Giáo án lịch sử 7 cả năm full (chi tiết)

319 3.1K 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2015, 20:46

KÕ ho¹ch bµi häc: LÞch Sư 7 Năm học 2013 - 2014 =====///////===== +++++*********+++++ =====\\\\\\\===== Ngµy lËp kÕ ho¹ch: 15 - 08 - 2013 Ngµy thùc hiƯn: 19 - 08 - 2013 PHẦN I: KHÁI QT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI TIẾT 1: BÀI 1 SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA Xà HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂU (Thời sơ - trung kỳ Trung đại) ( KÕ ho¹ch chi tiÕt ) I. Mơc tiªu bµi häc 1. KiÕn thøc Qu¸ tr×nh h×nh thµnh x· héi phong kiÕn ë Ch©u ¢u. HiĨu kh¸i niƯm "l·nh ®Þa phong kiÕn", ®Ỉc trng cđa nỊn kinh tÕ l·nh ®Þa phong kiÕn. Nguyªn nh©n xt hiƯn thµnh thÞ trung ®¹i. Ph©n biƯt sù kh¸c nhau gi÷a nỊn kinh tÕ l·nh ®Þa va nỊn kinh tÕ trong thµnh thÞ trung ®¹i. 2. KÜ n¨ng BiÕt x¸c ®Þnh ®ỵc vÞ trÝ c¸c qc gia phong kiÕn ch©u ©u trªn b¶n ®å. BiÕt vËn dơng ph¬ng ph¸p so s¸nh, ®èi chiÕu ®Ĩ thÊy râ sù chun biÕn tõ x· héi chiÕm h÷u n« lƯ sang x· héi phong kiÕn. ThÊy ®ỵc sù ph¸t triĨn hỵp quy lt cđa x· héi loµi ngêi:chun tõ x· héi chiÕm h÷u n« lƯ sang x· héi phong kiÕn. 3. Th¸i ®é Båi dìng cho häc sinh nhËn thøc vỊ sù ph¸t triĨn hỵp quy lt cđa x· héi loµi ngêi tõ x· héi chiÕm h÷u n« lƯ sang x· héi phong kiÕn. II. néi dung häc tËp Xà HỘI PHONG KIẾN CHÂU ÂU (PHƯƠNG TÂY) 1. Trình bày sự hình thành xã hội PK châu Âu . Cuối thế kỉ V, người Giéc-man xâm chiếm, tiêu diệt các quốc gia cổ đại phương Tây, thành lập nhiều vương quốc mới : Ăng-glơ Xắc-xơng, Phơ-răng, Tây Gốt, Đơng Gốt Trên lãnh thổ Rơ-ma, người Giéc-man đã chiếm ruộng đất của chủ nơ, đem chia cho nhau; phong cho các tướng lĩnh, q tộc các tước vị như: cơng tước, hầu tước Những việc làm của người Giéc-man đã tác động đến xã hội, dẫn tới sự hình thành các tầng lớp mới: - Lãnh chúa phong kiến: là các tướng lĩnh và q tộc có nhiều ruộng đất và tước vị, có quyền thế và rất giàu có. - Nơng nơ: là những nơ lệ được giải phóng và nơng dân, khơng có ruộng đất, làm th, phụ thuộc vào lãnh chúa. Từ những biến đổi trên đã dẫn tới sự ra đời của xã hội PK châu Âu. 2. T×m hiĨu về các lãnh địa của các lãnh chúa phong kiến Lãnh địa PK là khu đất rộng, trở thành vùng đất riêng của lãnh chúa PK - như một vương quốc thu nhỏ. Lãnh địa gồm có đất đai, dinh thự với tường cao, hào sâu, kho tàng, đồng cỏ, đầm lầy của lãnh chúa. Nơng nơ nhận đất canh tác của lãnh chúa và nộp tơ thuế, ngồi ra còn phải nộp nhiều thứ thuế khác. Lãnh chúa bóc lột nơng nơ, họ khơng phải lao động, sống sung sướng, xa hoa. =====///////===== +++++*********+++++ =====\\\\\\\===== Gi¸o viªn: Vò V¨n Ngun Trêng: THCS Lý Tù Träng – TP Ninh B×nh KÕ ho¹ch bµi häc: LÞch Sư 7 Năm học 2013 - 2014 =====///////===== +++++*********+++++ =====\\\\\\\===== Đặc trưng cơ bản của lãnh địa: là đơn vị kinh tế, chính trị độc lập mang tính tự cung, tự cấp, đóng kín của một lãnh chúa. 3. T×m hiĨu về các thành thị trung đại trong xã hội PK châu Âu Ngun nhân ra đời của các thành thị trung đại là do : - Vào thời kì PK phân quyền: các lãnh địa đều đóng kín, khơng có trao đổi, bn bán, giao thương với bên ngồi. - Từ cuối thế kỉ XI, do sản xuất thủ cơng phát triển, thợ thủ cơng đã đem hàng hóa ra những nơi đơng người để trao đổi, bn bán, lập xưởng sản xuất. - Từ đấy hình thành các thị trấn rồi phát triển thành thành phố, gọi là thành thị trung đại. Hoạt động và vai trò của các thành thị trung đại : Cư dân chủ yếu của thành thị là thợ thủ cơng và thương nhân, họ lập ra các phường hội, thương hội để cùng nhau sản xuất và bn bán. Hoạt động trên của các thành thị trung đại đã có vai trò thúc đẩy sản xuất, làm cho xã hội PK phát triển. III. Chn bÞ cđa gi¸o viªn vµ häc sinh: 1. Gi¸o viªn: - B¶n ®å ch©u ¢u thêi phong kiÕn - Tranh ảnh các thành quách, lâu đài, dinh thự của các lãnh chúa phong kiến - Tư liệu về lãnh đòa và đời sống của lãnh chúa. 2. Häc sinh: - §äc vµ t×m hiĨu bµi míi IV. Tỉ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp 1 ỉn ®Þnh tỉ chøc líp.( 1 )’ 2. KiĨm tra sù chn bÞ ®å dïng häc tËp (3 )’ 3. Gi¶ng bµi míi (35 )’ LÞch sư x· héi loµi ngêi ®· ph¸t triĨn liªn tơc qua nhiÌu giai ®o¹n. Häc lÞch sư líp 6, chóng ta ®· biÕt ®ỵc ngn gèc vµ sù ph¸t triĨn cđa loµi ngêi nãi chung vµ d©n téc ViƯt Nam nãi riªng trong thêi k× cỉ ®¹i, chóng ta sÏ häc nèi tiÕp c¸c thêi k× míi:-Thêi trung ®¹i. Trong bµi häc ®Çu tiªn, chóng ta sÏ t×m hiĨu"Sù h×nh thµnh va ph¸t triĨn cđa x· héi phong kiÕn ë ch©u ©u". Ho¹t ®éng cđa thÇy vµ trß Néi dung Ho¹t ®éng 1: T×m hiĨu sù h×nh thµnh x· héi phong kiÕn ë ch©u ¢u ( 15’) Yªu cÇu HS ®äc SGK Gi¶ng: (Ghi trªn b¶n ®å) Tõ thiªn niªn ki I tríc c«ng nguyªn, c¸c qc gia cỉ ®¹i ph¬ng T©y Hi L¹p va R«ma ph¸t triĨn, tån t¹i ®Õn thÕ kû V.Tõ ph¬ng B¾c, ngêi Giecman trµn xng va tiªu diƯt c¸c qc gia nµy, lËp nªn nhiỊu v¬ng qc míi"KĨ tªn mét sè qc gia". Hái: Sau ®ã ngêi Gecman ®· lµm g×? Tr¶ lêi: Chia rng ®Êt, phong tíc vÞ cho nhau. Hái: Nh÷ng viƯc Êy lµm x· héi ph¬ng t©y biÕn ®ỉi nh thÕ nµo? H: + Bé m¸y Nhµ níc chiÕm h÷u n« lƯ sơp ®ỉ. + C¸c tÇng líp míi xt hiƯn Hái: Nh÷ng ngêi nh thÕ nµo ®ỵc gäi lµ l·nh chóa phong kiÕn? 1. Sù h×nh thµnh XHPK ë ch©u ¢u. a. Hoµn c¶nh lÞch sư - Ci thÕ kû V, ngêi Gecman tiªu diƯt c¸c qc gia cỉ ®¹i ph- ¬ng T©y h×nh thµnh nªn c¸c v- ¬ng qc §«ng Gèt, T©y Gèt… b. BiÕn ®ỉi trong x· héi - Tíng lÜnh, q téc ®ỵc chia rng, phong tíc→ c¸c l·nh chóa phong kiÕn. =====///////===== +++++*********+++++ =====\\\\\\\===== Gi¸o viªn: Vò V¨n Ngun Trêng: THCS Lý Tù Träng – TP Ninh B×nh Kế hoạch bài học: Lịch Sử 7 Nm hc 2013 - 2014 =====///////===== +++++*********+++++ =====\\\\\\\===== H: Những ngời vừa có ruộng đất, vừa có tớc vị. Hỏi: Nông nô do những tầng lớp nào hình thành? H: Nô lệ và nông dân. Hỏi: Quan hệ giữa lãnh chúa và nông nô ở châu  u nh thế nào? Hoạt động 2: Tìm hiểu về Lãnh địa phong kiến (10) Yêu cầu: HS đọc SGK Hỏi: Em hiểu thế nào là "Lãnh địa"; "lãnh chúa"; "nông nô"? H: "Lãnh địa" là vùng đất do quý tộc phong kiến chiếm đợc; "lãnh chúa" là ngời đứng đầu lãnh địa; "nông nô" là ngời phụ thuộc vào lãnh chúa, phải nộp tô thuế cho lãnh chúa. G: mở rộng so sánh với "điền trang"; "thái ấp" ở Việt Nam). Yêu cầu: Em hãy miêu tả và nêu nhận xét về lãnh địa phong kiến trong h1 ở SGK. H: Miêu tả: Tờng cao, hào sâu, đồ sộ, kiên cố, có đầy đủ nhà cửa, trang trại, nhà thờ nh một đất nớc thu nhỏ. Hỏi: Trình bày đời sống, sinh hoạt trong lãnh địa? H: Lãnh chúa giàu có nhờ bóc lột tô thuế nặng nề từ nông nô, ngợc lại nông nô hết sức khổ cực và nghèo đói. Hỏi: Đặc điểm chính của nền kinh tế lãnh địa phong kiến là gì? H: Tự sản xuất và tiêu dùng, không trao đổi với bên ngoài dẫn đến tự cung tự cấp Hỏi: Phân biệt sự khác nhau giữa xã hội cổ đại và XHPK? H: Xã hội cổ đại gồm chủ nô và nô lệ, nô lệ chỉ là "công cụ biết nói". XHPK gồm lãnh chúa và nông nô, nông nô phải nộp tô thuế cho lãnh chúa. Hoạt động 3: Tìm hiểu về sự xuất hiện các thành thị Trung đại (10) Yêu cầu: HS đọc SGK. Hỏi: Đặc điểm của "thành thị" là gì? H: Là các nơi giao lu, buôn bán, tập trung đông dân c- Hỏi: Thành thị trung đại xuất hiện nh thế nào? Do hàng hoá nhiều cần trao đổi, buôn bán lập xởng sản xuất, mở rộng thành thị trấn thành thị trung đại ra đời. Hỏi: C dân trong thành thị gồm những ai? Họ làm những nghề gì? Thợ thủ công và thơng nhân. - Sản xuất và buôn bán, trao đổi hàng hoá. Hỏi: Thành thị ra đời có ý nghĩa gì? H: - Thúc đẩy sản xuất và buôn bán phát triển tác động đến sự phát triển của xã hội phong kiến. Yêu cầu: Miêu tả lại cuộc sống ở thành thị qua bức tranh h2 trong SGK. H: Đông ngời, sầm uất, hoạt động chủ yếu là buôn bán, trao đổi hàng hoá. - Nô lệ và nông dân. - Nông nô phụ thuộc lãnh chúa xã hội phong kiến hình thành. 2. Lãnh địa phong kiến - Là vùng đất rộng lớn do lãnh chúa làm chủ, trong đó có lâu đài và thành quách. - Đời sống trong lãnh địa: + Lãnh chúa: xa hoa, đầy đủ. + Nông nô: đói nghèo, khổ cực chống lãnh chúa. - Đặc điểm kinh tế: tự cung tự cấp, không trao đổi với bên ngoài. 3. Sự xuất hiện các thành thị trung đại. a. Nguyên nhân - Cuối thế kỷ XI, sản xuất phát triển, hàng hoá thừa đợc đa đi bán thị trấn ra đời thành thị trung đại xuất hiện. b. Tổ chức - Bộ mặt thành thị : phố xá, nhà cửa - Tầng lớp : thị dân (thợ thủ công + thơng nhân) c.Vai trò - Thúc đẩy XHPK phát triển. =====///////===== +++++*********+++++ =====\\\\\\\===== Giáo viên: Vũ Văn Nguyện Trờng: THCS Lý Tự Trọng TP Ninh Bình Kế hoạch bài học: Lịch Sử 7 Nm hc 2013 - 2014 =====///////===== +++++*********+++++ =====\\\\\\\===== V. TNG KT V HNG DN HC TP 1. Tổng kết ( 3): - XHPK ở châu Âu đợc hình thành nh thế nào? - Vì sao lại có sự xuất hiện của thành thị trung đại? Kinh tế thành thị có gì mới? ý nghĩa sự ra đời của thành thị ? 2. H ớng dẫn học bài: (1) Học bài cũ và tìm hiểu bài 2 : Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa t bản ở châu âu Ninh Bình, ngày 17 tháng 08 năm 2013 Giám hiệu ký duyệt Ngày lập kế hoạch : 15 - 08 - 2013 Ngày thực hiện : 23 - 08 - 2013 Tiết 2 Bài 2 Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa t bản ở châu Âu i. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức Nguyên nhân và hệ quả của các cuộc phát kiến địa lý, một trong những nhân tố quan trọng, tạo tiền đề cho sự hình thành quan hệ sản xuất t bản chủ nghĩa. Quá trình hình thành quan hệ sản xuất chủ nghĩa t bản trong lòng xã hội PK châu Âu. 2. Kĩ năng Bồi dỡng kỹ năng quan sát bản đồ, chỉ đợc các hớng đi trên biển của các nhà thám hiểm trong các cuộc phát kiến địa lý. Biết khai thác tranh ảnh lịch sử. 3. Thái độ Thấy đợc tính tất yếu, tính quy luật của quá trình phát triển từ XHPK lên xã hôi t bản chủ nghĩa ở châu Âu. Mở rộng thị trờng, giao lu buôn bán giữa các nớc là tất yếu. II. Nội dung học tập Sự hình thành ch ngha t bn chõu u T cui th k XV u th k XVI, do nhu cu phỏt trin sn xut cựng nhng tin b v k thut hng hi nh: la bn, hi , k thut úng tu ó thỳc y nhng cuc phỏt kin ln v a lớ nh: B. i-a-x n cc Nam chõu Phi (1487) ; Va-xcụ Ga-ma n Tõy Nam n (1498) ; C. Cụ-lụm-bụ tỡm ra chõu M (1492) ; Ph. Ma-gien-lng i vũng quanh trỏi t (1519 - 1522). Cỏc cuc phỏt kin a lớ ó thỳc y thng nghip phỏt trin, em li ngun li nhun khng l cho nhng quý tc, thng nhõn. ú l quỏ trỡnh tớch ly t bn nguyờn thy (to ra s =====///////===== +++++*********+++++ =====\\\\\\\===== Giáo viên: Vũ Văn Nguyện Trờng: THCS Lý Tự Trọng TP Ninh Bình KÕ ho¹ch bµi häc: LÞch Sư 7 Năm học 2013 - 2014 =====///////===== +++++*********+++++ =====\\\\\\\===== vốn đầu tiên và những người lao động làm th). Tầng lớp này trở nên giàu có nhờ cướp bóc của cải, tài ngun và bn bán, trao đổi ở các nước thuộc địa. Họ mở rộng sản xuất, kinh doanh, lập đồn điền, bóc lột sức lao động người làm th, giai cấp tư sản ra đời. Cùng đó là giai cấp vơ sản được hình thành từ những người nơng nơ bị tước đoạt ruộng đất, buộc phải vào làm th trong các xí nghiệp của tư sản. Từ những tiền đề và điều kiện vừa nêu trên, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đã được hình thành, ra đời ngay trong lòng xã hội phong kiến châu Âu. III. Chn bÞ cđa gi¸o viªn vµ häc sinh: 1 Gi¸o viªn: - Lỵc ®å c¸c cc ph¸t kiÕn lín vỊ ®Þa lÝ. - Những tư liệu, câu chuyện về các cụôc phát kiến đòa lý - Tranh ảnh các con tàu và những thuỷ thủ tham gia các cuộc phát kiến phát kiến đòa lý. 2. Häc sinh: - Su tÇm tranh ảnh các con tàu và những thuỷ thủ tham gia các cuộc phát kiến phát kiến đòa lý. IV . Tỉ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc líp (1 )’ 2. KiĨm tra( 5 )’ X· héi PK ch©n ¢u h×nh thµnh nh thÕ nµo? §Ỉc ®iĨm nỊn kinh tÕ l·nh ®Þa? V× sao thµnh thÞ trung ®¹i l¹i xt hiƯn? NỊn kinh tÕ l·nh ®Þa cã g× kh¸c nỊn kinh tÕ thµnh thÞ? NhËn xÐt, cho ®iĨm: 7 A ……………7 B ………………7 C ………………7 d ……………… 3. Gi¶ng bµi míi (35 )’ C¸c thµnh thÞ trung ®¹i ra ®êi ®· thóc ®Èy s¶n xt ph¸t triĨn, v× vËy yªu cÇu vỊ thÞ tr- êng tiªu thơ ®ỵc ®Ỉt ra. NỊn kinh tÕ hµng ho¸ ph¸t triĨn ®· dÉn ®Õn sù suy vong cđa chÕ ®é phong kiÕn vµ sù h×nh thµnh CNTB ë ch©u ¢u. Ho¹t ®éng cđa thÇy vµ trß Néi dung Ho¹t ®éng 1 : T×m hiĨu C¸c cc ph¸t kiÕn lín vỊ ®Þa lÝ. (20’) Yªu cÇu: HS ®äc phÇn 1 SGK. Hái: V× sao l¹i cã c¸c cc ph¸t kiÕn ®Þa lý? H:- Do s¶n xt ph¸t triĨn, c¸c th¬ng nh©n, thỵ thđ c«ng cÇn thÞ trêng vµ nguyªn liƯu. Hái: C¸c cc ph¸t kiÕn ®Þa lý ®ỵc thùc hiƯn nhê nh÷ng ®iỊu kiƯn nµo? H: Do khoa häc kü tht ph¸t triĨn : ®ãng ®ỵc nh÷ng tµu lín, cã la bµn Yªu cÇu: M« t¶ l¹i con tµu Carraven (cã nhiỊu bm, to lín, cã b¸nh l¸i ) Yªu cÇu: KĨ tªn c¸c cc ph¸t kiÕn ®Þa lý lín vµ nªu s¬ lỵc vỊ c¸c cc hµnh tr×nh ®ã trªn b¶n ®å. HS : tr×nh bµy l¹i trªn b¶n ®å 1. Nh÷ng cc ph¸t kiÕn lín vỊ ®Þa lý. - Nguyªn nh©n : + S¶n xt ph¸t triĨn + CÇn nhiªn liƯu + CÇn thÞ trêng - C¸c cc ph¸t kiÕn ®Þa lý tiªu biĨu : + 1487: §iax¬ vßng qua cùc Nam ch©u Phi. + 1498 Vasc« ®¬ Gama ®Õn Ên §é. + 1492 C«l«mb« t×m ra ch©u MÜ. + 1519-1522: Magienlan vßng quanh tr¸i ®Êt. =====///////===== +++++*********+++++ =====\\\\\\\===== Gi¸o viªn: Vò V¨n Ngun Trêng: THCS Lý Tù Träng – TP Ninh B×nh Kế hoạch bài học: Lịch Sử 7 Nm hc 2013 - 2014 =====///////===== +++++*********+++++ =====\\\\\\\===== Hỏi: Hệ quả của các cuộc phát kiến địa lý là gì? H : - Tìm ra những con đờng mới để nối liền giữa các châu lục đem về nguồn lợi cho giai cấp t sản châu Âu. Hỏi: Các cuộc phát kiến địa lý đó có ý nghĩa gì? H : Là cuộc cách mạng về khoa học kỹ thuật, thúc đẩy thơng nghiệp phát triển. Giảng: Các cuộc phát kiến địa lý đã giúp cho việc giao lu kinh tế và văn hoá đợc đẩy mạnh. Quá trình tích luỹ t bản cũng dần dần hình thành. Đó là quá trình tạo ra số vốn ban đầu và những ngời làm thuê. Hoạt động2 : Tìm hiểu Sự hình thành chủ nghĩa t bản ở châu Âu (15) Yêu cầu: HS đọc SGK. Hỏi: Quý tộc và thơng nhân châu Âu đã tích luỹ vốn và đã giải quyết nhân công bằng cách nào? H :+Cớp bóc tài nguyên từ thuộc địa, + Buôn bán nô lệ da đen. + Đuổi nông nô ra khỏi lãnh địa không có việc làm làm thuê. Hỏi: Tại sao quý tộc phong kiến không tiếp tục sử dụng nông nô để lao động? H :- Để sử dụng nô lệ da đen thu lợi nhiều hơn. Hỏi: Với nguồn vốn và nhân công có đợc, quý tộc và thơng nhân châu Âu đã làm gì? H: - Lập xởng sản xuất quy mô lớn. - Lập các công ty thơng mại. - Lập các đồn điền rộng lớn. Hỏi: Những việc làm đó có tác động gì đối với xã hội? H: + Hình thức kinh doanh t bản thay thế chế dộ tự cấp tự túc. + Các giai cấp mới đợc hình thành. Hỏi: Giai cấp t sản và vô sản đợc hình thành từ những tầng lớp nào? H: - T sản bao gồm quý tộc, thơng nhân và chủ đồn điền. - Giai cấp vô sản: những ngời làm thuê bị bóc lột thậm tệ. Hỏi: Quan hệ sản xuất t bản chủ nghĩa đợc hình thành nh thế nào? - Kết quả: + Tìm ra những con đờng mới. + Đem lại những món lợi khổng lồ cho giai cấp t sản châu Âu. + Đặt cơ sở cho việc mở rộng thị trờng của các nớc châu Âu. - ý nghĩa: + Là cuộc cách mạng về giao thông và tri thức. + Thúc đẩy thơng nghiệp phát triển. 2. Sự hình thành chủ nghĩa t bản ở châu Âu. + Quá trình tích luỹ t bản nguyên thuỷ hình thành: tạo vốn và ngời làm thuê. + Về kinh tế: Hình thức kinh doanh t bản ra đời. + Về xã hội các giai cấp mới hình thành: T sản và vô sản. + Về chính trị: giai cấp t sản mâu thuẫn với quý tộc phong kiến đấu tranh chống phong kiến. * T sản bóc lột kiệt quệ vô sản. Quan hệ sản xuất t bản hình thành. V. TNG KT V HNG DN HC TP 1. Tổng kết ( 3): - Kể tên các cuộc phát kiến địa lý và tác động của nó tới xã hội châu Âu? - Quan hệ sản xuất TBCN ở châu Âu đợc hình thành nh thế nào? 2. H ớng dẫn học bài: (1) =====///////===== +++++*********+++++ =====\\\\\\\===== Giáo viên: Vũ Văn Nguyện Trờng: THCS Lý Tự Trọng TP Ninh Bình KÕ ho¹ch bµi häc: LÞch Sư 7 Năm học 2013 - 2014 =====///////===== +++++*********+++++ =====\\\\\\\===== HS học bài, chỉ được rõ ràng và chính xác trên lược đồ đường đi của các nhà thám hiểm Chuẩn bò tiếp bài 3 “ Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kỳ trung đại ở Châu u”. Ninh B×nh, ngµy 17 th¸ng 08 n¨m 2013 Gi¸m hiƯu ký dut Ngµy lËp kÕ ho¹ch: 21 - 08 - 2013 Ngµy thùc hiƯn: 26 - 08 – 2013 TiÕt 3 – Bµi 3 cc ®Êu tranh cđa giai cÊp t s¶n chèng phong kiÕn thêi hËu kú trung ®¹i ë ch©u ©u I. Mơc tiªu: 1. KiÕn thøc: Gióp HS hiĨu - Nguyªn nh©n xt hiƯn vµ néi dung cđa phong trµo v¨n ho¸ phơc hng. - Nguyªn nh©n dÉn tíi phong trµo c¶i c¸ch t«n gi¸o vµ nh÷ng t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn x· héi phong kiÕn Ch©u ¢u. 2. KÜ n¨ng:- RÌn lun cho HS kÜ n¨ng ph©n tÝch c¬ cÊu giai cÊp ®Ĩ thÊy ®ỵc nguyªn nh©n s©u xa cc ®Êu tranh cđa giai cÊp t s¶n chèng phong kiÕn. 3. Th¸i ®é:- Gi¸o dơc cho HS biÕt nhËn thøc vỊ sù ph¸t triĨn hỵp quy lt cđa x· héi loµi ngêi. II. Néi dung häc tËp: 1) Phong trµo V¨n ho¸ Phơc h ng - Nguyªn nh©n. - Néi dung t tëng. 2) Phong trµo c¶i c¸ch t«n gi¸o =====///////===== +++++*********+++++ =====\\\\\\\===== Gi¸o viªn: Vò V¨n Ngun Trêng: THCS Lý Tù Träng – TP Ninh B×nh Kế hoạch bài học: Lịch Sử 7 Nm hc 2013 - 2014 =====///////===== +++++*********+++++ =====\\\\\\\===== - Nguyên nhân. - Nội dung. - Tác động đến xã hội. III. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Bản đồ thế giới. - Tranh ảnh về thời kì văn hoá phục hng. - T liệu về nhân vật lịch sử và danh nhân văn hoá tiêu biểu thời phục hng - Giáo án, SGK, tài liệu liên quan. 2. Học sinh:- Học bài cũ, vở ghi, SGK, vở soạn, vở bài tập. IV. tổ chức các hoạt động học tập 1. ổ n định: (1) 2. Kiểm tra bài cũ (5) Kể tên các cuộc phát kiến địa lý tiêu biểu. Các cuộc phát kiến địa lí đã tác động nh thế nào đến xã hội phong kiến Châu Âu? Nhận xét, cho điểm: 7 A 7 B 7 C 7 D 3. Tiến trình bài học: (35) Sau những cuộc phát kiến địa lí, thế lực kinh tế của giai cấp t sản ngày càng giàu có, mâu thuẫn với địa vị của giai cấp phong kiến nên họ đã đấu tranh để giành lại địa vị cho t- ơng xứng a. Hoạt động 1: 1. Phong trào v n hoá phục h ng (thế kỉ XIV - XVII): (18) * Mục tiêu: Các em nắm đợc nguyên nhân xuất hiện và nội dung của phong trào văn hoá phục hng. *. Ph ơng pháp: Phát vấn, phân tích, nêu vến đề, trực quan, thảo luận nhóm. Hoạt động của thầy và trò Nội dung GV: Vì sao giai cấp t sản đứng lên đấu tranh chống quý tộc phong kiến? HS: GCTS có thế lực nhng không có địa vị xã hội đấu tranh trên lĩnh vực văn hoá Trong suốt 1000 năm đêm trờng trung cổ, chế độ phong kiến đã kìm hãm sự phát triển của xã hội. Giai cấp thống trị chỉ mở trờng học để đào tạo giáo sĩ. Những di sản của nền văn hoá cổ đại bị phá huỷ hoàn toàn, trừ nhà thờ và tu viện. Do đó, giai cấp t sản đấu tranh chống lại sự ràng buộc của t tởng phong kiến. GV: "Phục hng" là gì? H: Khôi phục lại giá trị của nền Văn hóa Hi Lạp và Rôma cổ đại; sáng tạo nền Văn hoá mới của giai cấp t sản. GV: Em Hãy kể tên những nhân vật tiêu biểu trong phong trào văn hoá phục hng, em biết gì về những nhân vật đó? HS chia nhóm ra thảo luận (4 nhóm) GV kết luận và phân tích thêm (dựa vào tài liệu lịch sử thế giới tập II ) GV: Qua các tác phẩm của mình tác giả thời phục hng muốn nói lên điều gì? HS: GV: ý nghĩa của phong trào văn hoá phục hng? HS: Phong trào đóng vai trò tích cực chống lại XHPK, mở đờng cho sự phát triển cao hơn nền văn hoá nhân loại. a. Nguyên nhân: - Chế độ phong kiến kìm hãm sự phát triển của xã hội. - Giai cấp t sản có thế lực kinh tế nhng không có địa vị xã hội b. Nội dung: - Lên án nghiêm khắc Giáo hội và đả phá trật tự phong kiến. - Đề cao giá trị con ngời, đề cao khoa học tự nhiên, xây dựng thế giới quan duy vật tiến bộ. b. Hoạt động 2: 2. Phong trào cải cách tôn giáo: (17) =====///////===== +++++*********+++++ =====\\\\\\\===== Giáo viên: Vũ Văn Nguyện Trờng: THCS Lý Tự Trọng TP Ninh Bình Kế hoạch bài học: Lịch Sử 7 Nm hc 2013 - 2014 =====///////===== +++++*********+++++ =====\\\\\\\===== *. Mục tiêu: Các em hiểu đợc nguyên nhân dẫn tới phong trào cải cách tôn giáo và những tác động trực tiếp đến xã hội phong kiến Châu Âu. *. Phơng pháp: Phát vấn, phân tích, nêu vến đề, trực quan Hoạt động của thầy và trò Nội dung GV: gọi HS đọc mục 2 sgk GV: Vì sao xuất hiện phong trào cải cách tôn giáo? HS: Giảng: giai cấp phong kiến châu Âu dựa vào giáo hội để thống trị nhân dân về mặt tinh thần, giáo hội có thế lực về kinh tế rất hùng hậu, có nhiều ruộng đất bóc lột nông dân nh các lãnh chúa phong kiến. Giáo hội còn ngăn cấm sự phát triển của khoa học tự nhiên. Mọi t tởng tiến bộ đều bị cấm đoán. (Kể cho HS về sự hy sinh của các nhà khoa học). GV: Ai là ngời khởi xớng phong trào cải cách tôn giáo? HS: Lu-thơ (Đức), Can- vanh (Pháp). GV: Nội dung t tởng cải cách của Lu-thơ, Can- vanh HS: GV phân tích thêm dựa vào SGV GV: Phong trào cải cách tôn giáo nó tác động nh thế nào đến xã hội Châu Âu thời bấy giờ? HS: Thúc đẩy châm ngòi nổ cho các cuộc khởi nghĩa nông dân a. Nguyên nhân: - Giáo hội tăng cờng bóc lột nhân dân. - Giáo hội cản trở sự phát triển của giai cấp t sản b. Nội dung: - Phủ nhận vai trò thống trị của giáo hội, bãi bỏ những lễ nghi phiền toái. - Đòi quay về với ki tô giáo nguyên thuỷ. c. ý nghĩa: Thúc đẩy, châm ngòi nổ cho các cuộc khởi nghĩa nông dân chống phong kiến ở Châu Âu V. TNG KT V HNG DN HC TP 1. Tổng kết ( 3): Gọi HS trả lời các câu hỏi sau: - Vì sao xuất hiện phong trào văn hoá phục hng? - ý nghĩa của phong trào cải cách tôn giáo? 2. H ớng dẫn học bài: (1) - Học bài cũ theo nội dung câu hỏi SGK - Làm các bài tập 1,2 ở SBT - Tìm hiểu trớc nội dung bài 4 và trả lời các câu hỏi sau: ? Sự xác lập của chế độ phong kiến ở Trung Quốc. Xã hội phong kiến Trung Quốc thời Tần - Hán và thời Đờng. Ninh Bình, ngày 24 tháng 08 năm 2013 Giám hiệu ký duyệt =====///////===== +++++*********+++++ =====\\\\\\\===== Giáo viên: Vũ Văn Nguyện Trờng: THCS Lý Tự Trọng TP Ninh Bình Kế hoạch bài học: Lịch Sử 7 Nm hc 2013 - 2014 =====///////===== +++++*********+++++ =====\\\\\\\===== Ngày lập kế hoạch: 22 - 08 - 2013 Ngày thực hiện: 29 - 08 - 2013 Tiết 4 Bài 4 Trung quốc thời phong kiến ( K hoch chi tit ) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: giúp HS hiểu - Xã hội phong kiến Trung Quốc đợc hình thành nh thế nào? - Tên gọi và thứ tự các triều đại phong kiến Trung Quốc - Tổ chức bộ máy chính quyền thời phong kiến - Đặc điểm kinh tế văn hoá của xã hội phong kiến Trung Quốc 2. Kĩ năng:Rèn luyện cho HS kĩ năng lập niên biểu, phân tích giá trị các chính sách xã hội, văn hoá của mỗi triều đại 3. Thái độ: Giúp HS hiểu Trung quốc là một quốc gia phong kiến lớn điển hình ở phơng Đông đồng thời là một nớc láng giềng gần gũi với Việt Nam. II. nội dung học tập 1. S hỡnh thnh xó hi phong kin Trung Quc. * Kinh t: Nng sut lao ng tng. * Xó Hi : Xut hin cỏc giai cp mi: + Quan li, nụng dõn giu -> a ch . + Nụng dõn lnh canh -> tỏ in. Quan h sn xut hỡnh thnh . 2. Xó hi Trung Quc thi Tn Hỏn. a. Thi Tn *i ni: - Xõy dng nh nc chuyờn ch (quyn lc tp trung vo tay vua) chia t nc thnh cỏc qun huyn. - C quan li n cai tr . - Thụng nht ch o lng, tin t. - Bt lao dch * i ngoi: xõm lc m rng chin tranh xõm lc. b. Thi Hỏn : - Xoỏ b ch phỏp lut h khc. - Gim tụ thu, su dch. - Khuyn khớch sn xut. => Kinh t phỏt trin, XH n nh. 3. S thnh vng ca Trung Quc thi ng. * i ni: - B mỏy nh nc c cng c, hon thin. - C ngi thõn tớn v thi c chn nhõn ti - NN: gim thu, chớnh sỏch quõn in -> Nụng nghip phỏt trin, t nc phn thnh. * i ngoi: Tỡm mi cỏch m rng b cừi -> lónh th Trung Quc rng ln cng thnh nht Chõu . =====///////===== +++++*********+++++ =====\\\\\\\===== Giáo viên: Vũ Văn Nguyện Trờng: THCS Lý Tự Trọng TP Ninh Bình [...]... nhà Tân và nhà Hán đợc b Thời Hán: - Xoá bỏ chế độ pháp luật hà khắc thành lập GV: Nhà Hán đã ban hành những chính sách gì? - Giảm tô thuế, su dịch HS: Giảm thuế, lao dịch, xoá bỏ sự hà khắc của - khuyến khích sản xuất pháp luật , khuyến khích sản xuất GV: Em hãy so sánh thời gian tồn tại của nhà Tần với nhà Hán, vì sao có sự chênh lệch đó? HS: Nhà Tần:15 năm Nhà Hán: 426 năm Vì nhà Hán ban hành các... phục hng và những nội dung chủ yếu ? Phong trào cải cách tôn giáo có ảnh hởng nh thế nào đến xã hội phong kiến châu Âu Nhận xét, cho điểm: 7A 7B 7C 7D 3 Tiến trình bài học: (35) Hoạt động 1: 1 Sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung quốc: (13) * Mục tiêu: Các em hiểu đợc sự hình thành xã hội phong kiến Trung Quốc Lấy đó là mốc thời gian để so sánh xã hội phong kiến ở phơng Đông và phơng Tây... triển lịch sử lớn của khu vực ĐNA Ninh Bình, ngày 31 tháng 08 năm 2013 Giám hiệu ký duyệt Ngày lập kế hoạch: 02 - 09 - 2013 Ngày thực hiện: 13 - 09 - 2013 Bi 6, tit 7: CC QUC GIA PHONG KIN ễNG NAM I-Mục tiÊu bài học: giỳp h/s: -=====///////===== -+++++*********+++++ -=====\\\\\\\===== Giáo viên: Vũ Văn Nguyện Trờng: THCS Lý Tự Trọng TP Ninh Bình Kế hoạch bài học: Lịch. .. -=====\\\\\\\===== Giáo viên: Vũ Văn Nguyện Trờng: THCS Lý Tự Trọng TP Ninh Bình Kế hoạch bài học: Lịch Sử 7 Nm hc 2013 - 2014 -=====///////===== -+++++*********+++++ -=====\\\\\\\===== -Lp niờn biu cỏc giai on phỏt trin lch s ln ca khu vc ụng Nam n gia th k XIX 2 Hng dn: (1) Học bài cũ, lm bi tp trong v bi tp + Tìm hiểu tiếp bài 6 Ninh Bình, ngày 07 tháng 09 năm 2013 Giám hiệu ký duyệt... THCS Lý Tự Trọng TP Ninh Bình Kế hoạch bài học: Lịch Sử 7 Nm hc 2013 - 2014 -=====///////===== -+++++*********+++++ -=====\\\\\\\===== * Vơng quốc Hồi giáo Đêli ( XII- XVI) * Vơng triều Môgôn (TK XVI - giữa TK XIX) 2 Văn hoá ấn độ - Chữ viết: chữ Phạn - Văn học: Sử thi đồ sộ, kịch, thơ ca - Kinh Vêđa - Kiến trúc: Kiến trúc Hinđu và kiến trúc Phật giáo III Thiết bị và đồ dùng dạy học 1 Bản đồ... -=====///////===== -+++++*********+++++ -=====\\\\\\\===== Giáo viên: Vũ Văn Nguyện Trờng: THCS Lý Tự Trọng TP Ninh Bình Kế hoạch bài học: Lịch Sử 7 Nm hc 2013 - 2014 -=====///////===== -+++++*********+++++ -=====\\\\\\\===== ? Chính sách cai trị của nhà Tống và nhà Nguyên có điểm gì khác nhau Vì sao có sự khác nhau đó Ninh Bình, ngày 24 tháng 08 năm 2013 Giám hiệu ký duyệt ... cho điểm:7A .7B .7C .7D 3 Tiến trình bài học: * Giới thiệu bài mới: Khu vc ụng Nam hin nay gm nhng nc no? Gi h/s th xác định * Dạy và học bài mới: Hot ng 1 ( 17) 1.S hỡnh thnh cỏc vng quc * Mc tiờu: Cỏc em cú hiu bit v s thnh lp c ụng Nam : cỏc vng quc c ụng Nam * Phng phỏp: Phỏt vn, gii thiu, trc quan -HS c sgk -=====///////===== -+++++*********+++++ -=====\\\\\\\===== Giáo viên:... T tởng - Lịch sử ấn độ thời phong kiến gắn sự hng thịnh, li hợp dân tộc với đấu tranh tôn giáo - Nhận thức đợc ấn độ là một trong những trung tâm của văn minh nhân loại, có ảnh hởng sâu rộng đến sự phát triển lịch sử và văn hoá của nhiều dân tộc Đông Nam á II Nội dung 1 ấn độ thời phong kiến * Vơng triều Gupta:( TK IV - VI) -=====///////===== -+++++*********+++++ -=====\\\\\\\===== Giáo viên:... thịnh vợng * XVIII- XIX: Suy yếu III-Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 1 Giáo viên: -Lc cỏc nc ụng Nam -T liu v Lo & Cam-pu-chia 2 Học sinh: - Tham khảo t liệu liên quan IV-tổ chức hoạt động học tập: -=====///////===== -+++++*********+++++ -=====\\\\\\\===== Giáo viên: Vũ Văn Nguyện Trờng: THCS Lý Tự Trọng TP Ninh Bình Kế hoạch bài học: Lịch Sử 7 Nm hc 2013 - 2014 -=====///////===== -+++++*********+++++... Giáo viên: Vũ Văn Nguyện Trờng: THCS Lý Tự Trọng TP Ninh Bình Kế hoạch bài học: Lịch Sử 7 Nm hc 2013 - 2014 -=====///////===== -+++++*********+++++ -=====\\\\\\\===== nc? ễng l ngi ntn? -HS: c in nghiờng sgk/ 27 -inh B Lnh lp cn c Hoa inh B Lnh ó lm gỡ? L, liờn kt mt s s quõn, cựng +Kt hp vi quõn Trn Lóm, Phm Bch h nhõn dõn dp lon ỏnh cỏc s quõn +đc nhõn dõn ng h ->thng li ->tụn lm -967 . hng và những nội dung chủ yếu. ? Phong trào cải cách tôn giáo có ảnh hởng nh thế nào đến xã hội phong kiến châu Âu. Nhận xét, cho điểm: 7 A 7 B 7 C 7 D 3. Tiến trình bài học: (35) Hoạt động. Giáo viên: Vũ Văn Nguyện Trờng: THCS Lý Tự Trọng TP Ninh Bình Kế hoạch bài học: Lịch Sử 7 Nm hc 2013 - 2014 =====///////===== +++++*********+++++ =====\\\===== III. Chuẩn bị: 1. Giáo. cải cách tôn giáo: ( 17) =====///////===== +++++*********+++++ =====\\\===== Giáo viên: Vũ Văn Nguyện Trờng: THCS Lý Tự Trọng TP Ninh Bình Kế hoạch bài học: Lịch Sử 7 Nm hc 2013 - 2014

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • I. Mục tiêu bài học

  • 1. Kiến thức

  • 2. Kĩ năng

  • 3. Thái độ

  • 1..ổn định tổ chức lớp.( 1)

  • 2. Kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng học tập (3)

  • 3. Giảng bài mới (35)

 • i. Mục tiêu bài học

  • 1. Kiến thức

  • 2. Kĩ năng

  • 3. Thái độ

 • II. Nội dung học tập

 • IV. Tổ chức các hoạt động học tập

  • 1. ổn định tổ chức lớp (1)

  • 2. Kiểm tra( 5)

  • 3. Giảng bài mới (35)

 • cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến

 • thời hậu kỳ trung đại ở châu âu

 • Hoạt động của thầy và trò

 • Hoạt động của thầy và trò

 • Hoạt động của Thầy và trò

 • Hoạt động của Thầy và trò

 • hoạt động của thầy và trò

 • Hoạt động của Thầy và Trò

 • Hoạt động của Thầy và Trò

 • ấn độ thời phong kiến

  • I. Mục tiêu bài học

   • 1. Kiến thức

   • 2. Kĩ năng

   • 3. Tư tưởng

  • III. Thiết bị và đồ dùng dạy học

  • II. Tổ chức các hoạt động học tập

   • 1. Tổ chức lớp: (1)

   • 2. Kiểm tra bài cũ (5)

   • 3. Giảng bài mới (35)

   • 1. Tổng kết (3)

   • 2. Hướng dẫn học tập (1)

  • Nhà lý đẩy mạnh công cuộc

  • xây dựng đất nước

   • Hoạt động của Thầy và Trò

    • Nội dung kiến thức

  • (1075- 1077)

   • Hoạt động của Thầy và Trò

    • Nội dung cần đạt

  • (1075- 1077)

   • 3. Tiến trình bài học (35)

    • Tiết 51 Ôn Tập

    • --------------------------------------------------------------------------------------------------Ngày lập kế hoạch: 28-03-2014

    • 1. Bài 27

    • 2. Bài 28

    • 3. Bài 28

  • III. đời sống kinh tế-văn hoá

   • 1. Hoạt động của GV và HS

    • 1. Nội dung cần đạt

  • IV. làm bài tập Lịch sử

  • V. ôn tập

  • VI. a . mục tiêu

  • VII. Kiểm tra

  • VIII. a . Mục tiêu

  • IX. Nước đại việt ở thế kỉ Xiii

  • X. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược nguyên mông (thế kỉ xiii)

  • XI. Sự phát triển kinh tế, văn hoá thời trần

 • ? Nhận xét về các hoạt động văn hoá dưới thời Trần.

  • I. Sự sụp đổ của nhà trần

  • II. cuối thế kỷ kỷ xiv

   • Hoạt động 1

   • * Tiết 2

   • Hoạt động 1

  • III. Tiết 32. Bài 17:

  • IV. ôn tập chương ii và iii

   • Hoạt động 1

 • Chương IV. Đại Việt thời Lê Sơ

  • I. Cuộc kháng chiến của nhà hồ và phong trào

  • II. khởi nghĩa chống quân minh

  • III. ở đầu thế kỷ xv

 • Hoạt động 1

 • GV: Cho HS đọc SGK

  • Hoạt động 1

  • I. Cuộc khởi nghĩa lam sơn 1418 - 1427

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan