Giáo án địa lí 11 đã giảm tải cả năm

41 3.5K 4
Giáo án địa lí 11 đã giảm tải cả năm

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tröôøng THPT GV SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ……. TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ………………. - 1 - LỚP 11 Tröôøng THPT GV SỞ GD&ĐT ……… TRƯỜNG THPT ……………… PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11 Cả năm: 36 tuần x 1 tiết / tuần = 36 tiết Học kì I: 18 tuần x 1 tiết = 18 tiết Học kì II: 18 tuần x 1 tiết = 18 tiết Tuần Tiết Nội dung PHẦN MỘT: KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ-Xà HỘI THẾ GIỚI 01 1 Bài 1 Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế-xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. 02 2 Bài 2 Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế. 03 3 Bài 3 Một số vấn đề mang tính toàn cầu 04 4 Bài 4 Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển. 05 5 Bài 5 Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 1: Một số vấn đề của Châu Phi. 06 6 Bài 5 Tiết 2: Một số vấn đề của Mĩ La Tinh. 07 7 Bài 5 Tiết 3 : Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á. 08 8 KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I PHẦN HAI: ĐỊA LÝ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA 09 9 Bài 6 HỢP CHÚNG QUỐC HOA KÌ Tiết 1: Tự nhiên và dân cư 10 10 Bài 6 Tiết 2: Kinh tế Hoa Kỳ 11 11 Bài 6 Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự phân hóa lãnh thổ sản xuất của Hoa Kỳ. 12 12 Bài 7 LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) Tiết 1: EU-Liên minh khu vực lớn trên thế giới. 13 13 Bài 7 Tiết 2: EU-Hợp tác liên kết cùng phát triển 14 14 Bài 7 Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu về Liên minh Châu Âu. 16 16 Bài 8 LIÊN BANG NGA Tiết 1: Tự nhiên,dân cư và xã hội. 17 17 Ôn Tập 18 18 KIỂM TRA HỌC KỲ I - 2 - Tröôøng THPT GV 19 …… Học bù-tổng kết HKI 20 19 Bài 8 Tiết 2: Kinh tế Liên Bang Nga 21 20 Bài 8 Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi GDP và phân bố nông nghiệp của Liên Bang Nga. 22 21 Bài 9 NHẬT BẢN Tiết 1: Tự nhiên,dân cư và tình hình phát triển kinh tế. 23 22 Bài 9 Tiết 2: Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế. 24 23 Bài 9 Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản. 25 24 Bài 10 CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA (TRUNG QUỐC) Tiết 1: Tự nhiên,dân cư và xã hội 26 25 Bài 10 Tiết 2: Kinh tế 27 26 Bài 10 Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc. 28 27 KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II 29 28 Bài 11 KHU VỰC ĐÔNG NAM Á Tiết 1: Tự nhiên,dân cư và xã hội. 30 29 Bài 11 Tiết 2: Kinh tế 31 30 Bài 11 Tiết 3: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) 32 31 Bài 11 Tiết 4: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á. 33 32 Bài 12 Ô-XTRÂY-LI-A Tiết 2: Thực hành: Tìm hiểu về dân cư Ôxtrâylia. 34 33 Bài 12 35 34 ÔN TẬP HỌC KỲ II 36 35 KIỂM TRA HỌC KỲ II 37 …… Trả bài Kiểm tra và tổng kết HKII. Híng dÉn «n tËp trong hÌ. Tổ trưởng Ban giám hiệu Sở GD-ĐT ……. - 3 - Trường THPT GV a. kh¸i qu¸t nỊn kinh tÕ - x· héi thÕ giíi ===============    ================ Ngày …./…… /20……. Bài 1: SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PT KT-XH CỦA CÁC NHĨM NC. CUỘC CÁCH MẠNG KH & CN HIỆN ĐẠI I.M ục tiêu : -KT: Biết sự tương phản về trđộ KT-XH của các nhóm nc: PT-ĐPT, các nước CN mới (NICs). Trbày đc đặc điểm nổi bật của cuộc cách mạng KH & CN hiện đại, tác động của nó tới sự phát triển KT: … -KN: Nhxét sự pbố các nước theo mức GDP/người ở hình 1, ptích BSL về KT – XH của từng nhóm nc. -Thái độ: Xđịnh trách nhiệm học tập để thích ứng với cuộc cách mạng KHKT & CN hiện đại. II.Thi ết bị dạy học: - Bản đồ các nc trên TG. Lỵc ®å h. 1 SGK, Bảng 1.1 vµ 1.2 SGK(Phóng to ). Chbị PHT TRỌNG TÂM: Mục II, III III.Ti ến trình tổ chức DH: Giới thiệu bài mới: Trên TG có >200 QG và vùng lãnh thổ khác nhau. Trong qtrình PT, các nc này đã phân hố thành 2 nhóm : nhóm nc PT & ĐPT có sự tương phản rõ về trđộ phát triển KT-XH. Bài học hnay chúng ta sẽ ngcứu về sự khác biệt đó, đthời ngcứu về trò, ả.hưởng của cuộc cách mạng KH & CN hđại đvới nền KT-XH TG. PHƯƠNG PHÁP Nội dung H Đ1: NHĨM 3-4 HS Dựa vào BĐ TG, h.1 SGK, trbày các đặc điểm cơ bản về KT-XH của các nhóm nc? Nhận xét sự phân bố? H Đ2 : : 3 NHĨM, PHTập -Nh.1: Qsát bảng 1.1 và trả lời câu hỏi đi kèm. -Nh.2: Qsát bảng 1.2 và trả lời câu hỏi đi kèm. -Nh.3: Qsát bảng 1.3 và trả lời câu hỏi đi kèm. Các nhóm cử đại diện trả lời. Giáo viên chuẩn kiến thức. H Đ3: CÁ NHÂN -Trbày đặc trưng và tác động của KH-CN đến nền KT-XH TG? Cho vd? Củng cố :- Thấy đc sự tương phản của 2 nhóm PT-ĐPT và đặc trưng, tác động của cuộc cách I. SỰ PHÂN CHIA THÀNH CÁC NHĨM NƯỚC: Phân bố Đặc điểm cơ bản PT Đa số ở Tây Âu, Bắc Mĩ (BBC) GDP/ng cao, FDI rất lớn, HDI cao ĐPT Đa số ở Ch.Á, Phi, MLT (trừ Nhật, Nam Phi) GDP/ng thấp và rất thấp, nợ nc ngồi nhiều, HDI thấp NIC s HQ, Xin, HK, ĐL, Braxin, Mêhicơ… GDP/ng khá cao, FDI, HDI khá, đã CNH, các chỉ số tăng và đạt trình độ nhất định II. SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KT-XH CỦA CÁC NHĨM NƯỚC : Tiêu chí Nhóm nc PT Nhóm nc ĐPT GDP Lớn Nhỏ GDP/ng Cao Thấp Tỉ trọng GDP KVI thấp KVIII rất cao KVI còn cao KVIII thấp Tuổi thọ Cao(>76 tuổi) Thấp(65 tuổi) HDI > 0,8 đang tăng < 0,7 đang tăng Trình độ pt KT-XH Cao Lạc hậu III. CUỘC CÁCH MẠNG KH & CN HIỆN ĐẠI : 1).Đặc trưng: - Làm xuất hiện & bùng nổ cơng nghệ cao, dựa trên thành tựu KH mới. - Hàm lượng tri thức cao với 4 cơng nghệ trụ cột( cơng nghệ:…… ) 2)Tác động: - Làm xuất hiện nhiều ngành mới => Chuyển dịch mạnh CCKT: giảm tỉ trọng KVI,II; tăng KVIII. - 4 - Tiết 01 Tiết 1 Trường THPT GV mạng KH & CN hđại - Chuyển từ nền KT CN sang nền KT tri thức. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: -Trả lời câu hỏi và làm bài tập cuối bài. Những biểu hiện, ng.nhân, hệ quả của tồn cầu hố, KV hố? tập phân tích bảng thống kê. Ngày …./…… /20……. Bài 2: XU HƯỚNG TỒN CẦU HỐ - KHU VỰC HỐ KINH TẾ. I.M ục tiêu : -KT: Trbày đc các biểu hiện, hệ quả của tồn cầu hố, KV hóa. Biết lí do h.thành và đ.điểm của một số tổ chức lkết KT khu vực. -KN: Sử dụng BĐ TG . Ptích bảng 2, tư liệu -Thái độ: Nhận thức đc tính tất yếu của tồn cầu hóa, KV hóa-> xác định trách nhiệm của bản thân . II.Thi ết bị dạy học: BĐ các nc trên TG. Lược đồ các tổ chức lkết KT TG, khu vực. TRỌNG TÂM: Các biểu hiện, hệ quả của tồn cầu hố, KV hóa III.Ti ến trình tổ chức DH: 1.Kiểm tra bài cũ: - Nêu đặc trưng và tác động của cuộc cách mạng KH&CN hđại đến nền KTXH TG? Giới thiệu bài mới: Xu hướng tồn cầu hố và KV hố là xu hướng tất yếu của nền KT Tg’, làm cho các nền KT ngày càng phụ thuộc lẫn nhau và tạo ra động lực qtrọng thúc đẩy sự tăng trưởng nền KT Tg’. Để hiểu thêm vấn đề này, hơm nay chúng ta sẽ ngcứu bài 2: … PHƯƠNG PHÁP Nội dung H Đ1: CÁ NHÂN Vậy em hiểu Tồn cầu hố là gì ?(Phát biểu KN, ng.nhân) H Đ2 : : CẶP(2HS) Tồn cầu hố KT biểu hiện ở những mặt nào, lấy ví dụ chứng minh ? Tồn cầu hố có ảnh hưởng ntn ? H Đ3: CẶP(2HS) Vì sao các QG phải liên kết lại với nhau ?Từ vốn hiểu biết của mình, em hiểu Kvực hố là gì ? Dựa vào bảng2, BĐ TG, PHT: - Nh.1: Các nc thành viên của các tổ chức KT, ng.nhân KV hố? - Nh.2: NX, so sánh theo câu hỏi cuối bảng2. - Nh.3: Tìm hệ quả, VD và liên hệ VN. Củng cố :- Nắm đc KN, biểu hiện và hệ quả của Tồn cầu hố, KV hố. I. XU HƯỚNG TỒN CẦU HỐ KINH TẾ : 1)KN: Tồn cầu hố: qtrình liên kết các QG trên TG về nhiều mặt. -Tồn cầu hố KT: Liên kết các QG trên TG về KT. *Ngun nhân:- Tác động của cách mạng KH-CN. 2)Biểu hiện của tồn cầu hố KT: a/ Thương mại TG (WTO) - Tốc độ tăng nhanh hơn so với gia tăng GDP. Chi phối 95% hđộng TM TG, vtrò lớn trong thúc đẩy tự do hố TM => KT TG năng động. b/ Đầu tư nc ngồi tăng trưởng nhanh(1990- 2004 tăng > 5 lần ) Tỉ trọng DV ngày càng lớn (tài chính- ngân hàng- bảo hiểm…) c/ Thị trường tài chính qtế mở rộng kết nối mạng viễn thơng tồn cầu. IMF, WB càng có vị trí qtrọng về KT, đsống XH. d/ Các cơng ty xun QG pvi hđộng rộng, vtrò ngày càng lớn, chi phối nhiều ngành KT qtrọng. 3)Hệ quả của tồn cầu hố KT: a/ Tích cực : thúc đẩy SX PT, tăng trưởng KT, đẩy nhanh đầu tư, tăng cường hợp tác qtế. b/ Tiêu cực :tăng khoảng cách giàu nghèo, lệ thuộc vào nhau. II. XU HƯỚNG KHU VỰC HỐ KINH TẾ : 1)Biểu hiện của KV hố: TỔ CHỨC SỐ QG-VỊ THỨ DS (VỊ THỨ, MỨC) GDP (VỊ THỨ, MỨC ) NAFTA 3 5 4 (Thấp) 2 (Cao) EU 27 1 3 (TB) 3 (Cao) ASEAN 10 3 2 (Cao) 4 (Thấp) APEC 21 2 1 (Cao) 1 (Cao) MERCOSUR 4 4 5 (Thấp) 5 (Thấp) 2) Hệ quả : *Tích cực : Tăng tiềm lực KT KV, thúc đẩy tồn cầu hố…. * Tiêu cực : giảm sự tự chủ về KT, qlực QG… - Liên hệ VN: + Cơ hội:Tiếp cận KH-CN mới, tăng vốn, mở rộng thị trường. k.n 0 qlí… + Thách thức:Cạnh tranh, phân hố giàu nghèo, thiếu nhân lực có Kth… - 5 - Tiết 2 Trường THPT GV IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: - Trả lời câu 1, 2 và 3 trang 12 sgk . - Sưu tầm tài liệu về một số vấn đề mang tính tồn cầu. Ngày …./…… /20……. Bài 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ MANG TÍNH TỒN CẦU. I.M ục tiêu -KT: Biết & gthích đc tình trạng bùng nổ DS và già hóa DS ở 2 nhóm nc. Biểu hiện, ng.nhân, hậu quả & giải pháp về MT; hiểu đc sự cần thiết phải bvệ MT-Hòa bình và chống chiến tranh. -KN: Ptích được các BSL và liên hệ thực tế. -Thái độ: giải quyết các vđề tồn cầu cần phải có sự hợp tác của tồn nhân lọai. II.Thi ết bị dạy học: - Một số tranh ảnh về MT, nạn khủng bố, chiến tranh trên TG và VN. TRỌNG TÂM: DS (mục 1&2), MT (mục1; 2; 3) III.Ti ến trình tổ chức DH: 1.Kiểm tra bài cũ: Trbày các biểu hiện & hậu quả của tồn cầu hố KT ? Các tổ chức lkết KT KV đc h.thành dựa trên những cơ sở nào ? Xđịnh các nc thành viên của tổ chức EU,ASEN, NAFTA,MERCOSUR trên BĐ TG. Giới thiệu bài mới: Bên cạnh việc bvệ hồ bình, nhân loại đang phải đối mặt với nhiều thách thức mới cần phải phối hợp hđộng, nổ lực giải quyết như: bùng nổ DS, già hố DS, MTr, nguy cơ khủng bố qtế… Để hiểu rõ hơn vđề này, hơm nay chúng ta sẽ ngcứu bài 3: … PHƯƠNG PHÁP Nội dung H Đ1: 4HS(THEO 4NHĨM) + Nh.1;3: Bùng nổ DS và hậu quả (ptích bảng 3.1) + Nh.2;4: Già hố DS và hậu quả (ptích bảng 3.2) GV hỏi: Nhóm nc nào giữ vtrò qtrọng nhất trong việc bùng nổ DS h nay ? Liên hệ với VN HĐ2: NHĨM Tìm ng.nhân, hậu quả và điền vào PHT -Nh.1 : Biến đổi KH tồn cầu, suy giảm tầng O 3 , cho VD. -Nh.2 : Ơ nhiễm nc, cho VD. -Nh.3 : Suy giảm đa dạng s.học GV hỏi: TG đã có những hành động gì để bvệ MT? “Bvệ MT là vđề sống còn của nhân loại” . Đúng hay sai ? Vì sao ? - Hãy kể tên 1 số lồi ĐV ở VN đang có nguy cơ tuyệt chủng, hoặc còn lại rất ít ? ( Hổ , voi, Tê giác, Sếu đầu đỏ… ) H Đ3: CÁ NHÂN - Hãy kể các vđề, các hiện tượng có tch tồn cầu hnay cần đc giải quyết? - Nêu msố biểu hiện của xđột sắc tộc, tơn giáo ( nêu 1 số vụ khủng bố tiêu biểu) ? Để hạn chế vđề này, TG cần phải làm gì ? I. DÂN SỐ : 1) Bùng nổ DS : DS TG tăng nhanh ở nửa sau TKXX, chủ yếu ở các nc ĐPT (chiếm 80% DS, 95% DS tăng hàng năm) a/Tỉ suất gia tăng TN (1960-2005) nc ĐPT rất cao-giảm chậm, PT thấp- giảm nhanh, TG vẫn cao-giảm chậm. b/ Hậu quả : Gây sức ép nhiều mặt (MT, PT KT, XH ) 2)Già hố dân số : - Tỉ lệ người <15T ngày càng giảm, >60T ngày tăng; tuổi thọ TB tăng dần (nhóm nc PT). a/ Cơ cấu DS theo nhóm tuổi: Nhóm nc 0 -14 tuổi >65 tuổi ĐPT 32% 5% DS trẻ PT 17% 15% DS già b/ Hậu quả : nguy cơ về LĐ, tồn vong, phúc lợi XH,…. II. MƠI TRƯỜNG : Vấn đề MT Nguyên nhân Hậu quả 1)Biến đổi KH tồn cầu và suy giảm tầng O 3 : Lượng CO 2 tăng trong KQ, t 0 TĐ tăng, khí thải CN, mưa axit, - TĐ nóng dần=>Băng tan, nc biển dâng; thiên tai, dịch bệnh tăng; O 3 mỏng- thủng 2) Ơ nhiễm nguồn nc ngọt, biển và Đ.Dg : Chất thải s.hoạt -CN đắm tàu, rửa tàu, tràn dầu… Thiếu nc sạch, dịch bệnh, SV thuỷ sinh chết, phá huỷ cân bằng sinh thái 3)Suy giảm đa dạng svật : - Do sự khai thác q mức của con người. (phá rừng, săn bắn…) - Nhiều lồi SV bị tuyệt chủng hoặc đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, cạn kiệt tài ng… III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC : Xung đột sắc tộc, tơn giáo và nạn khủng bố, hđộng KT ngầm (bn lậu vũ khí, rửa tiền, bắt cóc con tin , tội phạm lquan đến SX, vận chuyển, bn bán ma t…) - 6 - Tiết 3 Trường THPT GV GV: Để chống khủng bố, cộng đồng TG đã thành lập cơ quan cảnh sát qtế INTEPOL để phối hợp bắt giữ ,…. Củng cố : Ng.nhân, biểu hiện, hậu quả và giải pháp với các vđề tồn cầu IV. Hướng dẫn HS học bài, chbò bài mới- Trả lời câu 1, 2 và 3 trang 16 sgk . - Sưu tầm tài liệu về những cơ hội và thách thức của tồn cầu hố đối với các nước ĐPT. Ngày …./…… /20……. Bài 4: THỰC HÀNH: TÌM HIỂU NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA TỒN CẦU HỐ ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN. I.M ục tiêu : -KT: Hiểu đc những cơ hội và thách thức của tồn cầu hóa đối với các nước ĐPT. -KN: Thu thập và xử lí thơng tin, thảo luận nhóm và viết báo cáo về một số vđề mang tính tồn cầu. -Thái độ: Nhận thức rõ ràng, cụ thể những khó khăn mà Việt Nam phải đối mặt. II.Thi ết bị dạy học: - Msố hình ảnh về việc áp dụng thành tựu KH và CN hđại vào SX và kinh doanh. TRỌNG TÂM: Cơ hội và thách thức của tồn cầu hóa đối với các nước ĐPT. III.Ti ến trình tổ chức DH: 1.Kiểm tra bài cũ: Cmr trên TG, bùng nổ DS chủ yếu ở nhóm ĐPT, già hố DS chủ yếu ở nhóm PT? Gthích câu nói: Trong bảo vệ MT, cần phải “ tư duy tồn cầu, hành động địa phương”. Giới thiệu bài mới: * Tồn cầu hố mở ra nhiều cơ hội, nhưng cũng đặt các nước ĐPT( trong đó có cả VN ) trước rất nhiều thách thức. Bài thực hành hơm nay sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về các cơ hội và thách thức đó. PHƯƠNG PHÁP Nội dung H Đ1: CÁ NHÂN - Nêu u cầu của bài thực hành. - Giới thiệu khái qt: mỗi ơ kiến thức trong sgk là nội dung về 1 cơ hội và thách thức của tồn cầu hố đvới ĐPT. - GV hỏi: Hàng rào thuế quan bị bãi bỏ tạo th lợi gì cho thị trường, SX ?Nền SX của ĐPT sẽ gặp những khó khăn gì ? H Đ2: NHĨM + Mỗi nhóm đọc 1ơ thơng tin (từ ý 2 -> 7) rút ra kết luận: Những cơ hội - thách thức của tồn cầu hố đang đặt ra với các nc ĐPT? VD ? - Riêng nhóm8: đọc hết thơng tin và đưa ra kết luận chung. => GV chuẩn kiến thức. H Đ3: CÁ NHÂN - Viết báo cáo ngắn gọn theo gợi ý-> Gọi HS lên bảng trình bày báo cáo về chủ đề : “Những cơ hội và thách thức của tồn cầu hố đối với các nước ĐPT” - Các HS khác góp ý bổ sung. - GV : Tổng kết nội dung thảo luận. Củng cố: -Tổng kết bài, nhận xét hoạt động nhóm. I. NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA TỒN CẦU HỐ ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN : 1)Tự do hố TM: - Cơ hội: mở rộng thị trường => sản xuất PT. - Thách thức: => thị trường cho các nc PT. 2)Cách mạng khoa học cơng nghệ : - Cơ hội: chuyển dịch cơ cấu KT theo hướng tiến bộ; h.thành và PT nền KT tri thức. - Thách thức: nguy cơ tụt hậu xa hơn về trình độ phát triển KT. 3) Sự áp đặt lối sống, văn hóa của các siêu cường: - Cơ hội: tiếp thu các tinh hoa của văn hố nhân loại. - Thách thức: giá trị đạo đức bị tụt lùi ; ơ nhiễm XH; đánh mất bản sắc dtộc.(bản sắc văn hố ngày càng mai một dần) 4)Chuyển giao cơng nghệ vì lợi nhuận: - Cơ hội: tiếp nhận đầu tư, cơng nghệ, hđại hố CSVC kỹ thuật. - Thách thức: Huỷ hoại TN, MT. 5)Tồn cầu hố trong cơng nghệ: - Cơ hội: Rút ngắn về trình độ cơng nghệ giữa các nc trên TG. - Thách thức: gia tăng nhanh chóng nợ nc ngồi, nguy cơ tụt hậu. 6)Chuyển giao mọi thành tựu của nhân loại: - Cơ hội: tạo ĐK học hỏi k.n 0 , tiến bộ trong qlí, tổ chức SX, k.doanh. - Thách thức: sự cạnh tranh trở nên quyết liệt, nguy cơ bị hồ tan. 7) Sự đa phương hố, đa dạng hố quan hệ quốc tế : - Cơ hội: tạo ĐK mở rộng qhệ hợp tác, lkết trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực cơng nghệ cao. - Thách thức: chảy máu chất xám, gia tăng tốc độ cạn kiệt TN. => Kết luận chung : - Cơ hội: + Khắc phục các khó khăn, hạn chế về vốn, CSVC-KTh, cơng nghệ.Tận dụng các tiềm năng của tồn cầu để PT nền KT-XH=>PT KT. - Thách thức: Chịu sự cạnh tranh quyết liệt hơn; chịu nhiều rủi ro, thua thiệt - tụt hậu, nợ, ơ nhiễm thậm chí mất cả nền độc lập. II. TRÌNH BÀY BÁO CÁO : - 7 - Tiết 4 Trường THPT GV IV. Hướng dẫn HS học bài, chuẩn bò bài mới - Về nhà mỗi HS hồn thành bài báo cáo hồn chỉnh từ 150 – 200 từ, với tiêu đề: “Một số đặc điểm của nền KT thế giới”. - Sưu tầm tài liệu về Châu Phi. Ngày …./…… /20……. Bài 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC. ( TIẾT 1 ): MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU PHI. I.M ục tiêu -KT: Biết châu Phi giàu KS, nhưng KH khắc nghiệt, TN suy giảm, DS đơng-tăng nhanh, LĐ dồi dào, CLCS thấp, bệnh tật, chiến tranh, xung đột sắc tộc. KT tuy có khởi sắc, nhưng cơ bản cũng chậm. -KN: - Ptích lược đồ, BSL và thơng tin để nhận biết các vđề của châu Phi. -Thái độ: - Chia sẻ với những khó khăn mà người dân châu Phi phải trải qua. II.Thi ết bị dạy học: - BĐ TN, KT chung châu Phi. Các BSL sgk phóng to. Tranh ảnh liên quan. TRỌNG TÂM: Khó khăn về TN, đsống, đ.điểm dcư-XH, KT chậm PT-phụ thuộc nc ngồi. III.Ti ến trình tổ chức DH: 1.Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra bài thực hành Giới thiệu bài mới: * Nói đến Châu Phi, người ta thường hình dung ra một châu lục đen nghèo nàn và lạc hậu. Sự nghèo nàn lạc hậu này chính là hậu quả sự thống trị của thực dân châu Âu trong st 4 thế kỷ ( XVI – XX ). Tsao lại có thể khẳng định như vậy ? Câu hỏi này sẽ được lý giải trong bài học hơm nay. PHƯƠNG PHÁP Nội dung - 8 - Tiết 5 Trường THPT GV H Đ1: ĐƠI BẠN(2HS) Dựa vào hình 5.1 SGK, tranh ảnh trả lời các câu hỏi: Đđiểm KH và cảnh quan châu Phi ? Nhxét sự pbố- hiện trạng kthác KS -biện pháp về TN?. H Đ2: NHĨM 4-6HS -Dựa vào bảng 5.1, thơng tin, PHT: Ptích các KK về Dcư-XH? Ng.nhân và giải pháp? H Đ3: CẶP(2HS) - Dựa vào BĐ KT chung, bảng 5.2: Nhxét so sánh tốc độ tăng trưởng GDP, nêu đ.điểm KT Châu Phi ? + Những ngnhân làm cho nền KT châu Phi kém PT ( Thành tựu đạt đc? Hạn chế? Ngnhân ? ) * Liên hệ VN thời Pháp thuộc. Bắt người dân đi xd các công trình GT, đồn điền… “Cao su đi dễ khó về Khi đi trai tráng khi vể bủng beo”. I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TN : 1)Khái qt về đ.điểm VTĐL, ĐH: …. 2)Các vấn đề về TN: -TL: DT rộng lớn, giàu KS, ĐV-rừng đa dạng -KK: Phần lớn có KH khơ nóng: (CQ chính: hmạc, xa van) ít mưa, đất thối hố. TNKS–SV bị kthác mạnh =>đg cạn kiệt và suy giảm MT. - BP khắc phục: Bảo vệ, kthác hợp lý-tiết kiệm TN, thủy lợi hố… II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ DCƯ-XH : 1)Các khó khăn : - DS tăng nhanh(Tỷ lệ sinh cao nhất TG, tuổi thọ TB thấp nhất TG) - Bệnh tật (HIV/AIDS), xung đột sắc tộc, đói nghèo, thất học - Chỉ số HDI thấp (Phần lớn QG có HDI < trbTG). 2) Giải pháp : - Kêu gọi và nhận viện trợ của các tổ chức và TG - Giảm Tg%, tăng dân trí, chấm dứt War-xđột, thđổi PTSX… * Việt Nam: hỗ trợ về giảng dạy, tư vấn kỹ thuật. III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KT : - Chiếm 1,9% GDP GDP, nhưng >13% DS. Gần đây tốc độ tg GDP của msố nc khá cao song chưa ổn định. Trình độ PT yếu, cơ cấu ngành đơn điệu (chủ yếu N 2 , khai khống) *Ngun nhân : - Sự kìm hãm của chủ nghĩa thực dân. - Đg biên giới QG h.thành tuỳ tiện trong LS – ng.nhân gây xđột, trchấp. - Quản lí yếu kém của nhà nước, CSVC nghèo, trdộ SX lạc hậu, dân trí thấp, chtranh kéo dài - DS tăng nhanh Củng cố: Nắm đc Châu Phi là châu lục gặp nhiều KK về cả TN, KT-XH; ng.nhân và giải pháp. IV. Hướng dẫn học sinh học bài, chuẩn bò bài mới - Trả lời câu 1, 2 và 3 trang 23 sgk . - Sưu tầm tài liệu về khu vực Mĩ La Tinh. Ngày …./…… /20……. Bài 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC. ( TI Ế T 2 ): MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LA TINH. I.M ục tiêu -KT: Biết MLT là châu lục giàu TN, nhưng bị tước đoạt nên nghèo khó. Ptích tình trạng KT thiếu ổn định, các KK do nợ và phụ thuộc nc ngồi, các cố gắng giải quyết KK . -KN: Ptích đc các lược đồ, BSL và thơng tin để nhận biết các vấn đề của MLT. -Thái độ: Thơng cảm và tán thành với những biện pháp các QG MLT đang cố gắng thực hiện . II.Thi ết bị dạy học: BĐ TN, KT chung MLT, phóng to hình 5.4 , các biểu đồ - bảng kiến thức … TRỌNG TÂM: TN, dcư, sự bất bình đẳng về chtrị-XH_KT, KT PT k 0 ổn định, nợ nc ngồi, ng.nhân-bpháp. III.Ti ến trình tổ chức DH: 1.Kiểm tra bài cũ: Các nước ch.Phi cần có giải pháp gì để khắc phục KK trong q trình kthác, bvệ TN ? Hãy ptích tác động của những vđề dcư và XH châu Phi tới sự phát triển KT của châu lục này ? Giới thiệu bài mới: * MLT có vtrí trải dài từ khoảng chí tuyến B đến N, k 0 chỉ nổi tiếng là một k 0 gian địa lý khổng lồ, th.nhiên phân hố đa dạng-có nguồn TN phong phú mà còn là vùng có nền vhố độc đáo ( nền văn hố MLT ). Nhưng kvực có nhiều tiềm năng đó có nền KT-XH nhiều mặt trái như lượng người nghèo khổ tỷ lệ cao, XH bất ổn định… Để có thể hiểu rõ hơn những điều này, bài học hnay chúng ta sẽ ngcứu các vđề trên. - 9 - Tiết 6 Trường THPT GV PHƯƠNG PHÁP Nội dung H Đ1: CẶP(2HS) qsát hình5.3 + Xđịnh đ.điểm cơ bản VTĐL, ĐH ? + Đặc điểm KH và cảnh quan MLT ? Nhxét sự pbố KS của MLT ?=>Ý nghĩa KT H Đ2: NHĨM(4-6HS) Dựa vào B5.3, thơng tin: -Ptích và nhxét tỉ trọng thu nhập của các nhóm dcư ? So sánh mức độ chênh lệch ? - Gthích ngnhân-hậu quả gì ? Các khó khăn-tồn tại khác? H Đ3: NHĨM(3-4HS) Dựa vào hình 5.4 : - Githích ý nghóa của biểu đồ và rút ra KL ? -Tìm hiểu ng.nhân và các giải pháp của MLT ? - Tsao các nước MLT có nền KT thiếu ổn định và phải vay nợ của nc ngồi nhiều ? (Bảng 5.4) Giải pháp? Củng cố: …………………………………… ………………………………………………………. I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TN, DCƯ - XH : 1) Về tự nhiên : a/Khái qt về đ.điểm VTĐL, ĐH: …. b/ CQ và tài ngun: - CQ: rừng XĐ, nhiệt đới ẩm và xavan cỏ. - TN: Đất, KH, Rừng, thuỷ năng, KS (Kl đen, màu, q, nhiên liệu). Ý nghĩa KT: - tiềm năng lớn để PT N.ng t 0 đới và CN hđại qmơ lớn. Tuy nhiên k 0 thuộc về đại bộ phận dcư LĐ. 2) Về dân cư và xã hội : a/ Khó khăn: - Tỉ lệ DS sống dưới mức nghèo khổ lớn (37-62%) - Chênh lệch giàu nghèo lớn (Chilê 40 lần, Mêhicơ 43 lần ). - Đơ thị hóa tự phát q mức (thị dân 75%DS) gây nhiều KK về KT, XH, MT, CLCS. b/ Ng.nhân: Nơng dân k 0 có ruộng, DS tăng nhanh, bất bình đẳng về nhiều mặt. II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KT : 1) Thực trạng : - Tăng trưởng GDP thiếu ổn định=>FDI vào MLT giảm. - Phần lớn các nc MLT có tỉ lệ nợ nc ngồi cao so với GDP (>40-80%) 2) Ngun nhân : Chtrị k 0 ổn định, tồn tại chế độ phong kiến dài, bảo thủ, cản trở của tơn giáo, đường lối KT thiếu tự chủ, 3) Giải pháp : - Củng cố bộ máy Nhà nc. - PT giáo dục, cải cách KT, quốc hữu hóa msố ngành. - Tiến hành CNH, tăng cường mở cửa, mở rộng bn bán, lkết KV. IV. Hướng dẫn HS học bài, chbò bài mới: - Trả lời câu 1, 2 và 3 trang 27 sgk . - Sưu tầm tài liệu về khu vực Tây Nam á và Trung á. Ngày …./…… /20……. Bài 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC. ( TI Ế T 3 ): MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á VÀ TRUNG Á. I.M ục tiêu -KT, KN:- - Biết được tiềm năng PT KT, vai trò cung cấp dầu mỏ của 2 KV TNÁ và Tr.Á. Ng.nhân xđột sắc tộc, tơn giáo, khủng bố. –Sd BĐ, ptích BSL, biểu đồ. II.Thi ết bị dạy học: - BĐ TG. BĐ TN Châu Á, phóng to lược đồ SGK. TRỌNG TÂM: Mục II. III.Ti ến trình tổ chức DH: 1.Kiểm tra bài cũ: Vsao các nc MLT có TN thlợi nhưng tỷ lệ nghèo khổ của khu vực này lại cao ? Những ngnhân nào làm cho nền KT các nước MLT phát triển k 0 ổn định ? Giới thiệu bài mới: * Trong LS, TNÁ và Tr.Á đc nhắc đến như những địa danh huyền thoại. Ở TNÁ, đó là kỳ quan Vườn treo Babilon ghi dấu ấn một thời thịnh vượng, rồi truyền thuyết “ Một nghìn lẻ một đêm” còn đó đưa mỗi chúng ta như lạc vào TG ARập bí ẩn , lung linh. Và mỗi chúng ta, ai chẳng say với các vũ điệu, các câu chuyện nhuốm màu thần bí của người Digan vùng Tr.Á… Nhưng hiện tại, đây là các KV nóng bỏng nhất của Địa cầu. Để hiểu thêm về 2 KV này, hơm nay chúng ta sẽ nghiên cứu msố vấn đề của 2 khu vực trên. PHƯƠNG PHÁP Nội dung - 10 - Tiết 7 [...]... đơng-đang giảm, pbố k0 đều, có tiềm lực KH-Vhố III.Tiến trình tổ chức DH: 1.Kiểm tra bài cũ: - Vì sao có thể nói rằng CHLB Đức là một cường quốc KT hàng đầu trên TG? - Hãy cmr CHLB Đức là một nước có nền CN –N.nghiệp PT cao Giới thiệu bài mới: Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, nhân dân VN đã nhận đc sự giúp đỡ vơ cùng to lớn của LXơ cũ, trong đó có LB Nga cả về vật chất và tinh thần, góp phần đưa cuộc kháng... có bài làm tốt, rút kinh nghiệm những lỗi cần Nhxét: phải sửa chữa + Tỉ trọng XK tăng từ 1985-1995, sau đó giảm (2004) Nhưng cả thời IV Ho¹t ®éng nèi tiÕp HS hồn thiện bài thực hành kì tăng Tỉ trọng NK giảm từ 1985-1995, sau đó tăng chậm 2004 Nhưng nếu chưa xong Ơn tập theo nhìn chung cả thời kì giảm + 1985, nhập siêu (21,4%); 1995 và 2004, xuất siêu.TM chuyển từ nhập nội dung hạn chế siêu sang xuất... nhiều ĐKTN thuận lợi như : địa hình thấp, nhiều đồng bằng đất đai màu mỡ, nguồn nước dồi dào, khí hậu ơn đới, cận nhiệt gió mùa - Miền Tây : Do có nhiều ĐKTN khơng thuận lợi như : địa hình cao hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, thiếu nước cho sinh hoạt và sản xuất Câu 3 : - Vẽ biểu đồ đường, chú ý khoảng cách năm, có đầy đủ nội dung - Nhận xét ngắn gọn , có dẫn chứng ĐÁNH GIÁ : - Giáo viên nhận xét q trình... tăng: +; giảm: - ) - HS lên bảng vẽ biểu đồ, các HS khác vẽ vào vở Nsản LT Bơng (sợi) Lạc Mía Thịt lợn Thịt bò Thịt cừu 1995 so với 1985 + 78,8 + 0,6 + 3,6 + 11, 5 - 2000 so với 1995 - 11, 3 - 0,3 + 4,2 - 0,9 + 8,7 + 1,8 + 0,9 2004 so với 2000 + 15,3 + 1,3 - 0,1 + 23,9 + 6,7 + 1,4 + 1,3 Nhxét: Từ 1985-2004, nhìn chung các nsản của TQ đều tăng sản lượng (Vd) Nhiều sản phẩm hàng đầu TG (Vd) HĐ3: CẢ LỚP -GV... gia Câu 2: (3 điểm) - Giành được độc lập sớm, song các nước MLT đó duy trì cơ cấu XH phong kiến trong thời gian dài, nên là lực cản trong thực thi cải cách XH tiếp theo, dẫn tới nhiều cuộc cải cách diễn ra thiếu triệt để, nên k0 hiệu quả cao - Thế lực bảo thủ của Thiờn chúa giáo, có ảnh hưởng rất lớn trong xã hội - Có vị trí là sân sau của chủ nghĩa tư bản Hoa Kỳ, có nhiều thlợi về thu hút vốn đầu tư,... và Nhxét: + GDP của TQ tăng nhanh, sau 19 năm tăng gần 7 lần nhxét + Tỉ trọng GDP của TQ đóng góp vào GDP của TG tăng liên tụcqua -Nhxét chung sự thđổi sản các năm, từ 1,93% (1985) tăng lên 4,03% (2004) lượng msố nsản (cặp đơi) + TQ ngày càng có vtrò qtrọng trong nền KT TG -Trbày cách vẽ biểu đồ cơ Điền vào bảng sau sự tăng giảm sản lượng nsản của TQ qua các năm cấu XNK và nhxét (cá nhân) 2)Thđổi sản... Tiếp giáp TBD-ÂĐ.Dg, cầu nối LĐ Á-Âu với Ơxtrâylia Gồm 11 QG -Nơi giao thoa của TN-VH, cường quốc KT cạnh tranh ảnh hưởng -Nằm gần hồn tồn trong KV nội chí tuyến GM =>ảnh hưởng SX, đsống KK: bão, sóng thần, động đất, lũ lụt, hạn hán, giá lạnh,… 2) Đặc điểm TN khu ĐNÁ: a ĐNÁ lục địa b ĐNÁ biển đảo HĐ2: 4 HS (NHĨM) Trbày theo 2bộ phận : ĐNÁ lục địa- ĐNÁ biển đảo -Nh.1: Đ.điểm TN (2bộ phận) -Nh.2: Đgiá... Củng cố: Tiết 30 ĐH, đất 2) XH -DS đơng, mật độ cao, Tg% cao và đg giảm -Kết cấu DS trẻ, pbố k0 đồng đều Đa dtộc, tơn giáo, văn hố, phong tục tập qn có nhiều nét tương đồng -TL: LĐ, thị trường ->hấp dẫn đầu tư -KK: Việc làm, CLCS, LĐ tay nghề thấp -TL: Hấp dẫn du khách, dễ giao tiếp -Phức tạp trong qlí, ổn định XH Ngày …./…… /20…… Bài 11: KHU VỰC ĐƠNG NAM Á ( TIẾT 2 ): KINH TẾ - 33 - Trường THPT GV I.Mục... tư liệu về tự nhiên, dcư HKì II.Thiết bị dạy học: - BĐ bán cầu Tây hoặc BĐ TG, BĐ TN HKì Phóng to bảng 6.1, 6.2 trong SGK TRỌNG TÂM: Mục I, II, III III.Tiến trình tổ chức DH: 1.Kiểm tra bài cũ: trả bài KT Giới thiệu bài mới: - Trong các bài trc, đã tìm hiểu khái quát nền KT-XH của TG Hnay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sang 1nội dung mới: lí kvực và QG QG đầu tiên đc đề cập đến trong phần này là... TN phân hố đa dạng, giàu TN HKì, xác định lãnh thổ, - Bán đảo A-la-xca (TB BMĩ)và quần đảo Ha-oai (giữa TBD) VTĐL (toạ độ địa lí) của Hoa 2) Vị trí ĐL: Nằm ở …., giáp……, thuộc vành đai KH ơn hồ Kì=> xđịnh các đới KH =>Ý nghĩa: CQ đa dạng, GT biển thlợi, giáp MLT giàu TN và LĐ, tránh chính, nhxét h.dạng lãnh thổ thiệt hại và làm giàu trong 2 thế chiến phần trtâm? Ý nghĩa PT KT? II ĐIỀU KIỆN TN: HĐ2: . GV SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ……. TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ………………. - 1 - LỚP 11 Tröôøng THPT GV SỞ GD&ĐT ……… TRƯỜNG THPT ……………… PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11 Cả năm: 36. yếu ở các nc ĐPT (chiếm 80% DS, 95% DS tăng hàng năm) a/Tỉ suất gia tăng TN (1960-2005) nc ĐPT rất cao -giảm chậm, PT thấp- giảm nhanh, TG vẫn cao -giảm chậm. b/ Hậu quả : Gây sức ép nhiều mặt (MT,. gian dài, nên là lực cản trong thực thi cải cách XH tiếp theo, dẫn tới nhiều cuộc cải cách diễn ra thiếu triệt để, nên k 0 hiệu quả cao. - Thế lực bảo thủ của Thiờn chúa giáo, có ảnh hưởng rất

Ngày đăng: 04/01/2015, 22:05

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan