Giáo án lịch sử 7 soạn mới năm 2014 - 2015

314 2.9K 0
Giáo án lịch sử 7 soạn mới năm 2014 - 2015

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

phần một: Khái quát lịch sử thế giới trung đại. Tun 1-Tit 1 - BI 1: S HèNH THNH V PHT TRIN CA X HI PHONG KIN CHU U ( Thi s- trung kỡ trung i) Ngy son: 16.8.2014. Xỏc nhn ca BGH : 18/8/2014. PHT Nguyn S Quang I - Mc tiờu bi hc: HS cn t cỏc mc tiờu sau: 1. Kin thc: Nhn thc c : - Quỏ trỡnh hỡnh thnh xó hi phong kin chõu u. Hiu khỏi nim '' Lónh a phong kin'' , c trng ca nền kinh tế lãnh địa. - Nguyờn nhõn xut hin thnh th trung i. 2. Thái độ: Thy c s phỏt trin hợp quy lut ca xó hi loi ngi chuyn t xó hi chim hu nụ l sang xó hi phong kin. 3. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng sử dụng tranh ảnh LS; nắm đợc các khái niệm LS; so sánh, nhận xét. II- Thit b, dựng: 1. GV chun b: Tranh H1,2 (SGK) 2. HS chun b: SGK, v ghi, t liu hc tp. III. Tin trỡnh t chc dy hc: 1. T chc lp: Lp Th Ngy Tit S s HS ngh 7A3 Hai 18/8/2014 2. Kim tra bi c: ( Kim tra s chun b ca HS: SGK, t liu hc tp b mụn ) 3. Dn dt vo bi mi: * Lch s xó hi loi ngi ó phỏt trin liờn tc qua nhiu giai on. T lch s lp 6 chỳng ta s hc ni tip mt thi kỡ mi: Thi trung i - xã hội phong kiến. Trong bi hc u tiờn chỳng ta s tỡm hiu: S hỡnh thnh v phỏt trin ca xó hi phong kin chõu u. 4. T chc cỏc hot ng DH: 1 Hot ng của GV và HS Nội dung kiến thức Hoạt động 1: Tỡm hiu s hỡnh thnh ca xó hi phong kin chõu u. - Cho HS c phn 1 ? Cui TK V, tỡnh hỡnh Q Rụ-ma ntn? - GV ging: T thiờn niờn k th I TCN cỏc quc gia Hi Lp, Rụ Ma c i phỏt trin v tn ti n th k th V. T phng Bc ngi Giộc-man trn xung tiờu dit cỏc quc gia ny. Lp nờn nhiu vng quc mi: Anh, Phỏp, TBN, í- cỏc quc gia PK u tiờn chõu u ? Ngi Giộc- man ó lm gỡ tiờu dit Q Rụ-ma? ( Chim rung t chia cho quý tc, tng lnh, phong tc v cho nhau) ? Nhng vic lm y lm cho xó hi phng Tõy bin i nh th no? ? Lónh chỳa v nụng nụ c hỡnh thnh t nhng tng lp no ca XH c i? Lónh chỳa v nụng nụ khỏc nhau ntn? Mi quan h? ( L.chỳa: Nhiu rung t, giu cú, cú tc v - thng tr ; Nụng nụ: Khụng cú rung t , lm thuờ, ph thuc lónh chỳa - B tr). - GV gii thớch: Quan h sn xut PK- quan h búc lt ca lónh chỳa i vi nụng nụ. * Tiu kt-> chuyn mc 2: XH chõu u phõn hoỏ thnh 2 giai cp mi; cỏc quc gia PK ra i, nn kinh t phong kin phỏt trin ntn? (sang mc 2) Hoạt động 2: Tỡm hiu v lónh a PK. * THMT: Hỡnh thnh khỏi nim: ''lónh a'', Lónh chỳa, Nụng nụ? (+ Lónh a l vựng t rng ln do lónh chỳa lm ch, trong ú cú lõu i v thnh quỏch ni õy lónh chỳa búc lt nụng nụ. + Lónh chỳa: ngi ng u lónh a. + Nụng nụ: Khụng cú rung t, lm thuờ cho lónh chỳa, ph thuc lónh chỳa.) * TH: Quan sỏt H1; c phn in nghiờng: ? E hóy mụ t, nhn xột v mt lónh a PK? ( Tng cao, ho sõu, s kiờn c; cú rung t, ng c, rng nỳi, ao h sụng ngũi, nh ca, lõu i) ? i sng sinh hot ca lónh chỳa v nụng nụ trong lónh a khỏc nhau ntn? S khỏc nhau ú dn ti iu gỡ? 1. S hỡnh thnh xó hi phong kin chõu u a) Hon cnh lch s: Cui th k th V, ĐQ Rô-ma suy yếu , bị ngi Giộc-man (phớa Bc) xõm ln ->lp nờn nhiu vng quc mi() b) Bin i trong xó hi: - Tng lnh, quý tc (c chia nhiu rung t, phong chc tc) -> Lónh chỳa. - Nụ l v nụng dõn cụng xó -> nụng nụ. -> Quan h sx PK hỡnh thnh. 2. Lónh a phong kin * T chc lónh a: - Vựng t rng ln( lónh chỳa lm ch), trong ú cú lõu i v thnh quỏch. * i sng trong lónh a: + Lónh chỳa: sa hoa, tn bo, búc lt nụng nụ. + Nụng nụ: úi nghốo, kh cc -> chng lónh chỳa. 2 IV. Kết thúc bài học: 1. Củng cố: - XHPK ở châu Âu được hình thành như thế nào? - Vì sao lại có sự xuất hiện của thành thị trung đại? Hoạt động kinh tế trong thành thị có gì mới? so sánh với kinh tế lãnh địa? Vai trò của thành thị trung đại? 2. Dặn dò : - Häc bµi( trả lời c/hỏi sgk) - Chuẩn bị bài sau :'' Sự suy vong của XHPK và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu'' Tiết 2 - BÀI 2: SỰ SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN VÀ SỰ HÌNH THÀNH CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Ở CHÂU ÂU. Ngày soạn: 16.8.2014. Xác nhận của BGH : 18/8/2014. PHT Nguyễn Sỹ Quang I . Mục tiêu bµi häc: HS cÇn ®¹t c¸c môc tiªu sau: 1. Kiến thức: Nắm vững: - Nguyên nhân và hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí- một trong những nhân tố quan trọng, tạo tiền đề cho sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. - Quá trình hình thành QHSX Tư bản chủ nghĩa trong lòng xã hội PK châu Âu. 2. Tư tưởng: Thấy được tính tất yếu, tính quy luật của quá trình phát triển từ xã hội PK lên xã hội TBCN ở châu Âu. 3. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát lược đồ; KN sử dụng, khai thác tranh ảnh lịch sử II . Thiết bị dạy học: 1. GV chuẩn bị: - Hình 3, 4, 5(sgk). 2. HS chuẩn bị: SGK, đọc trước bài. III. Tiến trình tổ chức dạy học: 1. Tổ chức lớp: Lớp Thứ Ngày Tiết Sĩ số HS nghỉ 7A3 2. Kiểm tra bài cũ: - XHPK châu Âu được hình thành như thế nào? Đặc điểm nền kinh tế lãnh địa? Vì sao thành thị trung đại lại xuất hiện? 3. Dẫn dắt vào bài mới: 3 * Các thành thị trung đại ra đời đã thúc đẩy sản xuất, yêu cầu về thị trường tiêu thụ hàng hoá đặt ra dẫn dến việc tiến hành các cuộc phát kiến địa lý…Nền KT phát triển, chế độ PK suy vong, CNTB hình thành ở châu Âu… 4. Tổ chức các hoạt động DH: 4 Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung kiến thức Ho¹t ®éng 1: Tìm hiểu về các cuộc phát kiến địa lý. Ý nghĩa các cuộc phát kiến. - HS đọc SGK mục 1 ? Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí? ( Do sản xuất phát triển, các thương nhân thợ thủ công cần vốn, thị trường và nguyên liệu…) * THMT: Tìm hiểu sgk và quan sát H5- những cuộc phát kiến địa lý-> mở rộng môi trường giao dịch trên TG. ? Kể tên các cuộc phát kiến tiêu biểu? + 1487: Đi-a- xơ: Vòng qua cực Nam châu Phi + 1498 : Vax-cô đơ Ga - ma đến Ấn Độ + 1492: Côlôm bô tìm ra châu Mĩ. + 1519- 1522 : Ma Gien Lan đi vòng quanh Trái đất. ? Các cuộc phát kiến địa lí thực hiện nhờ những điều kiện nào? ( Do khoa học kĩ thuật phát triển: Đóng được những tàu lớn, có la bàn ) - Hs quan sát bức tranh H3- Tàu Ca-ra-ven ? Nhận xét kĩ thuật đóng tàu? ? Các cuộc PKĐL đem lại kết quả gì? Có ý nghĩa ntn? ( HS thảo luận) * GV tiểu kết : Các cuộc phát kiến địa lí đã giúp cho việc giao lưu kinh tế và văn hoá được đẩy mạnh. Quá trình tích luỹ tư bản cũng dần dần hình thành. Đó là quá trình tạo ra vốn ban đầu và những người làm thuê. ->sang P2 Ho¹t ®éng 2: CNTB ở châu Âu được hình thành ntn? - HS tìm hiểu sgk. ? Quý tộc và thương nhân châu Âu đã tích luỹ vốn và giải quyết nhân công bằng cách nào? ( + Cướp bóc của cải, tài nguyên . + Buôn bán nô lệ da đen. + Đuổi nông dân ra khỏi lãnh địa. -> không có việc làm -> làm thuê) ? Nhờ có nguồn vốn và nhân công, các nhà TS đã làm gì? 1. Những cuộc phát kiến lớn về địa lí a. Nguyên nhân: - Giữa XV, sản xuất phát triển: -> Cần nguyên liệu, vàng bạc -> Cần thị trường b. Các cuộc phát kiến tiêu biểu ( SGK ) c. Kết quả: + Tìm ra những con đường mới, vùng đất mới( châu Mĩ) - cơ sở cho việc mở rộng thị trường. + Thúc đẩy thương nghiệp pt, g/cTS châu Âu giàu lên nhanh chóng. d. Ý nghĩa: + Là cuộc cách mạng về giao thông và tri thức. 2. Sự hình thành CNTB ở châu Âu + Quá trình tích luỹ nguyên thuỷ T.Bản: Tạo vốn và đội ngũ người làm thuê 5 IV. Kết thúc bài học: 1. Củng cố: - Kể tên các cuộc phát kiến địa lí và tác động của các cuộc phát kiến địa lí tới xã hội PK châu Âu? - Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở châu Âu được hình thành như thế nào? 2. Dặn dò: - Học bài (trả lời câu hỏi sgk) - Chuẩn bị trước bài, đọc - tìm hiểu bài 3. TuÇn 2. Tiết 3 - BÀI 3: CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN CHỐNG PHONG KIẾN THỜI HẬU KÌ TRUNG ĐẠI Ở CHÂU ÂU Ngày soạn: 22.8.2014. Xác nhận của BGH : 25/8/2014. PHT Nguyễn Sỹ Quang I. Mục tiêu bµi häc : HS cÇn ®¹t c¸c môc tiªu sau: 1. Kiến thức: Hiểu râ: 6 - Nguyờn nhõn xut hin v ni dung t tng ca phong tro vn hoỏ Phc hng, nguyờn nhõn dn n phong tro ci cỏch tụn giỏo v nhng tỏc ng ca phong tro ny n XHPK chõu u by gi. - Khỏi nim Vn hoỏ Phc Hng. 2. T tng: Nhn thc c - S phỏt trin hp quy lut ca XH loi ngi: XHPK lc hu, li thi sp thay vo ú l XHTB - Phong tro VH Phc Hng ó li nhiu giỏ tr to ln cho nn vn hoỏ nhõn loi. 3. K nng: Cú k nng phõn tớch nhng mõu thun XH thy c nguyờn nhõn sõu xa cuc u tranh ca giai cp t sn chng phong kin. II. Tài liệu và ph ơng tiện : 1. Bản đồ thế giới (hoặc Châu âu) 2. Tranh ảnh về thời kì văn hóa Phục Hng. 3. Một số t liệu nói về những nhân vật lịch sử và danh nhân văn hóa tiêu biểu thời Phục Hng. III. Tin trỡnh dy- hc: 1. T chc lp: Lp Th Ngy Tit S s HS ngh 7A3 T 27/8/2014 1 2. Kim tra bi c: - K tờn cỏc cuc phỏt kin a lớ tiờu biu ? kt qu v ý ngha ca cỏc cuc phỏt kin ú ? - S hỡnh thnh CNTB chõu u ó din ra nh th no? 3 . Bài mới: a. Giới thiệu bài học: Ngay trong lũng XHPK , quan hệ sx TBCN ó c hỡnh thnh. G/cTS ngy cng ln mnh. H li khụng cú a v XH thớch hp. Do ú, giai cp t sn ó chng li ch phong kin trờn nhiu lnh vc. b. Dạy học bài mới: Hot ng ca GV - HS Ni dung kin thc. Hot ng 1: Tỡm hiu v p.tro vn hoỏ Phc hng. - HS c SGK mc 1 - Quê hơng của phong trào văn hóa phục hng là nớc ý -> lan sang các nớc Tây Âu ? Vì sao ý và các nớc Tây Âu xuất hiện phong trào văn hóa Phục hng? - Trong sut 1000 nm ờm trng trung c, ch phong kin ó kỡm hóm s phỏt 1. Phong tro vn hoỏ Phc hng: * Nguyờn nhõn: - Giai cp t sn đang trên đà phỏt 7 trin ca XH . Ton XH ch cú trng hc o to giỏo s. Nhng di sn VH c i b phỏ hu hon ton, tr nh th v tu vin. Do ú giai cp t sn u tranh chng li t tng rng buc ca phong kin. ? VH Phc hng l gỡ? ( Khụi phc nhng tinh hoa vn hoỏ c i Hy Lp v Rụ-ma , phỏt trin nú tm cao mi ) - GV giới thiệu các nhà văn hóa, khoa học() ? Nội dung t tởng của phong trào văn hóa PH? * TH : Thnh tu to ln v p.tro VH PH =>Bi dng ý thc bo v di sn VH, úc thm m. ? Thnh tu ni bt ca phong tro VH phc hng l gỡ? (Khoa hc k thut tin b vt bc; s phong phỳ v vn hc ; thnh cụng trong cỏc lnh vc ngh thut(cú giỏ tr n ngy nay). - HS xem H6- t.phm ngh thut hi ho (GV: Nghệ thuật độc đáo, đề cao con ngời) ? ý ngha phong tro VH PH ? Hot ng 2 : Tỡm hiu v phong tro ci cỏch tụn giỏo. - HS c phn 2. ? Nguyờn nhõn no dn n phong tro ci cỏch tụn giỏo?(Giỏo hi cn tr s phỏt trin ca giai cp t sn ang lờn ) - GV gii thiu H7- Lu-th ? Trỡnh by ni dung cải cách tôn giáo trin mâu thuẫn với ch phong kiến suy yếu. * Ni dung p.tro văn hóa PH : - Lên án giáo hội ki-tô, đả phá trật tự Xh PK( con ngời là trung tâm ; đề cao giá trị chân chính của con ngời ; con ngời đợc tự do pt). - Đề cao khoa học tự nhiên, XD TGQuan duy vật tiến bộ. * ý ngha phong tro VHPH : - Phỏt ng qun chỳng .tranh chng PK. - M ng cho VH chõu u v nhõn loi phỏt trin. 2. Phong tro ci cỏch tụn giỏo * Nguyờn nhõn: - Giỏo hi thng tr, búc lt nhõn dõn. - Giáo hội cn tr s phỏt trin ca 8 của Lu-thơ ? ( +Ph nhn vai trũ ca giỏo hi. +Bói b l nghi phin toỏi. +Quay v giỏo lớ Ki-tụ nguyờn thu ) ? H qu ca phong tro Ci cỏch tụn giỏo ? - GV : Nờu cho HS bit : + Ng.nhõn c.tranh nụng dõn c :Th dõn cú th lc KT nhng b PK cỏt c kỡm hóm ; nh hng cải cách tụn giỏo ca Lu- th. + DB : Tụ-mỏt Muyn-xe lónh o, p.tro lm ch 1/3 nc c Ni b chia r -> PK tp trung lc lng n ỏp -> T.bi. + YN : Cuc chin tranh nụng dõn v i nht C.u ; phn ỏnh lũng cm thự ca nụng dõn b ỏp bc ; gúp phn chng c. PK. giai cp t sn. * Din bin: - Ci cỏch ca Lu-th( c) - Ci cỏch ca Can-vanh (Thu S) * H qu : - o Ki-tụ b phõn hoỏ : Cu giỏo v Tõn giỏo. - Lm bựng lờn cuc Chin tranh nụng dõn c. c. Luyện tập, củng cố : - Giai cp t sn chng phong kin trờn nhng lnh vc no? Ti sao cú nhng cuộc u tranh ú? - í ngha ca phong tro VH phc hng? 4. Hoạt động nối tiếp : - Hc bi ( tr li câu hỏi sgk). - Chun b bi sau: " Trung Quc thi phong kin". - Su tầm một số t liệu nói về những nhân vật lịch sử và danh nhân văn hóa tiêu biểu thời Phục Hng. 5. Dự kiến kiểm tra đánh giá: - Nguyên nhân, nội dung, ý nghĩa phong trào VHPH. - Nguyên nhân, hệ quả phong trào cải cách tôn giáo. ******************************************************** Tit 4 - BI 4: TRUNG QUC THI PHONG KIN ( T1) Ngy son: 23.8.2014. Xỏc nhn ca BGH : 25/8/2014. PHT Nguyn S Quang 9 I. Mc tiờu bài học : HS cần đạt các mục tiêu sau: 1. Kin thc: Bit c: - Nột ni bt ca tỡnh hỡnh Trung Quc thi phong kin ( Thi Tn, Hỏn, ng): S hỡnh thành XHPK; t chc b mỏy nh nc; chớnh sỏch i ngoi; nhng nột ch yu v tỡnh hỡnh kinh t. 2. T tng: - Nhn thc Trung Quc l mt quc gia phong kin ln phng ụng. - L nc lỏng ging vi Vit Nam, nh hng khụng nh n quỏ trỡnh phỏt trin LS ca Vit Nam. 3. K nng: Rốn luyn KN: - Lp niờn biu cỏc triu i phong kin Trung Quc - Phõn tớch cỏc chớnh sỏch XH ca mi triu i. II. Tài liệu và ph ơng tiện: - SGK, SGV, t liệu tham khảo. - Tranh ảnh(sgk) III. Tin trỡnh t chc dạy học: 1. T chc lp: Lp Th Ngy Tit S s HS ngh 7A3 Năm 28/8/2014 4 2. Kim tra bi c: ? Nguyờn nhõn xut hin phong tro Vn hoỏ Phc hng? ni dung t tng ca phong tro l gỡ? * Bi tp: Phong tro Ci cỏch tụn giỏo cú tỏc ng trc tip nh th no n xó hi chõu u thi by gi. Em hóy ỏnh du x vo ụ trng u cõu m em cho l ỳng. Thỳc y, chõm ngũi cho cỏc cuc khi ngha nụng dân chng phong kin. Tng cng s thng tr nhõn dõn ca phong kin. Tụn giỏo b phõn hoỏ. 3. Bài mới : a. Giới thiệu bài học: L mt quc gia ra i sm v phỏt trin nhanh, Trung Quc ó t c nhng thnh tu ỏng k trờn nhiu lnh vc. Khỏc vi cỏc nc chõu u, thi phong kin Trung Quc c bt u sm hn v kt thỳc mun. b. Dạy học bài mới: Hot ng ca GV - HS Ni dung kin thc Hot ng 1: Xó hi PK Trung Quc hỡnh thnh ntn? - 6 dũng u mc 1: Khụng dy - gim ti. - HS c: n thi Xuõn Thu thời Hán. 1. S hỡnh thnh xó hi phong kin Trung Quc: 10 [...]... A a) 22 1- 206 TCN b) 206 TCN- 220 c) 1 271 - 1368 d) 96 0- 1 279 ) 61 8- 9 07 B e) Tn g) Hỏn i) Tng k) ng l) Nguyờn ỏp ỏn a- e b- g c-l d-i -k Bi 3: Hóy ghộp cỏc ch cỏi ng trc cỏc ý ct A vi ch cỏi ng trc ct B cho đúng: A B ỏp ỏn a) Lo h) C cung a-n b) n i) n A- jan - ta b-i c) Cam pu chia k) n thỏp Bụ - rụ - bua - ua c-m 29 d) Mi an ma e) In- ụ-nờ-xi-a g) Trung Quc l) Chựa thỏp Pa - gan m) ng- co Vỏt... Vng triu Mụ-gụn(TK XVI- TK XIX) * Chớnh sỏch: xoỏ b kỡ th tụn giỏo Khụi phc kinh t, phỏt trin vn hoỏ => Thúc đẩy KT- XH pt- tiến bộ 3 Vn hoỏ n : - Ch vit: Ch Phn - Tụn giỏo:o B la mụn( Kinh vờ a); o Hin-u ? K cỏc tỏc phm vn hc ni ting n - Vn hc: S thi( Ma-ha-bha-ra-ta, thi by gi? (2 b s thi Ma-ha bha-ra- Ra-ma-yana); kch (Sơkuntơla) , thơ ta v Ra-ma- ya- na) ca - HS xem h1 1- Cng vo ng 1 - Kin trỳc:... trong - T TK X - u TK XVIII cỏc quc thời gian khác nhau ? Thi kỡ phỏt trin thnh vng ca cỏc gia phong kin ụng Nam phỏt trin thnh vng quc gia phong kin ụng Nam ? ? Trỡnh by s hỡnh thnh ca quc gia phong kin: In ụ nờ xi a? Cam-pu-chia? Mi-an-ma? Thái Lan? Lào? Đại Việt? Champa? ( + In đô nê xi a:TK XIII( vơng triều Môgiô-pa-hít 121 3-1 5 27) + Cam-pu-chia:TK IX- thời kì Ăng co + Mi-an-ma: Vơng quốc Pa-gan(XI)... Pa-gan(XI) + Thái Lan: Vơng quốc Su-khô-thay(XIII) + Lào: vơng quốc Lạn- Xạng( XIV) + Đại Việt-XV; Cham-pa - HS xem H1 3-> GV đọc(sgv- 41) ? Em cú nhn xột gỡ v cụng trỡnh chựa 21 thỏp Pa-gan ca t nc Mi-an-ma c xa? - Liên hệ: K tờn mt s thnh tu thi phong kin ca cỏc quc gia ụng Nam ?( kin trỳc, iờu khc vi nhiu cụng trỡnh ni ting: ng co, n Bụ rụ bu ua ) ? Cỏc quc gia phong kin bc vo thi - Nửa sau TK XVIII cỏc quc... Nam - GV: Nhng quc gia ny c gi l [ Cham-pa: trung bộ VN vng quc c Mi vng quc u cha Phù Nam: hạ lu s Mê công.v v cú ranh gii rừ rng v cha gn vi tc ngi nht nh mt s vng quc, ngi ta ch bit ti tờn gi v a im trung tõm ca vng quc ú m thụi - GV giới thiệu H12: HS quan sỏt, GV miờu t-> to biu tng LS v ngụi nBụ-rụ-bu-ua l bi ca trong ỏ kỡ v, c ỏo ca VH In-ụ-nờ-xi-a * TH: Mi q.h KT, VH ca cỏc dõn tc -> Giaú... trên - Hc bi ( cõu hi sgk) - Chun b bi Trung Quc thi phong kin ( Cỏc mc cũn li) 5 Dự kiến kiểm tra đánh giá: - Xó hi phong kin Trung Quc c hỡnh thnh nh th no? - Chính sách đối nội, đối ngoại ( thời Tần-Hán; Đờng) Tuần 3 Tit 5 - BI 4: TRUNG QUC THI PHONG KIN ( T2) Ngy son: 30.8 .2014 Xỏc nhn ca BGH : /9 /2014 PHT Nguyn S Quang I/ Mc tiờu bài học: HS cần đạt các mục tiêu sau: 1 Kin thc : HS nm c: - Nhng... lc) -> GV KL, chuyển ý 5 Trung Quc thi Minh -Thanh: Hot ng 2: Thi Minh- Thanh TQ: a Thay i v chớnh tr: - HS đọc: Nhà Nguyên ra nhà Thanh - Nm 1368 Chu Nguyờn Chng lp - GV: - 1368: Nhà Minh thành lập( Chu ra nh Minh Nguyên chơng) - Nhà Minh bị lật đổ( do k/n nông dân của - Lớ T Thnh lt nh Minh Lí Tự Thành), quân mãn Thanh từ phơng - Nm 1644 quõn Mãn Thanh chim bắc tràn xuống chiếm toàn bộ TQ -> Lập... Hoàng-> GV mô tả, nói rõ ý 11 nghĩa của tranh và KL: cu kỡ, s lng ln, ging ngi tht, hng ng chnh t th hin uy quyn ca Tn Thu Hong.) - Chế độ PL hà khắc-> dân oán-> chống lại Nhà Tần đổ, thay nhà Hán b Thi Hán: + Đối nội: - Xoỏ b ch phỏp lut h khc - Gim tụ thu, su dch - Khuyn khớch sn xut kinh t phỏt trin, xó hi n nh ? Chính sách đối ngoi ntn? + Đối ngoại: Gõy chin tranh m rng lónh th Hot ng 3: Thi ng-... Hoạt động nối tiếp: - Hc bi ( cõu hi sgk) - Lm hoàn thành bi tp (cõu hi 1 SGK trang 17) - ọc bi : Cỏc quc gia phong kin ụng Nam ; su tm tranh nh v cỏc cụng trỡnh kin trỳc ụng Nam 5 Dự kiến kiểm tra đánh giá: - Các vơng triều của ấn độ thời PK - Thành tựu về VH mà ấn độ đã đạt đợc Tuần 4 Tit 7- Bài 6: CC QUC GIA PHONG KIN ễNG NAM (T1) Ngy son: 13.9 .2014 Xỏc nhn ca BGH : 15 /9 /2014 PHT Nguyn S Quang... on phỏt trin chớnh ca lch s Lo v Cam-pu-chia II/ dựng dy hc: - SGK, SGV, Tài liệu tham khảo - Tranh H14, 15 ; L H16 (SGK) - Bản đồ Đông Nam á III/ Tin trỡnh t chc dạy học: 1 T chc lp: Lp Th Ngy Tit S s HS ngh 7A3 2 Kim tra bi c: - K tờn cỏc nc trong khu vc ụng Nam hin nay ? - Cỏc quc gia PK NA c hỡnh thnh v phỏt trin ntn? 3 Bi mi: a Giới thiệu bài học: Lo, Cam-pu-chia l hai nc lỏng ging ca Vit Nam . vờ a); o Hin-u. - Vn hc: S thi( Ma-ha-bha-ra-ta, Ra-ma-yana); kch (Sơkuntơla) , thơ ca - Kin trỳc: kin trỳc Hin u v kin trỳc Pht giỏo -& gt; a/hng ca tụn giỏo. c. Luyện tập- Cng c: ? Vỡ. Hong.) - Chế độ PL hà khắc-> dân oán-> chống lại. Nhà Tần đổ, thay nhà Hán. - HS đọc phần nhà Hán. ? Chính sách của nhà Hán ntn? So với nhà Tần? ? Chính sách đối ngoi ntn? Hot ng 3: Thi ng-. n thi by gi? (2 b s thi Ma-ha bha-ra- ta v Ra-ma- ya- na) - HS xem h1 1- Cng vo ng 1 ? Kin trỳc n cú gỡ c sc? (quan sỏt tranh v cỏc cụng trỡnh kin trỳc tr li) - Liờn h : nh hng ca vn húa

Ngày đăng: 04/01/2015, 20:50

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • IV. Kết thúc bài học:

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan