SKKN Một vài kinh nghiệm dạy học phần Di truyền và Biến dị trong Sinh học 9 theo phương pháp dạy học tích cực

24 2.2K 3
SKKN Một vài kinh nghiệm dạy học phần Di truyền và Biến dị trong Sinh học 9 theo phương pháp dạy học tích cực

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. nay. Với Một vài kinh nghiệm dạy học phần Di truyền và Biến dị trong Sinh học 9 theo phương pháp dạy học tích cực 2. Khách thể nghiên cứu Bộ môn sinh học 9, trình độ học sinh của địa phương nơi. và nghiêm túc cũng ảnh hưởng đến thái độ và động cơ học tập của học sinh . Vậy việc áp dụng Một vài kinh nghiệm dạy học phần Di truyền và Biến dị trong sinh học 9 theo phương pháp dạy học tích. phương pháp giảng dạy thụ động truyền thụ kiến thức một chiều Với những lý do trên tôi suy nghĩ và đã mạnh dạn đưa ra: Một vài kinh nghiệm dạy học phần Di truyền và Biến dị trong Sinh học 9

Ngày đăng: 28/03/2015, 16:40

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • LỜI CẢM ƠN

 • A . PHẦN MỞ ĐẦU

  • I . LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI :

  • II . MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU :

  • III. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU :

   • 1. Nghiên cứu cơ sở lý luận phương pháp dạy học tích cực :

   • VI. ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU :

    • 1. Đối tượng nghiên cứu

    • 2. Khách thể nghiên cứu

    • V . PHẠM VI NGHIÊN CỨU :

    • VI . PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU :

     • 1 . Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục :

     • 2. Phương pháp điều tra :

     • 3. Phương pháp thống kê toán học.

     • VII . CƠ SỞ NGHIÊN CỨU :

     • VIII. GIẢ THIẾT KHOA HỌC:

     • IX. CẤU TRÚC CỦA ĐỀ TÀI:

     • B. PHẦN NỘI DUNG ĐỀ TÀI :

      • 1, Phương pháp luận :

      • 2, Thực trạng dạy và học trước khi thực hiện đề tài :

      • 3, Việc áp dụng đề tài vào thực tiễn :

      • 4, Biện pháp phối hợp :

      • 5,Biện pháp tuyên dương khen thưởng :

      • 6,Kết quả đạt được :

      • 7, Bài học kinh nghiệm :

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan