Giáo án địa lí lớp 12 cơ bản cả năm

258 2.5K 1
Giáo án địa lí lớp 12 cơ bản cả năm

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Địa lí lớp 12- THPT Triu Sn 2 Giáo án số: 1 Soạn ngày tháng năm 2008 Giảng ngày Phần một Địa lý Việt nam Bài 1: Việt nam trên đờng đổi mới và hội nhập I. Mục tiêu : 1. Kiến thức: - Nắm đợc các thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới ở nớc ta. - Hiểu đợc tác động của bối cảnh quốc tế và khu vực đối với công cuộc Đổi mới và những thành tựu đạt đợc trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của nớc ta. - Nắm đợc một số định hớng chính để đẩy mạnh công cuộc đổi mới. 2. Kĩ năng: - Khai thác đợc các thông tin kinh tế - xã hội từ bảng số liệu, biểu đồ. - Biết liên hệ các kiến thức địa lí với các kiến thức về lịch sử, giáo dục công dân trong lĩnh hội tri thức mới. - Biết liên hệ SGK với các vấn đề của thực tiễn cuộc sống, khi tìm hiểu các thành tựu của công cuộc Đổi mới. 3. Thái độ: Xác dịnh đợc tinh thần trách nhiệm của mỗi ngời đối với sự nghiệp phát triển của Đất nớc. II. ph ơng tiện dạy học : - Bản đồ kinh tế Việt Nam. - Một số hình ảnh, t liệu, video về các thành tựu của công cuộc Đổi mới. - Một số t liệu về sự hội nhập quốc tế và khu vực. III. Hoạt động dạy và học : A. ổn định tổ chức: Khởi động: Giáo viên vẽ trục biểu diễn (lấy năm 1986 làm mốc) và yêu cầu học sinh nêu các sự kiện lịch sử của nớc ta gắn với các năm sau: năm 1945, 1975, 1986, 1989. Ghi (ngắn gọn) đặc trng nền kinh tế- xã hội nớc ta trớc và sau năm 1986. Giáo viên: Sau 20 năm tiến hành đổi mới, nền kinh tế nớc ta đã đạt đợc những thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều thách thức, khó khăn mà chúng ta phải vợt qua để chủ động hội nhập trong thời gian tới. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung chính Hoạt động 1: Xác định bối cảnh nền kinh 1. Công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách 1 1945 1975 1986 1989 Địa lí lớp 12- THPT Triu Sn 2 tế- xã hội nớc ta trớc Đổi mới. Hình thức: Cả lớp. ? Đọc SGK mục 1.a cho biết bối cảnh nền kinh tế- xã hội nớc ta trớc khi tiến hành đổi mới. ? Dựa vào kiến thức đã học, hãy nêu những hậu quả nặng nề của chiến tranh đối với n- ớc ta. - Chuyển ý: Giai đoạn 1976- 1980, tốc độ tăng trởng kinh tế nớc ta chỉ đạt 1,4% năm 1986 lạm phát trên 700%. Tình trạng khủng hoảng kéo dài buộc nớc ta phải tiến hành Đổi mới. Hoạt động 2: Tìm hiểu 3 xu thế đổi mới của n ớc ta B ớc 1 : GV giảng giải về nền nông nghiệp tr- ớc và sau chính sách khoán 10 (khoán sản phẩm theo khâu đến nhóm ngời lao động). Khoán gọn theo đơn giá đến hộ xã viên (từ tháng 4 năm 1986, hợp tác xã chỉ làm dịch vụ) B ớc 2 : GV đặt câu hỏi (Xem phiếu học tập phần phụ lục). HS trao đổi theo cặp. B ớc 3 : 1 HS đại diện trình bày, các HS khác bổ sung ý kiến. GV nhận xét phần trình bày của học sinh và bổ sung kiến thức. Chuyển ý: Quyết tâm lớn của Đảng và Nhà nớc cùng với sức sáng tạo phi thờng của nhân dân ta để đổi mới toàn diện đất nớc đã đem lại cho nớc ta những thành tựu to lớn. Hoạt động 3: Tìm hiểu các thành tựu của nền kinh tế- xã hội n ớc ta Hình thức: Nhóm B ớc 1 : GV chia HS ra thành các nhóm, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm, (Xem phiếu học tập phần phụ lục). - Nhóm 1: Trình bày những thành tựu to lớn của công cuộc Đổi mới ở nớc ta, cho ví dụ thực tế. - Nhóm 2: Quan sát hình1.1, hãy nhận xét tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (tỉ lệ lạm phát) các năm 1986 - 2005. ý nghĩa của việc toàn diện về kinh tế - xã hội: a) Bối cảnh: - Ngày 30 - 4- 1975: Đất nớc thống nhất, cả nớc tập trung vào hàn gắn vết thơng chiến tranh và xây dựng, phát triển đất nớc. - Nớc ta đi lên từ một nớc nông nghiệp lạc hậu. - Tình hình trong nớc và quốc tế những năm cuối thập kỉ 70, đầu thập kỉ 80 diễn biến phức tạp. Trong thời gian dài nớc ta lâm vào tình trạng khủng hoảng. b) Diễn biến: - Năm 1979: Bắt đầu thực hiện đổi mới trong một số ngành (nông nghiệp, công nghiệp) - Ba xu thế đổi mới từ đại hội Đảng lần thứ 6 năm 1986: + Dân chủ hóa đời sống kinh tế- xã hội. + Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hớng xã hội chủ nghĩa. + Tăng cờng giao lu và hợp tác với các nớc trên thế giới. c) Thành tựu: - Nớc ta đã thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế- xã hội kéo dài. Lạm phát đợc đẩy lùi và kiềm chế ở mức một con số. - Tốc độ tăng trởng kinh tế khá cao (đạt 9,5% năm 1999, 8,4% năm 2005). - Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hớng công nghiệp hóa, hiện đại hóa (giảm tỉ trọng khu vực 1, tăng tỉ trọng khu vực II và III). - Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ cũng chuyển biến rõ rệt ( hình thành các vùng kinh tế trọng điểm, các vùng chuyên canh ) - Đời sống nhân dân đợc cải thiện, giảm tỉ lệ 2 Địa lí lớp 12- THPT Triu Sn 2 kìm chế lạm phát. - Nhóm 3: Dựa vào bảng 1, hãy nhận xét về tỉ lệ nghèo chung và tỉ lệ nghèo lơng thực của cả nớc giai đoạn 1993- 2004. B ớc 2 : HS trong các nhóm trao dổi, đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung ý kiến. B ớc 3 : GV nhạn xét phần trình bày của HS và kết luận các ý đúng của mỗi nhóm. GV chỉ trên bản đồ kinh tế Việt Nam các vùng kinh tế trọng điểm, vùng chuyên canh cây công nghiệp, nhấn mạnh sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ. Hoạt động 4: Tìm hiểu tình hình hội nhập quốc tế và khu vực của nớc ta. ? Đọc SGK mục 2, kết hợp hiểu biết của bản thân, hãy cho biết bối cảnh quốc tế những năm cuối thế kỉ XX có tác động nh thế nào đến công cuộc Đổi mới ở nớc ta? Những thành tựu nớc ta đã đạt đợc. - Một HS trả lời, các HS khác nhận xét, bổ sung. ? Dựa vào hiểu biết của bản thân hãy nêu những khó khăn của nớc ta trong hội nhập quốc tế và khu vực. Một HS trả lời, các HS khác nhận xét, bổ sung. GV chuẩn kiến thức. ( Khó khăn trong cạnh tranh với các nớc phát triển hơn trong khu vực và thế giới: Nguy cơ khủng hoảng. Khoảng cách giàu nghèo tăng ) Hoạt động 2: Tìm hiểu một số định h ớng chính để đẩy mạnh công cuộc đổi mới ở n - ớc ta: ? Đọc SGK mục 3, hãy nêu một số định hớng chính để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới ở nớc ta.? Một HS trả lời, các HS khác nhận xét, bổ sung, GV chuẩn kiến thức. Qua gần 20 năm đổi mới, nhờ đờng lối đổi mới đúng đắn của Đảng và tính tích cực, chủ động sáng tạo của nhân dân, nớc ta đã đạt đợc những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Thực hiện hiệu quả các định hớng để đẩy mạnh công cuộc nghèo của cả nớc. 2) N ớc ta trong hộ nhập quốc tế và khu vực: a) Bối cảnh: - Thế giới: Toàn cầu hóa là xu hớng tất yếu của nền kinh tế thế giới, đẩy mạnh hợp tác khu vực. - Việt Nam là thành viên của ASEAN (tháng 7/1995), bình thờng hóa quan hệ Việt- Mỹ, thành viên WTO năm 2007. b) Thành tựu: - Thu hút vốn đầu t nớc ngoài ODA, FDI. - Đẩy mạnh hợp tác kinh tế, khoa học kĩ thuật, bảo vệ môi trờng. - Phát triển ngoại thơng ở tầm cao mới, xuất khẩu gạo 3) Một số định h ớng chính để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới: - Thực hiện chiến lợc tăng trởng đi đôi với xóa đói giảm nghèo. - Hoàn thiện cơ cấu chính sách của nền kinh tế thị trờng. - Đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa gắn với nền kinh tế tri thức. - Phát triển bền vững, bảo vệ tài nguyên môi trờng. - Đẩy mạnh phát triển y tế, giáo dục, 3 Địa lí lớp 12- THPT Triu Sn 2 Đổi mới sẽ đa nớc ta thoát khỏi tình trạng kém phát triển vào năm 2010 và trở thành n- ớc công nghiệp theo hớng hiện đại vào năm 2020. IV. Đánh giá: 1. Hãy ghép đôi các năm ở cột bên trái phù hợp với nội dung ở cột bên phải 1. Năm 1975 A. Đề ra đờng lối đổi mới nền kinh tế - xã hội 2. Năm 1986 B. Gia nhập ASEAN, bình thờng hóa quan hệ với Hoa Kì 3. Năm 1995 C. Đất nớc thống nhất. 4. Năm 1997 D. Gia nhập tổ chức thơng mại thế giới WTO. 5. Năm 2006 E. Khủng hoảng tài chính ở châu á 2. 1. Khoanh tròn các ý em cho là đúng. Nớc ta tiến hành công cuộc Đổi mới với điểm xuất phát từ nền kinh tế: A. Công- công nghiệp C. Công- nông nghiệp B. Công nghiệp D. Nông nghiệp V. Hoạt động nối tiếp - Làm câu hỏi 1, 2 SGK. - Su tầm bài báo về thành tựu kinh tế- xã hội Việt Nam. VI. Phụ lục: - Phiếu học tập. - Nhiệm vụ: Đọc SGK mục 1.b, kết hợp với sự hiểu biết của bản thân, em hãy: a) Điền 3 xu thế đổi mới của nớc ta từ Đại hội Đảng lần thứ VI vào cột bên trái. b) Dùng gạch nối cột bên phải với cột bên trái sao cho phù hợp. Các xu hớng đổi mới Kết quả nổi bật Hàng hóa của Việt Nam có mặt ở nhiều nớc trên thế giới Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích khu vực kinh tế t nhân đầu t phát triển sản xuất kinh doanh Thông tin phản hồi: Các xu hớng đổi mới Kết quả nổi bật Dân chủ hóa đời sống kinh tế- xã hội. Hàng hóa của Việt Nam có mặt ở nhiều nớc trên thế giới Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định h- ớng xã hội chủ nghĩa. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Tăng cờng giao lu và hợp tác với các nớc trên thế giới. Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích khu vực kinh tế t nhân đầu t phát triển sản xuất kinh doanh Giáo án số: 2 4 Địa lí lớp 12- THPT Triu Sn 2 Soạn ngày tháng năm 2008 Giảng ngày Địa lý tự nhiên Việt nam vị trí địa lí và lịch sử phát triển lãnh thổ Bài 2: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ i. Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu: 2. Kiến thức: - Xác định đợc vị trí địa lí và hiểu đợc tính toàn vẹn của phạm vi lãnh thổ nớc ta. - Đánh giá đợc ý nghĩa của vị trí địa lí đối với đặc điểm tự nhiên, sự phát triển kinh tế- xã hội và vị thế của nớc ta trên thế giới. 2. Kĩ năng: - Xác định đợc trên bản đồ Việt Nam hoặc bản đồ thế giới vị trí và phạm vi lãnh thổ nớc ta. 3. Thái độ: Củng cố thêm lòng yêu quê hơng, đất nớc, sẵn sàng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. ii. ph ơng tiện dạy học : - Bản đồ tự nhiên Việt Nam. - Bản đồ các nớc Đông Nam á. - Atlat địa lí Việt Nam. - Sơ đồ phạm vi các vùng biển theo luật quốc tế (1982) iii. Hoạt động dạy và học: A. ổn định tổ chức: Khởi động: Giáo viên sử dụng bản đồ và các mẫu bìa (ghi tọa độ các điểm cực) - Hãy gắn tọa độ địa lí của cực Bắc, cực Nam lên bản đồ và nêu ý nghĩa về mặt tự nhiên của vị trí địa lí. - Nớc nào sau đây có đờng biên giới dài nhất với nớc ta: Lào, Trung Quốc, Campuchia. GV: Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ là những yếu tố góp phần hình thành nên đặc điểm chung của thiên nhiên và có ảnh hởng sâu sắc đến hoạt động kinh tế- xã hội nớc ta. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung chính Hoạt động 1: Xác định vị trí địa lí nớc ta. Hình thức: Cả lớp ? Quan sát bản đồ các nớc Đông Nam á, trình bày đặc điểm vị trí địa lí của nớc ta theo dàn ý: - Các điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây trên đất liền và tọa độ địa lí các điểm cực. 1) Vị trí địa lí: - Nằm ở rìa phía đông của bán đảo Đông d- ơng, gần trung tâm khu vực Đông Nam á - Hệ tọa độ địa lí: + Vĩ độ: 23 0 23 ' B - 8 0 34 ' B (kể cả đảo 23 0 23 ' B - 6 0 50 ' B) + Kinh độ: 102 0 9 ' Đ - 109 0 24 ' Đ (kể cả đảo 5 Địa lí lớp 12- THPT Triu Sn 2 - Các nớc láng giềng trên đất liền và trên biển. Một HS chỉ trên bản đồ để trả lời, các HS khác nhận xét, bổ sung. GV chuẩn kiến thức. Hoạt động 2: Xác định phạm vi vùng đất của n ớc ta. Hình thức: Cả lớp. ? Cho biết phạm vi lãnh thổ nớc ta bao gồm những bộ phận nào? Đặc điểm vùng đất ? Chỉ trên bản đồ 2 quần đảo lớn nhất của Việt Nam? Thuộc tỉnh nào? Một HS lên bảng trình bày và xác định vị trí giới hạn phần đất liền trên bản đồ Tự nhiên Việt Nam, GV chuẩn kiến thức. Hoạt động 3: Xác định phạm vi vùng biển của n ớc ta. Hình thức: Cá nhân - Cách 1: Đối với HS khá giỏi: ? Đọc SGK kết hợp quan sát sơ đồ phạm vi các vùng biển theo luật quốc tế, xác định giới hạn của các vùng biển của nớc ta. - Một HS trả lời, các HS khác nhận xét, bổ sung. - Một HS trả lời, các HS khác đánh giá phần trình bày của bạn. - Cách 2: Đối với HS trung bình yếu: GV vừa vẽ, vừa thuyết trình về các vùng biển ở nớc ta sau đó yêu cầu HS trình bày lại giới hạn của vùng nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và vùng thềm lục địa. Hoạt động 4: Đánh giá ảnh h ởng của vị trí địa lí tới tự nhiên, kinh tế, văn hóa - xã hội và quốc phòng n ớc ta. Hình thức: Nhóm. B ớc 1 : GV chia HS thành các nhóm giao nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm. - Nhóm 1, 2, 3: Đánh giá những thuận lợi và khó khăn của vị trí địa lí tới tự nhiên nớc ta. GV gợi ý: Cần đánh giá ảnh hởng của vị trí 101 0 Đ - 117 0 20 ' Đ) 2) Phạm vi lãnh thổ: a) Vùng đất: - Diện tích đất liền và các hải đảo 331.212 km 2 . - Biên giới: + Phía Bắc giáp Trung Quốc 1300 km + Phía Tây giáp Lào 2100 km. Campuchia hơn 1100 km. + Phía Đông và Nam giáp biển 3260 km. - Nớc ta có 4000 đảo lớn nhỏỏHtong đó có hai quần đảo Trờng Sa (Khánh Hòa), Hoàng Sa (Đà Nẵng) b) Vùng biển: Diện tích khoảng 1 triệu km 2 gồm vùng nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và vùng thềm lục địa. c) Vùng trời: Khoảng không gian bao trùm trên lãnh thổ. 3. ý nghĩa của vị trí địa lí : a) ý nghĩa về tự nhiên : - Thiên nhiên mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa. 6 Địa lí lớp 12- THPT Triu Sn 2 địa lí tới cảnh quan, khí hậu, sinh vật, khoáng sản. - Nhóm 4, 5 ,6: Đánh giá ảnh hởng của vị trí địa lí tới kinh tế, văn hóa - xã hội và quốc phòng của nớc ta. B ớc 2 : HS trong các nhóm trao đổi, đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung ý kiến. B ớc 3 : GV nhận xét phần trình bày của HS và kết luận các ý đúng của mỗi nhóm. ? Trình bày những khó khăn của vị trí địa lí tới kinh tế - xã hội nớc ta? - Một HS trả lời, các HS khác nhận xét, bổ sung. - GV chuẩn kiến thức: (Nớc ta diện tích không lớn, nhng có đờng biên giới trên bộ và trên biển kéo dài. Hơn nữa trên biển Đông chung với nhiều nớc. Việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ gắn với vị trí chiến lợc của n- ớc ta. Sự năng động của các nớc trong và ngoài khu vực đã đặt nớc ta vào tình thế vừa phải hợp tác cùng phát triển, vừa phải cạnh tranh quyết liệt trên thị trờng thế giới). - Đa dạng về động- thực vật, nông sản. - Nằm trên vành đai sinh khoáng, nên có nhiều tài nguyên khoáng sản. - Có sự phân hóa đa dạng về tự nhiên: phân hóa Bắc - Nam, Đông - Tây, thấp - cao. Khó khăn: bão, lũ lụt, hạn hán, b) ý nghĩa về kinh tế, văn hóa - xã hội và quốc phòng: - Về kinh tế: + Có nhiều thuận lợi để phát triển cả về giao thông đờng bộ, đờng biển, đờng không với các nớc trên thế giới. Tạo điều kiện thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập với các n- ớc trong khu vực và trên thế giới. + Vùng biển rộng lớn, giàu có phát triển các ngành kinh tế ( khai thác nuôi trồng, đánh bắt hải sản, giao thông biển, du lịch). - Về văn hóa - xã hội: thuận lợi cho nớc ta chung sống hòa bình, hợp tác hữu nghị và cùng phát triển với các nớc láng giềng và các nớc trong khu vực Đông Nam á. - Về chính trị và quốc phòng: vị trí quân sự đặc biệt quan trọng của vùng Đông Nam á. IV. Đánh giá: Hãy ghép mỗi ý ở cột bên trái với mỗi ý ở cột bên phải sao cho phù hợp. 1. Nội thủy A. Là vùng thuộc chủ quyền quốc gia trên biển có chiều rộng 12 hải lí. 2. Lãnh hải B. Là vùng tiếp giáp với đất liền, phía trong đờng cơ sở. 3. Vùng tiếp giáp lãnh hải C. Là vùng biển nớc ta có quyền thực hiện các biện pháp để bảo vệ an ninh, kiểm soát thuế quan, 4. Vùng đặc quyền kinh tế D. Vùng nhà nớc có chủ quyền hoàn toàn về kinh tế nhng các nớc khác vẫn đợc tự do về hàng hải và hàng không. V. hoạt động nối tiếp: Làm câu hỏi 1, 2 trong SGK. VI. phụ lục: Phạm vi các vùng biển theo luật quốc tế (1982). 7 Địa lí lớp 12- THPT Triu Sn 2 Nội thủy Lãnh hải Vùng tiếp giáp 12 hải lí 12 hải lí Vùng nớc đặc quyền kinh tế (200 hải lí) Vùng thềm lục địa pháp lí theo luật biển (1982) Giáo án số: 3 Soạn ngày tháng năm 2008 Giảng ngày 8 Giới hạn ngoài lãnh hải Đờng bờ biển Giới hạn ngoài vùng tiếp giáp Đờng cơ sở Mặt nớc đại dơng Giới hạn vùng đặc quyền kinh tế Địa lí lớp 12- THPT Triu Sn 2 Bài 3: thực hành: vẽ lợc đồ việt nam I. Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu: 3. Kiến thức: - Hiểu đợc cách vẽ lợc đồ Việt Nam bằng việc sử dụng hệ thống ô vuông (hệ thống kinh, vĩ tuyến). Xác định đợc vị trí địa lí nớc ta và một số đối tợng địa lí quan trọng. 2. Kĩ năng: - Vẽ đợc tơng đối chính xác lợc đồ Việt Nam (phần trên đất liền) và một số đối tợng địa lí. II. ph ơng tiện dạy học : - Bản đồ hành chính Việt Nam. - Bản đồ tự nhiên Việt Nam. - Bản đồ trống Việt Nam. - Atlat địa lí Việt Nam. III. Hoạt động dạy và học: A. ổn định tổ chức: Kiểm tra bài cũ: Câu 1: Nêu ý nghĩa của vị trí địa lí Việt Nam ? Hoạt động 1: Vẽ khung ô vuông. hình thức: Cả lớp - B ớc 1 : Vẽ khung ô vuông. GV hớng dẫn HS vẽ khung ô vuông gồm 32 ô, đánh số thứ tự theo trật tự theo hàng từ trái qua phải ( từ A đến E), theo hàng dọc từ trên xuóng dới ( từ 1 đến 8), để vẽ nhanh có thể dùng thớc dẹt 30 cm để vẽ, các cạnh của mỗi ô vuông bằng chiều ngang của thớc (3,4 cm). - B ớc 2 : Xác định các điểm khống chế và các đờng khống chế. Nối lại thành khung khống chế hình dáng lãnh thổ Việt Nam (phần đất liền). - B ớc 3 : Vẽ từng đọan biên giới (vẽ nét đứt ), vẽ đờng bờ biển (có thể dùng màu xanh n- ớc biển để vẽ). - B ớc 4 : Dùng các kí hiệu tợng trng đảo san hô để vẽ các quần đảo Hoàng Sa (ô E4) và Tr- ờng Sa (ô E8). - B ớc 5 : Vẽ các sông chính (Các dòng sông và bờ biển có thể tô màu xanh nớc biển). Hoạt động 2: Điền tên các dòng sông, thành phố, thị xã lên l ợc đồ . Hình thức: Cá nhân. - B ớc 1 : GV quy ớc cách viết địa danh. + Tên nớc: Chữ in đứng. + Tên thành phố, quần đảo: Viết in hoa chữ cái đầu, viết song song với cạnh ngang của khung lợc đồ. Tên sông viết dọc theo dòng sông. - B ớc 2 : Dựa vào atlat địa lí Việt Nam xác định vị trí các thành phố, thị xã. 9 Địa lí lớp 12- THPT Triu Sn 2 - Xác định vị trí các thành phố ven biển: Hải Phòng gần 21 0 B, Thanh Hóa: 19 0 45 ' B, Vinh: 18 0 45 ' B, Đà Nẵng: 16 0 B, Thành phố Hồ Chí Minh: 10 0 49 ' B, - Xác định vị trí các thành phố trong đất liền: + Kon Tum, Plâycu, Buôn Ma Thuột đều nằm trên kinh tuyến 108 0 Đ. + Lào Cai, Sơn La nằm trên kinh tuyến 104 0 Đ. + Lạng Sơn, Tuyên QUang, Lai Châu đều nằm trên vĩ tuyến 22 0 B. + Đà Lạt nằm trên vĩ tuyến 12 0 B. - B ớc 3 : HS điền tên các thành phố, thị xã vào lợc đồ. IV. Đánh giá: Nhận xét một số bài vẽ của HS, biểu dơng những HS có bài làm tốt, rút kinh nghiệm những lỗi cần phải sửa chữa. Giáo án số: 4 Soạn ngày tháng năm 2008 Giảng ngày 10 [...]... với cảnh quan vùng đồi núi nớc ta VI Phụ lục Phiếu học tập Nhiệm vụ: Đọc SGK mục 2, quan sát hình 6.1 và atlat địa lí Việt Nam hãy điền tiếp vào bảng sau đặc điểm các vùng địa hình của nớc ta: Các vùng địa hình Vùng núi Đông Bắc Vùng núi Tây Bắc Vùng núi Bắc Trờng Sơn Vùng núi Nam Trờng Sơn Giới hạn Hớng núi 22 Độ cao Các dãy núi chính Địa lí lớp 12- THPT Triu Sn 2 Giáo án số: 7 Soạn ngày tháng năm. .. Tất cả các ý trên V Hoạt động nối tiếp: - Làm các câu hỏi 1, 2, 3 SGK - Su tầm bài báo, tranh ảnh về nguồn lợi của Biển Đông Giáo án số: 9 Soạn ngày tháng năm 200 Giảng ngày: 32 Địa lí lớp 12- THPT Triu Sn 2 Kiểm tra một tiết I/ Mục tiêu: Nhằm đánh giá học sinh về các mặt: - T duy lô gic địa lí, biết phân tích tổng hợp các thành phần địa lí, ... ( 1 điểm) b) Cấu trúc địa hình nớc ta khá đa dạng ( 1 điểm) c) Địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa ( 1 điểm) d) Địa hình chịu tác động mạnh mẽ của con ngời ( 1 điểm) Giáo án số: 10 Soạn ngày tháng năm 2008 Giảng ngày 34 Địa lí lớp 12- THPT Triu Sn 2 Bài 9: thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa I Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh... bồi phù sa hàng năm phù sa hàng năm Chịu tác động mạnh của thủy ít chịu tác động của thủy triều triều Giáo án số: 8 Soạn ngày tháng năm 2008 Giảng ngày Bài 8: thiên nhiên chịu ảnh hởng sâu sắc của biển I Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu: 1 Kiến thức: - Biết đợc một số nét khái quát về biển Đông 28 Địa lí lớp 12- THPT Triu... tên các dạng địa hình ven biển nớc ta Xác định trên bản đồ Tự nhiên Việt Nam vị trí các vịnh biển: Hạ Long (Quảng Ninh), Xuân Đài (Phú Yên), Văn Phong ( Khánh Hòa), Cam Ranh (Khánh Hòa) Kể tên các điểm du lịch, nghỉ mát nổi tiếng ở vùng biển nớc ta ? 30 Địa lí lớp 12- THPT Triu Sn 2 Nhóm 3: Dựa vào hiểu biết của bản thân và quan sát trên bản đồ hãy chứng minh Biển Đông giàu tài nguyên khoáng sản và hải... sự phân hóa địa hình đồi núi ở Việt Nam, đặc điểm mỗi vùng và sự khác nhau giữa các vùng 2 Kĩ năng: - Xác định 4 vùng địa hình đồi núi, đặc điểm của các vùng trên bản đồ - Xác định đợc vị trí các dãy núi, khối núi, các dạng địa hình chủ yếu môt ả trong bài học II phơng tiện dạy học: - Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam - Một số tranh ảnh về cảnh quan các vùng địa hình đất nớc ta - Atlat địa lí Việt Nam... Hoạt động địa chất Đặc điểm lãnh thổ Các khoáng sản đợc hình thành Đặc điểm lớp vỏ cảnh quan Hoạt động địa chất Đặc điểm lãnh thổ Các khoáng sản đợc hình thành Đặc điểm lớp vỏ cảnh quan Cổ kiến tạo Tân kiến tạo Thông tin phản hồi: Giai đoạn Cổ kiến tạo Tân kiến tạo Thời gian bắt đầu và kết thúc cách đây Bắt đầu cách đây 540 triệu năm, kết thúc cách đây 65 triệu năm Bắt đầu cách đây 65 triệu năm, kéo... miệng: Hãy so sánh những đặc điểm của giai đoạn tiền Cambri, Cổ kiến tạo và Tân kiến tạo trong lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ nớc ta Khởi động: GV hớng dẫn học sinh quan sát bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam để trả lời: - Mâu thuẫn phần lớn trên bản đồ địa hình là màu gì? Thể hiện dạng địa hình nào? GV: Đồi núi chiếm 3/4 lãnh thổ, nhng chủ yếu là đồi núi thấp là đặc điểm cơ bản của địa hình nớc... Hoạt động 3: So sánh các vùng đồi núi nớc ta Hình thức: nhóm Bớc 1: GV chia HS ra thành các nhóm giống nh hoạt động 2, nhiệm vụ của các nhóm sẽ đợc hoán đổi cho nhau Nhóm 1: Dùng các cụm từ ngắn để so sánh đặc điểm địa hình vùng núi Tây Bắc với cả nớc Nhóm 2: Dùng các cụm từ ngắn để so sánh đặc điểm địa hình vùng núi Đông Bắc với cả nớc Nhóm 3: Dùng các cụm từ ngắn để so sánh đặc điểm địa hình vùng núi... đoạn Tiền Cambri hầu nh cha xuất hiện lớp nớc trên bề mặt Trái Đất Đúng Sai V Hoạt động nối tiếp: Làm câu hỏi 1, 2, 3 SGK Giáo án số: 5 Soạn ngày tháng năm 2008 Giảng ngày 13 Địa lí lớp 12- THPT Triu Sn 2 Bài 5: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ việt nam (Tiếp theo) I Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu: 1 Kiến thức: . (1982). 7 Địa lí lớp 12- THPT Triu Sn 2 Nội thủy Lãnh hải Vùng tiếp giáp 12 hải lí 12 hải lí Vùng nớc đặc quyền kinh tế (200 hải lí) Vùng thềm lục địa pháp lí theo luật biển (1982) Giáo án số:. địa lí : a) ý nghĩa về tự nhiên : - Thiên nhiên mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa. 6 Địa lí lớp 12- THPT Triu Sn 2 địa lí tới cảnh quan, khí hậu, sinh vật, khoáng sản. - Nhóm 4, 5 ,6: Đánh. nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích khu vực kinh tế t nhân đầu t phát triển sản xuất kinh doanh Giáo án số: 2 4 Địa lí lớp 12- THPT Triu Sn 2 Soạn ngày tháng năm 2008 Giảng ngày Địa lý

Ngày đăng: 04/01/2015, 21:54

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Vị trí địa lý

  • Diện tích, dân số, giao thông

  • Vị trí địa lý

  • Diện tích, dân số, giao thông

  • Các đơn vị hành chính

  • Vị trí địa lý

  • Diện tích và dân số

  • Hành chính

  • Lịch sử

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan