skkn-dạy học hóa học thcs theo phương pháp bàn tay nặn bột

31 1.8K 10
skkn-dạy học hóa học thcs theo phương pháp bàn tay nặn bột

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

    ! "# $%&'()*+,' /0+12  !" #$%%&'( &)$*+*,"-"-. /$"%'0*1& 2"$!23"450657"#%$8290:(;<=#">,% 1?'@"AB"C%D,""#=*!#" *EE'F"A"#"G)"H"A"EI& 3"?-EE"#%$"C%5065""#J0:(;:% :' 34+,%5./6(7'89+,' ,:;:<%7<=>: 6K?EH9"#%""*A%?4A "*DAL"2MGKGKH"7D"*K$E, "C%DE,"*39L"NEH"#"9"O%C' ?%*=/:+,%:@+'AB' 12(6: 0J$1P*&""QRSTRBRSTUH"R RSTUBRSTV' F1P*D"1P*"#%"#J0:(; :%:' FEH"PBEWD"1P*  ! ' C "# $%&'&()*+, /*0*12(345*6* 7-8*# $$DEFGHIHBJ+X6+(.K+L+MN(O3""YAA$"#1"Y 1P*D&%,GE%$"A1'X5"$!23"X 450657Z"#H["EH"P%?2M,*05459* *12(OYC"[#$*"#,J% !"#$"#%*3?- "G+*$"H"YD+*$?"D1P*"*$*"#$\ F3"E%$!"#$D?"O!"#$*]D,"*H""QK O*2H"2$*D"H"Y1P*OEOP$#$KEH" *9^ "G+*$",%*9D?%?D"YD" EH"P' "#:; $%)*+0A"H8"#J0:(;GE%$"A1!2" $GE%$"ADH*%1"A%!2M"Y -2Y"*H"?#"P"Z"9[9&"1*2  <*)*0=(+>?@< !*@*@4A.'T  ,+*H""H""" $%'69$"C%2"$ !23"?_P 1**/$,%1?' :;B7C(=(P%&Y&1P*D"G?`& /H*1P*"*D*"#$?AP"Z/$?- 4a-" *"#$:?$bcdDecd7D"#$%f' *0*C3<***6*# 0#%+*"#[9&"D"G)?*W"["=D]&*2 'FY&0#=*^?D"O"4"A,"C%%  "H"EH"C%50657DEO"#$EH"+*,K3 *"#%"' D(E*-*8(09"#*3*g%$+*$B$"C% 2"$!23"D*"#$"[,"3/$?-"C% ' %:PB1:2B(). Q/6(@+%Q'F:+%R S>< TB%U:1:2B(). %VE+,7+();HW: 7+%80BX/6Y=N(()Y+,'7'Z[();H>:'7' 'TB%U:F.B T'hP"ZEGE"9 $"C%5065i j@GP"Z'j:P"Z' jk"P"Z' R'@"9$"C% 5065CIEW3*2 EGi j@GI 2'jl"O*2' j:O*2' U'@"9$"C% 5065C!EE8$% "i jm$T'jm$R'jm$U' jm$V'jm$d' <*)*0=(+>?@< !*@*@4A.'R  ! 9'(:@B(n"YAED5065*G%$* &(D57F(42DYCJ"[#$*"#,JW3 EH"P?AZo/$%1' &"1*/$5065"%1"Y"==D$*-ED1*?$1E%$ /$?#**0G-CH*C2H39G'*8(-C*0 I&(0HJK*+-LF(LM**C$*# aO" &"1*/$5065C,3"?-EW".4EW !"*]DEWgA,"*H"E%$gA"A7' anY$R$U/$5065nR$?!E E"'&"1*2"$EG&"*3%R$#"' B0Q1P*9&"D#Z"#$2E$%"  "#%G",G$""#J0:(;:%:' Z(;,:;:<%7<' 12(6: "#(C5*,5/*= B0A"H2"$!23"D?"H"*/3D9&EH "P%*3?-D""#OEp"AD"YDE,+*$?"D?"%D"Y 39E%$DE,"A "'5Z ?/3DP"ZD"A"' B0$%%1"Y%?gCD"$%?gC2"Y EH"+*,"#%?%E%$DC,"A"[,+*H" "H"2."Y%!9"&"#%"A"HJ?-'''FDq"O "[3"E$*DK,"*H"E$*W1C?$JD C"[#$EH"+*,Z'''6^"H%"[Cn" YI2?* DIIE "AWD"A+*$?"D"A' BFK"H""C%5"$!23"D**]:;$#$"O %1EGJ"# 'F%1,+*H""[*-?"-"D *r2.EH"P/O"#,J%:;'s%DEGt"%?A P"ZDEY"Y?A"A"[O*/$:;=Z"GnP"Z'("OEu ."C%D,"4G7"#=*]^"H' Ba!2""G+*$"H"EH3"?-%9"#%""OEI& "["#2H"I/$?E"A$R$U"#%"H"[1P*4[Y R$EE%?"J$"1*"-%R$*"DH* EG,+*H""-"&"1*2?_EG"7' \]^"_`"abN  !OI&(0$*HPK) 3HPK&57LM3QLM*-CLM*C# ;R57LM=F"A%"3E%$8["% ?""#OGK'0#%2-,:;"O"[EH3""QD 3"Q$KGK%vZ"#[2"-""K+*$?"/$ ['5I"2*3:;,O*DgA2O*fD2,EH"+*,"* D ?fD\4"#[2EH"+*,1P*E%$7 <*)*0=(+>?@< !*@*@4A.'U  *=5"$!23"E*HEY"#$%2MGKK+*$?"DK ,"*H"DK"YK,"Y':;2,%+*$O/$[D 2H"ICJED2H""Q$9"#1?8/$Y_D2H"%&Y *"#%3"E*GE".#&*5* N*Cw"P"O#$%K%"3?*W/$['6n% vK*H"/$"G")"*9 D" ["P%O, ?N"8'6n%"G2% L"H9f".[ "G"GEE"2O*%vEH"+*,"#$*9'65* "J+89+,5065"#%$"A+*$d$?$* %.$c+%%Bd+,eB0(<%7(/6'TB%U:+@B/0+12 %.3c+%(%6+%'TB%U:+,%:@+'AB' %Q'F:+% %.?fTK8&+,,:;(%BKP(/6(%:P(gP<%VE+,7+(%&'+,%:h= %.i:P+%6+%(%I+,%:h=(c=(j:+,%:@+'AB %.k]P(HBJ+/6%l<(%A'%m.g:P+(%A' -S-8%1:T&*$*HHK>#N4 **16*/U-V$*WD)LD(E**6(C*1 2(3Q--*-C5)*05X&,3*6*F(C5*1(*# $$N(FdM6:,:;+,(%&'%:h+(%nY<%VE+,<%7< 5xyo#pq y'6zys{6|}ms~6|m:•€6|m:}m5065(•5xy yy' T' :;2H"  • 6K"Y"%*/$/$2$‚4"&$g"7ƒ"Y"$#1 /$2$‚"$4"&%g"$g"*.*-7ƒ"Y"#1/$2$‚EG "$"#%42."/7' R'  • 0#$2,"Y"$O2H"3"?-2$‚E%!2$‚EG"$ • „*$?""Y#Z"#$"Y"$/$2$‚D"Y"#1/$2$‚EG "$' • 692H"G"#J*.2M"t".*'692H"2$‚' • FH"m0::$"Y"$/$2$‚' • @W"9"C%5065' U'  !…1*"Y23GD$"Y1P*D2,%G"#J' yyy'm:•€6|}60:†(6|:y‡0ˆ0‰y0Y"#A"H' yF'0:yŠ05‹sŒ…:•((*r2.%q :%"*.6$Ž:D+*•"YD*.C%"$CD(*4Ž:7 R 4$" *H(*4Ž:7 R *.6$Ž:*.(*;Ž V 7 s&&•‘D’fDD-Z"D-DH?P'4/%“7 s&&$"/%“' F'"#$%&'()$*+,"-. %.$c+%%Bd+,eB0(<%7(/6'TB%U:+@B/0+125$‚ ""` f3"*1"`E%EH" 3"$*#Gg"4Ž:792$‚ K"Y"$[DZ"$^"[O*+*$2G$' %.3c+%(%6+%'TB%U:+,%:@+'AB' %Q'F:+% <*)*0=(+>?@< !*@*@4A.'V  p" p |F1**:;%"3"C%!" *]1P*O"HE,%?""Y "$/$2$‚' (+./0!123456789: 345:;:<:=> ?7 9.@A345:;:BCD34 5:;::C5:ED345: ;:FG ?79H6GIJK |%1-"*]1P*/$ ? :?",%*9"C%gA *]1P*"Q N/$%1' (*]1P*"O )9LM<:=>56A89N39OP1: A9  C:D  6A  IQB6I:67  R  A9 9OP1:A9 SRT )9LM<:=>5LUVGBC:C RTW<A345:;::CD!12 :C89:X5:EYK   @:=>  5    LU  VG  L9  LM  :C RT   @:=>  R  :  5  <M    IZ  ;O RT %.?fTK8&+,,:;(%BKP(/6(%:P(gP<%VE+,7+(%&'+,%:h=|FZ? gA,"*H"1P*4Pq*]1P*3","*H"1 P*7' |FZN0G"J,"*H"1P**"#,J%*]1P*' …1**?gA"AEOP,"*H"1P*' |F N?92,?$*DZN"P"AgA"Y' :;"#$%"#%gA,"*H"1P*g*""A ' YZ[\]\^ _Z ]\`Zab]\^ _Z Bcd]ef ]\gh )9LM<:=>56A89N 3  9OP  1: A9 C:D 6A  IQB6I:67  R A9  9OP  1:  A9  S RT )9LM<:=>6A89N3 9OP1:A9C:D6A IQB6I:67  R  A9 9OP1:A9 S 6]"*.$"# #Gg"  46$Ž:7  1  "$ +*•"Y' B  (%  dB•    *  . 6$Ž:%  -D ?$* %"C%"$1 %-'   )9  LM  <:=>  5   LUVGBC:CRT   )9LM  <:=> LU VGBC:CK B03""82M- <%*.G "#%($4Ž:7 R ' @:=>5LUVGL9 LM:CRT @:=>5LUVGL9 LM:C' B(%*.:( %  -    P$  * .  6$Ž:  "r C%"$1 B(%*.:( <*)*0=(+>?@< !*@*@4A.'d  %  -    P$ (*4Ž:7 R ' @:=>R:5<M IZ;ORT @:=>R:5<M IZ;O B(%(*4Ž:7 R  %v?P #f  * "#1    K$  ’ f' |F%2%%,"*H"1P*"AD E2?*' |F.:;"C%KNEHZ1**:;"H"A"["= 1P*' %.i:P+%6+%(%I+,%:h=(c=(j:+,%:@+'AB |F*&&$"O?"H"Y"["=1 P*'(ZN<?"H"A"G$"%"Y"C% ,4ZNH*7' :;"H"Y+*$?"EH"+*,%"2, N' i]\gh e \bj \gck]@]\`\ i @N\bB  )9LM  <:=> LU VG4[MA9K 6]"*.$"# #Gg"  46$Ž:7  1  "$ +*•"Y' B  (%  dB•    *  . 6$Ž:%-D?$*   %    " C%"$1  %  - ' B6]"*.$"# #Gg"  46$Ž:7  1  "$ +*•"YD+*•"Y*O?$ *g$' B(%*.6$Ž: %  -    P$ C%"$1DC%EG **O?$*]' )9LM<:=>LU VGBC:CK B03""82M- <%*.G "#%($4Ž:7 R ' \>HVABL9LM FG  VR  XB  :W#"Y  D FGVRXBV] UK ]*6*,= 0#%"8 "EY$2%%g"4(Ž R 7 E  (Ž R  %  *  . ($4Ž:7 R D  (Ž R  "  &   ($4Ž:7 R "%#$($(Ž U 'Y "    &  G "#%' (Ž R  ”($4Ž:7 R  B•($(Ž U  ” : R Ž'   @:=>   LU  VG L9 LM:CK B(%*.:( %  -   P$  * .  6$Ž:  "r C%"$1 B(%*.:(%- P$(*4Ž:7 R ' B(%*.:( %  -    P$  * .  6$Ž:  "r C%"$1D  "    " "*]/$C%' ]*6*,=s*.6$Ž: C%*O?$* ]'(%*.:(% <*)*0=(+>?@< !*@*@4A.'“  -:()"&   6$Ž:D  6$Ž:  2.  "#* =$1%C%" *]' 6$Ž:”:(B•6$(”: R Ž B(%*.:(%-   P$  (*4Ž:7 R ' (*4Ž:7 R  "$  #$  "%  " *.*g$$' ]*6*  ,= (*4Ž:7 R  )  " &*.$g"' (*4Ž:7 R  ”R:(B•(*( R  ” : R Ž   @:=> R  : <M  IZ;OK B(%(*4Ž:7 R  %v?P #f * "#1   `$  ’ f' B  (%  6$Ž:  "  &   (*;Ž V  O*H(*4Ž:7 R ' (%(*4Ž:7 R %v?P#f *"#1`$’f' B•*g$$" g*""#I*CD f"Jg*"' ]*6*  ,= (*4Ž:7 R  )  2.   /  28  "  3  "% "%g""P' (*4Ž:7 R 4#7 S  → (*Ž4#7 ”: R Ž47 ]N=…1**2%%EH"+*,"AD?%?EH"+*,"Y, "*H"1P*' :;2%%EH"+*,"G+*$2," ' |F(%",%*9"%' %.k]P(HBJ+/6%l<(%A'%m.g:P+(%A' 0QEH"+*,"A?)+*$?" D|F<?#Z"#$EH "P?$*EA%) EOP' |FZNE+*"$O+*EH"PZ?#Z"#$EH"P2' VlX-.H*C2m6$(= i ]\gh e \bj \gck]@]\`\ i @N\bB non?p\b_   )9 LM  <:=> LUVG 4 [ M A9K  6]    "  * .  $"#  #Gg" 46$Ž:71"$+*• "Y' B(%dB•*. 6$Ž:  %  - D?$*% "C%"$1% B 6]  "*  . $"# #Gg"  46$Ž:7 1 "$  +*•  "YD  +*•  "Y *O?$*g$' B  (%      *  . 6$Ž:  %  -   P$  C%"$1D C%  *O  ?$  * B  s* . 2$‚   +^  "Y  *O  ?$ *  g$D    % C%"$1  EG *$] <*)*0=(+>?@< !*@*@4A.'•  -' ]'   )9 LM  <:=> LUVG BC:CK B  0  3"    "8 2M-<%* .    G  "#% ($4Ž:7 R '   \  > H VAB  L9 LM  FG  VR  XB :W#"Y  D  FG  VR  XB V^ UK ]*6*,= 0#%"8   "EY $2%%g" 4(Ž R 7  E  (Ž R  %  * .  ($4Ž:7 R D  (Ž R  " &    ($4Ž:7 R  "%  #$ ($(Ž U 'Y" &G"#%' (Ž R  ”($4Ž:7 R  B•($(Ž U ”: R Ž'  s*  .  2$‚  " &    %g"  $g"  "% "*-' @:=> LU  VG L9  LM :CK B(%*. :(  %  -   P$*.6$Ž: "rC%"$1 B(%  *. :( %  - P$ (*4Ž:7 R ' B  (%      *  . :(%-P$ *  .  6$Ž:  "r C%"$1D  "   " "*]/$ C%' ]*6*  ,= s*  . 6$Ž:    C%  *O ?$  *  ]'  (%  * .:(%- :(  )  "  &   6$Ž:D6$Ž:2."#*=$ 1    %  C%  " *]' 6$Ž: ”  :( B• 6$(  ” : R Ž B(%*.:(% -P$(*4Ž:7 R ' (*4Ž:7 R  "$ #$ "% " *.*g$$' ]*6*,=(*4Ž:7 R )" &*.$g"' (*4Ž:7 R ”R:(B•(*( R ”: R Ž B  5$‚  "  &   *.$g""%" *-    '  4m, P"#*=$7   @:=> R:<M   IZ ;OK B  (%  (*4Ž:7 R  % v?P#f*"#1 `$’f' B(%6$Ž:"& (*;ŽV  O  *  H (*4Ž:7 R '  (%  (*4Ž:7 R %v?P#f*"#1 `$’f' B•*g$$ "g*""#I *  CD  f  "J  g*" B  5$‚  EG  "$  2. "/"%" %g""P' <*)*0=(+>?@< !*@*@4A.'b  ' ]*6*,= (*4Ž:7 R  )2. /28"3"% "  %g"  "  P   ' (*4Ž:7 R 4#7 S  → (*Ž4#7 ”: R Ž47 pC  &( ( Bs*.2$‚+^"Y*O?$*g$D%C%"$1 EG*$] Bs*.2$‚"&%g"$g""%"*-' (Ž R ”($4Ž:7 R B•($(Ž U ”: R Ž' B5$‚"&*.$g""%"*-'4m,P"#* =$7 6$Ž:”:(B•6$(”: R Ž (*4Ž:7 R ”R:(B•(*( R ”: R Ž B5$‚EG"$2."/"%"%g""P' (*4Ž:7 R 4#7 S  → (*Ž4#7”: R Ž47 -+,'d |Fa$2"9/-1’H* @A_I.0H"EH"YDA%" H"m0::E $–6*—C4Ž:7 U ' 2–s*.($4Ž:7 R "&*.: R ;Ž V ' S 6:0l6:(:˜0:™c:•((šc@ywŽŒy' !`r hq \^Z 1. @H"P:;2H" ' B0Y"$/$E%ƒ0&ED*.$g"D*.*-' 2. @W - „*$?"" "Y&"OD#Z"#$ "Y"$/$E%' - 0YE- /$E%"#%,P' - @W"9"C%5065 3. 03|%&D1*"YDP"Z23G' a^st%I+,%:h=()&'(:P< "RCu - s&&w"*›"#3Z"D-D-D’fD *G?I"DcUD2Z"D"Y$"#"&%4%œC#%"7' - :%"3"Ž R D( R D6$D"vD•D(*D*.: R ;Ž V D(*;Ž V Dc( U ' F'rsAt]usaNjv = <*)*0=(+>?@< !*@*@4A.'e  %.$c+%%Bd+,eB0(<%7(/6'TB%U:+@B/0+120$)2H""Y"9"Y/$ E%D9E%"Y"$%DZ"$^"[O*+*$2G$' %.3c+%(%6+%'TB%U:+,%:@+'AB' %Q'F:+% p" p @%K"Y"$%i |F…1**:;%"3"C%!"* ]1P*O"HE,%?""Y" $/$E%' /0!1234 ?79XB !12`I4VR>6GIED345: ;:BC ?79H6GIJ567 89: 345:;:6BaK |%1-"*]1P*/$ ? ]**1l$(,>/** H*5#*W*H*5&*9/** H*5H# :?",%*9"C%gA* ]1P*"Q N/$%1'   D(E**12(7$*V&= 6Ba5LU F`VGI RTW2"Y"/$%g$b7 !126BaLUVGL9LM:C 6B X"6DL9LM:C19b9X"  #   6B?RTW<A345:;::CD !12:C89:X5:EYK 6Ba5LUVGL9LM92 RTW2"Y"$/$*-$ e7 BT=wD)*6(C*CHC)*05= |FZ?gA,"*H"1P*4Pq*]1P* 3","*H"1P*7'…1**?gA"AEOP ,"*H"1P*'|F N?92,?$* c"d'("'e ]\`Zab]\^ _Z Bcd]ef ]\gh 6Ba5LU F` VGIRT 6BaLUVGI WVGBCVA!12I Y a-"?I""#%2[P$EY %g' BžC6$"& EY%' !126BaLU VGL9LM:C6B X "6DL9LM:C19b9X "  #  6B?RT !126BaLUVG L9LM:C"6DBf:C "  #  6B?K B(%1•4%!—CD c'''7 % -   P$ * LM  "6  Bf "  #  6B?K 6Ba5LUVG L9LM92RT @%"&  *.*-' D (%   ?I"  %  - P$*.f 4yy7  ?*Ÿ$" (*;Ž V ' :%! (* %  *  .  2  "#$" c6Ž U ' |F%2%%,"*H"1P*"AD E2?*' <*)*0=(+>?@< !*@*@4A.'TS [...]... giáo án tôi đã thiết kế theo một mẫu nhất định, điều này có tác dụng định hướng trong suy nghĩ logic của người học, tạo nên sự thống nhất trong quá trình dạy học Việc kết hợp hệ thống giáo án và bài tập góp phần giải quyết khó khăn ở pha 2 và pha 3 trong quá trình dạy học, dần dần tạo cho học sinh thói quen suy nghĩ và hình thành kĩ năng học tập theo phương pháp BTNB 2 Khả năng... lực sơ đồ hóa kiến thức theo sơ đồ tư duy, năng lực vẽ lại thí nghiệm bằng hình ảnh tượng trưng có thể nói phương pháp bàn tay nặn bột là phương pháp tổng hòa các phương pháp dạy học truyền thống và các kĩ thuật dạy học tích cực ở mức độ cao Như vậy, nhiệm vụ của giáo viên không những tạo cơ hội cho học sinh rèn kỹ năng học tập theo phương pháp BTNB mà còn... 15 16 8A5 39 7 12 20 Câu 3: Khi học tập hóa học theo phương pháp BTNB em gặp khó khăn ở pha nào nhất? Người thực hiện: Nguyễn Tấn Anh – Trường THCS Hoài Hương – Hoài Nhơn –Bình Định 25 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013 - 2014 Lớp Sĩ số Pha 1 2 3 9A5 36 39 5 36 8A5 4 39 b Khả năng thay thế giải pháp hiện có: Dạy học hóa học theo phương pháp BTNB phát huy năng lực diễn đạt bằng... các thí nghiệm theo hướng nghiên cứu của học sinh, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện về văn – thể – mỹ - Với giáo viên: Có thể áp dung đề tài như một tài liệu dùng để truyền thụ kiến thức về dạy học hóa học theo phương pháp BTNB, hệ thống giáo án được thiết kế theo mẫu có tính ổn định theo từng bài Vì vậy giáo viên hóa học THCS có thể... kiến kinh nghiệm năm học 2013 - 2014 MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG A: MỞ ĐẦU 1 I ĐẶT VẤN ĐỀ: 1 1 Thực trạng của vấn đề: 1 2 Ý nghĩa và tác dụng của giải pháp mới 1 3 Phạm vi nghiên cứu của đề tài 1 II PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH: 1 1 Cơ sở lý luận và thực tiễn có tính định hướng cho việc nghiên cứu, tìm giải pháp của đề tài 1 2 2- Phương pháp chủ yếu B NỘI DUNG 3 I Mục tiêu 3 II Mô tả giải pháp của đề tài 3 1... tượng, giải thích, viết PTHH điều chế khí hiđrô bằng Al và dung dịch axit sufuric H2SO4 loãng? Người thực hiện: Nguyễn Tấn Anh – Trường THCS Hoài Hương – Hoài Nhơn –Bình Định 24 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013 - 2014 CLIP I.2 Một số bài tập theo phương pháp BTNB: 1 Em hãy thiết kế thí nghiệm, cho biết hiện tượng, giải thích, viết PTHH điều chế khí hiđrô bằng Al và dung dịch axit... chú ý HS nhớ lại thao tác thí nghiệm ở bài tính chất của oxi, chương 4 hóa học 8 Thí nghiệm 2: Chú ý tính chất axit tác dụng với kim loại bài tính chất hóa học của axit, bài điều chế khí hiđrô – phản ứng thế chương 5 hóa học 8 Thí nghiệm 3: Chú ý bài tính chất hóa học của muối hóa học 9 Số liệu thu thập được điền vào bảng sau: THÍ NGHIỆM CÁCH TIẾN HÀNH... án thực nghiệm), sau một thời gian học tập các em cơ bản làm quen với phương pháp mới Thống kê kết quả điều tra: Câu 1: Em có hứng thú không khi học tập hóa học theo phương pháp BTNB? Lớp Sĩ số Mức độ Không hứng thú Hứng thú Rất hứng thú 9A5 36 4 20 12 8A5 39 1 25 13 Câu 2: Khi học tập hóa học theo phương pháp BTNB em nắm kĩ nội dung bài học không? Lớp Sĩ số Mức độ Không... ĐỘNG CỦA HỌC SINH Học sinh thảo luận theo nhóm xây dựng câu hỏi nghiên cứu từ gợi ý của giáo viên Câu hỏi nghiên cứu của học sinh có thể là: 1-Nhôm có dẻo không? 2- Nhôm có dẫn diện không 3- Nhôm có dẫn nhiệt không? 4- Nhôm có ánh kim không? 5- Nhôm là kim loại nặng hay kim loại nhẹ? 6- Nhiệt độ nóng chảy của nhôm là bao nhiêu? Pha 3: Xây dựng giả thuyết và thiết kế phương án... HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Nhôm là một kim loại, vậy nhôm có tính Học sinh thảo luận theo nhóm xây dựng câu chất hóa học của kim loại không! Yêu cầu HS hỏi nghiên cứu từ gợi ý của giáo viên hoạt động theo nhóm đặt câu hỏi nghiên cứu để tiến hành khảo sát tính chất hóa học của nhôm Chú ý tính chất hóa học của kim loại GV chú ý gợi ý tính chất hóa học riêng của

Ngày đăng: 25/12/2014, 14:52

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • A: MỞ ĐẦU

    • * KINH NGHIỆM VẬN DỤNG ĐỀ TÀI VÀO THỰC TIỄN: Vận dụng phương pháp BTNB trong dạy học hóa học THCS góp phần rèn luyện cho học sinh kĩ năng thực hành, kĩ năng làm chủ ngôn ngữ, từ ngôn ngữ nói đến ngôn ngữ viết.

  • A: MỞ ĐẦU

    • 2- Phương pháp chủ yếu

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan