0

SKKN Một vài kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân môn Tập làm văn lớp 5

18 2,978 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2015, 22:23

. năng học Tập làm văn của các em còn hạn chế làm ảnh hưởng tới kết quả học tập ở môn Tiếng Việt cũng như các môn học khác. Phần lớn học sinh trong lớp học phân môn Tập làm văn rất yếu. Qua một. kiến cụ thể là: Một vài kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân môn Tập làm văn lớp 5 . Mặc dù chỉ là sáng kiến của cá nhân, sau khi được áp dụng vào thực tế giảng dạy học sinh của lớp mình phụ trách,. tài với công tác: Tập làm văn là phân môn tổng hợp của tất cả các môn trong phân môn Tiếng Việt. Học tốt tập làm văn giúp các em có nền tảng vững chắc để học tốt các môn học khác. Với việc nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một vài kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân môn Tập làm văn lớp 5, SKKN Một vài kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân môn Tập làm văn lớp 5, , Nhận xét: Từ bảng 1.3 cho thấy tỉ lệ học sinh Khá – Giỏi thấp bằng tỉ lệ học sinh yếu và học sinh trung bình chiếm tỉ lệ cao., Nhận xét: Từ bảng 1.4 cho thấy tỉ lệ học sinh đạt điểm từ 7 đến 10 tằng lên tỉ lệ học sinh đạt điểm 5 và dưới 5 chiếm tỉ lệ giảm.

Từ khóa liên quan