlat địa Việt Nam xác định vị trí địa lí nước ta và tác động... lên lược đồ II CHUẨN BỊ 1 Giáo viên - Giáo án, bản đồ hành chính, bản đồ khí hậu… 2 Học sinh - SGK, vở ghi bài III PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY - Thuyết trình, đàm thoại, phát vấn IV TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1 Ổn định tổ chức và kiểm tra sĩ số 2 Kiểm tra bài cũ 3 Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CHÍNH Trêng THPT Yªn Hßa N¨m häc: 2 012 - 2013 24 Gi¸o ¸n m«n: §Þa lý Hoạt động 1: Cả lớp GV: u cầu HS theo dõi... hội nhập ở nước ta CH: Em hãy nêu những đặc điểm về vị trí địa lí của nước ta CH: Dựa vào kiến thức đã học em hãy cho biết phạm vi lãnh thổ nước ta bao gồm mấy bộ phận? Trình bày những đặc điểm chính của các bộ phận đó CH: Hãy trình bày ý nghĩa của vị trí địa lí nước ta CH: Dựa vào kiến thức đã học, em hãy trình bày những đặc điểm chung của địa hình nước ta Gi¸o viªn: Bàn Văn Hồng I VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG... BỊ 1 Giáo viên: - Bản đồ Đòa lí tự nhiên Việt Nam; Atlat đòa lí Việt Nam; Tranh ảnh cảnh quan đòa hình đồng bằng 2 Học sinh - Vở ghi, SGK, chuẩn bò bài mới III PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - Thuyết trình, giảng giải, đàm thoại IV TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1 Ổn đònh lớp, kiểm tra só số 2 Kiểm tra bài cũ, tiến hành bài mới 3 Bài mới : Ho¹t ®éng cđa gv vµ hs H§1: Nhóm Bước 1: GV yêu cầu HS nhắc lại khái niệm đồáng bằng... KÝ dut: Së GD&§T Hßa b×nh Trêng THPT Yªn hßa TiÕt 9 §Ị kiĨm tra 1tiÕt häc k× i n¨m häc 2 012- 2013 M«n thi: §Þa LÝ- Khèi 12 Thêi gian: 45 phót (kh«ng kĨ thêi gian giao ®Ị) C©u 1(3 ®iĨm) : a Dựa vào Atlat hãy xác định tọa độ địa lý của Việt Nam b Trình bày ý nghĩ vị trí địa lý mang lại Câu 2(3đ): a Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam và kiến thức đã học hãy trình bày vị trí và đặc điểm của vùng núi Tây bắc... CHUẨN BỊ 1 Giáo viên: - Bản đồ hình thể Việt Nam; Tranh ảnh, băng hình về cảnh quan thiên nhiên; Atlat Đòa lí Việt Nam 2 Học sinh III PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Trêng THPT Yªn Hßa 30 N¨m häc: 2 012 - 2013 Gi¸o ¸n m«n: §Þa lý - Thuyết trình, giảng giải, đàm thoại IV TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1 Ổn đònh lớp, kiểm tra só số 2 Kiểm tra bài cũ, tiến hành bài mới 3 Bài mới : Ho¹t ®éng cđa gv vµ hs H§1: Nhóm Bước 1: GV chia nhóm... hệ sinh thái; Atlat Đòa lí Việt Nam; Bản đồ các miền đòa lí tự nhiên Việt Nam 2 Học sinh - Chuẩn bò bài mới, SGK, vở ghi III PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - Thuyết trình, giảng giải, đàm thoại IV TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1 Ổn đònh lớp, kiểm tra só số Trêng THPT Yªn Hßa 33 N¨m häc: 2 012 - 2013 Gi¸o ¸n m«n: §Þa lý 2 Kiểm tra bài cũ, tiến hành bài mới 3 Bài mới: Ho¹t ®éng cđa gv vµ hs H§1: Cả lớp - GV đặt câu hỏi: Nguyên... Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng: KÝ dut: Trêng THPT Yªn Hßa 12 N¨m häc: 2 012 - 2013 Gi¸o ¸n m«n: §Þa lý Gi¸o viªn: Bàn Văn Hồng TiÕt 5 Bµi 7 ĐẤT NƯỚC NHIỀU ĐỒI NÚI (Tiếp theo) I MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau bài học, HS cần: 1.VỊ kiến thức - Biết được đặc điểm của đòa hình đồng bằng và so sánh sự khác nhau giữa các vùng đồng bằng ởû nước ta - Đánh giá thuận lợi và khó khăn trong việc sử dụng đất ở mỗi vùng... cực nam tây bắc, sườn tây thoải, sườn đông dốc đứng - Các cao nguyên đất đỏ ba N¨m häc: 2 012 - 2013 Gi¸o ¸n m«n: §Þa lý - Đòa hình vùng Tây Bắc có ảnh hưởng như thế nào tới sinh vật Gi¸o viªn: Bàn Văn Hồng dan: Playku, Đắk Lắk, Mơ Nông, Lâm Viên bề mặt bằng phẳng, độ cao xếp tầng 500 - 800 - 1000m H§3:Nhóm Bước 1: GV chia HS ra thành các nhóm giống như hoạt động 2, nhiệm vụ của các nhóm sẽ được hoán . Nam á, trình bày đặc điểm vò trí đòa lí của nước ta theo dàn ý: - Các điểm cực Bắc, Nam, Đông Tây trên đất nước. Toạ độ đòa lí các điểm cực. - Các nước láng giềng trên đất liền và trên biển. Một. 1: GV chia HS ra thành các nhóm, glao nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm. - Nhóm 1, 2, 3: Đánh gía những mặt thuận lợi và khó khăn của vò trí đòa lí và tự nhiên nước ta. - GV gợi ý: Cần đánh giá. gợi ý: Cần đánh giá ảnh hưởng của vò trí đòa lí tới cảnh quan, khí hậu, sinh vật, khoáng sản. Nhóm 4, 5, 6: Đánh giá ảnh hưởng của vò trí đòa lí kinh tế, văn hoá - xã hội và quốc phòng

Ngày đăng: 04/01/2015, 21:46

Từ khóa liên quan

Trích đoạn

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan