0

Giáo án lịch sử 9 đầy đủ năm 2014 - 2015

112 1,535 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2015, 20:10

Giáo án Lòch sử 9 – N ăm học 2014 – 2015 . Ngày soạn: 16/ 8 / 2014 PhÇn mét Ngày dạy: / 8 / 2014 LÞch sư thÕ giíi hiƯn ® tõ n¨m 1945 ®Õn nay Tuần 1 Tiết 1. BÀI 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỈ XX. I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Về kiến thức Giúp HS nắm được: - Những thành tựu to lớn của nhân dân Liên Xô trong công cuộc hàn gắn các vết thương chiến tranh, khôi phục nền kinh tế và sau đó tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất, kó thuật của CNXH. - Những thắng lợi có ý nghóa lòch sử của nhân dân các nước Đông Âu sau năm 1945: giành thắng lợi trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thiết lập chế độ dân chủ nhân dân và tiến hành công cuộc xây dựng CNXH. - Sự hình thành hệ thống XHCN thế giới. 2. Về tư tưởng - Khẳng đònh những thành tựu to lớn có ý nghóa lòch sử của công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu. Ở các nước này đã có những thay đổi căn bản và sâu sắc. Đó là những sự thật lòch sử. - Mặc dù ngày nay tình hình đã thay đổi và không tránh khỏi có lúc bò gián đoạn tạm thời, mối quan hệ hữu nghò truyền thống giữa nước ta và Liên Bang Nga, các nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây, cũng như với các nước Đông Âu vẫn được duy trì và gần đây đã có những bước phát triển mới. Cần trân trọng mối quan hệ truyền thống quý báu đó, nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghò và đẩy mạnh sự hợp tác phát triển, tiết thực phục vụ công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hóa của đất nước ta. 3. Về kó năng - Rèn luyện cho HS kó năng phân tích và nhận đònh các sự kiện, các vấn đề lòch sử. II. PHƯƠNG PHÁP. - Trùc quan, ph©n tÝch, so s¸nh, tỉ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp cho häc sinh. III. SỰ CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ: - Bản đồ Liên Xô và các nước Đông Âu (hoặc châu Âu) - Một số tranh ảnh tiêu biểu về Liên Xô, các nước Đông Âu trong giai đoạn từ sau năm 1945 đến năm 1970 - HS sưu tầm tranh ảnh ,những mẫu chuyện về cơng cuộc xây dựng CNXH ở LX. IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Ổn đònh lớp: 2. Kiểm tra bài cũ 1 Giáo án Lòch sử 9 – N ăm học 2014 – 2015 . 3. Bài mới - GV cần chỉ rõ đây là bài mở đầu của chương trình lòch sử lớp 9, HS sẽ học lòch sử thế giới từ sau năm 1945 đến hết thế kỉ XX – năm 2000. I/. LIÊN XÔ: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY Ø Ø CHUẨN KĨ NĂNG CẦN ĐẠT CHUẨN KIẾN THỨC CẦN ĐẠT * Hoạt động 1. - Gv giới thiệu về Liên Xô. - GV dùng bảng phụ hoặc đèn chiếu đưa các số liệu về sự thiệt hại của LX trong SGK trang 3 lên bảng. ? Em có nhận xét gì về sự thiệt hại của LX trong CTTG/II? - Đây là sự thiệt hại rất to lớn về người và của của LX , đất nước gặp nhiều khó khăn tưởng chừng không thể vượt nổi. GV nhận xét, bổ sung. - GV so sánh những thiệt hại của LX so với các nước đồng minh để thấy rõ hơn sự thiệt hại của LX là to lớn còn tổn thất của các nước đồng minh là không đáng kể. ? Để khôi phục KT, LX đã làm gì? -Đảng và Nhà nước Liên xô đề ra kế hoạch 5 năm lần thứ tư để khôi phục kinh tế. - GV phân tích sự quyết tâm của Đ- NN/ LX trong việc đề ra và thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946 – 1950). ? Thành tựu của kế hoạch 5 năm lần thứ tư? - Kinh tÕ: Hoµn thµnh kÕ ho¹ch 5 n¨m tríc thêi h¹n 9 th¸ng. - C«ng nghiƯp: T¨ng 73%, h¬n 6000 nhµ m¸y ®ỵc kh«i phơc vµ x©y dùng. - N«ng nghiƯp: Vỵt tríc chiÕn tranh. - KHKT: ChÕ t¹o thµnh c«ng bom nguyªn tư (1949) ? Em có nhận xét gì về tốc độ tăng - Rèn luyện kó năng theo dõi bản đồ. - Rèn luyện kó năng theo dõi. - Kó năng nhận xét, đánh giá. - Kó năng làm việc với sgk. 1/. Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh thế giới II ( 1945- 1950): - Liên xô chòu tổn thất nặng nề nhất sau CTTGII.  Đảng và Nhà nước Liên xô đề ra kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946 – 1950). - Thực hiện kế hoạch 5 năm lần IV (1946-1950) đạt nhiều thành tựu to 2 Giáo án Lòch sử 9 – N ăm học 2014 – 2015 . trưởng kinh tế của LX trong thời kỳ khôi phục kinh tế, nguyên nhân của sự phát triển đó? Nguyên nhân? + Tốc độ khôi phục KT thời kỳ này tăng nhanh chóng. + Có được kết qủa này là do: sự thống nhất về tư tưởng, chính trò của xã hội LX, tinh thần tự lực, tự cường, chòu đựng gian khổ, lao động cần cù, quên mình của nhân dân LX. *Hoạt động 2. GV chuyển ý. -GV giải thích khái niệm: ”xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH” (Đó là nền sản xuất đại cơ khí với công nông nghiệp hiện đại, khoa học kỹ thuật tiên tiến). - GV nói rõ: Đây là việc tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất- kỹ thuật của CNXH mà HS đã được học đến năm 1939. ? LX xây dựng CSVC-KT trong hoàn cảnh nào? - Các nước TB phương Tây luôn có âm mưu và hành động bao vây, chống phá LX cả về kinh tế, chính trò và quân sự. - Liên Xô phải chi phí lớn cho quốc phòng, an ninh để bảo vệ thành qủa của công cuộc xây dựng CNXH . -GV nhận xét, bổ sung , hoàn thiện nội dung HS trả lời. ? Hoàn cảnh đó có ảnh hưởng gì đến công cuộc xây dựng CNXH ở LX? - Ảnh hưởng trực tiếp đến xây dựng CSVC-KT, làm giảm tốc độ của công cuộc xây dựng CNXH ở LX. ? LX thực hiện các kế hoạch dài hạn nào? Phương hướng chính của các kế hoạch dài hạn như thế nào? LX thực hiện hàng loạt các kế hoạch dài hạn (KH 5 năm lần 5, 5 năm lần 6 và KH 7 năm) với phương hướng chính là ưu tiên CN nặng, thâm canh - Kó năng nhận xét, đánh giá. - Kó năng giải thích khái niệm lòch sử. - Kó năng làm việc với sgk. - Kó năng nhận xét, đánh giá. lớn. 2/. Liên Xô tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của CNXH ( từ 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX ) * Hoàn cảnh: - Các nước TB phương Tây luôn có âm mưu và hành động bao vây, chống phá LX cả về kinh tế, chính trò và quân sự. - Liên Xô phải chi phí lớn cho quốc phòng, an ninh để bảo vệ thành qủa của công cuộc xây dựng CNXH . - LX thực hiện hàng loạt kế hoạch dài hạn. Đạt thành tựu to lớn về 3 Giáo án Lòch sử 9 – N ăm học 2014 – 2015 . NN, đẩy mạnh KHKT, tăng quốc phòng… GV chốt lại. ? Hãy nêu rõ những thành tựu về các mặt mà LX đã đạt được trong giai đoạn này. - HS đọc số liệu SGK/4 về những thành tựu. Giới thiệu H.1/SGK- Vệ tinh nhân tạo đầu tiên của Liên Xô. - GV cho ví dụ về sự giúp đỡ của LX đối với các nước trên thế giới trong đó có VN. ? Hãy cho biết ý nghóa của những thành tựu mà LX đạt được? - Uy tín chính trò và đòa vò quốc tế của LX được đề cao. LX trở thành chỗ dựa cho hòa bình thế giới - Kó năng làm việc với sgk. - Kó năng theo dõi tranh ảnh. - Kó năng liên hệ. nhiều mặt (KT, KHKT, quốc phòng, đối ngoại…) 4. Sơ kết bài học - Củng cố: a. Những thành tựu của LX trong công cuộc khôi phục KT, xây dựng CSVC-KT của CNXH ? b. Em hãy kể 1 số chuyến bay của các nhà du hành vũ trụ LX trong những năm 60 của thế kỷ XX? 5. Dặn dò: - Học thuộc bài. - Xem trước bài mới, Tìm tên những nước Đông Âu trên bản đồ SGK. - Soạn trước câu hỏi SGK. Nhận xét của tổ KHXH …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… ………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… Xác nhận của BGH …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… ………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… 4 Giáo án Lòch sử 9 – N ăm học 2014 – 2015 . Tuần 2 Ngày soạn: /8/2014 Tiết 2 Ngày dạy: /8/2014 BÀI 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỈ XX (TT) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Về kiến thức: - Nắm được những nét chính về việc thành lập Nhà nước dân chủ nhân dân Đông Âu và công cuộc xây dựng CNXH ở Đông Âu ( từ 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX.) - Nắm được những nét cơ bản về hệ thống XHCN, thông qua đó hiểu được những mối quan hệ, ảnh hưởng và đóng góp của hệ thống XHCN đối với phong trào cách mạng thế giới và VN. - Trọng tâm: những thành tựu của công cuộc xây dựng CNXH ở Đông Âu 2. Về tư tưởng: - Khẳng đònh những đóng góp của Đông Âu trong việc xây dựng hệ thống XHCN thế giới, biết ơn sự giúp đỡ của nhân dân các nước Đông Âu đối với sự nghiệp CM nước ta. - Giáo dục tinh thần đoàn kết quốc tế của HS. 3. Về kỹ năng: - Biết sử dụng bản đồ TG để xác đònh vò trí của từng nước ĐÂ. -Biết khai thác tranh ảnh, tư liệu lòch sử để đưa ra nhận xét của mình. II. PHƯƠNG PHÁP. - Trực quan, phân tích, so sánh, tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh. III. SỰ CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ: - Tranh ảnh về Đông Âu ( từ 1949  những năm 70) - Tư liệu về các nước Đông Âu. - Bản đồ các nước Đ/ Âu và thế giới - Đèn chiếu (nếu có) IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : 1. Ổn đònh lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: -Nêu những thành tựu cơ bản về phát triển kinh tế khoa học kỹ thuật của LX từ 1950 những năm 70 của thế kỷ XX ? 3. Bài mới: - Từ sau CTTG/I kết thúc 1 nước XHCN là LX đã ra đời. Đến sau CTTG/II đã có nhiều nước XHCN ra đời, đó là những nước nào? Quá trình xây dựng CNXH ở những nước này diễn ra như thế nào và đạt được thành tựu ra sao? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của bài. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY Ø CHUẨN KĨ NĂNG CẦN ĐẠT CHUẨN KIẾN THỨC CẦN ĐẠT 5 Giáo án Lòch sử 9 – N ăm học 2014 – 2015 . Hoạt động 1. ? Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu ra đời trong hoàn cảnh nào? - Hồng quân LX truy kích tiêu diệt quân phát xít. - Nhân dân và các lực lượng vũ trang ở các nước Đông Âu nổi dậy giành thắng lợi và thành lập chính quyền dân chủ nhân dân. GV nhận xét, bổ sung trong đó chú ý đến vai trò của nhân dân và Hồng quân LX. GV giải thích thuật ngữ: “Các nước Đông Âu”. - Yêu cầu HS xác đònh vò trí 8 nước Đông Âu trên bản đồ. - GV phân tích hoàn cảnh ra đời của nước CHDC Đức, liên hệ tình hình Triều Tiên, VN. ? Sau khi độc lập, các nước Đông Âu đã làm gì? - Tiến hành CM DCND. ? Để hoàn thành cc CM/DCND các nước Đông Âu ®· thùc hiƯn nh÷ng nhiƯm vơ gì? - Xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân. - Cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa xí nghiệp lớn của tư bản. - Ban hành các quyền tự do dân chủ. - GV nhận xét, bổ sung ,hoàn thiện ý trả lời của HS. -GV nhấn mạnh ý : việc hoàn thành nhiệm vụ trên là trong hoàn cảnh cuộc đấu tranh giai cấp quyết liệt , đã đập tan mọi mưu đồ của các thế lực đế quốc phản động. GV chuyển ý. Gv: Hướng dẫn học sinh đọc thêm sgk. ? Vì sao cần thiết phải hình thành hệ thống CNXH? - Các nước LX và Đông Âu cần sự hợp tác cao hơn và đa dạng hơn. Hơn nữa Đ cần sự giúp đỡ nhiều hơn của LX. - Làm việc với sgk. - Xác đònh vò trí trên lược đồ. - Làm việc với sgk. - Hs ®äc sgk - Làm việc với sgk II. ĐÔNG ÂU: 1. Sự ra ®êi cđa c¸c nước dân chủ nhân dân ở Đông Âu a. Hoàn cảnh: - Hồng quân LX truy kích tiêu diệt quân phát xít. - Nhân dân và các lực lượng vũ trang ở các nước Đông Âu nổi dậy giành thắng lợi và thành lập chính quyền dân chủ nhân dân. b. Hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân chủ nhân dân: - Xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân. - Cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa xí nghiệp lớn của tư bản. - Ban hành các quyền tự do dân chủ. 2. TiÕn hµnh xây dựng CNXH (từ 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX): III/. SỰ HÌNH THÀNH HỆ THỐNG Xà HỘI CHỦ NGHĨA: 6 Giáo án Lòch sử 9 – N ăm học 2014 – 2015 . ? Hệ thống XHCN ra đời trên những cơ sở nào? - Các nước XHCN có điểm chung đều có Đảng CS và công nhân lãnh đạo, lấy CN/MLN làm nền tảng, cùng có mục tiêu xây dựng CNXH. - GV nhận xét, bổ sung, hoàn thiện câu hỏi ? Về quan hệ kinh tế, văn hóa , KHKT các nước XHCN có hoạt động gì ? - Về quan hệ kinh tế: 8/1/1949 Hội đồng tương trợ kinh tế ra đời(SEV)gồm: Liên Xô, Anbani, Ba- Lan, Bungari, Hunggari, Tiệp Khắc. Sau đó thêm  CHDC Đức, Mông Cổ, Cuba, VN . - Thóc ®Èy sù hỵp t¸c qc tÕ gi÷a c¸c n- íc XHCN - Về quan hệ chính trò và quân sự: 14/5/1955 tổ chức Hiệp ước Vacsava thành lập ? T¹i sao VN, Cuba, M«ng Cỉ kh«ng thc khu vùc §«ng ¢u nhng cïng ra nhËp vµo tỉ chøc nµy? ? Mơc tiªu cđa SEV lµ g×? ? Thµnh tùu kinh tÕ tiªu biĨu cđa khèi SEV? ? Tổ chức Hiệp ước Vacsava ra ®êi víi mơc ®Ých g×? Cã t¸c dơng g× trong thêi k× ®ã? - Chống lại chính sách hiếu chiến của Mó và Nato. - Bảo vệ an ninh châu âu, thế giới. - Tác dụng bảo vệ hoà bình, an ninh thế giới, bảo vệ công cuộc xây dựng cnxh. - GV nhấn mạnh thêm về hoạt động và giải thể của khối SEV, và hiệp ước Vacsava. - LHTT: Mối quan hệ hợp tác giữa các nùc trong đó có sự giúp đỡ VN  Hãy trình bày mục đích ra đời và những thành tích của HĐTTKT trong những năm 1951-1973? - Làm việc với sgk - Liên hệ. - Làm việc với Sgk - Làm việc với Sgk - Sau CTTG/II, hệ thống các nước XHCN ra đời. - Về quan hệ kinh tế: 8/1/1949 Hội đồng tương trợ kinh tế ra đời(SEV)gồm: Liên Xô, Anbani, Ba-Lan, Bungari, Hunggari, Tiệp Khắc. Sau đó thêm  CHDC Đức, Mông Cổ, Cuba, VN . - Về quan hệ chính trò và quân sự: 14/5/1955 tổ chức Hiệp ước Vacsava thành lập 7 Giáo án Lòch sử 9 – N ăm học 2014 – 2015 . 3. Sơ kết bài học- Củng cố: - Sự ra đời của các nước DCND Đ và công cuộc xây dựng CNXH ở các nước XHCN đã làm CNXH ngày càng mở rộng, đóng góp to lớn vào PTCMTG. - Các tổ chức hệ thống XHCN ra đời: KHỐI SEV, VACSAVA đã có vai trò to lớn trong việc củng cố và phát triển hệ thống XHCN . - Hãy nêu những cơ sở hình thành hệ thống XHCN? - Trình bày mục đích ra đời, những thành tích của HĐTTKTtrong những năm 1951-1973? 4. Dặn dò: - Học thuộc bài, đọc trước bài 2. - Soạn các câu hỏi SGK. Nhận xét của tổ KHXH ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… Xác nhận của BGH ……………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… 8 Giáo án Lòch sử 9 – N ăm học 2014 – 2015 . Ngày soạn:7/9/2013 Ngày dạy:10/9/2013 Tuần 3,tiết 3 BÀI 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN ĐẦU NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỈ XX I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Về kiến thức - Giúp HS nắm được những nét chính của quá trình khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu. 2. Về tư tưởng - Qua các kiến thức của bài học, giúp HS thấy rõ tính chất khó khăn, phức tạp, thậm chí cả thiếu sót, sai lầm trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu (vì đó là con đường hoàn toàn mới mẻ, chưa có tiền lệ trong lòch sử; mặt khác là sự chống phá gay gắt của các thế lực thù đòch). - Với những thành tựu quan trọng thu được trong công cuộc đổi mới – mở cửa của nước ta trong gần 20 năm qua, bồi dưỡng và củng cố cho HS niềm tin tưởng vào thắng lợicủa công cuộc công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước ta theo đònh hướng XHCN, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam 3. Về kó năng - Rèn luyện cho HS kó năng phân tích, nhận đònh và so sánh các vấn đề lòch sử II. PHƯƠNG PHÁP. - Trùc quan, ph©n tÝch, so s¸nh, tỉ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp cho häc sinh. III. SỰ CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH : - Tranh ảnh về sự tan rã của Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu - Tranh ảnh về một số nhà lãnh đạo Liên Xô và các nước Đông Âu IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC : 1. Ổn đònh lớp: 2. Kiểm tra bài cũ : Câu 1 : Để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân các nước Đông Âu cần phải tiến hành những công việc gì? Câu 2 : Nêu những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng CNXH ở các nước Đông Âu? 9 Giáo án Lòch sử 9 – N ăm học 2014 – 2015 . 3. Bài mới : Chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu đã dạt những thành tựu nhất đònh về mọi mặt. Tuy nhiên, nó cũng bộc lộ những hạn chế , sai lầm và thiếu sót, cùng với sự chống phá của các thế lực đế quốc bªn ngoài. CNXH đã từng tồn tại và phát triển hơn 70 năm đã khủng hoảng và tan rã. Để tìm hiểu nguyên nhân của sự tan rã đó như thế nào? Quá trình khủng hoảng tan rã ra sao chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài học hôm nay để lí giải những vấn đề trên. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ CHUẨN KN CẦN ĐẠT CHUẨN KT CẦN ĐẠT I. Ho¹t ®éng 1 II. ? Tình hình thế giới từ giữa những năm 70 đến 1985 ntn? Ảnh hưởng như thế nào đến LX? III. - Khủng hoảng dầu mỏ thế giới năm 1973 đã tác động đến nhiều mặt của Liên Xô, nhất là kinh tế.  Kinh tế LX suy sụp nghiêm trọng: Kinh tế Liên Xô lâm vào khủng hoảng : Công nghiệp trì trệ, hàng tiêu dùng khan hiếm, nông nghiệp sa sút IV. Chính trò xã hội dần dần mất ổn đònh, đời sống nhân dân khó khăn, mất miềm tin vào Đảng và Nhà Nước. V. ? T¹i sao cc khđng ho¶ng kinh tÕ TG 29- 33 tµn ph¸ kinh tÕ thÕ giíi nỈng nỊ nhng Liªn X« kh«ng bÞ ¶nh h- ëng?T¹i sao cc khđng ho¶ng nµy LX l¹i chÞu t¸c ®éng lín nh thÕ? => M« h×nh x©y dùng CNXH cßn nhỊu thiÕu sãt, chđ quan, nãng véi => ®Èy LX tíi cc khđng ho¶ng toµn diƯn. ? Trước tình hình đó, Goóc-ba-chốp đã làm gì? - Tháng 3/1985, Goóc-ba-chốp tiến hành cải tổ. GV giới thiệu về Goóc-ba-chốp. ? Hãy cho biết mục đích và nội dung của công cuộc cải tổ? VI. - Mục đích cải tổ : sửa chữa những thiếu sót, sai lầm trước kia, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng VII. Nội dung cải tổ : VIII. Thiết lập chế độ tổng thống , đa nguyên, đa đảng, xóa bỏ Đảng XXII. - Làm việc với sgk. - Liên hệ, phân tích. - Làm việc với sgk. LIV. I/ Sự khủng hoảng và tan rã của Liên bang Xô Viết: 1. Nguyên nhân: Năm 1973, Khủng hoảng dầu mỏ làm KT LX suy sụp nghiêm trọng nhưng LX không tiến hành cải tổ đất nước  khủng hoảng toàn diện. 2. Diễn biến: Tháng 3/1985, Goóc-ba- chốp tiến hành cải tổ 10 [...]... bình, hợp tác và phát triển -Quan hệ Việt Nam , ASEAN : 197 9: đối đầu, từ cuối 80 đối ngoại III Từ ASEAN 6 đến ASEAN 10 -Năm 198 4,Brunây gia nhập - Tháng 7/ 199 5: Việt Nam gia nhập - Tháng 9/ 199 7: Lào và Mianma -Tháng 4/ 199 9: Campuchia gia nhập -Năm 199 2: AFTA thành lập -Năm 199 4: ARF ra đời IV CỦNG CỐ: - Tình hình Đông Nam Á trước và sau 194 5? -Trình bày về vấn đề ASEAN ? - Quan hƯ cđa ViiƯt Nam víi... 19 Giáo án Lòch sử 9 – N ăm học 2014 – 2015 SEAN -Tôn trọng chủ quyền,lãnh thổ,không can thiệp nội bộ của nhau, giải quyết tranh chấp bằng phương pháp hoà bình, hợp tác và phát triển ? Quan hệ Việt Nam, ASEAN Từ 197 9: Quan hệ đối đầu -Từ cuối 80: Đối thoại Ho¹t ®éng 3 ? Tổ chức ASEAN đã phát triển như thế nào -Năm 198 4, Brunây gia nhập -Tháng 7/ 199 5: Việt Nam gia nhập -Tháng 9/ 199 7: Lào và Mianma -Tháng... và Mianma -Tháng 4/ 199 9: Campuchia gia nhập ? Hoạt động chủ yếu cđa ASEAN tõ nh÷ng n¨m 90 ®Õn nay -Hợp tác kinh tế,xây dựng Đông Nam Á phát triển -Năm 199 2: AFTA thành lập -Năm 199 4: ARF thành lập GV: Hướng dẫn HS xem hình11 Hội nghò cấp cao ASEAN VI họp tại hà Nôi, thể hiện sự hợp tác hữu nghò, giúp đỡ nhau cùng phát triển của ASEAN - Liên hệ thực tế - Kó năng quan sát tranh ảnh lòch sử, mô tả và... nề: CHN KIẾN THỨC CẦN ĐẠT I/ TÌNH HÌNH NHẬT BẢN SAU CHIẾN TRANH: - Mất hết thuộc đại - Kinh tế bò tàn phá nặng nề - Nạn thất nghiệp nghiêm trọng - Thiếu lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng - Lạm phát nặng nề 31 Giáo án Lòch sử 9 – N ăm học 2014 – 2015 - Chủ quyền của Nhật Bản chỉ còn trên 4 hòn đảo là: Hốc-caiđô, Kiu-xiu, Xi-cô-cư, Hôn-xin (GV dùng bản đồ Nhật Bản xác đònh vò trí những hòn đảo này)... CẦN ĐẠT I Giai đoạn 194 5 - 196 0 - Rèn kó năng quan của thế kỷ XX: sát, xác đònh vò trí trên lược đồ, bản đồ -Từ 194 5,nhiều nước Châu Á-Phi-Mỹ la tinh giành độc lập -Năm 196 7,hệ thống thuộc đòa chủ yếu chỉ còn ở Nam Châu Phi.Hệ thống thuộc đòa của chủ nghóa đế quốc căn bản bò sụp đổ II Giai đoạn từ giữa 196 0 - giữa 197 0 của thế kỷ - Rèn kó năng xác đònh XX: vò trí các nước trên - Các nước châu phi giành... Ba-ti-xta thiết lập - 26/7/ 195 3: Tấn công pháo chế độ độc tài quân sự - Làm việc với sgk đài Mônca ? Diễn biến cách mạng Cuba? - Ngày 26/7/ 195 3: Tấn công pháo đài Mônca - Tháng 11/ 195 6: Phiđen về nước hoạt động - 1/1/ 195 9, cách mạng thắng - 195 8: Phiđen tiến công lợi tiến lên CNXH - 1/1/ 195 9: cách mạng Cuba thắng lợi - Đạt nhiều thành tựu trên - GV diễn giảng kể lại cuộc tấn công các lónh vực pháo đài và... ViƯt - MÜ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y? - GV giải thích IV CỦNG CỐ: - Thành tựu về kinh tế và khoa học kỹ thuật của Mỹ - Nguyên nhân phát triển và suy giảm kinh tế cđa MÜ 30 Giáo án Lòch sử 9 – N ăm học 2014 – 2015 - Đối nội, đối ngoại của Mỹ V DẶN DÒ: - Về nhà học bài, soạn bài mới - Su tÇm t liƯu vµ tranh ¶nh cã liªn quan Ngày soạn:26/10/2013 Ngày giảng Tiết Lớp 5/11/2013 11 9A1, 9A2 Tiến độ Ghi chú BÀI 9. .. -Nền kinh tế các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, TQ, Singapo… Đặc biệt là n Độ Ho¹t ®éng 2 II TRUNG QUỐC ? Trình bày sự ra đời của nước - Kó năng đọc hiểu, 1 Sự ra đời của nước CHND Trung Hoa nghiên cứu sgk và các tài CHND Trung Hoa -Sau kháng chiến chống Nhật liệu khác - Ngày 1/10/ 194 9, CHND thắng lợi Trung Quốc đã diễn ra Trung Hoa ra đời cuộc nội chiến ( 194 6- 194 9),ph¸i 16 Giáo án Lòch sử 9 – N ăm học 2014. .. ra chiến lược kinh tế vĩ mơ (6/ 199 6) với tên gọi “Tăng trưởng làm và phân phối lại” để cải thiện mức sống cho nhân dân -Năm 199 3, chế độ phân biệt chủng tộc bò xoá bỏ -Năm 199 4, Nen xơn Manđêla lên làm tổng thống  chấm dứt phân biệt chủng tộc - Kó năng quan sát tranh ảnh lòch sử, mô tả và trình bày những hiểu biết IV CỦNG CỐ: - Trình bày Châu Phi từ 194 5 đến nay? - Quá trình chống phân biệt chủng... của TQ? Ý nghóa? - Học bài, soạn bài mới: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á 17 Giáo án Lòch sử 9 – N ăm học 2014 – 2015 Ngày soạn:24 /9/ 2013 Ngày giảng 1/10/2013 Tiết 6 Lớp 9A1, 9A2 Tiến độ Ghi chú BÀI 5: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 1 Kiến thức: -Tình hình Đông Nam Á trước và sau 194 5 - Sự ra đời của Đông Nam Á, A SEAN và vai trò của nó 2 Tư tưởng: -Tự hào về thành tựu của Đông Nam ¸ -Củng cố tinh thần . ASEAN 10 -Năm 198 4,Brunây gia nhập. - Tháng 7/ 199 5: Việt Nam gia nhập. - Tháng 9/ 199 7: Lào và Mianma. -Tháng 4/ 199 9: Campuchia gia nhập. -Năm 199 2: AFTA thành lập. -Năm 199 4: ARF ra. Mianma. -Tháng 4/ 199 9: Campuchia gia nhập. ? Hoạt động chủ yếu cđa ASEAN tõ nh÷ng n¨m 90 ®Õn nay . -Hợp tác kinh tế,xây dựng Đông Nam Á phát triển. -Năm 199 2: AFTA thành lập. -Năm 199 4: ARF. ASEAN. Từ 197 9: Quan hệ đối đầu -Từ cuối 80: Đối thoại Ho¹t ®éng 3. ? Tổ chức ASEAN đã phát triển như thế nào. -Năm 198 4, Brunây gia nhập -Tháng 7/ 199 5: Việt Nam gia nhập. -Tháng 9/ 199 7: Lào và
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lịch sử 9 đầy đủ năm 2014 - 2015, Giáo án lịch sử 9 đầy đủ năm 2014 - 2015,