SKKN Nâng cao hứng thú học tập môn hoá học cho học sinh lớp 8a1 thông qua việc sử dụng phương tiện trực quan.

26 1,285 6
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2014, 21:18

   !"# $% &  '()*!+,-./*01'(23    !"#$%&'( &345,6789 )*+,!-+'#".#/01#23-4.4, #52678" 9*0:*1*;.2<0=01# >?#@(#A0:6**B/C#778 @."'.*DEFC*G-"ECG-52"HI'H6 D26H6D;F0:*>854-+JB." KL8>IMJ8FC1-@.*(NA0:C 8B.HOJC@.01#-KJC@." HO-.-KJ<D"J-3D-2PB#1C"1* HQ#-1*13@.8"8H-CH6D *BRFC(STCU,T;/CCV  :;!"#$%& '()*!+,- ./*01'(2( <3=.>?./@(9 9/CCV '.*DEFC-**J+CWX Y B. A0:C8B.Z!-[\Y\][\YY(5/B#6-:U. ";A0:<23CCCDJ( ."-*1(^5-.>6"*(6H6.*3J+C8- J+C>D(^5-."8"*H6B/,.J+CC0:/ CC+J+CHC0:/CC($8".*MH-<C( A3786.0#9 *1301#JJ-*I-,DH*.-34 >",H_!"H_`/*?6*FC"*,H_!?a bJ#*RB.TJJ-*4aH_!FC5 '.*B/"B.A0:C8B.(c57 abJ#.*0#5C5!J8FD"!J8*13 H*."1*( B3:*('(,-9 &TJa.H8.*TJa+H8 cCCR-5J5R-5,T2/DEFC- **"B.A0:C8B.(cCC ."H/*865I-d81(cCCH5-."*"> 6,.JeJF8",.H6B/H.F0:+H6 B/JEF0:5T#a8?6@.( 5. PhC),-9 9/CCaC0:/01#-*W"f !CM266-3>*.2#( Dương Minh Châu, ngày 14 tháng 03 năm 2011  8 1 3DEF 1. 4G,678: - Mug*0:@.`;3@h.J*1*6i ,C5*0--j/D1*D(D2.*<-T /-H*.8`;3(*44.J-H*.8 4.KB.*8C*0:C5@.T+(N D-4.EC5a-3*,C+2/@. -1H*.H_F.0.6+JH7.1B.@. J>C5H6`;3+.( k&=+-H*.H-4.ECR6+ B.H*.2DB.5-H*.?( D4.KEC C5,!J825a0#(%:7@.M -+CCC01#CMJ.#MJ>01##:-3 .01#G*CCC01#78P-ECC#7 78"8"@31*"bJ#4BGH/!8"?aC "H_!F0:H6D*,R>H.*FC* 8"1*-"-DE*FC(-*VZJBRH61*" R-K"H-CC"J#FC"H.`AJe"8R D4!J8CQ-T@.*-+8"!31** 3>(5CD,#?@.3>1J.( , ;?6"2M7*2/'*8C5`;3( k)*+,!-+'#".#/01#23-4.4, #52678"*0:.2<0=01#>?#@(# A0:6**B/"A0:6*5C#77 8@."'.*DEFC*G-"ECG-52"HI' H6D26H6D;F0:*>854-+JB. "KL8>IMJ8FC1-@.*( kc8B.JJ#6>?66aA0:aCJe45 0l626M'IB.*0:()A0:C8HOJC @.01#-KJC@."HO-."KJ< D"J-3D-2PB#1C"1*HQ#-1*13@. 8"8H-CH6D*BRFC( kSTCU,T;/CCV  :;!"#$%& '()*!+,-./* 01'(Z( <3-65@(9 DA0:C8B.ECDEFC23 -4."G-6CH6D.+J'H6D;( A3=.>@(9 H 9/CC '.*DEFC-4.*J+CWXY B.A0:C8B.( k D2CC58/CC( k+CD+CWX Y 2 k+C>D+CWX m nc1-D$*H".41OD [c/D*"op`]HH7-3>6q" N4.J+CW6DA0:CCC8B.H #:H6D-+J+CWXY&) !!-[\Y\][\YY( B3I./@(9 kDJ4JB.6TD( k$8"L.*M<C( k."-*1"R-581( k^5-.>6"*"O2M( k6H6.*3J+C8-J+C>D( k^5-."8"*H6B/,.J+CC0:/CC+ J+CHC0:/CC( J3(KLM9 rR01#*si1"-"H45H* OA0:CCC0=J"-*1"TC( 6*A0: C8B.+0lH.R-KCH6DR6 s3"1*a-.#-DEFC*"EC G-Jh3H6D-3.4"1B/( 3 3NOP &3Q/!R"G"(9 &3&3Q)STU6C9  r#6>o\t[\\\trS#\fY[!-[\\\@.r>3H4.S M-+R*0:CM;Hu-:@.M-+ R*0:CMJVS'#0830R"CCC* 0:*0*6i"CD#?C5<'J8C::* C4."14.14.F+"C=aC8#>N " 6CF R3*0:CM+C5*H86 +(Z k&!>v[\t9$\W!-[\\o39*0:*1*.. #?CCC01#@.23-":5 w9*?5d.KJMD"H5**1 3-3@3"1*( w9*EeJaMD*13FC"EC8J8 H-C,H6D-+"1*H*H,Jh3a3 0H6D-KI-aCCC6H6D4( kF*0:[\\xOdVPhương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm; rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh”. &3<3Q'(*M)7,-9 kG*U5H*.N : “Hứng thú là hình thức biểu hiện tình cảm và nhu cầu nhận thức của con người nhằm ý thức một cách hào hứng về mục đích hoạt động, nhằm tìm hiểu sâu hơn, phản ánh đầy đủ hơn đối tượng trong đời sống hiện thực. Hứng thú có tính ổn định, thể hiện ở độ lâu dài và mạnh mẽ của nó. Về phương tiện chủ quan, hứng thú thường phản ánh thái độ quan tâm đặc biệt của chủ thể đối với đối tượng do tính hấp dẫn hoặc do ý thức được ý nghĩa quan trọng của đối tượng, làm nẩy sinh cảm xúc tích cực( hài lòng, phấn khởi, yêu thích…), nâng cao sức tập trung chú ý và khả năng làm việc. Khi được làm việc phù hợp với hứng thú, dù phài vượt qua khó khăn, con người vẫn cảm thấy thoải mái và đạt hiệu quả cao. Cần giáo dục hứng thú cho thế hệ trẻ theo hướng lành mạnh, văn minh, đạo đức”. k$*F#DEFCJ-2THy*H->>z ?C/1a-( '.*DEFCJ?-* ?G-6*+H0l0IR-5,H6D2M 7(&46-+7D@3R-5H-C,H6D-+" E?@.M-+CCC.#( kG*U5H*.N VPhương tiện là cái dùng để tiến hành công việc gì”. kG*U5H*.N VTrực quan (phương pháp giảng dạy) là dùng những vật cụ thể hay ngôn ngữ cử chỉ làm cho học sinh có được hình ảnh cụ thể về những điều được học”.  k%8F"0::"62H_F0=/6CD1Ca0=* 01#+J-R10*8HB."<C. 78FaDJ-"1*FJa*Jh3H6 D"H_!"H_`/*84@.JC8B.( 4 k*/01#4."FD7TTa HO2P-IR"-K2PB.HG"A"-4 *-3>aC456-,.(T/,R45aJh3{| 8}a@.>7aJC8B.( k ,-:01#4a8<>T+ .*BR01#(rRJFCaC,3J6C@. *"a*+0l",3#P-J-* 8I-,>H6D"H_!"H_`/**BR4"C 5a!J8FD"I-a#6>@.!4."J.*374' .#(*1301#@.?#*13FC@.KJ.*13'-@.-3 BR01#J.*13 7TH.()*>T+. *->B.B.J1,.?#K"01#=JE0.,HF TkH_FT( <3Q/!R1V9 <3&31V)W67@(9 81@.01#A0:C8B.&) 4&) !4B.86C/01#08 <C"EFT#,T. k&G-.56,30-D.*."/"-R"-l F~.`G-H6D2C8B.4->B.-F6.( %3>G-HEeB../"-R"-lF5E.302((( -OF`•RDJ`T*j€C@.-lF4(^6B/J3 2.5'I8F"a(%3>G--4.0* HDEFC(^/!FD@.G-K16FC EeFCJ..*( k9*4A0:C8B.B/..*(9* KJ-"K/J.#0*a-T..#RC/ R*C8B.5R-KCH6D( <3<3X1YLZ6789 k*BRFC778FDJ4B.js+ DEFD(DEFDJ#6>4eh.*J+HO*B R01#-/>+8C5*08R'@.( DEJ#6>B.0l688/-2/*8R"C57 78"3JFC"1**FC( k)A0:C8B.4CC?2<0•EEFC* "'.*JK@.*H*."C50#!J8FD @.*H*."C50#!J8FD@.(9EC *6H-a..#R*C/#6R*j0/-3 8Fa*4C/JIGaHH 5*C/-T.IIJ1J?(NRF#4C 8B.s6H-a.( k)A0:C8B.EC06CH6D"+J'3 02()86CH6D=-3JE#3B.  ."0*46Cs,I"u,0+- K+J'( kU81"FT#*0:*T#a-:7 2/@.FCJT?6(U4"bJ#H#6H7 `#*BRFCP-1**4-3'-6‚U6 5 (j2HA0:C8B."*?C/F0:M-+ CCC/01#J*14CC?'.*DEFC*23 -4.J+CW( 68a44h.J*;`'#08* -3-4,2I( A3[,()W679 A3&3EW676\0"8"8L86] : ! '()*!+,-./*01'(9 k1**DEFC23-4."H4s78 @3 .*13FC0**MD"DEFC@. aRB.HH7FC0**1*.*23 -4(-3HH7FC?#DHsH778.#-"EC FC>*24-*,R-G-6Ca" 6B/*0:sa'.*( k&4DE*FC"4#723-Rs878 8J8**13FC(R-2CC'#DE**13FC J-:@.?#( kC*"38Q2k?@.?#,"C1-" @3*-*13J+Cƒ8"'HlƒL3B.'- #ƒ„HE}ƒ4dII"0DH*" HJTCJ,"J:1*R>4T"4>ƒ<•C 8@.H*.4.*30201#ƒ<0=01#C*CE( k^H7J+CcKC/a.71€C"*-ƒ*1 3a6-3€"3"*/-ƒFC54 ,*13<23">TG*8H5@.*ƒR >!uH?6ƒ--E( k&C8B.A0:*01#*<- w)A0:-R"Rs"<( w)A0:2/*-#6"T#X\"2/C:( w)A0:0::"*T587-D"7- 8( w)A0:h.R"C?--01#-#7"-#6.!( kc8B.aA0:*J*12*CM26/ J2RH-"DT( k*13@.*2.*<- w -:7CCCB.C8B.( w50C8B.#?B.( w #?F`•"H6JF/7( k*13D@.<- w I-a-:7DB.C8B.( wr.C8B."R-.,H6D?6C( w…E.F`•"H6JF,H6D?Jh3B.C 8B.( A3<39 3.2.1. Sử dụng mô hình, hình vẽ, sơ đồ, mẫu vật, hình ảnh. k%R"Rs"<45a0=5 w%*1*J4"307T( w^.{H6D?6|( wNU.D-"U.H.H6D( 6 k*13@.*H0=-R"Rs"<"-lF" R/5H.{H6D?26|45. :C6[Z)@ :C6[Z! k -:7CCCB. -R"Rs"<"-lF~ k2#"*B.( k†?B.( k†?F`•E.H6 JF( k I-a-:7B.( kr.R-.j5-"8>." H."1"-I~( k…E.F`•"H6JF( NA0:-R"Rs8.010+RD. k$=-R"Rs"<~4?#@E7J<H6D5 H."RH6D-+( N70: Rs0::6TECI-a 62"0::"*T56E( k$=Rs"<~H4?#@E7ECH5-., K6( k$=Rs"-R~H4E7P-#?C H6D-D3HB*jH5-.H6D"Hh!( N70:Y^01#24(K*&k6YY( k5*I-a->B.,.H-(9*450= <H?#@30"#?K6*<( k9*MD**13G*4-"*B. *4-*13(9104-J*<"4-HG*0d" F`•"2M().4*>J130( Vật thể ( tự nhiên và nhân tạo) (Chất tạo nên từ nguyên tố hóa học) Tạo nên từ 1 ngtố Tạo nên từ 2 ngtố trở lên (H1aCJ#A"C'A|{1aCJC'A|  N70:[X1TL6^W]6Yv( 7-5RaH-aNFJ7a *( 7 9*j'L6*JaNFJ7‡9**B. Rs Rs5R‡ {9*0/0l0I5)T#a +lJ+"O4826M 5+l,#JT2.?(a4JaFJ7(| 6*Ja*‡9*J-7-250"B. "F`•a(9*45CC6FC*4-*( B.7-   Hiện tượng vật lí và hiện tượng hoá học. 9*#?4-2**H6B/E.aH-aFJ7 a*( 7-Y .(. '-J1}aC( F`•(9/7( 2(%I@.}aC.#M6*.H4‡9/7( 7-[ &TR1**>-.H4‡  F#sB.7-2500**J-5C'7 6F`• k)I2 '-E(NRIl,#*}aC"JyzF#( k}aC4J#50?TI-`-(4JI{qq| ˆ.(NR/CQ-H2 '-E(&DLTI#HK,7 T@.I,.( kUF`•#?E.H6JF 8 aT26M41*.TH(9Ja*( N70:m18Ak6[\ 7-5F26$T@.aC/D*({6[\| k9*T-6*C'2aaFJ7 a*( F260T4C/D*`/#.( kJ-7-G*4-"B."F`•aE. aFJ7a*( F260T4C/D*`/#.(9* 45CC6FC44-*( 7- a 9/76c F`• Y(  )8  .#  M 1    @. +( k&*  -3  -l +    * >‰( k  T#  -3  7 + * > ‰    * *>- ( k%l+ U  1   I  #5 .1 JL( k^+ 1   JL #5  . 1( ^6  JF +  l  J +"  O  4 Š26M 5    + l  , #JT 2.? ⇒ 9 J    a FJ7( [(@2 *.`( &*  -3  7     *  > -"LU U  0  0 .`  J*0 * r.     a(  { H  5  C/ D  *   `;#  .    0T   5  F 26|( &4@2H7( H& T    . C/  D  C/ 6C  `E  + .( $T    &4 T  -+  `T ( c, w.`J*0 → &.` J*.w+wH7.2**`( ^6JF&T 26M41* .  T  -+( 9  J   a* m(    * .( &*-3-} L * 2  D   4( r.     a(  { H  5  C/   I #5  0? "' >=J -G(   H c/  D  ? c,  * .w+ ^6JF&T 26M41* .  T  -+( 9  J   a* 9 D  *   `/#  .    0T F26|( C/  4   3( $T    &4 T  -+  `T (  N70:o _"(T8M=".>]6[Y( 7-*250RH-MH>JaT  .C/D2PMH>Ja/CQ-( 9*T^>JaT .C/Ds.#M6 **+2.?‡ &E.;#D7-.'# :C6[ZE :C6[Z:X `L'(6 Y(  †  ?      * 26 k0::( k*T"1" -I( kN7H-@.'( k;>( kr.1"- I( kN7H-@.'( h.'2 k&>{Y|8.J*. .&J [   $  0  H -( k&>{[|8 .ˆ. . [ )p o $0H -( h.'2C/ k^-@.'7' 2P( [(87- M>{Y|*>{[|( 5[>*7z( †?B. a`/#.( &4C/D*`/# .H‡ c/D* .J*.w .ˆ. → .ˆ.w .J*.( kr.a`/#. *  >{  [|(     a( F`•( kr.7H-'( k*>{[|`T TI-I(&D L 4  C/  D  *   `/#.( kN7H-'l7 '2P( F`•  Tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng sản phẩm. 3.2.2. Sử dụng bản trong và máy chiếu: 9*.*-:"H5*13@."*6H6 -:"J-2/*"6J+0l8( +0l67-D7T@.T( 9+-R"Rs-/7-~9*:C*2/*" 6J*B.F`•( 4-I30"H6JF"MH6"JFC<*2/*<6J( 10 [...]... hiện qua khơng khí học tập sơi nởi ở lớp, sự ch̉n bị bài và tiếp thu kiến thức mới ở các em dần tớt hơn so với lớp đới chứng 8A3 - Qua khảo sát bằng phiếu điều tra: + Lớp 8A1 28/35 học sinh thích giờ học mơn Hóa + Lớp 8A3 21/35 học sinh thích giờ học mơn Hóa 16 III KẾT ḶN 1 Bài học kinh nghiệm: - Việc nâng cao hứng thú học tập cho học sinh và việc sử dụng phương tiện. .. 7 5 8 7 8 Tơi chắc chắn rằng mình có khả năng học mơn hóa học Giáo viên mơn hóa học rất quan tâm đến tiến bợ học hóa học của tơi Kiến thức về hóa học đã giúp tơi hiểu rõ mợt vài hiện tượng xảy ra trong tự nhiên Tơi khơng thích tiết học hóa học Hóa học là mơn học phụ, khơng quan trọng Lớp đới chứng (8A3 – tởng sớ học sinh 35) 1 (Đánh dấu x vào 1 trong 5 ý kiến ) STT... cứu khoa học sư phạm ứng dụng, Bợ giáo dục và đào tạo - Dự án Việt Bỉ, Nhà x́t bản Đại học sư phạm, 2010 6 Những vấn đề chung về đởi mới giáo dục THCS mơn Hóa học – NXBGD 7 Mợt sớ vấn đề đởi mới phương pháp dạy học mơn Hóa học THCS – Tác giả Cao thị Thặng, Vũ Anh T́n 8 Lý ḷn dạy học Hóa học – NXB GD 9 Phương pháp dạy học Hóa học – NXB GD 10 Sách giáo khoa Hóa học lớp... ý kiến ) STT 1 2 3 4 5 NỢI DUNG Tơi chắc chắn rằng mình có khả năng học mơn hóa học Giáo viên mơn hóa học rất quan tâm đến tiến bợ học hóa học của tơi Kiến thức về hóa học đã giúp tơi hiểu rõ mợt vài hiện tượng xảy ra trong tự nhiên Tơi khơng thích tiết học hóa học Hóa học là mơn học phụ, khơng quan trọng Rất khơng đờng ý Khơng đờng ý Bình thường Đờng ý Rất đờng... trước tác đợng và sau tác đợng để kiểm chứng hứng thú học tập của học sinh thơng qua việc giáo viên sử dụng phương tiện trực quan ở lớp thực nghiệm (lớp 8A1) và lớp đới chứng (lớp 8A6) bằng phiếu điều tra PHIẾU ĐIỀU TRA SỐ 1(Đánh dấu x vào 1 trong 5 ý kiến) Trước tác đợng: Lớp thực nhiệm: lớp 8A1- Tởng sớ học sinh 35 Số TT 1 2 3 4 5 NỢI DUNG Rất khơng đờng ý Khơng đờng... tiện trực quan là nhiệm vụ quan trọng của giáo viên trong śt q trình giảng dạy có mới quan hệ tương tác lẫn nhau Bởi khi học sinh hứng thú học tập thì các em mới cảm thấy u thích bợ mơn, nhận ra được những giá trị của bợ mơn, đợng lực học tập của các em sẽ được nâng dần, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy Hoạt đợng học được tiến hành mợt cách nhẹ nhàng, sinh đợng... sinh đợng Những khi học sinh, nhóm học sinh hoạt đợng tớt, tích cực giáo viên kịp thời đợng viên, cho điểm tớt khích lệ tinh thần học tập của các em, có như thế các em mới say mê hứng thú học tập - Tùy vào mục đích của mỡi bài mà giáo viên sử dụng phương tiện trực quan đảm bảo tính hiệu qua và tính thiết thực phù hợp với nợi dung, hình thức, phương pháp cụ thể... dạy học hố học - Thu thập các thơng tin tham khảo về nợi dung và phương pháp dạy học - Thiết kế giáo án điện tử có nợi dung thí nghiệm, hình ảnh mơ phỏng - Sử dụng giáo án điện tử trong dạy học hố học trên lớp - Tự tìm kiếm thơng tin trên mạng có liên quan đến hố học - Tự học thơng qua sử dụng sách điện tử, đĩa hình… - Trao đởi thơng tin giữa giáo viên và học sinh, ... khó, khơng thể tiến hành trong lớp học, trường khơng có phòng thí nghiệm thực hành nên giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát đĩa hình: Điều chế khí hidrơ trong cơng nghiệp Giáo viên cho học sinh quan sát hình vẽ cách điều chế khí hidrơ trong cơng nghiệp.u cầu học sinh trả lời: Trong cơng nghiệp người ta điều chế khí hidrơ bằng cách nào? Viết phương trình phản ứng Điều chế H2... Bạn làm bài tập hố học khi nào? - Ngay sau khi cơ dạy xong - Chép trước khi giáo viên kiểm tra bài tập về nhà Tơi rất thích được học các tiết có sử dụng phương tiện trực quan Tơi rất thích xem sơ đờ tượng trưng mợt sớ mẫu chất - Qua phiếu điều tra trên tơi nhận thấy: 15 Thái đợ học tập của học sinh lớp 8A1 có sự chủn biến tích cực, sự hứng thú học tập mơn Hóa của . R3*0:CM+C5*H86 +(Z k&!>v[9$W!-[\o39*0:*1*.. #?CCC01#@.23-":5 w9*?5d.KJMD"H5**1 3-3@3"1*( w9*EeJaMD*13FC"EC8J8 H-C,H6D-+"1*H*H,Jh3a3 0H6D-KI-aCCC6H6D4( kF*0:[\xOdVPhương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả. đối tượng trong đời sống hiện thực. Hứng thú có tính ổn định, thể hiện ở độ lâu dài và mạnh mẽ của nó. Về phương tiện chủ quan, hứng thú thường phản ánh thái độ quan tâm đặc biệt của chủ thể đối. ý nghĩa quan trọng của đối tượng, làm nẩy sinh cảm xúc tích cực( hài lòng, phấn khởi, yêu thích…), nâng cao sức tập trung chú ý và khả năng làm việc. Khi được làm việc phù hợp với hứng thú, dù
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Nâng cao hứng thú học tập môn hoá học cho học sinh lớp 8a1 thông qua việc sử dụng phương tiện trực quan., SKKN Nâng cao hứng thú học tập môn hoá học cho học sinh lớp 8a1 thông qua việc sử dụng phương tiện trực quan., SKKN Nâng cao hứng thú học tập môn hoá học cho học sinh lớp 8a1 thông qua việc sử dụng phương tiện trực quan., Lê Thị Lệ Liễu I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm