skkn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng để giảng dạy tốt môn thể dục lớp 12 thpt

8 1.5K 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 15:11

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀO CAI TRƯỜNG THPT SỐ 1 THÀNH PHỐ LÀO CAI ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG ĐỂ GIẢNG DẠY TỐT MÔN THỂ DỤC LỚP 12 Họ tên: NGUYỄN VĂN CHIẾN Tổ Tiếng Anh – Thể dục Lào Cai, tháng 5 năm 2011 2 I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của ñề tài Từ năm học 2010-2011 Bộ Giáo dục và Đào tạo ñã chỉ ñạo và tổ chức triển khai tập huấn hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học nói chung và môn Thể dục nói riêng ,công tác tập huấn ñã ñược tổ chức sâu, rộng từ cấp Bộ xuống cấp tỉnh, thành phố và các trường học. Việc thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng ñể giảng dạy nhằm mang lại kết quả tốt cho môn học là một việc làm quan trọng, do ñó tôi ñã chọn ñề tài này ñể thực hiện ngay từ ñầu năn học. 2. Tình hình nghiên cứu Là một giáo viên có kinh nghiệm trong công tác, ñược tham gia các lớp tập huấn về chuẩn kiến thức, kỹ năng cho nên việc nghiên cức thực hiện ñề tài của tôi có những thuận lợi nhất ñịnh. Tuy nhiên, các tài liệu về hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng là mới, áp dụng thực tế giữa nội dung dạy, kiểm tra vào chuẩn ñòi hỏi phải có sự ñầu tư, suy nghĩ, tìm tòi ñể ñi ñến ñạt hiệu quả trong giảng dạy. 3. Mục ñích và nhiệm vụ của ñề tài Mục ñích của ñề tài là nghiên cứu áp dụng chuẩn kiến thức, kỹ năng vào giảng dạy, rút kinh nghiệm ñể thực hiện tốt công tác giáo dục thể chất nói chung và chương trình Thể dục lớp 12 nói riêng. Những kết quả thu ñược sẽ là bài học cho bản thân và trao ñổi rút kinh nghiệm với các ñồng nghiệp trong trường, trong tỉnh. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng áp dụng là 225 học sinh các lớp 12A4, 12A5, 12A6, 12A7 và 12D trường THPT số 1 thành phố Lào Cai. Thời gian nghiên cứu trong năm học 2010-2011. II. PHẦN NỘI DUNG 1. Tham khảo và sử dụng một số kỹ thuật dạy học tích cực Các kỹ thuật dạy học tích cực có ý nghĩa ñặc biệt trong việc phát huy sự tham gia tích cực của học sinh trong quá trình học, kích thích tư duy, sự sáng tạo và sự cộng tác làm việc của học sinh. Các kỹ thuật dạy học tích cực ñược trình bày sau ñây có thể ñược áp dụng thuận lợi trong làm việc nhóm. Tuy nhiên chúng cũng có thể ñược kết hợp thực hiện trong các hình thức dạy học toàn lớp nhằm phát huy tính tích cực của học sinh. Các kỹ thuật ñược trình bày dưới ñây nhiều tài liệu gọi là các phương pháp dạy học, với môn Thể dục có thể vận dụng dạy học các nội dung lý thuyết chung, Luật thi ñấu, 3 2. Những nguyên tắc ñịnh hướng dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành bộ tài liệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Thể dục trung học phổ thông, ñể việc sử dụng tài liệu trên có hiệu quả cần tuân thủ những nguyên tắc như sau: - Coi chuẩn kiến thức, kỹ năng là mục tiêu cuối cùng cần ñạt ñược, là yêu cầu bắt buộc, không thể thay ñổi; coi nội dung và phương pháp dạy học là các phương tiện và kỹ thuật ñể ñạt mục tiêu dạy học, là những yếu tố có thể thay ñổi tùy thuộc ñối tượng và ñiều kiện cụ thể, ñòi hỏi kiến thức và năng lực sáng tạo rất cao của giáo viên. - Căn cứ vào tài liệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng ñể xác ñịnh mục tiêu bài học, giáo viên ñối chiếu giữa tài liệu Hướng dẫn Chuẩn kiến thức, kỹ năng với sách Thể dục 12 ñể xác ñịnh trọng tâm. - Bám sát Chuẩn kiến thức, kỹ năng ñể thiết kế bài giảng nhằm ñạt ñược các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kỹ năng. Không quá tải và quá lệ thuộc hoàn toàn vào sách Thể dục, khai thác sâu kiến thức trong sách, phải phù hợp với khả năng tiếp thu của học sinh. - Dựa trên cơ sở yêu cầu về kiến thức, kỹ năng trong tài liệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng giáo viên vận dụng sáng tạo, linh hoạt các phương pháp, kĩ thuật dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ ñộng, sáng tạo, tự giác học tập của học sinh. Chú trọng rèn luyện phương pháp tư duy, năng lực tự học, tự nghiên cứu, tạo niền vui, hứng khởi nhu cầu hành ñộng và thái ñộ tự tin trong học tập cho học sinh. - Trong tổ chức các hoạt ñộng học tập, giáo viên cần linh hoạt tổ chức các hoạt ñộng học tập phù hợp với ñối tượng học sinh. Tùy theo trình ñộ nhận thức và kỹ năng vận ñộng của học sinh, ñiều kiện dạy học khác nhau ñể luôn bám sát chuẩn tối thiểu, với học sinh khá, giỏi có thể yêu cầu cao hơn về mức ñộ thực hiện nhưng phải ñảm bảo vừa sức và an toàn. - Tăng cường tính hợp tác, tự quản ñể học sinh chủ ñộng nắm vững những yêu về kiến thức, kỹ năng rèn luyện cho học sinh kĩ năng tự tập, tự ñánh giá kết quả học tập, năng lực hành ñộng năng lực vận dụng vào thực tiễn cuộc sống. - Chú trọng việc sử dụng hiệu quả các thiết bị dạy học, tích cực làm ñồ dùng, thiết bị dạy học ; có thể ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học một cách hợp lí. 4 - Đối với cấp THPT, cần sử dụng những phương pháp, kĩ thuật dạy học ở mức ñộ phù hợp với khả năng nhận thức của học sinh , phù hợp với tâm lí lứa tuổi, với ñiều kiện cơ sở vật chất. - Dạy học bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng phải ñảm bảo các nguyên tắc chuyên môn: Phát huy tính tự giác và tích cực của học sinh; Trực quan; Hệ thống; Nguyên tắc tăng dần các yêu cầu; Vừa sức và cá biệt hóa. - Việc lựa chọn ñộng tác, bài tập, lựa chọn hình thức tập luyện, lựa chọn kĩ thuật dạy học cần phải ñảm bảo tính vừa sức. Vừa sức ñược hiểu là lượng vận ñộng phải ñược tác ñộng vừa ñủ, người tập tiếp thu ñược, cơ bản ñạt mục tiêu ñề ra, học sinh phải cố gắng thì mới ñạt ñược. 3. Sử dụng chuẩn kiến thức, kỹ năng ñể xác ñịnh mục tiêu tiết dạy Chuẩn kiến thức, kỹ năng quy ñịnh trong chương trình GDPT có tính khái quát theo từng chủ ñề, ñó là mục tiêu cần ñạt ñược sau thời gian học hết chủ ñề (chương), do ñó cũng là ñịnh hướng ñể xác ñịnh chuẩn kiến thức, kỹ năng theo từng bài ñã ñược trình bày cụ thể hóa tài liệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Thể dục THPT. Cần lưu ý khi lựa chọn nội dung dạy trong một tiết, thể hiện trong chuẩn kiến thức, kỹ năng ñó là các nội dung thường ghi : Một số trò chơi vận ñộng ; Một số bài tập bổ trợ kĩ thuật, Một số ñộng tác bổ trợ, giáo viên sẽ rất khó xác ñịnh một số là bao nhiêu cho ñủ, không quá tải và hợp lý. Trong tài liệu hướng dẫn ñã chỉ ra khá rõ, tuy nhiên việc nêu ra cũng chỉ là tương ñối, trong quá trình giảng dạy thực tế, căn cứ vào trình ñộ của học sinh, giáo viên có thể lựa chọn số lượng nội dung cho phù hợp căn cứ vào việc xác ñịnh trọng tâm của tiết dạy cụ thể. Ví dụ: tiết dạy ñó trọng tâm là tiếp tục hoàn thành ñộng tác hay phát triển thể lực. Khi xác ñịnh ñúng trọng tâm của một tiết (trọng tâm kiến thức, kĩ năng, thể lực) thì việc lựa chọn số lượng nội dung sẽ hợp lí ñối với các loại hình bài tập bổ trợ, trò chơi vận ñộng hay bài tập phát triển thể lực, không nên dàn trải nhiều nội dung bài tập bổ trợ trong một tiết dạy, như vậy dễ gây quá tải. 5 4. Lựa chọn kiến thức dạy học theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng Lựa chọn kiến thức ñể dạy theo chuẩn kiến thức, kỹ năng cũng là vấn ñề khá phức tạp, ñối với môn Thể dục. Kiến thức ở môn học là các bài lí thuyết chung, tên ñộng tác, các thuật ngữ ñể mô tả ñộng tác, mô tả trạng thái và mức ñộ thực hiện, các khẩu lệnh, luật thi ñấu, học sinh ñược GV cung cấp trong quá trình dạy học thông qua phân tích giảng giải hay làm mẫu các cử ñộng của ñộng tác, học sinh có thể nêu ñược, mô tả ñược ñộng tác, nhận xét và tự nhận xét quá trình thực hiện hoặc khi nghe thuật ngữ, tên ñộng tác học sinh có thể hình dung ñược ñộng tác, có thể nêu ñược cách thực hiện, trong tài liệu hướng dẫn chỉ dùng cụm từ “biết cách thực hiện, ” hay “biết tên và cách thực hiện, ”; Kĩ năng ở ñây ñược hiểu là các hoạt ñộng vận ñộng của ñộng tác, bài tập hay trò chơi hoặc kĩ năng vận dụng luật vào ñể tổ chức thi ñấu ñược thực hiện ở mức nào và chỉ sử dụng “thực hiện ñược” cần hiểu là các cử ñộng của ñộng tác lúc ñầu còn nhiều sai thường mắc, càng về sau tập luyện và ñược góp ý thì những sai thường mắc này sẽ giảm dần tới mức “thực hiện cơ bản ñúng” như vậy giáo viên cần nghiên cứu kĩ những sai thường mắc trong sách Thể dục ñã gợi ý ñể liệt kê cụ thể, ở mức “thực hiện ñược” nhưng vẫn còn một số sai thường mắc. 5. Tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của môn học 5.1. Nghiên cứu sách Thể dục và tài liệu tham khảo ñể xác ñịnh kiến thức minh hoạ cho chuẩn kiến thức, kỹ năng Đối với môn Thể dục có Sách giáo viên, chương trình giáo dục phổ thông (trong ñó có nội dung và chuẩn chuẩn kiến, thức kĩ năng) có các nội dung trình bày bằng kênh hình, kênh chữ khá rõ ràng và dễ thực hiện, trong các kĩ thuật ñộng tác ñã ñược diễn ñạt khá cụ thể, kết hợp với tài liệu hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến, thức kĩ năng. Giáo viên có thể cụ thể hoá mục tiêu cho từng tiết dạy, từ ñó có thể xác ñịnh ñược mức ñộ cần ñạt về kiến thức, kĩ năng một cách tường minh, biên soạn ñề kiểm tra lý thuyết, thực hành tập luyện và xây dựng thang ñánh giá bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng. 6 5.2. Vận dụng chuẩn kiến thức, kỹ năng và kỹ thuật dạy học tích cực ñể xây dựng các hoạt ñộng lên lớp Dạy học thể dục là dạy cho học sinh vận ñộng ñể phát triển thể lực, góp phần nâng cao sức khỏe. Giáo viên cung cấp cho kiến thức chuyên môn về Thể dục thể thao, thông qua các phương tiện bài tập, trò chơi và ñộng tác, học sinh ñược tập luyện sẽ dần hình thành kĩ năng vận ñộng (thực hiện bài tập, ñộng tác, tham gia trò chơi vận ñộng) trên cơ sở ñó ñể giáo dục các tố chất vận ñộng (nhanh, mạnh bền, khéo léo) các hoạt ñộng này tự nó ñã mang tính thực hành và tính tích cực khi học sinh tham gia hoạt ñộng tập luyện. Phân tổ chia nhóm ñể tập luyện, thảo luận, chia xẻ kinh nghiệm và nhận xét, tự nhận xét cũng là những hoạt ñộng tích cực và mang tính hợp tác, tương tác khá rõ nét, trong thực tiễn cũng rất nhiều tiết dạy thể dục mà học sinh thấy thật nặng nề nhiều nội dung, nhiều bài tập bổ trợ, có những tiết học mà hầu như học sinh chỉ ngồi chờ ñến lượt mới tập luyện, cũng cá biệt có tiết học mà giáo viên phân tích giảng giải quá kĩ về một kĩ thuật mới (sử dụng nhiều thời gian vào việc phân tích, giảng giải và làm mẫu). Để có tiết dạy thực sự ñổi mới PPDH, giáo viên cần nghiên cứu kĩ tài liệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng ñể xác ñịnh mục tiêu cần ñạt, nội dung trọng tâm trong tiết dạy. Giáo viên cần ñặt và trả lời các câu hỏi: Trong tiết dạy học sinh ñã có những kiến thức và kĩ năng gì? Hoàn thành kĩ năng vận ñộng từ tiết học trước ở mức ñộ nào, số lượng khoảng bao nhiêu? Dự kiến sẽ ñưa mấy bài tập, ñộng tác bổ trợ, trò chơi vận ñộng? Mục tiêu cần ñạt khi ñưa mỗi bài tập bổ trợ, trò chơi vào tiết dạy? Phân nhóm thế nào là hợp lý? Thống kê sơ bộ trong tiết dạy có hoạt ñộng học và ôn (bao nhiêu ñộng tác?), bài tập phát triển thể lực (bao nhiêu bài, bài tập nào?), kiểm tra, ñánh giá nội dung nào (kiến thức hay kĩ năng)?, ñặc biệt là xác ñịnh thời lượng và thứ tự thực hiện sao cho hợp lý. Một ñộng tác, bài tập bao giờ mới học (giai ñoạn học ban ñầu) cũng rất nhiều sai thường mắc (trong sách Thể dục ñã liệt kê), học sinh tham gia tập luyện thường xuyên, qua nhận xét, ñánh giá và rút kinh nghiệm nên những sai thường mắc giảm dần, ñiều ñó chứng tỏ kĩ năng thực hiện ñang nâng dần lên, ñến khi cơ bản hoàn thành ñộng tác là ñạt yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng (ñạt mục tiêu). 7 6. Kết quả giảng dạy Qua việc ñầu tư thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng vào thực tế giảng dạy, chất lượng giảng dạy ñã ñược tăng lên, thể hiện qua kết quả quả cụ thể sau: Năm học Số học sinh Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém 2009- 2010 282 30,2% 35% 34,8% 0 0 2010- 2011 225 35,1% 40,5% 24,4% 0 0 III. PHẦN KẾT LUẬN Chuẩn kiến thức kỹ năng ñã ñược sử dụng thống nhất trong toàn quốc, ñặc thù môn học thể dục có khác hơn so với chuẩn kiến thức kỹ năng của các môn văn hóa, do ñó ñòi hỏi việc áp dụng vào thực tế giảng dạy, kiểm tra phải ñược chú ý, bám sát và có chiều sâu. Việc thực hiện tốt chuẩn kiến thức kỹ năng trong giảng dạy, kiểm tra tạo ñộng lực tốt cho học sinh phấn ñấu rèn luyện về thể chất và ñạt thành tích tốt hơn trong luyện tập, kiểm tra, thi ñấu các môn thể dục thể thao. Từ việc áp dụng thực tế chuần kiến thức, kĩ năng trong năm học này, bản thân tôi sẽ tiếp tục ñầu tư thực hiện tốt ở tất cả các khối lớp ñược phân công giảng dạy trong những năm học tiếp theo./. 8 IV. Tài liệu tham 1. Chương trình Giáo dục Phổ thông cấp THPT môn Thể dục của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2. Chương trình Giáo dục Phổ thông cấp THPT môn Thể dục của Giám ñốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 3. Sách giáo viên Thể dục 12. 4. Tài liệu hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ GD&ĐT. . GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀO CAI TRƯỜNG THPT SỐ 1 THÀNH PHỐ LÀO CAI ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG ĐỂ GIẢNG DẠY TỐT MÔN THỂ DỤC LỚP 12 . về chuẩn kiến thức, kĩ năng (ñạt mục tiêu). 7 6. Kết quả giảng dạy Qua việc ñầu tư thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng vào thực tế giảng dạy, chất lượng giảng dạy ñã ñược tăng lên, thể hiện. Chuẩn kiến thức, kỹ năng với sách Thể dục 12 ñể xác ñịnh trọng tâm. - Bám sát Chuẩn kiến thức, kỹ năng ñể thiết kế bài giảng nhằm ñạt ñược các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kỹ năng.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan