Giáo án địa lí 11 cơ bản chi tiết

90 2.9K 3
Giáo án địa lí 11 cơ bản chi tiết

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Giáo án : Địa lý 11 - Ban cơ bản. Năm học : 2012 - 2013 a. khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới =============== ================ Ngy son: 20 / 08 / 2012 Tit PPCT : 1 BI 1 : S TNG PHN V TRèNH PHT TRIN KT-XH CA CC NHểM NC. CUC CCH MNG KHOA HC V CễNG NGH HIN I. I. MC TIấU BI HC : 1. Kin thc : - Bit s tng phn v trỡnh kinh t - xó hi ca cỏc nhúm nc: phỏt trin, ang phỏt trin, cỏc nc cụng nghip mi (NICs). - Trỡnh by c c im ni bt ca cuc cỏch mng khoa hc v cụng ngh hin i. - Trỡnh by c tỏc ng ca cuc cỏch mng khoa hc v cụng ngh hin i ti s phỏt trin kinh t: xut hin cỏc ngnh kinh t mi, chuyn ch c cu kinh t, hỡnh thnh nn kinh t tri thc. 2. K nng : - Nhn xột s phõn b cỏc nc theo mc GDP bỡnh quõn u ngi hỡnh 1. - Phõn tớch bng s liu v KT XH ca tng nhúm nc. 3. Thỏi : - Xỏc nh trỏch nhim hc tp thớch ng vi cuc cỏch mng khoa hc k thut v cụng ngh hin i. II. CC K NNG SNG: - Lm vic bn , BSL t ú nhn thy s chờnh lch trỡnh gia cỏc nhúm nc. K nng thit lp k hoch cho tng lai ca bn thõn. III. PHNG TIN DY HC : - Bn cỏc nc trờn TG. Lợc đồ hình 1 SGK. - Phúng to cỏc bng 1.1 và 1.2 SGK. Chun b phiu hc tp IV. HOT NG DY V HC : 1. ễn nh lp :Kim tra s s 11C1 11C2 11C3 11C4 11C5 11C6 11C7 11C8 11C9 11C10 11C11 11C12 N.dy S s Vng B.Tit 2. Ni dung bi mi : * Phng ỏn 1 : GV hi v cho HS suy ngm: Cú bao nhiờu quc gia v vng lónh th trờn th gii ? Trỡnh kinh t xó hi ca cỏc quc gia trờn th gii hin nay chờnh lch hay ng u ? Nhõn loi ó tri qua bao nhiờu cuc cỏch mng khoa hc k thut ? Cuc cỏch mng khoa hc cụng ngh ngy nay khỏc gỡ vi cỏc cuc cỏch mng khoa hc k thut trc õy ? * Phng ỏn 2 : Trờn th gii cú hn 200 quc gia v vựng lónh th khỏc nhau. Trong quỏ trỡnh phỏt trin, s cỏc nc ny ó phõn hoỏ thnh 2 nhúm nc: nhúm nc phỏt trin v nhúm nc ang phỏt trin cú s tng phn rừ v trỡnh phỏt trin KTXH. Bi hc hụm nay chỳng ta s nghiờn cu v s khỏc bit ú, ng thi nghiờn cu v vai trũ, nh hng ca cuc cỏch mng khoa hc v cụng ngh hin i i vi nn KTXH TG. Hot ng ca giỏo viờn v hc sinh Kin thc c bn Hat ng 1: Tỡm hiu v s phõn chia thnh cỏc nhúm nc. ( Hỡnh thc: Cp nhúm ) - GV t cõu hi: Quan sỏt hỡnh 1 v da vo kin thc ó hc, Hóy nhn xột s phõn b cỏc nc v vựng lónh th trờn TG theo mc GDP BQN I. S PHN CHIA THNH CC NHểM NC: GV :V ng th Hnh Trng THPT1/5 1 Giáo án : Địa lý 11 - Ban cơ bản. Năm học : 2012 - 2013 (USD/ngi) ? Phiu hc tp : GDP/ngi (USD/ngi) MT S NC TIấU BIU Mc thp: < 725 Mc trung bỡnh di: 725 -2895 Mc trung bỡnh trờn: 2895 - 8955 Mc cao: > 8955 ( Xem thụng tin phn hi phn ph lc ) - GV t cõu hi: Trờn TG c phõn thnh my nhúm nc ? Chỳng cú c im gỡ khỏc nhau ? + GDP : Gross Dometic Product + FDI : Foreing Direct Investment + HDI : Human Development Index ( L TB cng : Tui th TB, GDP/ngi, T l ngi bit ch v s nm di hc TB ) + GV: Trong nhúm nc ang phỏt trin cú 1 s nc v vựng lónh th ó tri qua quỏ trỡnh CNH v t c trỡnh nht nh v CN, gi l cỏc nc CN mi. + NIC : New Industrial Countries * Chuyn ý: S khỏc bit v tỡnh KTXH ca cỏc nhúm nc nh th no ? Chỳng ta s nghiờn cu mc II sau õy. Hat ng 2: Nghiờn cu v s tng phn trỡnh phỏt trin KTXH ca cỏc nhúm nc : ( Hỡnh thc: Nhúm ) * Phng ỏn 1 : Gv phỏt phiu hc tp. - Bc 1: GV chia HS ra thnh cỏc nhúm, giao nhim v c th cho tng nhúm. + Nhúm 1: lm vic bng 1.1, tr li cõu hi: nhn xột chờnh lch v GDP BQN gia cỏc nhúm nc? + Nhúm 2: lm vic bng 1.2, tr li cõu hi: nhn xột c cu GDP gia cỏc nhúm nc ? + Nhúm 3: lm vic bng 1.3, tr li cõu hi: nhn xột s khỏc bit v HDI v tui th trung bỡnh gia cỏc nhúm nc. - TG cú trờn 200 quc gia v vựng lónh th khỏc nhau, c chia lm 2 nhúm nc: phỏt trin v ang phỏt trin. 1. Cỏc nc phỏt trin: - Cú bỡnh quõn tng sn phm trong nc theo u ngi ( GDP/ngi ) cao. - u t nc ngoi ( FDI ) nhiu. - Ch s phỏt trin con ngi ( HDI ) cao. 2. Cỏc nc ang phỏt trin: - Thng cú GDP/ ngi thp, n nhiu, HDI thp. - Mt s nc vựng lónh th t c trỡnh nht nh v CN gi l cỏc nc cụng nghip mi (NICs) nh : Hn Quc, Xingapo, i Loan, Braxin, Achentina II. S TNG PHN V TRèNH PHT TRIN KT-XH CA CC NHểM NC : - Bc 2: HS trong cỏc nhúm trao i, i din cỏc nhúm trỡnh by, cỏc nhúm khỏc b sung ý kin. - Bc 3: GV nhn xột phn trỡnh by ca HS v kt lun ý ỳng ca mi nhúm. * Phng ỏn 2 : Gv hng dn hs phõn bit c im cỏc nhúm nc ln lt theo trỡnh t sgk. - GV t cõu hi: Da vo bng 1.1, hóy nhn xột v GDP/ngi ca 1 s nc thuc nhúm nc phỏt trin v ang phỏt trin ? + VD : Bỡnh quõn USD/ngi ca an Mch l 45.000 ; Thu in l 38.489 ; Trong khi n l 637 ; ấtiụpia la 112 - GV t cõu hi: Da vo bng 1.2, hóy nhn xột t trng GDP/ngi phõn theo khu vc KT ca cỏc nhúm nc nm 2004 ? 1. GDP/ ngi cú s chờnh lch ln gia 2 nhúm nc: - Cỏc nc phỏt trin cú GDP/ngi cao gp nhiu ln GDP/ ngi ca cỏc nc ang phỏt trin. 2. C cu GDP phõn theo khu vc kinh t cú s khỏc bit : ( Nm 2004 ) a) Cỏc nc phỏt trin : - KV I chim t l thp ( 2 % ) - KV III chim t l cao ( 71 % ) b) Cỏc nc ang phỏt trin : - KV I chim t l cũn tng i ln ( 25 % ) GV :V ng th Hnh Trng THPT1/5 2 Giáo án : Địa lý 11 - Ban cơ bản. Năm học : 2012 - 2013 - GV t cõu hi: S chờnh lch v t trng nh trờn, iu ny phn ỏnh trỡnh phỏt trin KT 2 nhúm nc l nh th no ? + Cỏc nc phỏt trin : ó bc sang g hu CN, trong c cu thnh phn kt, KV dch v ó chim t trng ln v ngy cng cao. + Cỏc nc ang phỏt trin : trỡnh phỏt trin cũn thp, NN cũn úng vai trũ ỏng k trong nn kt, CN cú giỏ tr sn lng v chim t trng trong nn kt khụng cao, ngnh dch v cha t rừ u th trong c cu nn kt. - GV t cõu hi: Da vo bng 1.3, cho bit s khỏc bit v cỏc ch s xó hi ca 2 nhúm nc c th hin nh th no ? * Chuyn ý: Trong quỏ trỡnh phỏt trin, nhõn loi ó chng kin s ng dng ca cỏc thnh tu KHKT trong sx v cs, to ra cỏc bc nhy vt rt quan trng. Cuc CM khoa hc v cụng ngh hin i m chỳng ta nghiờn cu sau õy l mt in hỡnh tiờu biu. - KV III mi ch t 43 % ( di 50 % ) 3. Cỏc nhúm nc cú s khỏc bit v cỏc ch s xó hi : - Cỏc nc phỏt trin cao hn cỏc nc ang phỏt trin v : + Tui th bỡnh quõn : 76 so vi 65 tui ( nm 2005 ) + Ch s HDI: 0,855 so vi 0,694 ( nm 2003 ) Hot ng 3: Nghiờn cu v tỏc ng v nh hng ca cuc CM KH v CN hin i . ( Hỡnh thc: C lp ) - GV t cõu hi: Cuc cỏch mng khoa hc v cụng ngh hin i din ra khi no v cú c trng ni bt gỡ ? + Cuc CM CN (Cui TK 18): l g quỏ t nn sx th cụng -> nn sx c khớ. + Cuc CM khoa hc v k thut (na sau TK 19 u 20): T sx c khớ -> sx i c khớ v t ng hoỏ cc b. Ra i h thng cụng ngh in c khớ. + GV: õy l cỏc cụng ngh da vo nhng thnh tu khoa hc mi nht, vi hm lng tri thc cao nht. - GV t cõu hi: Cuc cỏch mng khoa hc v cụng ngh hin i cú nh hng nh th no n nn kinh t th gii ? - GV t cõu hi: Em hiu nh th no l nn kinh t tri thc ? + Nn Kt CN: To ra giỏ tr ch yu l da vo ti u hỏo, tc hon thin cỏi ó cú. + Nn Kt tri thc: To ra giỏ tr ch yu l phi i tỡm cỏi cha bit, cỏi cú giỏ tr nht. III. Cuc cỏch mng khoa hc v cụng ngh hin i : 1. Thi im xut hin v c trng : * Thi gian: Cui th k XX u th l XXI. * c trng: - Xut hin, bựng n cụng ngh cao. - Bn cụng ngh tr ct l : cụng ngh sinh hc, cụng ngh vt liu, cụng ngh nng lng, cụng ngh thụng tin. 2. nh hng : - Xut hin nhiu ngnh mi, nht l trong lnh vc cụng ngh v dch v, to ra nhng bc chuyn dch c cu mnh m. - Xut hin nn kinh t tri thc. -Chuyn dch c cu kinh t. -Thỳc y qt phõn cụng lao ng quc t. V. NH GI : 1) Cỏc quc gia trờn TG c chia thnh hai nhúm: ang phỏt trin v phỏt trin da trờn c s: a. S khỏc nhau v iu kin t nhiờn b. S khỏc nhau v tng DS ca mi nc c. S khỏc nhau v trỡnh KT XH d. S khỏc nhau v tng thu nhp bỡnh quõn u ngi. 2) c trng ca cuc cỏch mng khoa hc v cụng ngh hin i l: GV :V ng th Hnh Trng THPT1/5 3 Giáo án : Địa lý 11 - Ban cơ bản. Năm học : 2012 - 2013 a. Ra i h thng cỏc ngnh cụng ngh hin in c khớ b. Chuyn t nn sn xut nụng nghip sang cụng nghip c. Xut hin v phỏt trin cỏc ngnh cụng ngh cao d. T ng húa nn sn xut cụng nụng nghip. 3) Kinh t tri thc l loi hỡnh KT da trờn: a. Cht xỏm, KT, cụng ngh cao b. Vn, KT cao, lao ng di do c. Mỏy múc hin i , lao ng r d. Mỏy múc nhiu, lao ng r. VI. HOT NG NI TIP : - Trả lời câu 1, 2 và 3 trang 9 sgk . - Su tầm tài liệu về xu hớng toàn cầu hoá - khu vực hoá nền kinh tế. VII. RT KINH NGHIM: Duyt ngy: TTKớ: Ngy son: 25 / 08 / 2012 Tit PPCT : 2 BI 2 : XU HNG TON CU HO - KHU VC HO KINH T. I. MC TIấU BI HC : 1. Kin thc : - Trỡnh by c cỏc biu hin ton cu hoỏ, khu vc húa v h qu ca ton cu hoỏ, khu vc hoỏ. - Bit lớ do hỡnh thnh t chc liờn kt khu vc v c im ca mt s t chc liờn kt kinh t khu vc. 2. K nng : - S dng bn TG nhn bit lónh th ca mt s lin kt KT khu vc. - Phõn tớch bng 2 nhn bit cỏc nc thnh viờn qui mụ v DS, GDP ca mt s liờn kt KT khu vc. 3. Thỏi : - Nhn thc c tớnh tt yu ca ton cu húa, khu vc húa. T ú, xỏc nh trỏch nhim ca bn thõn trong s úng gúp vo vic thc hin. II. PHNG TIN DY HC : - Bn cỏc nc trờn TG. Cỏc bng kin thc v s liu phúng to t sgk. - Lc cỏc t chc liờn kt kinh t TG, khu vc (GV cú th dung kớ hiu th hin trờn nn lc hnh chớnh TG v trớ ca cỏc nc trong cỏc t chc liờn kt KT khỏc nhau). III. HOT NG DY V HC : 1.Kim tra s s: 11C1 11C2 11C3 11C4 11C5 11C6 11C7 11C8 11C9 11C10 11C11 11C12 N.dy S s Vng GV :V ng th Hnh Trng THPT1/5 4 Gi¸o ¸n : §Þa lý 11 - Ban c¬ b¶n. N¨m häc : 2012 - 2013 B.Tiết 2.Kiểm tra bài cũ : a) Trình bày những điểm tương phản về trình độ phát triển KTXH của 2 nhóm nước . b) Nêu đặc trưng và tác động của cuộc cách mạng khoa học và cơng nghệ hiện đại đến nền KTXH TG’. 3. Nội dung bài mới : * Phương án 1: Gv u cầu hs nêu ví dụ các sự kiện cụ thể về KT- VH- XH- KH- CT có ảnh hưởng đến khu vực và tồn TG’ => Khái qt cho hs hiểu khái niệm khu vực hố và tồn cầu hố là q trình liên kết về rất nhiều mặt. Sau đó lưư ý trong các mặt đó thì khu vực hố và tồn cầu hố kinh tế có ý nghĩa quan trọng nhất, có tác động ảnh hưởng mạnh mẽ đến các mặt khác => vào bài. * Phương án 2: Xu hướng tồn cầu hố và khu vực hố là xu hướng tất yếu của nền kinh tế Tg’, làm cho các nền kinh tế ngày càng phụ thuộc lẫn nhau và tạo ra động lực quan trọng thúc đẩy sự tăng trưởng nền kinh tế Tg’. Để hiểu thêm vấn đề này, hơm nay chúng ta sẽ nghiên cứu bài 2: … Hoạt động của giáo viên và học sinh Kiến thức cơ bản Hoạt động 1 : Nghiên cứu xu hướng tồn cầu hố nền kinh tế. ( Hinh thức: Cả lớp ) + GV: Tồn cầu hố là xu thế của thời đại , nhưng xét cho cùng cũng do con người tạo ra, là kết quả phức hợp của nhiều yếu tố, trong đó có thể kể đến cả 3 yếu tố chính: Cách mạng khoa học và cơng nghệ hiện đại; nền kinh tế thị trường hiện đại; chính sách có tính tốn của Mỹ, của các cường quốc khác và của mọi quốc gia lớn nhỏ trên tồn thế giới. - GV đặt câu hỏi: Vậy em hiểu Tồn cầu hố là gì ? -TCH r đời do tác động của những nhân tố nào? I. XU HƯỚNG TỒN CẦU HỐ KINH TẾ : • Tồn cầu hố: là q trình liên kết các quốc gia trên thế giới về nhiều mặt ( KT, VH , KH… ) • Ngun nhân: - GV đặt câu hỏi: Tồn cầu hố KT biểu hiện ở những mặt nào, lấy ví dụ chứng minh ? + Tốc độ tăng trưởng thương mại Tg’ ln cao hơn tốc độ tăng trưởng của tồn bộ nền KT Tg’. Trong đó nổi bật vai trò của Tổ chức thương mại Tg’ WTO. + VD1: Năm 2000 giá trị XK TG tăng 1,9 lần so với năm 1990. Trong khi GDP chỉ tăng 1,4 lần. + VD2: Tổ chức WTO chiếm 90 % dân số Tg’ và chi phối 95 % hoạt động thương mại của Tg’. + Các nước phát triển: tăng 4,6 lần ( từ 1.404 tỷ USD lên 6.470 tỷ USD ) + Các nước đang phát triển: tăng 6,1 lần ( từ 364 tỷ USD lên 2.226 tỷ USD ) - GV đặt câu hỏi: Trong đầu tư nước ngồi, lĩnh vực nào ngày càng đóng vai trò quan trọng nhất ? + GV: Nhiều ngân hàng các nước trên Tg’ được liên kết với nhau, các tổ chức tài chính qtế được hình thành như IMF ( Quỹ tiền tệ qtế ), WB ( Ngân hàng Tg’), ADB ( Ngân hàng phát triển châu á )… có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển đời sống KTXH của các quốc gia nói riêng và cả tồn TG. + GV: Toàn cầu hóa về tài chính có khả năng mang lại nguồn vốn cho các nước đang phát triển nếu các 1. Biểu hiện của tồn cầu hố kinh tế: a) Thương mại thế giới phát triển mạnh. - Tốc độ gia tăng trao đổi hàng hố trên thế giới nhanh hơn nhiều so với gia tăng GDP. b) Đầu tư nước ngồi tăng trưởng nhanh. - Từ năm 1990 -> 2000 tổng đầu tư nước ngồi tăng từ 1.774 tỷ USD lên 8.895 tỷ USD ( tăng hơn 5 lần ) - Trong đó, dịch vụ chiếm tỷ trọng ngày càng lớn, nhất là tài chính- ngân hàng- bảo hiểm… c) Thị trường tài chính quốc tế mở rộng. d) Các cơng ty xun quốc gia được hình thành và có ảnh hưởng ngày càng lớn. GV :V ương thị Hạnh Trường THPT1/5 5 Gi¸o ¸n : §Þa lý 11 - Ban c¬ b¶n. N¨m häc : 2012 - 2013 nước này biết khai thác một cách khôn ngoan, tận dụng được những cơ hội và tránh được những hiểm họa. - GV đặt câu hỏi: Các cơng ty xun quốc gia có vai trò như thế nào ? Nêu ví dụ về một số cơng ty xun quốc gia ? + VD1: Cuối năm 2000 Tg’ có 60. 000 cơng ty xun quốc gia, với 500.000 chi nhánh: - Chiếm 30 % tổng GDP Tg’; 75 % đầu tư trực tiếp. - Chiếm 75 % việc chuyển giao cơng nghệ – KHKT. - Chiếm 2/3 bn bán quốc tế… + VD2: Microsof ( Hoa Kỳ), General Electric ( HKỳ), NTT Mobile Communications ( Nhật Bản ). - Vai trò : + Hoạt động trên nhiều quốc gia. + Nắm nguồn của cải vật chất lớn. + Chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng. - GV đặt câu hỏi: Tồn cầu hố có ảnh hưởng như thế nào ? - GV đặt câu hỏi: Em có nhận xét gì về mức chênh lệch giàu nghèo và tốc độ gia tăng khoảng cách giàu nghèo trên thế giới hiện nay ? + VD: Khoảng cách giữa các nước giàu nhất và nghèo nhất trên Tg’ năm 1960 là 30 lần, đến 1990 là 60 lần, và đến 2000 là 66 lần. + GV: Có thể nói, bản thân của toàn cầu hóa là một cuộc chơi, là một trận đấu, ai thông minh sáng suốt thì được nhiều hơn mất, ai dại khờ, sơ hở thì mất nhiều hơn được, có thể “được - mất” rất to nhưng hầu như không thể được hết hoặc mất hết. Chỉ có một tình huống chắc chắn là mất hết, đó là khi co mình lại, đóng cửa, cự tuyệt toàn cầu hóa, khước từ hội nhập. Chuyển ý: Khơng chỉ có xu hướng tồn cầu hố kinh tế, xu hướng khu vực hố kinh tế cũng thể hiện rõ trong giai đoạn hiện nay. Xu hướng này thể hiện ra sao và có hệ quả thế nao ? Câu hỏi này sẽ được chúng ta lý giải trong mục II sau đây. Hoạt động 2: Nghiên cứu xu hướng khu vực hố kinh tế . ( Hình thức: Cặp nhóm ) - GV đặt câu hỏi: Gv phát phiếu học tập và u cầu hs trả lời. + Dựa vào bảng 2.2 hãy so sánh quy mơ về số dân và GDP của các tổ chức liên kết KT => Nhận xét? ( Xem thơng tin phản hồi phần phụ lục ) - GV đặt câu hỏi: Vì sao các quốc gia phải liên kết lại với nhau ? 2. Hệ quả của tồn cầu hố kinh tế: a) Tích cực : - Thúc đẩy sản xuất phát triển và tăng trưởng kinh tế tồn cầu. - Đẩy nhanh đầu tư và khai thác triệt để khoa học cơng nghệ, tăng cường sự hợp tác quốc tế. b) Tiêu cực : - Gia tăng nhanh chóng khoảng cách giàu nghèo, trong từng quốc gia và giữa các nước trên Tg’. -Gia tăng số người nghèo trên tg. II. XU HƯỚNG KHU VỰC HỐ KINH TẾ : 1. Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực được hình thành: - Ngun nhân : + Do sự phát triển khơng đều và sức ép cạnh tranh trong các khu vực trên thế giới. + Nên các quốc gia có những nét tương đồng chung đã liên kết lại với nhau. - Ví dụ : EU, APEC, ASEAN, NAFTA … GV :V ương thị Hạnh Trường THPT1/5 6 Giáo án : Địa lý 11 - Ban cơ bản. Năm học : 2012 - 2013 - GV t cõu hi: T vn hiu bit ca mỡnh, em hiu Khu vc hoỏ l gỡ ? + GV: Khu vc hoỏ: l 1 quỏ trỡnh din ra nhng liờn kt v nhiu mt gia cỏc quc gia nm trong 1 khu vc a lý -> Nhm ti u hoỏ nhng li ớch chung trong ni b khu vc v ti a hoỏ sc cnh tranh i vi cỏc i tỏc bờn ngoi khu vc. - GV t cõu hi: Khu vc hoỏ kinh t to nờn cỏc h qu nh th no ? + GV: Yờu cu hs liờn h vi tỡnh hỡnh nc ta trong mi quan h vi cỏc nc ASEAN hin nay . 2. H qu ca khu vc hoỏ kinh t : a) To ra c hi : - Thỳc y s tng trng v phỏt trin kinh t. - Tng cng t do hoỏ thng mi, u t dch v. - M rng th trng, y nhanh quỏ trỡnh ton cu hoỏ kinh t th gii. b) To ra thỏch thc : t ra nhiu vn nh m bo quyn c lp, t ch v kinh t v chớnh tr IV. NH GI : 1) Ton cu hoỏ: a. L quỏ trỡnh liờn kt mt s quc gia trờn TG v nhiu mt b. L quỏ trỡnh liờn kt cỏc nc phỏt trin trờn TG v KT, vn húa, KH c. Tỏc ng mnh m n ton b nn KT XH cỏc nc ang phỏt trin d. L quỏ trỡnh liờn kt cỏc quc gia trờn TG v KT, vn hoỏ, KH. 2) Mt trỏi ton cu hoỏ kinh t th hin : a. S phỏt trin kinh t din ra nhanh chúng tp trung ch yu cỏc nc phỏt trin b. Khang cỏch giu nghốo gia tng gia cỏc nhúm nc c. Thng mi ton cu st gim d. Cỏc nc ang phỏt trin s khụng c hng li ớch nhiu. 3) Ton cu húa to c hi cỏc nc: a. Thc hin ch trng a phng húa quan h quc t b. Ch ng khai thỏc cỏc thnh tu KH v cụng ngh c. To iu kin chuyn giao cỏc thnh tu mi d. Tt c cỏc cõu trờn. 4) ng lc c bn thỳc y s tng trng v phỏt trin KT gia cỏc t chc v cỏc nc trong KV l: a. Cỏc nc va hp tỏc va cnh tranh b. Cỏc t chc liờn kt h tr cho nhau c. Cỏc t chc va liờn kt va hp tỏc cnh tranh vi nhau d. Xúa b trit c trng riờng ca tng nc. V. HOT NG NI TIP : - Tr li cõu 1, 2 v 3 trang 12 sgk . - Su tm ti liu v mt s vn mang tớnh ton cu. VI. RT KINH NGHIM : Duyt ngy : GV :V ng th Hnh Trng THPT1/5 7 Giáo án : Địa lý 11 - Ban cơ bản. Năm học : 2012 - 2013 Ngy son: 03 / 09 / 2012 Tit PPCT : 3 BI 3 : MT S VN MANG TNH TON CU. I. MC TIấU BI HC : 1. Kin thc : - Bit v gii thớch c tỡnh trng bựng n DS cỏc nc ang phỏt trin v gi húa DS cỏc nc phỏt trin. - Trỡnh by c mt s biu hin, nguyờn nhõn ca ụ nhim MT ; phõn tớch c hu qu ca ụ nhim MT ; nhn thc c s cn thit phi bo v MT. 2. K nng : - Phõn tớch c cỏc bng s liu v liờn h thc t. 3. Thỏi : - Nhn thc c : gii quyt cỏc vn ton cu cn phi cú s hp tỏc ca ton nhõn lai. II. CC KNS C BN: - Tỡm kim , x lớ thụng tin. K nng bo v xõy dng mụi trng III. PHNG TIN DY HC : - Mt s hỡnh nh v ụ nhim MT trờn TG v VN. - Mt s tin, nh thi s v chin tranh KV v nn khng b trn TG. - Phiu hc tp. Lc t chc liờn kt kinh t th gii. IV. HOT NG DY V HC : 1. Kim tra s s: 11C1 11C2 11C3 11C4 11C5 11C6 11C7 11C8 11C9 11C10 11C11 11C12 N.dy S s Vng B.Tit 2. Kim tra bi c : Trỡnh by cỏc biu hin ch yu ca ton cu hoỏ kinh t. Xu hng ton cu hoỏ kinh t dn n nhng hu qu gỡ ? 3. Ni dung bi mi : * Phng ỏn 1: Gv cho hs nờu ra 1 s vn ang cú nh hng n ton TG, ũi hi s n lc ca ton TG gii quyt v nhn mnh n cỏc vn c cp n trong sgk vo bi. * Phng ỏn 2: Bờn cnh vic bo v ho bỡnh, nhõn loi ang phi i mt vi nhiu thỏch thc mi cn phi phi hp hot ng, n lc gii quyt nh: bựng n dõn s, gi hoỏ dõn s, ụ nhim mụi trng, nguy c khng b quc t hiu rừ hn vn ny, hụm nay chỳng ta s nghiờn cu bi 3: Hot ng ca giỏo viờn v hc sinh Kin thc c bn GV :V ng th Hnh Trng THPT1/5 8 Gi¸o ¸n : §Þa lý 11 - Ban c¬ b¶n. N¨m häc : 2012 - 2013 Hoạt động 1: Tìm hiểu vấn đề mang tính tồn cầu trong dân số hiện nay. * Phương án 1: ( Hình thức: Nhóm ) - Bước 1: Gv chia líp thµnh 4 nhãm vµ giao nhiƯm vơ cơ thĨ cho tõng nhãm: + Nhóm 1, 2 thực hiện nhiệm vụ: Tham khảo thông tin ở mục 1 và phân tích bảng 3.1, trả lời câu hỏi kèm theo bảng ? + Nhóm 3, 4 thực hiện nhiệm vụ: Tham khảo thông tin ở mục 2 và phân tích bảng 3.2 trả lời câu hỏi kèm theo bảng ? - Bước 2: Đại diện các nhóm lên trình bày. Các nhóm còn lại theo dõi (kết hợp với tham khảo SGK), trao đổi chất vấn, bổ sung. I. DÂN SỐ : - Bước 3: GV kết luận về đặc điểm của bùng nổ dân số, già hóa dân số và hệ quả của chúng, kết hợp liên hệ với chính sách dân số ở Việt Nam. * Phương án 2 : Gv hướng dẫn hs tìm hiểu 2 vấn đề về dân số lần lượt theo trình tự sgk. - GV đặt câu hỏi: Quan sát các số liệu sau và rút ra nhận xét : Dsố TG Đầu CN là 300 triệu người, ở TK 16 là 600 triệu người, năm 1804 là 1000 triệu người, năm 2005 là 6477 triệu người ? + GV: TB mỗi năm dân số TG tăng gần 80 triệu người. - GV đặt câu hỏi: Nhóm nước nào giữ vai trò quan trọng nhất trong việc bùng nổ dân số hiện nay ? + GV: Ngun nhân: do các nước thuộc địa ở Châu á, Phi. MLT giành được độc lập, đời sống được cải thiện; cộng với những tiến bộ về mặt ytế làm tỉ lệ tử vong giảm nhanh, trong khi tỉ lệ sinh còn cao. + GV: Bằng các chính sách dân số và phát triển KTXH, nhiều nước đã đạt tỉ lệ gia tăng dân số hợp lý. Sự gia tăng dân số TG đang có xu hướng giảm dần, song còn có sự chênh lệch giữa các nhóm nước. - GV đặt câu hỏi: Dựa vào bảng 3.1 hãy so sánh tỉ suất gia tăng tự nhiên của các nhóm nước và tồn TG ? - GV đặt câu hỏi: Dân số tăng nhanh gây ra những hậu quả gì về mặt KTXH ? + GV: Tích cực: tạo ra nguồn lao động dồi dào. - GV đặt câu hỏi: Tình trạng già hố dân số biểu hiện như thế nào ? - GV đặt câu hỏi: Dựa vào bảng 3.2 hãy so sánh cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của 2 nhóm nước ? + GV: So với các nước phát triển, các nước đang phát triển có tỉ lệ trẻ em lớn hơn, song tỉ lệ người trong độ tuổi và trên độ tuổi lao động nhỏ hơn -> Như vậy, các 1. Bùng nổ dân só : a) Biểu hiện: - Dân số TG tăng nhanh ( nhất là nửa sau TK 20 ) - Năm 2005 đã đạt 6477 triệu người. - Chủ yếu do các nước dang phát triển ( chiếm 80 % dân số, 95 % dân số tăng hàng năm của TG ) - Tỉ suất gia tăng tự nhiên của các nước đang phát triển > mức TB của TG > các nước phát triển. b) Hậu quả : - Gây sức ép nặng nề đối với tài ngun MT, phát triển KT và chất lượng cuộc sống 2. Già hố dân số : a) Biểu hiện: - Trong cơ cấu dân số: tỉ lệ người dưới 15T ngày càng thấp, tỉ lệ người trên 60T ngày càng nhiều. - Tuổi thọ dân số TG ngày càng tăng. - Các nước phát triển có dân số già hơn. b) Hậu quả : - Thiếu lao động trong tương lai. - Chi phí lớn cho phúc lợi người già. GV :V ương thị Hạnh Trường THPT1/5 9 Gi¸o ¸n : §Þa lý 11 - Ban c¬ b¶n. N¨m häc : 2012 - 2013 nước phát triển có dân số già hơn. - GV đặt câu hỏi: Dân số già gây ra những hậu quả gì về mặt KTXH ? * Chuyển ý : Sự bùng nổ dân số, sự phát triển KT vượt bậc, lại gây ra vấn đề tồn cầu thứ 2. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong mục II sau đây. Hoạt động 2: Tìm hiểu vấn đề mơi trường của thế giới hiện nay. * Phương án 1: ( Hình thức: Cặp nhóm ) - Bước 1: Từng cặp HS nghiên cứu SGK, kết hợp với hiểu biết cá nhân, hoàn thành phiếu học tập 1. - Bước 2: Đại diện vài nhóm lên trả lời. - Bước 3: GV kết luận và nhấn mạnh tính nghiêm trọng của các vấn đề về môi trường trên phạm vi toàn thế giới. Từ đó có thể hỏi tiếp: Thế giới đã có những hành động gì để bảo vệ môi trường? ( Xem thơng tin phản hồi ở phần phụ lục ) * Phương án 2 : Gv hướng dẫn hs tìm nghiên cứu lần lượt các nội dung theo trình tự sgk. - GV đặt câu hỏi: Khí hậu tồn cầu và tầng ơdơn bao quanh TĐ bị biến đổi theo chiều hướng như thế nào? + GV: Dự báo năm 2100 nhiệt độ TĐ sẽ tăng từ 1,4 đến 5,8 độ C. Ngun nhân, do lượng CO2 tăng trong khí quyển, gây nên hiện tượng hiệu ứng nhà kính. + GV: Do kk bị ơ nhiễm, trong thành phần chứa nhiều ơxít lưu huỳnh SO2, ơxít cácbon CO2… Khi gặp mưa, các ơxít này kết hợp với nước để trở thành các axít. + GV: Do tác động của các khí thải CFC. - GV đặt câu hỏi: Sự gia tăng nhiệt độ tồn cầu và thủng tầng ơdơn có ảnh hưởng gì đến đời sống TĐ ? + Nhiệt độ tăng: Làm băng tan các vòng cực, tăng hiện tượng úng ngập, có thể làm xố sổ nhiều quốc đảo trên bản đồ TG. Phạm vi phân bố của các SV ưa cạn sẽ bị thu hẹp. + Tầng ơdơn bị thủng: sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống SV, đặc biệt gia tăng các bệnh về da như ung thư da. Bởi tầng ơdơn có tác dụng lọc bớt và giữ lại một số tia tử ngoại gây nguy hiểm cho cơ thể sống. - GV đặt câu hỏi: Vì sao nguồn nước ngọt, biển và đại dương lại bị ơ nhiễm ? - GV đặt câu hỏi: “Bảo vệ MT là vấn đề sống còn của nhân loại” . Đúng hay sai ? Vì sao ? II. MƠI TRƯỜNG : 1. Biến đổi khí hậu tồn cầu và suy giảm tầng ơdơn: - Trái đất đang nóng dần lên ( nhiệt độ TĐ tăng 0,6 độ C trong 100 năm qua ) - Mưa axít. - Tầng ơdơn ngày càng mỏng và lỗ thủng ngày càng rộng. 2. Ơ nhiễm nguồn nước ngọt, biển và đại dương : - Do chất thải sinh hoạt - cơng nghiệp đổ ra sơng hồ, biển. - Do sự cố đắm tàu, rửa tàu, tràn dầu… + Bảo vệ MT là vấn đề của tồn nhân loại, một MT phát triển bền vững là điều kiện lý tưởng cho con người và ngược lại. Bảo vệ MT khơng thể tách rời với cuộc đấu tranh xố đói - giảm nghèo. 3. Sự suy giảm đa dạng sinh vật : GV :V ương thị Hạnh Trường THPT1/5 10 [...]... hỏi Xử lí thơng tin , nhận xét biểu đồ, bảng số liệu Vẻ biểu đồ 3 Thái độ: Nhận thức đúng đắn vai trò của tiết ơn tập II PHƯƠNG TIỆN: Các bản đồ: Các nước trên thế giới bản đồ tự nhiên Châu Phi , Châu Mĩ La Tinh, Châu á Các biểu đồ , bảng SL SGK phóng to III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1 Ổn định lớp: Kiểm tra sỉ số: 11C1 11C2 11C3 11C4 11C5 11C6 11C7 11C8 11C9 11C10 11C11 11C12 I - N.dạy Sỉ số Vắng B .Tiết 2... nhất trong cơng tác giảng dạy ở qng thời gian tiếp theo 2 Kĩ năng : - Nâng cao kỹ năng làm bài thi Vận dụng được kiến thức đã học để giải thich các vấn đề có liên quan II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : - Giáo viên chuẩn bị trước đề và đáp án bài kiểm tra 1 tiết III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :1 Ơn định lớp:kiểm tra sỉ số: 11C1 11C2 11C3 11C4 11C5 11C6 11C7 11C8 11C9 11C10 11C11 11C12 N.dạy Sỉ số Vắng B .Tiết 1 Ơn định... bản đồ (lược đồ), phân tích các mối liên hệ giữa điều kiện phát triển với sự phân bố của các ngành cơng nghiệp, nơng nghiệp 3 Thái độ : - Xác định đúng đắn vai trò mục tiêu của tiết thực hành II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : - Bản đồ Địa lí tự nhiên Hoa Kì Bản đồ Kinh tế chung Hoa Kì Phiếu học tập III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : 1 Ơn định lớp:kiểm tra sỉ số: 11C1 11C2 11C3 11C4 11C5 11C6 11C7 11C8 11C9 11C10 11C11... quyết các vấn đề KT-XH II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : - Phóng to hình 5.4 , các biểu đồ - bảng kiến thức và số liệu trong sgk - BĐ địa lí tự nhiên châu Mĩ La Tinh, KT chung Mĩ La Tinh III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : 1 Ơn định lớp:kiểm tra sỉ số: 11C1 11C2 11C3 11C4 11C5 11C6 11C7 11C8 11C9 11C10 11C11 11C12 N.dạy Sỉ số Vắng B .Tiết 2 Kiểm tra bài cũ : Trinh bày đặc điểm tự nhiên, dân cư –xã hội Châu phi? 3 Nội... gia; so sánh giữa các ngành kinh tế của Hoa Kì 3 Thái độ : - Học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế áp dụng cho cuộc sống II CÁC KNS CƠ BẢN: - Tư duy và làm việc khoa học trong q trình phát triển kinh tế III PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : - Bản đồ kinh tế chung Hoa Kì IV HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :1 Ơn định lớp:kiểm tra sỉ số: 11C1 11C2 GV :Vương thị Hạnh 11C3 11C4 11C5 11C6 11C7 11C8 11C9 11C10 11C11 11C12 Trường... TIỆN DẠY HỌC : - BĐ địa lý tự nhiên châu Phi, KT chung châu Phi Các bảng số liệu sgk phóng to - Tranh ảnh về cảnh quan và con người, một số hoạt động KT tiêu biểu IV HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : 1.Ơn định lớp:kiểm tra sỉ số: 11C1 11C2 11C3 11C4 11C5 11C6 11C7 11C8 11C9 11C10 11C11 11C12 N.dạy Sỉ số Vắng B .Tiết 2 Kiểm tra bài cũ : a) Q trình tồn cầu hố nền kinh tế thế giới tạo ra các cơ hội thuận lợi gì cho... Hoa Kì II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : - Bản đồ bán cầu Tây hoặc bản đồ Thế giới Bản đồ địa lí tự nhiên Hoa Kì - Phóng to bảng 6.1, 6.2 trong SGK.(nếu có) III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :1 Ơn định lớp:kiểm tra sỉ số: 11C1 11C2 11C3 11C4 11C5 11C6 11C7 11C8 11C9 11C10 11C11 11C12 N.dạy Sỉ số Vắng B .Tiết 1 Kiểm tra bài cũ : - Kiểm tra vở và chấm bài thực hành của một số học sinh 2 Nội dung bài mới : - Trong bài... DẠY VÀ HỌC : 1 Kiểm tra sỉ số 11C1 11C2 11C3 11C4 11C5 11C6 11C7 11C8 11C9 11C10 11C11 11C12 N.dạy Sỉ số Vắng B .Tiết 1 Kiểm tra bài cũ : a) Chứng minh rằng trên thế giới, sự bùng nổ dân số diễn ra chủ yếu ở nhóm nước đang phát triển, sự già hố dân số diễn ra chủ yếu ở nhóm nước phát triển b) Giải thích câu nói: Trong bảo vệ mơi trường, cần pahỉ “ tư duy tồn cầu, hành động địa phương” 2 Nội dung bài mới... Câu hỏi nhóm 3, 4: Quan sát bảng 7.5 , nội dung SGK phần 2 và bản đồ cơng nghiệp của Hoa Kì, trả lời các câu hỏi sau: 1- Cho nhận xét cơ bản nhất về các sản phẩm cơng nghiệp trong bảng 7.5 2-Nêu những đặc điểm cơ bản nhất của ngành cơng nghiệp Hoa Kì? 3- Dựa vào bản đồ cơng nghiệp Hoa Kì, nêu nhận xét về sự phân bố các ngành cơng nghiệp của Hoa GV :Vương thị Hạnh Kiến thức cơ bản I Quy mơ nền kinh tế... cuộc sống III PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : - Bản đồ các nước trên TG BĐ địa lí tự nhiên Châu Á - Phóng to hình 5.8 , các bảng kiến thức và số liệu trong sgk IV HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : 1 Ơn định lớp:kiểm tra sỉ số: 11C1 11C2 11C3 11C4 11C5 11C6 11C7 11C8 11C9 11C10 11C11 11C12 N.dạy Sỉ số Vắng B .Tiết 2 Kiểm tra bài củ: a) Vì sao các nước Mĩ La Tinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế nhưng . : 1.Kim tra s s: 11C1 11C2 11C3 11C4 11C5 11C6 11C7 11C8 11C9 11C10 11C11 11C12 N.dy S s Vng GV :V ng th Hnh Trng THPT1/5 4 Gi¸o ¸n : §Þa lý 11 - Ban c¬ b¶n. N¨m häc : 2012 - 2013 B .Tiết 2.Kiểm tra. thi s v chin tranh KV v nn khng b trn TG. - Phiu hc tp. Lc t chc liờn kt kinh t th gii. IV. HOT NG DY V HC : 1. Kim tra s s: 11C1 11C2 11C3 11C4 11C5 11C6 11C7 11C8 11C9 11C10 11C11 11C12 N.dy S. báo cáo. III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : 1. Kiểm tra sỉ số 11C1 11C2 11C3 11C4 11C5 11C6 11C7 11C8 11C9 11C10 11C11 11C12 N.dạy Sỉ số Vắng B .Tiết 1. Kiểm tra bài cũ : a) Chứng minh rằng trên thế giới,

Ngày đăng: 04/01/2015, 22:07

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan