0

SKKN xây dựng hệ thống kiến thức, hệ thống câu hỏi tự luận, trắc nghiệm

41 888 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 15:12

S GIÁO DC VÀ ÀO TO LÀO CAI TRNG THPT CHUYÊN TNH LÀO CAI SÁNG KIN KINH NGHIM NM HC 2010 - 2011   tài: XÂY DNG MCH KIN THC, H THNG CÂU HI T LUN, TRC NGHIM  HNG DN HC SINH HC PHN: "TÍNH THÍCH NGHI CA CÁ TH SINH VT" Ngi thc hin: Lã Th Luyn n v công tác: Trng THPT Chuyên Lào Cai LÀO CAI, THÁNG 5 - 2011 MC LC PHN MT: M U 1 U I. Tính cp thit ca đ tài 1 II. Mc tiêu đ tài 2 III. i tng và khách th nghiên cu 2 3.1. i tng nghiên cu 2 3.2. Khách th nghiên cu 2 IV. Nhim v nghiên cu 2 5.1. Nghiên cu lý thuyt 2 5.2. Phng pháp thc nghim 2 PHN HAI: NI DUNG 4 CHNG I. XÂY DNG MCH KIN THC CA CHUYÊN :TÍNH THÍCH NGHI CA CÁ TH SINH VT 4 I. S thích nghi ca sinh vt vi ánh sáng 4 1.1. Ngun ánh sáng và ý ngha ca nó vi sinh vt 4 1.2. S thích nghi ca thc vt vi ánh sáng 5 1.3. S thích nghi ca đng vt vi ánh sáng 7 II. Thích nghi ca sinh vt vi môi trng có nhit đ khác nhau 8 2.1. S phân b ca nhit đ và vai trò ca nhit đ vi sinh vt 8 2.2. Thích nghi ca thc vt vi nhit đ 9 2.3. Thích nghi ca đng vt vi nhit đ 10 III. S thích nghi ca sinh vt vi nc và đ m 13 3.1. Thích nghi ca sinh vt sng trong nc 13 3.2. S thích nghi ca sinh vt sng trên cn vi đ m 14 3.3. Nc, đ m, s tác đng t hp ca nhit - m lên đi sng sinh vt 15 IV. Môi trng không khí 17 V. Nhp sinh hc 18 5.1. Khái nim 18 5.2. Các loi nhp sinh hc 18 VI. Tác đng tr li ca sinh vt lên môi trng 18 CHNG II. XÂY DNG H THNG CÂU HI T LUN 19 I. H thng câu hi ôn tp kin thc c bn 19 II. H thng câu hi và bài tp dùng đ luyn thi hc sinh gii các cp 19 CHNG III. XÂY DNG H THNG CÂU HI TRC NGHIM KHÁCH QUAN 24 I. Xác đnh mc tiêu đ xây dng h thng câu hi trc nghim 24 II. H thng câu hi trc nghim 25 PHN BA: KT LUN VÀ  NGH 36 TÀI LIU THAM KHO 37 DANH MC VIT TT V ng vt HS Hc sinh KTG Kim tra đánh giá MCQ Câu hi nhiu la chn TNKQ Trc nghim khách quan TV Thc vt PHN MT: M U I. Tính cp thit ca đ tài  tr thành con ngi nng đng, sáng to, thích ng và t ch, bit gii quyt nhng vn đ ny sinh, đáp ng mc tiêu xã hi đt ra cho dy hc thì dy hc ngày nay không đn thun là vic truyn th nhng kin thc có sn, rp khuôn, máy móc mà phi bit t chc cho ngi hc t khám phá, tìm tòi, phát hin kin thc. Trong nhng nm gn đây đã có s đi mi v mc tiêu, ni dung, phng pháp, hình thc t chc dy hc đc bit là b công c s dng trong kim tra đánh giá (KTG). Kim tra đánh giá là mt khâu quan trng ca quá trình dy hc, không nhng cung cp thông tin phn hi ngc ngoài và ngc trong cho quá trình dy hc mà điu quan trng thông qua KTG nhm phát hin ra nhng lch lc, khim khuyt t quá trình dy và hc trên c s đó có k hoch điu chnh un nn kp thi. Có rt nhiu hình thc KTG khác nhau: quan sát, vn đáp, TNKQ Mi phng pháp có u nhc đim riêng. Trc nghim khách quan có nhc đim là khó đo đc kh nng suy lun, din đt ca hc sinh. Tuy nhiên, phng pháp này có nhiu u đim là kim tra đc nhiu ni dung và mc tiêu dy hc, tránh tình trng hc t, hc lch, có th áp dng phng pháp chm đim nhanh chóng, tin li đm bo tính khách quan đ chính xác cao. Trong TNKQ thì dng câu hi nhiu la chn - Multiple choice questions (MCQ) có u vit hn c. Trong các k thi hc sinh gii các cp vic hc sinh nm vng kin thc c bn và giáo viên đánh giá kh nng suy lun ca hc sinh là mt trong nhng tiêu chun hàng đu. Do vy hình thc kim tra t lun là mt trong nhng điu kin tiên quyt đ đánh giá đc kh nng din đt và suy lun ca hc sinh. Sinh thái hc là mt môn khoa hc nghiên cu v t chc sng, môi trng sng và mi quan h qua li gia chúng; các kin thc đa dng, có nhiu kin thc liên môn, nhiu kin thc khó và nhiu ng dng thc t, mt khác s nh hng ca các nhân t sinh thái trong đó có nhân t vô sinh đã to nên tính thích nghi cho cá th sinh vt là mt trong nhng ni dung khó. Vic xây dng h thng kin thc, h thng câu hi t lun và trc nghim dùng cho ôn thi hc sinh gii và luyn thi đi hc nói chung và ti trng THPT Chuyên Lào Cai nói riêng là vic làm cn thit. - 1 - T nhng lý do trên, chúng tôi chn đ tài: “Xây dng mch kin thc và h thng câu hi t lun, trc nghim đ hng dn hc sinh hc phn: Tính thích nghi ca cá th sinh vt”. II. Mc tiêu đ tài - Xây dng đc mch kin thc c bn ca chuyên đ, có th áp dng đ dy nn cho mi đi tng hc sinh. - Xây dng h thng câu hi t lun đ dy bi dng hc sinh gii cp trng, cp tnh, cp Quc gia cho hc sinh tnh Lào Cai. - Xây dng h thng câu hi trc nghim khách quan đ tiêu chun đnh tính, đnh lng, theo ni dung chng trình sinh hc lp 12 đ nâng cao cht lng kim tra đánh giá kt qu hc tp ca mi đi tng hc sinh. III. i tng và khách th nghiên cu 3.1. i tng nghiên cu Quy trình xây dng mch kin thc, câu hi t lun và trc nghim đ áp dng dy phn tính thích nghi ca cá th sinh vt, chng trình sinh hc 12. 3.2. Khách th nghiên cu: Hc sinh trng THPT Chuyên Lào Cai IV. Nhim v nghiên cu - Xây dng mch kin thc ca chuyên đ. - Xây dng h thng câu hi t lun đ dt bi dng hc sinh gii. - Xây dng h thng câu hi TNKQ. - Thc nghim s phm đ đánh giá kt qu hc tp ca hc sinh và điu chnh câu hi sao cho phù hp. V. Phng pháp nghiên cu 5.1. Nghiên cu lý thuyt T tháng 9 đn tháng 12 nm 2008: c các tài liu tham kho, lp đ cng tng hp kin thc. T tháng 12/2008 đn 1/2009: Xây dng h thng câu hi, bài tp t lun, trc nghim. 5.2. Phng pháp thc nghim - 2 - T tháng 2/2009 đn tháng 4 nm 2011: Dy thc nghim các đi tuyn Hc sinh gii khôi 11 và 12 ca trng, dy 02 đi tuyn Quc gia (nm hc 2008 - 2009 và 2009 - 2010) và dy chính khóa hai lp 12 Lý, 12 Hóa nm hc 2010 - 2011. - 3 - PHN HAI: NI DUNG Sau khi nghiên cu ni dung, v trí ca chuyên đ trong sách giáo khoa và phân phi chng trình do B Giáo dc & ào to ban hành, thc t cho thy: nh hng ca nhân t vô sinh đn tính thích nghi ca cá th sinh vt là mt ni dung khó, cn phi hiu tht sâu sc nhiu lnh vc chuyên môn liên quan thì mi có th gii thích hp lý. Ngay c khi dy cho các lp chuyên sinh, tài liu liên quan cho chuyên đ này không nhiu, ni dung ri rc. Xut phát t nhng khó khn trên, tôi thy có th xây dng mch kin thc ca chuyên đ đ làm t liu hc tp cho hc sinh khi chuyên Sinh ti trng THPT chuyên Lào Cai và nhng hc sinh có nhu cu thi đi hc là vic làm cn thit. Do vy, sau khi đã xây dng mch kin thc, giúp hc sinh ôn tp tôi đã la chn các câu hi và bài tp t lun đ dy hc sinh gii (chng II) và câu hi trc nghim đ luyn thi tt nghip và đi hc (chng III). Các ni dung này đc đ cp trong các chng I, II và III. CHNG I. XÂY DNG MCH KIN THC CA CHUYÊN : TÍNH THÍCH NGHI CA CÁ TH SINH VT Mi nhân t sinh thái có tm quan trng và nh hng nht đnh đn sinh vt. Bn thân sinh vt có s phn ng li vi các nhân t sinh thái, đc bit là các nhân t vô sinh và th hin  nhng đc đim thích nghi ca cá th sinh vt v hình thái, gii phu, hot đng sinh lý, sinh sn … S tác đng ca nhân t sinh thái vô sinh tuân theo nhng qui lut c bn ca sinh thái hc, trong chuyên đ này chúng tôi làm sáng t nh hng ca nhân t sinh thái vô sinh lên tính thích nghi ca cá th sinh vt. I. S thích nghi ca sinh vt vi ánh sáng 1.1. Ngun ánh sáng và ý ngha ca nó vi sinh vt Nng lng cung cp cho mi s sng trên trái đt t ánh sáng mt tri. Sao bng, mt trng, nhng tia v tr cung cp cho mt đt nhng ngun nng lng khác, nhng quá nh bé so vi nng lng mt tri. Bc x mt tri xuyên qua khí quyn, b các cht trong khí quyn nh oxi, ozon, khí các bo níc, hi nc … hp th mt phn (19%). Phn ánh sáng chiu xung trái đt là ánh sáng trc x, còn phn b bi, hi nc khuch tán là ánh sáng tán x. Ánh sáng phân b không đu trên mt đt và thay đi theo thi gian trong nm. - 4 - Ánh sáng là nhân t c bn ca môi trng t nhiên chi phi trc tip hay gián tip đn mi nhân t khác. Ánh sáng gim dn t xích đo đn vùng cc ca trái đt, t mt nc đn đáy sâu và bin đi tun hoàn theo ngày đêm và theo mùa. V thành phn quang ph có th chia làm 3 thành phn chính tùy theo đ dài sóng: - Tia t ngoi có đ dài sóng ngn ( λ < 3600 A 0 ), mt thng không th nhìn thy đc. Phn ln các tia sóng ngn gây đc hi đn c th đã b màng ozon ca khí quyn hp th  đ cao 25 – 39 Km. Ch có nhng tia có bc sóng t 290 – 380 nm xung đn mt đt. Chúng có tác dng tiêu dit vi khun, tham gia vào s chuyn hóa vitamin  đng vt: vi lng nh kích thích hình thành vitamin D chng còi xng  đng vt và ngi, xúc tin s hình thành antoxyan  thc vt; song nu cng đ mnh, tia t ngoi có th hy hoi cht nguyên sinh và hot đng ca các h enzim, gây ung th da, c ch s sinh trng, phá hy t bào. - Ánh sáng nhìn thy (λ khong 3600 – 7600 A 0 ), trc tip tham gia vào quang hp, quyt đnh thành phn cu trúc ca h sc t và s phân b ca các loài thc vt, có nh hng đn hot đng ca th giác, h thn kinh và sinh sn ca đng vt. - Tia hng ngoi (λ > 7600A 0 ), ch yu to nhit. Loi tia này sn sinh nhit nên có nh hng đn c quan cm giác và điu hòa nhit ca h thn kinh đng vt và các hot đng sinh lý ca thc vt. 1.2. S thích nghi ca thc vt vi ánh sáng Ánh sáng đc coi là nhân t sinh thái va có tác dng gii hn, va có tác dng điu chnh. Ánh sáng trng là “ngun sng” ca cây xanh và nh hng trc tip đn đi sng ca thc vt. Ánh sáng phân b không đu theo không gian và thi gian: Cng đ ánh sáng gim t xích đo đn 2 cc Trái t do tng góc lch ca tia sáng và do tng đ dy ca lp khí quyn bao quanh. Ánh sáng chiu xung tng nc thay đi v thành phn quang ph, gim v cng đ và đ dài thi gian chiu sáng.  đ sâu trên 200m, ánh sáng không còn na, đáy bin là mt màn đêm vnh cu. Thc vt đc chia thành nhiu nhóm thích nghi vi môi trng có điu kin chiu sáng khác nhau: Cây a sáng: mc  ni quang đãng có ánh sáng - 5 - mnh nh tho nguyên hoc  tng trên ca tán rng nh: cây g tch, phi lao, các cây h lúa, h đu. Cây a bóng: sng ni ít ánh sáng, ch yu là ánh sáng tán x nh di bóng ca cây khác, trong hang đá ví d cây ráy, vn niên thanh, nhiu loài cây h Gng, h Cà phê Cây chu bóng sng di ánh sáng va phi, mang nhng đc đim trung gian ca 2 nhóm trên, ví d: cây du rái, ràng ràng Cây g a sáng có tán rng, nhiu cành lá, v cây dày, màu nht, có lá dày, nhn, s lng gân lá, l khí nhiu. Mt s loài cây, lá có ph mt s lp lông dày có tác dng cách nhit và phn chiu ánh sáng nh cây mua, cây bch đàn lá xp nghiêng hn ch din tích tip xúc vi ánh sáng. V gii phu: lá cây a sáng có mô giu phát trin, thng có nhiu lp. H thng mch dn phát trin, kích thc ht dip lc bé, t bào biu bì bé, thành t bào ngon ngoèo, cu tin dày. Cây a sáng có hot đng trao đi cht mnh th hin trong các hot đng hô hp, quang hp và thoát hi nc do đó tc đ sinh trng nhanh. Khi cng đ ánh sáng tng thì cng đ quang hp ca cây a sáng tng cho đn mc cc đi vào bui tra sau đó gim. Ngc li nu thiu ánh sáng thì cây quang hp kém, vì lng ATP cung cp nng lng cho các phn ng tng hp gim nhiu. Cây g a bóng có tán nh tp trung  phn ngn. Phn thân không có cành chim t l ln, v mng, màu xám. Lá mng, xp xen k nhau trong không gian, có th s dng đc ánh sáng tán x, s lng gân lá và l khí ít. Cây a bóng, mô giu thng có mt lp gm nhng t bào ngn có khi không có mô giu. Mô xp và các khong trng trong lá phát trin, tng cutin rt mng hoc không có, ht dip lc ln, s lng dip lc nhiu nên lá có màu xanh thm. Cây a bóng có tc đ trao đi cht chm hn cây a sáng nên tc đ sin Trung gian gia hai loài cây trên là loài cây sng  ni có ánh sáng va phi, khi b che mt ít vn không b nh hng, mà còn có li, đó là nhng cây chu bóng. i vi nhóm cây này khi cng đ chiu sáng tng thì cng đ quang hp cng tng nhng ch tng trong gii hn. Di ánh sáng mnh thì cng đ quang hp cng gim. Có hin tng đó là vì di ánh sáng mnh không nhng làm gim hot đng ca th ht mà còn do tính nhy cm ca b - 6 - [...]... t CH NG II XÂY D NG H TH NG CÂU H I T I H th ng câu h i ôn t p ki n th c c b n LU N ây là h th ng câu h i c s d ng trong khi ôn t p ki n th c n n tr l i các câu h i này, yêu c u ph i c th t k chuyên c tóm t t trên Câu 1 Các lo i tia (ánh sáng) nói riêng và ánh sáng nói chung có ý ngh a nh nào i sinh v t Câu 2 Trình bày các cây a bóng c i m hình thái, gi i ph u và sinh lý c a cây a sáng và Câu 3 T i... xu cá th c a qu n th và CH I Xác NG III XÂY D NG H TH NG CÂU H I TR C NGHI M KHÁCH QUAN D NG MCQ nh m c tiêu xây d ng h th ng câu h i tr c nghi m T vi c nghiên c u lý thuy t, tôi ã xây d ng h th ng câu h i tr c nghi m khách quan d ng câu h i nhi u l a ch n có th áp ng c yêu c u luy n thi i h c và t t nghi p làm c vi c này, b c u tiên tôi phân tích lý thuy t xây d ng m c tiêu và l p b ng n i dung c... n c a ng v t nh th nào Câu 4 T i sao nói, nhi t và ng v t là nhân t gi i h n, ch ng minh i u ó th c v t Câu 5 Hình th c trao i nhi t sinh v t c th hi n nh th nào? T ó chúng nh h ng gì t i kh n ng phân b và ho t ng s ng c a sinh v t Trình bày nh ng i m thích nghi c a sinh v t v i nhi t Câu 6 Trình bày và khô h n c i m thích nghi c a th c v t, II H th ng câu h i và bài t p dùng Câu 1 Hoàn thành b ng... y u, d i bóng cây khác Ánh sáng chi u nhi u v m t phía c a cây Cây m c trong i u ki n ánh sáng d áy h ao i Câu 2 C s sinh lý c a qui t c Anlen và Becman Câu 3 Gi i thích vì sao ng v t s ng sa m c l i ho t ng nhi u vào ban êm ng h sinh h c là gì? Các lo i nh p sinh h c? Cho ví d minh ho - 19 - Câu 4 Có 5 loài ng v t cùng b c phân lo i, g t i các v trí xác nh nh sau: Loài A phân b s ng vùng trung l u... ph i h p c a nhi t , m lên c th s ng - 24 - 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Nh p sinh h c - Khái ni m - Các lo i nh p sinh h c T ng s câu theo t ng m c 1 1 20 1 3 20 2 10 II H th ng câu h i tr c nghi m Câu 1 i u kh ng v i sinh v t: nh nào sau ây úng khi nói n vai trò c a ánh sáng i A Tia t ngo i có dài sóng ng n có tác d ng tiêu di t vi khu n và tham gia vào quá trình... ngo i ch y u t o nhi t D C A và C úng Câu 2 Lo i tia sáng có vai trò quy t nh và s phân b c a các loài th c v t là: n thành ph n c u trúc c a h s c t A Tia t ngo i B Ánh sáng nhìn th y C Tia h ng ngo i D Tia phóng x Câu 3 Lo i tia sáng có nh h ng v t là ng n th giác, h th n kinh và sinh s n c a A Tia t ngo i B Ánh sáng nhìn th y C Tia h ng ngo i D Tia phóng x Câu 4 Thích nghi v i i u ki n chi u sáng... tr c ti p ho c Câu 6 Xét v thành ph n quang ph , tùy thu c vào thành: dài sóng, ánh sáng chia A Tia t ngo i, tia h ng ngo i, tia phóng x B Tia t ngo i, tia nhìn th y, tia phóng x C Tia t ngo i, tia h ng ngo i, tia r nghen D Tia t ngo i, tia h ng ngo i, tia nhìn th y Câu 7 Tia t ngo i có dài b c sóng: A L n h n 7600 A0 B Trong kho ng 3600 A0 C Trong kho ng 4600 - 7600 A0 D Nh h n 3600 A0 Câu 8 i u kh... m t tr i Câu 9 C ng ánh sáng gi m d n t xích A T ng góc l ch c a tia sáng và t ng B Ánh sáng thay C B i, h i n o t ngu n n ng l n hai c c c a trái c kh ch tán thành ánh sáng tán x D C B và C úng c thay A Thành ph n quang ph iv : B gi m v c - 26 - ng ng t là do: dày c a l p khí quy n bao quanh i thành ph n quang ph Câu 10 Ánh sáng chi u xu ng t ng n ng t C gi m dài và th i gian chi u sáng Câu 11 Liên... ây là Câu 12 c i m gi i ph u c a cây thân g a sáng A Tán r ng, nhi u cành lá, lá dày, màu nh t B Mô gi u phát tri n, th ng có nhi u l p C Mô gi u ch g m m t l p t bào D Không có mô gi u c i m nào d Câu 13 A Lá cây có màu xanh i ây không có cây a sáng ? m, h t l c l p có kích th c to B Thân có v dày, màu nh t C Lá th ng x p nghiêng, do ó tránh b t nh ng tia sáng chi u th ng D Quang h p cao tm c Câu 14... t môi tr ng Câu 20 sinh v t bi n nhi t, l ng nhi t c n thi t cho m t giai o n phát tri n hay c i s ng cu sinh v t là m t h ng s và g i là: A T ng nhi t h u hi u B Ng C S ngày c n cho s phát tri n D Nhi t Câu 21 Qui t c Allen và Bergman ch A ng v t bi n nhi t C ng v t không x ng nhi t phát tri n môi tr ng n i mà sinh v t t n t i úng v i: B ng s ng ng v t h ng nhi t D ng v t nguyên sinh Câu 22 Chim cánh . CHNG II. XÂY DNG H THNG CÂU HI T LUN 19 I. H thng câu hi ôn tp kin thc c bn 19 II. H thng câu hi và bài tp dùng đ luyn thi hc sinh gii các cp 19 CHNG III. XÂY DNG. Cai IV. Nhim v nghiên cu - Xây dng mch kin thc ca chuyên đ. - Xây dng h thng câu hi t lun đ dt bi dng hc sinh gii. - Xây dng h thng câu hi TNKQ. - Thc nghim. đi tng hc sinh. - Xây dng h thng câu hi t lun đ dy bi dng hc sinh gii cp trng, cp tnh, cp Quc gia cho hc sinh tnh Lào Cai. - Xây dng h thng câu hi trc nghim khách
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN xây dựng hệ thống kiến thức, hệ thống câu hỏi tự luận, trắc nghiệm, SKKN xây dựng hệ thống kiến thức, hệ thống câu hỏi tự luận, trắc nghiệm,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN